Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 2, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 2 НОМЕР 1991-чи ИЛ. N5 216 -IO HOIA5P бела, )вааш гач, чатдыра билммрэм. НУДНР АРАДЙН ЧЫХДЫ, 1АХУД 26 БАКЫ КОМИССАРЫ РАЮНУ МЕ1ВЭ-ТЭРЭВЭЗ ТИЧАРЭТИ ИДАР8СИНДЭ МЭ'РЭКЭ — Сили 26 Бакы комиссары ра.)ону ме]вэ тэрэвэз ти чарэти идарэсиндэн нара-Иат едирлэр. ХаЬиш еди рик бу кун кечирилэчэк ]ы-гынчагымызда бир нума!эн-дэниз иштирак елосин. Редакс^амыза сон заман-лар бела )1э1эчанлы яэнклэ-рин cajы артыб. Сорушдуг: — На ^тгьшчагды о ела? — Гыш гапыны касиб, бир килограм еЬт^атымыз рхдур. Мудир ишэ кэлмир.* Идарада да Иэрэ билди.|ини ела]‘ир. ...Салона тагрибон отуз беш адам топлашмышды. Лыгынчагы идарэнин Ьом-карлар иттифагы тошкила-тынын садрн ЗаЪид Ьачы-jeв ачды во хаНиш етди ки. Ъамы обз’ектии олсун, муза-кирэ1э го]улан мэсэлэ1э мунасибэтипи билдирсин. Ма’лум олду ки. идарэ мудири Иса Мэммэдов не-ча вахтдыр ишо кэлмир, гыша Ъазырлыг иис вази)-jaтдэдиp. ишчилор мааш алмырлар... Такчо буму? Лох. де)эсэн мэсолэнин башга тэрофи до варды. Биринчи чыхыш ело-1зн анбар мудири Энвпр Ширинов сон созуну эввал-дэ деди:    «Виз бело мудир- лэ ишлэ)э билмэрик. Гэрар чыхардаг, ишдэн азад едил-син!» Кадрлар ше’бэсинин мудири ОгтаЗ Мэммэдов исэ е’тираз елоди:    «Ихти- .|арымыз ^охдур; Чунки мудиримиз езу бурада иштирак елэмир. Икинчиси исэ jыFынчaг кечирмэк учун кворум Зохдур». Содрлик едэн анбар мудири ФэрЬад Мэммэдовун гэти талоби илэ Ъамы нвв-бэ илэ данышасы олду. Чы-хыш* едэнлорин бир гисми идарэ мудиринин куну бу кун ишдэн азад олун-масыны тэлэб етди. О да мэ'лум олду ки. И. Мэммэдов идарони 1охлатдырыр. Демэ ишчилэри тэшвишэ салан чэЬэтлэрдэн бири дэ будур. Тэрэддудлу чыхышлар да олду. Идарэ мудиринин муавини Мэммэд Аббасов, 14 немрэли магазанын мудири Сабит Дадашов. 5 немрэли магазанын мудири ШаЬин Ьэбибов, баш муИа-сиб Ьэбиб Ьусё1нов вэ баш галары керили!ин куна)1ы-ны Ъ^мыда кврурдулэр. Елэ бу вахт квзлэннлмэз Ьадисэ баш верди. Ики ми-лис капитаны вэ бир ма1ор гапыны шэстлэ ачыб 1ы-гынчагданылары се1р елэ-ди Сонра директор кэлди. О да етэри бахыб кетди. Милис ишчилэри исэ 1ы-гынчагын сэдрини чагырыб хе1ли сеИбэт етдилэр. Тэ-бии -ки. ишчилэр мил Псин чагырылмасыны езлэри учун тэЬгир са1дылар. Ьамы денэ-денэ ге1д едирди ки, гаршыдан гыш кэлир, анбарда Ь»еч нэ 1ох-дур. Догрудан да ни)э? Бу тэкчэ мудирдэнми асылыдыр? Бир чохлары е’тираф етди ки, елэ езлэриндэ дэ кунай аз де1ил. Ьеч ним ишлэмэк истэмир. Гэрар чох сэрт олду: Иса Мэммэдов тэ’чилн ишдэн азад едилсин. Бир нечэ кун сонра ]енэ Иэмин идарэ1э кедэси олдум. Дедилэр ки, бу дэфэки 1ы-гынчагда Ьэм идарэнин мудири, Ьэм дэ Бакы Совети-нин, 26 Бакы комиссары ра!он Советинин, Бакы шэ-Ьэр ме)вэ-тэрэвэз сэна!е топдан-пэракендасатыш ти-чарэт бирл^инин нума]эн-дэлэри иштирак едэчэклэр. Лакин бирли)ин нума]эндэ-лэриндэн башга Ъеч ним кэлмэди. Вахтын азлыгына бахма)араг мудирлэ гыса мусаЪибом олду. — Нэ учун анбарлар бош-дур? — Нечэ вахтдыр хэстэ идим. Бурада исэ иши по-зублар. — Лыгынчагда нэ учун Иштирак етмирдиниз? — Мэн дэ’вэт олунмамыш-дым. Бир дэ ки, мэнэ гаршы беИтанлар атылачагыны би-лирдим, — Бэс милиси ким чарыр-мышды? — Мэн чагырмышдым. Он-лар Ьэмишэ кефли олурлар. — Кимлэр? — 8сас тэшкилатчылар вэ онларын адамлары. — Ьэмин кун Ъеч ким кефли де1илди. — Йнди нэ фикирлэшир-синиз? Бунун ахыры нечэ олачаг? Мэн элагэдар тэшки- 4 НСМАБР Республике телевнвЦесы 7.30. «СеЬер» <М). 