Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 23, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 23, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r03ETH ♦ M mi-«« m«. ♦ m 100 W9hHAn9pMMI43 YPaJHHB llAMMbllliabl. ■ ■ EBd axiaaMABH xeJJiH kch. MHUI KBJIAH. rW3JiapW UIH-pHH JyxyAa HAHJiap. 0myp-KyH JojiAaiiibi HapwHbiH ejie 6hji Y3YH0 KYH AOFAy: — BHJIHPAHM KBJiaMBKCBH. Jaxiiibi JeMaK haabipjiaMW-uiaM. KaJi oiyp. UlHpacjiaH oiypMaAbi. FaJ-FWJibi-rajFbiJiw eBHHa Kea K83AHPAH.    VuiarjiapbiH Jai. AbiFbi napnajbija JaxbiH.iam-Abi. Ha raAsp naJibimAbica Aa KHHHjH oJaHMaAw. Kyji-Hapjia xeJJiH ojHaAWr Acäh. KYW. JeiwaK JeMaAH. «VuiarJiap Aa aMAbi. — AeAH. — Ana-pw6 opAa JeJapaM». HapwH    aJiHHa KenaHH öaFJiaMaja JuFAbi. , JeMajH raaanrapbiuibir rojAY- UlHp-acjiaHbi hajax ranwcbiHa ra-Aap exypAY- hkhch a©- Hyö THKHHTHCH JapblMHblF raJiMbiui eBAapHHa ÖaxAw-jiap. HapbiHbiH yp©JhhA9H KenaHJiapH rapaHJiwrAa ona AHKHA8H    K03napHHAaH oxy. Ay: — ;^apbixMa, hap mej Jax-uibi ojianar. 0BBaJi xopnaFw ropyMajibiJbir, coHpa iHKMa-jihJhk. IllHpacnaH coh aaManjiap ymarjibir    HJiJiapHHH lea-iea xaxbipJiaJwpAbi- AxacbiHw 1971-MH HJIAa HTHpAH. Oh-Aa 8 Jaiiibi BapAW- Anacbi 6eui ymaFbi hox HaiHHJiHKJia a©-jiaHAbipbipAbi. Hap aHJiJiaxa Ae3AY- A©3flY kh- öBJiaAJia-pbiHbiH xoui KYHYHa 6axbi6 C6BHHCHH. Ana OFyji Öejyx-AY kh... BaxaHH Aa ropycyn. FapaöaFAa «rapa aMaJiJiap rajHamaHAa» UlHpacjiaH 6h-pHHHH cHJiaha capbiJiaHJiap-AaH ojiAy. A3 BaxTAa Xa-HbiHAapöaHA KaHAHHAa 6©* JyJyh Aa. khhhJhh Aa AHJIH-HHH aaöapHHa mcbphjiah. Afabm 03YHYMYAa<})Ha 6a-xaJiJOHyHAa cajwJibiö-ceHHJiaH A0JYUIHY    KHMH XaHblHAbl. IIlHpacjiaH xaAÖHpnH hah. hHjJiaKap AYUiwaHHH (})aHA-T63 raÖarJiaJbipAbi. Hena Aa(})a onyH hkhajihJh caJacHHAa MyhacHpaAan ryp-TapMbiuiAbiJiap, AYiBwaHa ly-xapAbi sasaö BepHÖ raHMaFa M3M6yp    exMHiuAHJiap. ...O Ke^a A3 K©P** rajbiAaH-Aa jojiöojy yuiarJiwFbiHbi xaibipjiaAbi. AHacuHAaH kh3-jiH xaxxaAaH AYaaJiiAHjH xa-naHHacbiHbi JaAWHa cajibiö YpajHHAa KyJiAY- CoHpa ÖHp 33 aBBaJi rbi3bi KyJiHapAaH ajpbiJiMaFUHbi JaAWHa caJiAN. KyJÍHap axacbiHbiH aJiHHAan xyxyö óypaxMar hcxbmhpah. ApAbiHMa ejia ypaKAaH ar-jiaAbi KH... hen 6e;i0 oJiMa-MbllllAbl. IIlHpacAaH ryccaJiH 4>hkhp-jiapAaH xHJiac oJiMar y**YH JepHHAa rypnaJiaHAbi. MauibiH rapapKaha HaxMbiuiAbi. ...AöJYBiHyJiap HCXH, Jiaa-30XJ1H 6B X0pajHHH K0HYJICY3 jejHpAHJiap. By, IIlHpacjiaHbiH K03YHA3H JaJwHMaAW. <Ha ojiyö?» — copyiuAy. FaAHp ACAh kh, FaaaHHbiJa xon.na-uiaH ryjiAypJiap Jena FaJiaJ-MbiJiapa hynyM eAHÖjiap. lUnp-acjiaH    ÖHp    aHJiHr xyxyjiAy. Ha 4)HKHpjiaiiiAHca CY4^pa YCXA3    6y    raHrapanbiFW apaAaH KaxypMaK hcxbah. KyJia-KyJia a©ah: — OHAa Jaxuibi jejHH kh, xanapjiH ojiacwa. Khm Öhjihp öaJiKa 6hp A3 cY4>pa apxa-cbiHa xonjiauia öHJiMaAHK. OHAa 1992-mh hjihh Mapx ajbiHbiH y**Y hah. FaHJibi a©-Jyiua haJia 6 caaxAan hox raJibipAbi. O, cahap HOXJiapw xon, KyJi-.13 cacHHa aJbiJiAbi. CahapHH aJiaxopaHbiHAa HOByJan KyJi-naJiapHH cacH aAaMw BahH-Maja KaxHpHpAH. Caax 10-Aa FaaaHHbi a©JYHiyhyh hjik luahHAHHH KaxHpAHJiap. By. lllHpacjiaM Fa»iaJ ofJiy Hacs- POB bab. hcjAap Aööaco». AeJinwY*. UlBpaCJiaH 8Be3CH3 BKBA hah. ^3YHY Hap JepAB