Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 23, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 23, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ♦ 23 MAJ 1992-чм ИЛ. ♦ Ив 100 АВРОПА БНРЛНШИН КОНФРАНСЫНА Рэе ми мэнбэлардан Азэр-информа хэбэр вермишдэр ки, MajbiH 21-дэ АзэрбаЗ-чанын нумаЗэндэ heJ'aTH Адропа БирлиЗи - елкэлэ-ринин JeHH мустэгил дев-лэтлэрэ ¿ардым кестэрил. мэси узра конфрансында иштирак етмэк учун Лиссабона Зола душмушдур. IlyMaJaHAa heJ’aTHHa АзэрбаЗчан Милли Мачлисинин девлэт гуручулуру комис. CHjacbiHbiH сэдри Т. Гасы-ь;сз башчылыг едир. Кон-ср^анс MajbiH 23 — 24-дэ кечирилэчэкдир. Нэзардэ тутулдугуна кара, A3ap6aJ-чана Яуманитар, техники japAbiM, Яабелэ валЗута вэ HHBecTHCHja комэ]и кестэ-рилэчэкдир. Азэринформ. 1979лу плат Эагтм. да еах ют фмиоЩмга бав. да]ая <Кт«т» ttpejjat. косметика фкбрякияд» ка. эырда Ю.даа чох адда arpajjar Ьааырлакыр: «Фаа. Tasaja», «Букет», «Шквр» •яр аа одекжлонлары, табак Ирак хыяасы... Да как, бар вахтдар камыаыа ааа. бол исткфвда етдиЗв бу маЬсуллар да вида аа тааы. саШшсыва ду. шуб. Сабаб? Хамм ад гыт. мыт, кечмкш Иттафагыа республакалары ала иг-тмсада алагаларав . воаул. маем. Чатввлввлара бах. Majapaf муассвсаввн »мак-* чвларв барыт гохулу аама. аамвадэ аб.Ьаааныа казал, лашмасв, . зааг охшамасы учун *ка мумаукдур едир. лар. • О Косметика сехннян нш. чалэрн Элфя)]а hycejKoaa, Зумруд Мэммэдова в» Фат. на Сала кока Фото Рафвг Салраяоауядур. Кунун    с 28 Maj — Иетиглал куну гаршыеында EAJPAFblMbl3 ЕНМЭДИ Гэдим девлэтчилик эн’- ки, болшевик ишгайындан билмэмиш, ^Р^падагалыб дэнизи илэ©н вэ Орта Аси- фв^э , к    ?эгилликУ газанмасы бутуи энэлэрими*зин мугэддэе сонра Вэтэндэи пэрэн.пэрэн иетиглал мубаризэсияи да- |аяы    л^рында cnJacK Яэмрэ’Зли! Лахын Щвргдэ сулЪ вэ символу, бутун . ислам алэ- душэрэк мухтэлиф харичи вам етдирмэЗэ мэчбур ол- энэви (^Ьэлхалг Jop У ■ меЬк0МЛ0НдирМ0К М0ГСв. эмин-аманлыгын та мин олун. миндэ илк турк республика- елкэлэрэ сэпэлэнмиш Азэр- мушдулар.    рзда    РыД¥айчаг    гаф-    ДИЛ0 6aJaH едирлэр ки. масында муЯум рол ojwaja сынын - АзэрбаЗчан Халг ба^чан вэтэипэрвэрлэринин rejA етмэк.лазымдыр ки, туи халглары aHj ф ajpbi-ajpbi Гафгкз ресоуб. билер. ГафГаз республика-4yMhypHjj8THHHH шанлы мубаризэсинин элагэлэнди. Гафгаз „роблемлэри этра- гм Рес^бдамл р мус    арасындакы    кем.    ларынын бу саЯэдэ ез мэг- учрэн{кли баЗрагы,. 6ejyK    рилмэсиндэ М. Э. Рэсулза-    фында ЧОх вахт ejHH мев-    г    л *    д арасында сых    рук сэрЯэдлэрн, сэрбаст    сэдлэринэ наил ола билмэ- МэЯэммэд Эминин ирэли-    дэиин тэшэ6бус\ илэ japa-    гедэн чыхыш едэн АзэрбаЗ-    Д    олдугу Яалда бу    сурэтдэ Яэрэкэт етмэк учун    лэри учун 6eJyK дввлэтлэр чэдэн корду j у ними, бутун    дылмыш Азэрба^анын Мил-    чан курчустан вэ Шимали    олду^ МВД у    УР Д F б ¿аш.    0нларын cnJacH мустэгил- етэн онилликлэр эрзиндэ ли МуЯачирэт Мэркэзи му- Гафгаз республикалары ну- |^дан *эрбэст ф Д Д га манеэлэр арадан галды. ли)ини танымалы. эрази бир ан бела енмэди, ha-    hyM рол о]нады. Милли Му-    ма^ндэлэри. hap чур    чэ-    оилэрлэр.    