Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 20, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 20, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r03ETH Í0 MAJ IWIHH MIL M 98 A/ihm HspahaTAbip ~ CHJACH CA5HTJIHK, JOXCA GABHT GHJAG9T? haabiPAa pecnyOJiHKamwaAa 8Kap 6aaap raHyHJiapbi (para- TYFjaH eA9H haKHMHjJar 6eh- 69T ràHyny, nyn    ra- paHbi KynÓaKYH wman htth-' ny^, T9JI9(5 b9 caAH CvpyAPaHW, cocnaji napr- ny) HTTHcaAHjJaTbiH Carara- Aajuui TahAYKaCHHH caHKH a9H my«9Ph6 $aajiHjj9T xec- yHyTAYpyS, AMMa 6y lahAY- tapcajAH oHAa 9M9K raoajiHj- KnHH Haa9DA9H raHUPMar oa- JaTAH ahaAHHHH MaAAi^« K9HH H939PA9H TaHwpMar o JeUcajijia (canaje. k9Ha lacap- Bh3 h0A9 MYCxarHAAHjHH pY4>aTW. THKHHTH, HarAHjJaT) peaA, TaOHH ioAyHa Huxa 6ha- reJpH-MaAAir HCiehcaA (t^ MaMHIIlHK. AAU 69AAH OAMa- CHA.' ««apaCTMa. M9A9HHjJaT^ JaH MbiFwpAapAa Kah KeaY^aF- HHHacaHai) AW, Kah Aa KeavaHwr aaawm- cy^ ea-esYHa Aajbipbir. Hox naAAapAa Hca Ja hh hap haHCw 6hp wahcy-OKeaHAB <K0Mnaccbi3 y®9H Aa (HCiap hejBaHAapAur sa KaMHja» OanaajHp, hapa Kei- bkhhhhahk MahcyAyHa, AhJhmh3h Ohamhphk. xaArwH ca ab MaHSHAa, naAxap^, My-^eMajH, MaHbi, raHw hecaóbma CHXHja, (J>aprH joxAyp) caxAaHbiAan HahaHK A0BAax, MaH xaAaÓaxuH ®'”‘^YCY.h^ OHVH KeHHiii ranyHBepHMH Ba haMHH MahcyA HcxehcaAU y^Y** HMpaeAH.HH cxpyKxypAapbiHbiH aapypH hiuhhabphh MHrAapu Ba HaaapaxeAHHH opraHAapw- apacbiHAa ÓMpÒama* caoHx aAa-HbiH (baaAHjJaxH kopyhmyp. ra JapaHap, 0 hmxhmbh raHVH-Hyhkh AeBAaxHH haMHH cxpyK- AapAa xaHSHM oAyHapAW- Hr-xypAapbi JaAHbi3 MaKexaCaH- xncaAHjJaxuMMSAa 6cAa hhxh-3ap anapax haAWHAaAwp. hui- Man xaH3HMA9HMa haAa kh Aaja 6ha8h MaHAw HAapaexMa JoxAyp. AeBAax Ba heKyMax MexaHH3MHHa MeBpHAa 6ha- cxJìyKxypAapw capniuxaAH ca-MHp. HiuAaJaH MexaHH3M Aa- 6hx mhaah CHjacax JepHAa 3blMAbip. EAa 6HP M6XaHH3M ÓHAMHp. BCAa haAAa C03CY3 KH, Cyxyh xapKHC cACMeHXAa- kh. HrTHcaAHjjaxbi cenyo-Aa-PH 63 xaÓHH JepHHAa oAcyH. rwAaH MampyAHjJax 4>opMa- 03 MycxarHAAHjHHH 6ajaH    c’nyójiLaArKa^^    eh- Hr-- ™Jai flyjyaa» MahcyjiaapbiH THMM    cHlacH    cahL    Hctehcajibi hji3 MauiFy;i onaH- iiibiHa 6ypaxbiAbi6. Ba 3h