Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 02, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 2, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ^ 2 HOJAbP '*9ичн ** № 216 Ил ]арым бунда« завел. текчо сез де^ндэ    де>ил, Бакььда фачи«ли |а«вар ha-    аЬзюсиид». сои дисэлэриндэн санра, адамла- д<фэч* n™JaT ры н елд урул мае им дан, J а«-дырылмас ын да«, куллелен-мэсиндэн вэ танкларын ал-тында басылыб эзклмес индэн сонра взумэ евз вврдим ни, Даглыг Гарабаг ha-ггьш- дерэчф ёЬти}атлы олмалы иди. Лаки« А. Аганбег}аи бир леширкэтлэри бу видеолент-    халгларынын вэ • Ьекмдар- лэри тамашачылара чиста-    ларьшын эЪвал-руЬ^эсиндэ рирдилэр.    ики истигамэт, ики ме]л — Инсанлар. Сумга.елда адам-    Авропа вэ Aenja истигамэт* ларын ]алиыз сг..;эни олдуг-    лари мубаризэ апармыш* дэфГбугЛдалаиыпозду. Jy- ла£ына кар* нвйшатл* елду- дыр Инди биз истврдик vy ItXiAO.    Ли    лыаиЛа    (аНЯТПМ    ии    АППППЯ    ИГТИГЯМЙТИ Гй- хлры»д«дн]ик ними, бу ha- PYWJYHY^H^Me JaHura. ни.' Авропа истигамети га дисэ 1987-чи или« «ojaóp ону да билмэлидирлэр ки, Ермэн«стгаын IVrapK, Спитак С -шанаван ра]онларын- aJbiHAa Парис дэ баш верди. Академик ермэни диаспору* ;7-    -—г—яяя^бяЫанлы агеггж-жг: ¿яви ..i» ffs?. да бир даЬа ]азма]а>чагам. Элимэ гэлэм алмага моли сында чыхыш ©да^-.лп «ля-'_*    —•-**—-*—    .• - 7 - бир сэбэб мэчбур етди. На- <^aJчaнa бирлэидорилмяш .гё- вл£урЛХ™Лп9£.1 потапянпяйы зырда ДГМВ Ьадиселэри сом дим ермвни ,опа(глары* Га- ка®Р    ля?м    1Ипш    П ногтэ]э чатмышдью. Бу«у Ьа- рабе г вэ Нахчыван Ьаггында ^^^Злпа ахыоынчы азэр- мы баша душу.р. Сот иллэр- Н9 фикирдэ олдугу барадэ    нлы пекабоын Г2-дэ бу- до илк дэфэ бир-бнрино Ja- ачыг-ашкар фитиэкар суала ба]чанлы декаорын 1 д —У хынлашма ме]ли нэзэрэ чар- чаваб верэрэк деди:    «Мэн пыр. Ьэмин ме]ли мудафиэ истэрдим ки, АэарбЬ.)ча«ын етмэк, она кемэк кестормек шимал-гербиндэ ]ерлэшэ«|Га* вачибдир. Бунун учун му- рабар Ермэнистанын олсун. нагишгнин кеклэриии баша Б»р иггисадчы ними беле ¿инде1Сумга1ыт гатиллэри душмэк лазымдыр,    МэЬкУМ    ^НДУ-Р,    Онларын * * *    мэяистанла даЬа чох баглы- дыр. Ьвкумэтэ бу барэдэ тэк- 1988-чи ил февралын 20- лиф вермишэм». (Курсив би-дэ Аээрба]чаныи тэркибимдэ- эимдир — Р. Ь.). ки кич и к вила]этин—ДГМВ-    Вах, Брмэиистанда    ¡Ьеч тун AYHja зелзелэ гурбанла-рына кемэк етди]и бир вахт-да елдурулмушду. Азэрба]чандан кэнарда ке-чирилмиш мэЬкемэ просеслэ- арасында (бу, мухтэлиф мил-лэтлврдэн олан адамлардыр, о чумлэдэн бири ермэнидир) KYЛЛ0Л9Hмэjэ мэЬкум едилэ-ни дэ вардыр. Умуми^этлэ, ки кичик вилазэтин—Д1 шо- ьах, в>рмэяистанда *печ мэЪкэмэ мэс’улиЛэтинэ 96 нин Халг Депутатларь1 Со-    вахт jaiuaMaMwm вэ Дарлыг    нэфэр    чэлб едилмишдир.    Ер- ветинин ceccHjacbi aaopöaj-    Гарабагда бир дэфэ дэолма-    М9нистанын    Гугарк,    Спитак, * чанлы депутатларын иштира- мыш академик А. Агаябег-  ------------nt«„n,«unno кы олмадан гэрар чыхар-    j^h беле бир фикир серэди. ды ки, ДГМВ-нин Ермэнис-    Охучу, jaAa са»Лаг ки, бу тан тэркибинэ верилмэси ха    ™ттлтч 1 сш'7 "” "Т1,т’" hnm едилсин. Вакыда бу гэрары чох тэм- кинлэ, jepcH3 зарафат кими гаршыладылар. ,Нэ митинг-лэр, нэ нума]ишлз!р, нэ дэ сезлер 1987-чи илин ахыр-ларында де]илмищди. Степа-накертдэ вилаЗэт совет инин ceccHjacw Ьело кечирилмэ-мишди. ерманилэр jasuaJaH Эскэран гэсэбэсиндэ ики a 38tpoaJ чанл ыны — муиаги Степанаван paJoнлapындa иеэ адамларын елдурулмеси вэ онлара ишкэнчэ верилмэси иле элагедар истинтаг апа-рылмамыш, мэЪкэмэ олма-мыш, тэбиидир ки, Ъекм дэ чыхарылмамышдыр. Инди ЕрмэИйстанда бир нэфэр дэ азерба]чанлы галма-мышдыр. 0зу дэ бу торпагын гаршыладылар. нэ мит^т- ускэран •госэоэсиндэ ики нэфэр дэ азэрба]чанлы галма-лэр, нэ нума]ишлз1р, нэ дэ аз0рба|ча«лыны — муиати- мышдыр. 