Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 22, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 22, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ + и MAj iw-w ил.г А РШЫ1УРИ А НЫН СОНУ? uAimavnanuuMH    мяглуби!    структурларындя ишлэк вэ    Узун иллэр MdhpyMHj ¿ЭТЛЭрЭ Тале    Азэрба}чан    демок-    Биздэ Де"°«Р»™«    “Р-    ¡„гаин    д^хили    сйэблэрин-    сэЕэрэлГ механизмлэрин    дучар едилмиш, кезугыпыг ратларыны кезлэнилдо^ин-    дишлэрин гыт ы    *    £ бири бу амилин нэзэрэ    статусу горунмалыдыр. Гар-    вэ элэбахым е1рэнмиш халг дан 20 кун тез haKHMHj-    ги девлэтэ мэхсус    атрибут    дан бири бу амилин^ндаэда    ¡^^?маны кетурмзк за    мухалифэтэ кестэрдиМ си. ьтэ кэтирди. СеЬбэт кедир ларын Joxayry hap Ьансы алынммасы иди. у    Т~Г,„, „уЬарнбэси Tah. JacH JapflUMa кара apKeJyH. ни Азэрба]чанда    тотали-    бир ^JacH исте фа ва    pah-    taлукасинн ахкрадэк совуш.    лук ва кусэ}энлик етмэмэ- 3.    ar5T„STMÍ    SETbSSÜXI;    S.SSÜSraiTS: “5- Г ЯГ2ЕЖ    JSWP"i-ì5SE    S-fSSl 5WS'S    4“P5,J5T”4S“ ^ гпЫлмасыаыо Си1аси    ¿да елэдир ки.    итимаи    ]аси давранышы ила тэнзим.    ли^этф р£Ьбэ£ли}э кэлди}и    Р“™Г £етса да. ЬакЕмиТ ^дан^УЛМдаемТРоларСИ)к„.    в^киз.    лэни* Бу^манада JeBKpoh.    анhaKHMHjJarHHH итир-    ^“кал^Г кардан_hl НУГУГ МОВЗУСУНДА такланпи1имиз бир вахтда, ли па} катурмэнин миг}асы бэрлик кечмишин сэпвлэ. мэуэ башла}ыр. Бу да тама. ££ шуарларм чиловун-чэтин муЬарибэ вэ 11эртэ- ЬакимиЛэт пирамидасында. рини нэзэрэапг** ®"здэ мила тэбиидир. Тээссуф ки.    }апышмалы олур. Бу Ж "Ки шэраитиндэ    кы }ерлэ муэЦэн олунмуш-    да динч    мухалифэт форма.    млгын арзуларьшы ахыра-    д    ■ мчиддитэдбирлэрэ ЭЛ    дур. Буна кара да. шэхси,    лашар.    ДЭк догрултмаг. онун тала-    --------------- атылмасы, дэмир интизам    jaxyд коллектив исте фа эс- . лакин    си^си    ojyнлapдa    батыны там еДэмэ*    ласы    наминэ    бутун уму- 1аоалылмасы 1енидэн тота-    линдэ hэjaт тэ минатыны    «ол вepдиjимиз    кобуд сэЬв-    дэк Ьеч бир рэЬбэрли^э    куСулэри    вэ    japымчыг    гал- тапптмя!очякми? итирмэ1э бэрабэрдир. Бэл-    муЬарибэлэки    угурсуз-    му]эссэр олмамышдыр. Халг    Ьагг-Ьесаблары сон- эн чидди тэдбирлэрэ мэ’нада бутун caJacH гуввэ-лэр Вэтэнин вэ халгын хи- лэр, муЬарибэдэки угурсуз- Myj9CC9p Чох^куман киГ” буну нэ ha- кэ "дэ'елэ буна керэ сонун.    дун]эви    "демократий-    бу кун ЬакишШэтэ *элмиш    сахламалыдыр. кпиПатэ кэлэнлэр арзу- чу Ьадисэлэр замены арзу- „ *»уЬар„бэ вэ 6ehpaH Азэрба}чан Халг ЧабЬэсин ^    .    - ла}ачаг. на да си}аси pah- -унмаз ^с^аси^еЬтирасла. дввру„э yjFy„ ^вариактыны дан_аЗц гала^^тда^бир ^Hahajar. ^би^тап. епоханын бГИ^дТЭРбиРиДнчилЭаРр уч\Лн 5анкаТмГгус™ына « ^“ва^ид SÉrnSfit ¡55S5-. бнлардан ' ан тинин етибарлы:    -И"« гииси cvrvT^ башлангы. ?тмак олар. Бурада Ьади. ^ - ¿ршы чэбЬэ jox. вачнби^ муЬарибани^угур. та=ы ^лыдыр. Тан. cHjacH сугутун илк WKT икинчилэо УЧУНСЭ перс- сэлэрэ мудахилэ етмиш харичи душмэнлэрэ гаршы ла оаша чатдырылмисш,    ~ пективсизлик. мэзэммэт халг гэзэби адлы nappah мирлли чэбЬэ) CHjac„ p8h. торпагларымызын бутевлу. нввб^ оларды.    бычагы каш AeMOKpaTHja- бэрл^и Илэ милли бирлик, jyHyH горунмасыдыр.    !^и^0а    ^Емазыдыр    bLI Лакин нэ гэдэр тээссуф нын Majacbma пас салма- е’тимад_ Ъекумэти [аратмаг кеЬнэ haKHMHjj9T9 гар- дэ ^эсэлэ «торпагларын 11эдсиз 93Hjj9Tnapa дучар догурса да, сон вахтлар    сын.    