Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 22, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 22, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ    maj    iwj-чи    ил.    м*    w АЗвРБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫ меданилат НАЗИРЛШИ ЗЭРБА^АН Дввлвт АКАДЕМИК ОПЕРА Вв БАЛЕТ ТЕАТРЫ1992-чи мл ма|ын 21дан 31-деи ашагыдакы РЕПЕРТУАР 22 ма{ чума«КЭЛИН Г АЛ АСЫ»    Ш.    Ахундова 3 Ьиссэли опера 23 ма| шэнбэ«СЕВИША БЭРБЭРИ»    Г.    Дончетти 3 пердели опера24 ма| базар куну (сеЬэр)«ЧЭКМ9ЛИ ПИШИК»    Л.    Ва|нште)н 2 Ьиссэли опера (ахшам)«ДОН-КИХОТ»    Л. Минкус 3 Ьиссэли балет 28 ма) чуме (ахшам)«1ЕДДК казал»    Г. Гара|ев 3 Ьиссели балет31 ма| базар«ОТЕЛЛО»    Д. Верди 4 Ьиссели опера Тамашалар сеЬер саат 12.00-да, ахшам саат19.00-да башланыр. Билетлер театры* кассасыида саат 10.00-дан 19.00-дек сатылыр. • Шенбе ае базар кунлери тамашалар саат 18.00*да башланыр.д и г г а т!Азерба|чан Республикасы Кенд Тесерруфаты ве арзаг Назирли)инин Агчабеди, Агсу, Бе|легвн, Гебеле, Давечи, Зердаб, Имишли, Курдеммр, Светлы, Сабирабад, Учар, Хачмаз ра|онларында би-|ан истеНсалы ве тедаруку муессиселери еНалиден, колхоэлардан, совхозлардан ве днкер тешкилатлар-дан би|ан кекуну гатыналма га|дасы иле тедарук едирлер. • 1992-чи илин |анвар а|ындан истер тебии ше-раитде (ыгылам, истерсе де тесерруфатларда бече-рилен би|ан кекунун истеНсалы, тедаруку ве е'малы республика Кенд Тесерруфаты ве арзаг Назир-ли)книн «БИЛАН» бирли|ине тапшырылмышдыр. Би|ен кекунун башга тешкилатлар, муессиселер ве а|ры-а|ры шехслер терефиндэн тедаруку га|да* нын позулмасы Несаб едилир ве онлар бутун меН-сул мусадире олунмагла мевчуд сатыиалма ги|мет-леринден 3 гат артыг меблегде чериме олуначаг-лар. «БИЛАН» БИРЛИЛИ. диггат!Бакы Девлет Университете Леикеран филиалы-на сенедлерин гебулу бареде гезетлерде дерч едилмиш е'ланын ахыры беле охунмалыдыр: «Филиала сенедлер и|ун а|ынын 15-дек гебул едилир, ИмтаЬанлар ве мусабиге HjyHyH 16-дан 30-дек кечирилечекдир».ДИРЕКТОРЛУГ. дузалиш Азэрба)чан Кэнд Тэсэрруфаты Академ^асынын гэ-зетимизин 20 Maj тарихли немрэсиндэ дэрч едилмиш икинчи е’ланында «кафедраларда бош олан* сезлэри «ка-федраларда о лай« ними охунмалыдыр. Ьэмин е’ланын икинчи абзасына ашагыдакы чумлз элавэ едилмэлидир: «досент, 1 Jep, бajтapлыг елмлэрй намизэди. досент, микробиолоки)а, вирусолок^а фэнни узрэ. тэдрис Азэрба)чан вэ рус днллэриндэдир*. РЕКТОРЛУГ. ЕишяюшптЕШ вшилт АЗЭРБАтН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ Т9НСИЛИ НАЗИР ЛЮИБАКЫ НЕФТ ТЕХНИКУМУ 1992—1993-чу дере или учун ТЭЛ0Б0 Г0БУЛУ Е'ЛАН ЕДИР. ОРТА МЭКТ0Б БАЗАСЫНДА, А30РБА1ЧАН Б0ЛМЭСИ Э|ани теНсил: — газ-нефт кемерлери ве газ~нефт сахлама анбарларынын истисмары; — газ-нефт кемерлери ве газ-нефт сахлама анбарларынын тикилмеси; — нефт ве газ ме'денлери аваданлыгларына техники хидмет ве онларын те'мири; — етраф муЬитин муЬафизеси ве тебии еЬти-¡атлардан семерели истифаде; — газ течЬиэаты системлери ве аваданлыгла-рынын истисмары; — автоматлашдырьтмыш системлерин истисмары; — нефт ве газ гу]уларынын истисмары; — нефт ве газ гу|'уларынын газылмасы; — нефт ве газ ¡атагларынын кеолоки]асы ве кешфи)^аты. Ахшам теНсили: — нефт ве газ ме'денлери аваданлыгларына техники хидмет ве онларын те'мири; — автоматлашдырьтмыш системлерин истисмары. Ги|аби теЬсил: — газ-нефт кемерлери ве газ-нефт сахлама анбарларынын истисмары; — газ-нефт кемерлери ве газ-нефт сахлама анбарларынын тикилмеси; — газ течЬизаты систамлари аа аваданлыгла-рынын истисмары. Тейсил муддети: ©|‘ани ше'беде 2 ил 10 а;'; ги|аби ше'беде 2 ил 10 а;; ахшам ше'бесинда 3 ил 2 а]. Техникума гебул олунан шехслер охудугу муд-детде Ьерби хидметден азад адилирлер. Гебул кмтаНаилвры: Орта умумтаЬсил ва техники паша мектеблери баэаларындан техникума дахил олмаг исте|енлар бутун ихтисаслар уэре р^ази^атдан шифаЬи, Азер-ба[чан дили ве едебиЦатдан ¡аэылы (имла) имтаЬан-лары вермелидирлер. Орта умумтаЬсил мектеблериии гыэыл аа иу-муш медалла, техники паше мектеблериии ферг-ленме диплому иле битирен шехслер техникума имтаЬансыэ гебул едилирлер. ИмтаЬанларын кечи* рилмо муддети о]ани ше'беде 1 и|улдан 31 и{ула кими; ахшам ше'бесинда 1 и|ундан 31 и{ула кими; ги]аби ше'беде 1 Хундаи 31 иуула кими. Сенедлерин гебулу: ©¡ани ше'бе)е — и]улун 25-не кими; ахшам ше'-бесиие—августун 10-на кими; ги{аби ше'бе]е—и]у-лун 25-не кими. Техникума дахил олмаг исте{енлер ашагыдакы сенедлери тегдим атмалидирлер: — директорун адына ваЬид формада ¡взылмыш сризе; — орта теЬсил Ьаггыида аттестат ве ¡а паше мектеби теЬсили Ьаггыида диплом; — 086/У немрели формада тибби арв)ыш; — 3X4 см. ел чуде 4 фотошекил; — емек китабчасындан (ишле|енлер учун) му-вафиг га^дада тесдиг едилмиш чыхарыш; , — ваЬид формада кендериш весигэси (муес-сисэ ве тешкилатлар терефинден кендериленлер учун)- Дахил олмаг исте|ен шехслер техникума кел-дикде паспортуну (¡аш кагызыны), Ьерби билетики ве ¡а ге]деалма весигесини шехсен тегдим етмели-дирлер. Техникумун унваны: Бакы шеЬери, Бакыханов гесебеси, О. Кошево] кучеси 