Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 23, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 23, 1992, Baku, Azerbaijan Till III LiBRAgy,DUfflgi -»vt n.>Ar, £-5JUN!992 1 m-m ИЛ. ШЭНБ9. m 100 (117241 !NOn W rejr«*7*nrp- АЗЭРБАЖН РЕСПУБЛИКАСЫКЫН ИЧТИМАИ-О^АОМ^ЗЕТИ Ги|м«тм I манат. москвллл МЭТБУАТ КОЯФРАНСЫ АЗЭРБАШАН ДУША БИРЛИЖНИН МУДАФИЭСИНЭ ИНАНЫР Ермэни тэчавузкарлары-ын бу 1ахынлардакы чина-)тлэри т- АзорбаЗчанын Шу-ia вэ Лачыя шэйарлэринин шкалы, республиканын [ухтар йиссэси олан Нахчы-ана йучумлар, Азарба^а-а гаршы давам еден илйаг-(ылыг cHjacaTH AyHja бир-iHjHHfla бирмэ’налы ^уна-ибэт догурмушдур. Инфор-1асн]а акентликларинин Ва. 1ингт0ндан, Анкарадан. Па-.исдэн, Teh ран дан, Ьелсин-сидэн вердиклари хэбэрлар :естэрир ни, дун1а тэчавуз* сары, Ермэнистанын суверен АзэрбаЗчан давлатинин эра. 1И бутевлу1уну позмаг чэйд-тарини пислэЗир. Дун}аиын 5ир чох алкасинин расми (аираларинин нумаЗэндэлэ-)и. АТЭМ-ин рейбэрлэри лунагишаннн узанмасындан ериани гувваларннин балка-даки сан Ьэрби эмэлиЗЗатла-рындан даряидан нарапат олдугларыны билдирирлар. АзорбаТчан азунун оу чатни вахтында республиканы мудафиа едан дунЗа бирли* Зинин са’Зларини Зуксак п0-мэтландирир. Бу барэда АзэрбаЗчан президентинин сэлаЪиЗЗатини йэЗата кечиран республика Али Советники ¿адри Иса Гэмбаровун АВШ. Авропа БирлиЗи вэ АТЭМ райбарларинэ кандардиЗи мактубларда деЗилир. Америка Бнрлэшмиш Штатла. рынын дев лат катиби ЧеЗмс БеЗкера мактубда квстари^ лир: «АзврбаЗНан йвкумэти ва халгы Ермэнистанын АзарбаЗчана гаршы тэчаву-зу барада Сизин елканизин бу ил маЗын 19-да мэтбуат конфрансында ханым Маргарет ТатуаЗлер тарафиндан билдирилан мавгеЗини дарин мнннатдарлыг йисси ила гаршыламышлар. Даглыг Гарабагын, Нахчыванын, 1а-худ истэнилен башга эрази-нин статусунун зоракылыг Золу ила даЗишдирилмасина АБШ-ын йеч вахт разылаш-ма1ачагы фикри йар йансы тачавузкары Зеринда отурт-малыдыр. АБШ-ын сулй, демократиЗа ва эдалэт прин-сипларина садиглиЗинэ сэ-мим-галбдан инаныр, Сизин баЗук алкэниздан калэчэк аддымлар квзлэЗирик». И. Гамбэров Авропа БирлиЗи комиссиЗасынын президента Жак Делора мурачи-ат едарак Зазыр:    «Авропа Бирли Зинин узву ояан ел калории Ермэнистанын Азэр- баЗчана гаршьк тэчавузуну пислаЗан баЗанаты A3ap6aJ-чанда чох беЗук разылыгла гаршыланмышдыр». АзэрбаЗчан парламента башчысынын АТЭМ-ин ха-ричи ишлэр назирлэри шу-расынын сэдри вэзифэсини ичра еден, Чехо-СловакиJa-нын харичи ишлар назири Иржи Динстбирэ мэктубун-да Да Авропа Бирли1инин узву олан елкаларин мевге-Зиндэн разылыг ифада едил-мишдир. Мактубда деЗилир: «Ьесаб едирэм ки, АТЭМ-ин Зухары вазифэли шахслар комитэси тачавузкары чилов-ламага, белкада *ан текул-мэсини даЗандырмага вэ сулйу баргэрар етмэЗэ дайр лазыми гэрар гэбул