Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 30, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 30, 1992, Baku, Azerbaijan MAJ Í992-WI Mil. lUaHie, NI 104 |21710| 0«MH 1910-17 UXK» ro)7«7>WP- KYHAdXIMK MHTMMAM-CMJACM T03ET rN|M»TN I MMMT. 28 Maj NCTHnai ayay MyaacHfiaTHaa ANKM1AH PEmaHHACU nPUHAEHTHHHH C84AhHJjaTHHH hOJATA XEHHPMI ANPBAJIAH PECnyBAHKACU AAH C08ETHHNH C>Af*H N. i. raMBaPOBIH XAJITA MAPAlHaTH 93H:j haMBaTaHJiap! hepMOT-.iH xaHbiM.nap ea oajjiap! By «Y« xaJirbiMbia mh^i-hh fleBJiai rypyjiyujyHyH lapHXHH-fla aH Luapa4)iiH 6Hp KyHy ^ ÓYTYH lUapr aJiaMHHfla hjik neMOKpaxHK pecnv6jiHKa oJiaH AaapóajMBH MYMhypHjjaTHHHH JapanMacbiHbiH 74-h\ híiaohy-MY kyhyhy rejA cAHp. 1918-MH HJIHH 28 MaJbiHAa Aaap-óajMan Mhajih lUypacbi lapa-(})HHA9H 6aJaH bahiimhuj 4rA3ap<5ajHaH HCTUrJiaAblHbl M\<5ajjHaH arAHaMai> — Hc-THFJiaJi óaJaHHaMaiCH H.na ay«-jaja K03 anaH hjik MYCxarH-i MHH.XH pecnyÓAHKaMbia MaMH 23 aj jamaAbi. JlaKHH H3Hhkh AOBJiax xapHXH. hoxxa ÓHp hh-caH 0MpY Y'iYH my3’h ojiah 6y MYAA3T ap3HHA9 AeMOKpaXHK pecnyCAHKa e.ia caMapoAH (|)a-aAHjjax K0cxapAH kh, xajirwH pyhyna sa JaAAaujbiHa canAH-jH aaaA-^bir xoxyMy rhipMbisbi HMnepHjaHbiH aw aMaHCbia, a»-rwAbiMbi xy4)aH bo racbipra/ia-pblHblH MohBCAHMH Xa’CHpHHD Aa xaft KaxHpapaK, JeHHAaH MYHapMDK. 6oj aiMar HMKaHb? xanAbi. 1919-My HJiHH MaJbiHAaH ÓapH HAK A04>^AHp KH, Hc- xHXAaA kyhyhy harwrH Mycxa-THAAHK iiiapaHXHHAa. capCacx rejA CAHpHK. TaoccYtt) kh. 73 HA aBB3A OAAyry KHMH. 6y A3-(|)aKH JyÓHAej ao BaxaHHH hox arbip Ba KapKHH KyHAapHHa xacaAY4> CAHP- XaArwH hcxhf-AaA apaycyny ÓeiuHKAa Cor-Mar HCxaJaH MypAap aAAap, OHyH cyBepcHAHK joAyna caAA MaKMaJa MaAwujaH rapa rya-BBAap haAa Aa MOBHyAAyp aa 0y kyh Jchh ca’jAa 03 hhpkhh HMjJaiAapHHH hajaxa kchhp- MOKAan expY AapHAan-raówr-AaH HblXbipAap. JlaKHH OHAap ynyAypJíap kh, xapHXHH xana-pHHH KepHja AOHAapMaK mym-kyh AejHA. Bhp BaxxAap kom-MyHH3M xYAjacbiHa yJaHAap MaMHjJaXHH HHKHUia(J)bIHbI 03 xaCHH axapbiHAan Konap caA-MbiuiAbiAap. By yxoHHja mha-jOHAapAa aASMbiH raHbiHa 6a-Hc OAaH xoxaAHxap pcíkhmhh 6aprapap oAMacbma tuapaHX japaxMbiuiAbi. ^cMOKpaxHja-HblH Ba HHCaH aaaAAblFblHblH raAAap AYHiMaHHHa neBpHAaH KOMMyHHCX peíKHMH HMHepHja CHjacaTHHH AeNiaror Hóapa sa myapAapAa napAa.'iaMHuiAH. KoMMyHH3M Kaóycy xaAXAaphi JoxcyAAyr Ba Ma’HaBH xanaa-3YAa Ma’pya rojMyiuAyi JlaKHH CaiuapHjJaxHH y^V-.MH cHBHAHsacHja JoAyHAan yayH MyAAax KanapAa raAMar 0AMa3Abi. OAyp KH, HrXHCaAH. cHjacH Ba HAeoAOHtH HahaxA9H xaM H(J)Aaca yrpaMbiui xoxaAHxap poKHM AGMOKpaxHK ryB-BOAapHH xaajHrHHa AasaM Ka-xHpMajHÓ AarwAAbi. Hhah, JbipxbiAaH TbipMbi3bi HMnepHja