Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 28, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 28, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 28 MAI 1992-чм ИЛ. MS 103 МИЛЛИ ГУРТУЛУШУМУЗУН ЕОЛОГУ В8 ЛИДЕРИ Ьэш Хини «м НБРАЬНМОВ Халгымыза бе)ук иткн уз (Эввэли 1чи сэЬифэдэ) hvD ислам мутэфэккири М. Б.) шэклинэ салмыш ол- тагиблара маруз галмагда чи IUejx Чэмалэддии ёфгани- «ггу_бир_    “ J!?ÌHtLi!SHaPKeM эскэ^    гавэд уграмыш    ола^ларды^иштиракчыслл^атот^ир ж штт È'éssi •лдугу душуну-экатда гафгаз-;евэрлэрин да яадыглары кез рса Рэсулзадэ-ивиг едэн гув-) анлашылмыш Иранда Ьурр^этнн^зафа- Оэгоилэ    олунанj-y- йй вермэк .Ьэ)ирди. _Бу мэ’-    53    Г™”’^.TdhhciS^: | ^Wy^.' варшгына Ьэмишэ на салмаг вэ 5НЛ“*Г^п^ ТИ.ЧИНСИ]]Э MahHjJaTHHfla олдуру душуну- ^“"н^"чЛЛ*аос' лур вэ бу Ьэрэкатда гафгаз- сэфэси»ни) фарс* лы ЬурриМэтсевэрлэрин да Maja чевириб «Т\ муЬум рол oJнaдыглapы кез да дэрч етмэси да енундэ тутулурса Рэсулзадэ- раст кэлир.    арв.ан    п^^чдп    мгм»г    —------- ^       --    --- ни севг ва тэшвиг едэн гув- рэсулэддэнин Бакы|а да- jí*бу истиглалынь1 тэртэмиз да турк миллиИэтчшифнэ да, дахили вэ “Р«« |«Гг" ЭЕЕЗЭ’г    ¡=гиЯЕй5=К?®ьда!г рк 1урду»н- 'гылмыш ханлыглар шэклин- Фэгэт чарлыгы девиран ли- ги £55?\Гнмн е1    ‘    ------ а бу замана да дejил. муттэЬид вэ милли бераллар вэ сосиалистлэр, парти^асы адындан е бир кутлэ сурэтиндэ    ничат    онлары девириб вэзи]]этэ Ьа-    ди]и бэ]эннамэ кэнч -,—_ „-«««-а« хадим    кист 1 гт«_    ара1ан Азэрба^чан туркулу-    ним олан болшевик руслар    р!^]этин девлэт ПФУлУшун-квомэт газанмыш- ни севг в» юшощ    *    I-    I       Банька    де-    .    -    истиглалыны    тэртэмиз    да турк милли)]этчили]инэ да, дахили вэ харичи си|*" 1    *¿1«™    вмоу    6о1у    вэтэн- ват даЪа ашкар анлашылмыш    нушу Романов    сулалэсинин    Я. «У истигла    мэфну-    гаршы чарларын с^асэтини    сэтиндэ тэмал дашыны тэш-1 ды. бутун°ЯУ олу^    300 нллик Зубил^и мунаси-    е^чэк^рага^!и    мэкрку_    гаршы    Азэ^чана    кил етД^и кими Азэрб^ча-1 дашлыг ^ртуну Ипанпя ЬуооиЛэтин    зэфэ-    бэти ила е лан    олунан уму-    5Т«™^Т4шп7и    Б? 2-:    «мухтари]1эт»1ерииэ мэза-    иын кэлэчэк ^с тэш^лат I тутмуш. бу Суксэк Ьисс    онун ланет-1 Ьачага ИбраЬимов шэрэфлн чумЬу-1 во занкин bajar )олу кечмиш- 1958-чи илдэн 1981-чи иладэк о. рэЬбэр napTHja етмишдир. Бу деврда Нахг чыванын шэЬэр вэ кэндлэри-нин симасында фэрэЬли дэ-]ишикликлэр баш вермиш, орада чохлу cэнaJe муэсси-сэси — фабрик вэ завод, лар ишэ салынмышдыр. 1970-чи илдэ Ь. X. ИбраЬимов Азарба]чан КП Мэр-кэзи Комитасинин катиби сечилмиш вэ бу вэзифэдэ 12 ил ишлэмишднр. Ьэмин девр республиканын кэнд тэсэрру-фатыяда эсаслы денуш ил-лэри олмушдур. Ьачага ИбраЬимов халгы-ны вэ вэтэнини севэн, на-муслу вэ вичданлы, олдугча тэмиэ вэ мэс’улиЛэтли бир нисан иди. ЗэЬмэткешлэр Ьачага Халил оглу Ибрапимова дэфэ-лэрлэ ]уксэк е’тимад кестэ-рэрэи ону ССРИ. Азэрба|-чан ССР вэ Нахчыван МССР али советлэринэ депутат сеч-мишлэр. Ь. X. ИбраЬимов вэтэн ри    вГмэшрутэннн    е’ланын-    ми    эфв    узэринэ    1913-дэ ваге    ^турклэшмэк.    рыстан верэчэкл1рини е'лак    ганунунун    ана принснплэрн-1 рт^а    ^ыгына дян соноа ТеЬранда нэшрэ олмушдур. Ирандакы фа-    л    ™    муасирлэш-    едэн вэ маИэлли идарэ се- ни эЪатэ етмэкдэдир.    I    Иаким кэсилмншди. бяшла!