едэчэк. диа*. Азарннформ. тъит реопубликасыкын харичи ишлар идзирлижида 1992-чи ил маЗын 20-дэ АзэрбаЗчан Республикасынын харичи ишлар назири h. М. Садыгов АБШ-ын АзэрбаЗчан Республикасындакы сэфири Р. МаЗлзы онун хайиши ила гэбул етмишдир. Керуш за маны гаршылыглы мараг до-руран мэсэлэлэрэ тохунул-мушдур. h. М. Садыгов сэфири республиканын cnJacH йэЗатын-да баш верэн даЗишиклик-лэрлэ. Ермэнистан Республикасынын АзарбаЗчана гаршы давам еден тачавузу нэтичэ-синдэ Ермэнистан — АзэрбаЗчан сэрйадиндэ, о чумла-дэн Нахчыван да кэскинлэш-миш вазиЛэтла таныш ет мишдир. Тэрэфлэр икитэрэф* ли мунасибэтлэрин инкиша-фыны мусбот гизмэтлэндир-мишлэр. Камин кун К. М. Садыгов АФР-ин РусиЗадакы сэфир-лиЗинин биринчи катиби Арндт Барон фон Лорингйо-вени онун хайиши ила гэбул етмишдир. Керуш заманы ал* ман дипломатына республи-када вэ Ермэнистан—АзэрбаЗчан сарйэдиндэ сиЗаси вэзиЗЗэт йаггында, Ермэнистанын АзарбаЗчана гаршы. билавасита Нахчыван сэрйэд-лэри белкэсиндэ ара вермэ-J9H тэчавузкарлыг йэрэкэт лэри йаггында мэ’лумат ве рилмишдир. МОСКВА, 22 маЗ (Азар. яяформуи хусуси мухбирм % А. Чайаякяров). АзэрбаЗчл. нын Зеяи рэйбэрлиЗи бела йесаб едир ки. Ермэнистан — Аз9рба]чан мунагишэси-ни _ индинин езундэ да эсасыиы республикам ыза зорла гэбул етдирилмиш Даглыг Гарабаг проблсми тэшкял едан бу мунагишани динч Золла арадан галдыр-маг имканлары йэло ту-кэнмэмишдир Виз дунЗа бирлиЗини нуфузлу мухта-лиф беЗиалхалг тэ’сисат-лары, АзэрбаЗчан Респуб-ликасына гаршы тэчавузун габагыны ал маг учуй бутун мавчуд имканлардан исти-фада етмэЗэ чагырырыг. АзэрбаЗчан Али Совет« сэдринин биринчи муавиии Тамерлан ГаоаЗев сэлайиЗ-Зэтли нумаЗэндэликдэ кечи-рилмиш мэтбуат конфое.н. сында эсас масалолэрдэи бири барэсиидэ ресттубли-канын мевгеЗини бела ифа-дэ етмишдир. О, йэмин мевзуну давам етдирэрэк демишдир ки, бу. нунла бела, коркинлик куч-лэндирилсэ вэ АзэрбаЗчан эразисинин бир йиссэсинин гэсб едилмэси учуй реал тэйлукэ Заранса, кемэк учун. о чумлэдэн йэрби Зар-дым учун ТуркиЗэЗэ му. рачиэт етмэк имканы нс-тисна едилмнр Т. ГараЗев тээссуф етдиЗини билдир-мишдир ки, АВШ, ТуркиЗо вэ Иран кими эсас хапи. чи девлэтлэрдэн фаргли олараг кечмиш Совет Ит-тифагынын республикалары АзэрбаЗчанын а рази бутав-луЗуиа ермэни миллатчилэ-ринин мисли карунмэмиш бир йэЗасызлыгла гэсд ет мэскна еэ муиасибэтларини бнлдирмэмкшвэ АзэрбаЗчан — Ермэнистан еэрйэ-динин бутун хэтта бозуяча тэчавузун давам етмэсинэ ГшхмаЗараг сусмагда давам едирлэр, Т. Га ивЗев, йабеда матбу. а г конфрансында иштарак едэн АзэрбаЗчан президен. тянии мушавири Расим МусабоЗои вд республика, мызыи Москилзакы салайиЗ-|атлм чумаЗ эндасинин би-пинчи муавинн Рафаел Ьу. се|иов жуоналистлэрин су-алларына чаваб верэрак де-мишлэр ки. АзарбаЗчана гаршы ачыг эраэи иддиа-ларыны «Гарабаг ермэни-лэ:.'