оылыр БэЗаннамэнн кмзала.    бyтввлYJYнy гэбул етмэли- мишэ далгаланды. Шима.    Яачирэт Мэркэзи тэкчэ му-    ТИНликлэрэ 6axMaJapaг,    ез 2. Тэрэфлэр ^екдилликла    к тэрэфлэрнн ваккд ком.    дирлэр. Бунунла элагэдар ли A3ap6aj4aH болшевиз-    саватчыларын дeJил, башга    фэаЛи])этлэрини элагэлэн-    буну да е тираф едирлэр    j    «арадылыр...    олараг 6eJyK дввлэтлэр мин пэнчэсинэ кечдикдэн    парти]аларын узвлэринин,    дир0 билирдилэр. Ьэр    уч    Ки, Гафгаз республикала-    fi    кветэрилэн    1920 — Ш21-ЧИ и^лэрдэ сонра hap бир АзэрбаЗчан Яэмчинин битэрэф вэтэн- республиканын нумаЗэндэ- рынын мустэгилли1инэ на- *    *0£    эсасында ез Гафгазын Pycnja тэрэфин- туркунун гэлбиндэ, зэка-    пэрвэрлэрин дэ мубаризэси-    Л0ри rapmbija чыхан    бу-    Ил олмаг. Гафгазын 1 эро-    f ы    муттэфиглик    дэн ишгалыны ганунсуз сын да далгаланды бу 6aJ-    нин    ваЬид чэбЬэдэ бирлэш-    тун    мурэккэб вэ мубаЬисэ-    лэ Шэрги,    христиан алэми    м*^а(£бэтлэри 1арадан Гвф.    е’лан етмэли вэ бу ишга- раг. Агыр репресс^алара,    дирилмэсиндэ MyhyM рол    ли    МЭСэлэлэри музакирэ    илэ ислам    дYнJacыны    эла-    ^ „еспублакалары азлэ.    ла сон ^улмасыны тэлэб элифба о1унларына. панис- о1нады.    едир, умуми дил тапырды- гэлэндирмэсини та мин ет-    ^ там И¥СТЭГНЛЛнклэрв. етмэлидирлэр. Гафгаз рес- ламизм, пантуркизм дам-    м э рЭСуЛзадэНин баш-    лар. Чох чэкмэдэн Азэр-    мэк учун халгларыяшр ара-    ннн    зразндарщпр, тоху.    публикаларынын мустэгилли. галарына. суркунлэрэ, гэтл- ы • j Милли Му. ба]чан, Шимали Гафгаз вэ сында сых гардашлш ит- лмазлЫРЫНЫН тэ’мжн олун- JH бэрпа олунмалыдыр. ЛЭрэ    ÓaxMaJapar, енмэди Ьачи эт мэркэзинин ишиндэ, Курчустан республикалары- тифагы ]аратмаг лазым.    шэртв    Нлэ, самими су. 10. Гафгаз республика- 6ajpaFbiMU3. Ел ]олунда гур- Вэкилли Хэлилбэ), Рустэм нын Учлэр Шурасы адла- дыр.    рэтдэ, гоншу олкэлэрлэ — ларынын нума1эндэлэри бэ* бан кедэн ге1рэтли зи]а-    б ,    мирзэ Бала, Эмирча-    нан    ва1шд мубаризэ тэш- 3 Гафгаз    халглары    ара-    pyc„jaf Typaaja вэ Иран.    JaH едирлэр ки. гоншу дев- лыларын мубариз pyhyH-    -¡j    м Ja б меЬди]ев,    килаты да формалашды.    сында кечмишдэ баш    вер-    ла достчасына иеЬрнбан    лэтлэрин Гафгаз республи- да, чэсарэтли эсэрлэриндэ,    ^э^эррэмов вэ башга ис-    Гафгаз республикалары ну-    миш мунагишэлэрин JeHH-    ^нщулуг щунаенбэтлэрн Ja.    каларына кэиардан гэбул бэ'зэн дэ сэтиралты ифадэ-    тиглал мубаризлэри 1ахын.    ма]эндэлэринин бирлэшди-    дэн баш галдырмасынын    ратмара ca*j кестэрнрлэр.    етдирдиклэри вэ бу респуб- лэриндэ, нэсиллэрин нэсил-    иштирак    едирдилэр.    Jhhh керэн вэ Парис сулЯ    гарШЫсыны    алмаг вэ    халг-    ВуНунЛа Jaнaшыt Азэрба1-    ликаларда 1аша1ан халгла- лэрэ нэсиЯэтиндэ jaшaды    дзэоба1чанЬщ Милли Myha-    данышыгларында «оху    да.    