ан вэ Авропа усулун- aлнjJэти hYppиjJэт Joлyндaкы м_к^ мэЛИумларында тапды; чнмлэрини газанмыш олан    Pэcyлзaдэjэ керэ «милли I Ьачага ИбраЬим< да илк кундэлик газет олан мучадилэ тэчрубэсинин рус    мави |ашыл вэ ал Бакы турклэрини 1918-чи мэдэниjJэт эсасына да]анма-|Чу нлдэ Губа    ^ «Ирани-нов»ун (Лени Иран)    империализминэ гаршы ки-    /мави ат1 вэ 1ашыл) рэнкли    илин мартында гылынчдан    сы вэ милли демократии турк мнэткар аилэсиндэ анадан муСГ вэ баш редактору    иииин аотмасына )арандыгы    ^м!шл!2д!н ¿уТэлдилм”    кечирэн гырмызы рус инги-    девлэтчили)и узэринэ гурул-1 мушдур. ФаЛлэ эмэ)инин чэ- Жл ” .Гм» £    ними, Истанбулдакы тэмас-    ГуМиа.™л ?Турк очагы.    лабчылары (болйвиклэр)    масы е тибары илэ Азэр^а)-1 ти„л10„ни Ьэлэ У^ .и^н * ™тми    Рэсулзадэнин лидери олдуру    чан илк турк девлэти вэ илк ■ ду^ушдур. О, М. Эзизбэ|ов демократ    партии-    ..............—-    отпамэ    эк^ ет-    «Мусават» парти/асы била-    мусэлман    чумБуриЛэтидио» Ьдына    Азэрба1чан    ^эиа    е идеолоки1асыны мэз-    кулунэ гэти шэкил вермэси    те “Р™и    сы илэ саЬибн вэ баш редак-    («Азэрба чан». Бакы. 28 |Институтуна »хил олмуш. ти]аныи 1ени азэр-    бахымындан чох муЬум бир    дирэн Рэсулзадэ Ьакьца дад    тору олдуру <Ачыг свз, Гэ-    ма]1Й19). ?иаЖн°ТаТыГдДэе^эб^ "?£ ЭРэсуЛлзадэДУузэриндэки лн» илэ «азэри    ^клэ|;и    ман”"<Туркэш!н чаи Демократии %мhypиJJэ-|даp'■■минльpлэ ]ашыды ки- 1961‘Чнаиыван АВила5|эт гаршысынданы хидмэтлари- )ид Ьэсэн Т ^    Г    гуввэтли тэГсирини турклу- тэрэфдарлары арасында чэ- й «оЛЬагнни 1мхпмг»   тинин давамы муддэтинчэ I Ми к х ИбраИимов да би- Ьимов Нахчыван ' ^ вв керэ бир чох орден ва ме- лнкдэ нш^эн да одур^    .1 бе)ук мутэфэккири Зн1а Р^ан едэн мунагишэлэрэ ^с^мИшлэм^Ч%кн (1918-1920) кэрэк парла-Вручил эр-сы^сын да тэлэбэ Парт^а Комимнтт бнрин-    ТЭЛТнф    олуимушду Фэгэт Турки)э и.^ Ира ^екалпын елуму мунасибэти «Османлы дили» илэ «эшр 19>17 чи *илин апрел ajындa ментдэ, кэрэксэ парламент I ска*дасындан бирбаша чэб- чи ,катиби_м^м поггуз ил Ь. X. ИбраЬимовун пар-да Ьурри^этин музэффэр о идэ <^ни рафГаси)а» (Ис- олунан «Шэлалэ^э ^аздыгы Бак ТОпланан «Гафгаз» харичиндэки нитг вэ мэ'ру-1 ьэ^ ^ла душмушдур. О, му- мэс ул вэзифэдэ> д >    даг    хатирэси, ]уксэк инсани масына вэ мУтлэ™^ау . танбул. 1340, 2-чи чилд, са- «Дил ичтимаи бир амил» вэ Ислам ГУрулта]ы» илэ е]ни зэлэри, мэгалэ вэ бэ)анатла-1 Ьарибэнин илк кунундэн ахы- ишлэмишдир.    ^    ке1ФиЦэтлэри вэ надир мэ- рэсннэ сон вврэн мэшрут ^ журНалЫндакы баш мэ- «¿ени дилчилэр вэ туркчу- илин    а1ында    Москвада    ры да бу милли турк девлэ-1 рынадэк — Берлина гэдэр дэ о. мухтар ре У -    нэви ДЭ|ЭрлЭри Азэрба]чан )этин    гурулмаеьша    г Р -    галэсиндэ    билаваситэ    езу дэ лаР* „с_0Рл.е„в.Ьэл^„!1^аЛЭЛ?.Р,!!    топланан «Рус^а турклэри    тинин вэ    бу илк мусэлман I шаНлы    де!уш 1олу    кечмиш-    ихтисади£атын |    Д    халгыНын    гэлбиндэ даим индэ» (Рус^а    чумИуриЛэтинин меЬкэмлэн- |дир.    м^«н.э®э    уввэ    сэрф ша)ачагдыр. --------------и.    I    1946-чы    илдэ    ордудан    бу-    кишафына бе)^к гуввэ сэрф ча” 32*" I рахылдыгдан сонра о. Бакы-    Гэмбэоов    Р. Э. Ьусе]яов,* В. Г. ЭЬмэдо», А. А. и пиытмыш. 1958-ЧН НЛЭ-    Абб^о. З^Ь Абдуял.]е.; М. И. А6дулд»1ев,.К. -“■ |енидэнСР хортла мыи^ды" . ?а^.^^кы илэ    знсннн    Ьэ^рэт и^р/’^в- Ьури,,эт„ "ЛдудК __ Топ7 u„ L.