0зу дэ бу торпагын мэтбуатда гэзэбли чыхышлар шэнин илк гурбанларыны ho- тэкчэ устундэ де]ил, Ьэм дэ о л ду. Бурада -Ьэлэ баша душ- лэ е лд урмэмишдшюр, Сум- алтында. AзэpбaJчaнлылa- мурдулэ.р ки, бир республя-    . либ кiэлcин. Биз фунда-ментал христиан муддэала-рындан оашла]ан умумбэ-шэри дэJэpлэpэ, демократка дэJ0pлэpинэ дотру истигамэт кeтYpмэjи нэзэрдэ тутуруг». Мэсэлэнин белэ го]улу-шунун тэИлукали ха-рактери кез габагындадыр. PycиJaнын тэркибиндэ, сонра иеэ ССРИ-дэ узун ил-лэр бoJy динч ]ашамыш ге]ри-христиан    халг ларын топладыглары бутун дэJэp* лэр кеЬнэлмиш шeJлэp ад-ландырылыр вэ лазымсыз тулланты кими бир кэнара атылыр. Тээссуф ки, бу мэнЪус хорда деврумузун диггэтэ-ла]иг рус тарихчиси Лев Николаевич Гумил]овун сэ-си чох зэиф ешидилир. Рус тарих елминин куч-лу истигамэтинин — авраси-]ачылыгыи бу нума]эндэ-си Русина тарихи кими гэ-дим олан иттифаг — слав-jaнлapлa турк челунун ит-тифагы Ьаггында Иермэт Ьисси илэ jaзыp. Тарих-чинин фикринчэ, бу итти- Íaг accимилjacиjaja вэ ил-ага де]ил, гаршылыглы Ьермэтэ эсасланмышдыр. канын эразисинин бир Ьис-сэ-сики зорда гопарараг ди-кэр республика]а вермек учун догиг душунулмуш планыи Ьэ]ата кечирилмосинэ баш-ламмышдыр. Бу плая ку]а Мэркэз тарэфицдэн вэ’д олунмуш си]аси ]ардыма, Мэтбуатда план ладцдырылмыш куч л у кампани]а]а, харичи ичтимаиЛэтин тэз]иги«э, йэ-Ьа^эт, лазым каддикдэ си-лаНла, тэ’лиматчыларла «е-м э к к ос тэри лмэс инэ есасла-нырды. Дин-и -характерли а мил лэр до нэзэрэ алыныр-ды. Бурада тевси^ олунур-ду кн. мунагишэ Ьушнист христианлыгын фанатик ислам дини илэ гаршыдурмасы кими тэгдим едилсин. ДГМВ-нин а}рылмасы иде- ла^пя^ипи"'    ”    республика олмушдур: онун эсэрлэриндэн". бир ибрэт ]асынын Иазырланмыш    зэ- Ьашиэлво кенишланир    сакинлэринин 93,3    фаизи ер-    ДЭрсинй Ьамы кетурмэли- миндэ ]а]ылмасы«ын сэбэби-    Ме^^г9^еН”^    мэнидир. Анчаг    Лереванын    ^ирг    нэЬэнк Руси]анын, сон- ни баша душмэк учун 80-^4« Р тэлэсмиоди Устэ- Ьакими]]эт органлары па]тах- ра исэ ССР Нттифагынын иллэрин ахырларында Дат-    Мэокэзин    «ки    халгы    ТЬ1Н мэркэзиндэ мэсчид тик- мухтэлиф халгларынын бу- лыг Гараоагда ]аранмыш    вэ-    ^бапышдьтмаг» арзусу илэ    мэк фикриндэ олдугларыны    Тун    динлэринэ, адэтлэринэ зилэти билмэк лазымдыр.    К8ЛРЯ    ^крэк вазЛ%л% тл е’лан етмишлэр. Лэгин бу, вэ    эн’энэлэоинэ ]алныз Лашлы эЬалисинин Ьамы-    ' -    ------------------ Г1РШГ Ф1ШС1 БИР- НИЛЛН МУСИБЭТ ЬАГГЫНДА ДУШУНЧвЯДР га]ыт Ьадисэси Ьэлэ олма- рын гэбиристанларыны ]ерлэ- л. Н. Гумил]овун парлаг, мышды ермвни л эр Бакыда JencaH едиблэр. Ермэнистан бэ’зэн ге]ри-ади* фикирлэри во азэрба i чанлылар Лереван- кечмиш Иттифагын Ьудудла- илэ разылашмамаг олар, да Ьэлэ ди»ч 1аша1ырдылар. ры дахилиндэ етник чэЬэтдэн онларын барэсиндэ My6ahH-Rvtvih эИвататлао Ьэлэ га- эн «тэмиз», эн тэкмиллэтли ^ етмэк олар. Лакин онун багпа иди    республика олмушдур: онун эсэрлэриндэн . бир ибрэт Tja6p 1991-чи ил) гулагла- *»ын кэсилмэси, ифразатын едиздирилмэси, адамлара гоЬумларынык кезлэри гар-шысында ишкэнчэ верилмэси вэ сайр барэдэ фан-тастик у]дурмаларла долу олан ачыг-ашкар чиркни тэблигатдыр. Бир мэсэлэ • олмаса)ды, муэллифлэ му* [    ¡2 баЬисэ етмэмэк мумкун | С» иди. Онун ез у]дурмала-рыны чанфэшанлыгла вэ ардычыллыгла ]а]масында Кеббелсин бу прннсипи Ьисс олунур: «Ьэмишэ JanaH да-ныш, Ьеч олмаса бэ’зилэри ]адда галачаг». Президент А. Мутоллибо-вун, Азэрба]чан Али Сове-ти сэдринин муавини Т. Га-pajeeHH вэ Азэрба)чандан кед эн журналистлэрин (онларын арасында Степана-керггдэ вэпшичэсинэ де]ул-муш харичи мухбир вэ рус гадын Н. Исма}ылова да вар иди) Даглыг Гарабага еэфэр-дэ Б. Лелтсини муша]иэт ет-moJo HXTHjapbi олубч>лмады-гы барэдэ нэзакэтсиз мула-Ьизэлэри бир кэнара rojar. Лалныз бир суал верэк: мэ’луматль! пу]кинин Хэбэ-ри ]охдурму ки, ермэни тер-i рорчулары Ростовда полковник В. Блахотини елдурмуш-лэр вэ о«ун кунаЬы )алныз будур ки, ДГМВ-дэ комен-дантлыга башчылыг етмиш кенералын гоншусу олимуш-дур? Мэкэр HyjKHH Бакы— Москва гаггарында уч дэфэ тэхрибат терэдилдиуиндон, бунларын биринин партла]ы-шындан вэ 14 адамын henaK олмасы илэ нэтичэлэнди]ин h. КОЛУН МУРАЧИЭТИ икинми МЭРЬЭЛЭ дэ МАДРИДДЭ КЕЧИРИЛЭЧЭКДИР Ja- эн ет- топ    «'•«.»