10.05. Хе-берлер. 10.15. Мултиплмкасм^а филми. 10.30. «Телебмрже*. 11.00. Бедии телевиэи)а филми: «Д'Артандан «а уч мушкатдор». 1-ми серЦа. 16.00. Хабарлар. 18.05. Мултипликееи;в филми. 18.20. «Визим сир«*. 18.55. Вадим талавизЦа филми:    «Ре- |корд». 20.00. «24 сеет». 20.35. И. Маммадоа — Скрипка «а оркестр учуй консарт. Чалыр (Аэарб^аам талавиз^асы ва радмосунуи симфонии оркас-три. 20.55. «1умор ехшемы». 121.55. Реклам. 22.00. Хабарлар программ (М). 22.40. Ф. ©миров — «Низами» балети. М. Ф. Ахундоа адьжа Аээрбе)чан I Даалат’ Академик Опара ва 5а-латлара сэнэдлэ мурачиэт ёт-1 лвт Таатрыныи тамашасы. 24.00. мишэм. Бурада кучлу 1е-1 вИдман ичмалыг. 00.20. Хебер-1инти вар, кэрэк 1охлана. I явр Сонра уз-узэ отуруб он- а ларла сеЬбэт едим. Бах бу | ики говлуг онларын чина- -1этлэрини субут едэн фа^т-ларлаг долудур. — Чамаат сизи тэлэб едир. Лыгынчагда иштирак етмэк истэмирсиниз? j I Мар казн талеаизи|а БИРИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ I - Xejp! О чыхыб кетди. Идарэ 1э чахнашма душду: «Му дир гачды. rojMajbiH!» — Экэр догрудан да тэгсир кар де1илдисэ. бэс ни!э га чырды?.. Ардынча кетдилэр, тапыл-мады. Ишыглар 1анмадыгы учун Ьэ1этдэ ajarycTy ceh бэт олду. Бир нэфэр де!ирди ки. бу мэсэлэ 1алныз му- » дирин иштиракы илэ -Ъэлл | едилэ билэр. Эввэла, она кврэ ки, о Ъэлэ идарэнин 1 мудиридир, икинчиси. arcar-1 галдыр, учунчусу исэ ha-| МЫМЫЗ 4HHaj9T ичиндэ^к. Бирли1ин нума!эндэси дэ I бу фикри мудафиэ едиб де-1 ди ки, сакит олун, hap ше-1 )и дэгиг арашдырачагыг. И.* Мэммэдовун сезлэри илэI десэк, «эсас тэшкилатчы-1 лар» гэти е’тираз едиб билдирдилэр ки, сабаЬ ону Ишэ бурахма1ачагыг;. Ву-руб-дагытмаг сэдалары да ешидилирди. Белэчэ, Иэрч-мэрчлик баш алыб кедир. Бэс кимдир мугэссир? Мудир, joxca ишчилэр? Бэлкэ елэ бирли!ин езу, элагэдар тэшкилатлар? Габагдан гыш кэлир. Bejyn бир pajoHyH исэ MejBa-тэрэ-вэз ehTHjaTbi joxflyp. Ким эзиЦэт чэкэчэк? Ьэмишэ ол-дугу ними, 1енэ чамаа^. Бэс онда бу Иэрч-мэрчл^э нэ вахт сон го1улачаг? Ида-рэдэ бу суала конкрет ча- -ваб тапмаг мумкун олма-| ды. Она керэ дэ узумузу I тутуруг 26 Бакы комисса-1 ры' PajOH Совети ИчраиЦэв Комитэсинэ. Бакы ¡шэЬэр I ме1вэ-тэрэвэз canaje топ- ■ дан-пэракэндесатыш тичарэт бирли!инэ, республика Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг На-зирлиУинэ. Экэр тэ’чили тэдбирлэр керулмэсэ flaha чидди чэтинликлэр opTaja чыха билэр. ВаЬид ИМАНОВ, «Халг гэзети»нин мухбири. 7.30. «СвЬар*. 10.05. Бадии телевмзи]а филми: «Ана». 1-ии фхям. 12.20. Муяти1Г»лима!аи1)а филмлари. 13.00. Тале*изм>а хь бэр л эр хидмати. 13.10. «Бир дуНаньш чох саси». 13.15. «Футбол ичмалм»; 13.45. «|Канд сааты». 14.45; Консарт. 14.55. «Блокнот». 15.00. «Иш»вуэар адам». 16.00. Твл«визи|а хабар-лер хидмэти. 16.10. «Бу олмуш-дур...». 16.30. Бэдии талевизи-\б филми: «Ики сас учун мело-ди)а». 1-чи серила. 17.40. «Планет». 18.40. «Вургунлуг аламин-дэ». 18.55. «Базар:    сачки са аты». 19.30. «Блокнот». 19.35. Телевиз^а хэбарлар хидмати. 19.45. Бэдии талезизи^а филми: «Ане». 1-чи филм. 22.00. Ха-бэрлар программ. 22.40. С. Рахманчнозун романсларм. 22.55. «Муаллиф талевизи]асм». 