Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 27, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 27, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 27 MAJ 1992-чи ИЛ. И ЧЭ НАГ Г Ы Д М а д д а 1.. И чара анла-)ышы Ичарэ амлака, торпага вэ дикар тэбии ehTHjatnapa му А39РБА/ЧАН    РЕСПУБЛИК    АСЫНГАНУНУ гаяила эсасында    эвэзи еда-    марындан элдэ едилмали    олмадан ичарэчинин апарды-    Мугавнлэнян баг^шнмасы- ннлмаклэ муддатли    саЬий ол-    олан минимум кэлир нэзэрэ    гы вэ ича paja квтурулмуш    нын^    юи^чимин шах „аг вэ бунлардан    истифадэ    *шнмагла Ичарэ мугавилэсиндэ баш-    дырмалар мугавилэнин муд-    *2м- га Ьал иэзэрдэ тутулма]ыбса,    дети гуртардыгдан вэ Ja My-    ]яры    Дохдур ^'ял„ ^„гт,оп11Т1л етмэкдир Маддэ 2. Ичарэ гануи верИчялн]н Ичарэ мунасибэтлэри бу гаиунла, Мулки Мэчэллэ. Торпаг Мэчэллэси вэ Азэр-6aj4aH Республикасынын дн-кэр ганунверичилик актлары илэ тэнзимлэнир. М а д д э 3. Ичарэ даирэсн вэ об]ектлэри Hnapeja халг тйсэрруфаты-нын бутун саЬэлэриндэ Jon верилир вэ о, мулюШэгин бутун формаларынын вэ невлэ-рннин эмлакы барэсиндэ тэтбиг едилэ билэр. 7. HaapejaeepetfflH ичазэсн зылыг вермэсин. Ичарэ мунасибэт л эриния лэги, зэрэрлэ ишлэмэнин ара-o6j€KTH ола билмэ^эн эмла ичарэJ э квтурулмуш эмла-    гавилэ позулдугдан    сонра    сии гуввэдэ олан    муга кьш дэ]эриндэн амортизаси]а    эвэзи едэнилмэдэн    ичарэ]еве-    узро галая муддэт    Унун    му- ajыpмaлapы ичарэ Ьаггына    рэнэ кечир.    гавилэ]э да хил олмасына    ра- дахил едилир. Hnapaje квтурулмуш эмлакьш тэкрар ис-теЬсалыны тамамилэ ичарэчи hejaTa кечирдикдэ амортиза-си]а ajыpмaлapы ичаре]эве-рэнэ верилмир вэ Залныз ичарэчи]э мэхсус олур. 2. Зэрэрлэ ишлэ1эн вэ аз-рентабелли муэссисэлэр ичарэ мунасибэтлэринэ кечэр-кэн мугавилэдэ мутэрэгги ихтисарла дотаси^анын мэб- олмадан ичарэчиннн апарды-гы вэ ичарэЗэ квтурулмуш эмла ка зэрэр вурмадан ондан aJ рыла билон ]ахшылашдыр-маларын дэйэриня ичарэJeee-рэн вдэмэ]э разы олмадыгда ичарэчи бу ]ахшылашдырма-лары кери кетурэ билэр. М а д д э 10. Ичара]э кету-рулэи эмлакьш сатыи алыя- Маддэ 14. Ичарэ муга-вилэсишга багланмасы, кирасы, дэрпидирилмэси вэ по-зудмасы замаяы мубаЬКсэлэ-рэ бахылмасы Ичарэ мугавилэсинин баг-ланмасы, ичрасы, дэрииди-рилмэси вэ позулмасы замены эмэлэ кэлэн яубаЬиеэлэ-рэ арбитраж мэЬкэмэси в© ja мэЬкэмэ ез сэлаЬнДОэтинэ масы Ичарэчи ича peje квтурду1у мувафиг сурэтдэ бахыр. дан галдырылмасына, рен- эмлакы мулки}]этчинин pa- М а д, д э 15. Ичуечяи^Щ табелли]ин ]уксэлдилмэскнэ зылыры илэ дввлэтсизлэшдир- эмлак Ьугугларынын муд дайр еЬдэликлэр, ичарэ еде-    мэ вэ еэлэшдирмэ Ьаггында    фнэси ни шл эриния тутулмага баш-    ганунверичилнкдэ иэзэрдэ ту-    1. Ичармтих нчареТе    кету- ланачагы вахт иэзэрдэ туту-    тулан raj да да тамамилэ вэ Ja    рулон    эмлак У^РГОДО    ^уг> ла билэр. Ичарэ]9верэн зэрэр-    гисмэи сатын ала билэр.    гунун    мудЦжэси лэ ишлэ)эи вэ азреитабелли . Маддэ II. ИчарвтаДи    ¿теЬлакчы    илэ hy- дввлэт муэссисэлэрипш ича- тэсэрруфат фэали])эти «сти- илэ е№и эсасда *»    раэылашмф эсасэн вэ Ja »vw» пяиилапин» ичаоэ ЬаГГЫНЫН г&матлапИнни МУЭМЭИДЭОДИ- ЛИР- ичарэ;Э Квтурт/1МТ___ И“    Лш,~ьтпа.    mrvAltou рэчилэринэ ичарэ Ьаггынын мэблэги узрэ кузэштлэр вера билэр. гамэтлэрншш рилмэси кын даирэси вэ невлэри Азэр-6aj4an Республикасынын га-нунверичили]и илэ MyaJJaH едилир. Маддэ 4. Ичарэ|эверэн л эр Эмлакы rapeje вермэк гугу мулкиИэтч^э. эмлакы H4apaJa вермэк учун онун вэкил етди/и органлара, тэш-килатлара вэ физики шэхс-лэрэ. Ьабелэ эмлак там тэсэрруфат идарэсинэ.......    . ESSEs?-!ssr    »»ksk    M-aa-as.-w Харичи девлэтлэрин hyry-    кэскин артдыгда, Ьабелэ    flyjy кэлир барэсиндэ сэра«-    ^ ®Д9НИ ги вэ физики шэхслэринин    пич^ик11^^*    Ча Иадрэчи ез тэсэрруфат фэ    2. Ичарэ]эверэнин    борчла- аЗйяЙ “mFs    Щ оири ичарэ мзо.жиний ду    \2.    Ичарэяни    3.    Ичарэчинин    эмлакы^он- Маддэ 18. Эмлакьш вэ-тэядашлар тэрафяцдм кча-рэсж 1. Ветэндаш. ¿ахуд вэгэн-дашлар групу истеЬсал васк-тэлэрини вэ тэсэрруфат фэ-алнЦэти илэ мэшгул олмаг учун онлара лазым олая баш-га эмлакы нчарэ}б кетурэ билврлэр. 2. Фэрдн ичарэ. 1ахуд груп ичарэси шэртлэри узрэ эмэк фэалиЛэти илэ мэшгул олая шэхслэр фэЬлэ вэ гуллугчу-ларла бэрабэр сосиал сыгор-та едилмэли вэ сосиал чэЬэт-дэн то’мин олунмалыдырлар. Ичарэчилэр ганунверичиляк-дэ к^]эн олунмуш гаЗдада вэ мигдарда ез кэлирлерия-дэн девлэт сосиал сыгорта фонду на весаит а]ырырлар. Ичарэчилэрин сыгорта пахты ед они л эн нш девру эмэк ста-жьша дахил едилир. 3. Фэрди ичарэ. Захуд груп ичарэси замаяы ичарэчилэр истеЬсал олунмуш мэЬсул барэсиндэ мустэгил сэрэи- «уэиэнлэшд.-    мустэгил    сурэтдэ    -Y.JJ9H ичарэчи ичарэ мугавилэ ^^ГистиЖэТд^м“: синэ yJryH ола par мустэгил ’ манеэлэрин арадан гал- хидмэтлэр кестерирлэр. Ис- Ичарэдэн фэргли олараг nvmw 1МЯГШЫ 6vT\fl шэхс- теИсал едилмиш мэЬсул рес- тэсэрруфатдахили ичарэ под-    ____ Захуд лэр. едэнишлэр в4 ja амор-    5“^Л^Сч“^дад    Sap^jL-    публика    эразисиндэ_    сэрбэст    ратында    JaaHbia    9шлмм    шчл-    инкишаф    етднрир вардыр. Онун кредит-Ьесаб-лашма эмолиЦатларыяы Ьэ-jara кечнрмэк учун баякы мустэгил сечмэк пугугу вар- ^9. Ичарэчилэр иствЬса-лы инкишаф етдирмзк учун банк идарелэри вэ ja ичарэJe-веронлэр илэ раэылашдырыл* мыш шэртлэрлэ гысамуддэт-ли «в узукмуддэтли борчлар ала билврлэр. 10. Лерли халг депутатла- &соаетлэри }ени твсэрру-Ja рады л масы. ястепса-льш кикяшафы, торпагларын мелиорася1асы. joa чэкилиши ВЭ МЭИзил    тикнитвои учун rajTtpMar вэ ja га|тармамаг шэртилэ ичарэчилэрэ вэсаит ajbipa билэрлэр. Маддэ 19. Тасарруфат-дахидк кчарэ «вдраты 1. Ajpu-aJpH ишчилерия, колле ктивлэрии, балыелэ-рин, ишчи групларынын (бун-дан сонра ичарэ коллектив-лэри адланачагдыр) эмэЗинин тэшкяли вэ едоннлмеси форма сы кими тэсэрруфатдахили ичарэ подраты дввлэт муэс-сисэлоряндэ, 6efl9AHjjB муэс-сисэлэриндэ вэ дюеэр муэс-сисэлэрдэ тэтбиг едилэ билэр. лесине yjryn олараг rape коллективн мугавилэдэ нэзэр-дэ тутулмуш мвЬсулу (ншлэ-ри. хидмэтлэрн) истеЬсал ет-мак вэ MyoccMcoje вермэк. JaxyA онун квстэришн илэ ди-кэр муэссисэлэро во ja вэтэи-дашлара сатмаг барэсиндэ еЬдэлнк кэтурур. Ичарэ коллективн мугавилэдэ кестэрилмиш Ьэчмдэн артыг истеЬсал едилмиш мэЬсул (кшлэр, хидмэтлэр) барэ-сянде ез мулапиззсяя» эсасэн серенчам вермэк HXTHja-рыяа маляхдяр. бу шзртлэ ни. ганунверичилик актлары в» ja мугавнле иле башга Кал MYajjOH едилмэсин. 2. Ичарэ подраты замаяы муэссисэ MyeJjoH едилмиш rajjUAa бутеалукдэ муэссисэ-кян фэaляjjaтняии иэтичэлэ-ри узрэ будчо, банк вэ Jyxa-ш орган илэ Ьесаблашмалар апарыр. Муэссисэ эсас но-менклатураныя вэ мэЬсул (ишлэр, хидмэтлэр) истеЬса-лы ЬэчмииИн планлашды-рылмасы Фуикси)аларыны езуядэ сахлаЗыр, Ьабелэ ва-Ьяд техники ся)асэт )еридир. муэссисэ учун умумя план-лар узрэ муэссисэни JeHH техника илэ тэчЬиз едир вэ 3. Дввлэт тэрэфиндэн тэн- синэ yJryH олараг мустэгил w ^    гал.    