^aH р'тнбапйн ÍÍbd арасында гуввэтли мэ'нэвк    /JT    вэт    вэ    мувэффэгияэтлэ му- ичиндэ 63 варлыгындан бир I дэк кэкмлар тэшкилатларын- KVH ¿HD ач даЬа шиддэт кэсб баглар гурулмуш вэ бунлар ^    ^    Нл;ш    ичБам    дафиэ    етмиш вэ бу мувэффэ- Биссэ дашы]ан милли маф- I рэДбэр вэзифэлэрдэ ишлэ- pÍ»h 6? иотича вэ истийдад кетдикчэ сыхлашмага баш-    р!^„ч о истигамЭт THjjaT онун шоИрэтани бутун курэнин чанландытыны Tf 1„ИшДИр. Ги^би^олла Азэр- едэн оу иртича вэ истиодад    yiy    m,»„    г,птя-    алан    Рэсулзадэ о истигамэт- и »    г    vMvmuiam-    хэ]]ул етднСи вэ угрунда ча-гпввлэт Уинверситети- пржими ГаФгазла Туркустан ламышды. XIX эсрин орта- ннкишя* рпэн 1ени 6hd турклэр арасында атрафында бир hyppHjJaT вэ    азэРи хуркчэсинин дэ артыг ггрмокпати1а тэмэлинин г у- jep^auiMaja oaiujiajaH r^ycHj nnpMvm ^nvrvHv мужлэлэ- мэпкум турклэр   умумилэш- xэjjYл етди|и вэ угрунда ча- | 6¿j4aH‘Девлэт Университети- эсулзадэни бутун # лышдыгы милли истиглалын I нин тарих факултэсини бн- миллэти тирмишднр. S?1¿, hTn», Ь Э«ро.. Ш. М Ьэсэнова, Г с. Ьэсэнова. С. Ь. Ьачы)ев, С. Та гызадэ, С. 4oí* а*дЬ Charapo», ч. а. me« i    ---    -- Ьэсэнова, Г. С. Ьэсэнова, v.    —» -• u SSSTta Муртум]ев. A. !IJZSZn?'H Òn. Э. Ф^эч i, Н. В. Никитин, Г. ды hHMaJa алтына алан чар- ™пп    нэшр    едирди.    ”    Рэ шэклини тэ’1ин едэчэк ^    I    керкэмли    cHjacH    вэ    девлэт    хадими    му- -■ »“■’ «■*—*. •- tf”    я-    - н- sosa вяз»«* w7tfsrr&ai¡-¿ -»-»■ «и--«аа rrvHv uuMu uurrnifiinT ñah- -a«« Un** rwr\ Tvnt/vrTQunflH ЛЭ бУНДЗН ИОЭЛИ КЭЛИрДИ. ■    ХЭЛИЛ OF- V Р®    _______ М ЭЛ У м А Т В. Ь. ЭИмэдов (сэдр). М. Ч. Нэсиров, М. С. Аббасов, К. С. Моммэдов. В. М. Мэм. мэдова. К. А. ИбраНимов, Ч. Э. Фэрэчов. Т. Ф. Эли)ев. енмэз!» — демишди. ДЭФНИ Т9ШКИЛ ЕДЭН КОМИССИ1АДАН 1э иттиДади-ислам фикирлэ-    кы]а донэрэк нэшри1]ата баш-    лик» (1914—1916) журна-    да ачылан Загафгази)а    се) пи ила млФачиоэтэ кетмиш-    ламасы Османлы мэдэни тэ’-    лында илк дэфэ олараг мил-    миндэ (парламентиндэ)    Рэ-    Рэсулзадэ гырмызы исти-»    -    г,иа,в.„    Мя1ын 29-да саат 13.00-дан ди Османлылыгын тарихэ сирини гуввэтлэндирмиш вэ лэтин елми тэ’рифини ве- сулзадэ Гафгазын Руси)адан ладан сонра    ^ТЭР^"|    Керкэмли    си1аси вэ дев- ба)чан Нефт вэ Газ    ‘^ ОО.дэк видалашмаг олар. говушмага башладыгы Тур- Азэрба1чан турк чэми))эти- рэн. «Милли дирилик» баш- а)рылмасыны, мустэгил вэ ги «эимлик олма)г узрэ мил-1 „алиш1 МУЬарибэ вэ Елми-Техники чэми)]этинин Чэна3э саат 16 00-да гал-]этчилиУи НИН ннкишаф истигамэтинн лыглы сер^а мэгалэлэрнндэ кЬнфедератив бир девлэт лэтин кестэрд^и шиддэтли |лэт хадими. щпариоэ    бинасында (Мэммэдэли)ев ПК1пылачаГДыо инкиша* етмэ)э башламыш-    дэ)ишмишди. Элибэ1 Ьусе)н-    миллэтин дин бирл^инэ де-    олараг е’лан едилмэсини вэ    мугавимэти вэ верд^и1 эмок    ветераны, фэрди пен-    Ро1улачагдыр    МзоИум    Фэхри    Хи)абаида инкншаф етмэ)э оашламы    Истан6улдан    Д0Н.    ^л, днл вэ мэдэнн^эт бир- мустгэгил Гафгаз девлэтнннн сыз гурбанлары ****£«• |Ся)ачы Ьачага Хэлил оглу кучэси. 1) 10]у«Ж»Ф*    МэрЬум    фшфи    аиЛ Очтгинзпа иптичя вя тео- ДУкдэн сонра Бакыда орта1а ли)инэ да)андыгыны. мусэл- Турки1э илэ музакирэлэрэ милли бaJpaFЫH т^рпагла^ I ибраЬимовун чэназэси Азэр- МэрНумла 1992-чи ил дэфн -у \ ^ страда иРТ1^*а ®э Р    атдыгы вэ уч чэрэ1аны эИа-    манлыг миллэти де]ил, дини    киришэрэк, Руси)адан а]ры-    де)ил, миллэтин вичданына | Р    _ рорун шиддэтлэнмэси ^зэ-    тэ едэн «турклэшмэк, ислам-    бир топлум олан уммэти ифа-    барыш акты имзаланмасыны    енмиш олдугуну, Нэр кэсин    - ринэ мэмлэкэтлэрини эр    лашмаг вэ муасирлэшмэк»    дэ етд^ини елми бир ме-    мудаФиэ едир вэ бу мудафиэ    бу ба)рагы руЬунда. гэлбин- едэн рус эсири Т^Р^ЭР^ * с “    дустуру Истанбулда Зи)а Ке-    тодла эсаслы вэ этрафлы бир    март а)ы зэрфиндэ мусбэт    дэ вэ багрында муЬафизэ ет- суб бир чох мутэфэккир,    налп тэрэфИНД8Н эсаслы су-    сурэтдэ изаИ едэн Рэсулза-    нэтичэлэр вермэ!э башла!ыр-    мэкдэ олдугуна инандыгыны чумлэдэн бе)ук азэри мил- дэ ИШЛЭНмэ1э башламыш, дэ е)ни заманда, cиJacи дев- дь,_    билдирирди... ли))этчилэриндэн Эли Ь\- б мугабил Ьусе)нзадэнии лэт мипл^)этчили)и нэзэ- ГоАраа.1н рУГИ1аПян а1оы- MиллиJJэтчи, истиглалчы. се)нзадэ вэ ЭЬмэд Агаоглу ^    > мудафиэ етди)и пиЛэсини дэ чурутмушду. Бу Гафгазын Руси)адан а1ры- демократ вэ ингилабчы Рэ- ба)лэр ЯЭ бура)а сыгынмыш    ^^а”эы М”Э    сРур1из мЙллэтин диниДУ си-    лыб истиглалыны е'лангет-    ёулзадо «Инсанлара Ьурри)- идилэр. Рэсулзадэ бурада je- 3^ “д “пын "opiaja атдыгы JacH' игтисади ‘ "“чографи "вэ мэси вэ Азэ^чан.Шнма- jaT> миллэтлэрэ истиглал» ни гурулан «Турк очагы»на дахил олур вэ jeHH нэшре бaшлajaн «Турк jypfly» жур jepHHa    сурэтлэ ЛЛИЫН opiaja аТДЫГЫ jaCH, ИГпилдп, -»wrpo^n dcj    ______ '„.„-o,,    1Ггл_     *-------------- туркчэ давасы да Азэр-    башга бу    кимй    дар вэ    бир-    ли Гафгаз,    ^YP^Y    н    р-    fleja    MejAaHa    гэдэм rojfly    вэ i экс-сэда oJaH-    тэрэфли,    кениш космополит    мэнистандан    ибарэт    бир к    -    jeHa    «инсанлара hyppHjjaT. Рэсулзадэ бу    вэ rejpH-милли    тэ’рифи    je-    федерас^а    гурмасы    У    У    миллэтлэрэ    истиглал!» ^Kyp9j9 ирандакы турк    —у -    ' ~ ;; Tnnflvpv пяхилинлэки турк- AhJh CHjacH нитглэр тарихи рЫН вэ бу 1олда сабитлик, рынын, хусусилэ онларын эн пын) «Турк jypfly»HAa    л эр о чумлэдэн азэрба]чан-* »э cnjacH дэjэpлэpини Иеч фэдакарлыг, эзм, сез вэ эИ- чох вэ Ьэмчиис гисмини тэш-    лк^яп    ТкиГ    ва и^илачы бир замай ге)б етмэ)эчакдир.    ^„„ДдЭн двнмэмэ)ин дэ тим- кил едэн Азэрба)чан турк-    лашмаг вэ муасирлэшмэк.    vi'8 S и л л я т’.'и л и! й "илэ" Ьеч    Загафгази]а    конфедераси]а-    "аЛ[7,' иди. Чункй о там мэ'- лyjyiiy турк умуми эфкары-    мэгалэлэри мэни адэтэн вэч-    р- • , „б    баглылы-    сынын дагыдылмасы узэри-    ил hvHop саЬиби, ка- на таныдан илк мэгалэнин    дэ иэтирди. Бакы)а иери|ден-    бир мунвсфм*.вэ^аглылы^    нэ 1918.чи    ил MaJbI„ 28-дэ    „ил бир инсйн иди. Рэсулзадэ тэрэфиндэн }азыл-    дум. Мэтбуат дип м^алас"    мичли бир MOB4yflHjj8T-    A3ap6aj4aH    истиглалыны    Онун бизэ мирас rojy6 кет- мыш олдугу иддиа едилэ би-    илэ мэшгул иди.^Бу мэсэлэ-    QhларданРа1ры ДИЛЛ9ри,    е’лан едэн    «Милли Шура»    д^и 6ejyK милли мэфкурэ- пап PT.Iuu зямянПЯ Азэоба!- ДЭ 3Hja H838pHjj0CHHHH Му     ?___ ______________паигн ¡РшЬйТИ ИЛЭ ОСМЗНЛЫ    керЧЭКЛЭШМЭСИ    иа имзаладыгы му- Азэрба}чанын JeHHfl9H истиг- лэр. EjHH заманда, A3ap6aj- дэ 3Hja Ha3apHjjacHHHH му- Д Р* Р ХрИСТИанлыг- рэиси гсифэти илэ чанын Гафгаз гитэси узэрин- дафиэчиси олдум. Туркчулу- эд^^атлары христианлыг    ^ имзал дэки, шимал гисминдэ рус jyH[Рэвач вермэк учун fljHja л    адэт вэ эн’энэлэ- гавилэ Kep49jHH43 алынак Лала говушмасы угрунда му- haKH,MHjj9THH0 гаршы давам муИарибэси эснасында тэ сис д У ^ тарихн кечмишлэ- эскэри japflbiM, милли варлы- ГЭДДЭс мучадилэ]э ejHH эзм, едэн кизли фэaлиjjэти тэш-    етд^имиз «Ачыг сез» гэзе-    Р*, парлаг тарихн кечмишлэ-    гымызы jQX олмагдан ryp-    rejpaT Вэ мэтанэт илэ , виг етмэкдэ вэ 1905-1906-    тинин башынаЗДанын му-    тармыш вэ бутун Гафгаз    ^эРча%ми3 Иагтыидакы чы иллэрдэ Агаоглу ЭИмэд    гэддэс д^с.