ларыМыз арасында тезлик-    чан Шимали Гафгаз. Кур-    рын ирадэси эле1Ьинэ je- истиглал 6aJparbiMbi3. Нэ-    чиоэт Мэркэзи Курчус-    ша дэ1миш» Ермэнистан    лэ Ьэмрэ^лик вэ достлуга    чуСхан вэ Ермэнистан ну-    нэЛМиш бутун мугавилэ- нэлэрин JaH-jepacHHa баха-    вэ щимали гафгаз Рес-    нума]эндэли1и дэ эн энэви    наил 0лмаг учун бутун му-    мaJ0ндэл9pи бэ1ан едирлэр    лэр. сазишлэр Яеч бир га- баха чугуллардан, <Яеку-    ПубликасьШын    милли    му-    ермэни психолоки]асына    баЯисэли    мэсэлэлэр.    их-    ^    pycHja илэ мунасибэт-    нуни ryBBaja    малик де]ил. мэт адамларындан » irò-    h£4H мэркэзлэри илэ сых    (дирчэлэндэ <ширэ» двнэн,    ХИЛафлар, ]енидэн ирэли    л саЯмана салдыгдан    Дврдлэр * Шурасынын бутун руна-горуна нэвэлэринин гу-    лагэдэ фэалиЛэт кветэ-    эзилэндэ башмаг епэн) садиг    сурулэ билэчэк эрази ид-    сонра    елкэнин Гафгазла    узвлэри 1екдилликлэ Яэмин лагларына    рирди    галараг Учлэр Шурасына    диалары Яекмэн ачыг ар-    баглы    игтисади мэнафе]и-    мугавилэ вэ сазишлэри рэдд Тулку кими диддилэр    гошулду. Белэликлэ, Ш21*    битраж Золу    илэ Ьэлл    едил-    нин    эдалэтли сурэтдэ тэ’-    етдиклэрини    билдирирди- бу болшевнклэр бизн,    Болшевик ишгалына    гар-    ци ил иJyнун 21-дэ Парис-    МЭЛИдир.    мин    олунмасына чалыша-    лэр. Соган кими со1дулар,    шы АзэрбаЗчан халгынын    дэ дерд рафгаз республи-    4 Ьэмин БэЗаннамэдэ    чаглар. Тэрэфлэр Яэмчинин    Сэнэд белэ тамамланыр: бу болшевнклэр бнзи.—    Яагг сэсинин учалдылма-    касыНын болшевизмэ гаршы    гаршЫ1а г03улмуш мэгсэд-    Иранын Гафгаз васитэси-    «БэЗаннамэ мин деггуз деЗэ охудуглары шэргилэр-    сында Парис^сулЬ конфран.    биркэ мубаризэ эзмиии рас- лэоэ наил олмаг учун ха-    лэ Авропа илэ транзит ти-    Зуз иЗирми биринчи ил Hjy- М8С7ЛИиЭТСИЗЛИК, J0XGA Т9ХРИБАТ? РеджкснЗамызе мурАчаат едан охучулар республи. «.«ЭТлуа гытлыпмы даЬа ^ нами гвЗматлаадарврлар.    таш^эк    li' ajjaa мэ аада harm аар. Лакав калав fajacMajaa, ja. оанмыш вэзвЗЗэтая реал манзэраса ала ташдп олаг. ЬамсеЬбэтнмиз Республика - кыяын ше’бэ мударн Илгар ЦВРИМОВДУР. — Нагд пулун гытлыгын- Joh 500 мин манаты шин дан даЬа чох ишлэЗэн aha- заводунун, 1 милЗон 1 0 ли вэ пенсиЗачылар эзиЗ- мин манаты Воровски ады. 1эт чэкирлэр Лери кэлмиш- на заводун паЗына душур. кэн цеЗим ки. маЗын 1-нэ Пул дввриЗЗэсиндэ вэзиЗ-олан мэ’лулАта кврэ, pec- Jbth квркннлэшдарэн амил-публикамызда эмэк Яаггы ве- лэрдэн бири дэ бир чох му-рилмэси узрэ борчлар 1.5 эссисэлэрин анбарларында милЗард манатдан чох ол- кулли мигдарда халг истеЯ-мушдур. Тэкчэ сэнаЗе-ин- лакы маллары сахланыл-вестисиЗа банкы узрэ бу масы. Яэмин малларын ти-650 mwiJoh манатдыр. чарэт шэбэкэлэринэ вах- а[мыш вэзиЗЗэтин бир тында верилмэмэсидир. Лох-и бу илин Занварындан ламалар заманы мэлум е’тибарэн thJmbt вэ тариф- олмушдур ки, Залныз бан-лэрин либераллашдырыл- кымызын хидмэт етдизи масы. минимум эмэк Яаггы- идарэ вэ тэшкилатларын ан-нын 4 дэфэ артырылмасы барларында маЗын 7.