хидмэтлэр кестерирлэр. Ис- Ичарэдэн фэргли олараг техника илэ тэчпиз едир те зимлэнэн ги)мэтлэр. тариф- сурэтдэ езунун тэсэрруфат    н    р    5«тун    шэхс-    теЬсал едилмиш мэЬсул рес- тэсэрруфатдахили ичарэ под- JeHHA9« rypyp. сосиал саЬэни «    d    -у    fa    ямпп.    ЖааЛИИвТИНИН ИСТИГаМЭГЛЭРИ- ДЫрЫЛяшСЫпЫ, иутуп     ппЙ,и.иапп    оапАагт    «admita    fa    nuui    AM    ЛАК    ИЧА-    ИЯЮШИФ    вТДНОИр. ис- ныз мулкиЦетчинин раэылы-гы илэ верилир. Маддэ 5. Ичарэчилэр Ьэр Кансы hyryrH вэ физики шэхс ичарэчи ола би-Л»Р- Маддэ 6. Ичарэчи бнр-лнклэрн Ичарэчилэрин ихти)ары вар ки, кенуллулук эсасында ассосиаси)алар, иттифаглар. башга бирликлэр )аратсын-лар, онларын фэали))этини )ишдирилмэсини тэлэб еде билэр. 4. Эмлакдан истифадэнин мугавилэдэ нэзэрдб тутулмуш шэртлэри вэ ja эмлакы-нын вэзи^эти ичарэчинин ча-вабдеЬ олмадыгы сэбэблэр узундэн xeJли пислэшдикдэ ичарэчинин hyryry вар ки, ичарэ Каггыньш азалдылма-сыны тэлэб етсин. 5. Ичарэчи ичарэ Каггын- муддэтлэрн Ичарэнин муддэтлэри му-гавилэ илэ мYejJ9Hлэшдиpи-лир. Бу заман торпагьш, ди-кэр тэбии ehTHjaTларын, му-эссисэлэрин, биналарын, гур-гуларьш ичарэси, бяр raj да дан jaJiHua арбитраж мэЬкэ-мэсинин вэ je -мэЬкемэнин гэ-рары иле кери алына билэр. Маддэ 16.. Ичарэ муэс-сясесинин ]арадылмасы 1. Девлет вэ бвлэдиjJэ му-эссисэсинин эмэк коллектнви- сурэтдэ сатылыр. Республика Ьудудларындан кенара мэЬсул ганунверичилнкде му-0(jJdH олунмуш rajA&Aa апа-рылыр. 4. Ичарэчинин unapeje ке-typayJy торпаг салэсинде ичарэ] эверэнии разылыгы иле вэ умуми тикинти rajfla-ларына эмэл етмэклэ лазы ми истеЬсал вэ reJpH-истеЬсал биналары, о чумлэдэн мэнзил рефлэрия ичарэ коллектнвлэ- рэси (сатын алмаг Ьугугу олмадан) нэоердэ тутулур. 2. Ьэмкарлар иттифагы комятэси илэ раэылыга эсасэн муэссисэ тэсэрруфатдахили ичарэ подраты Ьаггын-да есаснамани, мэЬсулуи (яшлэрян. хидмэтлерии) тэсэрруфатдахили Ьесаблаш-ма ги/метлэриня вэ тарифлэ-мадди вэ башга мэс- ма л и J j э л эшд и рсин л э р вэ^ ни- дан    Азэрба)чан    Рес публикасынын ганунвери-чили)индэ иэзэрдэ тутулмуш веркилэри вэ дикэр тэ’ди)э-лэри дэ вдэ)ир, бир шэртлэ ки, бу. ичарэ]эверэнин вэзи-фэсииэ дахил едилмэсин олараг, у зун муддэт ли харак- нин ихти)ары вардыр ки, ича-тер дашымалыдыр. Эмлакын рэчилэр тэшкилаты эсасьтда характера вэ ичарэнин мэг- ичарэ муэссисэси )аратмаг сэдлэри нэзэрэ ал ын маг ла учун мустэгил Ьугуги шэхс мугавилэ гысамуддэтли дэ ола ними беле тэшкилат japaT-билэр.    •    сын. Маддэ 13. Мугаанлэннн ИчарвчКлвр дэ]ишдирилмэси, позулмасы, хитамы вэ узадылмасы 1. Ичарэ мугавилеси шэрт-лэринин дэ)ишдирилмосинэ, замнамэлэрэ yJryH олараг сэрбэст сурэтдэ онларын тэр-кибиндэн чыхсынлар. Маддэ 7. Ичарэ мугави-лэся 1. ИчарэЗэверэнин ичарэчи илэ мунасибэтлэрини тэнзим-лэ)эн эсас сэнэд ичарэ муга- ТКЬ.    . ларда о бири тэрэфин тэлэои ^ ИЛ0 бирликдэ ичарэ муга- тешкилаты-ны вэ онун идарэ органлары-ны JapeTMar Каггында гэра-ры эмэк коллективинин умуми Зыгынчагы коллективин тикмэк Ьугугу вардыр. Ичарэ)е квтурулмуш торпаг сапэсиндэ ичарэчинин ез вэсаити вэ борч кетурду)у вэсаит Ьесабына тикди)и бн-налар вэ гургулар онун мул-KHjJOTHAHp, бу шэртлэ ки, ичарэ мугавилэсиндэ башга Ьал иэзэрдэ тутулмасын. 5. Ичарэчи мэЬсулуи (иш-лерия, хидмэтлерии) сатыш пулундан ичарэ Ьагтыны, веркилэри вэ банкын борчла-ры узрэ тэ'доОэлерн едедик-дэн сонра онун барэсиндэ ашагыдакылар иэзэрдэ тутулур: ичарэ)э верил эн эмлакын тэркиби вэ дэ)эри, ичарэ Ьаггынын мэблэги. ичарэнин муддэтлэри, эмлакын икинчи алдэн H4apaje верилмоси б Ичарэ Ьаггы тэрэфлэрии    Уэвлэринин    сэслэринии    ш.    ^^сэр^м    верир. разылыгы илэ натура, пул там■    ,    в^илир    ^чдэ    ики    Ьиссэси    илэ    гэб>л    6    К0    тэсэрруфатьгада формаларындавэ Ja га= Ичарэ зама! вилэ шэртлэрини тэшкилаты Маддэ 9 иы мулкн))эт 1. Эмлакьш HMapeJa верил .а верш.- илвимарэмугавилэси арбит- в^лвсинин ла)иЬэсинй Ьазыр-мэси бу эмлак узэриндэ раж мэЬкэмэсииин    .najup вэ ону ______    муэссисэнин кэмэиин гэрарына    эсасэ«    по-    jiy^juofJ]этчисинэ вэ дввлэт, зула билэр.    бвлэдиЗЗэ муэссисэлэрини 2. Инаре    об)екти    дввлэт-    ича^э вермэк учун мулки)- ичаречилэрин мадди-техники тэ’минаты, онлара нэгли))ат, тэ’мир вэ башга нев хидмэтлэр кестэрилмэси мугавилэ-лэр эсасында Ьэ)ата кечири-лир. 7. Кэндли вэ башга эмэк тэсэрруфатлары истеЬсал фэ-аляЗЗэтини Кэ]ата кечиреркэн KOonepacHja элагэлэринэ ки-рэ билэр, течЬизат-сатыш. е’мал, тэ’мир, тикинти коопе-ративлэри вэ башга коопера- тврэфлврип П«П4,*    пн, эмлак ohvh мулки 11 эти- инвестисилаиы и',0н^-; кечирмэлидирлэр. MejflBHa л»пликл^пи€ЛЭ 1аоамЭР?шы® ЛЕ/да Л.®млакоуи у    Л р^ибазар дэ)эри узрэ едэм^    ««Ц«    ^а^рда    6илэ£ yjryn вэзи^Зэтдэ вермэк вэ-зифэси. ичарэчинин эмлакдан мугавилэ шэртлэрииэ yJryH сурэтдэ истифадэ етмэк, ичарэ Каггыны едэмэк вэ муга-вилэ]э хитам верилдикдэн сонра эмла мы мугавилэдэ    си вэ ja онун позулмасы учун ¿ . Ичарэ муэссисэси ез эсас дejилдиp.,      а%гя^    коллективинин умуми мулмШэт Ьугугунуя верил-мэсинэ сэбэб олмур. (ичаpaja квтурулмуш эмла- 2л “щ^™1и' сизлэшднрмв вэ взлвшдирмэ    терё$индэн    вэкил‘едил- жга SreSSSfe    "„ы^гДэ    и»    ssws.' тэрэфлэрин вэзифэ    нан    nHVH    Мулки11эти-    инвестиси)аны    ичарэ}эве-    ке^пмэлидирлор.    MejAana    JSSSntwSS^ шэртлэшднрилмиш B93Hjj9T-дэ H4apaJoBep9Ha rajrapMar вэоифэси. 3. Ичарэ мугавилэсинэ тэрэфлэрин башга вэзифэлэри дэ дахил едилэ билэр. 4. H4apaja верилэн эмлакын flaJapH фактик ашынма нэзэрэ альгнмагла бу эмлакын ича paja верилд^и ан она rojy.ian rHjMOT эсасында 3. Экэр ичарэ мугавилэсиндэ башга Ьал иэзэрдэ туту ;iMaJbi6ca, ича paja квтурулмуш эразидэ ичарэ}эверэ-нин разылыгы илэ ичарэчинин вэсаити Ьесабына тикил-ми ш, апарылмасы мумкун олма1ан биналар вэ гургулар H4apa4Hja мэхсусдур. Мугавилэнин муддэти гуртардыгда вэ Ja мугавилэ позулдугда KHapajaeepeH Ьэмин биналарын вэ гургуларыя базар flaJapHHH H4ap94Hja эдэмэли-дир. 4. H4apaja квтурулмуш эразидэ HKapajaeepaHH« разылы- лидир.    бу ганунун 14-чу маддэсинэ 3. H4apoj9BepeH тэшкила-    сурэтдэ    низама са тын ¿енидэн тэшкил едилмэ- Л^ньл; СИ' ^.Г^киЯи:    Мугавилэ    имзаландыгдан муш эмлакьш мулки1 J0T4    сон_а ичареЧцлор тэшкилаты нин дэ|ишмэси мугави; э    муэссисэси    ста ту су ну шэртлэринии да1ишдирилмэ- ^^е^рЭССИСЭСИ "У- у лэр. 8. Ичарэчинин пул 9ымпу JaTaapH учун банк идарэлэ-риндэ Ьесаб ачмаг HXTHjapH ри тэрэфиндэн учоту форма-ларыяы тэсдиг едир. 3. Дввлэт вэ бэледи11э му-эссясалэринии ичарэ коллек-тнвлери эмэ!ин едэнмэси фор-маларыяы вэ системлэрини, яш куну белкусуну. шшш невбэл^инн мустэгил мyэJ-¿энлэшдирир. иш вахтынын мэчму учотунун тэгбиги Ьаг-гыида гэрар г обул едир, му-эссисэнии мухтэлиф белмэлэ-рииии фэвли]]эткндэ ээрури Кашманы позмадан истяра-кунлэринии    верилмэси га1дасыны MYэjJэн едир. Ичарэ коллективинин тэр-кибинэ ]ени ишчилэр онун разылыгы иле дахил едилир. 