raöa-pa BepapAH. JoAAauiN AapAa rojMa3AN. OHyHJia eJyByp-AYK. Bhp AB4>a flCÄHM KH, ehxHjaxjibi oa, eayay ropy. T3KA0HH6 HpaJIH HblXMB, KBp-na yuiarAapbiH Bap. Hak Ad4>a hah M&HHMAa.capx Aa-BbiuiAbi:    <Bac XonaAbiAa rwpbiAaH KopnaAap ymar AejHAAH?! OHAapbiH axa-aHa. Cbl JOX HAH?1» FyAAyp    JyBacbiHa yn hc- iHraMaxABH hynyM OAHAMa-AH HMHui. JlaKHH COH aHAa AacxoAap apacbiHAa aAara KacHAHp. MauirbiHAbir Japa-Hbip. BcAHHAa acac AöJYme IliHpaCAaHKHAHH    ABCTBCH KHpHp. FYBB0 KBAMHp, HaX-POH XYKaHHp. lllHpaCAaH HKH Aa^a naxpoH apAMHHa He-AHp.    Yhyhhy A3<}5a BPAM- A0 AoJYHia    KHpHp. A3 coHpa MauibtH MHHaJa xoxynyö napxAaJbip. BaKHp PaaJeB (cmn^ Joa. Aamu): lllHpacAaH caAarax. AH Aocx hah. B0JyJyh*khhh-Jhh JepHHH ÖHAdpAH. Sah. MaxKeiu HAH. 63YHa omba. AH.6auiAbi eB.euiHK A3 AY-SaAXMdMHUIAH. 9BB8AAap HMKa. Hbl OAMaAbl. COHpa HC8 6y Aasa raxAbi 6auibiHbi. Ch. HH(|) jOAAaUlAapbIMbl3AaH HO* xy Mhaah OpAyAaAWp. Aha HHMHUIHK.    OnyH THCaCblHbl aAanaFbir ayhim8HA3H... A©Jyhi    AOCxAapbi sa ch. HH& JOAAaUIAapbl KBHA MBK. xa(^Ha UlHpacAaHbiH aAbiHu BepMBK y^YH xainaöÖYC raA. AbipbiÖAap. haMbi 6y xbkah. (pH pa3biAbirAa rapuibiAaJ[^6. AMMa haAB xopnaPbiMuaAa MyhapHÖa    KCAHp. • XanbiH- Aap6aHA kohah A3 ©h Maöha xaxxHHAa JepAauiHp. KyAHap hap A3^3    XOn-KYAAB CaCHHB JyxyAaH ahkchhhö aJuAan. Aa axacbiHM naFbipup. 9ah TOjHyHAa ÖHp K8AHH HCB KOp-na ÖaAacbiHbiH 6HXH6-XYKaH-MaJaH cyaAAapu rapuiucbiH. Aa hejKaA khmh A©Hy6 ra-Aup. BahHA HMAHOB, . «XaAT raaeTB^HBH myzÖhph. an    3    ^OP0K PecnyÖAHKaHbiH haKHMKj-Jax cxypyKxypAapwHAaKbi Je-HHAHKAapA3H COHpa JCBAaX-AaKbi 57 H0MpaAH cajjap Me- xaHHKAaiUAHpHAMHui A3cxa-HHH aBBaAKH HHBHÖaXH-aiCHp-AHK YCyAAapbIHAaH X9HKa K8-AapaK AOFMa koaackxhBh lapK exMHUi 60 Hacpap (pah. Aa B8 ryAAyrnycy jeHHAaH 03 HUI JepAapHHa rajbii. MblUIAbip. HhAH A^epJHHHCKH aAbIHa K0AX03 HpH K8HAAH-(pepMep xacappY<p3TbiHa. K. MapKc aAbiHa koaxo3 Hca «FoJyHÖHHacH» Hnapa koa-AeKXHBHHa HespHAMHUIAKp. K6B3p KaHAHHAa HHapa koa- AeKTHBHHHH 03 H0p0KXaHa-Cbi Hma aYHímyuiayP- Kbha 03 XaXbIAbIHAaH HCXH(paA3 eAHp, H0pajHH caxbiujbiHAaH aAAa CAHAan >KaAHp A3 KOAA0KXHBHH    HXXHjapWHa KCHHp. PecnyöAHKaAa 3H ynya napan hhah ÖaAKa A3 JCBAaXblH K0Bap KaHAHHA3 HCxehcaA oAynyp:    Óhphhhh H0BYH KHAorpaMbi 80 ranH-Ja. AXHjihh JesAax ’ uiahap me’ÖacHHHH aAaraAaHAHpHMHCH Pa(pHT haCBHOB A3apHH(pOp-MJTH MYXÖHpHHa AeMHuiAHp; — ByHABH coHpa naMaa-TbiH xeJpHHa HOX Jchhahk-Aop oAanarAbip. JaAHwa xaAFbiH HAapaexMaJa (paaA rouiyAMacbi, KOAAeKXHBAapa xaM capóacxAHK bcphambch mapaHXHHAa A©MOKpaxHjaHbiH xaHxaHacHHa peaA ymha 6ac-AaMBK oAap. M. 8JIHJEB, A3apHB4»opMyH myx6hph. A39PBAJ^AH HAJU:AMMII-mh MBTBYAT KOHOPAHCbl MaJbiB 20-A3 AaapöajHaH Mhaah HcxwAaA napxHja-CblHblH .CBApH E'XHÖap M9BI-1I0AOB Maxóyai KOH(ppaHCbi KeHHpMHfflAHp. MaT<5yax koh-(p{^CbiHAa JajMAMHüi oaja-HaxA» AejHAHp: AMHn-HH xauiKHAax ko^ MHxacH    A. MyTaAAHÖOByH haKHMHjJaxa raJbixMacw har-rbiHAa Aah CoBexHH MaJwH 14-A3 KCHHpHABH CCCCHJ^ CbIHblH rapapbIHbl ÖHpMa -HaAbi uiaKHAAa a©ba0X hcb-PHAHUIH KHMH rHjMaXA0HAHp-MHui Ba MyxaAH(p8XH npe3H-AeHXHH    AHKxaxypacu HAa MY6apH30A3 rYBBBAapH ÖHp-ABUIAHpMaJa HaFblpMblUIAblp. TauiKHAax komhxbchhhh