дэк 1 илэ баглыдыр. Лакин эмэк милЗард 200 милЗон манат. Яаггынын кечикдирилмэси. лыгдан чох Яазыр маЯсул нэ ¿эбэб тэкчэ нагд пулун галыгы Зыгылмышдыр. Ьэ. азлыгы деЗил. Бир чох мин мэЯсулларын чохуна тэшкилатларын малиЗЗэ вэ- республикамызда 6eJyK eh-зиЗЗэтинин агырлыгы, he- тиЗач вар. Бакынын тича-саблашма Яесабларында вэ- рэт шэбэкэлэри бу маллар-саитин олмамасы да эмэк ла гисмэн тэ’мин олунса Ьаггынын вахтында верил, ц кэнд раЗонларында он-мэмэсинэ сэбэб олмушдур. ларын гытлыгы ачыг-ашкар Бу сэбэбдэн 200 милЗон Яисс едилир. Белэ мэЯсул. манат вахты кечмиш эмэк лара соЗудучулары. мэишэт Яаггы борчу Зыгылмыш- кондисионерлэрини, телеви-дыр. Бунун тэкчэ 270 мин зорлары, чини габлары, алу-манаты Кипе заводунун, миниум дан Яазырланан габ. 1 милЗон 100 мин манаты гачагы. ушаг палтарларыны Бакы Мэишэт Кондисио- аид етмэк олар. Ьазыр мал нерлэри заводунун, 4 мил- галыгы ашагыдакы муэсси-Joh 500 мнч манаты cojy- сэлэрин анбарларында аш. дучулар заводунун, 3 мил- кар едилмишди: БАКЫ ШЭЬЭРИ УЗРЭ: МилЗон манатлыг 1 немрэли тикиш фабрики Магнитофон кассетлэри заводу Сувенир мэ’мулатлары заводу . Тохучулуг-галантереЗа фабрики 3. ТагыЗев адына тохучулуг-тикиш бирлиЗи 2 немрэли тикиш фабрики РЕТИ коммерсиЗа ширкэти 1 немрэли мебел фабрики Н. Нариманов адына комбинат Ушаг палтарлары тикиш истеЯсалат бирлиЗн 2 немрэли аЗаггабы фабрики ЭзизбэЗов раЗону гарышыг маллар тичарэтн идарэси Електрик чиЯазлары завбду 5.3 3,6 4.0 38.0 6.5 5.3 50.0 1.4 4.8 24,9 19.0 31,3 3.3 СУМГАШТ ШЭЬЭРИ УЗРЭ: MhaJoh манатлыг I деш UXy^JWia^Dl шор! rwioji.    —    *    '    --    *--1   тг    т'тт    ЛЭРЭ НЦНЛ Wino* I I **   ЛУ поринв п.ю ipa»u<» * •— JI«    —г——---—    ».    - „г дэ Зашады учрэнкли азад- сына кендэрилмиш A3apoaj- МИЛЭшдирэн Дврдлэр Шу- и CHjacaT саЯэсиндэ там чарЭтинин тэ'мин олунача- нун онунда Парисдэ дерд лыг 6aJpaFbiMbi3.    ^ан HYM48H^0    расы Зарадылды. Шура узв.    ^азылыг эсасында Яэрэкэт    РЫНа    да Вэ'д верирдилэр. нуехэдвн ибарэт    • тертиб 102П-чи илин    болшевик башчысы м.    топчуоашов лэри эмэкдашлыг, Яэрои    етмэк зэрури олдурундан    Парис    БэЗаннамэсини им- едилмишдир*. мустэ- ^ \пумол\^у гулкими3    и пи    иттиФаг вэ 6YTYH    Гафгаз республикалары он. залаЗан дерд Гафгаз рес- Имзалар: Э. М. Топчуба- 31.0 30.0 20.5 51.0 4.5 ишгалындан сонра гиллик мубаризэмизин агыр девлэтлэр арасында ?? “1ЭРЭФЛИ JYK\нY ^ Jc э газ пробЛеми илэ М. Э. Рэсулзадэ вэ * онун ардычыллары а”пардылар ез ^1РИНЕрмэй5станТЛЭ|?ума°энда JaH””'8 ' го£    сэли мэсэлэлэри тэнйимлэ-    ларын нттнфагына вэ Ja    публикасынын нумаЗэндэлэ-    шов — АзэрбаЗчан    Респуб- «arSi    М0К Y4YH аРбитРаж    онлардан Яэр Яансы бири.    ри еЗни заманда, Турки-    ликасЫ нумаЗэндэ    heJ'aTH- ллмя    Дылмасв1 баРэДэ биркэ ьэ-    нэ гаршы 1енэлмиш oej.    j0 илэ дэ достчасына меЯ-    нин сэдри. имзаладылар гоншуларына нэлхалг    мугавилэлэрэ, са. рибан гоншулуг мунаси-    А. ЧермоЗев — Шимали чяшлапа гошулмагдан чэ. бптлапинин 1аоалылмасына Гафгаз Республикасы ну- ,,tvu Дврдлэр Шурасынын бир. 3йшЛэрэ гошулмагдан чэ. бэтлэринин ’Зарадылмасына Гафгаз Республикасы ну. hej этинин озу) АзэобаЗча- кэ Бэ3аннамэси.    