4. Кэнд тэсэрруфатында ичарэ подраты мугавилэсиндэ ичарэ коллективинин узву олма1ан вэтэндашлар иле ичарэ коллективинин MYэJJвн ишлэр кврулмэси учун муэс-сясэ адындан эмэк мугавилэ-лэри багламаг Ьугугу нэзэр-дэ тутула билэр. Беле вэтэн-дашларын эмв]я ичарэ колле ктяви узвлериннн эмэ)инии едэнмэси учун иэзэрдэ туту-лан вэсаит Ьесабына едэни-лир. Маддэ 20. Ичарэ мдра-ты дахялящдэ тэсэрруфат фэ-али]1этм0О1 тэвккш 1. Ичарэ подраты мугави- ИстеЬсал програмыны ичарэ коллективн ичарэ подраты мугавялэси илэ иэзэрдэ тутулмуш еЬдэляклэри нэзэрэ алмагла мустэгил формалаш-дьюьш. зГичарэ подраты мугави-лэси иле муэссисэнин хэрчлэ-риндэ ве тЭ* дя Jen эриндэ, о чумлэдэн истеЬсалын елм ве техинкаиыя инкишафына. сосиал еЬтя1ачларе чэкялэн хэрчлэрдэ ичарэ коллективинин нштирекынын mhtJbcm вэ га!дасы муэЦэн едилир. 4. Ичарэ подраты мугавилэсиндэ тэрэфлэрин мугавилэ узрэ еЬдэликлэринни ичра олуимамасы вэ Ja лазымынча ичра олуимамасы учун онларын мэс'улииэти MyojjeH едилир. 5. Муэссисэ бел май ин ичарэ коллективинэ    муэссисэ адындан тэсэрруфат мугави-лэлери багламаг пугугу вере билэр. Беле rape коллекти-виннн банк ид&рэсиндэ Ьесаб ачмаг HxTHjapu вардыр. Ичарэ коллективн она теЬким едилмиш эмлак учун мугави-лалар узрэ мэс’уда])эт дашы-1ыр. Эмлак кифяОэт гэдэр олмадыгда ичарэ коллективинин еЬдэляклэри узрэ MBC’ynHjJe-ти ича peje верен муэссисэ да-’ шы]ыр. в. HnapeJaeepaH муэссисэ мугавилэ эсасында белмэле-ркн ичарэ коллективлэринэ езлэринин истеЬсал етднклэ-рн мэЬсулу (ишлэри, хндмэт-лери) мустэгил сатмаг. ке- турдуклэри кэлирдэн эмэк Ьаггы, веркилэрин вдэнилмэ-си вэ будчэ]э Td’A>JdJiep. сосиал cbvopraja Ьагг верил меся учуй истифадэ етмдк Ьугугу вера билэр. Беле ичарэ коллективлэри банк идарэлэ-риндэ вэ ja MaAHjje-hecaÍJiam-ма меркэзлэриндэ Ьесаблар ача билврлэр. 7. Тэсэрруфатдахили ичарэ замаяы H4apajeaepeH ичарэ* 4HJ9 мудуэлиф кузэштлэр вере бнлэр1 8. Ичарэ коллективинэ тэЬ-ким олунмуш эмлакдан истифадэ учуй Ьагг (ичарэ Ьаггы) ичарэ подраты мугавилэсиндэ муэЩэн едилир. Ги)-мэтлэр вэ дикэр штисади шэраит дэ)ишилдикдэ ичарэ Ьаггынын миг дары тэрэфлэрин разылыгы илэ )еяидэн нээердэн кечириляб дэ)ишди-рилэ билэр. 9. Экянлэр, мал-гара вэ ича peje квтурулмуш дикэр эмлак муэссисэ тэрэфиндэн сыгорталанырса вэ ичарэ коллективн тэбии фэлакэт узундэн вэ Ja башга сыгорта Ьал-ларыида мугавилэдэ кэстэ-рилмиш Ьэчмдэ мэЬсул ке-турмурсэ. rape Ьаггы муэссисэнин алдьмы сыгорта Ьаг-гыиын мэблэгинэ мутанасиб сурэтдэ ааалдылыр. Ичарэ коллективн муэссн-сэнин разылыгы илэ экннлэ-рин, мал-гаранын вэ дикэр эмлакыи сыгорталанмасы учун онун адындан мугави-лэлэр багламаг HxraJapuHa маликдир. Бу Ьалда тэбии фэлакэт вэ башга сыгорта Ьал лары замаяы ичарэ Ьаггынын мэблэги ¿енидэн нэ-зэрдэн кечирилиб AajKmAH-рилир. 10. Ичарэ коллективлэри-кин кэлири ичарэ Ьаггы верилдикдэн. маддн мосрэфлэр едэнилдикдэн, мугавилэдэ иэзэрдэ Тутулмуш башга а)ырмалардан сонра сатыш пулундан эмэлэ кэлир. Ичарэ коллективиндэ галая кэ-лирдэн о. мустэгил истифадэ едир вэ бу кэлир керн альша билмэз. Маддэ 21. Ичарэ код-дективиняя Ьугуглврыаыи тэ’-мнхаты 1. Ичарэ подраты мугави-лэсинэ мувафиг сурэтдэ ичарэ коллективинэ тэЬким едилмиш эмлакын муэссисэ тэрэфиндэн кери альт мае ына Jon верилмир. 2. Ичарэ подраты мугави-лэсинин вахтындан эввэл дэ-¿ишдирилмэеннэ вэ Ja позул-масына JanHbC ичарэ коллек* тиви илэ муэссисэ арасында-кы разылыга эсасэн joa верилир. 3. Ичарэ подраты мугавилэсинин нчрасы, позулмасы вэ дэ]ишдирклмэся саЬэсиндэ ичарэ коллективн илэ муэс-сисе а рас ын да эмэлэ кэлэн мубаЬисэлэр эмэк ганунвери-чил^и илэ иэзэрдэ тутулмуш rtjABAB Ьэлл едилир. АвврЗДчаа Республжкасы президеипиик cBJUbHjjeTHa htjiTB кечжрэн Авэрба1чва Республжкасы Али Совета евдря J. М9ММЭД0В. Бакы шэЬарн. 