олаР* Бунунла чохдан ар-    шы мухалифэтин мубари-    6утовлу1у Joxca харичи У    ■     Р    -JeHH    CHjacH    раЬбэрли^ин    зу олунан бирл„к вэ Ьэм- зэси гэд^р узун Вэ агыр си1Гсэтдэ кузэшт* шэклин- _    i-    вз командасыны japaTMacbi    рэ^лик Гисмэн баш тутар,    СуРурсэ> о, халгын кучун-    J па«1НдЫ Душмэн тэоэф ДЭ " кимлэрисэ дивара cej-    тамамилэ тэбиидир.    муЪарибэ шэраитиндэ сэмэ-    Д0Н бир ò гэдэр чох ис-    ще]танын озу илэ эмэкдаш- кэмэк эhвaл-pyhиjjэcи дэ бу зама”    ®ар роли рэЬбэрли]и зэифлэдэн тифадэ етмэли олур. Бу лыга кеТд^и бир деврдэ долашыр. просесдэ Ъаким тэрэф нэ CHjacII СадэлевЬлу]ун гаршы. архаланмалы олан азадлыг нын "^¿рини силмэлн, Де; Нэд Д9)ишиб, „ЭЛэри гэдэр чох тэнгид едилир. СЬ1НЫ JaJrabI3 душунулмуш. Иэрэкаты вэ мустэгиа. дев- ”"м/ар““^р,“ tí Ьансы е'ти сахламаг галиблэрин ез сэ, мухалифэт халга бир тарнхй Kep49iuiHjH нэзэрэ лэт гуручулугу 03 дахилин- ма малы дыр. ЬэрЬансыетш. сахламаг    ^    мэс*.    0 гэдэр чох вэ’д вермиш рн    си]асэт    ала дэки (how ашагыда, Ьэм мадсызлыг вэ тэз|иг тарих. ишидир у и    Лакин    hap    Иансы    бир    6илэо_ тарихи керчэкл^и нэзэрэ дэки дэ jyxapbwa) тэзаЬурлэрини чиловламалыдыр =»■“ rsreаг ваьга»warasa Хатырла).. ки. курку Д.- anjaaa аввэл. ндарэеУЯЭ ката JepHHfl949 гапы ачмаг де}ил. ТаЬир АДДЫНОГЛУ. СЕЧКИГАБАГЫ СИJАС9Т ва МУБАРИЗЭ: Н93АКЭТ A33P6AJ4AH ХАРИЧИ ИШЛ9Р НАЗИРЛЮИНИН НОТАСЫ Ьэр чур ЧЭТИНЛИКЛЭРЭ бах- ТИНИН эн’энэлэринэ керэ, пре- рнн ^^аСИя,"®PJ^InanCHHH3 wajapar биз езэ]и президент- 3HAeHinHj9 намизэдин MyaJ- КИ^Р«««&да- лнк тэ’снсаты олан CHjacH Jan шэхси в^Фи^эт^Ра^а-    hS- / игтнмин хусусиНэтлэрини, лик олмасы чох вачибдир. ha чох ìapaoar мовзусу пал инчэликлэрини jaBaiu-jaBaui Ьамы ону Maiuhyp CHjacH ха- Л?““^ечил^04^у^ипшнин eJpaHMaja башла}ырыг. Keh- дим. девлэт хадими ними та- дент “чнлэр;8^ мунагшданин нэ структурларын jepHHa кал- иымалыдыр. Дэгиг CHjacH 3^ ' м ги чипли СИ|аСэтчи-миш бу тэ сисатдан даны- хотти, CHjacH амалы )охдур- f"ЛДИР”^" |ам„ИД^ÌX™ шанда Ьамымыз президентин са, о. гэлэбэ газана билмэз. Ja j • J адамлаода vJ- тимсалында миллаРти„ мана-    д^мГКл^а Сам^^а^- фе]инин тэ минатчысы ола да танынан, ез гуввэси илэ    п иняныолао инан- билэн али. е тибарлы; кучлу }уксэлэн шахе олмалыдыр ЛЬф. Онлар ин ырлар ина саранчам haKHMHjjaTH тэсэв- Си}аси биографи}асыны ejpa- маг истэ}ирлэр «на кора к BYP едирик. Mah3 буна ко- нэнлэр кермалидирлэр ни. чыхыш }олунун тапыл^а^ ра дэ халгын мэнафе}ини го- ^™.*j9T“P™Fa “убарТэ Лазыми си}аси ефектэ наил =иГИНеЬГтанД}Иа?ла°ЛМа}Суз    Б^Хи- — vmvh сечкигабагы олчуб бир бичмэклэ jaHaiu- ларла бирликдэ Ьекмэн н\ маль^ыг.    мунэви аилэ башчысы олма- Республикада кенишлэнэн лыдыр. То^садуфи де]ил ки, сечкигабагы KaMnaHHja cnja- «кэнд командасындан Аг^евэ- олмаг учуй програмлар ичлас салонла-рында, клубларда дejил, ачыг, hatea да, издиЬамлы ми-тинглэрдэ шэрЬ едилир. Эл-. ,>! сэтдэ чох мэсэлэни ашкарла-    дэк ]ол» кечэн Авраам Лин-    ^хунулур* лакйн*^ }ыр о чумлэдан. ЭН }уксэк    колнун Ьэ)аты еталон са}ы-    Ж^^Ж.ХноЕ^и^дэн вэзифэ саЬиби курсусундэ    лыр.    Т    бачарыгла истифадэ э]лэшмэк иддиасында олан-    Америкада вэ Франсада    едилир кутлэ иеэ даЬи 3. ларын си]аси мэдэниjJэтинин    президент тэ'сисатынын мо-    фре|дИн дeдиjи ки»т, евзэ сэви]]эсини ачыб кестэрир.    деллэри арасындакы фэрглэ-    те^ инанан вэ тэ’сирэ мэ'- Ахы биз «ким бачарар?»    рэ бaxмajapaг франсыз си]а-    уз галан садэдил гуввэдир, суалына чаваб вермэ]э чан си мэдэниjJэт эн’энэлэри дэ де]илэнлэрэ тэнгиди jaнaш-атанда, элбэттэ, мэсэлэнин президентл^э намизэдлэр мыр онун учуй Ьэгигэтэ уj_ формал чэЬэтиии нэзэрдэ гаршысында ejни тэлэблэри гун олма]ан шej ]охдур. тутмуруг. Формал чэИэт мэ’- ирэли сурур.    