инин ез мугэддэратыны тэ’Зин етмэк йугугу» ними бадиам бэйанэ ила арт-бас-дып етмаЗа чалышмыш Ер-мэнистан тэрэфи инди бу мунагишзннн мозмунуну зпсчт? чтэ дзЗишмэЗэ. она дкнлэрарасы гаршы-дурма характери вермэЗэ вэ ’ белэлнклэ. дикэр дав. лэтлэри мунагишэЗэ чэлб ‘УГмэЗо чэйд кестэрир. Дахилн снЗаси мэсэлэлэр- дэи бэйс азунаркэн журна-тистлэрэ президент сечки. лоринэ йазырлыгын кедиши барэда мэ'лумат верилмиш вэ геЗд едилмишдир ки, сеч-килэрин кедишини излэмэк учун АзарбаЗчана бир сыра левлэтлэрнн нумаЗэндэлэри кэлзчэклэр. АБШ-ын кечмиш президента ЧеЗмс Картер дэ АзарбаЗчана кэлэчэЗини тас. диг етмишдир. ! птбуат конфрансын дан сонра «терра ннкогнита* ад-,,ь’ и с эн .дли филм кес- TZ.HH 141111! ПИП АЗЭРБМЧАН РЕСПУБЯИКАСЫ КИЛЛИ М8ЧЛИСИНИИ ШАНАТЫ Сон вахтлар PycHja теле-эиЗасы АзарбаЗчанда уЗ-рма курд проблеми барадэ разли шаЗиалар 3®Jb*P-АзэрбаЗчан Республика-(нын Милли Мачлиси вэ тун халгымыз PycHja баш [формасиЗа мэркэзинин ху-гси бир чанфэшанлыгла Здыгы бу шаЗиэлэри Вэтэ-1МИ39 вэ онун эрази бу-•влуЗунэ гаршы навоати [jacH-идеоложи тэхрибат ими гиЗмэтлавдирирлэр. АзэрбаЗчан Республика-шын Милли Мэчлиси бу »хрибатын Москвадакы жрли ссенари муэллифлэ-(нин нэзэринэ чатдырыр I, АзарбаЗчанда тарихэн ^скунлашмыш етник груп-Ф учун республикамыз тэк-I чографн макан деЗил, >м да догма Вэтэн олмуш-Гр. АзэрбаЗчандакы азсаЗ->1 халглар еЗни бир ичти-аи-игтисади муйитдэ Jama-ыш вэ езлэринин талеЗини )эрбаЗчанлыларла багла-ышлар. Онлар йар бир 1эрба1чанлы учун ган гар-ашыдырлар вэ Вэтэйими-ин азадлыгы угрунда муба-изэдэ гэйрэманлыгла иш-нрак едирлэр. Одур кн, алгларымыз арас&нда сун и урэтдэ нифаг саланларын эйди баш тутмаЗачагдыр. ШаЗиэлэрэ кэлдикдэ исэ. (илли Мэчлис билдирир ки. у шаЗиэлэр Москванын му-ЗЗэн даирэлэринин. адлары-ы демократ гоЗуб, эслиндэ шовинизм мевгеларинда ДУ-ранларын империЗа идеЗала-рыныи йаЗата кечирилмэси-нэ вэ АзэрбаЗчан торпагла-рынын парчаланмасына хид-мат едир. АзэрбаЗчан тор-пагларынын ермэни гулдур-лары тарефиндэн ишгал олундугу бир заманда хал-гымыза гаршы тарадилэн сиЗаси фитнакарлыг^йн 1ал. ныэ бир мэгсад кудулур: рес-публикамызда онсуз да кар-кин олан ичтимаи-сиЗаси шэраита дайа да кэркин-лэшдирмэк, гаршы дурманы сынагдан чыхармыш йиЗла-Квр усулларла даЬа^ даI куч-лэндирмэк вэ Азэроа^ан-да чэрэ1ак едан демократик-лэшмэ просеслэрини нэ-Зин байасына олурса-олсун фачиэли мэчраЗа Занэлтмэк. I 4 СиЗасэтдэ фитнэкарла-рын З&лныз бир агиоэти олур: Заман ад вэ умумхалг нифрэти. Милли Мэчлис там гэтаЗЗетла билдирир ки, езу-нун эзэли йуманист эхлагы-на вэ эн’энэлэринэ садиг галан АзэрбаЗчан халгы бундам сонра да азсаЗлы халгларла вэ дикэр етник групларла там барабэрлик, гардашлыг вэ достлуг эса-сында биркэЗашаЗыш норма-ларына амал етмэк аэмин. дэдир. Милли Мэчлис Руси1а те-левизиЗасындан АзэрбаЗчан халгына гаршы апарылан сиЗаси тэхрибата сон гоЗма-гы тэлэб едир. умуми мэгсад ндминэ вирлашмали . ■ ...V. —    иишпмп    О    яемишдир.    