napAacH aAXbiHAaH 6y CHjaca-xhh AambiJbiMbiAapbiHbiH acA cHMacbi ajAbiH KopYHYp. Aaap-óajMan PecnyóAHKacwHbi cy-BepeHAHK Ba HCXHrAaÁHjjax JoAyHAaH caxAaMar. ony JeHH-AaH acapax ÓojyHAypyryHa caAMar y^YH pecny6AHKaMbi3a rapuibi e’AaH oAyHMaMMui aMaHCbi3 MyhapHóa anapb^Abip. BoJyk AGBAaxHHAHK asapbiHa xyxyAMyui, xapHMAaKH epMa- HH AOÓÓHCHHa B8 MOCKBaAaKbl hasaAapAapbiHa apxaAanaH EpMaHHcxaHbiH cHAahAbi 6np-AauiMaAapH xopnarAapbiMbiaw 3a6x 6AHp. K9HA Ba uiahapAa- PHMH3H jaHAbipblÓ AaFblAWp, xaArbiMbi3bi ah3 HOKAYPwaja HaAbiiubipAap. AaapóajHaHa 3HAA rYBB3AapHH hapÓH aa ch-jaCH haM(|)HKHpAHÍH ÓaiUblMbl-3a 40X óaAHAap KaxnpMHUj, qaFAaui xapnxH,MH3Aa mhcah KOpYHMaMHUI XOMaAbI cojrbl-pblMblHbl XOpaXMHUIAMp. PapA-óaFbiH AaFAbir hnccacHHAa sa óHXHiuHK paJoHAapAa JauiaJaH OH .MHHAapAa ahhk ahaAH ©3 eB-euJHjHHAaH roByAy6 Hwxa-pbiAMbim AOFMa xopnarbiHAa raqrbiH BaanjjaxHHa ayhimyuí-AYP- Hhah ayhim^h raAan xop-iiarAapwMbi3bi HUiraA eiMan, pecny6AHKaHbi h(|)ahm haAbma caAMar y^YH onyn ayhiyhoh 6ejHH OAHH BaKbiAa BaxaHAam MyhapHóacH xopaxMaK 4)hk-pHHABAHp. BaAH, xapHx 6h3h JeHHAaH cbiHara naKHp. Bhphhmh Aa4)a HMxahaHAaH «ibixMara ryBBa-MH3 naxMaAbi, cyBepeHAHjH-MH3H aAAOH BCpAHK. By 6H33 6aha 6auia k9Aah. AYHja xa-pHiacHHAaH AsapfiajMaH aAAw A0BA0XHH aAbI CHAHHAH.. 71 HA ap3HHA3 MaAAH capBaxAa-pHMH3 xaA3H oahah6 anapbiA-Abl. Caj-CCWMD OFV’AAapblMbia 3HHAaHAapAa Ba cypkyh Jep-AapHHAa HYPYflY-'JBP. BaxaHAaH Mox-Hox yaarAapAa rapnÓMH-AHK K6HHpaHAap asBAAbir hac-paxHAa AYHjaAaH kohayJ>bP- TapHx cahBH AYB^-^^MaK Y4YH YM Aa4>B * YPCBT BCp- MHp. Bh3 6y Aatpa Kepnja Ma- KHAa ÓHAMapHK. /íeMOKpaxHja, A9K KexMaAH, Aaa cyaepeHAHK JoAy ha3 axbipa-ipóajMan Ae-MOKpaxHK PecnyoAHKacwHbiH ÓaHpcH MahaMMaABMHH PacyA-3aA9HHH Ba OHyH .MaCAaK jOA-AauiAapbiHWH ap3y ea HHjJax- AapHHH 6YXYHAYKA3 hojaxa KeHHpMaAHjHK. By JOA HOX HaxHH BO MYpaKKaÓAHp. BaA-xahAapwMbi3 6H3a Mane oa-Mar, 6hpahJhmh3h no3Mar y^YH aH HHpKHH Ycy«n Ba BacHxaAa-pa aA axanarAap. Apxbir Aaap-ÓajnaHAa jauiaJaH MyxxaAHq) MKAAax Ba xaArAap apacbiHAa MYHarHuia japaxMar, pycAHA-AH ahaAH HA9 JepAH Ha.Maaxbiii apacbiHbi BypMar yhyh nahA- Aap CAHAUp. HACOAOiKK XOXpH- ÓaxAap anapbiAbip. BAejhaap-' AapbiMbi3biH aAHar rinJJaxAa-pHHH nyna HWxapMar y^YH JyMpyr khmh ónpAauiMaAH. aaaA JamaMara Aajnr Ba ra-AHp OAAyryMyay AejYui ’«»C-hacHHAa Ba apxa naChaAa — Hiu óaujbiHAa cyCyxa jexnpMa-ahJhk. PecnyÓAHKaAa caóHi-ahJh óapna exMaK, xopnarbi- MbI3blH MYAa4>HaCHHH MOh- Ka.MAaHAHpMaK cahacHHAa ko-PYAaH xaACHpAap ÓahpacHHH KocxapMaKAaAHp. Bh3 xyxy-AaH xopnarAapbiH asaA oAyH-Macbi, ranrbiHAapbiH xesAHK-Aa AOFMa jepAapHua rajwx-MacbJ yhyh 3H xa’cHpAH xaA-óHpAap hajaxa KeHHpanajHK. Apxbir AYHjaHbiH ÓHp cwpa HY(^y3Ay xaiUKHAaxAapbi sa AeuAaxAapH EpMaHHCxaHa rap-luiji MYHacHÓaxAapHHH AajHiii-MHui. OHyH xaHaBY3Kap HHjJa-XHHH IlHCAaMHUIAap. 