^Рун>    с\тж    олан    бу    турклэрин гуртулуш    миллэтлэрииэ мустэгил мил-    ДЫМЫзы тэкрар едир вэ эзиз 68jHH гуруб идарэ етди|и    олараг rojAy«^ Д^а сонра    олан    бу    турклэрин гурту^у^    ^    hajaTH нмкаилары-    ЛаТИРэси. енуЯдэ Ъермэтлэ «Дифаи» napTHjacbiHHH je-    ЭДадын сон мманларда    Дааа    La алынмыш вэ    ны тэ’мин етмишдир. рини тутмага бaшлajaн «Му- «;Турк.миллэтинд№эм, исл^^ л MvcaBa^ Парти]асы илэ бу Экэр Османлы девлэтик- илэ давам ан- ♦Дифаи» napTHjacbiHbiH je- рини тутмага бaшлajaн «Му- «*yp" т^.б1ппДвп^,    паоти!асы    илэ бу сават» парти)асынын зуЬу- уммэтиндэнэм. Гэрб мадэ-    Т^ны    олан    дан 'бу эскэри JapflUM руну сур'этлэндирмэкдэдир. HHjjOTHHAoHa ■    ' Y J    .Ачыг сез» гэзети бу Иэрэ- алынмамыш олса]ды Азэр- ¿ss. яга.isas а?'Я,-я í*™iinrrax"í™s- tgizn -я :гд.“г г;;.:.ж.к..гйг”- SmíAíüst- w— баш э!ирэм. Мирзэ Бала МЭММ9ДЗАДЭ, «Азэрба]чаи» мэчмуэсн (Турки]э), М» 12    (36), БАJPАГЫМЫВ ЕНМЭДИ элверишли MeerejH Гафгаз республикалары-вэ халг- нын нYмajэндэлэpи Мил-MaMHjJaTHHHH VII ки, Гафгазын Pycnjaja га- лэрин еИдэсиндэн лазымын. чох тылмасы нэинки CHjacH ба. ча    конфедерас^асы    лары    арасында    гаршылыг-    лэтлэр    1азЫолылао иг- LÜ4.1*    ^    ^    j    г    дсютлуг    элагэлэринин    Мэчлисинэ )азырдылар м J    г       кениш    эразилэрэ Л а кин бу эра. (Эввэли 1-чи сэЬифэдэ) ларына малик олмасы    да    хымдан. е)ни заманда    ипр!ясынын    муэллифлэри    лы достлуг влахэл^рипип    mov*nv. Гафгазын ajpbi.ajpb.    Jep-    тисади бахымдан да Иеч бир    иде)асынын    муэллифлэри^    Д ¿ДИЛИЭС|П1ДЭН чох    .РусиJa лари арасында элагэ    japa-    эсаса малик де1ил. О. Руси,    бела бир девлэт j| рад    бе]ук эБэмиЦэтэ маликдир. -    маликдир. лакин    оу    эра- дылмасыны. онларын    бир.    jaja м№ бахымындан    сынын бутун    дун)ада сулп    »IP ” nJ^eMH барэ.    зидэ эЬали сыхлыгы    чох бирини тамамламасыны зэ- да баглы AejH.n.    вэ эмин-аманлыгын Р    меморандум»да    Pycnja    ашагыдыр. PycHja торпаг- ™ •*»    ,^*?Рг™"жл sasr^ssasr sjss а»*—?-- — ~ Миллэтлэр 43MHjj9THH9    ДЭН тэрэгги етмэси YHY« «У    пгимялиГГаФгаз    гэт "Тетирилирди. ВаЪид    тэки дэ чох зэнкиндир. кендэрилэн меморандумда AHjap тарихин вэ тэбиэтин    Шимали    Гаф    J    крнфедораси)асынын    Руси)анын Гафгаза олан Гафгаз бирл^и иде)асы    онун учун ачдыръ1 нормал    вэ ^рчустан ре у ^    муаЛлифлэри кестэрирдилэр    бутун иддиалары мутлэг тарих бахымындан, дайа    эн энэви инкишаф ^    лэРЫЬеЫсаб "1^^" киТ    ки^Шимайи Гафгаз. Азар.    мэ'нада эдалэтсиздир вэ hes 1 а рил налштипдап,    1Лп    ГалЬ    па Ьрсяб вЛИОДИЛЭО ки, КИ, ШИМЭЛИ 1 афГЭЗ, /\JBp- MB надо догрусу, сырф елми чэЬэт- «ыхмалыдыр. Бу )ол Гаф- лэ песао едирдилэр ,    Куочустанын    мус-    чур гэбул олуна билмэз дэн дэ эсасландырылыр. Бу    газы    Авропа    вэ    Америка    мустэгил Гафгаз конфеде-    ба)чан ^^лэ! чеврйл!    Экэр азадлыг Вэ    эдалэт    на- дипломатик    сэнэдин му-    илэ    дэниз )олу    васитэсилэ    Ра^и^с^н,ЯнИн    шимал    сэр*    мэси Руси)анын бejнэлxaлг    минэ бутун Авропанын    хэ- яллиФлэои    кестэрирдилэр    элагэлэндирэн    )олдур,    вэл, Турки)энин    шим.....