ca-AahHjJaxAH pahóapAep. xacap- ^ TtAejHH raHTuHAbir «naju». <Doxo P. CajmaWNWOT- AMPHNWPH X86«P BEMP • A30D0aNaH haiücapAap    npiiHClinAapa caw raAM. HnHdwmpu lUypa|ci»iHi>iH    «jncwapHH apawi Oyt^yJY- Paji^^ heJ'axH óoJaHax se-    hyh ropyHMacw ‘Ba papaK 6ytyh CHjacH napxHja-    ABBAaxAapm A^xhah HowpB- Aapiii B0 hapaKaxAapbi aiiaK    «a raobiumaMar ■ naM^UH    HaHa<Ì)eAapH.    pKHe    JJJñí AaapOaJ^aHbm cyBepeanHjH-    Hcabh PecnyOAHHachi    PoHmy HHH Ba apasH CYxeBAYjYHY«    üycaAiiaH eAKaAapH, 0 ^y*a- MYAachHacH ha8 CapAbi 6ytyh    ;teAaH aoct b9 rapAam Aaap- imoOAeiiAapHH haAA» ysyh    Cajean ABBAaxH sa ovraMaA JOAAap axxapbtó    rw ha9 HYHacH(59XAapH hhk^ xannarAa aM8AH 9M8kabiuuhi1-    exAMpuaK    asMHHAa    OA* d>¿Aapu raAafia HaMHHa.    phm AaPAwr hHCcacHHAW coH AOPiui in9hap bb kbhaa9PHH    abJhuihkahiW9PA9H aaaA cahambch HaMHHa baab    Pecnj^AHKacw    xaJiTbiHWH cHAah 60 xppnaPhiHbi ropyjBH-    Ba pacMH ABHpaAapWHH na- AapiiiH haiibiCbiHa. ha^Aa.    • pa3M raAANrAapw (HlAapblH aHA8 Y3®^®P*®®    npeSHAeHXHHHH    HBOapHHa MW exMHuiAap B8 cAwaKAap.    ‘laxAbipwAMbippip. BaJanaiAa rejA 6ahahp kh.    CaH9AA9 Sha co«pa j^Jh- 6yxyh a®ba8x HAapaexMa op-    AHp; Hpan Hcabm PecnyOAH- raHAapbiHABH. heayMax cxpyK-    aachi Oy^Yh ca Ja9PHhh bb xypAapfaiHAaH, xacappyt^ax    MMKaHAaphiHU 66ak8hhh 6y- pai^pAaiMCHAaH A8HK10I6A8H    xyH npooACMAapHHH haAA ex- MvaccHca Ba xaniKHAaxAapwH    Maja, raa xeKYAMacHHHH rap. rhin*jii»cH3 sa ahaHKAao HIUH-    JuwcibiHw AAMarat OeAMaAa CaÓHXAHjH B8 9MHH-aMaHAbI- 4>acHA8CH3 B9 ahaRKAap hoih HH xa’MHH exMaJa daiuAaMar. 6yHAapAa AasbiMH aMaK. Me-xehcaA HHxnaaMbi sa rajAa Ja-^xMar X8A86 oAyHyp. rbi Óaprapap exMaJa jenaAAa-M8KAHp. HpBHBlH BaCHiaMM- AHK Mapa'Mbt CYAh Óaprapap 0AaHaA9K. Fapaoap caKHHAa- Hpw Hcmm PecnyfiJiBKa-    pHHHH raHyHB hYryrJi^N S»p- cbiHbiH BaKbiABKbi ca¿HpAHjH-    na 0AyHaHaA9K. aaapuajMaH- hÌm OaJaHa^^    Ìh.    aw ranrhiHAap 63 AOfMa om^- harHTH cyBepeHAHja Aanp ra-    AapbiHa raJbiAaHaABK Aasa ÒyA 6AHAMH1I1 OejHBAxaAr    CABHaKAHp. Mapai-KOMMe^Hja, Ogaky-xha- Max (^aaAHjjaxHHHH AaawM- PY(Par OaiHHbiAapbi. ^cHjacax-    vhhSÌa    cipyK™ MH.3P» JYKCOK TpH6yHa;,apflaH arbi3A0Aycy AeJnpAap kh, ch-JàCH CaOHTAHK OAMàCa HTXHCa- AHjJaxbi OehpaHAan HbixapMar mymkyh oAMaJanar. TapnOa MaHTHFAHp. CyaA OAyHyp: Ch-JacH caOHTAHK ea-eayna Japa-Ha ÓHAapMH? CHjacH CaOHXAH-JHH Óaprapap oAMacbi Y'ìYH A6BA8XHH caOHX CHjacai Je-pHXMaCH Aa3bIMAbip. MycTarHA A®BAaT hancw eAKaASHca xaAaM-xaAacHK Ke-xypYAaH «HejHaHMHui» cHja-cax AejHA, JaAHbi3 mhaah aa-MHHAH CaOHT HriHCaAH CHjacai JepHTMaAHAHp. Ja’HH CHjacH caOHTAHjHH Ha Baxxca oAaMarwHbi KeaAaMaAan acac-Abi HriHcaAH Ba cochaa hcab-haxAap hajaxa KCHHpMaAHAHp AH KexAHKMa apxbip. XaAruH Jarbi, iiiaKapH, ipaKXOpy catana jox, oHy HcxehcaA eAa-Ha Aaha hox ehxHjanbi Bap. By OaxbiMAan aBBaAa, a^b-Aax Ba heKyMax cxpyKxypAa-pbl CHjaCH KapKHHAHjHH Map-Ka3HHAa AypwaAbi, ryeBaAap HHcOaxHHH xapaaAajbiO aY3-KYH MaMpacbiHa jenaAAaH Ma-capaxAH Ba capHuixaAH HAapa-gahmh (J)yHKCHjaHbi jepHHa je- XHpMaAH, HKHHHHCH, A®BAa-XHH ranyHBepHMH Ba Hnpa ha-KHMHjjaxH (oy HiuAa Ha3Hp-Aap KaÓHHexHHa KeHHui caAa-hHjjaxAap BepMaK AaauM Ka-AHp) XaH3HMAaH0H THjMaX, BCp-KHrojMa, peaA nyA aa MauiryA-AyrAa OarAw xa’cnpAH xaA- HEOXHM... hSCPaXMM M9HMM iipsi    p« Hyhkh He(J)xa haMHiua xaA. Aap. Ammb    ^    pahdhk    Bhd    eaxxAap    AamAapbiHa raAap OAaH m8- HecJjXMHAapAaH ejHH hui yhy« rUH Bap.A9B;iaTH. MHABB.    ^    P    kbmmZ    ?Xhb hobSb KBMBCB 4    8-10    AB<t.B    apTur    BMBK capBaxH KysapaHbi BH3 hox Baxx HUI K6PM8K HHAapHH 60    <})aH3H    pCCnyO-    HHA8PHHHH    ajAbir aMBK -----------^    .    harAapbiHbi    2.500    MaHaxa HaxAwpMbiuibir. JIbkhh 6ha-AaabiMABip KH. PycHja XHH XOUl ijnn^o       r----■    .    • kbbbmbJhh haMHma ehrHjaBMH Japat. 6h^3hm »egTHHAap^^Ke^Bu. j. ymha Hbi- AbiFbi KH3AH 6hp rycca aa    „    ¿hh‘” KènHOlitaSpKaH jOAAa pYK kh. 6h3HM He4)XHHAapHH “Vr.    =Trcaa';L“""KBBB'“hI: Aymì’WY- PecnyóAHKaAa henyMax Onp    gHpjjgp hajaxa KenHpMaAHAHp. H6B hapaKaxcH3. cyct aaaHj-    g niuAa ManxHrH aa ra- jaxA9AHp. Hhah HHHax raAbio jjyjj,, apAWHbiAAwr ycyAAapbi-jaAHbI3 XaAFblH 63 MHAAH ry-    UCHXOAOIKH    B3    COCHOAOHÌH pypyna, aA9X-aH auacHHa. Asp-    Ta’cnp MexoAAapbma aY3KYH paKacHHa. Ma HaBH jexKHH- onepaxHB aMaA eAHAca. ra- AHjHHa. Bh3h AaHM Hacapax- ^Hjjax KecxapHAca «ijacH ny-AH Ba AB3YMAY OAMaFa 'jaFM-    pyMyMya    HHSaMAaHap, HFXH- paH rypaHH-KapHMAa jasbi-    my3'h ab OAca 03 TOTal3HàaD®"‘^SMttÀaM^    SaTHHHAa    6^p raHyHBapuHU HcxajaHAap, jaABapaHAapAwp.    