0AaA8X 6H3HM Xapaí0HMH3-AaAHp. JlaKHH 6y aA^Aaxa nax-Mar yhyh HapnbmlMaAW. • ea-xaHAaiu haMpa’jAHjHHa hbha OAMaAbiJbir. BaAHaM 14 Maj A0BA8T HCBpHAHUlH HA8 6a-pbiiuMar HcxaMajHÓ, JypAywya-Aa AHKxaxypaHbiH oaiu raA-AblpMaCblHblH. MoCKBaHblH 8A-aAxwcw OAaH xoxaAHxap pe>KH- A3dPBAJ'4AH-^TYPKklJ9: 3M8KIlAinjlUFbIH JEHH H0BPY AaapCajHaH npeaHAeHXHHHH caAahHjjaxHHH hajaxa KCHHpaH peciiy6AHKa Aah CoBexHHHH caApH Hca PaMÓapoB Haxnw-BHH HAa TypKHja apacwHAa KepnYHYH aHbiAbiiUbi MapacH-MHHA0 HUJXHpaK eXM8K Y^YH MajbiH 28-Aa HaxHbisaH Myx-xap Pecny6AHKacwHa KaAMHui-AHp. AHbiAbiui AaapóajnaH MOKpaXHH PecnyÓAHKacbiHbiH XaUIKHAHHHH 74-My HAAOHYMY-HA3 ÓHp Baxxa caAblHMblUlAbip Ca(J)apA3 OHy A3ap6ajHan PecnyÓAHKacwHbiH 6aui H33h-pH P. hvoejHOB. pecnyóAHKH .Aah Cobcxh c8APHHHh NyasH-HH A. HaAHAOB, 6aui HaanpHH MyaBHHH P. K'YAMaMMaAOB MYUiajHai eAHpAHAap. H. PaMÓapoB XaAr Maóha-chhhh jepAH uj0’6acHHa kct-MHUiAHp. By xauiKHAaxbiH pah-óapAapH Ba (|)aaAAapbi ha8 c0h6aT aa.MaHbi Myxxap pec-nyÓAHKaHbiH Ep-ManHcxanna caphaAHHAa japaHMwiu b33hJ-jax harrwHAa 4>hkhp my^bah-AacH OAMyiuAyp- PejA oaha- MHUlAHp KH, BaSHjjaXH CaÓHT-jiaujAHpMOK yhyh HaóhaHHAa- pHH HaxHbiaaH Myxxap Pec-nyÓAHKaCblHblH A0BA8X cxpyK-xypAapbi HAa cbix aAaraAa hih-Aa'MaAapH aapypHAHp. ...HaxMbiBaH luahap xacra-xanacbi. Ma’ÁyM haAHcaAapAa aAaraAap 6y kyh óypaAa Ca- AapaKMH 50-A9K MYAacfJHaMHCH B8 CaKHHH MyaAHHa OAyHVp. H. PaMÓapOB oHAapAa KapYUi-MYUi. aapapHdKdHAapHH cahha-XH Ba oHAapbiH MyaAHHa uja-paHXH HAa MaparAaHMbiUJAbip XacxaxaHaja. KaxHpHAapKaH OHAapABH óHp HOxynyH haja-xbi. nena AejapAap. * xykabh -acbiAbi hah. PecnyÓAMKa nap-AaMCHXH 6auiHbICbIHblH M. Pa-cyAOB. X. hacaHOB, 9. CaMa-AóB. P-. HMamryAHjeB. 42 jaui-Abi P. lUyKYpoB Ba ÓauiraAa-pbi HAa cehóaxH xa’cHpAH kch-MHuiAHp. BauiAapbiHa KaAaH-AopH AaHbiiuMar oiiAapbiH hap ÓHpH yhyh H3XHH HAH... 8JJy6 MawMaAOB: CaAapan- Aa jYK MaiubiHbiHbiH cyPYHYCY HUlAajHpAHM. EpMdHHAap 3X310 aHMBFa óaiuAajaHAa jepAH ca-KHHAap — raAbiHAap. yuiar-Aap, roH3Aap apacbiHAa sahn-Ma AYUiflY- MaH 30-a3h hox. raAbiH Bd yuiarbi 03 MaoibiHbi-Ma MHHAHpAHM. PacaóaAaH ÓHp raAdp apaAaHMbiiuAbir km. ep-MaHHAdp 6h3h axauia Tyrsy-Aap, MambiH jaHMara CaoiAa-Abi. Ah3m JaHFfaiHAa haaaK oa-Ay. Man raAbiHAapuH sa yuiar-wiapbiH MaiubiHAaH xahAYKatHa jepa HhixapbiAMacbiHa k0Mok exAHM. coHpa Hd 6aui sepAH-Jhhh xaibipAaMbipaM... baOaK OcHiBOB; CaraAaH KHMH AaphaA AOFMa CaAapoKa