кинмэлндирлэр. Тэрэфлэр МуЯум ahaMHjJaT вердиклэ- маЗэндэ Яе[^нин сэдри: АзэрбаЗчан, Курчустан, кинмэлидирлэр.    .    . харичи сиЗасэт саЯэсиндэ рини бэЗан едирдилэр. А. Чхенкели — Курчустан чиЗинлэриндэ. Лакин бу дэфэ Вэтэндэи узагларда — Истанбулда, Парисдэ, Вар-шавада... и „    тан    песпубликаларынын    ну-    мыш хэтт эсасында фв«- рЫ оезук девлэтлэрин ии- аду Ке&и„ЖиУнРН^ИмуИЬачир мГистаГТаратма'г П*ь£    “,ГД1ЧГл7р19РМЭ,а    “*    Sa 'S^SSTL STi “(È "вИаНИархивлСЭ°рГнд“ т^фл’эр    ТР"    ZTZZ басла^ак баЧан Белали^ла. бадиам .B*JYk на. ТуркиЗэЗэ вэ Курчуста- зэр •»    ’ Ермэнис- бирли]э вэ разылашдырыл. д Гафгаз республикала- Республикасыныи фввгэл - "^Г?РЕ“..эР?3.и. ЖЯС ^ГГгп^калаоыиын и?:    ха”    Р    асасывд.    V    ры8' ¿¡& дввлэтларин он. ада ва с,лаЬи))атлн сафнрн ларын мустэгил лик газан-    вэ... масына мэ'нэви вэ сиЗаси    (БэЗаннамэЗэ сонрадан го. кемэклик кестэрэчэклэри-    шулмуш республика), илэ Варшава архивлэриндэ тэрэфлэр арасында ¡ар*-    ”~г В0 иг    Ьянгм'"биоинйн мустэ- нэ умид бэслэЗэрэк бэЗан    Белэликлэ. бэднам «БеЗук арашдырмалар    апараркэн    нан Ьаглы наразылыг сулЬ    Р«*И“Л®Р ^а„рнан тэ’„ин ет-    ™?ЛнЫнин    ликэо Гафгаз    едирдилэр ки. онлар Ьэмин    Ермэнистан. хастал^ннэ раст кэлд^и вэ бе1ук лутф.    музакирэлэринин Ьэддиндэн    тисади ”Р«Г™^    ”    ™л^"”иннын    Дамдлыты илэ    елкэларлэ си1аси элагэлэ.    тутулмуш ермэни миллэт- карлыгла бизэ тэгдим ет. артыг узанмасына сэбэб мэк    асынлаУихРтилаф    отлугу    нэзэрэ    рин тичарэт мунасибэтлэ- чилэрн Гафгазы ‘болшевиз- диЗи бэ’зи гиЗмэтли сэнэд- олмуш бундан истифадэ ^^алаР®Ра„Ыбутун сэбэб! оп^япаг Яэмин БэЗаннамэ. ринин кенишлэндирилмэси мин кемэЗи илэ невбэти лэр иетиглал мубаризэми. едэн Совет РусиЗасы Гаф- л Р Д галдырмаг вэ ^ имзалаЗан тэрэфлэр ез наминэ биркэ сэ’З кестэрэ- (нечэнчи дэфэ!) ганлы бу. зин 1920-чи    илдэн сонра-    газда Зеничэ мустэгил лик    ^5^ын с^ Жэ'ЗлиЗ^    аоалао^нда    ваЯид Муда.    чэк. Гафгазын тэбии сэр-    рулгана салдыгдан сонра ^*элТэпРинХиИНИ    квзлГимиз    ^а^^ев'лэтлэри тэрэфиндэн    наминэ меИкам зэм™ ]1ра1.    фРнэ 5^фагы1арадыр"р.    вэтлэринин мэннмсэнилмэ.    1енндэн гоншул«р.та «неннш. вн^дэ чанландьфырР Бу Йны^Твере”^“ маг ня]|ати илэ» ашагыда. йуд.фнэ ’иттнфагы «1ры. шэрэфли тарихин тамам. ликалары арадан галдыр- кылары бэJaн едирдилэр.    а1рылыгда Яэр бир    ^    ^ камал мэнзэрэсини Зарат- мышды. Белэликлэ, Гаф-    1. Тэрэфлэр Зекдилликлэ    Республикасыны вэ бутвв. лар.    БэЗаннамэси- '----- кэлэчэЗин    газ республикаларынын Па- е’тираф едирлэр ки, Гафгаз лукдэ бутун иттифаг узв.    9.    