‘""г“'*"—    тун дииларипи, адо1 е’лан етмишлэр. Лэгин бу,    вэ эн’энэлэринэ ]алныз нумаТэндэлэри езлэринин на- дунjaдa • jeкaнэ елэ бирмз -. Ьермэтлэ вэ рэгбэтлэ сыны Лужники стадио«ун,да    данлыгыны вэ 1аранмыш    вэ-    6эД олачагдыр ки, oypaja    нашЫлмасы бу елкэни •раЬатча Jepлэшдиpмэк мум-    Зицэтин кэекин/ш]ини баша    ме’минлэри (езлэри истэсэлэр;    чэтин иллэрдэ хилас кун олан ДГМВ-дэ,. тутаг ки,    чушмэдиклэрини нYмajи.ш намаз гылмага башга Рес^У мишдир. Свердловск вэ Челябинск ¿^лэр. Р    вТсилаЬлы    ке^    Лазычыларын    .. «Апре^ ?ги№ЛатРварЭидиДУОнла^н Овларьш бири«« — адам- шикчилэрин муша^эти илэ ““¿““^еч'Г'^евгл^гар^ рэЬбэрлэри;н„н сон дэ.рэчэ бо~ ^^УРУ^АхыЛаНсиСэД9авз1р-‘    шыл“дыгымь,з ^дьшдадыр. jYк. шэрти десэк, клубу лув’ )и , апа^    |Р    л ^ ынп ллк на «Катиблэрин нэсри»нин эз- ранмышды. Кичик вила]зтин оа]чанльглар хе^рхал адагя ДИрлбр ки, Сов.ИКП МК, На- .    бо£_,.у    |азычы МуЬи- --канлары онларын си]аси.    ларсьшыз. Эти. верии    'Га-    ЗИрЛар кабинети апаратла-    »4«. богдагу ^азычы мупи л ли игтисади иддиалары-    рабагы онлара. го] сакит    ол-    рьГида мэркэзи газет вэ жур-    ™Д^гмг сэ“иниещи - ^РДи/^Л .^к ™/хси-БаМ^ав^ Е -    "    ч’ох 3 »Т*    ^ лазымдыр КИ. бурада .дур-    РЭ» ““СИ ьакыд ^ тэмиз ешитмэк ИМканлары онларын cHjac«. л«|сывыз. Ът: крии 'зи^эр Кабинете'‘"апаратла- «"М боГДУгУ    ?УЬн; игтисади иддиала1ры- Я.    рэ» “эки Бакыда ]ахшы ха- .    аар^ки'сов^Г•'сэ- чох вачиб иди. i уч iуг и лларвн.дэ формалаап- тырла]ырлар. Ермвни журна- фирлэри арасында ермэнилэ- Анчаг «Апрел.и тэмсил мы ¡и вэ гпти шэкилдэ |етиш-    листлэр мэнэ де]ирдилэр ки,    ^ини с^ыны ДИГгэтлэ Ъесаб-    едэн бир груп ¿азычы гэф- миш чмвэти МИЛЛИ капитал    бу заман . ]уксэк вэзифэли    Рамыш^ар, оСРИ президен-    лэтэн Степанакерта ахы- н лла Юни сатыш базарла-    башга бир москвалы ермэни-    тини„ вэ РСФСР президен-    шыб кэлди. Февгэладэ вэ- Ы гуввэлэоин тзтбиги У-ЧУН Л®РИ «дилэ тутурмуш»: «Ахы тинин аПаратларына хусуси зи]]эт зонасында — hap .. .и саНэлао ахтарыолы Je-    нечв олур ки. сиз яки мусал.    диггэт 1етирилир. Ачыг>де]эк    кун атэш сэсларинин еши- [н'вачын излила Гарабагда«    маи -халгы. Дил 1апа би.гчир-    ки иесабламалар гэрибэ та1-    дилди]и вэ адамларын ел- кзтмэлари wx Ж гар?    синиз?».    сир багышла]ыр. Бу да    дурулду]у ]ерда ]азычыла- н    '    ДГМВ-дэ    сеп&ратчыльвг    диаспор илэ сых баглы ры кезлэмирдилэр вэ дэ- 8■hвa'Л-pyhиJJэcИ'Hи ширник-    0лан «Кремлдэки ермэ-    В0Т етмэмишдилэр. Тэбии 1ны ìajbipAbi.iap. Онлары бурада ас л ермэни де]ил, ajipbi чур ермэни hecaò едирди-лэр. Иттифаг MwrjacbiiHa, белка дэ бе|нэлхалг алэмэ чых- белэ нипэрэст лобби»нин Ьаки- ДИр ки, онлары cojyr гар- дирэн шэхелэри исэ ----- ------------- -—    * мевге тэ’мин едирди.    ми-мутлэг мевге- тутду-    шыладылар. Ьэрби    комен э бе]нэлхалг алэмэ чых- 1988-чи илин эввэлиндэ гуна ]эгиндик ]арадыр. дантын кестэриши илэ Ja-маг учун тэкан,    имкан    ла-    эЬалиси тэхминэн ики мил-    Элбэттэ, буна шубЪэ н э J -    зычылар кэлдиклэри    jepa ;,ым иди    10Н нэфэ.рэ чатаи Бакыда 200    нашмаг олар, анчаг бу факт-    Леревана гaJытмaлы    олду- мит*л-н чох еомэми 1аша1ыр- лары нечэ данмаг мумкун- лар. Ja зычылар дан бири-Гарабаг Ьзрэкатыны« тэш- ^    ермэни Калинин са- дурни, 15 (I) ил эрзинде, НИн - A. HyJkhhhh ез арвады килатчылары кичик дэ олса. jb!Ha корэ елкэдэ Лереван- 1975-чи илдэн 1990-чы ил^ Члэ бирликдэ кэлмэсинэ чох сых бирлэшмиш бир груп lau roHiDa икинчи шэЬэр иди. дэк Сов.