KeAOMaK, aAHM cifAah xyxaHa- :>{( KepnYHYH anhiAbiiObi. A3K OHy MYAa(|)H0 eAanajaM. Bh3. HaxHbiBaHAbiAap. aHA hh-mhuihk: AOFMa TopnarbiMwabiH ÓHp rapHuibiHbi Aa epMaHH xa-HaBYSKapAapbiHa sepMajana-Jhk. jiejAa Mycxa4>ajeBa HAa 6hp naAaxaAa oHyn nena JepAaH JapaAaHMbiui yuiarAapw — riauia. MY6apHp, CeBHHH roH-uiy * naAaxaAa Hca 70 jauiAbi haMKaHAAHCH OaxHMa A66aco-Ba MyaAHHa oAyuypAap. har KHMAap 6y Macyp raAWHbiH 6aAdHHHA3 HOXAy rsJina aui-Kap eiMHUjAap. PaMbiH aHaAH- OoTO J. XaAHAOByH, ü. MawwaAOByH Ba X. 9cKapoByHAyP- 3H KeCXapMHlüAHp KH, epM3HH xeppopnyAapbi KHMjasH cHAah HnpHX HUIAaXMHUJAap. JepH KaAMHUlKdH rcjA eA3K KH, aapapnaKaHAapa KeMaK exMaK yhyh HaxHNBana Typ-KHjaaaH Aorrya sa BaKWAaH ÓHp rpyn haKHM KaAMHuiAMp. AaapÓajHaH Aah Cobcxhhhh caApw haKHMAapa MHHHaxAap-AUFblHbl 6RAAHpMHUiAHp. O. haKHMAapAa cehÓaxHHAa rejA exMHuiAHp KH, Myxxap pec-nyÓAHKa 03 xapHXHHHH aH aFbip KYHAapHHH jaiuajbip. JlaKHH hen Haja ÓaxMaJapar, AaapÓajnaHbiH Ba MHH 03 AaJaraapuHbi xaaaAaH MehKdMAaAa 6HAMacRHHH rap- UlblCblHbl aAMuui, A39p6ajHaH XaAr HaóhacH sa OHyHAa haM-pa’j OAaH AHKap MYxaparrH ryBBaAapHH ÓaiuHUAbiFbi Hna harHFH MycxarHAAMK yrpyHAa OAYM-AHpHM caBauibiHa raAx-Mbiui xaAFbiMbia 6yna raAHp-AHp Ba M8H a.MHHaM KH, XBA-rbiMbi3bi cchahJh AeMOKpaxHja JoAyHAaH hen ÓHp ryBBa a®h-Aapa 6HAMajaMaK. 1918-hh HA AeitaÓpbiH 7-Aa. A3ap6ajHaH napjiaMeHXH-HHH HAK HMAacbiHAa MahaM-MaAaMHH PacyAaaA» MHAAai BaKHAAapHHa MYpaHHaiAa ab-mhiuah: <3aMaH arbip, Kena-MajHMH3 jOA XHKaHAbI B8 83a6-AWAbip. HpaAHAa OAaH ÓHp HOX MyUJKYAAapH B3 MÍW9J19-pH A3 Haaapa aAMaAbijbir. By ManeaAH joAAapAa... <J)Hpr9 ehxHpacAapbi. uiaxcH-ropaa-Aap Ba ÓyxYH 6y khmh BaxaH Ba MHAAax raJacH rapiubicbiH-Aa ca(|)HA raAOH rapaaAap axbiAMaAbi. BaxaH rajrbicbi Ba MHAAax Ayjrycy hap uiejASH jyKcaK xytyAMaAbiAbip». By KYH M8H Aa 6y MYAPHK HaCH-haxHH, arcarraA ejyAYHYH aA-xbiHAa YPOHAaH HMsa rojyp. ÓHp Aaha haMbiHbi Baiau ua-MHHa, xaAFbíH 6y KyHy ea ca-Óahbt HaMHHa aMaAH HuiAapa HarupbipaM. BejvK óaJpaMbiMbia, 28 Maj HcxHFAaA kyhy MYHacH-ÓaxHAa aaaAAbirceeap xaArbi-Mbl3bl XaópHK eAHp. M9TMH MYÓapH3aMH3Aa haMuja yryp-Aap apsyAajbipaM. BHP K9P9 JYKCandH BAJPAF BHP JlAhA BH-M93I lH0*Jiy]llAT AaapóajMaH PecnyóAHuacbi npesHAeHTHHHH caAahHjjoTH-HH hajata KCHHpaH AaajpÓaJ-H8H PecnyÓAHKachi AauCobc-XHHHH CaApM H. rpMÓapOByH ¿apMaHAapbi HAa hYC«Ji07^ ManiaA orxy MamBA<» JlaH-Kapan uiahapH Hnpa haioiMMj-JaXHHHH ÓaUlHblCbl Xa’jHH CAiUl- MMuiAMp. M. M. AÓÓacoB Óaoi-ra Hiua KenMacH ha8 aAaraAap haMMH Bd3H(t>aAaH aaaA. «AMA-MMUIAHp; Mticy^ MaMM8A orxy Ca-^poB AFMaóaAH paJoHy ky-haKHMMjJaTHHHH ÓatUHblCbl Ta'jHH