niYMapAap. OypyAFaHAaH xh- haM a9 OHy K03AajaHAapAHp. Xa.xFbiMbia xaKMa 03yhyh a®-3YMYHY jox, vacapaxHHH A9 KecxapMaAH, abxhah noxcHCH-aA k\-hyhy Huia caAMaAbiAwp. HajHH óahacbiHa oAypca OACyH XaAFblH xejAH hHccaCH-HH MahcyAAap aMaK (JiaaAHj-jaxHHa MaAO exMaK AaawMAbip. Aac OAMar joAyuy xanap sa Hahajax, eayHYH caOnx Man-pacbiHa AYHiap. EAa OHAHpaM CO»CHaA-CHjaCH KapKHHAHK A» OyHAan coHpa xejAH 33H4)Aa-jap. HpmaA K9PHM0B. HTTHCaA eAMAapH HaMH3aAH. paFbl KHMH eXMHUIHK. AYHIYHMYmYK Hed)XHMH3 Bapca Baxx ehxHjaM hHcc exMaja- hgìJjxhh HajHK. pyHy OHAMajanajHK Bac HHja ehxi. AajHK? MaH h0(})xhh aHAa- AajHuiMajHó. HUI caaxbi Aa 6h'3 hen    Oh    MHH.iapaa    6^....    caC.MacbiHB    HaBA    OAMy.    apTL.pb.AMaabiAb.p. Aaha OHp HaNAHjja. aHAaCHHHH KYHY- aAblHMaCbl YHYH OcAa HAH.    OauiAaAw. PecnyOAHKaHbiH myr. Aana oup uaiumjjj#- «Heijix AeBAaxHH capBaxH. HecbxHHAapHH AOAaHbiuibi- aAaraAap xauiKHAaxAapbiHAaH xhmh3 Hca HopMaAan apxbir    flejHpHKca.    6y    capBa- Hnf 6v KVH na hen Ha nap auiMaJaHaFbiHbi Kepye HuiAaHMHui caaxAapbiH 6A9.    haciiAa    KaxHpaHAapHH AMacHAHp.    noBAaxHH ‘ rajFbicbiHa ehxHja- “r.*-    «KH-^'"HAna Ba3HjJax Aaha 3HpAHjHHa KexAHK. Byxyh MaMaax apacbiHAa C03-C6h-    ^oh    MaraMAa    A6b- Smhb*?™ Ma»pHH- «anHcaauiHO, AMb.r haBafla, MaC8aaaap^__MYc6aT hwa    ^.otbh capaaTBHB apThipMar ful.6 OHT'haMreaBapLr fair^HÀr T037H.T0pnàrBm ÌhÌ^phmhb haaaa haraapb.Hb. hHfiaapBBa BBcOaTaH xeJaB ja™m«H.<;y]yH \nmaa na aaMaVa 6am;.aflb.aap, onaa- jYKcaKflBp. , Bb;.k8 aa 8y 6b. P ^ HeMB aejapaap. YMYh 6ytyh OyHaapa nea. Jiapw apibiphi-nau. He<t>T p\HYp. BbJyk HaxBBBBiuiB HopajH He4>XA9H M8K aFwpAbip. MblUIAbIp. aHAaMH3HH napbi apxbipbiAAbi.    