Jm-pbiHHaFbiHAa AMHII-hh 6a-Janaxbi bb cHjacH MyxaAH(p8-xa MYpaMHaxH raöyA baha. MHUlAHp. AMHÜ-HH pH AXH Ba 6amra MyxaAH-(pax rYBBBAapH ha8 önp cm-paAa AaapÖajHaH KoHCXHxy-cHjacuHbiH Öapnacbi yppyH-Aa MYÖapH38A3 (paaA hui-xHpaK exMHuiAap. lllY6hacH3. cHjacH xaui. KHAaxAapAaH hen ÖHpH pec-nyÖAHKaHU MBsnyA öohpan-ABH MycxarHA uiaKHAAa hw-xapMara. raAHp aöJhaahp-PecnyÖAHKaAa JapaHMbim 60h-paH B93HJJ0XHHH, aHapxHja. HblH    B3 haKHMHjjaXCHSAH. JHH ACMOKpaXHK HaHAHjJaX- Aapa    BypAyFy capcbiAMHW 38]^dnH. epM9HH X8HaBY3Y HAa    aAaraAap AaapöaJnaH A©BA9XHHAHjHHHH M0BHyAAy. py y'iYH JapaHMbiui ropxyuy B8 peaA xahAYKaHH Haaapa BAapar, AMHII-hh xauiKHAax KOMHXaCH AXH HA9 aMBAH aMdKAauiAbiFa haawp oAAyFy-Hy ÖHAAHpMHUIAHp. CaH8AA3 AejHAHp KH, AaKHH AXH AMHn-Aa AejHA. K0hHa nap-xHja    HOMeHKAaxypacbi hab 8M8KAauiAbiFbi ycTyn xyxAy. BaJaHaxAa rejA bahahp KH, haKHMHjJaxa HaHA oa-Mar acBH, oHy aAAa caxAa-«ar B8 xaArwH x^pHHa j0-HaAXMaK Hca hox naxHHAHp. AMHn Öyny öyxyH Mac’-yAHjjaxH HAa a3RK eAHp bb haKHMHjjax    ÖohpaHbiHWH, acaccbis K03AaMa MOsrejH. HHH xaArw (paHHaja AOFpy anapAbIFbIHM    HpdAHM8A3H KopYP. Byna Kopa a3 AMHII-hh xauiKHAax KOMHxacH AXH-hhh hhahkh M0BrejH HAa pa. 3bIAaUIMaAbIFbIUbI ÖHAAKpHp, 03YHYH 8M8AH MyxaAH({)8X. A8 raAAbiFbiHbi e’AaH eAHp Ba napxHjaHbiH nporpaM sa HH3aMHaM8CHHA8 e’ABH OAy. HaH npHHCHUAapH Ba HAeja-Aapbi a©hm8abh hajaxa Ke. HHpMBK 83MHHH XaCAHF 6AHp. CoHpa E. Mbmmbaob cyaA. Aapa HaBa6 sepMHuiAHp. Hthphimiiiii uiahpBTHH coparuHia AYHja 6a3apb(HA3 ^aja TOJia-6ax nAA3H*wie aprup. Bysyn Cd6a6a HBARp? SBBBAa. xom 0XHPAH. ahaam Haj cycysAyry axbipbip HHCBH opraHBsiima axiubi xa’OHp CAHp. hkrhuh- CK. HBj MY^WdBH ehai^Uera MaABKAHp. OHyR XapMHdHHABKH XaiiBH-KaieHMH XOMOAeKClIRHB BHcaH opraHHSMRHAB paAPoax-XHB CXpOHCHyMy 3apapCH3ABm. AHpMaOH HC8 HaJblH hBM A« cTj^xeiKji ahaM^ax KacÖ ex* ;^jj«Hit KeicTapilp. AsapöajHaHbiH HrxHcaARj-jaxbiHAa HajHbiAMr Myhyn jep xyxyp. Hhah Öaaap nrxHcaAHj-laxHHa Kepiito «eBpyHAa» Cy Kai$cpAH cahaHBR eTAHpHAMecB AKha ÖejyK aha-MHjJax Kacö effpp. Axw nyc-xariiA a©ba0x rypyRyJjW. pec-nyÖJWKana (cociaA-wxilca/p HHKHUiaipblH XaAejH XaXbIAHbl. Abir, yayMHYJiYW, naMÖbinijii AbirAB ijaHaiubi HajHUAhiPbiH Aa nepcnefKWBAHjfraAaH <iox OCblAblAbip. hasbipAB pecnyÖAfcKa aha-r AHCHHHH 6hp HAA3 Haja XaA8- 6axbi 14-15 Mifti xoHAyp. By* HyH XaXMHHBH japbICbIHbl e3Y-MY3 HCxehcBA eAHpHK. HaJ-öenapMaHHH hhahkh aABepHui. CH3 Ba3HjJaTiiHÄ8 1992-2005-hm HAAap apacbiHAa hasbip Mah. cyAVH ihaahk    ^xehcaAbi 6,5-7 iWH XOHAdH HOX OAMa-jlBHar Ba najbiH HaibiomajaH hHccacHHH jena HAxaA joAy tuia xapwiA3H BaAjyxaja aA- MBAbl OAaWPbir. Bh3 pecnyÖJWKa ahaAHc««* 03 HaJbiMbisAa. h8M A3 Kej^mj-JaXAH HajblMblSAB Xa’MifR ©Aa (^a^RKMH?    ‘AMMa óynyH y^YH Önp cbipa MyhyM npoÖAeMAap« haAA exMaA^pw. PecnyÖAHKBMbiaAB najHbi. AblFNH- HHKHUia(J) eXAHpHAMB-oHHa    He4a    rapap    ra- 6yA eAHAMHiuAHp. 1988-mh ha. A3 raÖyA oAyHMyui axbipbiHHbi rapapAB coh 13-15 hJ* 0p3*fflÄa 7.5 MHH heKxap jeHy naj nAaHxacHjacbi caAMar, ÖeAa AHKAa. Haj BKlKHAapHHHH YMyMH caha(|HHH 21 mhh heKxapa. 