eAHAMHUlAHp. A. M, PyAHjeB óaiura Huia KenMacM HAa aAaraAap haMHH Ba3M(|>a-A3H aaaA eAHAMHuiAHp; OcMaa MehAM oray ryw-aoB BaAaKaH paJoHy Hxpa ha-KHMHjjaTHHMH óaUIHblCbl T8 -JMH eAHAMHUlAHp. H. H. Ka-pHMOB Óaiura Hiua KenMacH HAa aAaraAap haMHH Ba3H<|>d-AdH a33A eAHAMHUlAHp; HcmbJmji Maiammip ofAy dAHjea BapAa pajony HMpa haKHMHjJaXHHHH ÓaUIHbICbl la’-JHH eAHAMHUlAHp. J. K. AA-AahBcpAHjeB óauira Huia Ken-M9CH HAa aAaraAap haMHH Ba-3H(|)aAaH asaA eAHAMHuiAHp; PacMM Ma^ap oray mapa-^B HcMajbiAAbi paJoHy HHpa haKHMHjJaxHHHH óauiHbicbi ta’-JHH eAHAMHUlAHp. M. B. Cy-AejMaHOB óaiura Huia KenMacH HAa aAaraAap haMHH Ba3Mc|)a- A3H aaaA cahamhuiahp: HAhaM Cypxaj oray haca- ROB KaAÓanap paJOHy HMpa haKHMHjJaxHHHH (MlUlHblCbl X9'-JHH eAHAMHUlAHp. C, H. 9k-ÓapOB óaiura Hiua KenMacH HAa aAaraAap haMHH Bd3H(|>aAaH aaaA cahammuiarp; CaJieb MahappaM oray Pyc- xaMOB KaAdóaJ paJOHy HMpa haKHMHjJaxHHHH ÓaiUMblCbl xa'-JHH eAHAMHUlAHp. T. 111. Pyp-ÓaHOB Óauira Huia KenMacH HAa aaaraAap haMHH b93H(|)8A8h aaaA cahamhuiahp: BejAyaaa MahaHMaA oray A6;»aAaJeB VMap paJoHy HMpa haKHMHjJaxHHHH óauiMfaicbi Xa‘jHH eAHAMHUlAHp. YMMfl KePHYCY Afpbi AaFbiH aiajHHAa. Bhp K03aAAHK CapKHCH Bap. Apaa Ycxa HaxMWBaHbiH Apaa ycxa KopnycY Bap! YpajHMAa apay coHcya. Bhp apayMa naxAUM Cy kyh. HCTH''AaAhlH Aa339XHHH Man xaaaMa AaAAWM Óy kyh. 03 dAHMAa MdH AdpHp9M. BahpacHHH aahMaxHMHH. Ca.xaM rapAaui. caaaM ÓaMbi. CoHy jeiAH hacpaxHMHHl Jox, aAHMa Kopoy abJha, Bhp xapHXAHp óy xaHxaHa. Bhp Óax Heqa roA yaanup. By BaxaHAaH o BaxaHa — O BaxaHAaH óy BaxaHa. BYHOBpacH ÓapKHjHÓAHp. HciaKAapHH HCXMCHHAaH. ÁyUlMaHHMHS roj KOP OACyH. By axauiMH xycxYCYHAaH. Hox CblXMblCaH YPOH^dpH* Bhp A8 CeAa cbixMa. Apaa! BoJAaH Ymha KopnycYHa, ;iaha raMAH axMa. Apaal BaKbiMbi3AaH AHKapaJa, HcxaHÓyAa joAAap aMur. BHp-ÓHpHHH ryMMar y^YH. hap xapa({>d roAAap anurt ...Taaa-iaaa Man AapHpaM. BahpacMHH 3ahMaxH.MHH. CaAaM rapAaui. caAtM óaMu, CoHy JeiAH hacpaxHMHHl haMHA ABBAC. Mmít/im AtaofAMCMH nmnacbiHAa KYHYH T*hp«N yMWB#pCMTTMHWM M Tn66 NNCTtffyTyMyH TMI«6m|9PN M MYMUHMUIBPM AS«p6«|lMNMN tf—pm-flN|NNN ipMMMCTWIMN ItOSMaCUNB ripiM H|^ H* TBITkMA« •'mpM NYM»|MttÍN NBMNpAANIIMBp. HYMajHlUM^ Ba OHAaH COHpa ICeMHpHAMHUI MHXMHrHH MUlXHpBKMblAapbl A3apóajMaHbiM KYBHhCblS CAKIBJiapMBm BA-AYPY<nM9CHHM nRCA8MHUI B8 OeJUdAlBAT ÓHpAaJl EpMamC-XBHbi Aa’H8XA0M8ja MarbipMbiuiAap. OHAap JepeBtHAaa xbabÓ exMHuuiap KH. AaaptejMBH apasMCHHAaH aa romyHABphmu AaphiA MbixapcbiH b8 AaapOajMan. EpMaHHCXBR B8 HpaH panóapAapHHHH Tehpan KepYuiyHAa 8AA8 oAyHMytu caaHuia yjryn cypaxAa hapanax excHH. HyMajHuiMHAap ABUI-bm. OpaHcaHbm sa PycMjaHbiH CHjacaxHHH KacKHH xaHTHA eAapaK AaxiiiuAap kh. Óy amabx-Aap JeHH MYCxarHA AOBAaxAapAa hcabm hapoMixAapiiiHbi Óor-Mar yhyh 3ara<|)ra3HjaAa Ba Opxa AcHjaAt MYHanmiaAapHH aAOByny KyMAaHAHpHpAap. 