р-    ^    гаршы Jвнэл-    ритэси ]енидэн    нэзэрдэн Pycnja JeHa эввэл-    кечирилирсэ. эллифлэри кестэрирдилэр элагэлэндирэн ки, Гафгаз Ъэмишэ ваЪид г) сон иллэрдэ Гафгазда    5аФиэРИНедилм^иСПучун е’ти-    мэ)иб. *"руси)а "]енэ эввэл-    кечирилирсэ, бу нэ Аралыг дэнизи с”вилиаа^”“ милли истиглал мубаризэ-    тэ'минат    ола    билэр.    ки кими Тара дэнизэ вэ Гафгаза аид ^о'пя^ивн* )асына дахил ол>б. Авропа    си бахымындан да бирлик    тУГ)КИ1а ила Рус^а арасын-    Хэзэр дэнизинэ чыхыш )о-    дир? ^ер курэснндэ сив - илэ сых элагэ шэраитиндэ    japaныб. Лахын кечмишдэ    мустэгил Гафгаз дев-    луна малик олачаг. О, Гаф-    лизас^алы дун)анын ]аша)ыб. Дун)а муИарибэси.    бурада мустэгил,    парла.    1аТларинин    )арадылмасы    газ    васитэсилэ транзит ти-    гэтинэ    ГаФ£аз    гэдэра нэ гэдэр онун Гэрби Ав-    ментли демократик респуб-    рУСИ1аНын «христианлыгы    чарэтини давам етдирэчэк.    олан, бэрабэрлик вэ бе|- ропа илэ рУси^а^а    ликалар )аранмышды. Бир    мэнафе]нни горумаг» вэ )а    Мустэгил Гафгаз анчаг бу    нэлхалг аДала^ р^мэсина дайа кениш    эла|?лэри    чох дун)а девлэтлэри суве-    <чэнуб сэрЬэдлэринин тэЬ-    ди1арын эразисииэ мудахи-    Ривин ' бэргэрарьД^лмэ?ла® олуб. 1864-чу ИЛДЭ ГаФ^а-    рен Гафгаз республикала.    лукэ^зли1ннн тэ’мнн етмэк*    лэнин гаршысыны алачаг.    Гафгаз гэдэр Ьазыр ола» зын гэти олараг Р>си|а)а    рыны таНымышдылар. Ла-    пэрдэси алтында Турки)э1э    О, Руси)анын игтисади ин-    башга бир ди]ар ^алмаг гатылмасы баша чатдырыл.    кин рус совет 0рдусунун му-    мулаХилэ етмэк имканыны    кишафына, онун тичарэт    чэтиндир. Бутун халглар дыгдан сонра бу ди1арын    дахилэси нэтичэсиндэ эв-    арЛдан галдырачагдыр. Тур-    элагэлэринэ 1\еч бир энкэл    езлэри арзу етдиклэри ки- cajCы3-heCaбcы3 сэрвэтлэри. * Шимали Гафгаз. сон- к^Г^к^т^ашакб^эчэ^ терэтмэ)эчэк.    ми )ашамалыдырлар. Экэр НИН таланыб апарылмасы    исэ    Азарба)чан, Ермэ- ^рэ СаКИТ ]аШ^а    Мемопанлчмяа    леШлио-    бУ принСИП ^ Св^®Р" даими характер алмага баш-    нистан ва Куочустан рес-    д р‘    , МемоРавДУмДа ИЛ|НР-    дан ибарэт де)илсэ, о та- ла1ыб. Лакин Гафгазын мэ.    публикалары зор тэтбнг олу.    Мустэгил Гафгаз кон.    бунунла бела. Руси)а Гаф.    маиилэ ва дэрЬал Гафгаз- нимсэнилмэсиндэ рус техни.    апаЯан галдырылды. федераси)асы бу бахымдан газын элдэн чыхмасына ра-    тэтбнг олунмалыдыр. касы вэ рус капиталынын    гХаз хал^рынынР )ахьш    И раны да Русн]анын Ьэрби    зылашачагмы? Руслар бслэ    *е*элхалг си)асэтни тале- ролу, демэк олар ки. йечэ    кечмиШдэ азадлыг    мубари-    мудахилэсиндэн хилас едэ    бир    мисалы тез-тез тэкрар    j    едэн    девЛэт ха- • бэрабэрдир. Мэсэлэн. зэн-    нэтичэсиндэ нанл ол. бйлэр. 2алныз бу )олла етмэЖ севирлэр: «Гафгаз ‘    и юр гуввэлэри яла кий нефт )атагларынын    ^арГбу бв"ук    дэ)ишик.    Кичик вэ вн    Аси)а болше.    рус    тачынын эн ги]мэтли    Д ДР    сул¥,ун    горунмасы мэнимсэнилмэси. нефт е ма. ликлэрИн ‘ устундэн хэтт визмнн Ьучумундан гурту, мирварисидир». Мэсэлэ дэ б    бэшэри))этин    али лы вэ дашынмасы ишини    ”^мэк мумкун де)ил. Бе.    лар.    ^э    бурасыкдадыр ки, Ьэ.    манаун „аминэ Гафгаз эввэлчэ 1ерли вэ харичи    ЛЭЛИКЛЭ1 г#фГаз КОяфеде.    . Азад гафгаз бутун дун)а    ?афга7Рдв£,этлэринэ мэх!    "Р^ле“И“ИН Лм^ыола^' 0JP9H3K, J АР А ДАГ, JAmAflAf да,..,, ваш. J-Д JB-, -SJS вд””.