nexpx    hy"ìf- AauiAapwHAa HuiAajau aM3K- A9 OAca 6y Kyn A9HH3 He<px- 9. K0PHMOB. «He^rr Aamaipu» HF^H haMKapiùp nnn|>ani xo-MHTacnani caApx- B .H P J 4 m J1    bl «c 4 B 4 B» ryCAP (MYx6HpHMH3AaH). puH aHAaAapHHa, aha9P- MHrjacbiHAa 4>33.iHjj9X9 0^- MHH ^jOHAapAa ^    OAyi^^^Y^BAYK    harAapMHiJ A33KH XeJPHjJa M9- KHHA8pa. KHMC8CH3A8p8, Je* AaMblUl B8    XHH (|>HAHaA B9 U16 68A8pH    KOMMCPCHja    axpap- «CaBaO» A83KH xejpHjja m9- KHHAapa MHjjaxHAHp.    Bhp HA 9BB8A xHMAapa, 8A xyxyO. japaAbìAwO.    Aa    myaabxas    raóHpHcxaHAbiFbiHbi uiahap nyóAHKaHbiH AaaKHAap ja-    oAynyp aOaA- uiajaH AHKap pajoHAapwHbi    u,e*6aHHH    pajOHyn    í¿chha9    anhiAMbiui    Wecaóa cahMAap KOMMcpcHja arpap-canaje OaHKWHbiK pajoH uie’- japaAblAblu. /40         '    no chara PTMMiiinHn OflVD BH3HM UI6 09HHH pajonyn    .bv—— HOX aaaMbiH aaabiHa na. aamabipbi6 aaijìaaapna Aar- aa    J!?'''“'’ ’^'aM^Oa mvxTaaBiJ) Jauiajum MaBXB. KOMYPYlwiaP- UlaOsHBa hb3, Tbifi, xelBp-uiapBHaa buitb-    aur    Tap^aFbm «»1“ AY“-    raaapaHaa 69 bbk lauiKBaa.    aBBa» JapauMMbi TacappY+ax paK eaH6.-20 JaHBap B3 Fa.    myui    a3ap6ajHaHabi aamaa.    xbi sapabip. Jepaapaa »ha-    Japaaupur. OHyH kmbpbb. pafiar uiahHaaapHHHH, Ep.    pHHa    apaar aoay waiubm    pecnyò.iHKa .    anaSH aaa» «Bp a»<l>» byb.    a»H a» caaaO Ba xeJpBjJa joAa caAbió. Ma- ,H8MHjjaxHHHH japaAWAMacbi    naxaH    maónarna    Y3b-    MarcaAHAa HCXH(J>aA9 eAHAa- HHsaMH haiTbiHAa rapap bcpmhui b8    harrbi    jbirbiAbip.    Co»-    xaK. lUxaxAhi HuiHiwapH-        . paoar M8HHCXaHAa 38A3aAaA9H 38- KapBaHbl D3D HaKaHAapa KOMaja ynan MHjjaiHH caApH    HnaaMH    harrwHAa rapap bcpmhui aa    harrbi    jbirbiAbip.    ___    __ ?ajUaHHH    HuaaMHaMacHHH    .    xac-    xW    «OAxoOAap^    HAapa.    mh3HH    aMaK    harr«    Aa    h9MHH — MaMHjjaiHMi^ pajoH ahf cxmhuiahp.    Hhah H8XHMaCHHA9 haABK OAaHAB- ha. MYaccBca Ba xauiimaaxaap Ba-xBpaaH BaasBaaiaK. OKC-CaAA «CblHbir KGPnYHYH hAPAJbl» B. lUhixAbmbiH 6y    cap- A0Bh8 HA9 A9pH OAyHM)^ jaabicbiHbi oxyAyM. 0kbp oy hapajbl eUIHTM9C9K. 6MPY-HYH CHHHH BaXXblHAa W3-HepajH hthphO XyAa<J)9pHH KepnycYHY «XyAanapHH» Ae- IhO epM9HH Me'MapAbirwHbiH aOHA9CH aA-iaHAbipaH Cepo XaH3aAjaH khmhchhhh OHpH A9 KYpMynapHH apacuHAa xanbiAa 0HA9p. BeA9    4)h- KHpA8UIM9j8 9C3C Bap. THCp- ahchh opxacbiHAa ajarbiHbi kypYH cyAapbi aoJoh Moh-tUah AOOac m8Chhah T9UI8M haHU? M9HH jaHAwpaH OAyp kh. Fi 8M8J8 88 8M8H hAMA PP HCAAM..... 