2005-mh HAa JaxbiH jamwA Haj japnaFbi HCxehcaAbiHw 80 MHH. COHpa HCa 90 mhh TOHa naxAbipMar HasapAa xyxyAMyui. Ayp, JlaWHH »«ij(5eH9pM8A3 Ba-aUjjaiHH xahA*o|Hi KBCxapHp KH, CA9 6HP AajHinHKAHK joxAYP. aKCHHa. 6y cahaja MYBacsGax micAamMaicABAHp. MacaAaH. axap 1968 — 1989.Hy BAAapÄt pecnyö-AHNlAa JauoiA h«J Japnaru RCxehcajiM 34 mhh xo^ ex. MyniAYca. Oy KecxapRHM 1990-w HAA8 30,3 MHH xo. Ha. 1991-hb HAA8 HC8 26.7 MHH xom* (21.5 (|>aM3) eiu MHIOAHp. JapaHMbiin BaaHjjaxMM ca. öaÖAapHHH apauiAbipapK8H ajAUH OAyp KH. 5y. ihk HOBÖaAa JlaHKapaH — Acxa. pa OeAxacH xacappY<t>aTHa-pbmbiH xapaBasHHAMK yapa HXXHCaCAaUIAHpblAMaCIil. Hx. XH(J)ar (|)OHÄyHa Aaha hox raMaxH koxypyamyuwyp kh. 6y Aa MyaJJaH eAHAMitm ju. PUM    rajAampbiKbni Ko6yA cypaxAa. noayAMacbiKa k8xh. pHÖ    HbixapMbim. hap jepAd Haj japnarbiHbiH yHAaHtyiMa jbiPUMbi xaxOiir eAHAMaja öailUiaHMbiiiiAbip. By Ba am. Kap arpoxexHMKM rajAaAapuH nosyAMacbi naj KOAAapbiHbm 6oj axMBCbiHa Ba HHKMuia(pbi. Ha M8H(|)H xa'cHp Kecxap. MHIU. KOAAapbl 38H(^AaX. MHUI. cejpaKAHja KaiHpHÖ HblXapMblUl B8 HCXehCBA OAy-HaH    najbiH Kej<|)HjJaTHHH oAAyrna auiarbi caAMbiuiAbip. haabipAB Haj iiAaHxacRjaAa. K^H9 MOBSyAB T9S9 ceh69T MahcyA K6HA9PM8K HOhAH HAO (SaPAUAVP* T8KH8 XII 6emHAAHKAa JlaHKapaH, Ac* xapa aa MacaAAbi pajoHAa. pbIHblH X8CappY<|>®TJ**P“ Ä3a- Aaxa 1.667 mhh xoh Ba ja KeHMHui arpap-caHaje komh-xacH cHCxeMH Y3pa TaAapY-kyh YxyxH haHMHHHH 61.3 (|>aH3H raA»P xapaaaa xah-BHA sepMHuiÄHp. By pa-joHAap KeHMHui HtTHcpar (^HAyaa . K6HA3PHA8H M8h. cyAyH 81 (|)aH3HHH tepMHUI. Aap. EAa öyHVHAa ab ejHK BaxTAa pecnyóJlHKaAa naj. HbiAbir    TecappY<l»ThfflbiH HAapa eAKAMacHHHH AeM8K OAap KH. ÖyTYH cxpyKxyp. Aapbi xaApKHaH aopb oaha- MHUlAHp. MyCTaTHA (|>aaAHj. jar KecxapaH «Aaapnaj» xpecTH 6aui HAapaja. coHpa uie*6aja. ÖoAMaja HespHA«-MHUI B8 Hahajax, 1989.Hy HAAa xaMaMHAa A8Pb cah. AapdK 6auira cahaAapAa ÖHp. AauiAHpHAMHUiAHp. haabipAB JlaHKapaH — Acxapa öoAKa. CHHA3 21 MHH heKXapABH HOX oAaH H8j aKHHHHd japapAbi xopnarAapuH jaAHua 13.4 MHH heKxapbiHAa sa ja 65 (paH3HHA3. 3araxaAa — Ba. ABKdH ÖOAKaCHHAa 5 MHH hCK-xapbiH jaAHbi3 200 heKxa-pbiHAa naj ÓenapHAHp. ShaAHHHH xaAaÖaxbiHbi 03 HCxehcaAbiMbia hecaÖbiHa xaM 6AaMéK HHjjaXH HA3 COH HAAapAa MYMKYH raAap hox xaMMaA xaAapYK exMaK hcxh- EpMSHHCTaH HTTHhaM ojiyHyp PecnyöAHKaMbisbiH xapH. xHHAa ceHKHraöarbi KaMua. HHja jarHH kh, hen saxi hhahkh KHMH KapKHH UiapaHT-A9    KeUM8MHUIAHp.    AjAblH- Abip KH,    A38[>6ajMaHbIH HH- MHCH OAaH Ulyuia (panHaAH cypaxAa    hxhphaahka8H — 6y mahap TehpaHAa YHxapa(})- ;iH    AaHwuibirAap    napÄ3CH aAXbiHAa    epM3HH ryAAyp 6HpA3UiM3AapH xapa(})HHAaH xyxyAAyrASH conpa pecnyö. AHKHAa Ba xycycaH onyH naj-xaxxwHAa HMXHMaH.cHjacH B83HjjaX    XejAH KaCKHHAaUI- MHUIAHp. Hhah. AXH-hhh AHAepAa. PHHA8H öHpH OAaH Hca FaM-• öapoB AaapÓajnaH napAa. MeHXHHHH jeHH C3ApH C0-HHAAHKA8H. PahHM hycejHOB hoKyMax    öauiHWCbi xacAHr OAyHAyrAaH conpa Ba eaanj-jax caÖHXAauiMaja öauiAaAbi-Fbl 6hP A©BPA3 Xa'HHAH OAB-par    FapaöaF npoÖAeMAapH. HHH    Y33pHHa rajbiXMar sax. xbi HaxMbiuiAbip. Teaccyi}) KH.    6y npoÓACMAap Aaha Aa A3pHHA0UIMaKA8AHp. Ep-MaHHAapHH pHjaKapAbirAa «hyMaHHxap A3hAH3» ba-AaHAWpANFbl B3 XaHK8H-AHja Kyja jaAHbia apaar sa Aaea-AapMBH AauibiAwrAapw joA    EpM0HHCxaHbi