2, телефонлар: 25-43-23; 25-79-72. Техникума метронун «Нефтчилер» станс^асын-дан 23 немрели тролле]бусла, 37, 148, 231, 138 нем-рели автобусларла, електрик демир ¡олунун Бакыханов станс^асындан 129,    151    немрели автобус ларла келмек олар. МУДИРИЛЭТ. ж. ИСТЭДШИНИЗ Е’ЛАН, ИСТЭДИЛ1НИЗ kyh, ИСТЭДИЛ4НИЗ ГЭЗЕТЭ 38-53-63 38-42-23 факс 38-52-79 Азерба|чан Республикасы Халг ТеЬсили Неэмрли|иКЭНЧЭ ЕЛЕКТРОИ C3HAJECH ТЕХНИКУМУ 1992—1993-чу дере или учун ашагыдакы ихтисаслар узре гэлэбэ    гябулу    едир: Базар игтисадиЛатына ве мунасибетлерине ке-чид шераитинде муасир ихтисаслар узре теЬсил алан телебелер келечекде елм ве техниканын инки-шаф етди|‘и алектрон Ьесаблама машынларынын, компутерлерин тетбиг олумдугу бутун саЬаларде, халг тесерруфатында, тиббде, теЬсил очагларында, муЬасибат системинде, радио ве видеотехниканын истеЬсалы, те'мири иле мешгул олан муессисб’лер-де, кооперативлерде ве с. ¡ерлерде numeje би-лерлер. Техникум теЬсилин бутун формалары уэре ашагыдакы ихтисаслара телебе гебул едир. 0JAHH Т0ИСИЛ 1. «Електрон Ьесаблама техникасынын истеЬсалы». 2. «Радиоапаратгурашдырма». 3. «Автоматлашдырманын електрон ве елек-трики васителеринин истеЬсалы». 4. «Муессиселэрин ве мулки биналарын елек-трик аваданлыгынын гурашдырылмасы ве истисмары». 5. «Енержи системлеринин електрик аваданлы гы ве автоматика васителеринин истисмары». ТеЬсил муддети: натамам теЬсили оланлар учун 4 ил, там орта теЬсил учун 2 ил 10 ajAbip. АХШАМ Т0НСИЛИ 1. «Радиоапаратгурашдырма». 2. «Автоматиканын електрон ве електрики васителеринин истеЬсалы». hep ики ихтисас уэре теЬсил муддети 2 ил 10 «¡дыр. . ГИМБИ Т0НСИЛ 1. «Електрон Ьесаблама техникасынын истеЬса-лы» — теЬсил муддети 2 ил 10 aj. 2. «Автоматлашдырманын електрон ва елек-трики васителеринин истеЬсалы» — теЬсил муддети 2 ил 10 aj. 3. «Муессиселерин ва мулки биналарын електрик аваданлыгынын гурашдырылмасы ва истисмары» — теЬсил муддети 2 ил 6 «¡дыр. Тахникумда гебул имтаЬанлары ашагыдакы фанлер уэре качирилир: 1. Ана дили аа едебиЦатдан — ¡аэылы (имла). 2. PHjaanjjaTAaH — шифаЬи. Гебул имтеЬанларына бурахылмыш шехслере иш ¡еринден еэ Ьесабына MyejjeH олунмуш га{дада он кун муддетинде елаве ме'эуии^ет верилир. Хестели|’име кере имтаЬана келме{ен шехслер бу бареде имтаЬан башлананадек тедрис муессисе-сине хебер вермели ве ¡ахуд хестел^'и бареда им-таЬаным tb'íhh олундугу вахтдан уч кунден кеч ол-Majaper apajbiiu тегдим етмелидир. Бу Ьалда онлара меабети груплар учун MyejjeH олунмуш авхтдан им-твЬан aepMeje ичаэе верила билер. Уэурсуз себебе кере чедаел узра те>н олунмуш вахтда имтаЬанларын бириие келме{енлер ае ja ге{ри-кафи г^метлер алаилар сонракы имтаЬам-лара бурахылмыр. Текрар имтаЬан верилмесине ичаэе верилмир. Дахил олмаг иcтejeнлep техникумун гебул ко-MHCCHjecbwa ашагыдакы сенедлери тегдим етмели-дирлер: 1. ©ризе — ваЬид форма уэре. 2. ТеЬсил Ьаггыида сенедин если. 3. 