ИКП МК апараты- Степанакертдэ даЪа чох тээч-иди. .    Умуми]]этлэ «се мунагишэ    на - о заман эн Ьекмлу вэ    чублэндилэр. Ьенрих norocja«    узун    ил-    эрэфасиндэ Азэрба]чаяда    гудрэтли олан структура    ^ лэр 6ojy BH.iajaT шерабчы- 500 .ми«э ]ахьш ермэни ja- Азэрба}чанын бир нума]эн-лыг трестинэ 'pah бэр ли к ет- ша!ырды вэ бу, дунЛада Ер- дэси дэ гэбул едилмэмиш- Л»чт omin» оппап..поня1р ЛИ|П. uouUinofitinou WEuamlо ли.Ло. ПИ М С. ГОРбЭЧОВУН ШЭХ* __ LUVAI I    19    1    •    Г1    * миш, сонр^ arpap-cenaje бир- мэиистаида« кенарда о»ла- ди. М. С. Горбачовун шэх ли’инэ башчылыг етмиш вэ рын ^ыгчам Ьалда ]ашадььгы сэн вэ дэфэлэрлэ вэ д етмэ-1988-чи илдэ вила Jot парти- &н 6ejy« Jep иди.      ппи    илляп- ja комитэсинин биринчи тиби олмушду. Аркади Ма- МАДРИД. Испанн]анын ЕФЕ HH^opMacwJa Акент-jihJh Исраил вэ эрэб мэнбэ-лэринэ истинад едэрек хэ-бэр вермишдир ки. Лахын Шэрг узрэ сулп конфран-сынын икинчи мэрЬэлзси дэ биринчи мэрЬэлэси кими Мадриддэ кечирилэчэк-дир. Конфрансын базар куну ачылачаг икинчи марНэ-лэсинин кедишиндэ бу мэч-лисин    иштиракчыларынын бирбаша икитэрэфли да-нышыглары башланачагдыр. Мадрид конфрансы ок-т)абрын 30-да Испани)анын баш назири Фелипе Гонсалес вэ бу муЬум 6ejH^-олмасы иле нетичеленди|ин- т^лг керушун Ьэмседрлери дэн хеберсиздирми? Мекер Ц ARlII __ ггри ппези-о, Азерба]чанын Левлах вэ I АБШ вэ ССР И пре Кэнчэ шеЬэрлэрияде peje ||дентлэри Чорч Буш вэ Ми-автобусларында деЬшэтли ¡|хаил рорбачов тэрэфиндэн еПЛуЛнла^нР40.^ «и" -танэли дпоинлдо ачыП, ды адамы ганлы кутлэ]э че-1 мышдыр. Мунагишэдэ иш-вирмэси барэдэ Ьеч нэ ешит-1,тиран едэн тэрэфлэрин ну-мэмишдирми? Мэн Ьэнкурггу I] ма1эндэлэри илк дэфэ ола- ларыЕЛн1а^рчаа-па7чаУШЕ par давышыглар столу ар-муш эзаларыны ]ытышды)ран I хасына    отурмушлар.    BeJ- адамлары экс етдирен видео-1 нэлхалг    u4THMaHjj9T    умид- кассетэ ахыра гадэР    (¡вардыр ки,    чэтин эрэб — билмэдим. HyjKHH, догрудан-1 и« f    г мы ]алныз aзэpбaJчaнлы ол-1 Исраил    диалогу    Лахык дугларына керэ онлара рэЬ-1 Шэрг реки^унда еулЬун миниз кэлмир?    ¡бэргэрар едилмэси ]олунда Ьглкэ онда А. Ишханова 11 6eivK    алпым олачаг- ja ]азыгыныз кэлэ? MиллиJ- 1илк 09^к    аддым олачаг ]этчэ ермэни, ики ушаг ана- идыр. сы олан бу гадын Лереван- дан учуб кэлэн вэ сэрнишин- ц ^1|n    а лэрлэ чина]эткарчасына Ьэд СЭФИРЛЭР ИСТЕ ФА диндэн артыг долдурулан || Ьава кэмисинин r93aja ут- || пгпм^ пи пип тг^о •рамасындан сонра Степана- I Oli шшшДИ! Jldi керт аеропортунда (о, бура- |j нын рэиси иди) Ьеч олмаса I МАНАГУА. Никарагуа-MyaJJdH rajAa JapaTMara ча- | вын харичи ишлэр назири лышырды. Намуслу гаДЬ!н ¡ Енрине Дре)фус бу мэркэзи хебэрдарлыглара ahaMHjJax I Амнерика ^елкэсинин бутун вермэди вэ ез евиндэ raP^‘ ¡[еэфирлэринин вэ консулла-ла]ыш    I рынын исте’фа вермэлэрини а.,Аа arsasi fes» да-/)ашамыр.      <:    IliwfviHiiiwn . < ■    ■ HyjKHH ез мэгалэсинда.ру-'[]11ишдасР- си]алылардан, рус халгын- I % Дре)фусун деди)инэ дан тэлэб едир ки, Гарабаг I керэ. исте'фа вермэк хаЬи-мунагишэсинэ «Руси]анын | ши «Харичи Ишлэр Назир-Ьэрби гудрэти илэ» мудахи- IUhJhhhh елкэнин тэлэбат-лэ етсин. Мэркэзи гэзетдэ I ларына yJryH олараг jeHH-дэрч олунмуш бу сезлэр мен- IUa¡1 ТЭшкил олунмасы, ин-hyc бир ишарэдир. О белэ | зибати рэЬбэрл^ин )ахшы- .китЕвдириЕ бошбогамыг- ¡лашдырылмасы ва дун]ада ла мэшгул олмагдан ел чэк- [баш верэн дэ)ишикликлэрэ мэк вэ нэЬа)эт, ©лкэдэ де- [чаваб верэ билэчэк реалист мократик rajAa ]арадылмасы [вэ динамик харичи cnJacaT саЬэснндэ сэрт, амиранэ тэд |1апяпы1масы зэоуээтинлэн бирлэрэ башламаг» вахты [рпарылмасы зэрурэтнндэн чатмышдыр.    |ирэли кэлмишдир*. Назир Сакитлэшдиричи бошбо- ||геЛд етмишдир ки. Никара- газлыг... сэрт. амирано тэд- | гуанын еэфирлэри вэ кон- бирлэр... Сон дэрэчэ таныш |    чаои ил лекабоын сезлэрдир. Мэнэ елэ кэлир- | с>ллеры чари декаоры ди ки, Нурнбергдэн сонра 131-дэк исте’фа вермэлэри белэ сезлэр ешидилмэ)эчэк- | барэдэ эризэ тэгдим етмэ-HyjKHH еэфэрлэринин Je- дир. Лакин Ьэтта Нурнберг- | лшшплэо дэ дэ мухтэлиф характер ли || д * насист чанилэри дэстэсиндэ АФР-ин канслери Ьелмут Кол демишднр:    Гэрб елкэ- лэри даим хатырламалыдыр-лар ки, Шэрти Авропа ел-кэлэриндэ вэ ]енилэшмэ«дэ олан Совет Иттифагьшын республикаларында кедэн демократии, Ьугуги вэ базар ислаЬ&тларына кемэк кестор-малэри онларын езлэринин м8нaфeJинэ хндмэт едир. О. чуме ахшамы Герби вэ шэр-ги Авропа елкэлэринин си]а-сэтчилэринин ВЭ М0ДЭНИ]]9Т хадимлоринин Франкфурт-Ма1нда кечирилэн бе]налхалг конгреенндэ чыхыш едэрек, Гэрбин сэна)е чэЬэтдэн инккшаф етмиш елкэлэрини Шэрги Авропа елкэлэринэ вэ совет республикаларына игтисади вэ дикэр кемэк кес-терме« саЬеснндэ бирке сэ^- лэрлэ чыхыш ©TMdjd чагыр-мышдыр. h. Кодуй деди]инэ керэ. Лени, азадльп' шэрантиндэ дирчелэн Авропа гитэнин игтисади бирли]инин интегра-с^асы лросесинда кристал-лаш.магдадыр. Авропа Бир-jhJhhhh игтисади, валюта вэ cnjacH нттифагынын форма-лаШмасы, Ьабело чари илдэ Полшанын, Мачарыстанын вэ ЧСФР ин ассосиаси]а едилмиш узв кими Авропа! Бир-тн]ннэ гэбул олунмасы, Ьэмин просесэ муЬум теЬфэ ) дир. О reja етмишдир ки, АФР Ьекумэти Шэрги Авро ла елкэлэрн «лазыми си]аси вэ игтисади шэртлэри» jepn-нэ JeTHpAHHwa онларын Ав рола БирллЧиндэ там инте-rpacHja олунмаг чэЬдлэрин.^ кемэк кестэрэчэкдир. АМЕРИКА ПРЕЗИДЕНТИ АВРОПАНЫН ДЭРДИНИ ЧЭКИР АБШ президенты Ч. Буш Ьэфтэлик «Респект* журна-лынын мухбири илэ Mycahn-бзеиндэ демишднр:    «Биз истэрдик ки, Совет Иттифа-гы кэлэчэкдэ дэ базар игти-сади]]атьша вэ демократы jaja дотру Ьэрэкэт етсин, дун-}ада MyhyM вэ эмэли рол ojHacbm». О rejA етмишдир ки, совет Ьэрби тэЬ.лукэсиннн азалдыгына ÖaxMaJapar, Ав-ропада НАТО-нун вэ Аме-риканын ипггиракы Авропа-да тэЬлукэснзл^ян вэ сабит-^Jhh эвэзеиз унсурлэри-дир. Президент демишднр: «Мэркэзи Авропа «саЬиб-сиз epa3Hj8», JaxyA аралыг зона ja чеврилмэмэлидир». Ч. Буш демишднр ки, Бирлэшмиш Штатлар Чехо-Словаки-JaHbm тэЬлукэсизли]инэ вэ мусгэгилл^ивэ беуук ehsi-mhJJbt верир. Онун фикринчэ, ЧСФР учун потенсиал тэЬлукэ игтисади вэ сосиал игтишашлардыр, милли му-нагишэ-лэрдэ вэ бу рекион дакы reJpH-сабитликдэдир. МусаИмбэдэ reja едилир ни. АБШ бу проблемлэрин Ьэл линэ кемэк KOCTspMaja. илк невбэдэ игтисадиЛаты берпа етмэк вэ aeMOKpaTHjanbi меЬкэмлзтмэк учун Чехо-Слб-eaKHjaja ]ардым eTMaja ha зырдыр. Америка президенты да ha сонра reja етмишдир ки, Гэрб Мэркэзи вэ Шэрги Авропа елкэлэринэ «кучлу, мунтэзэм вэ сэмэрэли jap дым» кестэрмэ]э чалышыр. Ч. Буш амин олдугуну бил-дирмишдир ки, Ьэмин елкэ-лэрин игтисади]]атында хусуси белмэ эсл Ьэрэкэтвери-чи гуввэ олачагдыр. АБШ президенти демишднр:    «Бу на керэ дэ биз тичарэт вэ капитал rojynyiuy васитзсилэ бу белмэнин стимуллашды-рылмасына белэ ahDMHjjaT веририк». кунлары эсасында бир сыра нэшрлэрдэ, о чумлэдэн «Из BecTHja»Aa ДГМВ проблем-лэри вэ беЬрандан чыхмаг )олларыны нечэ тэсэввур мэгалэлэр синэ бахма]араг, сон иллэр-    JwlJiepomoi ж дэ 6hj) азэрба]чанлы да Ит-    етди]и барэдэ шип    Инди    Азэрба]чанда    ермэни-    тифаг назири, еэфир тэсдиг дэрч етдирди. нучаров тикинти материалла- лэр ДГМВ-дэ (тэхминэн 140 олунмамыш, Назирлэр Ка- Озуну рус )азычысы вэ ры комбинатынын директо-    мин нэфэр) вэ KopaH6oj pajo-    бинетинэ, Президент Апа-    Зй]алысы hecaò едэн шэхе ру иди вэ уэун муддэт вила-    нунда (тэхминэн 15 мин нэ-    ратына Ьеч кими ишэ ке-    мэркэзи мэтбуатда илк дэ- ;этдэ, демэк олар, эн* гыт фэр) )аша)ырлар.    