Д рд р Эрзаг маллары тичарэти идарэси СумгаЗыт тохучулуг фабрики Сумгаит уст трикотажы фабрики « СумгаЗыт мэишэт кимЗасы заводу Алуминиум заводу КЭНЧЭ ШЭЬЭРИ УЗРЭ: МилЗон манатлыг Тикиш истеЯсалат бирлиЗи    36.7 Чини габлар заводу Халча комбинаты Элван металлар е’малы заводу    «    ^ Дэмир ^олу фэЯлэ тэчЯизаты ше’бэси МИНКЭЧЕВИР ШЭЬЭРИ УЗРЭ: МилЗон манатлыг Шушэ лифлэри заводу ШэЯэр тичарэт идарэси Кабел заводу 3,34 7.8 1.9 ЭЛИ БАДРАМЛЫ ШЭЬЭРИ УЗРЭ: Мнл)он манатлыг 16.9 0.4 Mdi* элбзттэ,    -.-W—w__9    ____ ___________ ________ ___ _    _ ишидир...    "    рис сулЯ" конфрансына кен- ез чографи мевгеЗинэ к'ерэ лэрнни горумалыдыр    . Варшава архивлэринин дэрилмиш . рэсми нумаЗэн. тарихэн Авропа вэ AcHja- 6. Гафгаз республикала- м э^ сэнэдлэриндэн аЗдын олур дэ ЯеЗ’этлэри вэтэнэ гаЗыда ны, Тара дэниз вэ Аралыг ры умуми игтисади мэна- Дердлэр имзалаЗан тэрэфлэр )Ы<Г ны билдирирдилэр ки, Гаф- Дагуб МАЬМУДОВ, тарах елмлэрв доктору профессор, эмэкдар хадими. (Арды вар). елм ШэЯэр гарышыг маллар тичарэти идарэси Сун'и дэри заводу Бу факт ларын лазыми    рынын вахтында тичарэт органларда дэфэлэрлэ му- шэбэкэлэринэ закирэ    едилмэсинэ бахма-    си    бир тэрэфдэн ^Яалинин Зараг,    индиЗэдэк елэ бир    • бу    маллара тэлэбатынын эсаслы дэЗишикликлэр баш    едэнилмэсини даЯа да агыр- вермэмишдир.    лашдырыр, дикэр тэрэфдэн Ьэлэ республиканын дэ-    AeepnJJaJa нагд пулун га- мирЗолу стансиЗаларында    Зытмасыны' лэнкидир ки. бу халг истеЯлакы маллары    да эмэк Яагрынын вахтында илэ долу олан 200-э гэ-    верилмэсинэ имкан вермир. дэр KOHTejHepHH Зыгылыб ИгтисадиЗЗатымызын агыр галмасыны демирик ки, бун-    ajpH-aJpH    идарэ ...... вэ    муэссисэ рэЯбэрлэринин фэалиЗЗэтинэ нэ ад вермек олар? Нэ ад веририксэ ве- хадими вэ =aHAeTa: Jam%^aV="a“parTa'p kSEZTSSTSSS. Да    да    /-Р" ^-эГ ЭмТн SKJSSS SS, ЯНГ £ I ST'    -ка ^иси^и^: дим, гудрэтли    публисист    МЭ:    империЗасынын    мустэмлэкэ-    Онун ганадларыны    сэрт    га-    ермэнилэрин    р^улзадэнин ТуркиЗэдэ    алнЗЗэт    кестэрмэк    мэгсэди    шэт чиЯа^арынын, пал тар-    Т0ЛИкдэн, сун’и чэтинлик- Яэммэд    Эмин    Рэсулзадэнин    чилик    сиЗасэтинэ    гаршы    Залара баглаЗыб    учмага    roj-    ла^“аа в^а^ ды рМэ. (эМиси    оглу Мэммэдэли    Рэ-    илэ    Ирана    кетмиш.    Сэттар-    ларын JarHH ки. Золуну чох-    Л0рД0Н 03HJJ»t чэкир... ЯэЗат вэ фэалиЗЗэтинэ Яэср чэсарэтлэ чыхыш етмэси кэс- мурлар! Амма инанырам, тез-тез xaTbIPJiaJ^PJb Mvran iv™? tv пан башга) нэ гоЯум- хан Яэрэкатында Захындан лары кезлэЗир.    игтмгяиИи    шв’бэсн олунуб. ф    ...    кин ингилаби руЬлу мэгалэ- инанырам ки. сан о гушун    лар^нГ дан^нэтикэлэри ишти^ГТтмиш^сон'ра ВаТэ- Халг истеИлакы малла.    ИгясммН.»    ш.    баси. лапин лян тгблисист 1азыла- зэнчиолэоини гырыб парча- манлыгын, турк мэплэсинии F^»„     ^-----лпр.ин I    РВДАКСИДАДАН:    Ворчлар гаЗтарылмыр, нстеЯ. сад куибэкун азадыр, маашлар артырылыр, Яазыр мэЯ. суллар аябарларда квзлэдиляр. долу вагожлар ез унва- ныиа чатдырылмыр, меЯтэкнрлнЗнн Зенн    форм асы   эмэк Яаггы млэ баглы рушвэтхорлуг ajar ачыр вэ бутун бунлары керэ.