6x8h óaaap kyhy HpaHbiH lUapni AaapÓajMiH aJ^a-XHHHH M8PK83R TaópR3 Uiah8(MIHAa A8 epM8HHA8p aAeJllHHa mvapAap aAXboiAa hymaJhui KeMHpHAMHuiAHp. ♦ BéMMAa «My«€np Ai#p6a|MaN Amhpnmi mhmii«-PNNNN MIY MHH» MMSycyiM|l KON^MC MUMMMII« Aup. OHyH XatHKMIiaTMMCM ABUJ-UN MpimMIM «HM laANMN, AsHp6«ÍMaNiiiYH«c npo0«€cop TtA«y«i Ch|«-TNlOHeiOlANp. KoHcJjpaHCAá AaapóajMEH Ba Y**y“»H lllapr xbphxmhhh. e.xMHHHH, aAaCHjJax Ba HHMacaHaxHHHH ÓHp cbipB xaHbiHMbim xaATHraxMbiAapbi — MexponoAHxeH HHMacanax MyaejHHAan MapH CBjaxHxoBCKaJa. HJy-MepcHAaKH PoMep yHmepCHTe-XHHHH npoí^copy BcKép CejMyp, Hjy-Jopx VH^pcHxc-XHHHH npocfeccopAapbi haxcHÓax henpR Ba X. B. IlaKCoJ. Bocxoh yHHBepcHxexHHHH npo<t)eccopy BaJaxH ManroA, Ja-xbiH lUapr MacaAaAapH yapa xaATHTaxMhi A«hha HicMaH, HJy-JopK yHHtepcHxexHHHH aAaÓHjJaxiUYHacw BaxtHaóaAH lUoyAex. npoc|)eccop OAuixax Oaph b8 Óaiunuiaphi ruixhpbn eAHpAap. Eamh MaMAHCHH KeMHpHAMacHHa pccnyÓAHKa MaAaHHj-Jax HaaHpAHjH KOMaK cARp. 0K#P NICM-YM KYN •piNNA» Pycii|a    Oc®- tnIia® M3Nii®TNN HopMaiuiauiAupuiiMacM harrMHAa KypMycTMuia AMiMiuMmapa ÓatimaMBca. ona® IUnm®- AN Oc®TN|® n®pniM®MTA® ^®fl®p®TM® MyriaNJWA® ®syNYN NUITNPAICM hirruNA® m®€®ii® ro|®®®rAMp. PycHja Aah Coboxh Pajacax heJ’axHHHH Y3»Y Hhi^ AaJ MeABCACB óauiAa oAMarAa napAaMeHX rpyny BAaAHracp-ra3AaH Maha ÓCAa ÓHp «xejHp-Aya> ka9 kcxmhuiahp. Tpy-nyH pahÓapH MocKsaAa hap hkh uaAaxaHbiH AcnyxaxAapM- r.---------  peKHOHAA    B03HjJax    HopMaAAaui- Ha Ma ia'AyMax BepMHuiAHp kh. ^----------------- Mbip. 0KCHHa, MajbiH 20-A3 4«MHaAH haAHcaAapA9H. ryA- AypAap aBxoÓycy ’ axauia xyxyó 36 Ha<Í>apH ©AAYPflYR^»?** BaxxAaH coHpa CxHHBaAbiH hkichcrb axauia xyxyAMacw kym-AaHMHUlAHp. Jaxmn laMANA® KypMycTiN PycN|®A®N HOiny Miir-A«PA® MY®CHP 3Mp®hJIM T®INNN®, apTNJUI®pNÍ® B® ®m-MW cNiiah an®M®rAMp* Byuy PecnyÓAHKa    lUypacwHbiH    mAacbmAa    pcc- nyÓAHKaHbiH óaiu HaanpH TeHKHs Cnrya óhaahp®huiahp* OHyH AeAHjHHa Kopa. PycHjaHUH “YW4>«9 paA-noAKOBHHK HaBCA rpanoB KypMYCXWja 100 apxHAAtpHja xony Ba 100 nnJaAa Aejyui MauibiHU. 30 xaHK, 10 mhh Ka- AaUlHHKOB aBTOMaXbl B3 HKH MHH MEKapOB XanaHMlCbl BC-pHAMacH harrbiHAa capaHMa.M HMsaAaMbiuiAiiiP' T. M. TACblMOByH A30PÍAWAM PECnySIIMKACUHUH XAPMNM MU1I»P MA3MPM TO'JHH EAHÍIMOCM hArrUHAA A39P6AJ<ilAH PECnyBilMKACbl nP£3MflEHTMHMH OaPMAHbi Tod)Hr Ma’cHM ofAy Pacbi-MOB AaapóajMaH PecnyÓAHia-CblHblH XapHMH KUlAdp Ha3HpH Xa’jHH eAHACHH. By 4)8pMaH AsapÓHjMBH PccnyÓAMKBCbi Mmaam Mbhah-CHHHH MyaaKHpaCMHB • BepHA-CHH. AaapÓBjMaH PecnyÓAHKBCü apeaHAeHTHHyi ‘ laxHHH hajaxa mMHpra    j_ liM Pecny6.im«cii An C^tnmc^ eaAahHji Amp«./-.