30 апрел 1992-чи ял. гы олмадан ичарэчинин вэ- „    _    ияяйПЯа в2л1сТуЭ% Га;ИылмаЬс1?»™И“эШн    W ээз5ифГрРиЭ шфа этмэмэк вэ    б£Тр    %ше7есГЖ о3 ч^младэГ’иуга^л^и’би^    верзн бунларын свкулмвсиии    лэ JeHH    муддэт    учун узады тэрэфли raj да да flejmuAHpMeK    тэлэб етдикдэ ичарэчи онла- вэ позмаг устундэ тэрэфлэр    ры ез Ьесабына ceKMOja вэ A30p6aj4aH Республикасы-    Ja сэкулмэ хэрчлэрини едэ- нын ганунверичили]и вэ му-    Maja борчлудур. гавилэ илэ MyaJJeH едилэн 5. Ича poja Mac’ynHjjaTH дашы]ырлар. эмлак ичарэ)эверэнин разы- эмэк коллективинин . „ 4. Мугавилэнин    муддэти    тэрэфиндэн тэс- гуртардыгдан сбира ичарэчи- едилэн низамнамэ эса-нин мугавилэни тэзэлэмэк д Ьугугу вардыр. 5. Мугавилэнин муддэти гуртардыгдан сонра она хитам вермэк вэ Ja ону дэ1иш-дирмэк Ьаггында тэрэфлэр-дэн биринин эризэси олма- E-MS’S;, It 9MWмунасибвглэрибугаиуя- sttsi.'ssr “2 K-asssa   __ r______ .____ онунла бирликдэ ¿ашамыш ве лэ^ирдевЛЭТ руввэдэ олан га- М*а д д э 8. Ичарэ Ьаггы лыгы илэ ^хшылашдырыл-    нунверичил^э yjryH олараг 1. Ичарэ Ьаггынын мэблэ- дыгда мугавилэнин муддэти рэ    oar^wnia    ^    ^ муа0СИСЭЛэри ишчилэ- ги вэ вдэнилмэси rajAacH    гуртардыгдан вэ ja ^тавилэ    т^т jryr    вэ- т еТдИКдЭ    ринин сосиал мудафиэсини мугавилэдэ шэртлэшдирилир. позулдугдан ссшра ичарэчи- Ич F>    v-_j.    OHVH    тэ’мин едир. Ьэм дэ ичарэ едэнишинин нин Ьугугу вар ни,    5^глаоы ohvh ia бирликдэ 3. Ичарэ муэссисэси ез кэ- мэблэги HHapaJa квтурулэн    вэ ja мугавилэдэ башга Ьал    hyry pj    племяш    аилэ    лирлэриндэн дввлэт сосиал эсас фондларын AajapH вэ иэзэрдэ тутулм^ыбеа, бу мэг-    аэ    ишлшшш    a    Cb¿opra фондуна ганунвери- вэои^эти, муэссисэнин инки-    сэдлэ 49kahJh бутун хэрчлэ-    Р ^^р ля,    ки ьяМИН    аилэ    чиликлэ MyaJJoH олунан raj- шаф перспектнвлэри вэ ди-    рин едэншшэсини тэлэб ет-    бу шэртле    iш.    аи^    ***» ™ м^да aJbIpManap кэр амиллэр. Ьабелэ HHapaJe    син. квтурулмуш эмлакьш истис- 6. H4apej8BepeHHH ичазэси олсун. сында фэaлиjjeт кветэрир. Ичарэ муэссисэси езунун Jep-лэшд^и JepAa, ичра Ьаки-mhJ j-эти органларында дввлэт rejAHjjaTbma алындыгы кун-дэн Ьугуги шэхс Ьугуглары элдэ едир. Маддэ 17. Эмэк мунасибэтлэри вэ соснал тэ’мннат-лар \ 1. Ичарэ муэссисэсинин эмэк коллективн узвлэринвн «ИЧАРЭ ЬАГГЫНДА» АЗЭРБАЛАН РЕСПУБЛИКАСЫ ГАНУНУНУН ГУВВЭДЭ МИНМЭСИ ГАД АСЫ БАРЭДЭ Aapfkjm Peay&imcu Ал Слеп Мил Шуркиаа nptpu разы дада верир. A99p6aj4&H Республикасы Али Советники Милля Шу-расы гэрара алыр: 1. «Ичарэ Ьаггында» A3ep6aj4aH Республикасынын гануну дэрч едилдц]и кундэя гуввэ|э минсин. 2. Азэрба)чан Республикасынын raHyHeepH4HflHjH кес-тэрилэн гануна у1гуялащдырыланадэк Азэр6а1чан Республикасынын ве Нахчыван Мухтар Республикасынын гуввэдэ олан ганунверичилик актларынын «Ичарэ Ьаггында» Á3ap6aj4aK Республикасынын ганунуна зидд олма ja« Ьиссэси тэтбиг едилир. 3. Аээрба}чан Республикасынын Наэярлер Кабинети: 1992-чи ил к)улуи 1-док «Ичарэ Ьаггында» Азэрба}- чан Республикасы гануиунун З-чу маддэсинэ yjryH одарят ичарэсинэ Jon верилirejeH муэссисалэрии ве »млакьи нев-лериЯи MY9JJ9H етсин. Ьабелэ мудафнэ вэ девлет тэЬлукэ-сизлиГи, этраф муЬитян ве эЬалиюш сагламлыгынын му* Ьафнзэси. бэ’зи фэалиЛэт невлэри узэрикдэ девлет инЬи-2Жи? сахлакшсы ЙГэ элагэдар ичарэЛэ квтурулмуш эшшкьш сатыи алынмасыньш мэЬдудлашдырылдыгы вэ ja гадаган cakaahJh Ьал лар да яэээрдэ тутсун; 1992-чи ил OKTjaÓpbm 1-дэк A3ap6aj4aH Республяка сы Ьекумэтинин гэрарларыяы кестэрилэн гануна yjryH- лашдырсын вэ назярдиклэрин, девлэт комитэлэрннии, баш идарэлэряи бу гануна зидд олан ез норматив актларыны. о чумлэдэн тэ’лиматлврыны jen идеи нэээрдэн кечирмэси-ня вэ лэрв едялмоснии томив етсин. 