00.40. Талевиз^а хабарлар хид-мгти. 00.55. Бил|ард узра Аврала чемпионаты. Австри|аден верилиш. 01.25. «Баш кешиш Б. Родз]анко илэ саЬбат». 17-чи вэрилиш. 01.50. Бадии те-лавизи!а филми: «Аиа». 1-ки филм. Маркам raaaaMSMfB БИРИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 7.30. «СаАар». 10.00. Бадии филм: «Аиа». 2-чи филм. 12.15. «Чамлиоиларла бирлиада». 13.00. Талааизи)« хабарлар хидмати. 13.15. «Радд олсуи Огуречмы крелм» (талааиэи/а тамашасы). 14.40. Биржа |еии* ликларн. 14.55. «Ушат мусиги клубу». 15.10. «Блокнот». 15.15. «Таламикст». 16.00. Тал*визи»а хабарлар хидмати. 16.15. Са-нвдли-публисисгик филм. 17.15. Бадии т«лезмзи]а Филаам: «Ики сэс учун мелодика». 2-чи сари-ja. 16.30. «...16-дэк аа даЬа б#-jy»». 19.15. Бадии талааиэи!* филми:. «Машаика». 19.30. «Блокнот». 19.35. Талааиаида хебэрлар хидмати. 19.45. Бадии Tefleansnja филми: «Аиа». 2-чи филм. 22.00. Хабарлар программ. 22.40. «Дун)а опара саЬнаси усталара»». 23.40. «КаБ-на танышларын аила хрошмса-сы». Фасилада: биржа [анилик-лэри аа талваизи]а хабарлар хидмати. 01.55. «Баш кешиш В. РодзЦнко ила саЬбат». 02.25. Бадии талааиаида филми: «Ана». 2-чи филм. Ю.06. рис дили». 1-чи тадрис или. •Алмай дили». 2-чи тад-10.35. «Абамачар мак-11.05. «Марина Сватало-noasnjacM». 12.00. «Ада-лар арасыида иифаг». 12.30 •бэка саиати». 13.00. Кукла та-машасы. 14.00. Бадии талави-змда филми: «Мшыл отв. 2-*ж сари)«. 14.05. Свмадли талаввг ш|а филми. 16.00, «Талааиаи)а мусиги абопамати«, 18.00 «Рожиссор В. ГладыиЦоауи куи-лари». 16.40. иКайараиыи баш-лангычы». 19.40. Криминал i» барлар. 20.00. «Сов исгеЦрвм». 20.10. Муаллиф маНиылераки даи мбарат консарт. 2035. Реклам. 21.00. Хабарлар^ 21.20 «Кочаниэ lajpa галсвж, бала-пар!». 21.35. Саиадпи филм-лар. 22.05. Ф. Доиах)уиуи программ. 22.55. Мусигили филм: «Оркестр». 23.95. Реклам. 24.00 Хабарлар. 0020. Теннис. Кром-лии кубоку. 01Д5. Естрада программ. 7 HOJABP МИ Л ПИ езунумудАФИЗ Ф0НДУНА Республиканын бутун идарэ вэ муэссисэлэриндэ од-дугу ними Сабира1бад кон-сеов :|аводунун коллективи дэ белэ Иесаб едир ки, езу-нумудафиэ гуввэлэринин )а-радылмасы сэрьэдлэримизи ермэни гулдурларындан тэ-мизлэмэ)э, халгымызын тэЪ-лукгсизли1ини вэ динч эмэ-рши горумага имкан верэ-чэкдир. Заводун( директору Э. Шыхэли1ев Азэринфор-мун .Чухбиринэ демишдир ки, завод эмэкчилэри милли йзунумудафиэ фондуна 70 мин манат пул кечирмэ]и гэ-рара алмышлар. Бундан башга хусуси тэ^инатлы милис дэстэлэринин ^есабына да он мин манат пул кечи-рилмишдир. * . Загаталылар да милли мудафиэ фондуна фэал )ардым кестэрирлэр. Республика девлзт коммерсь^а тикинти банкынын ра)он ше'бэсинин, газ бирли1инин. ефир 1аглар совхоз-заводунун, 1ол-тикин-ти идарэсинин эмэк коллек-тивлэри фонда хе1ли вэсаит тдечурмушлэр. Республика фэЬлэ тэчЬи-заты    тичарэт-истеЬсалат бирли!инин фэЬлэси Ье1дэр heJflopoB бир а1лыг эмэк har-гыны Ьэмин Ьесаба кечур-мушдур. ДИН МЭТБУАТ ХИДМЭТИНДЭН ТУЕА ДИВАН ТУТДУЛАР Окт)абрын 30-да саат 17.00 радэлэриндэ    ермбни 1араглылары Кадрут pajoHy-нун Туг кэндини эввэлчэ, гумбараатан вэ дикэр силаЬ-лардан шиддэтли    атэшэ тутмуш, сонра кэндэ бас-гын * етмишлэр. Тэчавуз нэтичэсиндэ 100 ев 1андырылмыш, 15 1ук вэ бир миник автомобили гачырылмыш, 300 инэк OFyp-лаимышдыр. Кэнд • (акинлэри евлэрини вахтында тэрк етдиклэрин-дэн инсан тэлэфаты барэдэ мэ’лумат joxflyp. Лалныз, элил А. ЧаИанкиров иткин душмушдур. ТОДАНДА АТЫШМА OKTjaöpbiH 31-нэ кеч эн кечэ Коранбо) ра!