086-У немрели форма узре тибби apajbiui. 4. 0мек китабчасынын ве ¡ахуд колхоэчу китаб-часынын MYAHpnjjeT терефинден тесдиг олунмуш сурети (ишл^енлер учуй). 5. 3X4 см. елчуде 4 едед фотошекил. 6. Паспорт (догум Ьаггыида шаЬадатиама), Ьар-би хидмета вид сенад гебул комисс^всыма шехсен тегдим едилир. ©ризелер ejaHH ве г^аби ше'баларе njyayH 25-дек, ахшам ше'бесине нее аагустун 10-дек габул едилир. Техникумун бутун теЬсил формаларына ашагы-дакы шехслер имтаЬансыэ гебул олунурлар: — есас умумтеЬсил мектеблериии фергленме иле битиренлер; — орта умумтеЬсил мектебини гыэыл ве ja ку-муш медалла битиренлер; — орта техники пеше мектебини фергленме диплому иле битиренлер. Техникума ашагыдакы шехслер мусабигеденке-нар гебул едилирлер: — ¡етим ушаглар; — валиде]н Ьима{есинден меЬрум олаилар; — биринчи ве икинчи груп елиллбр; — гебул замены кузештли Ьугугу Ьаггыида Ьар-би комиссарлыгдан шеЬадетнамеси олаи еЬт^ата бурахылмыш Ьерби хидметчилер; — A3ep6aj4«H Республикасыньж али фехри ад-ларына flajnr керулмуш ветемдашлар; — шеЬид аилесинден оланлар; — Даглыг Гарабаг ве серЬед ра|онларындан олан гачгынлар. TEJA: ©¡ани ше'белере гебул олан абитуриент-лер техникуму гуртардыгда те^инат муессиселерле багланмыш MyraeHfleje есасен апарылачагдыр. Гебул Ьаггыида етрафлы ме'лумат алмаг учун hep кун (базар кунлеринден башга) сеЬер саат 9-дан 17-je кими техникумун гебул комисси|всына мурачиет етмек олар. ТЕХНИКУМУН УНВАНЫ: Азер6а|чан Республикасы, Кенче шеЬери, ШаЬ Исм^ыл Хетаи кучеси, 46. Телефонлар: 2-78-83. 2-10-26. мудиршдат_ A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ К8НД ТЭСЭРРУФАТЫ Вв вРЗАГ НАЗИРЛШИКЭНЧЭ КЭНД ТЭСЭРРГФЙТЫ ТЕХНИКУМУ 1992- 1993-чу Д»рс «Дм учуй куядув ве пОвбш па'бмврв ашагыдакы яхтасаслар узра ТЭЛЭБЭ ГЭБУЛУ Е’ЛАН ЕДИР Кундуз ше’бася узра — орта таЬсал асасыяда. 1. Агрономлуг — теЬсил муддети 2 ил 10 «J. 2. Тэсэрруфат фэали118тинин муЬасибат учоту, ноза-рэт вэ тэЬлили — теЬсил муддети 1 ил 10 aj. 3. Кэнд тэсэрруфаты меЬсуллвры истеЬсадынын тэш-кили вэ технолок^асы — тэЬсил муддэти 3 нл. 4. 3oo6ajTap — тэЬсил муддэти 2 ил 10 ajAMp. ВДабя ша’ба узра — орта таЬсял асасыяда. 