Б    и-    тэлэринин    фэа    rwjj АзарбаЗчанда JauiaJaH бутун миллэтлэр халгын му-гэддэраты учун. суверен республикамызын кэлэчэЗи учун ejHH дэрэчэдэ улиЗЗэт дашыЗырлар. Бу фикир Бакынын рус дил-ди эйалиси нума1эндэ-лэринин MajHH 21-Дэ АзэрбаЗчан Халг Чэбйэсинин тэшэббусу илэ Республика сараЗында кечирилмиш Jbi-рынчагында чыхышларын ана хэттини тэшкил етмишдир. АХЧ сэдринин муавини НиЗази Ибрайимов JurbiH-чагы ачаркэн rejA етмишдир кн. инди АзарбаЗчанда демократиЗа вэ азадлыг уг рунда мубаризэ JeHH мэр. йэлэЗэ    гэдэм гоЗмушдур. Бу мубаризэ бутун демократии гуввэлэрин 1екдил-лиЗини    вэ миллиЗЗэтиндэн асылы    олма!араг респуб ликанын бутун вэтэндашла-рынын сых бирлиЗини тэлэб едир. Лакин елэ гуввэлэр вар ки, вэзиЗЗэтин сабит-лиЗини    позмага, Бакыда, башга шэйэрлэрдэ вэ ра-Зонларда чахнашма салма-га чалышыр, фитнэкарлыг-лара, тэйрикчи шаЗиэлэрэ эл атмагдан бела чэкинмир-лэр. Мэсэлэн, мэишэт зэ-мининдэ меЗдана чыхан нх-тилафлары бэ’зэн миллэт-лэрарасы эдавэт кими гэ- лэмэ вермэЗэ чэйд кестэ-рирлэр. Н. Ибрайимов де-мишдир:    АХЧ белэ факт- ларын гаршысыны алмаг вэ ajpbi-ajpbi йалларын 6eJyK бир меЗлэ чеврилмэсинэ Зол вермэмэк учун имкан дахилиндэ тэдбирлэр ке. рур. О, белэ йалларла гар-шылашан адамларын йамы-сыны дэрйал АХЧ-нин ра. Зон ше’бэлэринэ вэ pajoH милис ше'бэлэринэ мура-чиэт етмэЗэ чагыр.мыш вэ билдирмишдир ни, йэмин тэшкилатлара мувафиг кес-тэришлэр верилмишдир. АзэрбаЗчанын дахилн ишлэр назири Искэндэр Ьэ-мидов да бу барэдэ даныш- мышдыр. О демишдир. Би. зим мэгсэдимиз елэ бир йугу'ги девлэт 1аратмагдыр ки/ орада ганун йекмран- лыг етсин. Вэзифэсиндэн. Захуд милли мэнсубиЗЗэтин-дэн асылы олмаЗараг. йа-мы ганун гаршысында бэ-рабэр олмалыдыр. О rejfl етмишдир ки. республиканын Дахилн Ишлэр На-зирлиЗи бу принсиплэри рэйбэр тутачагдыр.    Сонра И. Ьэмидов РусиЗанын вэ Ермэнистанын ез чыхыш-лары илэ республиканын азэрбаЗчанлы вэ курд, лазки эйалиси арасында эда-вэти гызы.шдыран бэ'зи кутлэви информаси1а васи- тэлэринин фэa:fиJJaтин,i и» бэйс едэрэк демишдир ки республика    хал гл а рьяным достлугу эсрлэр 6oJy :ieh-кэмлэнмишдир. О достлугу йеч кэс вэ йеч нэ сарсыда бил МУЗ Лыгынчагда шэйэрин рус. курд, лэзки айалисинин. Гафгаз мусэлманлары ру-йани идарэсииин, 1>акы ич-тимаиЛэтинин нYM8jэндэ-лэри дэ чыхыш етмии!лэр. Ахырда гэтнамз гэбул олунмушдур Гэтнамз 1ы-гынчагын бутун иштирак. чылары тэрэфиндэи 6oja-нилмишдир. Азэркнформ. Фото Рафиг Салмаяовундур. МЭ’ЛУМАТ АзэрбаЗчан Республикасы президентинин сэлайнЛэти. ни йэЗата кечирэн АзэрбаЗчан Республикасы Али Советинин сэдри И. Гэмбэ-ровун фэрманы илэ Э. М. Мустафа !