онунун Тодан кэндини муЬафизэ едэн милис посту ермэни гулдурлары    тэрэфиндэн куллэбаран едилмишдир. Бир нечэ саат давам едэн атышмадан сонра милис ишчилэри душмэни сусдур-мушлар. Бир милис ишчиси 1араланмышдыр. Агшин 3EJHAJIOB. ИКИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 9.00. СаЬэр кимнастикя.сы. 9.15. Елми-кутлави филм. 9.35. «Итал]ан дили». 10.Э5. «Адам Смитии пул думаем». 10.45. «Рус дили». 11.15. Мултбпли-а-си)а филми. '1.25. «Рус мвдо-ни]]ати Ьаггында саНбот ». 7 2 00. Сэнадли филм. 12.30. Галеви* зи)а ма'лумат кэммаосм1а ?1ро-грамы. 13.00. Ушаглео учун програм. 14.00. Бадии теловм-зи]а филми: «Бернард Албаны*1 еви». 15.30. Г^иадли талевизи'а филми. 16.03. Кемеоэ мусиги-синдэн ибзрэт консерт. 18.00. «СаЬибкерлыг вэ он'энэлэр». 18.15. «Ба):<алда    Мусигили телэвизч а филми. 13 30. «Тэлэвизи]а мусиги абонамен-ти». 19.08. «Сэ^а'т.'этчи.аар <л\-бу». 20.00. «Замг>нпа влага <ь-рылмаз...». 20.10. «Ьудудлер». Вэдии-публисистик пртрам. 20.55. Ре-слам. 21.00. Хэбэрлэр. 21.20. «Кечаниз хе]рэ галсьж, балалар!». 21.35. «Бешинчи та-чар>». Бадми-публисисгик програм. 23.20. «Колумби)а Ьег-гында». 23.55. Реклам. 2^.00. Хабарлар. 00.20. Танчис. Крем-лмн кубоку угруида, 5 НОаАБР Республика теяванэи|асы ГЭТЛИН ИЗИ ЭСКЭРАНА АПАРЫР Дунэн сэЬэр саат 7 радэлэриндэ ДГМВ-нин Эскэран pajoHyH да Хочалыдан Аг дама кедэн автомашын автомат силаЬдан атэшэ тутул-мушдур. ДГМВ Дахили Иш-лэр Идарэси рэисинин муавини полковник Сабир Мэммэдов билдирмишдир кн. 7.30. «СеЬар» (М). 10.05. Ха-барлар. 10.15. Мултипликвси;а филмлари. 10.15. «Шур». Фор-тепианода чалыр 3. 0ли)ев. 10.55. «Мактэб камера гаршы-сыида». 11.30. Бадии телеаиэи-суручу    Ь.    Абышов    ВЭ Аг- ||а филми:    «Д'Артан)ан аа уч дам    ра)ону    Тэрне1ут    кэнди- Вмушке^рр». 2-чм сери)а. 17.50. нин сакини Ъэлак олмушлар |хФб9оПер. 17-55- Футбол, ©лча <сВУРГун,гуТ,1.1лАа Бир сэрнишин агыр 1аралан-1 р н    ___    Футбол.    УЕФА па    Ьяяыппа    Агдам -чемпионаты. «Нефтчи» Ди- Амнал «Динам ■ немо» (Стевропол). Республика ■стадионундан трансл^ас^а. Фа- Iсмлада: «Олимли|в арзулары)-ла». 19.50. Реклам. 20.00. «24 ---- Всеет». 20.35. Чалыр Аэарба)чан температур 0 дэрэчэ!э 1ахын, |Гелевиэи)асы аа радиосунун мусбэт 5    дэрэчэ I встрада-симфоник оркестр*. ,ци .»i j-'j    --1 « л нин сакини Ьэлак олмушлар. ' фалан- мышдыр вэ Ьазырда Агдам шэЪэр хэстэханасындадыр. Елхан РУСТЭМОВ, Азэринформун мухбир*. АГДАМ. 2 — 3 HOJABP Азэрба1чанын ра!онларын-да сулу гар )агачагы кезлэ-нилир. * Сани1эдэ 5 метр сур’этлэ дэ]ишэн кулэк эсэ-чэк. Кечэлэр температур мусбэт 6. кундузлэр 8 — 13 дэрэчэ1эдэк енэчэк. Даг-лыг ра)онларда кечэлэр кундуз °ЛБааныла вэ Абшерон ja- ¡OxyivpB.p Кврнмо.. .. М. рымадасында    арабир ja-1 Tarree. 21.05. «J«hh тамаша- гыш 1агачаг.    Сани]эдэ 20 Яар». «Сирлэр хазмнаси» Jyr метрэдэк сур'этлэ хэзри Iтеатрымда». 2155. Реклам. 22.00. ЭСНо1абрын 3-дэ кулэ1ин ■ Хабарлар програмы (М). 22.40. сур’эти сани!эдэ 9 — 14 |Бэдии филм: «Ба)ук вале». 00.20. метрэдэк зэифлэ1эчэк. Тем-|хв6арлар. ператур кечэлэр 6, кундуз--лэр 12 дэрэчэ олачаг. fA ИКИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 9.00. СеЬар кммиасги «асы. 9.20. Сэиедли твлввилиа Фи/.