«1,аГГ «г „А ir Г., а, « рргпчйликасы лысы о иди ки. XXI эсрин оу оошлугу SS s&Sr сади мэсэлэлэр ше бэси. «Си Дани^тк_уняэн вэ ?a6ahUH- ки. 1алныз hyiyr мэдэии Je« „у-р"» Авчан Мэдэни)- дэн букуиуиДЭН вэ саоапын- ^г^^нст*нилэн JaT Ассосиаси)асы вэ Бакы дан дан    кечмишимизлэ    саЬэдэ эн алк вэ енчул мэ- Сосиал Идарэетмэ вэ Поли- jepcw1 ¿алныз кечми чил дэни]]эт japaAap. * толокна Институту Азэр- 0^”мэ1имадэ РУ    Би    ирадымызы    да    де]эк. ба]чан Республикасыньга де^ дэи^?алгал1Млэри доктору. СемиЕар башланандан аз сон-лэт мустэгилли1и к\н\ 28    Иг Д „    Имранов ьаглы    ра адамлар    ики-бир. уч-бир Maja Ьэср едилмиш «А:зэр-    лр^Фесс°р «Кечмиши бэр-    салону тэрк    едирдилэр. Бир 6aj4aH мэДэниИэти    пя ммэнлэ Ьеч нэ дэ]ишмир. чоху ширин-ширин apa ceh- рин астанаеында» мевзусун-    па етмэклэ 11    пя яаИшшно    бэтиндэ иди.    Курсудэ чыхыш да республика елми-практик    Ьэтта шуур    д fl^^j haJpT    едэнлэр исэ    Азэрб<0чан мэ- семинары кечирмишлэр.    Шууру    ьЛат тэозими- дэнииэтинин гэдим эн энэлэ- Мэ’рузэ вэ чыхышларда Mwtol'выГ™?риидэндаиышырдылар Де-Азэрба)чаи Демократик Чум- эн дэ)нширик». ьэл v и    нэинки    1енисини ЬуриЛэтинии    Вэт ^вр овдГону инкншаф )аратмаг. Ьеч ол.ныны дао)- Ьэсиндэ фэалиИэтиндэн, вэт вар, и д у демок- рэнмэк истэмирик. Амма АДР-ин символларынын. ^д«рмалХкои,    Дбутун    башга элачымыз Юхдур: ej- Ьимн вэ б^гагыньшбэрпа- рат”^ао2ны fea едэн дэн рэнмэлнйик, ]аратмалы]ыг сындан сеЬбэт ачылды. Ла- мираслрыны оэрги сд « jamaTManHjHr. кин тезликлэ чыхышлар ез сонра    ,уш^эли-    Ва1»д    ИМАНОВ, мэчрасыны дэ)ишмэ1э баш- суал узвриндэ душунмэли    «™д лады. Кундэликдэки мевзу- Jhk. «Халг гэзети» шин иухбмри КЭНЧЭ BAJPAM ЕДИР Кэнчэнин куча вэ ме)дан. тимаиЛэтинин. Бакыдан. шэхсиЛэтлэр Ьвмнн бинада ¡ГмУГЛ-йК!;    SSssss ЗПЯг    S -4-J--ЯГ s,„íí,?^í.“.”4.F2í¡: ИЛЭ. шуар ВЭ транспарант,    мишдир^    ШэЬэр> Хвлг    Де-    задании оус    у    ^ ларла бэзэдилмишдир.    Азэр-    путатлары Мэчлисинин    сес- а д j    Бурада чы. баГчан Демократик ЧумЬу- си)асында A3ap6aj4aH Де- лашмышдыр. урад» oajnaH    i    *    мокпятик Республикасынын хыш едэнлэр A3apoaj4aH рилэтинин 1918-чи    илдэ    мократик.    теслу л    Демократии    Республнкасы- Кэнчэдэ кечэн уч ajbi эр- 74.4J илден^ му reja о..>    «    ьбэри    Ьаггында зиндэ халгын мугэддэраты- мушдур.    сезлэр    ceJл0MИШЛэp. ны Ьэлл едэн бир сыра му- Азэрба}чан Кэнд Тэсэр- ШэЬэрдэки мэдэни)]эт вэ Ьум гэрарлар гэбул    0ЛУ**-    руфаты    Академи1асынын    ишкузар элагэлэр мэркэ- мушдур. A3ap6aj4aHHH oaj- Софлу кучэсиндэки бина- 1 Низами Кэнчэвинин рагы тэсдиг едилмиш, Азэр- СЫНДа хатирэ левЬэсинин хатИрЭ сэркисн, Азэрба]-(ЗДчаи дили девлэт дили ачь,ль,шы олмушдур. 1918- чан дем0кратик ЧумЬури]-кими гэбул олунмушдур. чи ИЛДЭ бурада илк респуб- .эТИНиН тарихи. шэЬэрин YMyMHjjawa, уч aj арзиндэ лика парламентинин ичлас- C8Haje мувссисэлэринин сэр-215 ганун ла]иЬэси гэбул лары кечирилмиш, Ъеку- килэрИ| Кэнчэ Девлэт Пе-олунмушдур...    мат Узвлэри бу бинада отур- дагожи Институту тэлэбэ- Кэнчэнин шэЬэр халг мушлар.    лэринин эл ишлэри нума- ^TaTJhaPKWHMHjj9?HÍ:HH11 pah! Ела Ьэмин кучэдэ. инди J«n етдирилмишдир аЛТ.пы ****9Я™"мя^Г яni*Aясни. тарих вэ елкэшунаслыг му-    ШэЬэр сакинлэри вэ го. бэрлэри 28 Maj эрэфэсин- тарил 49    1    Азэсба!    наглао    хатирэ    парный    да. па han 4Vp тэдбирлэр Квр. 3ejH ОЛЛН ОИНада АЗЭр MJ- Н4 Р    яа    uiaheDHH Куча вэ ме)дан. чан Демократик Р®СПУ®Л  р5_     —    ten    папин    па ««гявгёйй atìi-ssssroC ssuT5W!S кермэлн }ерлэриндэ Рвш^ГбГ«.