турмэмишлэр. Чох тээссуф! фэ    Халгы    чэлладлар, маллар онун сЗ(Рэнчамында    Эн тэхмини Ьесабламалара    м. С. Горбачовун апаратын-    дикэр халгы исэ гурбанлар иди. Борис Дадам]ан эн бе-    керэ, Бакыда тэхминэн 10—    да республиканын нума]эн-    адЛандырды. Ьэлак олайла- JyK автокомбинатын директо-    15 мин ермэни галмышдыр.    дэсинин Ьансы рол ojHaJa    рЬШ милли]JaTHHH а]дын- ру. кэнддэ нуфузлу вэ кэ-    Бунлар эсасэн гарышыг ни-    билэчэ]и барэдэ Ьекм вер-    лад1дырМагла мэшгул олмаг суручулук-    каЬлара дахил олан гадынлар-    ’ Мэк истэмирэм, анчаг шуо-    М9НИМ учун Ьэгарэтли вэ _  __ ___ ____ i  i    *»vr    a    a    A    oannU    1«    **_______ .... ЗЫЧЫ JOX ИДИ. Ну]кин руси]алылара ус-тэлик буну да изаЬ едир ки, онлар ермэнилэрлэ бирлик-да нэ сэбэбэ азэрба]чанлы дыр. лирли пешэ олан .....    _    _    а    «я    I      *    * дэ# чалышан ]узлэрлэ ада- дыр.    Ьэ ]охдур ки, о, «Азэроал-    ¿у мунагишэнин бутун кумы «доландыран»    шэхе    . Еомэнистандан азэрба]чан- чан» сезуну дузкун тэлэф- н^сыз гурбанларынын — иди. ВаЬан Габриел]а« Мар-    лыл£рьш Г0Вулмасы просеси    фуз етмэ]и    президентимизэ    ермэнилэрин, азэрба]чанлы- дакерт Ра]о« Парти]а Коми-    эсасэн икинчи дун]а муЬари-    е]рэдэрди.    ларын, русларьга хатирэси- тзеинин чох тэчрубэли би- бэсиндэн сонра башланмыш- Лереванда исэ ,елкэ рэЬ- . Н0 Ьермэтсизлик оларды. ринчи катиби, инамлы вэ , дыр харичдэки ермэни ди- бэрлэринин эксэри]]этинин Халгларын узэринэ чи-Ьекмлу ага иди. Онлара Га-    аспорунда вэтэнэ га]ытмаг    мусэлман    мэншэли олдугу-    на]эткарлыг келкэси душ рабаг Ьэрэкатынын фэал    ^РруНда Ьэрэкат ]аранмыш-    ну субут    етмэли олан гол-    мэмэлидир. Начинслэр Ьэ{ идеологу, Лереванда ]аша]ан    ды МуЬачирлэр чох-иди, да-    лу-будаглы    шэчэрэ схемлэ-    Ъансы халгын 11эмишэ э! идеологу, аереванда jaauajaiH    ды МуЬачирлэр чох-иди, да-    Лу-будаглы шэчэрэ схемлэ-    Ьансы халгын Ьэмишэ эн журналист 3. Бала]аны да    £а чох мупачирин кэлэчэ]и    рИни чидд-чэЬдлэ. тэртиб элава етмэк лазымдыр.    кезлэнилирди (анчаг сонра-    едирлэр. Кучлу си]аси вэ кичик, чуз'и Ьиссэсини тэш- oDo ci-ncn    кезлэнилирди (анчаг сонра-    едирлэр. Кучлу cnjacH вэ    кил етмишлэр. Нэмишэ, Ьэт Лакин Степанакертдэ ви-    лар бу мулаЬизэ догру чых-    мали]]0 имканлары олан ха-    та мунагишэнин эн фачиэли ла!зт советинин гзрарына    мады), кичик вэ дашлы-raja-    ричи диаспор тэблигат кам-    двгигэлэриндэ дэ бу Ьэги- ийпк-аяин мя rvr6íVTH эввэл-    ЛЫ Ермэнистанда исэ торпаг    панИ]аСьша фэал сурэтдэ    Гэти hep ики тэрэф е тираф лают совет«н«н гзрарьша    ^    ри«« ч1арм1нфи    ”irSp6=r ™ына фэал танын эразисиндв 191&ЧИ ил-    Куман сурэтдэ гэти hep ики тэрэф е’тираф етмишдир. Онлар гызыш- .    uu    мыш    издиЬамы    бутун    халг- Куман етмэк оларды ки,    л---------- рааар бу. догру WM».    еЬти^сларын    сон    '    Дврвчо    «a« олкэдэ халгларын бир-бирима    Д®    бу    онун бу-    гызышдыгы бела Тиурэккаб    ЛЭР-    «“РУндв илк даФа гаршылыглы apa;iи нддиала-    Jamajbippi.ica    вв иу. ^"^“1    А„|,лм.    Даг ч.ааi *    •••    ----- hap iiiejH jepöajep етмишдир. О, халгларын бирини гурбан, дикэрини исэ чэл-лад адландырмыш вэ Ьэт-та Гарабаг проблемини кетдикчэ кучлэнир^мзтиу^    пла^ны    Ч9К. да кениш тэблиг олунур вэ мишдир онун тэклифлэри- нин Ьэтта ]арысы haJaTa кечирилеэ, бу рекион гэти шэкилдэ, бэлкэ дэ Ьэмишэ-лик дарм?дэгын олар. А. Ну]нинин эдэби нэчасэ- гаршылыглы эрааи иддиала^    учдв    бир Imi- вози]]9тд8 Русн]к ои]алы-. £глыг Гарабага калиб^чы Гахьш^Г оекион ЮВДЫР    сэсиидон чохуну твшкил едир-    лары    барышдырычы сез-    сьшдаР    ч9ми бир неча jaxbiH (;) рекион вардыр.    пмеа 1988-чи илдэ республи-    Лер    .демэлидирлэр. Онлар    г9Пам    д hvIkhh исэ Лакин бу иши гу^иларыи    ^    200    5ин    азарба]-    езР сезларини Дедилар. Фа- gu*    je^ajep    етмиш- \мидлэри сен\б ет^кши. чанлы галмышды.    