-.  ------- BaKbi uiahapH, 29 Maj 1992-mh ha. MO'JiyMAT -*v. AaapóajMan^ PecnyÓAHKaCbi npeaHACHXHHHH caAahnJJaxH-HH h^axa KeMHpaH AaapóaJ-MaH F^cnyÓAHKacbi Aah Co-B6XHHHH caApH H. PaMÓapoByH ^apMaHbi HAa h. M. CaAbiroB óauu'a Huia nenMacH HAa aAa-raAap oAapar AaapóajMaH Pec-nyÓAHKaCblHblH xapHMH HUJAap HasHpH Ba3H(|)acHHAaH aaaA eAHAMHUlAHp. *    9    • AaapÓajMaH PecnyÓAHKacw npeaHACHXHHHH caAahHjjaxH-HH hajaxa KCMHpaH AaapóaJ- M8H PecnyÓAHKacw Aah Co-sexHHKH C9APH H. TaMOapo-ByH (liapMaHw ha8 hvcejHara Myca OfAy CaAwroB AaapÓaJ-MaH PecnyÓAHKacwHWH Aame-HHja (PeAcpaxHB PecnyÓAHKa-cwHAa (ejHH saMaHAH AacxpH-Ja. HcBenpa, HHAepABHA Ba JlYKceMÓypTAa HuwapH ana-pan) (})0BraA'aAa Ba caAahHj- JaXAH Ca^lKpK Xa’jKH eAHAMHUl. oHa 4>0BraA‘aA8 aa caaahujjax-AH ca())Hp pYxÓacH aepHAMHui-AHp. A39PEAJ*HAHblH AOB/iaX T0cnnr ojiYHny hMMHM 0AKaMH3HH JCHH AOBAaT hHMHHHHH FaóyA eAR-^MacH mhaah A0BA9X rypyMyHyH AHpMaAHLU óaJpaMW — Aaa^ óajMaH /Je.MOKpaiHK Pécnyo- AHKaCbl e’A3H OAyHMaCWHWH 74-my haaohymy ap9(|)acHHAa AaapóajMaH Mhaah MaMAHCH-HHH HMAacwHWH óauiAWMa ha-AHCaCH OAA>’. Mhaah MaMAHCHH xahcMA. e.xM. ahh Ba MaAaHHjJax Ma-C3AaAapH yOPO KOMHCCHjaCW-HblH CaApH OHpyAHH MaAHAOB óy KOMHCCHjaHWH Ba Aaapóaj-MHH PecnyÓAHKacw AOBAax hHMHHHHH 3H JaXlUW M3XHH. AOBAax KepÓHHHH. OpABH B9 MeABAAapWHWH 9H Jaxulw xac-BHpAapH yhyh MYcaÓHra Kenn- pdH KOMHCCHjaHWH ÓMp KYH 9B-B3A KeHHpHAMHUl ÓHpKa HM-Aacw harrwHAa AcnyxaxAapa Ma’AyMax BepAH. haMHH hm-AacAa Aaai^jMaH AOBAax hHMHHHHH M8XHH B9 MyCHTHCH xacAHr oAyHMyuiAyp. Mhaah M9mahchh yaBAapH peicnyÓAHKaHwH A©BAax hHM-HHHH X9CAHT eXAHAap. HHAaH ÓCAa «AaapóajMaH Mapuiw» AsapÓajMaHWH AOSAax hHMHM-AHp. OHyH MyCHTM MYanAHcJiH YaejHp haMWÓaJoB. MaxHHH MyaAAMctiH 9hMaA MaBaAAHP-/lenyxaxAap ajara raAxapar pecnyÓAHKa napAaMeHXHHHH HMAac caAOHyHAa AaapÓajMBH PecnyÓAHKacw aobabx hHMHH- HMH HAK MtJiaCWHW aArWUlAB-Abuiap. Mhaah M8mahc ÓyHABH as- B9AKH HMAaCAB ÓHpHHMH OXy-HyuiAa ÓaJaHHAMHui caHdAH — AaapóajMaH PeciwÓAHKacw-HWH napÓH xpHóyHaAAapw harrwHAa ranyHy a» raÓyA ex-AH. ílenyxax CaóHp PycxaMxaH-Aw jO[0BAax Maxoyax KoMHxa- CH CHCXCMHHH aAABa AaJfP BCp- KHCMHA9H Ba HMApa iiarrwH-A&H nicMaH aoaA exMaK harrwHAa rapap AajHhacHHH a©* nyxaxAapwH MyaaiofpacHHa sepAH Ba xahMui exAH kh. Óy MacaAa KyHAaAMja abxha oAyH-cyH. ^enyxaxAap óy xaKAH4>-Aa paaijiAaiuAbinap. JlajHha óapacKHAa ARCicyccRja Óam-AaHAU Ba HdXHMaAa Asapóaj-MaM Mhaah MaMAHCHHRH ra-papw raÓyA oAyHAy. haMHH