ев верд^и эризэЗэ кора «Халг учун маллар» АзэрбаЗчан Девлэт Кон-серни «дара йеЗ’этинин гмДри вэ мфосиндэн азад едилмишдир * • • АзэрбаЗчан Республикасы президентинин сэлайиЗЗэти-нм йэЗата кечирэн АзэрбаЗчан Республикасы Али Советники сэдри Yi. Гэмбэро-bvh фэрманы илэ А1дын Шамил оглу Эзизбэ1ов иш-до чидди негсанлара Зол вер-днЗинэ керэ АзэрбаЗчан Республикасы Девлэт Мадди. Техники Тэчйизат Комитэ-синнн сэдри вэтафэсиндэн азад едилмишдир. • • * А '.эрбаЗчан Республикасы пг. зидентинин сэлапиЛэтнни йэЗата кечирэн АзэрбаЗчан республикасы Али Советами ,удри И. Гэмбаровун фэрманлары илэ: ЬусеЗнхан Мэзайир оглу ВэлиЗев Ьачыгабул раЗону ичра йаьимиЗЗэтинин баш-чысы To’jHH едилмиш, Э. h. hycejHOB башга ишэ кечмэ-си илу улагэдар олараг йэмин вэгифэдэн азад едилмишдир;    * Илтизам Низам оглу Эк. бэров И ми шли раЗону ичра йакимиЗЗэтинин башчысы тэ -Зин едилмиш, X. Д. БэЗлэ-ров башга ишэ кечмэси илэ олагэдар олараг йэмин вэ-•зифодэн азад едилмишдир. JEHH БАШ КОМАНДАНЫН К0Ш ФИКИРЛЭРИ телевизни верилишлэринин гэбулу НАХЧЫВАН, 21    *®J Узэрннформун мухбири). у кун АзэрбаЗчанын Нах-злван Мухтар Республика-л Али Мэчлисинин сэдри еЗдэр ЭлиЗев Азэринфор-ун мухбири илэ сейбэтин-э демишдир; Нахчыван — рмэнистан сэрйадиндэ вэ-«ЗЗэтан кэскинлэшмэсинин э TypKHjaHHH буна мунаси-этинин nyja учунчу дунЗа уйарибэсинэ кэтариб чы-ара билэчэЗи илэ маршал Напошниковун йамыны гор-утмасы онун кейна гаЗда ло душундуЗуну субут дир. Али Мачлнсин садри АзэрбаЗчанын эсас йиссэ-индэн Ермэнистан аразиси лэ а1рылан ва гонШу рес- публиканын тэгсири узун-дан мунагишэЗэ чэлб олу-нан бу АзэрбаЗчан анкла-вынын сахланмасыиын та’-, минаты кими Нахчывана ТуркиЗа Республикасы го-шунларынын до'ват едилмэси илэ элагэдар МДБ бир-лэшмиш силайлы гуввалари баш команданынын вердиЗи баЗанаты душунулмамиш бэЗанат адландырмышдыр. ЬеЗдар ЭлиЗев геЗд етмишдир. Чох куман ки, маршал Шапошников Нахчыванын статусу йаггында 1921-чы илдэ Руси1а илэ ТуркиЗа арасында им залапан ва йэлэ йеч кимин лагв етмэдяЗи , Гарс мугавила-сини унутмушдур. Али Мачлнсин сэдринин деди-Зинэ керэ, баш командан ону да Заддан чыхармыш-дыр ки, белкэдэ PycHja йэрби бирлэшмэлэри вар вэ онлар суверен АзэрбаЗчанын бир йиссэсинэ гаршы Ермэнистанын тэчавузуну дэф етмэкдэ АзэрбаЗчан халгына кемэк кестэрмэкдэн бо. }ун гачырырлар. ЬеЗдэр ЭлиЗев билдирмишдир ки, мухтар республика рэйбэрлиЗинин Ермэ-нистанла сэрйэддэ вэзиЗЗэтин инкишафындан сон дэрэчэ нарайат олдугу вэ бу вазиЛати Захшйлашдыр-маг учун йэр rnejH етдиЗи бир вахтда тэкчэ марша-лын душунулмамиш бэ]ана- ты деЗил, бу кун РусиЗанын девлэт катиби Кеннади Бурбулисин вэ мудафиэ на-знри Павел Грачовун Ермэ-нистанда апардыгы даны-шыглар да тээччуб догурур. Нахчыван парламекти рэй-бэринин дедиЗинэ керэ, он-ларын Ермэнистан президента .