11Ì8PH8XHH jacarAapbma hh. kcJhmhhh. M9H3HA uiapa-riMaH ul< 0M8K Ba 0HyH3B 6aMM MY-    flBHa aKBHMBJiapHHHH (aUcap-    aapuH »3 xwnaXH eopihapu-    “““j    ÌJapbi    1iy3M“ BMaA^^^ HacHÓaiAapHH t8H3HMA9hm9-    jiapwH), h8M A3 M8h9MM9A    Hbi OauiAaHCOTAy jepHH8 je-    MahsM-    xaE rapuibicbiHAa OapaOapAHp-    FHHA8 xycycaH xaAHaMbiAwr    dpaarbiH. CH npoO.ieMAapH. 4>9pahh b9    ne F9m69pa8 6hpk8 MaAHHaja    xupMacH, MY4>T9XopAyr. pyin-    uyp.    j'yP g®    b8Ch118t ex-    Aap. oHAapAau hen Ohphhhh    b8 XHMapaxAa yuiar 8M9Jhha9H H8MHjj8THH HHKHUiaipbl Y^YH K048H, MYAKHjjpX 8AA9 eAHO BaXXOpAJJ,    HuiinJif    wh    Hai:    yc??2.xyJy    Joxayp.    Kemm    “am™    hh^' CHAA9H H3CA9 KeHHD B9 ajpbi- ui8paHXA8 pecny6AHKaMbi3A9 «laiviHjjdiwn nnnnuia4^m j-ii« K048H,    dxxar    Muiiinun    KH    HmHHÌ8 KV4V 431- 838AH yCTYHAYJY JOXAyP-    RCnnu eyuAapbiH 8h8MHjjaiH hca3m 03 xopnaFAapbiHw KeuHuiAaH- myxx8AH*    MaSn    hiu    ' kgpaypyam8M3Ah. HcAaM HrxHcaAH chctcmh napax AHHHHA9 xYcycH jep lyxyp.. ahpm8k c^hkph HA8 jauiajaH cycHAa é^jYK napahaxAbir ao-    rap^    raAbiH    aMajHHH.    Shaar    hcth-    chaa9 WaHAa xYcycaH haAHc- 6a¿H7a~ " HTiHcaAHjjaxAa Onp cbiHa AejHA. haM a9 M8'h8bh narrbiHw    ^mapiiaírKepr    AHAejHSSpHÍÍHH.    rohyMAapbi-    By    “®^^^Ha^ ajaM^H  ....oniiHor- .... ucxx/xctu nnau hnJiaJI 3ah- flaH OHAEPa UaJ aJbipMaAbI-    uaiu-inn-ni    w    o      mi___ r    „orvnvrt    K«n    awHafiu IfVCBAMaH AdBAd- Aaona aaaA eiMaK OapaA9 K0C-    AWAap b8 RaMHjjaxHH <x^    ja ucjia -ioìx=jm mi»-........ ficn    annajiwa XanHwaHHH    la-    hwh (ì)H3Hkh MahaxAaH aaHqi    AapAa. nana uiansp ÌaoHmAa^ BaPAbip HcAaM xa’-    Y3ba8PH khmh m3C yAHjjaxH    AaHM uHCAaMHuiAHp.    oap    aBBaJiHa^    ]    oAAyryHy Haaapa aAapar kh-    HarAMjjaxbiHAa Aa pacx K9AH-    hcasm ahhh aMajHH    Myra- SH^Heoa MYcSHXyjT Y3»pJi^Ha «exYPMaJa rafiHB HcviaM ABHHHa Kepa aMaK    mH HAa raflbiH apacbiHAa (Jiapr HBp.    «BJiBBfla    6yB-ia    aa    harr    ae- AHMHHa^ K©pa^ TiJÌ-n.. ntxtxiiic    riPiHTinHJian HCA3M FVAAap-    HHcaHbi yMaAXMaF, AAAaha    pa OHa eB-™3»®P®K ®®Y fl3    T    pojyp. Khuihhhh raaaHHbi eay-    Coh HjHpMH haa9 HCAaM    oHAMacHHH kyòd hecaO    eAHp. eAHAa 0HAM83. HCA3M AHHHH3 AejHAAHAap. «CABM FyAAap-RMaH KaiHpaH "Oa'aH ryAAapwH Awr cucxeMHHa a®3YPAY- Coh- ynaAiMar XHAM8X eXM8K BaCHXaCHAHp Mapaia rouiyAMyuiAy. pHAMaCHHH KY4>P eAHp. HMaH KaxBpaH T,a 3«    ..... ------------ ---------- -    'HrñaMbTH'aMBK KOHcencHja-    Ha, apBaflbiHa. yuiaraapbiHa. HaaapBjJaHBaapB Myaftny bmb- «ycaB^H BhKaMaapuHa    3Hflfl S MnSaHlHua aaHp    ha- paaap    HCa o, rynaapuH ea 0cji    ABHflap aAaM haM Aa Jax- HcaaMNH aMaK KOHcenc j    rohyMaapbiHa    Jhh poayHa 6«Ìyk Wrrax Je- oj,aH. 68A »"»Ji cajbip. Sap BapAbip. ryAAapuH noxeacHaa »3a_AAurAapbiH«    HmH«AHp.    KeÌynMajHH ^^B8 ^HCTHCMa^ X8p4AaHAHjHH3. FaAblHblH Fa- THpMHUKiap. 9bB9AKH OHHA- -    HCAaM    A6BA3TA9pH ahaMHjjaxH HUICH3AM- anaraAAP rvA xehcaÌi MYHacHOaxAapH hhkh- Hca3M h®®®P«JJ®™®P« ^"¿eHAamM^aA^^^^    S^aa    ja    aiaAaH    acbiAbiAbir¿-    AHpHAMacH    harr^    T9-    ^    oa3h    MYcaA- SaMaX K^^^^    npoOACM-    aM8K    A6AHKA8    JaPAHH    jaiua-    ^í“í®;fJSLHAlír 6yHa HblH aaaAMaCblHa HMK3H japa- C3BBYPA9P 4»pMaAauiMhiui.    «JIK9A9PHHA9H ynya HUI- MDb. MxxNHAa JeAWMaJa.    “«1«®“.,!:??“"“-    l““Ì    ftm»k    Ma?‘-    AaaahbiH aMpH khmh éaxMa- Abip. JlaKHH HHKah aa aaxaH-    ii:    mb    ryBBacB    BaxBpBAMacBBAaB 5s;=£:=>i s,'!s=.=rs    srisKS“,*““;    KjJsSTrà 8m9k ehxHjaxAapbiHABH rbix- Maja 4aFW^H    lyn OyHAap 6h3HM y^Yh 40x hajaxa OnpiOaiua ®®    Ma^'^^ca^jAapk^Vbm”^^    raHyHAapa^Kepa^pBaAbiii    es-    sa 8MaK narrbiHbiH -hta«h«    ¿auiAapbi chipacNHAaH H9a6 AYHjaAa AeJiM.    a» acxBxaMaxBBB BXBpaH, aaa- hhha» maaab capBaxaap Jap^ haM^L oammuawd    iSv- Hnaaa aaMaAan Huia KBpa 6ba- -laxAa eAaBBJiMacB Y'nfB bc-    MVcaxMaB raaap rojHyHAa Haax^aHaH aah (J.B3bkb aMaJa OejYK ho^    ?oX«n    “i«    Mas.    «»mb xaaafiAapBBB aMaA ex-    .... Ja-OBAep.    TmThb    ;SSaJ^    KTaHamb^-Mp. EJhh    §®JjXaT'36™SS^    "“MycaAMaH naMBjJaxBBB« M“arS.