-адм. 9.40. «Фраисыз дипи». 1-чи тадрис или. 10.10. «Фраисыз дили». 2-чи тадрис или. 1:л40. «Этрафа б о] лен, РусиаЬ». 11.40. Сана дли те левизна фиг-ми. 12.00. «0экэ санати». 12.30. Бадии филм:    «Адам л ер ара- сында чанавар бал асы». 14.00. Бадии телевиэи)а филми: «М-шыл от». 1-чи с«ри]а. 15.05. Ритмих кимнастика. *5.35. «Прага архивинии сирри». 18 00. «Муаллиф прюграмы». 18.45. «Мгэнечзр маааби». 19.15. Кон-езрт. 19.30. «Ишкуззо гадын». 20.С0. Руси]энын парламэит ха-барлари. 20.15. «Узаг Шарг». Телевизи)а мчмалы. 20.55. Реклам. 21.00. Хвбарлэр. 21.20. «Кечаниз хе]рэ галсьж, балалар!». 21.35. Хусуси. коммерси-\а хабарлари. 21.45. «Чагырыш аграгаси». 5-чи бураяылыш. 22.30. Санкт-Патербургун мадэ-н^Лат усталары. 23.00. «ААусиги коллакск)асы».- 23.25. «Адалар арасыида ни фа г». 23.55. Реи-лам. 24.00. Хаберлар. 00.20. Теннис. Крем ли и    кубоку. в ШМГАБР Республика теп«аизи)асы 7.30. «СеЬар» (М). 10.05. Хе-берлвр. 10.15. Мултипликеси]« филми. 10.25. «ШвЬмат мешт-чнлэринин телееизи)а мекте-би». 10.55. Телевиэи|а ме'лумат бур осу. 11.05. Бедии телевизч-]а филми: «Д'Артаи]ан ве уч мушкет)Ор». З-чу сери)а. 18.00. Хабарлер. 18.05. Мултипликас «-)а филми. 18.15. Балечалар учун: «Бачарыглы аллар». 18.45. С. Качыба^оа — Симфоинк оркестр учуй коисерт. Чалыр У. Начыбэ)ов адыма Аэарба)ча*< Девлат симфокик оркастри. 19.05. «1аддаш» (Меммад Халилова Неср олунур). 19.50. Реклам. 20.00. «24 саат». 20.35. Бедии телееизи)а филми:    «Чахнашма». 21.15. «45 дегиге муге* бил сеэу». 22.00. Хаберлар про-грамы (М). 22.40. «Низами — 850». 24.00. Хабарлар. Маркази телееиэи|а БИРИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 7.30. «СаЬаро». 10.00. Бадии филм: «Умуми итмммз» (ААеча-рыстан). 10.55. Мултипликеси/а филми. 11.15. Твлееиэи)« филми: «Ал)ош«». 1-чи ее 2-чи са-ри]алар. 13.00. Тел»визи)а хабарлар хидмати. 13.15.* «...16-дэк ва даЬа бе)ук». 15.10. «Блокнот». 15.15. «Телемикст». 16.00. Телезизи)« хабарлар яид-мати. 16.15. «1ашым камиллик девру». 17.50. Мултипликеси)а филмлари. 18.25. «Ушаг сааты». 19.25. «Еложот». 19.30. Тела-вмзи]а хабарлар хидмати. 19.45. аламжмда». 20.00. кубоку. 1/16 финал. «Динамо» (Мосла) — «Канн» (Франса). 22.00. Хаберлар програмы. 22.40. «Ке»е«ш дайра». 00.40. Телеаизи]« хе-бэрлар хидмати. 00.55. Футбол. УЕФА кубо*ку. 1/16 финал. «А)ек» (1унаныстан) — «Спартак» (Москва). 2-чи Ьиссе. 01.45. Бадии телевизи)« филми: «Иг ура]и*. 1-чи ва 2-чи сери}*алар. ИКИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 11.05. Мушипянивси)« фмдмле-ри. 16.Эй «К и т a б e a ив. 19.00. Рамаислар. Oxyjyp М. Бад^эоа. 19.20. «Фаитази)а» трыиаа)ы». 19.50. Реклам. 20.00. «24 caer». 20J5. «Низами—650». 2260. Хаберлар програмы (М). 27.40 «ШаЬеримизии кииотее-трларыида». 22.45. бадии филм: «Омар Мухтар». 2-чи сари)в. 24.00 Хабарлар. 18.20 Сенадли филм. 16.50. Консарт. 19.05. Ашиара-карата у эре 1-чи Москва б#Ь| мал халг турмири. 20.05. Мул-1 типлимаси)« филми. 20.30. Гы-самотражлы та леем хи) а филми.. 21.00 «Хошбахт Кадиса». Тале-виэиуа викторин асы. 2260 Хе-| барлар програмы. 22.40 <4Е*-эамда ил к дафа». Бадии филм: «Он зенчи баласы». 1-чи aal 2-чи capnjanap. 00.50. Т«леви-| хабарлар хидмэти. 