4. «Ичарэ Ьаггьшда» Азэрбв]чан Республикасынын гануну rYieeJe минэнэдэн багланмыш, истеЬсал вэ хидмэт саЬэся об1ектлэршш удунмуддэтли rapeje верилмэсини, Ьабелэ ичарэ je кэтурулмуш эмлакын сатын алынмвсыны нэзеодэ тут мугавилэлэрин (эмэк коллетвлэринин баг-ладыгы мугавилэлэрдвн башга) лэгв едилмэси вэ ja дэ]иш-диоилмэси бародэ мулш1))этчи вэ ja онун вэкил етди^н со* aahKjJeTAH шэхслэр мувафиг олараг арбитраж ^кэм^ грцдо вэ ja халг меЬкэмэсиндэ иддиа ^ЛДЫрабилэр. Экэо бу мугавилэлэр девлэтин ве чвмн]|этин, Ьабелэ гаоэ1Гте^шшадьрГмуэссисэ вэ ташкилатын эмэк yjryH ^нлдиреэ, A3op6ej4aH SSSSSSST iJ^SM2hhhh 4S-- «ддэашэ «у-вафиг сурэтдэ е’тнбарсыз Ьесаб еднлмэлидир. ЖдЩГ* Бакы шэЬэрн, 30 апрел 1992-чи ил. Али нэзарэт инспекси)асында _______  mrawtrmsfh    (ЬЛМЯV M- HHBeCTBCflja Я Двядэт мадди-Техшпш ТэчЬнзат Комятвсжиа яв Хя-рнчх Сэяа]е Техники Мубадялв Бнрлж1нннн яасятэчнлн-^ яла чэмя бяр бартер эмвди|]аты нэтячэенндв Азэр-ба]чаяын будчвеаэ онларчж мял]ов манат зэрэр да]-мншднр. Харнчэ 2.889.200 АБШ доллары мэблэпшдэ дизел Цшачагы сатылмасы мугабнлиидэ республика]« чэмя 3    манатлыг мал — яашы вэ линолеум кэти- рнлмжш, онлар да    коммерсн]а гн]мэтяэрн илэ вэ бяржа васятэснлэ сатылмышдыр. Бу факт Али Нэзарэт Инс-пекси]асы тэрэфиндэн ашка-ра чыхарылмышдыр. Инс-neKCHja Дввлэт Мадди-Техни-ки ТэчЬнзат Комитесинин (кечмиш сэдри А. Эзизбэ]ов) 1991-чи илдэ вэ 1992-чи илин биринчи кварталында эмтээ мубадилэси саЬесиндэ фэа-nHjjeTHHH 1охламышдыр. Бу, ДевлэттэчЬизаткомун ишнндэ Ьеч дэ ]еканэ позун-ту де]илдир. Мэсэлэн, коми-тз гачгынлара ]ардым программны hejaTa кечнрмэк учун а]рылмыш 10 мил]он манат вэсаитин 7 милJон ма-натыны «ШАМ» — «Мешэ caHaJecK саЬэсиндэ ишкузар эмэкдашлыг» ассосиася]асы васитэсилэ Комимешэсэна1е Эрази ИстеЬсал Бирли1яяия инкишаф фоидуиа кечир-мяшдир. Лада бу вэсаитин мугабнлиидэ Комидэн кен-дэрилмиш мешэ мате риал лары Ьеч дэ гачгынлара верил-мэмишдир. Бу материаллар ДевлэттэчЬизаткомун Азэр-мешэ Бирди]и тэрэфиндэн эсасэн «ШАМ» ассосиаси]а-сынын па]чы муэссисэлэри арасында белушдурулмуш-ДУР- Бела бир факт да ашкара чыхарылмышдыр:    Девлэт- тэчЬизатком Лени Бакы нефт-а1ырма заводуна ганунсуз олараг харичэ 40 мин тон автомобил бензини сатмаг ба-рэдэ лисензи]а вермишдир. Ьалбуки республика Ьекумэ-тннин нефт мэЬсуллары их-рачы барэдэ чари ил учун муэ]]эн етди]н нормаларда Азврба]чандая кенара бу ]а-начаг иэвунун кеадорилмэси иэзэрдэ тутулмамышдыр. Девлэт Маддн-Техники Тэч-Ьизат Комятэси харичи игти-сади севдэлэшмэлэрини «Басите» харичи тичарет фирма-сынын KOMdjH илэ Ьэ]ата ке-чирир. 1991 — 1992-чи иллэр-дэ онун иштиракы илэ харичэ 1.881.0 мин АБШ доллары меблэгинде мэЬсул вэ хаммал сатылмыш, республика нсэ чэми 1.021,0 мин долларлыг мэЬсул кэтирнл-мишдир. Галан 800 мин дол-ларын мугабнлиидэ мэЬсул алыннасы барэдэ сифарнш бела верилмэмншднр. ДевлэттэчЬизаткомун хари-чи йгтисади фэали]]этинин тэЬлили Ьэмчиняя кестэрир. ки, эмтээ мубадилэси паг-гында бир чох мугавилелэр-дэ сонра дан есассыз дузэ-лишлэр едилмишдир. Мэсэ-лэн, A30p6aj4aH Республикасы вэ Газахыстаи назирлэр кабнветлэринии кечэн ил 13 Hoja6p тарихли бирка гэрарына всасен, Газахыстана кеидэрилмиш 51,3 