1. Тэсэрруфат фэалииэтинин муЬасибат учоту, нээа-рэт вэ тэЬлили — тэЬсил муддэти 2 ил 8 aj. 2. Агрономлуг — тэЬсил муддэти 3 ил в аДОр. ТэЬсил Азэрба1чан днлиндэдир. СЭНЭДЛЭРИН ГЭБУЛ ГАДДАЛАРЫ: Техникума дахил олмаг и^энлар ихтисасы MOCTep-мэклэ директорун адына ваЬид формада ¿азылмыш эри-aajd ашагыдакы сэнэдлэри элавэ етмэлидирлэр: 1. Орта тэЬсил Ьаггыида сенедин если. 2. 086/У немрели формада тибби ара]ыш. 3. 4 эдед фотошекил (3x4 см елчуде). 4. Иш стажы оланлар емек китабчасындан мудири)-J9T тэрэфиндэн тесдиг едилмиш чыхарыш. 5. Паспорт. Ьерби билет ве чагырыш верагеси шехсэн тегдим едилир. Эризе вэ сенедлер eJaHM ве ги)аби шо’бэняи фат фэали11етинин муЬасибат учоту.    5»? ихтисасына орта теЬсил эсасыида и)У«^ Г-Я»*    ^ дэк. гэбул имтаЬанлары и}улун 15-дэн 31-ие веавгустун 1 -дэн 15-нэ кими мэрпэлэлерлэ апарылыр,    сы расына гэбул августун 20-нэ кими кечирилечвкдяр. Ги1аби агрономлуг ихтисасына ериза вэ сенедлер но-]абр а;ынын 1*ден 30-дек гебул имтаЬанлары ммгалебэ-лик сырасына гебул декабрьж 1-ден 25-дек иечириле- чэкдир. ГЭБУЛ ИМТАЬАНЛАРЫ Орта теЬсил есасында техникума дахил олмаг нсте-(анлао тесерруфат феали)]етинин муЬасибат учоту. неза-тХРиРлУи «темы га» P«J«HjJ.TWH (tuH^hH): A3ep6aj4BH дили вэ eAe6HjJaTWH ¡а®“лы луг ихтисасына биолоии]адан (шифаЬи). ве едебиЛатдан ¡азылы (инша). кенд ткадуфаты лары истеЬсалынын тешкили ае техноло!(Н1аоы ва »oo6aJ лары истепс*л»»пв1п    —    / .Лж-СЛ    ▲    \*»и тарлыг ихтисасларына kkmJbabh (шифаЬи). A3ep6aj4BH дили ве вдэби])атдан ¡азылы (инша) имтаЬанлары вера-чеклэр. ГЭБУЛ ИМТАЬАНЛАРЫНДАН АШАГЫДАКЫ ШЭХСЛ9Р АЗАД ЕДИЛИР: 1. Эсас умуми теЬсил муессисесмин фергленме диплому иле. орта умуми теЬсил муееснсесиии гыэыл. ¡ахуд кумуш медалла, техники пешв мектебини ферглеима диплому иле битиренлер. 2. Орта мектеби е’ла аттестатла, а)ры*а)ры фенларин в]рэнилмесине коре те’рифнамеси оланлар (акар Ьемин фенлер гэбул имтаЬанларына душурсе) мусабигенин не-тичэсинэ есасен имтаЬансыз гебул едилирлер. Мусабигедан кече билме1ен абитури)еитлер умуми rajAa узре имтаЬан вермелидирлер. Техники пеше мектеблериии куидуз формасында би-тиран шехслере билааасите мектеби гуртардыгдая сонра орта ихтисас мектебине гебул олма Ьугугу верилир. Ашагыдакы шехслер гебул имтаЬанларындан му-вэффег г^метлер алдыгда мусабигеденианар габул олунурлар. 1.* JeTHM ушаглар ве валиде!нлери терефинден Ьима-¡есиз бурахылан ушаглар; I ва 1Г груп элиллар; габул эа-маны кузэшт Ьугугуна дайр Ьарби комиссарлыгдан шеЬадетнамеси олан ehTMjua бурахылан Ьерби гуллугчулар. 