01.05.1 «Авторалли — «Крым — 91». I 01.35. «Баш устеиел...». 9.00. Хабарлар. 9.10. Мултп-ликеси)« филми: «Бир дфн». 10.15. Твлааизи)« ма'лумат бу-росу. 10.25. «Хазар» студи)асы тегдмм едир». «Иста*дед сора-гыида». 11.05. Бадии филм: «Ja-хыи «дам». 18.00. Хобарлоо. 18.05. Мултиплимаси]а филмлари. 16.35. «HHja, ив учуй?»! £е-лачалар учуй а)лоичалм протрем. 16.55. Инструментал му-гтмлер. Чалыр 0. Гуливав (тар) аа Т. Бекыхаиов (кемаича). 19.15. Реклам. 19.35. Чалыр Г. Гар ajea адыма Аэарба^чеи Даалат камера оркестр и. Солист Кулсорон Садацдыр (Турки)#). 20.00. «24 саат». 20.35. Сеиед* ли филм:    «Мутеддас jopnapa cajahar». 22.00. Хабарлар програмы (М). 22.40. «Ислам: та-факкур аа текемул». 23.10. Бодни филм: «вмар Мухтар». 1-чи capnja. 00.25. Хабарлар. Морказм талеаизиЦ БИРИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 9.00. Самвдли филм. 9.10. «Бу гадим мозел маЬнылар...». 1060. «Лашанмвам омур». 1-чи филм. 1015. Мултипликеси!# филмлари. 1160. Хаберлар бу-рахылышы. 11.10. «1ашаммыш амур». 2-чи филм. 11.25. еТа-рих ве адамлар». 12.25. Мулти-плм:<аси]а филми. 12.35. Поатик <OMno3Mcnja. 13.00. «1ашанмыш амур». З-чу филм. 13.15. Бедии филм: «влекечмез гисас-чылар». 14.30. Мултипяииасн)! филми. 14.45. «1ашаимыш амур». 4-чу филм. 1560. Хоа-,<в). Фасмледе:    хабарлар бу-рахылышы. 16.00. «JauMHMami амур». 5-чи филм. 16.25. Хабарлар бурахылышы. 16.35. Балет. ар тистл арники комсарти. 19100. МултиояииасиЦ филми. 19.20. Сирк програмы. 20.20. «1ашанмыш омур». 6-чы филм. 20.35. Бадии филм: Аи чаз-даныг». 2260. Хабарлар грамы. 22.40. амур». 7-чм филм. 23.10. «6м-еет Санкт-Петербург». 00.40. TeneaMSMja хабарлар хидмати. 00.55. «Футбол ичмелы». 01.25. «Екраидз ил к дафо». филм: «Теммз ИКИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 9.00. СеЬар иимнастмкасы. 9.15. Санедли телевизида филми: «Немрасмз мектаб». 9.35. 9.00. СеЬар 9.20. Мултипликаси)а 9.50. Санедли филм. 1010. М. П>тнитски адыма Девлат академик рус халг хоруи/и *см-сарти. 11.00. «Торпаг Нагпимда декрет». 15.00. Теннис. Кремли* кубоку. 16.30. Сомадли филм. 1760. Бадии филм: «Риск едерек ¡ашэмалы» (Франса). 16.35. «Мусиги коо-ломси)ас»м. 1960. Руси)амв1и парламент хабарлари, 19.45. Футбол. УЕФА кубоку. 1/14 финал. «Торпедо» (Москва) — «Сигма» (Оломоус).. 20.45. «Шахси ро')». 2160. Хабарлар. 21.20. Алтысери)алы сопадли телеаиаЦе филми:    «Иминчи рус ммилабы». 1-чи <ерм)а. 22.15. «Башммчи тонер». 2365. Реклам. 24.00. Хабарлар. 00.20 Тамнис. Кремлми кубоку. 01.20. Естрада програмы. 8 НЮ АВР 9.00. «Хабарлар. 9.10. Мултмп-ликос»4а филми:    «Маугли». 10.50. «Са)еЬот». 1135. Топав м-ЗИ)В ма'лумат буросу. 11.45. Бедии филм: «Фмар Мухтар». 1-чи сарЦа. 1660. Хабарлар. УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 9.00. Мгултиплимеоце филм-9.30. Телеаизи]« хаберлар хидмати. 9.45. Идмвн программ. 10.00. Телеаизи)« филми. 11.00. Саратоада Умумит-тифаг талеаизи)а филмлари фестиеалы. 11.30 «балда, Зо-лушканын )внында«. 12.30. «Ра-жиссор С. Копосооун филмлари». 14.10. «Лариса Труииме ила «еруш». 14.40 Бадии филм: «Оленечмезперим )еми мачара-лары». 16.00 Талеаизида хабарлар хидмати. 16.15. Сенадли филм:    «Коммунизм олачаг- мы?».    17.30. «МаЬны—91». 19.00. Мул1мплимаси)а филми. 19.05. «МеЬеббет Ьаггында баллад а». Кнноионсерт. 