Fapaóa- FblH AÄFAbir hHCCaCH HA8 ÖHpÖaUia ÖHpAaUIAHpMHlUAHp. T0HaBY3KapAap 6y joAy anMa. Fa HOXABH 6apH HBH axwp-AbiAap. lUahHAAapHH acah-jHHa Kepa, A6BA8x caphaAH-MH3H noaaH epMaHH aexoMa. UlblHAapblHblH ÖHpHHHH A3C-XaCH MABJIHH EpMBHHCXaH-Aa jepAauiAHpHAMHui 7-hh opAycy hapÖH ryAAyrnyAapbi- HbiH MYha())H3acH aAXfaiHAa hapanax exMHUiAHp. haabipAa epMaHHAapHH hy-Maj0HA8AapH AaapöajHaHbiH caphaA pajOHAapbiHAa xah. AYK8AH (pHXHaAap rypypAap. Ma'AyMAyp kh. AaapÒajnaH-AB jauiajaH mhaah asAbirAap xapHx 6ojy 6H3MMAa ahhhahk Ba MehpHÖaHAbir uiapaHXHH* A3 jauiajbiOAap. JlasKHAap A3. KYPAAap A3. xaAbiuiAap ab. Öaiura MHAAaxAap Ba xaAr. Aap ab 6h3HM rapAauiAapbi. MblSAUp. pecnyÖAHKaMbiBbiH xaM hyryrAy BaxaHAauiAa-pbiABip. OHAap ÖYxyH hYryr. AapABH HcxH(|)aA3 eAHp Ba 93 xaArAapbiHbiH RopMaA HHKHUia(})bI Y'*YK hap HYP uiapaHxa MaAHKAHpAap. Aaap. OajHaHblH HHXHMaK.CHjaCH hajaxbiHbiH 6yxyh cahaAapHH. A3 (})8aA HuixHpaK eAHpAap. AHHar Mac8A8HHH öauira na-haxH A© — h3p ÖHp 60-jYK B8 ja KH4HK XBAFblH HHa. pHCHHAa    raÓHAHjjaxAapH UI8XCH HAAHBAapbiHa yjpyH OAMBAblFWHa K0p3 MBTCaA-AapHHa    Maxa öHAMajaH ajpbi. ajpw «HUIH KaxHpMajaH» BAaMAap haMHuia oAyp. EpMaHH (pHXH8KapAapbI Mah3 6eA8 yFyp9y3 aABMAap apa-cwHAa    ceuapaxHNAap jwF- MBFa HBAbllUblpAap. EpMaHHC-TaHbiH    öauiaÖaAa cHjacax- HHAapHHHH HOX Ö9CHX OABH MarcaAH ajANHAbip; òHAap HapaawAbir japaxMar, cena-paxHbiAbir ahBBA-pyhHjjacHHH rbi3biuiAbipMar, rapAani xbaf. Aapw    OHp-ÖHpHHa rapuibi rojMar Ba mymkyh OAca, PHMH3H 6HP.6HPHKA3H ajbip. Mar (J)HKpHHA3AHpAap. Typ-KHja    h0KyM0XHHHH ÖajaHa. XblHAB    A©JHJ*HP‘ <EpMaHHC- xaHbiH    roHUiy AaapÖajnaHa hyHyMAapbi ropxyAy    MHrjac aAMbiui Ba    60AK0Aa    hhaah xahAYKa japaxMbiuiAbip». TYPKHja xaÖapAapAbir ex. MHUIAHp KH, EpMaHHCXaHblH HaXHblBaH    Y33PHH8    hYHyM- Aapbi TYPKHjaHHH 6Hxap0(})-AHK    cHjacaxHHa hhaah xa'- CHp KecxapanaKAHp. Xaxup-ABAar    KH, 1921-hh haao PC<I>CP HA8 ÖaFABHMblUI B8 hen    KHM xapa(|)HHA3H aofb oAyHMaMbiui Fapc sa Moc. KBB    MyraBHAdAapHKa acacòH T^pKHja HaxHbiBBHbiH apasH 6,fr0BAYjYHYH Xa’MHHaXHbl-cbiAbip. ByHyHAa aAaraAap öeAa    6Hp BasHjjex japaHup: AaapÖajHBHbi xbipAa mhaabx-A0PA3H B8 XBATAapABH h6B-pax KHHHK (jieAepaxHB 60A-KaAapa napnaABMar ymhahh-A8AHpA8p. EjHH 3BMaHAa EpMaHHC-xaH MAB-hhh Öyxyh xaA-ÖHpAapHHAa 4>3BA HUIXHpaK CAHp. öyxYH MYraBHA9AapH B9 casHuiAapH, xycycHAa KOAA0KXHB XahAyKaClföAHK harrbiHAB MyraBHAaHH K03-yny ÖaxMaABH 6hphhhh oab-par HMsaAajbip, Oyna 6e-JYk YMHAAap öacAajHp. Byn-AaH 6amra o, aAHHa KHpaBa AYHI3H KHMH caphaAA3pA3 HOBÓaxH (})HXHa xepaAHp. coHpa HCD «AaapÖajHBHbiH X8HaBY3Y» 6apaA3 AYhJb MHrjacbiHAa hapaj ronapwp. Jena A3 6©Ji3 oAMyuiAyp-Bhp Hena kyh ÖyHAaH aB. b9A epMaHH ryAAyp ÖHpAaui-MaAapH ' HaXHNBaHblH C8A3-paK aAAbi HpH racaÖacHHH axauia xyxMara ÓauiAaMWui-Aap. EpM8HHCXaHbÌH CHAahAW rYBB8AapH AaapöajHBHbiH 11 KHAOMexpAHK CapflBA 30AB-FblHblH ' apaSHCHHH B8 6H3H TypKHja HA3 6HpA0IIlAHp3H KopnYHY 3JJ3 KeHHpMaja na-Abiuiapar haxxa öejnaAxaAr aKXAapAa raABFan oAyHMyui aahapAH KHMjaBH MaAA3J*3p AOA^^pyABH MapMHAap HUL. jiaxMaKAdH A3 naioiHMaMHUi- Aap. EpMaHHAap caphaA aoAarbiHhi xyxapar oakbab- TypKHja epMBHHAapHH hh-AOByHy