керэ Яеч кэс, Яеч бнр сэлаЯиЗЗэтли орган тэдбнр кермур. Кагыз пул проблемнин Яэлл едэен тэклиф ■э тэшэббуслэр дэ AejBcaK архива верилиб. Ишлэ|эш1эр Нал алча пулу ну, гочалар пеиснЗаларыны ала бнлмирлэр^ Белэликлэ, зэнчкрваря peaxcKja баш вернр. Бэлкэ да па бэсднр? варлыгы илэ ’ севдйЗи Вэтэ- лэт хадими Яаггында кениш Китабын «Ьитлерлэ уз-нинин, халгынын азадлыгы, тэсэввур Зарадылыр.    узэ* Яиссэсиндэ М. Э. Рэ- g"®“ хошбэхтлиЗи угрунда муба- М. Э. Рэсулзадэнин мил- суязадэнин муЯарибэ ' иллэ- омру-куну да, ахы бу адамлар итирдиЗиндэн — ... чинаЗэти етмишдилэр? адлы полшалы гадынла ев- азад едилэрэк МоскваЗа апа-эзаб лэнмиш, емрунун ахырына- рылмышдыр. Гыса муддэт онсуз да хошбэхтлиЗи угрунда муоа- м. о. рэсулзадэнин мил- сулзадэнин мушфииу «л^    кечан^кылылап    нй-    дэк онунла ' /ашамышдыр. Москвада JamajHÓ ишлэмиш, ризэ апардыгы Яалда, рус    ли орду    Зарадылмасы, Яэр-    риндэки фэалиЗЗэтиндэн да-    ”чи“дуэм fЛовУнГатылдылар?    Бакыдакы гоЯумларына.    aof-    Ленинграда елми е’замиЗЗэ- империЗасынын сиЗасэти вэ    би назирлиЗин тэшкили, уму-    нышылыр. Авропаны лэрзэ-    3« влум аЛ0ВУна 0,аЫДДбэссР:    ма 0РЛу Азэрэ д0 мэ’лумдур    тэ кендэрилмиш. орадан ха- Мерли коммунист идеологла- ми Яэрби еэфэрбэрлик е лай Ja салан, дунЗаны фэтЯ ет. ^зундэ исмэт, naja э э \    МэЯэммэд    Эминин    орада    ричэ кетмиш. емрунун сону 1 рынын сатгынлыгы узундэн    едилмэси    барэдэ фикирлэри    мэк хэЗалыяа душэн Адолф    д°лаа,г^е?иоли1эо? Гаг>-    евлады олмамышдыр.    Елэ    надэк муЯачирэтдэ галмыш узун . муддэт ез халгынын    муЯарибэ    вэзиЗЗэтиндэ олду-    Ьитлерин кестэриши илэ    «Hja гэтлэ Зетирдилэр' lap-    евлады олмзмышдыр^    »-м «бир немрэли душмэни» ки- румуз кунлэрдэ хусусилэ ак ми гэлэмэ верилиб, истэр туалдыр. муаенр, истэрсэ дэ бундан Н. Лагублу М. Э. Рэсул ! «Шэог НазиолиЗи» сиЗаси шысындакы инсанын рэЯм, китабын езундэ дэ онун муЯа- дыр. б    б    ита- а„дНГРГаТгаз ^    бынданТврГ^и - СИНЭ башчылыг едэн профес- са инсанлыг ЧИЛДИНЭ кирмиш суоут едэ | 4»  Г    ^U|a/.u Уапимшгашн Ьа1ят авввлки нэсил" онун    задании АзарбаМн х^гы-    сор KffiK    ^    =    би- фэалиЗЗэти илэ нэинки та-    нын азадлыга чыхачагына,    ни гэбул едиб онунла биркэ    нидир, турк ганына с> амыш    за *.    М.    Э.    Ь ныш ола билмэЗиб, Яэтта    ми.Ли истиглалиЗЗэт элдэ    ишлэмэк истэдиклэрини бил-    ьэмид    u^jwh адыны белэ чэкмэЗэ чур’эт едэчэЗинэ 6eJyK инамыны дирир. Гафгаз алынандан ЯэЗат - дол* аилэси- рун мэнзэрэсини тэлэб ет- BeJyK ùiaxcHjjaT Яаггында нин биркэ шэклини кестэ- м®и, элбеттэ^ дузкун олмаз- >: ЛеЗла ханым кулумсу- ды. чУнки бир wpi обЗеь ^у Tt \j J м Ж Ж Ж xL.» х, # Х| м j | ^    §д ж Ж —— — —— Ж — лЛв>    Жш шш # Ж. 9—— — —л    *—• — — —— —    _ e™»jH6.    онун пе^эмбэрчэсинэ деди-    сонра МэЬэммэд Эмики ора ^зылмыш бу мараглы эсэр- , Р"р:    йарынхы    тЛ сабаблэр    узундан Догрудур, сон вахт лар    ]и фикирлэрлэ бир даЬа тэс-    6eJyK    Алманза    HMnepHja-    Д® бэ зн гусу^мм да    |ол ве    нан    Палда    °ал на Р    м э Р9СуЛзада Ьаггын. М. 9. Рэсулзадэ Иагтында    диглэ]ир. блумундэн ики а]    сынын    сэлаЬиЛэтли нума]эн-    рил«ишдир. мэ лум    о «у    к!