1935. «Поезда дегигаларм». 19.45. Вадим телеаиЗДа филми: «Ма-шемиа». 2060. «ВИД» тетдим адир». 22.00. Хабарлар программ. 22.40. «ВИД» тетдим едир*. Фасилада:    телеаиэи)а хаберлар хидмеш. .02.10. Бедии филм: «ИстираЬет еденла-рим Ье)атыкдаи». ИКИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 960. СаЬар кижиасти/асы. 9.16. Мултипликаси:а    фи тми. 9.35. «Алмани’ада суг*Ь театры». 10.05. Сенадли таяазнж> филми. 1030. «Чал, гармоч!^. 12.00. «4»удудлар». *30Э. «4-2» тетдим адир». 13.45. Сатирик програм. 15.00. : аниис. Крам-лим кубоку утру ид». 16.30. «Адлер ыи га)ытмасы*. '.7.10. Ушаг-лар учуй бадии фи тм: «Тарн*>». 17.30. «В. Весил)аа «Золушка» балатиии машг адир». 18.35. «Биз». 1-чи Ьисса. 1930. «Гыр-мызы ае аг». 2000. Коис«от. 20.55. Рыслам. 21.00. Хабарлар. 21.20. «Кечаниз хв|рэ галсын, балалар!». 21.35. Сенадли филм. 21.45. Консарт. 22.15. Бадии филм:    «Итлар». 23.55. Реклам. 24.00. Хабарлар. 0030. Теннис. Кремлин кубочу. 01.20. М. Жаамотскинин сачилмиш асарлари. 9 Н01 АВР Республика талааизи)всы 9.00. Хабарлар. 9.10. СаЬар имммастмкесы. 9.25. Мултипл*-каси)а филмлари. 10.00. «1ур-дум, )уаам, мескамммсои». 0н )ахшы ушат расмларииин тала-акаф мусабигоси. 10.45. Беди* филм:    «вмар Мухтар». 2-ч* сфи)е* 12.00. «Поимели ИСтамбул». 1-чи иоруш (томрар). 13.00. «Туиол». 13.20. Бадии филм: «Аг пелтарлы гчдын». 1-чи аа 2-чи сори)алар. 15.40. «Агдам театры Моей»еда». 16.20. «Тв-мас». 1630. Реклам. 17.05. Чыхыш ед*ф иофос алотлари оркестр*. 1730. Хабарлар. 17.55. МуЛгиплииасЩа филми. 17.55. «Сизим сооимли аит)орлары-иыз». «Республиканын халг ар-тисти Ф. Шеришове». 16.40. Ф. Ошироч—"Курд оошары». Ча- Д. Шостакович адыма см*л оркестр. Дирижер И. Ьвчы)евдир. 1965. «Диалог». 19.50. Реклам. 20.00. «24 саат». 2035. Оху)ур Мус лум Магом э-|еа. 22.00. Хабарлар программ (М). 22.40. «ШоЬоримиз** кинотеатр ларында».    22.45. «Филм! Филм! Филм!..». 0015. Хабарлар. I ИКИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 9.00 СаЬар кимнастикасы. 9.20. «Пскову* сараатм». 1060. «Кумаши изле)врек..,».    10.30. Ушаглар учуй бадии филм. 11.00. «Чаз-те)м». 12.00. «Уств-кел он бир». Видеоканал. 14.20. «Мусиги коллаKcnjacM». 14.40. «влумдем сонра Ье)ат». V5.00. Теннис. Кремлин кубоку. 16.45.fl «Теми» келмечвде ее». 18.10.1 МезНекечилерин фестиеалы. 1-1 чм верилиш. 18.55. «ШаЬидлв | уз-узе». 19.55. Русиденьж пар-, ламент хабарлари. 20.10. «Поэ-| нар ее Донах)у». АБШ-дан | Нафталин програм. 21.00. Хаберлар. 21.20. «Кечаниз xajpa галсын, балалар!». 21.35. Хусуси коммарси)а хабарлари. 21.45. Консарт. 23.00. «Криминал канал». 23.55. Реклам. 24.00. Хаберлар. 00.20. Теннис Кремли* кубоку. 01.20. «Рос- м ус импорт». 10 HOJABP hcnytum т*ямиаи|«сы 9.00. Хаберлар. 9.10. Мултип-| линеен)« филмлари. 10.00. Ох/-| jур AjKyH Казымоаа ва Аббас! 0Нмадов. 10.30. «ÄYHja кулмэ-В cajAH...». 11.00. «Нагмали Ис-керуш.    11.55. j «Филм! Филм!! ф| а г м а л и | л». З-чу ка-е Реклам. 14.30.1 филмлари. I тамбул». 2-чи Реклам. 12.00. Филм...». 13.30. И с т а м б у руш. 14.20. Мултилликесиуе 10.05. Н. Думбадэа — «Кукара-В ча» (талавнзи)а тамашасы). 16.10. Реклам- 16.15. Бадии! филм:    «Ики    нэфэр    учун ааг-| зал». 1-ми ва 2-чи сари)алар.| 18.45. Чыхыш адир «Janna» ао-кал-инструментал ансамбль» I 1935. Балачалар учун ахшам! i арил иши: «Паичарама Ai го-| иуб». 