Левон Тер-Петрос. Занла она ме тэбэр мэнбэ-лэрдэн мэ’лум олан керу-шунэ журналистлэри бу-рахмамышлар. Лакин о эминдир ки. Лереванда баг-лы гапылар архасында Тур-KHjdHKH Нахчывандакы йа-диеэлэрэ мунасибэти илэ баглы мэсэлэлэр музакирэ едилир. БЭРПА ЕДИЛМИШДИР Гарабагла йэмсэрйэд олан фузули, ЧэбраЗыл, Зэнки-лан вэ Губадлы раЗонла-рында гыса муддэтли фа-силэдэн сонра телевизиЗа-нын уч програмынын мун-тэзэм вэ ке)фииэтли гэбулу тэ’мин олунмушдур Бу раЗонларда телевизи-ja верилишлэринин гэбулу-нун даЗандырылмасы ермэни тэчавузкарларынын ра-дио-телевизиЗа стансиЗасы говшагынын ЗерлэшдиЗн Шушаны ишгал етмэлэри-лэ элагэдар иди. Телеви. 3Hja верилишлэринин бу белкэ1э транслЗасиЗасы йэ мин стансиЗа васнтэсилэ йэЗата кечирилирди Инди исэ транслЗаси1а Имишли вэ ЧэбраЗылдан кечмэклэ. республика Рабитэ Назир-лиЗинин «Телерадио* бир-лиЗинин мутэхэссислэринин Зерли ретранслЗасиЗа стан-сиЗасында    гурашдырдыгы хусуси апаратлар, йабелэ космик рабитэ системи ва. ситэсилэ йэЗата кечирилир. Онлар чари клин ахырына кими бу раЗонларда эввэл. лэр Шушадан кечэн чох-каналлы    шэйэрлэрарасы телефон рабитэсини дэ бэр-па етмэк ниЗЗэтиндэдирлэр. т АЛИ МЭЧЛИСИ РЭ)АСЭТ иегэтниин ДУША ИЧТНМАИиЗТИНЭ МУРАЧИЭТИ ШэбЬ.9 Х9ТТЯЯД0 телефонла мухбиримизэ билдирмишдир; —Эввэлки кунлэр ермэни йэрби бцрлэшмэлэрннян йэ-дэфинэ чеврилэн СулеЗман-лы, Гышлаг, Сирик кондлэ-и.    риндэ бир суткадан    чохдур эрин    йэндэвэриндэ    ки, сакитлик йвкм    сурур. ----Лакин Кадрутун Сур    вэ Бв* © ФУЗУЛИ МаЗын 21-дэ кунортаЗадэк текм сурен сакитлиЗн ах-нам саат 9 рвдэлэрнндэ душ-мэн тэрэфнн топ аташлври позмушдур. Мэрмилэр бу цэфэ шэйэрин йэндэвэриндэ [шртламышдыр. Ьэмин кечэ раЗонун Гарадаглы. Дивана-лылар, Гачар кэндлэринэ дэ нричаплы пулемЗотлардан ара-сыра атэш ачылмышдыр. Чаваб атэши илэ . душман сусдурулмушдур. Лухары Гарабагла сэрйэд кэндлэриндэ вазцЗЗэт кэркин олараг галыр. Хочавэнд (кечмиш Мартуни) paJOHy-нуи Гырмызыбазар, Чартаз кэндлэри нстигамэтиндэ ер-мэнилэрнн йарби техникасы-нын вэ чанлы гуввэсиниИ топлашмасы давам едир. МаЗын 22-дэ саат 16-дак белкэдэ сакитлик олмушдур. 0 ЧЭЬРАЛЫЛ РаЗон дахилн ишлэр me’j бэсинин невбатчиси милис леЗтеианты Чавад Бейбудов Зук Таглар ЗашаЗыш гэлари тэрефдэ ду> мэнта- —r-r«- ДУШМЭНИН йэрби техннкасы ва чанлы гувваск чэмлашмэкдэдир. PajoH мэркэзинин, елачэ да Зухары Гарабагла йэмсэрйад кэндларимизин мудафиэси учуй бутун тэдбирлэр керу-лур. • . © ЗЭНКИЛАН РаЗонун Гафанла йэмсэрйэд олан СеЗидлэр кандиндэ вазиЦат сон дацечэ каркин-дир. Милли Орду Де1ушчула-ринин. езунумудафнэ даста-лэринии, милис омакдашла-рынын чох чотннлнкла IJY-йасирадан чыхардыглары йэмин кэндо душман, йамлэся-нкн арды-арасы кэенлмир. МаЗын 21-да кеча ‘зирейли техникадан, «Алазан»    ра кет л эрин д эн, гумбаратанлар-дан, нричаплы пулемЗотлардан ачылан интенсив атэш нэтичэсиндэ раЗон дахилн ишлэр ше'бэсинин эмэкдашы ЬусеЗн ЬусеЗнов вэ нки йэрб-чи Зараланмышдыр. Милис ишчилэринин ЗерлэшдиЗн казарма Зерлэ-Зексан олунмушдур. Ьэмнн кун Шэрикан кэнди дэ топлардан вэ «Град» гургусундан атэшэ тутулмушдур. Дерд ев да-гылмышдыр. Чэбйэ хэтта раЗон мэркэ-зинэ кетднкчэ дайа чох ¿а-хынлашыр. Зэнкилана туш-ланмыш мэрмн шэйэрэ би-тишнк Гыраг Мушлан кэн-динин Захынлыгына душ-мушдур. Сон кунлэр раЗон мэркэ-зинэ, СеЗидлар, Газанчы, Шэрикан, Кунгышлаг кэндлэринэ душман йэмлэсинин кучлэнмэси чамаатын нара-йатлыгыны    артырмыш, адамлары вайимэЗэ салмыш-дыр. Экэр тезликлэ белкэЗэ зи- рейли техника илэ кемэк кестэрилмэсэ душмэнлэ де-Зушдэ беЗук иткилэр верилэ билэр. Гафан раЗонунун Гарачим кэндинэ душмэнин ч05!у чанлы гуввэсинин вэ йэрби техникасынын Зыгышдыгы ермэки силайлы бирлэшмэ-лэринин тэркибиндэ рус эс-кэрлэринин дэ олдугу муша-йидэ едилир, I © ГУБАДЛЫ Бир суткадан чохдур кн. раЗонун Ермэнистанла йэм-сэрйэД кэндлэриндэ атышма сэслэри ешидилмир. Буна бахмгдараг кэндлэримизи душман йэмлэсиндэн гору-маг уЧун кешикчи постлары мейкэмлэндирилир, кэшфи> Зат дэстэлэринин фэалиЛэти кенишлэндирилир. Устэкэл, Губадлыдан кэнарда ол/н ада мл ар да догулуб боЗа-ба-ша *1 атдыгларЫ торпагын муда< )иэсинэ гошулв*ушлар. СумгаЗыт Узви-Синтез Ис- . Г _ Т-,___—I.. /Сот ПППРИ* торунун муавини Фамил Су-леЗманов AMepHKaJa е'замиЗ-1этдэн гаЗыдан кими бирбаша ГубадлыЗа ]олланмышдыр. О. pajoH ичра йакимиБэти апа-ратынын рэйбэрлэри, агсаг-галлар шурасынын нумаЗэндэ. лэри, милли орду батал1онла-рынын командирлэри, езу-нумудафиэ дэстэлэринин де-Зушчулэри илэ бирликдэ Ла-чынын йэлэ ермэнилэрин элинэ кечмэ1эн Кулэбирд, Газыдэрэси. Чэфэрабад. СэфиЗан. Турклэр. Мэрхэ-лэф, Ашагы вэ Лухары Чи-чимли кэндлэриндэ. умумиЗ-1этлэ 11 кэнддэ олмушдур. Губадлылы ДагбэЗи МэйЗэд-диновун вэ лачынлы Вагиф Чаббаровун командирлик ет-диклэрн мудафиэ баталЗон-ларынын деЗушчулэри йэмин кэндлэрин мудафиэсини ез узэринэ кетурублэр. Губадлыларын ел.обасы. ны тэрк етмжш лачынлылара яурачяэта учунчу сэйяфэдэ дэрч о луну р. Фяруднн РЭСУЛОВ, «Халг гэзетн»ннн мухбнря. ТУРКИЛЭ НУМАЛЭНДЭ ЬЕЛ’ЭТИ НАХЧЫВАНДА МаЗын 21-дэ ТуркиЗа Рес-цубликасынын баш назири СулеЗман Дэмирэлин тап. шырыгы илэ ТуркиЗа Республикасы Харичи Ишлэр НазнрлнЗинин нумаЗэндэ йеЗ'эти Нахчывана кэл. мишдир. НумаЗэндэ йеЗ'э-тини Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мэчлисинин сэдри ЬеЗдэр ЭлиЗев гэбул етмишдир. О, Сэдэрэк вэ Шэрур белкэлэринэ ермэни ордусунун маЗын 18-дэн башламыш вэ бу кунэдэк давам едэн ганлы тэчавузу. атэшин даЗандырылмасы илэ баглы керулэн тэдбирлэр. о чумлэдэн Ермэнистан рэйбэрлэри