HBKMaja ßamnajan KHMH. OHAap 6y jaxbiHAap-AB 4b*1*H®**AA3 HMSBAaHMblUI C8H8A3 — M^B ©AKBAapHHHH myab<I>H3    rapnibiAbirAbi japAMM haiTbiHAa mytbbh-A8CHH8 acacABHapar hak H0B0aA3 PycHjaABH hapÖH MYAaxHAa exMajH xbabÖ ©ao-H8KA8p. HaXHH9Aa MAB HAa TYpKHja apacbiHAa hapwi rap-uibiAypMa xahAYKacH japana ÖHAap. PycHjaHbiH «JeHH-AHKAap> B8 <BeCTH> XBAC-BH3Hja npOrpaMAapbIHblH AHK-xopAapbi 6y .MacaAaJa aht-raxH xycycH oAapar h0a6 eAHpAap. Tap9(|)A0pH ÖHp-6HPHHHH ycxYHa caAbimAMP-Mar epMaHH mhaah cHjaca. XHHHH aH'aHBBH xycycHjja-xHAHp. KepacaH, PycHja pah6apAHjHHAa Oyny 6ama AYiUYPJ*3pMH, joxca... TaaHHYÖJJY 6ypacbiÄbip kh, PycHja 6eui haabh ÖapH 6y-xyH AYHJaHMH KesY'rapuihi-cbiHAB AaapÖajHBH xopnar-AapbiHbi hajacbisHacbiHa ba^ KeHHpaH EpMBHHCxaHAa ÖeAa ÖHp MyraBHAa ÖaFAaMbiin. Abip¿ hap haHCbi CHBHAHsa. CHjáAbi MYAa(|>Ra 6hpahJhha3 6eA9 xanaBYSKap hapaKax- Aapa Kopa EpMaHHCxaHbi ha-MHH HxxH()>arAaH AdphaA xapRH eAdPAHAap. ÁBpona ÖHpAHjHHHH Y3B-Aa|Hi EpMaHHcxaHbiH Asapu 6ajHaHB rapuibi anur xana-BY3YH9 K0CKHH MaH(J)H MY-HacHÖax 6acA9AHKAapHHH 6ha-AHpMHUlAap. OHAap    EpM9- HHCxaHWH hapBKaxAapHHH 6e-Jia    rHjMaxAaHAHpMHuiAap; «Bh3 6y xanaBY3Kap hapa- KaxAapH uHCABMaja ÖHAMa-pHK B8 öyny raxH uiaKHAA© ÖHAAHpMajH aapypH    hecaö eAHpHK KH, haMHH hapaK8X-jiap xaMaMHAa joABcpHAMaa-AHp». Hpan xapHMH HuiAap HaSHpHHHH MYaBHHH M. BaH-3H EpMBHHCXaHblH HaXHbl-BBHa MYAaxHAacHHH    «aHbir X9HaBY3» aAAaHAWpMblUIAbip. haxxa A Bin a©ba8X    Aenap- xaMeHXHHHH HYMajaHAacH M. TaxyajAep öhaahpmhuiahp KH, «ABIIJ hoKyMaxH A^f-Awr FapaöaFUH. HaxHWBa-HMH, jaxyA hap hancbi ah-. Kap apasHHHH cxaxycyHyn sopaKbiAbir B8 hapÖH aMaAHj. jaXAap acacbiHAa 6Hpxapa(})-AH UI8KHAA3 hap haHCW (|)0|3-MaAa AajHuiAHpHAMacH HAa pasbiAauiMajaMarAbip». By, rajuibiAbirAbi paróax hnc-CHHa öaxMajapar, Jepeeana xaÓapAapAbir khmh raÖyA eAHAMHUIAHp. EpMaHHCXaHblH AHKap A3HMH Aocxy oabh (PpaHCBHblH A3    (|)HKpH    6e- A8AHp. OpaHca XapHMH HuiAap HaSHpAHjH    paCMH    HY- MajaHAdCHHHH MYaBHHH Mo-pHC FypAO-MoHxaH a©mhui-AHp KH, OpaHca heKyMaxH AapAbir FapaÖBFAa aopaKhi- AblFblH KYMABHAHpHAMaCHHH HHCAajHp. AYHja HHXHMaHj. jaXH EpMBHHCXaHblH (|)HX-H8Kap CHjacaXHHHH Ha A3P3-MBA3 xahAYKaAH ojifíyryny ÖaAKB A3 hak A3<}>3 A3pK eX-MHUI B3 OHy nHCA8MHUlAHp. ByxYH öyHAap 63 jepHH-A8, jaiHar 6h3 . FapaöaFbiH ABFAbir hHCcacHHAaJíH aaaAH xopnarAapbiMbi3fai    epMann    xa. HaBY3KapAapABH    aaaA exMa- AHjHK Ba 6y saMaH xapiWH CHjacaxHHAapHH xaMxaparAbi Ba’AAapHHa A©Jha, hak h0B- Ö8A3 33YMY3a, MHAAH ÖHp-AHjHMH38 B8 haMpa’jAHjHMH-38 KYB8HM8AH OAaHafblT. AHKap xapa^JASH. 6h3A3 a©mok-paXHja    M0hK8MA8HaH0A3K. CHjacH caÖHXAHK japaHaHa. A9K xapHHA3H HTXHcaAH jap-AbiMa. HUDtysap aAaMAapwH HHBCcxHCHjaAapbiHa, xycycaH A3 AYHja * ÖHpAHjHHHH ©H^ hepMaxAa JaHaiuMacbiHa oca ÖapAaMar ^3™^. A. QI9PHMB, Aa3pBi4>0P*- KepH rajuAbiH! I|i i 1 *    ^    ■ rVBAAJIhl HAMAATblHWH JIAHbIHJIhlJIAPA MYPAMH9TH 93H3 JIAHblH HAMAAThll AYmmaHHH MaxpAH liRjAaAapHHHH, HjpMn cHjacH oJyHiia-puHUH 0H aFbip 38p6acH CH38 asJah. 