мин тон мазут дав элда олунан вэсаит Ьесабына республикамыз Азэрба]чан бору-прокат за-водунда су вэ газ бору лары истеЬсалы учун аваданльп* алмалы иди. Лакни Азэрба]-чаи она чох лазым олан бу аваданлыгы ал маг дан имти-иа етмиш вэ мазут ихрачын-дая элдэ олуЬан 1.400 мин АБШ долларына дивар ка-гызы, ковролит, кашы, метлах вэ баина маллар алына-par KOMMepcaJa Joay нлэ сатылмышдыр. JeHa дэ бела нама’лум сэбэблэр узундэн, A. 9aH36eJo-вун сэрэвчамы илэ Туркиja-нин «АФА-Тохучу» фирма-сына 110 мин АБШ доллары дэ]эриндэ 74 тон азтапы-лан бурунч прокаты сатылмыш, эвэзииде Турки1эдэн мебел дэстлэри    алый масы иэзэрдэ тутулмушду. Лакин ДевлэттэчЬизатяом мебели ал маг дан имтива етмиш, эвэ-зиндэ мисмар дузелдэн ав-томатлар элдэ етмэ]н гэрара алмышдыр. Ьалбуки бору-прокат заводунда беле ав-томатлар вардыр вэ хаммал олмадыгыиа керэ бош flaja-ныр. Мэ’лум олдугу кими, Дев-лэтгэчЬизат^омун ез тэялнфи яле комятэния Зааьгада ян- вестиси]а инкишаф фонду ]а оадылмышдыр. Эсаснаме)э керэ, бу фонд бирбаша эла-гэлэр эсасында республика]« кэти рил эн халг истеЬлакы вэ истеЬсал-техники тэ )инатлы малларын сатыиалма ги]мэт-лэри илэ коммерси]а гн]мэт-лэри узрэ сатылмасы нэти-чэсиндэ эмэлэ кэлэн фэргин мэблэги Ьесабына ]арадылыр. Али Нэзарэт Инспекси]асы-нын апардыгы ]охлама кес-тэрмишдиГкн. бир ил уч а] ерзяндэ бу фондув 20 мял]0и манатдан чох вэсаити конкрет игтисадн вээифэлэрин ]ерине ]етнрилмэсино де]ил. иаме* лум мегсэдлэрэ хэрчлэнммт-дир. Ьэмчиняя ашкар едвл-мишдир ки. ДевлэгтэчЬизат-комун коммерси]а ширкэтлэ-ри иавестиоца инкишаф фондуна вэсаити вахтында ке-чирмемишлер. Ьэмин шир-кэтлер коммерси]а эмэля]]ат-лары апараркэн элавэ дэ]эр-дэн 28 фанз Ьэчминдэ ве ранни дэ едэмэдэ]ивэ вере республика будчэеннэ 14.227.796 манат весаит дахил олмамыш-дар. Индн бу мэблвг будчэ-]а кечярилмшпднр. Али Назарет ИнспеиаОасы HHBecTBCHja инкишаф Фонду-нун ез вэзяфелэряяя ]еринэ ]етирмэдн]яни нэзэрэ марвг ону лег» етмэ]и тэкляф ет-мяшдяр. Бу, республика буд-чэсинэ 100 мил]он манат вэсаит вере билэр. Девлэттэч-Ьвзаткомуи «ТечЬизат, ком-MepcHja, истеЬсал» софмдар чэммиэтиния дв фэалв]]вти-нн да]аядырмаг текяиф олуи-муш дур, чуики бу чэминат асливде ДевдэттечЬизатко-мун вэзнфэлэринн jepm» je-тирир. Али Назарет Инспе»сн]асы ге]д етмишдир я, Девлэт Мадди-Техяики ТечЬизат Ко* мятэсииин фэвляЛетнндэая JSSiuap ху^сГ олвт ja-радылмыш Девлет ьеркл Инспексяjacыныи Ьэмин яег-саялвры вахтында ашкар етиэмэсяиии иетичесиднр. Ьалбуки вера ияспекск]асы позунтулары ашкар едерквн эя гети тэдбирлэр кермели-дяр. * Здадамыи {«куклэрмн« д»Р мэтермдмр тэдбвр к»; рулмэк учу» речпублякаиьт ■увафаг оргммрмш им-дэрил мтидяр. вмлдииш Аа^вфм 1дммр АиммИ*«ы mimiw му*»- еибмяар гактктугу А ’ -    74-чу    «лдвкумунв    Ь*ср ЕЛМИ CECCMJA ' UCUUBUB Кеч ИР Иг СассЦа мфм 27-да саат 11-М мнеттутуи ич-аас саявиуим иажатмааимр (Камы, Лермонтов «N, 11.    , Мараганияар мнтирак W МИЛЛИ МУНАСИКвТЛОР ИНСТИТУТУ. КФНЧЛвР ИНСТИТУТУ 1М2-чм ма мфм М-М «Муасмр даарда А*ар> баМм ммим мстмгааяы аа Дамыг Гарабм муца-гммем фвааусумм сфсапм1мр«ау ааммяармн аа  гтаипш •дммэлмвтик комфрамемиы кечм- jmr ПГТГ^“ саат *JK-M Квммар Инстатутумун Уяаак Каии—37КИ1. ИстигяаяиЦат мучаем. 27. Тамфам «-74Ф7.    рястоРЛУГ. АКИТУРИЛНУТЛвРИН НвЗвРИНв Иамчявр Имвтмтуту абмтур^Намтяару чатдырыр мм, саналаари! гавуау гм(аЛн и»6*!» м(умум15*Аам. ааивм аФКасмма иса и(умум 2J-M» r*Jn^ril?Iiiai.aap.. пфбм ма’бео, уфа и|у-- ма'баси yapa иса м|умум 24-даи гфбул комиссии СЫ. \ ;
RealCheck