Мэ’лумдур    ки,    Вашингтон- лумдур: кэрэк намизэдин Ja-    Индики сечкигабагы кам-    да биналарын Ьундурлу]у шы 35-дэн аз, 65-дэн чох ол- пан1^ада бир сыра намизэд- учун СОн Ьэдд MYэjjэн едил-масын, о, сон беш ил эрзин- Л0р ИрЭЛИ сурулмушдур, ла- мишдир: биналарын ЬеЧ би-дэ республиканын эразисин- кин Мадинин кениш тэбэгэ- ри ДБШ конгресинин Jep-дэ ]ашасын вэ AзэpбaJчaн лэри онлара эмэлли-башлы ЛЭшди]и Капитолидэн Ьун-Респубатикасы прейиденти- бэлэд дejил. Чохунун мини- дур олмамалыдыр. Америции сечкилэри батанда га- щУм с^аси биpгpaфиjacы калылар учун чох вачиб, Ьэт-нуна yjFyн сурэтдэ сечки- ]0ХДур, диггэти чэлб едэ би- та мугэддэс са]ылан бу га]-лэрдэ иштирак етмэк пугу- лэчэк хидмэтлэри олмамыш- да ]эгин ки, сарсылмазлыг гуна малик олсун. Намнзэди дыр Мэкэр мэшЬурлашмаг вэ ТОхунулмазлыг рэмзидир. ирэли сурэнлэрин Ьугуглары учун Президентли]э сэсэ го- Aнaлoкиjaны давам етдир-да мэ лумдур. Ьурада сеПОэт |улМагдан башга усул тапыл- сэк де1а билэрик: елэ бир даИа чох мэ нэви Ьугуглардан мыр? намизэд ирэли сурэн кеДиР-    ,    тэшкилатлар Ьансы амиллэри Президентли]ин бизим учун эсас кетурмушлэр? Догру-]ени тэ’сисат олдугуну нэ- даНмы «биз Ьеч кэсдэн эс-зэрэ алмалы, дикэр халгла- кик де|илик» амилини? рын тэшэккул тапмыш си-    Эдбэттэ бу суаллар ^ хэтт MyajJaH едилмэлидир ки, си]асэтчилэрин о хэтти Ke4Maja ихти]ары олмасын. Бизим учун Ьэм индики шэ-раитдэ, Ьэм дэ кэлэчэкдэ уаралар чох дэриндир) Га-рабаг дэрди вэ фачиэси бу jaCH Mafl3HHjj9T ЭИЭНЭЛЭрИНЭ .    ”    *    nuпГпми пГ диггэт jeTHp^HjHK Бэли, цеи^л^ини нэ гэдэр хез дэрк чур хэтт олмалыдыр. Ьэмин етеэк. вэтэндашлыг мэс’- мовзуда мвЬтэкирлик eTMaja Азэрба}чан Республика-сы Харичи Ишлэр Назир-ли]и Ермэнистан Респуб-ликасынын Харичи Ишлэр Назирл^инэ . ашагыдакыла-)ы билдиpмэjи зэрури са-]ыр: 1992-чи ил MajbiH 19-да Ермэнистан милли ордусу-нун бвлмэлэри A3ap6aj4aH Республикасынын девлэт сэрЬэдини позараг, узун-муддэтли ракет.топ атэши-дэн сонра Азэрба}чан Республикасынын Лачын шэЬэ-рини вэ она битишик эрази-ни ишгал етмишлэр. Азэр-6aj4aHbiH мухтар Ьиссэси олан Нахчывана Ьучум ки-ми, бу тэчавуз Ьэрэкэти дэ керунмэмиш ганунсуз^-луг вэ Ьэ1асызлыгдыр. Дун-ja биpлиjи узвлэринин 6ejyK aKcapHjjaTiì бу Ьэрэкэти гэ-THjja^9 пислэмишдир. A39p6aj4aH Республикасы Харичи Ишлэр Назирл^и Ьесаб едир ки, Ермэнистан Республикасынын JepHTAH. Jh илЬагчылыг cnjacaTH тез вэ ja кеч ермэни хал-гына ез кэдэрли бэЬрэсини кэтирэчэк вэ Ермэнистанын индики рэ!1бэрл^индэ бу си]асэти haJaTa кечирэилэ-рин гэзэблэ пислэнмэси илэ нэтичэлэнэчэкдир. A33p6aj4aH халгынын ез республикасынын истигла-л^]этини, cyвepeнлиjини вэ эрази бYTввлYJYHY му-дафиэ eTMaja гадир олмасы вэ эзми Ьеч кимдэ my6ha догурмамалыдыр. Бакы шэЬэри, 21 Maj 1992-чи ил. A38PBAJ4AH НУМА18НД8СИ БИТ БАШ КАТИБИНИ БвМД» БАШ ВЕР9И ЬАДИСЭЛЭРЛЭ ТАИЫШ ЕТМИШДНР БМТ, 21 *iaj (РИТА — СвТА-нын мухбири М. Кочетков). A3ap6aj4aHbiH БМТ 1анында даими нума}эндэси Ьэсэн Ьэсэнов Даглыг Га-рабаг pajoHyHAa дагыдыл-мыш aзэpбajчaнлы кэнд-лэринэ БМТ HYмajэндэлэpи кендэрилмэсини тэклиф ет-мишдир. О, чэршэнбэ куну БМТ Баш катиби Бутрос Гали илэ керушмуш вэ она A3ap6aj4aHAa B93HjJaT, opa-да баш верэн AajHuiH^HK-лэр Ьаггында мэ’лумат вер-мишдир. h. Ьэсэнов журналист-лэрэ демишдир:    «Истэрдик ки, фактлары ajдынлaш-дырмаг учун Ьазырда бел-Kaja Joлa душэн БМТ ну-мajэндэлиjи Ермэнистанын A3ap6aj4aHa гаршы тэчаву-зунун нэтичэлэрини этраф-яы шэкилдэ ejpoHCHH, да- гыдылмыш бир нечэ jy3 A3ap6aj4aH кэндини нэзэр-дэЬ кечирсин. Ьазырда ермэни ордусу тэрэфиндэн ишгал олунмуш вэ эслиндэ Ермэнистанын нэзарэт ет-AHjn эразилэрдэ олсун. Лал-ныз бу заман нYмaJэндэлик БМТ ТэЬлукэсизлик Шу-расына мэ’лумат верэ билэр ки, ceh6aT hap Лансы мэЬ-ДУД мунагишэдэн дeJил. ики девлэт арасында эсл муЬа-рибэдэн, даЛа догрусу. Ермэнистанын A3ap6aj4aH эра-зилэрини элэ кечирмэсиндэн кедир». Keзлэнилдиjинэ керэ БМТ-нин фактлары ajAbiH. лашдыран HYмajэндэлиJи бу кун Леревана кэлэчэкдир Бундан сонра БМТ нума-Jэндэлэpи Sa^ja кедэчэк-лэр. Онлар Даглыг Гара-багын бэ’зи jepлэpиндэ дэ олмагы планлашдырырлар СЫНМА BY4Afbl Статистика ja мурачадт ет- зы KaTja мэктэбэ кедэндэн карла р сырасында аталыг мэ]э еЛтн1ач галмыр. Ьэр сонра асудэ евэ кирмэк олар. борчуну ¿еринэ jeTHpMaJaH кун е^тднклэримиз вэ    кер-    Гапыны ачмагса проблем    де-    вaлидejнлэpин дэ баласы вар. бел» деие}а    век    }илди. Бир нечв куя    By иуи етнка хатиринэ „ верир ки, республикада туг-    Нина ВолоДаиы чагырыб ев    вэ    фамил^алары    »«* Шн едэн MHHaJaTKapaHr Печ    гапысына jeHH гыфыл rojfly-    ми    ¿азмагы рэва    билмэднк. вахт бу C9BHjjaA9 олмамыш-    ранда о, алты ачардан би-    Волоса    вэ    HHwwiaJ    wyp- дЫп Истэр сэрЬэд бел- рини озундэ сахламышды. луг етдиклэринэ керэ Гара-кяляпинлэ истэосэ дэ Ба- СэЬэр саат 11 радэлэриндэ даг ислаЬ эмэк KoaoHHjacbma 1^нын13унда Р^нсаДн ht Волод}а. Никола} да Ира чел душублвр. Илк танышлыг. ]атына гэсд Ьалларынын гапыны ачмадан пэнчэрэдэн достлуг да орада ja раны б. тез-тез баш вермэск про- ичэри кирирлэр. Волоса Тэбии ки, дустаглыгда баш-кч ооолуг вэ милис орган- езундэ сахладыгы ачарла ар- ланан достлуг ¿енидэн Ьэбс ларыны да азгала чаш- ха/ынча е. гапысыны ачыр колокиЦасынд. башачатма-дырыб. Ьугуги. демократии вэ кезлэмэд^и Ьалда отагда лы иди. Нэтичэдэ исэ нечэ-демэтин japaHMaMacu, бу- KaTja илэ гаршылашщр. Во- нечэ jeHHjeTM9 бу тэ сирин тун саЬэлэрдэ шэхси мэна- лод)а илэ HHKOflaj ондан гурбаны олуб. Бир дэ ки, (¿Ши мевчуд ганунлары ус- пулларын JepmtH eJpaHHp, hap инсан емрунун вахт кэ-SieíacH ЕиГли звинндэ сонра да бир нечэ бычаг звр- сиГиндэ (хусусилэ чадаилыг баш верен мунагишэлвр бир беси иле ушаты влдуруб ван- деврундэ) кмвчэ}ини прог-груп адамын базар игтиса- Haja атырлар. Евдэ г^мэтли нозлашдыра билэн мУЬум дн]}аты иэрЬвлэсиндз сабит.    нэ даоса Ьамысыны ]ыгыш-    дбе"эа hai ла avDYCT кганунларын дырыб арадан чыхырлар. мумкунсэ, бир сынма оуча-^LSr5ÍSÍH истЖэ едэ- fey Ьэмин Воло^а^«ди ки. гы олур. Бэ зэн таныдыгыи рэк ha рам Joллa Jhfahfh Нина ону эн истэкли гоншусу Ьэр Ьансы шэхе кезлэмэди-ми1]онлары ганунилэшдир- билирди. Еви Jaндыpылaн- Jhh Ьалда ajpn joллapлa чи-мэк чэЬдлэри девлэтлэрара-    дан сонра horra бир нечэ    кун    HajdTd мeJл едир. башга би- сы hmra TOpíwSL    тэи-    1£>ло^акилдэ кечэ5эмишди.    риси исэ. эксинэ. л^агэтлн зимлэJэн мугавилолэрин баг-    Чинajэткapлap    чиркин    вэтэндаша ч®®ри^ар.    ын ланмамасы чина]эткарын ис-    эмэллэрини асан haJaTa ке-    Елза    бу    кун    дэ    атасынын тэди]и вахт пекан flefruiMaJe чнрмэк учун позгун }ола ду- ^зуну керме}^. Анадан ол№ мачал тапмасы. peh6ep op- шэн гадынлардан истифадэ дан бир «ечэ aj сонр* ата ганлаоын гэтиЛэтсизлит вэ етмэк «имканыны» да элдэн евн тэрк едиб. Ушагын тэр-башга амнллер даЬа горху- вермэ}иблэр. Баш верен елум бн}эсн ана умидннэ галыб^ лу HHuajdTKap дэстэлэрин Ьадисэлэринин Ьазырланма- Ана исэ... Елзанын вердщн ме}дана келмасинэ имкан Ja- сында мэЬз бела гадынлар истаитда-дадириэ ифадэлэ-патмышлыо    бэлэдчи-васитэчи ролуну 0J- риндэ oxyjypyr. «9 jambiHAa 1988-чи илин эввэлиндэн нaJыблap.    