9caccH3 majHBJiap, ACAH-roAyAap MapAAHjH. bkhaahJh BJia haMHma AymPSHH Aapaaja caaaH JlawH ejuapHHH JepnuaH oJmTAU. Bern HAA3H ÖapH epM9HBAapRH JaTaHAH Jyxycym Öeaa KHpHaffRjH HHjJaTH HHH OJIfíJ. JIBÜ» JYPAY K93JiaHHAM8AaH AY™^*^ XaCAHM CAHAAH. KypajHMHSH CH33 cejK8MHmAHK, K9jAa Vxy TaHpuJa, Jep-Aa JlaHbm, 38HKHAaH, Kantfanap ejuapHHHR ron hkhaa»ph- HHH TanapHHa KyBaHMHniAHK. Hhah raHBAU ruphuoibini lym KHMHjHK. TapK eAHAMHiH, epMBHH ryxAJpHapfciB hajia A© YpaK eAHÖ KHpa 6hhh8AhJh H«aAH»P--«Ta4$aßaiapinttiaaiH, Capu AmbiPbiH. JaxmuBui pyhy yJyJaH Topurjapanois CH3H cacAajHp, KepHja abhyh! Jlauaeua ry0aAni. Kaatfo-xap, Fapaöar joxAyp. ByAPwaaH haaa jHzauar ABju. J®-HHA3H C8<p8p5ap oAMara, aa-axa aepaO ay>óv8Hhh (typayiy asMaJa rymaMHa Harap. ryÖaAauHUH MapA oryaaapu cHsa coh ABwaa raHxapaaa KHMH apza. ABlw oaMara haatipAaip. PjHMHaAWi Huxania pu rajxapMacar KMonoK HacHa 6mm (janimaaMaa. 22 MAJ 1992-MH HA. DbiHAa ceJpaKAHK* 35 — 40 ^3H OTMYmAYP* T0KM8 1981-1990-Mbi HAaap* A9 MaeaH Maj naaifTacHjaAapbi* HbiH KewnuAaHAHpHJiMacH Ba oHaapa ryaayr eAHAMacii yhyh 74.1 MHAjOH Manar MaOAaFH»* AB aoacAbi B8CaHT C0P<1> CAH-l-ca A» OyxYH jyxapwAa AejHAan. aapa Kopa HcxeHHAaH cajuapa^ 8AA3 OAyHMBMblUZAbip. BV 83-Mkui KHMH. X0p0B83HHJKljHH AYU1YHYAM8A0H B8 CHCX6MCH3 HHMMlHKt) «TAHPHAMSCH M9TCa-AH HA8 XaCHH HHM8AH CV h9B- 33A8PHHHH fypyAyAMacbi. pe-AHKX MeuiaaapHH rbipuAMacu, KttMjaBH MBAAHAapAaH lYKCaK Aoaa HA0 hcxh4»A3 cahambc« PYxyOaxAH cyfirporoiK 30Ha«wH Topnar-HrAHM aMHAaapHHH ao MHAJbf U13KKAA9 nOSMVUI. P©C-ny6aHKaMbi3biH Gy hbahp. xa«-papoayHMaa oeKMOHyHyH hxh-piuiMacH peaa xahavKajo mob-phammuahp. BasKjax pecUyÓaHKaHbH* CyGxpOHHK G0AK8AapHHA3 Haj-GeM8pM0HKH jeHMAQH rypyAMa-CbiHbi cYP’3TaaHAHT>MajH xaAao eAHP. Haj nAaHxacHjaaapbiHbiH (paKXRK MHrAaphlHbl. Mtj KOA-AapblHblH Mane OAMaCblHblH caGaGAopHH». cejpaKAHjHH a3-paMacHHN MYBjjsH exMBK MarcaAH HA8 HAK HOBGBA» K0AX03 B8 C0BX03AapblH eyXYH Haj aKHH-aapH nacnopxAamAbtpbiAMaabi 1994-my MA9A3K naj nAaMxa-cHjaAapbiHAa cejpaKAHK xaM apaAHH raAAupbiAMaAbi, pec- MOPKa3N KOHCEPT CAlIOHy «PECnySIIMKA CAPAJU»30—31 MAJ BEJHSJlXAJir yiUAfilAPU MYAÄ0H9 KYHY MYHACMBaTHJie «A3SPBAJ'HAH(DMJ1M» KMHOCTYÄMJACbl TÖTÄMM EflMP: MJIK A909 JEHM B8AHM . «n 0 H M 9 r «Mmn harr Miapr kmwpmi AMMaha wA wwpa* kn, leTNMiw MaphaMariw AaapaMawa, oaa ayNap y» TapM6, UMpHN eaaiia HacNbar aapaiia, OMyw JarNMaN-|HHa aa saMiMNiNNa «M|aMa.„ ANaah-Taaiia rNiaMarj j „w ^ MOhOMMeÄ CcoHapH my®hhh<J)m — Hcm Mwwiciy« _ rypyiiytimy peiKMCcopiii^ — Bnmmp h6CHM a5ny«i rapAaiMiiipM. Oneparop — Ehxan Biw|ee. POCCOM — PacNM ItoSNpoH. BocTOKap — Mo6nh Ba6a|w. BAU! POMAPAA:. Jauiap HypN, Mc6m 06nyH, OiMp    3«mc|mph9iin|hm, BaiiHh K^pnmoh. . jAPAAbNM htfeTiie icaPYiy ^ Omhm KMMCHCM3 yuiariiapwM amu Taii«jNMA«H 6®nc 6AHp. 0HA* OnyMÄM KHHMpMM ^P HmCCHCM yiUlT IfOpMHO BepMHOMOKAMp«BAUJIlAHb» CAAT IS-A». Bmhothop capajMN caxbiHMp. nyOAiOta yapa 4.5-^5,0 heMxapa narrm Garnibiai sa h8AA8» apxbir cejpOAMHUi Haj nAaRxacHjaAapbi 1995-2(X)2-hi HAA9P 0P3IIHAB Gopua oAyBMa-Abi, coHpaKbi yh haab Kca 2500 hCMxap cahaAB 1®hx hai n<na»-xacRjaAapu caJibotmajibiAbip. HaJGeHapMBHKfl acacAbi cypar-A3 jemtABH rypyAMacfaiHb« m HHXeHCHBA8UIAHpHAM8C H H H H acac M8rc8A» 2005-hh haa© 16 MH» heKxap xaai a©J®pah. 0 HYMABA3H 13 mhh bcKTap Mah. ovAAiD Htj riAaiiTBC4}acbi ca-AblHMaCbl