rai»pa acacan. KMxaÓAipwH HaUipHHH Ba caxwAMMCw HM-KBHWHW Xa'MHH eXM3K. haÓ€-Aa pecnyÓAHKaAa óypaxwAaH ica yr- AOBpH HauipAapHH paMacwHa Joa BejpMi AaapÓajMaHWH AeBAax Max- Óyax KoMHxacH sa AdspR iiax-Óyax cHCxeMHHAa aAasa Aajap BepKHCH (28 4>aH3) A9fB OAy-' Hyp. By MYaccRcaAapAtH Ba xauiKHAaxAapABH KMapa har-rw ÓYAH8 MYaCCHC8A8pRHA8H Ba xauiKHAaxAapuHAaH baw-HBH MaóAaPAa tAbmawAMP-AaapsB^oi^. _______ HaxHWBa- HWH*^ pohó^HjH ÓypaAa Ba- 3HjjaTH caoHTAauiAHpMaK Y’IYH ÓyxYH aapypH xaACHpAapH Ke-paMdKAHp. By KYHAapAa Ch3 haMWMblB 'C03A8H HUI8 KCMMa-AHjHK. AaapÓajMaHAB a®ba0X cxpyKxypAapwHWH iJiaaAHjJa-THHH óapna exMaK. ranyanyAy-Fa B3 acajHuia aM3A oAyHMa-CWHW Xa’MHH eXMaK A33WM-Awp. H. FaMÓapoB rejA exMHUi-AHp KH, JaAHwa ÓyxYH cHjacH FYBB3AapHH B3 hapaKBXAapwH (ApAH 2-mh calUi4^A8) A33PBAJMAH PECnVBJlHKACW nPE3HflEHTH CEHKHJ18PH Y3P8 M9PK33H CEHKH KOMHCCHJACiJHflA AaapÓajMaH PecnyÓAHKacw npesHAenxH ceMiouiapH yap© MapKasH ceMKH KOMiiccHiacbi-HWH M. M. BaAHjeBHH caAPJi®’ JH HAa KeMHpHAMHUI H©BOaTH HMAaCWHAa 1 HOMpaAH 03H3-ÓajoB, 14 HOMpaAM 9ah BaJ-paMAw. 15 HOMpaHH JeBAax. 40 H©MpaAH MaAMAaÓaA. 76 H0MP3AH UlaMaxw ABHP© ceM-KH KOMHCCHjaAapW cdApHapH* HHH, AfABM PaJoH Xaar ^ny* xaxAapw Cobcxh, PaóHxa Ha-3hpahJh, AbxomoÓha HarAHj-Jaxw HaanpABjH. MaAHiJJa Ha-3HpAHjH. TRMapaX HaSHpAHjH. A3dpiiTXH(|)ar pabÓapAtpHRioi Md'Ay»axw. AaapÓajMaH Pec-nyÓjniiCBCw npeaaAeBXH ceM* KüAapRHHH KCMHpMAMaCHBa haawpAurwH HCAHmiraiiH jox-AaHMacu B9XHMaA8pH ÓanoA» MapK93H CeMMH KOMHCCHjaCW Y3BABPHHWI UB'mUAtU AHHA»> HMAMMuiAHp. (By ■aeaaajB Aiq» rapap raaem 2-mi cb-ha^^mnAa m* OUp). AsapóajMia PecnyóJñicacu npeaHACHTH ctMioiAapfnia AMp CCMKH ÓYAAetCRHBRR M9XHH xacAHT eAHHMHmAHP. AaapóajMBR PecnyóJiHKa-cw npeaHAeüXH ccMKHAapH óa-paAa cMiaAMp^ caxaaRiiaci,! rajAacw MyajJaHAauiAHpKA-MmDAHp. Jyxapw rapaóafAA Ba Ep* MaHBCxaBAa haiicapbaA ©J«h paJoHJiapAB cpiwHH ryAAyp AacxaAapHHHH xaMaByaYHYH KvanaHMacR ha9 aaaraAap oaa-par Ahun Jamajum JepAapH-m xapK exMBja MaMÓyp on-Mym maxcjiapni cacBcpMaoi-HHH xaunouni óapoAa Mapica-3H ceMxx KOMHCcaJacbiHani MBirryóyHyH MaxHH ÓaJaBHA-MKmAHp. IfaKYyóy mahapaa-pm B8* paJoHJiapba haiounij-jax oprtHJiapiii pahÓapnapiiHa. Aanpo ceMKH itOMMccHjaAapw- itwH caApnapina HeBAapbwc rapapa aAMHMwníAbip KHAapfiR haawpwdiMiCM aa KeMHpHAMacH HiuHHAa <wy pao-Óap xvTcyBJiap. Omi»«« aht-raTH óy Macaaaja Awp Mapna- 3H CCMKH KOMHCClJaCUaUl HCC-xapHuuiepmiHH ceacYa Jeptraa jexHpHAMacRHa JeaaAAHAMHUi-AHP. AaapóaJyaM PecnyÓJiHica-cbi npeanAfHiH ccMiauiapanni haswpAaHMicw sa‘KCMRpHJiMa- CH HAa aAaraAAP AP^^ap naca* Aanap Aa iiY3W«pa oAymiym* nyp- ;
RealCheck