мэктэбэ кетмии олдум. Ьэт- бэри сосиал-психоложи кэр-    ...Ира Hnwwiajbi да езу та мэктэбли    ^ кинлик артмагдадыр Бакы- илэ кетуруб таныдыгы пек- га имканымыз Jox иди. Ьэр нын мухтэлиф ]ерлэриндэ си}ачы Ì. Климованын евн- дэфэ евэ кэлэндэ анаиы сэр-терэдилэн arSp чина^тлэр нэ }олланыр Евда Ьеч кн- хош керурдум. О. Y Ьачы-ачытчачыш галдыгча эЬали мин haj вермэди}ини керуб 6aJoe кучэсиндэ JamaJaH бир ада«ннда мухтэлиф ша}иэ- узбауздаки гоншунун зэнки- ерманинин евинда хидматчи лэо JapaHbip. Фачиэлэрдэ ни басырлар ки. «элибош ишлэjнpди:..» Елза езунэ башга рекионлардан кендэ- rajHTMacHHflap*. Бу ан Кли- xejли «рэфигэ* топламыш-пилэн xvcvcH лэстэлэрин эли мованын ашагыдан пиллэ- ды: Лала (эсл ады ле]ладыр). о л ду гу ну к улан^ е дэн л эр    дэ    кэнлэрлэ галхдыгыны керур-    Ира. Вика вэ башгалары. SE Y едэнлэр    А    лэр fipa танышы Климова    Вахтилэ Иранын атасы^ да Бу JaxbnwapAa 4 илдэн илэ керушур, JaHbiHflanbi Ни- "    '    ....... артыг Бакы да фэaлиJJэт кос-    ^ajH ксэ Kyja ев алан ки- тэрэн, 8 нэфэри гэтлэ JeTHp-    ми тэгдим едир. Ев сагжби миш тэЬлукэли 4HHaj9TKap    онлары ичэри дэ вэт едир. дэстэ ашкар едилиб.    Гатилэ дэ бу лазым имиш. Кезлэнилмэз зэрбэдэн Кли- ССЯЕУНЧУ, JOXCA    мова бир даЬа езунэ кэл- MAHJAK!    мир. Евдэ олан пулу, гызыл.    .    _    .    .    ^ 1992-чн нл }андарын 24-дэ    ^^p^^STp"™^    & HMtaHSforna íxinav "'нигдэн Ида haTTa догма халасы Kaja де}‘ир. Вика билдирир кн. вытаяла евини^1анлыгыны Зинаида Доронинанын олду- }ахшы рекетчн достларым ^“ГГезеГаоНк кечио    е“    рулмэенндэ дэ }ахындан нш-    вар. сани онларла таныш еда- керур. тез ичэри кечир,    ев-    едио    Р®м- истэсэн Лаланын мэсэ- Ыи яииюм бшиламо БиР KYH Волоса анасын- лэеннн онлара тапшыдарыг. ?оншулР- Дан }адикар галмыш албому Вика да бу ишдэ ез мэнафе-Sa гячып Амча к!т}аны вэдаглэ}8ндэ чохдан таныды- }ини кудэдак Лаланын шуба. w«nnv»/    олMvn Умили гы* вахтилэ анасынын рэфи- сыны элэ кечирмэк HCTdjHp- haS ТГппан узутяуклэ гзиы- гэси олмуш гадынын шэкли- ДИ. H3haj3T, Викакилдэ та-ЛиК mHmvrv TaHÌaU мура- нэ кезу саташыр. Ьэмин га- нышлыг баш тутур. Boлoдja 2нат РПИПУ ТанТа Ìdh BoiSfl- Дынын ha рада Jaшaдыгыны илэ Н и кола J Лаланын дэгиг Х?ЛН мтаошилмсон- Jaдынa салыб невбэти «эмэ- унваныны е^рэниб невбэти J    м гнала    лиJJaт» барэдэ haJaT Joлдa-    эмэлиJJaтa    Ьазырлашырлар vSiaí^ír меЫд22и тапырлар шы Tanja илэ мэслэЬэтлэ- Ta’jHH олунмуш кун кэлиб Кят!анк1я 11 1ашы вар шир. Кэшфи^ат мэгсэди илэ чатыр. Ьэр шeJ эввэлчэдэн Ни™ ону ¿5Í икэн Ьэмин унвана Joллaныp. Ев- Иазырланмыш ссенари узрэ vfllar рвинлэн    кетурмушду    Дэ 0НУ танымадыгы бир of-    олмалы    иди.    Экэр гапыны Смсэ Ж верэГ кун Ж- лан rapuibwajbip. Танышлыг- ачмасалар, «бизи 1Гома кен-ta пктв    учун ону Дан сонра мэ’лум олур ки. дэриб» - д^эчэкдилэр. макт^ба й^пахмамыш гапы- анасынын рэфигэси алан ев ны чмдэн дагладаб кетмиш- саЬнбасн /идя Русн}ада Ja-*    шaJыp. Ьвдэки оглан исэ Бакы ШаЬэр Прокударлу- |7инпаХЭырН,С^етАдайаны гунда елум haAHcecH илэ баг- |л*"»"аПдыр_ сепоэт юманы лы эмэли}]ат истннтаг групу    1иш )ададылды. Трупа даЬбэрлик гадананасынын }даына кеи прокурор криминалист Ел- AapflHJHHii ceJлэJиp. с.