2. Aaep6aj4aH Республикасыиын али фехри адлары- на ла1иг керулмуш ветендашлар. 3. ШеЬид аилесинден оланлар. 4. Даглыг Гарабаг ве серЬед pajoHyHABH олан гачгынлар. ГИМБИ ТЭЬСИЛ УЗРЭ ИстеЬсалатдан aJpылмaдaн теЬсил алмага биринчи невбеден cesoHj« ихтисас профили узра ишле}еклер, сон уч илде еЬти]ата бурахылан Ьерби гуллугчулар; Ьарби гуллугчуларын арвадлары; I ве II груп елиллер. Техники пеше мектеблэринин ¡ахын гоЬум пеше уэре тэЬсил алмаг HCTeJeH ме’зунлары; уч jama гедер ушагы олан MumeMejeH гадынлар. Идарэ. муэссисэ ве тэшкилатлардан кендэрншле квленлер. Jyxapbua кестэрилэн шехслер телебелер heJ’erHHe гэбул олундугдан сонра галан ¡ерлере мусабиге ¡олу иле гэбул имтаЬанларындан эн ¡уксек бал толламыш шехслер гэбул едилирлер. Техникумун кундуз ше’бесине гэбул олунан телебе-лэр тэгауд вэ ¡атагханада ¡ерлэ тэ’мин едилирлер. Сенедлер базар кунлеринден башга Ьэр кун саат 9.00-дан 17.00-дэк гэбул едилирлер. мэк Элавэ ме’лумат алмаг учун бу унвана мурачиет ет-олар: Кенче шеЬэри. BejVK Багбанлар (Шорс 57). Телефонлар: 4-67-20, 4-86-85. ЯГУДИРИЛЭТ. АЛЛАЬ РЭЬМЭТ ЕЛ9СНН Азерба)чан Республикасы Малине * Назкрл^ииин Баш Нэзарэт-Тэфтиш Идарэси коллективи Тофяг bycej-нова, гардашы Гулам bycejHOByH ве га)ынанасы ЧаваЬир хаяымыи вэфаты илэ элагэдар кэдэрлэнди)ини билдирир вэ дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верир М. Э. Расу л зад э адына БДУ-нун бе)нэлхалг Ьугуг ве харичи елкэлэрнн девлет Ьугугу кафедрасыныи эмок-дашлары: 3. Эли)ева. У. Лусубова, У. Эли)ева. Ф. Ьачы-Jeea. А. Мэммедли, Ф. Мэммэдов. С. Гв>ыбов, Р. Мэммэ-дов. С. 3ejналов, 3. Гафаров. А. Эбилов профессор 9|jy6 Эскэрова, га]ынанасы    # 3yjeJxa Чэфэр гызыныя вэфаты мунасибэтилэ дэрин Ьузнла башеаглыгы верирлер. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Тэ’сисчилэр: Аэ*рба|чм Республикасы Президента Апврвты м «Халг гвзетм» нмн журналист коллективи. Учредители:    Аппарат    ПрезидЦта Азербайджан ской Республики и журналистский коллектив «Халг газет*». Редакси|анми уиввиы: 370158, БАКЫ Ш0Н9РИ, SOJYK ДЭНИЗ KY40CH. 18. Телефонлар: ме'лумат учун — 93-64-92, ииформа си|в — 93-62-37, реклам хидмети — 93-79-81, муНасмблик — 93-34-23, корректор лер — 32-12-74. Невбэтчи редактор: Г. ПИРИЛЕВ. Чала ямзаланмалыдыр: 23.00 Имзаланмышдыр: 23.00. шшашшшшшш&удшшшшшшяшшшя* 1ндекс 66614 Ч 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Бакы, «Азэрба|чвяь нешрнИатыиын метбеася. Баку, типография издательства «АвербвВджая». Тиоажы 172602. СшЬаонш 3382. ;
RealCheck