20.00. Информеси)а ст/-дЦасы тчгдмм адир: «7 куи» 21.00. «Га)ри-раоми неруш». 22.00. Хабарлар программ (М) I 22.40. «Филм! Филм! Филм1..*.| 00.10. Хаберлар. I Меркеэи телеаизи)а БИРИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ I I 1 I 960. Ритмнк кимнастика. 9.30. Телеаизи}а хаберлар хидмати 9.45. «Идмай    потосу»нун ти- оажы. 10.00. «Бизим    баг». №. ■    11.00. «бегании хидметииде».    1130. ««СаЬар улдузу». 12.30. «Угурун доленбач )олу». Талааизи)« I ■икторинасы. 13.30. «Се)аЬетчи- V лер клубу». 14.30. «Кенд са-1 аты». 15.15. «Инсан ва ганун». | 16.00. Тапааичи)» хабарлар **д-мети. 16.15. «Екояожм    буме ранг». 17.15. «вал регелзри». 16.20. «Бир ду^внын чох сеем». 16.25. «Бв/налхвлг панорам». 19.10. «Уолт Диене!» тег-дим едир». 20.00. «Базар ку-нунун кикосвяону». 20.20. «€«-ранда илк дефе». Бедии филм: «53-чу илии со)уг |а{ы». 22.00. Хабарлар програмы.    22.40. Милис кунуне Ьеср олуимуш I консарт. Фасилада:    «Футбол    1 ичмалы» ае телвеиэЦа хабар- I лгр хидмати. ИКИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ I БИРИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ . 730. МултиплккесэЦе филми. 860. frrTMHit иимнастима. 030. «Ишмузер вдвмвж саЬари». 930 Телеаизи)# хабарлар яид-мети. 9.45. «Перепад дун ja». 1030. 0)лаичали «СаЬар» программ. 11.00. «бурда моден» тегдмм едир». ИЗО «Гонг». 1230 «Сагяемлыг». Тел ваши Ja журналы. 1300 «Ьа)оаняар алеммнде». 13.45. «Емренда илк дефе». Бадди филм: «Руеи)а импери)асыныи течь», )ахуд бир даЬа аяекечмазлер». 1-чи ае 2-чи еариЦлар. 1660 Те-леаизн/а вебарнар хидмати. .16.15. «Киносерпентин». 17.45. Екал она» )е1мянепер. 1660. Халг муситиси осасьжда рагс- 960. СаЬар кимнастикасы 9.20. Внд«о«|жлм. 10.20. Соиад- I ли филм. 11.00. «Ка»ничьими- I зим муситиси». 11.45. 0)яенче-лм програм. 12.15. «Нам#'лум Руси ja». 1315. Бе)мелхелг театр фестиеалы. 1460. Консарт. 14.40. «Мугеддеслмк ае вбеди-лмк». 15.00. Теннис. Кремлин кубоку. 16.45. Хусуси коммер-си)а хвбарлери. 17.00. «Пара-л ал лер». 17.30 МезЬекечиле-рии фестиеалы. 2-чи верилиш. 1660. Жорж Симоион — «Чиб двфтврмесинда )адди ге)Д» (телооиэи)а темошосы). 19.45. «Улдузлер jaHOHAB...». 20.55. Реклам. 21.00 Хаберпар. 21.20. «Кечаниз xejpe галсын, балалар!». 21.35. Алтыеори)алы се-модли телвеизи|а филми: «Мкинчи рус ингипабы». 1-чи сарэйа. 22.30. «Мусиги лоллек-си!асы». 2300. Санедли филм. 23.10.    «К-2» тагдим адир». 2335. Реклам. 24.00. Хаберлар. 00.20. Теннис. Кремлин кубоку. . : БАШ РЕДАКТГР Т. Т. РУСТЭМОВ ТЭ’СИСЧИЛЭР: АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕИТИ АПАРАТЫ ВЭ «ХАЛГ ГЭЗЕТИ»НИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ Ежедневная евщеетвенио-попитичеекая геяете Азербайджанской Республики. Учредители:    Аппарат Президента Азербай джанской Республики и журналистский коллектив «Халг гаэети». Редаиси|амыи уиеаиы:    37015В, BAKU ШЭНЭИ«, КИРОВ ПРОСПЕКТ* Н. МЭ'ЛУМАТ Y4YH ТЕЛЕФОНЛАР:    W44-Í1, 93.62-37, 3B-J1-6B. Наабапн редактор Э. BAJPAMOB Чепе нмэелеимелыдыр: 23.00. Иизаланмышдыр: 23.30. Индекс 66814 Ч 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 Бакы, .А»эр6а}<|аи. иэшрвЛатыяыи метваэсн. Баку, типография издательства .Азербайджан.. Тнражы 255549 Сифариш 7291 ;