епоэт ман Эли1евэ    тапшырылды    узаныр. ЭлипэнаЬын машын    ______ ... Ьялига iPDHHfla апарылан алмаг HCTajH дэ гонага бэл- *э 0ндан Jewn унванлар вер-мЖнэлэн соню кумаГеди- ли олур. Бу дэфэ Волоса мэсини тэтнПэтлэ тэлэб едир-лэн вариантлардаи Чагигэтэ фикриндэн дашынмалы олур Лэр. Елза тэ^игдэн горха-]ахын оланы бу иди ки, ев вэ саголлашанда билдирир ^ <0JyKa KHpMaJa» мэч-огурлуг мэгсэди илэ ¿виды- ни, кэлэн Ьэфт •» haj и Jon да- бур олур... рылыб, 4HHaj3THH изини шы илэ онлара гонаг олачаг.    MHnajaTKapnapbiH сонракы итиомэк учун ушаг гэтлэ Bonofljí вэдэлэшдиjи к^н тале Jh барэдэ Елман 9nHjee* |ртипилиб Ичэрилэн ев га- TaнJaны да езу илэ кетуруб дэн сорушдуг. О деди: пысы сындырылмамыш, пэн- «naj-пара» илэ Элипэнапки-    — Агырлашдырычы Ьал- чэрэлэр дэ баглы галмыш- л» нэлир. Лемэк суфрэси ачы- ларда вэ алчаг HHjJawa ин-ЛЫ Гапы)а го]улмуш тэзэ ланда Волоса ЭлипэнаЬ учун caH haJaTHHa гэсд етмэк агыр гыФылын истинтаг ишчнлэ- кэтирд^и дэрман гатылмыш MHHaJaTnapfl9H биридир. Бу-рийин кезундэн jajHHMaMa- HOHjan «пajы»ндaн сузур. нун уЧун cHBHnH3acHjanw ол-сы талан олмуш евдэн ha- Бир аздан биЬуш B93HjJaTA9 кэлэрин MHHajdT мэчэллэлэ-мин гыФыла душэн ачарын олан ев jHjacHHa бычагла раддэ Эн агыр чэза нэзэрдэ тапылмасы истинтагын сон-    зэрбэлэр ендирир.    тутулур. Ашкар олунмуш ракы кедншинэ xeJnH тэсир ВАЛИДЕМ БОРЧУ    ^^^^„¿^""гану^ун кестэрди. Ким билэрди ки.    узвлэри тэбии ки, ганунун тапылан бу ачарла дорд ил-    Тез-тез ешидирик:    вали-    тэлэб eTAHjH caBHjjafla чэза- лэн бэри гапалы галан 8 AoJh овладына чавабдеН де- ларыны алачаглар. Иштирак-елум ишинин усту ачылачаг. ¿ил. Ьугуги тэрэфини кетур- чы> ¿арДымчы мевгедэ олан-..Ахшамдан . Никола! вэ сэк бэлкэ дэ разылашмаг лар да чэзадан кэнарда гал-Ира Воло^анын евинэ кэ- олар. амма Ьэр бир ата-ана лирлэр. Xejnn KOTyp-roJflaH ез овлады учун мэ нэви чэ-сонра гэрара алырлар ки, Ьэтдэн там чавабдеЬдир. Ьаг-Нина сэЬэр тездэн ишэ, гы- гында ¿аздыгымыз чина]эт- Во.тод)а вэ HHKonajna Гара-даг ислаЬ эмэк кoлoниJacын-да олмушду. Бир кун нечэ олурса Лала илэ Елза арасында инчиклик баш верир. Вэ бу инчиклик сонрадан бе-jyjyo душмэнчшнф чеври-лир. Елза Лаладан гисас ал- Лала онлары ичэри бура-хыр. Досту Jynja JeKHjaH да евдэ олур. JeHa кезлэнилмэз бычаг зэрбэлэри ишэ душур Ьэр икисини гэтлэ ¿етирнб евдэки rHjM9T.iH niejndpu апа-рырлар. Артыг Елза онларын «акенти»нэ чеврилир. Бу дэ- ма]ачаглар. Назим ЭЛИХАНЛЫ, «Халг газета*нии мухбири. нэви Ьисслэриндэн гэрэзкар-лыгла истифадэ едилмэси, сечичилэрэ зорла тэ’сир кес-тэрилмэси. онларын пулла элэ алынмасы, шантажла горху дул мае ы бу кезэкерун-мэз хэтдэн кэнарда галма-лыдыр. Тэшэккул тапмага башла- jaH CHjaCH MaAaHHjj9THMH3 «ким бизимлэ AejwiCd бизим девлэтлэриндэ олдугуна нис-    ули«.атиндэн Чох-чох узаг    Ьеч кэсин    иxтиja^)ы    ¿охдур ?шшяк ччкяоикаТЬаЕТннГлвГ    олан мансабпарэстликлаЛм-    Хусусэн    си]аси    магсадлар лэтлэрин эксэри}}^тиндэ ва!    6;иСИС1аГаГада7тезНИ1када риндэРлазыми'тэчрубэИФтоп: -харЕб ададДанР галдыра б1 лajaн, камил девлэт хадим- ЛЭРИК- лэри кими ¿етишэн пешэкар ЬэJaтымыздa кетдикчэ ади си]асэтчилэр вардыр. Биздэ Ьадисэлэрэ чеврилэн рэ j исэ пpeзидeнтлиjэ реал на- плурализми, фикирлэрин мизэдлэр принсип е’тибари- сэрбэст ифадэ едилмэси ¿ан-лэ ¿а эввэлки инзибати-бурок- jepэJэ бахмадан, башгаларын-ратик структурларын кеч- дан кестэриш кезлэмэдэн миш HYмajэндэлэpинин1 ja ачыг данышмага имкан ве-    ои-чимла лешлеэ оизим Г-^»иГЛ! &ырн «н кг;    2ЛЕ&5& лэр»дэн Ьеч кэс ¿охдур, эк- истэрсэ дэ бу просесин бир .г«луома биолик дйил мэЬз cэpиjjэти cиjacэт м^данына Ьиссэси олан сечкигабагы ^рмЛ, _рЛиСТИ?