натик ислам дини илэ динч    м    VQTTnTTOryl,T„    литти Ьэм дэ Парисин «Ьуманите»    ре етм9К ла3ымдыр ки,    христианлыгын гаршыдур- гэзетиндэ дэрч олунмуш му-    МуЬарибэдэн сонракы иллэр-    масы    Ьаггында киминсэ саЬибэ чох ^йум^дкггадуз j а39рба]чанлыларын. зорла 9ЛбЭэл ирэли сурду]у тезис иди. Онун м\элл«фи а к аде    кеЧурулмЭсиндэн елкэ хэбэр    кетдикчэ кучлэнир, мэтбуат мин A. AraH6erJa« «ди.    тутмамышды.    да кениш тэблиг олунур в« Игтисади]]атла    мэшгул 1988-— 1989-чу иллэрдэ обыватели ropxyja салыр. олан академик сырф си]асэ- а3эрба]чанлыларын Ермэнис-    Бутун бунлар Ьэгигэт ки- тэ надир Ьалларда баш го-    таНдан тамамилэ говулмасы .    ми гэбул олунур, чунки aja- шур. Мэн онун, нечэ aejop-    д9Ьшэтли. бир Ьадисэ иди.    лэтлэрдэ JamaJaH обыва- лэр. кунун актуал мэсэлэлэ-    £умга]ыт эЬвалатындан cap-    тел    загафгази]ада баш ве-    ^ жл    _____________ ри барэдэ, хусуоэн дэ чэ-    СЫлан елкэ бундан хэбэр> тут-    просеслэр Ьаггында чох    ТИни оху]анларын Ьеч бири милэтин бахышларьшьш бир-    мады. Мэн бу кун дэ меЬкэм    *    тэсэввуоэ малик-    сарсылмамыш, дэЫпэт ичин- бирйндэй эсаслы сурэтдэ    9МИНЭм кн, Сумга]ыт фачиэ-    ]арымчыг тэсэввурэ малик    Q^Q ИШ KeJa галдЫрма- фэрглэнди]и кэскин rejp«- Си Ьаггында Ьэгигэти о заман дир    мышдыр. Нэ сэрт муЬафизэ- нписади проблем лэр фараде данышмаг лазыкi «ди. ьутун    39ман9МИздэ ССРИ халг- карларымыз, нэ дэ прин- бз]анатларьгаы бир Д®ФЭ Д®.    Ьэгигэти ахырадэк д    лаоыны дини эламэтэ ке-    сипиал демократларымыЗ. * шптмэмишам, Т8^ифала]нг    маг. Сумга]ыт таланларынын    ларьшы_дини    идеМлар    “ч кэс АучадаГгьпйырма- еЬти ]атка рлыгдыр! Бу сезла-    ташкилинда гаоавлыг вэ а]    рсу^,лр MaHhyc евсланир.    мышдыр: Бу -вэ ишдвр баш ри Ьеч бир истеЬэа]а ]ол    дын 0™ajaa4e]ha р ^    Ермавиставдав сечилмиш    вервр, марЬэматлн инсавлар! вермэдэн ]азырам ССРИ    дур. Т^ажтарын _ д.    ССРИ халг депутаты, бу    Озунун чэсарэти вэ икидли]и президентинин    лэрнндэн Сумга]ы ^ Д    ]ахынларда Б. Лелтсинин илэ е]унэ-е]унэ элдэ мэш’эл олан, онун мушаиирлариния рини виде®*<а“ер® Р опе. миллотлэрарасы мэсэлэлэр ту туб    бензин анбарынын мэНдуд даирэсинэ дахил    ^Угганлылы олдугу ин-    узрэ мушавири tb'Jhh олун-    этрафында ве]ллэнмэ]э нечэ олан. президент фикции    муш Г. СтаровоЛоАа ез фи- ]оГвермэк олар? о]рэнмэк вэ э« башлычасы Дфдэк » био*нечэ кундэн кирлэрини даЬа дэгиг ифадэ    HyJkhhhh ахырынчы мэ- каньГа ^нкТлаГГрша^    ГраТв^пЖГ бупГ-    еди^: Р.Эсрлар бо,у Рус«]а    галасв (♦Извбсти]а*, 18 ок- смууЖГла]Гв^чГвуЛны МАНАТЫН ХЕЛИРИ фэшанлыгла чагыран бир ]а- I " ВЭ ЗЭРЭРИ Полша банкларында тэда-__ 1вул учун истифадэ едилэн л1раП%аршыиву7у1^алыДыр- |ковет манатлары лрга едал-лар Сан демэ, рус халгы бу I мишдир. Полша МалиИ» На-]олла ез кунаЬыВЫ ]умалы- I эирли)и валюта св]асати де-* ыр    | партаментинин директору йужив ва онун архасын- Рь.шард Иихалски «Жиче да дуранлар ики халгы — I Варшавы» гэзетицр хэоэр ермэни вэ Азэрба]чан халг- | вермишдир ки, бу пулларын ляоыны бах бу шэкилдэ со. | о гэдзр дэ чох олма]ан га-]угганлылыгла, мэн дё]эрдш* Влыгы итки кими силинмиш-ки, илЬамла тоггушду\рмага | дир. чэЬд кестэрир, руслара исэ | Онун деди]ннэ керэ, Пол-милли фачиэдэ жандарм ро- 11ша 5аНклары индэн белэ ма-луну гэбул етдирмэ]э чалы- I натла Ьагг-Ьесаб апармагы шырлар.    | нэзэрдэ тутмур. Совет вал]у- * * *    |»асы ]алныз бэ'зи вэтэндаш- Лэгин ки, Ьеч дэ Ьамынын II ла»рда вэ пулдэ]ишмэ контор-шэрик олмадыгы бир фикир Ндорында галмышдыр. гам91ш,9Гарабаг мунагишэ    д^ьГс'м- [Г^мХЯуЖл]^- нилао аоадан галдырмалы- И нын да]эрдан душмэси ила лыилап Москвадан келаи I элагадар бизим малине сис-мушаЬидачилэрин вэ Лере- темимиз учун ]арана биле-вавдан квндэг^лан емиссад- чан Ьеч бир проблем карму-ларьГн мудахиласи .