OAMaJIblAbip. JOARbO Gv joAAa, ta’HH 60 mhh rona JaxMH copT.iyr JamMA naf Jap* narbi jhiPMar bo 15 mhm toh haabiD MOhcyA axA© emmaio. A©Morpa4>HK apruM ab Haaope aAbiHMtraa pecnyGAHica aha-AHCHHKH raAaGaxbHiiii tbm oab-M8K mymkyhayP- FaAaH 2500 hejcrap naaaH Haj nAaimKiija-Cbl COMpBKbl HAAapAB GHOAOHCH M€lhaXA3H K9hH8AMHUl flASHmi- CNjoAapbi 3803 etMa« sa naj HCxehcBAbiHbi apxbipMBr yhyh ehXHjar MaiiGajH oAaMarAbip. Aaap^jnaHAa HajGenapMaHHH i«»KHuia4>bi yhYk MohKaoi mba- -atfr-xexmn(H Gasa j«paAbiAMi-AbiAbiD. ByHAaH aAaoa. JlaHKapaH—Acxapa    Goakbcmhab xapaeaa HCxehcaAbi aaaAUAMa-Abi, «AaapcyGxponHK» KOHcep-HH Ba ja accocHacHjacbi japa-AblAMaAhl. Haj GeHapMAMaCHHHH Ba cyèxponiiK MejBaHMAHjH« HHKMÌua(})bi HAa BAarOAMP Oy* XYH MacBABAap oHa hauAa eAHAM9AHAHp. HA GoJy HUIHM rysBacHHABiH caMaponu mctm-exMdK MarcaAHAa naj Ge. MapHAMdCH Y3p3 HXTMCaCAaUI-AbipblAMblUI T3C3|>py(|>«rAapbIH japAbiMHbi GoAMaAapHHA© (hej-xoa. xypMa. a©(}>H0. GaMGyK, B3 AHKap CyOxpOHHK GHXKHA0P GenapHAMaAMAMp. Byxyh Gv AejHAaHaap. ba-Gaixa. aoBABx caBHjjacnfiAa haAA eAHAMdAH. AaapGajMaHbiH PYxyGoTA« B3 japhiMpYTy<fer-AH CyGxpOHHK (SeAKaAapHRHH KlHHHUia<t)hI VHYH eAMH MBhax-A3H aCaCAFHAWPN-^HWUl MYAA3TAM nporpaM hiabipAt-HbiG hajaxa KenirpMAMaAHiiyip. ^apMtB ryJIHJEB, Kbha t^cappY^WMnaepe AOKTOpy, pecnyGaHKBHHH aMBKAap arpoHOMy. f i I ! w / á KYMYIÜ MEÄAJIJIW haHÄBOJlHY FWSJIAP Ma’AyM OAAypy khmh «Ba^ KbiAbi» raAi>ni haHAÖoA ko- MBHAaCbli. M.Y©7arBA JJßBJIOt-Aap BHpAHjHHHH j€HMHa 6a. uia HaxMbim HeMimoHaxbiHAa HKMHHH jcpH XyiapaT KYMYUI MeAaAAapa AajHT kopyamyhi-AYP. AaapGajnaHbiH aMaKAap MauirHHCH B. lUapH(t)0ByH GauiHbiAbir exAHjH Gy KOMaH. AaHbiH HaxAHjjaxHHAo pec-nyGAHKaHbiH haHAGoA <Pe. AepacHjacbiHbiH sa JloBJtsT HAMaH KOMHXaCHHHH aMajH 83 OAMaMblUIAbip. ByHA8H Gauira «XaAHxa»- HcxehcaA KOMMepcHja (|)HpMacbi KoyaH. Aaja cnoHcöpAyr eAHp. Uiy©* hacH3 KH. GyxYH GyHAap rbi3-AapbiH HeMüHOHaxAa yrypAy MbixbiuibiHa MycGax xa'cHp eXMHUIAHp. Hhah BaKbiHbiH haHAOOA. 4y rbi3Aapbi Aspona haHA-Goa (peAcpacHjacbiHbiH nyGo. Ky yrpyHAa Me’xaGap ja-pblUIAB HUlXHpaK eAdHBKAap. XaxhipAaAar kh. oHAap apxbir Ghp H9<p9 — 1983-hy haäb haMHH (paxpH MYK8()>axa ca-HhG oAMyuiAap. KaccaiMpwNA« CMT 15-A*HBHPiKAJIAPAPACbl BPOKEP HTTHOArbl GíMiNflAP iaMHJJ8THHHR HAAPa hEJ’aiH MeMKUeiMH CahMAAP/lAPbIHbl MAJblH 20-a® CAAT 11-A® pyC AP AM TEATPWHAA KEMMPMJieM0K YMVMkí MMilACA AG'BaT EAMP. rejA®AHMa caax IO-a® 6auj/iaHaMafAwp. rojAHjjax YMYM cohMA*pH®P Myxnor nacnopr    aiiMarAan•Tpy MY§®rrOTM luohaAaxHaMo totamm oxMOiiMAMpiiop. KYH AaHMK: 1. MaHAax KOMMCcnjacwMMH hocaÓaxw.2. BBM-mmm TOKpap eMMCCMjaaw coHmaopmmo a6y- HOHMH MOTMMOJIOPMMMM XOCA^r 3. Map« A*»P Y*«Y6 MOMMjjoT ma«P® Hoí'otmmmm hoca6axM.' 4. HMJaMMaMO momm¡jot uiypacw harrwMA« 0cacHaMOA® a*Íh*umkhmk/iop •• •Aaaon#pMM tocamf •AMJ1MOCM. 5. To^tmiu KOMMCcMjacwMWM KocaÓaxw. 6. MyXTOIWMp M#COH#H«p.Comoaa«P ToniiycyMy MajWM 28, 29-Aa auiarwA»-km yMBaMA» 6mhopcmmmj; /lopMOMToa KyMOCM, 119. Bokm uioh#pMMA®H KOHapA® jauiajaM luoxcHop* CONOAII^ TOOiiycy MajwM 30-ab rojA^auMMMa Baiima-NapKOH totamm oflyMaMarAWp- ApalMnMp rw* TOAO0OMiiip: 93-12rt1.93-01x08* 92-49-00* 92-20-05. ;
RealCheck