амэт км сон иллэрдэ гэдэм п^муш-    мубаризэ Ьамы тэрэфиндэн    Вилаоди дур. Буна бaxмajapaг онла-    гэбул едилмиш эхлаги нор- рын Ьэр биринин иш вэ эх-    малар вэ етик принсиплэр лаги кejфиjjэтлэpи мэсэлэси    cэвиjjэcиндэн чох ашагыда чох актуал мэсэлэдир.    чэpэjaн едир. Биз нэJин ба- Сечичилэрин она сэс ве- Ьасына олурса-олсун «езу-рэчэклэринэ бел багламаг- ну кезэ сохмаг», с^аси му-дан етру намизэд Ьансы кон- баризэнин мэдэни тэлэблэ- крет кeJфиjjэтлэpэ малик    ринэ мэЬэл г<ум$маг чэЬд-    _¥вМ11в    _________ олмалыдыр? Экэр мучэррэд лэ^ини аддымбашы керурук^ эсасында гурулмалыдыр. Ьэ-шэкилдэ «о, халг тэрэфда- Бэзэн, дузуну десэк, чох мин принсШ1 ашагыдакылар-рыдыр», «о. милли мэнафе- вахт 1геч иэдэн чэкинмирлэр.    ибарэтдир: а) мевгелэр- лэрин мудафиэчисидир» * де- издиЬамлы митинг чыхышла-    негте]и-нэзэрлэрдэн би- ¿илирсо, костэрмэл^ик ки,    рына хас олан ифадэлэр иш-    ИЛ0    разыдашмвг имканы- инди Ьамы халгдан данышыр, лэдир, мэ нэвиJjaтдaн узаг нын Ълмасы бац^ чур ду. халга мурачиэт едир, амма шуарлар cejлэjиpлэp. диггэт шунэнлэрэ Ьермэт бэслэнил-«халг» вэ «милли мэнафе- ¿етирин, иддиачыларын эк- мэси. б) проблемлэр вэ му-лэр» aнлajышлapынa муна- cэpиjjэтинин коллективлэр- рдККЭб мэсэлэлэр барэдэ сус-сибэтлэр бир-бирнндэн xejлн лэ керушлэрдэ популизм эда- маг истисна едилэн вэзиJjэт-фэрглэннр. Устэлик, cиJacэт лары вэ сезлэри дапа чох дд эмэли диалог апарылма-тарихи aчыг-ajдын кестэрир нэзэрэ чарпыр. Ьэдсиз дэрэ- СЬ|. дикэр рэ^и ешидиб ки, бэшэpнJjэт вэ инсанлыг чэдэ садэлэшдирилмиш си- гаврамаг гaбилиjJэти; г) Ьэ-элeJhинэ эн алчаг чинajэт- ¿аси лексика сечилмэси, Зе- ГИГЭтин бирликдэ ахтарыл-лэр «халгын наминэ» вэ ринэ Jeтиpилмэjэчэjи лап эв- масы «халг адындан» терэдилмиш- вэлдэн мэ’лум олан вэ длэр    си]аси етиканын дикэр дир. Демэли, узун иллэр эр- верилмэси эн азы сечичилэрэ ^^ары эхлаги бахымдан зийдэ демократаja ¿олу илэ Ьермэтсизликдир. Рэгиолэ- Зэрэрлидир, с^дси чэЬэтдэн aддымл»jaн девлэтлэрин си- рэ гаршы хошакэлмэз сез- эмэлн ^¿илдир. ¿аси тэчрубэсинэ мурачиэт лэр ишлэдилдиjини дэ бунун    н*чим СЭФЭРОВ етмэк фaJдacыз олмаз.    устунэ кэлеэниз, президент-    ргт1||ЛЛПи    яоктооу Америка с^аси м9ДэниjJэ- лиjэ чан дтан бэ зи шэлслэ-    фэлеэфэ елмлэрн доктору. Синаей етикамыз, cnJacH нэзакэт ^¿даларымыз Ьэлэ ишлэниб Ьазырланмамыш-дыр, Ьэлэ ки, тэшэккул мэр-Ьэлэсиндэдир. Лакин шубЬэ joxAyp ки, толерантлыг (гар-шылыглы Ьермэт, гаршылыг-лы куэштэ кетмэк) принсипи ••• Тэшэббус бэЬрэ верир МУСТЭГИЛЛШИН АЧЫСЫ ДА ВАР, ШИРИНИ ДЭ u_pss»s.‘Ssrs 2 мин Ьектара ¿ахын саЬэдэ шэкэр чугундуру экилмнш- шэкэр заводу илэ му!г    мэоэпи олмур Инкишаф ет- чугундуру шоран торпаглар- днр. Укра1надан вэ Иран Ислам Республжкасындан кэ- багламышыг. Летишдирд^и- мэ^и олдр и ф дан башга Кур—Араз овалы-тирнлмнш мэЬсулдар тохум 23 pajón арасында бвлуш- миз мэЬсул сэР*1эддэн чэ к езлэриндэ баЬа баша гы саЬиллэриндэ ¿ерлэшэн дурулмушдур. Инди памбыг, узум, гаргыдалы, ¿оича, оО километр ара- Д* б а кэлэн мэЬсулу эсасэн кэнар- ¿ункул вэ гумсал торпаглар-сорго экннн саЬэлэрн нлэ ¿аиашы шэкэр чугундуру да бу заводда eiнал    «влан ^ул;у эю«сэн и- и {^ба-Хачмаз. ТШэки- бечэрилир. Мухбнрнмнзнн республика Кэнд Тэсэрруфа-    »¡Узэ    г^тарылачаг Элбэттэ.    дан    ¿    Загатала. Кэнчэ-Газах эо- ты вэ Эрзаг НазнрлиЗя ]ем нстеЬсал“ Т'^нэгмйвЛА    ылмасы    учун    мэли. памбыг лифи.    шэраб    наларында даЬа мэЬсулдар кэнд тэсэрруфаты елмлэрн намнзэди FHjac НЭСИБОВЛА    сисэси    зарвдзилмвсы    у у    мэкСУЛ1арь, баоама    вериб    ола билэр. Торпагын гуру- сеЬбэтн Азэрба1чанда биткичили]ин бу саЬэснннн ннкнша- лазыми тэдб)^?