^^™    Sfc    ■•^•^ашы    бу кун    да швЬврдв давам миш, хатирэ левЬэлэ.    а"“»*“иии    "а <Ьаталихан    едир.    --------- ри. барел)ефлэр вурул днрилмнш. хатирэ левЬэлэ- Эдилханын    вэ Фэтэлиха пи. баг)ел1ефлэр вурул- XoJckhhhh    барел!ефлэр Дун эн шэЬэр ич- асылмышдыр. Б> харихи мушдур. eWP Ьамлет ГАСЫМОВ, «Халг гэзети* ими иухбирн харичи капитала махсус. ¿^Гси    чох меЬ. ^    ^рй!    «НГУЯ    ДуГу кими^ Тг’афгаз п^б- дУР‘ вУГкаепита™нынЛ8пГ]ы    **" *сасл,Ра "аликдир;    нэ 1етирэ билэр Гафгазын    агаль1еЫна гаршы мубаризэ    леми б*р»Д» 10 - 15 фанздэн чох де]ил.    "еЬта^тла'р^' апарыблар-    )э™ хадимлэрииии дуи1в Башга Jepли cэнaje саНэлэ- фэрэ гэдэр адам 01кэлио ипэ!и мешэ материалы, Бутун бунлара бaxмaJapar, Си]асэти мэсэлэлэринин ин-риндэ исэ рус капиталынын Бура^чох    взУ2У £ памбыгы. тутуну. кемуру имкан дахилиндэ Руси1а- чаЛиклэринэ сон дэрэчэ дэ- пaju сыфыра бэрабэрдир.    РаФ^аз тама '    олан вэ ки’    вэ с муЬарибэ нэтичэсиндэ    нын Гафгазда баглы хам-    рИндэн бэлэд олдугларыны Гафгаз Ьэмишэ Руси1а-    ша^Раг/адир    °лан    /Дашлмыш Авропа игтиса.    мала олан тэлэблэрини дэ    £убу? едэн пимэтли    сэнэд- ны jaнaчaг вэ хаммалла    №9Т яп Бу    шла? па    диПатынын - бэрпасында му-    едэмэк мумкундур. Лакин    лэрдэн биридир. 6й2™^    Гстэгилл^    Ьум рол о)„а)аР билэр" Гаф-    бутун бунлар Гафгазын вэ исэ Ьеч нэ алмамышдыр. Ка- зым кэлдикдэ ctoi илли_ Иум 1^л    *    дси1а елкэ бурада jauiajaH халгларын питал вэ техника эчнэби- ]ини, сэрЬэдлэрини ез гуввэ- £3 Авропа вэ Аси^а^елкэ- оура^ j    Р“ лэринки. ишчи гуввэси исэ лэри илэ мудафиэ едэ билэр ' р ¡^базардЫр. Гафга- мэт олунмасы шэртилэ нэ-jepAH эЬалидэн олмушдур. вэ онун гаршысына го^ул. «алхалг Оазарды^ ф    ^    v Бутун бунлар субут едир муш бejнэлxaлг тээЬЬуд- зын транзит тичар^. y**y н    у Jary6 МАЬМУДОВ» тарп елмдэри дои^рру, профессор, эяэядар вам хадими. ЧЭБЬЭ ХЭТТИНДЭ е 39НКИЛАН „ ХаганбулагЗР кэидлэри^кеч.    Ма^Г ж“Лахшам Ьад MajHH 26-да ахшам Се- миш ¿адрут вэ Мартуни рутуи Сур нэнди тэрэф-]идлэр кэнди Гафан тэрэф- ра«онларынын МэлякчаИ дэн Суле)манлы вэ Гышлаг дэн топ атэшинэ тутулмуш- рэ гырмызы Базар мэнтэ- кэндлэри BeJyK Та г лар кэн-дур.    ^    гэлэриидэм кучлу топ атэ- ди тэрэфдэн исэ Сирин Газаичы постунда Ьади- шинэ тутул мушдур. Бир кэнди атэшэ туту л мушдур. сэ баш вермиш дир. ДИН- нафап (араланмышдыр. Ьэ- Ьэмин кэндлэрдэ ермэни нин гошунларында хидмэт мин кун Коразыллы кэнди гулдурларынын 1ени гуивэ-едэн ИлЬам Агакиши)евин    ДУшмэнин    кучлу атэши- лэринин топлашмасы давам елиндэ ачылан автомат си- нэ мэруз галмышдыр. 4 еД"Р-лаЬла сырави эскэр КулэЬ- дагылмышдыр.    ®    ГУБАДЛЫ мэд Каримов Ьэлак олмуш- Ма1ын 26-да ахшам саат MaJbiH 26-да кечэ эсасэн дур. Ьадиса илэ баглы ис-    2    мэсми    нисби сакитлик олмушдур. тантаг апарылыр.    21-д® ша1,®р* „2 топ “*Р““' Лакни Корус вэ Гафан тэ. MajHH 27-дэ саат 17-дэн си душмуш. 2 ев дагыл. рдфд, ермэни бирлэшмэ-6auuiajapar Се]идлэр, Jyxa- мышдыр. Ьэмин кечэ ермэ. лэринин чэмлэшмэсн муша. ры ¿емэзлн кэндлэри Гафан нилэрин Ханкэндидэн Ьад- Ьидэ олунур. ТэЬлукэни paJoHy тэрэфдэн кучлу эта-    н    юпладыглары    Д®Ф етмак Учун мклли ор. шэ туту л мушдур.    РУТ* пввэ тшшадь.г«н    ду м взунуму дафиэ дэс- мушаЬи^э едилмишдир. Сэр- тэлэри мувафнг тэдбирлэр О ФУЗУЛИ    Ьэд кэндлэриыдэ аэзиЛэт керурлэр. oaovnnn MaJUH 26-да куиортадан xej®i кэркннлэшмншдяр.    , *■ РЭСУЛОВ. I ;
RealCheck