ил» апардыгь* телефон данышыглары йаггында мэ’лумат вермишдир. Гэбулдан сонра мухтар республикада олан харичи журналнетаэр учун мэтбуат конфрансы кечирил. "ИТурк"1* Респувлчкасы Харичи Ишлар Назярли)и. нин нумаЗэндэ йеЗ’эти вэ-зиЛэтлэ Зериндэ таныш ол-маг мэгсэдилэ мунагишэ раЗонун а кетмишдир. . Сардар ЭЛИЛ£В АзэрбаЗчан Республика-сында Гарабагын даглыг йиссэсиндэ мунагишэ Ерм^-нистан Республикасынын суверен АзэрбаЗчан Респуб-ликасына зорла гэбул ет. дирдиЗи кениш мигЗаслы муйарибэЗэ чеврилир нэ дун Jaaa Зени кэркиклик очагы Зараимасына дотру апарыр. АзэрбаЗчан Республикасынын кечмиш Даглыг Гара-баг ВилаЗэтинин йудудла-рындан кэнарда олан jep-лэрин — АзэрбаЗчанын Ла-чын шэйэринин вэ АзэрбаЗчан Республикасы Ла-чын paJoHy эразисинин бир йиссэсинин, Нахчыван Мухтар Республикасы Сэдэрэк В|Зонунун бир йиссэсинин рмэнистан Республикасы гошунлары тэрэфиндон ишгал едилмэси оеЗнэлхалг йу-гуг нормаларынын. Бирлэш-миш Миллэтлэр Тэшкила-ты Низамнамэсинин кобуд-часына позу л мае ы демэк-дир. Ьэм АзэрбаЗчан Рес. публикасы. йэм дэ Ермэнистан Республикасы БМТ-нин узвлэридир. Ермэнистан Ресиублика- сынын Аз-.рбаЗчан Респуб-ликасыиа гаршы Ьэрэкэтлэ-ри Бирлэшмиш Миллэтлэр Тншкилаты баш мэчлисинин 1974-чу ил 14 декабр тарихли гэтнамэсиндэ тэ-чавузэ верилмиш тарифа yjrvH кэлир. Ермэнистан Республикасынын гэсдлэри АзэрбаЗчан девлэтинин су-веренлиЗинэ. эрази бутев-луЗунэ вэ cHjacH истиглалиЗ-Зэтинэ гаршы Звнэлдилмиш-дир. Ермэнистанын силайлы гуввэлэри вэ дэстэлэри АзэрбаЗчан девлэтинин эразиси-н * басгын вэ мудахилэ едир, АзэрбаЗчанын шэйэр вэ кэндлэрини бомбардман едир, динч эйалиЗэ гаршы соЗгырымы сиЗасэтн 3*ри-дирлэр. A3aj>6aj4aH Халг Чэбйэ-г*и бутун дунЗа бирлиЗини тачавузкары пислэмэЗэ, тэчавузу даЗандырмаг мэгсэ-дн илэ йэр чур мумкун вэ зэрури тэдбирлэр кермэЗэ чагьфыр. РэЗасэт heJ aTHHHH 1992.ЧИ мл маЗын 21-дэ кечирил. мяш ичласыида гэбул едилмишдир. Н. СУЛЕМАНОВУН Б^АНАТЫ АзэрбаЗчан Республикасы президентлиЗи-нэ намизэд Низами С\-леЗмановун баЗанаты да-хил олмушдур. Н. Сулема; нов 1992-чи ил маЗын 11-ДЭ езун^ сечкигабагы фэализ-Зэтини даЗандырмаг йаггында бэЗанатла чыхыш етдиЗини хатырладараг Зазыр: Мэн йесаб едирдим ки сеч-килэри тэ’хирэ салмаг. му-вэггэти коалисиЗа йвкумэти Заратмаг вэ бутун гуввэлэри Гарабагын мудафиэсинэ Зенэлтмэк лазым иди. Тээссуф ки. намнзэдлэрин эксэ- риЗЗэгя мэни мудафиа етмэ- ди. Халгын вэ бутун демократии гуввэлэрин гэти йэрэ-кэтлэри нэтичэсиндэ кейнэ режим, найазэт. ифласа yF-рады. И. СулеЗмановун бэ-Занатында дайа сонра деЗилир ки, торпагымызын душ мэндэн азад едилмэси. гыса муддэтдэ кучлу йэрби-сэна-)е комплекси ЗаРа4ыЛМасЬ1, ел ми-техники тэрэггини сурэтлэндирмэк. игтисаднЗ-Заты вэ мэдэниЗЗэти Зуксэлт-мэк наминэ бу кундэн сеч-Lurj/uru гЬаалиПэтими бэр- ;
RealCheck