р пя то! эвэзиндэ шэкэр вэ шэкэр лушундан асылы олараг бу ?“'аГ^Н^ТЛЭ' ШаКЭР НСТеЬСаЛЫ ,3 0,,ТВ ПРОвЛе“9Р" .Кута8эг»в да СZ ЖДлары“аКлЭ-РаглЭа тал^а" — Муст этил ]ашамаг не- чохдур. МэЬсулу« Ьарада    атлы    ^°"ваР“”да    “а1^    ТЫ_1Д8Мд^днИ*л*рянщз    нпшя    ри эсас рол ojHaJup. Икиил- Taj эн кэрэк кезуну езкэ га- е’мал олуначагы дв Д»гнг б«-    тэчрубн тэрэфмдкр.    Бнзчэ,    лик битки олан шэкэр чу- пыларыядан чэкэ. Ьеч олма- лннмнр^ w ДвРД;^^    р с-7 Í il I««-« *а **тг бт саЬэнк елмм эсвслар у за- гун дуру биринчи ил Japnar са шэкэр заводларыныи тикинтиси нэ- ■арыядан чэкэ. ьеч олма-    мри    E^.SüSm«    «а    вахт    бу caben ып эсаслар уза- гун дуру оириичи нл japnar wn ез кучумуз чатанла ез    сонРа ма^Ул    маЬстя-    онкдэ    етднрэ бил-    вэ кек. икинчи ил. емруну эЬалямизн тэ’иин етмэлн]як.    едэчэ]нк? Шэкэр чугундуру    ез    шммр    ва'    ®“®Р| ¿дэ    сэк, вз    свЬэдэн    да ка чох вэ    баша ву ранда исэ тохум ве- Бу сакэдэ назирл^инизин Ьэлэ гэнд де]нл вхы1    ларымызла    там    тэ    мня    д    кеААмЛэткм    мэЬсул    ала    рнр. Е’мал замаиы Ьэр гра- - ДХ3 де)ирсин"3' ®иаи    Ликио    со}    тэмэк    биаарп„    КыРги}мэтлидио. Туллаить.- душур.    эн чох бу саЬэдэ кунаЬлан- — Гэта фикир се|л*х э    ШЭкэо    чугунду-    лары. JepytTy Ьиссэси, чечэ- - Вэзифэнин агырлыгы    Дыры^аа Ла1«н1^«Ф;    Чсылыдыр.    ру саЬэсиндэ    мутэхэссислэр    си. мэти мал-гара учун эвэз- к невбэдэ бизим узэрими-    лар ки. базар mWJIm    сулдаиi    чо!t    inej    дыр    Оланларын    сиз ширэли )емдир. илк Чечэ зэ душур. Ахы мэсэлэ гал- на кечидлэ элагэдар кэнд ^e^a5*    aFuя    оР г\ввэси°бир истагамэтдэ чэм- тэзэ оларкэн Ьэр килогра- дырмаг, тэклиф вермэк Ьэ-    тэсэрруфаты маФ.“НЛ?.?“Ни“":    ^ГшдариГ^алвд^Шк не,:    мынд» 0.1 }еыв^иди.хе}- ватин« индики 1ЫЫШ, wiipn    де D47 V ——_ *    7П_ЯП    мин Ьрктяп    са-    ТЭ МИН вДЭН ИНТвНСИВ ОвЧЭр-    ПИДИ way Р. дс*№ш, а.чгр Ьек- шэраитиндэ гол чырма}ыб    олуначагтехниканын г»0мэ-    азы:    70    80    mhemp    мв технолокя]всы ишлэ]иб    тар дан 250 -300 сентнер кек иш кермэкдир. Азэрба1чанда та 60—70 дэфэ. ба зилэри Ьэдэ    белэ    Ьазырламалы.    мэЬсулдарлы-    мэЬсулу верэн шэкэр чугун- шэкэр чугундуру экининин    исэ даЬа чох галдырылмыш-    мэлидир: Т^иидар ки. оела    Ivícai тэшэббускары биз олмушуг. Л“Р-    дада    ^ы^пад^л^лы^р. Ьлан сортлары иуэ})эн‘¿тиэ- 25' >м ваЬнди элдэ етмэк Республика президентинин 15-20 henrap шэкэр чу^н лэр сы « к- ^    хэстэлик    да задарэери- мумнуидур-    ____ Деэлат ДУРУ пэн i^PPY*««" Бнз исэ чпыш^г ^ ^    мубаризэ _тэд- - fflrtp««, «J»«« »мао-и-«™-.-. _____    —    —1сулу верэн . саЬэ- гы вэ m3K9pnHnHjH ¿уксэк ду рун дан элавэ олараг 20 дэ^етшрэ* ма учун багов _    9JJ9H Ьиссэсини мэсалон    Бела    я    Ьэвэс вэ чшЬ- - Чох аз inej - бу сэр- дурунун экилэчэ]и pajoiuiap. гаргыдмы. _ с»рго ^эю^дэ ^вэФФ^ ^МэЬсулдарлыгын гуклугл« ял» башлаяышыг, вэтимизэ вэтэндаш мунаси- дэ илк невбэдэ шэкэр чугун Ж^истеГЛл^ы^1^ истифадэ олуиан агрегат«- муэШнлэшдирилмишднр    ры. култиваторлары шэкэр Jamibi олачагы квзлэнилир    »дэ — Амма елэ бэря башдаи чугундурунун бечэрилмэс» чатышмазлыг Ьшсс олунур. учун у!гунлашдырмаг мум Техника сарыдаи киле! даЬа «vunvnl муэ}}энлэшдирипмишдир. ^^“^^“phSS Маиа елэ иэлир ни. игтиса- П> -эпр >Д;>; чугундуру у    дн    мустэгнллик    газанмышыг    выв    да 1а|ылмаг горхусу jox fleja, нечэ олурса-олсун тез- дур кк7 Де1эк кк, шэкэр чу- СеЬбэтн 1азды: Закнд КАЗЫМОВ, «Халг гэзетн»шш мухбкрк. ;
RealCheck