пэоЛн    бнр    да бутун архив    материалла- хеули мэгалэ чап олунмуш-    габаг. 1955-чи илин JaHBa-    дэси тэ Jhh етмэк фикрини    ними^ М. 9. ^УЖИД» дот    Р^УЛ3?"®    Я    м    arpL    ры. сэнэдлэр. эл^эмалары. дур. Лакин бу керкэмли шэх-    рында МунЪендэ «Гуртулуш»    ceJflajHp. Бу барэдэ Ьитле-    лат хадими вэ ичтк. аи ха    ^алда санки    Нэсрэ^    р    шэхси архнвн кулл ha- CKjJaTHH hajaTU вэ фэaлиJJэ-    радиосундан халга мурачиэт-    рин планы белэ иди: муЬа-    Л"”вл°улмпа^ли^"?шв“ ?азЫчы    штзм ки    ”у эвлад    агры-    льгада элдэ едилмэмишдир. тини там экс етдирэн сан-    лэ де]илмиш сэзлэрэ диггэт    рибэдэн сонра Бакы бирба-    аловлу пуолисис вэ )азыч    щунурэмi h: .    у    Д    Р    Умидварыг кн. hyppHjJaT баллы бир эсэр ^зылмамыш-    JeTHp9K: «Азадлыг вэ инсан-    ша Берлина табе    олачаг. ем-    идиl Китабда жур ал«ш л    ^ саЛыб    Ja-    чарчысы барэдэ    бундан сон^ ды. Бу чэпэтдэн Нэснман Ja-    лыг баглары бутун дун!ада    руну    елиндэн,    обасындан.    нндм, муэНэн тэдэр    даны    ону    белэ    Дала салыа    зэ- у чох    материаллар гублунун    «МэЬэммэд Эмин талиб олачаг вэ о заман сиз    догма аилэенндэн узагларда шылдыгы Ьалда бэдии japa гнн Мабэммад ^    у    4bIxapbUaw    ьэ]атынын. Рэсулзадэ» нитабы илк угур- дэ 1918-чи илдэ олдугу ки- — муЬачирэтдэ кечирмэсинэ, д. -^*fтоху. дэ ¡¡у хошбэхт xepnaja оа- 1арадылылыгынын бу вэ ja  -______________ .... 1л*н, —г.*. -по-* лппиамм.,    Dn*ou h>U<na>PU Ъ*ПЯ Я ПК11ПК1П НУЛМаМЫШДЫр.    --- ----——— ——-    «в яви ДИ ахтарышлар апармыш.    туэллиф Ja»мp ки, иу и«-    д^ипд^п    Уипяг еяиб вчу<ла Москвапыны пУШУНУб».    чаг. шуопэсиз. иэнч тадт- Азэрба^чанын, ТурюЦанни-    ]ук миллэт фэдаиси влум    М. 9. Рэсулзадэ бу тэклифэ    **н“*Л    “ олуна„м'    МуэллиХ МэЬэммэд Эмин    гатчы Н. Jaгyблy «МэЬэммэд архивлэриндэ сахланан надир    )атагыида белэ Азэрба)чан    бир шэртлэ разы олачагыны    Ж“мэя Эм^га ДГш    Рэ^Хмданин ”ум ’атагын-    Эмин Рэсулзадэ» интабы- сэнэдлэри узэ чыхармыш.    Ьаггында фикирлэшмиш.    билдирир: Алманза Азэр-    МэЬэммэд Эмиии^эмиси оглу    Рэсулзадэнин у ^    нын Н|(НН1|И нашринДэ )е„и МэЬэммэд Эминин редактору. кэнчли]э вэсиЦэт едиб де- ба]чаны мустэгил девлэт ки- Мэмаддэ и э у отлу у даьы    У"    ^    материаллардан фа1далана- тз’сисчиси олдугу. 1ахуд    мишдир:    «Е] азэри кэнчи!    ми танымалыдыр.    Ьэммэа^мии'(азыо ки м^    '1о дун]аиын чох дэЬшэтлэ-    чаг. квстэрди)имиз ивгеанла- эмэкдашлыг    дим ’ гуввэтим сэнсэи! агры>^ХУЛУ^^ыУМгь?ртыны*,    ни илк *дэфэ Сталинлэ Мэм-    рини, зулмлэрини кермур    ры дузэлдэчэкдир. ри мэтбуаты диггэтлэ Д^ . иСта1ими ебна ле!иб «хБикаЗэт сэси» белмэлэрин- мэдэли Рэсулоглу таныш ет- ду. Узаг Шикалын    д|мьш    ЬУСЕШЗАЛЭ Ь^ЫМЫШмэслэкУН ДОС1?:    кУедиУрэм[ТЭЕС. ^лэ 5эни®    е?мэ-    мишди. У    чэЬэинэмиидэ нечэ ил емру А1дыа ЬУСЫНЗАДЭ. % ;