олмадан. Шрам. Бела проблемлвр ]ал-Бу проблем ветер Москва ка- Гныз ССРИ эразисиншэ ишлэ-бинетиндэн истэр Лереван [иэн Полша тэсэрруфат тэш-мэнзилиндэн истэреэ дэ зи- | килатлары, Ьабелэ Москвада-реЬли транспортЖрун муша- Ивы Полша сафирли]и вэ кон-Ьидэ кезлу]ундэн баханда I суллуглары учун ]араныр. бир чур Гарабаг кэидлэрии-1 Онларын Ьесабларында он да кулли мигдарда олан са-1 мил]он манат дан артыг пул дэ кэнд евлэринин пенчэрэ- [ вар. синдэн баханда исэ тамам [ р ^ихалски сур’этлэ ги]-башга чур керунур. Глобал ■ М£ТД€Н душен вал]утанын характер алмыш мунагишэ Ц^ир манаты учун Ьэлэ дэ нин миг]асы бу пончэрэдэн 11250—300 злоты мэзэннэси-керунмур. Анчаг кичик дэ | нин галмасындан тэеччуб-олса кэндлинин еаувэ мех-1 п9НДи]ини билдир.мишдир. счс олан, инсанын алын тэри, II тээссуф ки, Ьэм дэ ганы илэ [ Экэр директор совет ту-бол-бол суварылмьпп тор- Иристлэринин алвер етдиклэри паг парчасы Ьэмин пэнчэрв- Ибазарларда олса^ы инанар-дэн ]ахшы керунур. Инди бу Иды ки, ССРИсш ушаг о]ун-торпагы нэ шумламаг. наИчаглары. габ-гачаг вэ маншат экиб-бечармэк, демэли, нэ де Иелектротехникасындан тут-мэЬсул 1ыгмаг мумкундур.Имуш алетларэдак бе]ук та-Хкан верэк ки.Илабат олан Ьала хе]ли мал “р биЖри ил® езла-Ивар вэ бунлары ССрА-д. м.-ПИ дил тапсынлар. Онлар бу- Инатла алмаг олар. Бу мал-т баУДрлар.    Вл*Рын адэтэн дал гапыдан У Рэфаел ЬУСЫНОВ, Яетурулмэси вэ совет алычы-Азэрба1чан Ресиублшмсы-1 ларына чэтмамасы исэ баш-иын халг депутаты.    Яга мэезлздир» («Известна*. 1 но]абр| 1991-чи ил). • ЧСФР. Дэм«, уэуи иллэр ТИКМЛ9Н ВЭ je тикинтиси ja-рымчыг галви биналар так бизим елкамиэда jox, Шарги Авропа олкаларинда да аармыш. «Сосиалиэмин умуми манзарасини» (арадаи )арымчыг тикилилар чох куман ки, {ашадыгымыэ качид даврунда ела ¿арымчыг да галачвг. Бунунлв бала евсиэ^ешиксиэ адамлар кечагондулара па-наЬ катирир. Саркардаи адамын кечаси бела качир. Фото ЧТИ — СИТА-иындыр. ЛЕЛТСИНИН КЭМИЛЭРИ БАТАЧАГ? Экэр Чэнуби Курил адалары JanoHHjaja верилэреэ, Сахалин вила]этиндэки «Дружба» балыгчылыг колхозу-нун ишчилэри ез кэмилэрини Курил бурнунда батыра-чагларыны билдирмишлэр. . ‘ ПРЕЗИДЕНТЭ УДМУРТ ДИЛИ КИФАЛЭТДИР Удмуртка Али Советинин сэккизинчи невбэдэнкэнар ceccHjacbiHbiH гэрарына керэ Удмурти]а президенти тэкчэ удмурт дилини билеэ кифа]этдир. ЬИТЛЕРИН ВЭСИЛЛЭТНАМЭСИ Совет Орду су тэрэфиндэн учун чу ре J хин элэ кечи-рилмиш дикэр сэнедлэри илэ биркэ Адолф Ьитлерин вэ-cKjjaTHaMdCH ССРИ Елмлэр Академи]асы архивинин хусуси сахланчында горунур. «Вопросы истории» журна-лынын эмэкдашы А. Гросманын верди]и мэ'лумата керэ. ]ахын вахтларда Ьэмин вэси]]этнамэнин журналда дэрч олуначагы кезлэнилир. ВАЛЛУТАПЛОВ Индэн белэ девлэт Краснодар ди]арында пландан артыг JbiFbMMbiui ду]унун дэ]эрини вал]ута илэ едэ]эчэк-Дир- УКРАЛНД КАЗАК Д0ВЛЭТИ ОЛАЧАГ? Укра]на милли гварди]асынын Хортикс батал]ону «Запорожски]е казаки» хорунун кишилэр групундан тэш-кил еДилмншдир. Солист Владимир Мелник атаман сечилмишдир. Онларын мэгсэди Укра]наны казак дев-лэтинэ чевирмэкдир. ТАТАРЫ СОЛДУЛАР 3a6ajKa.ije дэмир ]олунда вэтэидаш муЬарибэсиндэн сонра илк дэфэ сэрнишин гатарына Ьучум едилмишдир. Куинга вэ BJaHKHHo гэсэбэлэринин сакинлэри татары сах-’ла]араг вагон-ресторандакы бутун черэклэри бошалтмыш-лар. БУНДАН О ЛАНАСЫ ВАРМЫ? Москвада лап дургунлуг иллэриндэ олдугу кими JeHa дэ ачыг сатышдан шоколад гутулары, аг балыг, дон-дурулмуш хэрчэнк, тара куру алмаг олар. Лакин саты-чыларын деди]инэ керэ, бу тэамлара ме]л кестэрэнлэр чох аздыр. Чунки 850 грамлыг ассорти гутусу 189 маната. бир банка куру 51 майат 60 гэпи]э, аг балыг 44 манат 40 гэга^эдир. Москва бэлэди]]э идарэсинэ исэ РСФСР Назирлэр Советинин ги]мэтлэри 2 — 3 дэфэ артырмаг Ьаггында гэрарынын ла]иЬэси дахил олмуш-ДУР- ;
RealCheck