<¿Tj<ÍÍÍ.T ... ”    “SjlSUriiy'Za" SSa'^B^a al«    ÌJK^TMirsaTa';;*JTe! Sa"« "aAlaa. ® el^"c‘i''pBa- Ma;HjBH_A»J»p.x»P chc«mb_^^^^    ¡SSlSSm CpI-Jab/b. 6y- ypyrAapwHa jypyrAapbiHa 8M9A HKHrax anp aAap». EjHH 3aM3HAa. HCA3M AHHH HHH rajHarAapbiHAa ryAAa 13 aFajiapwHa : 'e»    »ra cAo-H WBu. aa xàHaa-    o«y¿'Ma-HBBB xapaixBja    .¿¡Z    B¿.7apAa    o.;Syry    hhVh:V^^^ Jacb.«Aa aMaK hirra.. boakp. eA9pC9,    ha1aXblMbI3bIH    M8K eflBH H0BY 03 C0CH3A    aha- XHHA9H ;A0BAaT Y'IYH A33bIMH    »    J    -„’cuanu    iaTVfl na lauiathim BaCHT8A9-    T6BAYJY ■»    l'v" PUH 03 araAapMHa Hxaax ex-    ~    &,a. »j^x ^    ÍSyííp'^- MaMaK lahAAapH XaxB uiaKBA- jy^^Ha ayuimyuiayp. onyH aMaJa HBcfiaxaH »rJiB »Maja P““    “'™h-    caAMaH caHKH aBAacHHH ao- ^ Hcaom xacABT eABp bb. bmbk ^ A3 iiHCAaHKAHp. BeAa BBhA- HHapBCKBAa xaM hapH-Map-i- Aaha Jykcw harr eA»M»AB-    nIvTCiJt"- ABHAbipa OHAMaAKjHHH Cojay- harruKUK «a»kbambcb mbc»a»- ^mu 3ap AAAah-xaaaaHUH apaA^    se    HaxHaniMa    heicM cy- abp- Te^Y* |».    S m iSllSiH ^ »a mSuui OAyp aa flyBABH MWAa biukopayp»ha» bibko- ^ CHH3 Kxaax exMaMBK KHMH XKj- nyp. K8MHA3KHAap HCXHxaMax MYPaKKafi aMajHH ha^A^Aa    TO    MYAraJJaxHHHH    MYA»^    xaiBAax HBKHp. OAa 6ha»p paH apacbiHA« rapAMBAMT MY- ”    nHnaJ *CA» nBCCBHH,    •    MnvunanuHKl    fiawà °toamuASHU II BuiAaJaH '^ raAb.H eay A»    Sa5* 6XM9K YHW C9M3P9A1 MaXA9HAHpHAHp. BHp h8AHCA9 AejBAHp: iAracuHB Bxaax eA»H ,„„a bhbmu BXBpM^Aap. ah^chJ^m ' Sii^AapuHu fiepM^xAa^^ JaHamu^^^^^^^    SyHAarxiiTaAax^HaKCH^    Sa ryA OejYK ea raAHp AjuiahA Byna caOnr cosex pecnyOAH- yH^Myiuyr.    BaxaHnamAaw^^    hsxxa apHHa MY8jj8H Aapna- «OahiiaJiapHHHa    '    h¿p    5««    mv. Hiaai exMHui oiiyp. Aracbnia Ka^apu HAa HrxHcaAH aJiar^    sa    a^axji^^    Aa m^par OacJiacHH. liuJia- a;iaHbiH CH39 taOe exAHjH rtp- Hajibimbipjiap. Mp p my B6 Hiaai eXMl|UI Wiyy.    KaAapbl HJia MrxiitiiA«    riifhjfM    Ra    ànaJiaTJIH nilMa.iIbl- A9 HH<pp8X 08CJI9CHH. nujJia- aju^nom    ••K-    raiiliaM ÀJIKàriI ahaJIHHH HUUI9 rapuibi YCjaH eA9H ryA OoJyk ;,opm, rhipbiAMaicbi. HrxHcaAHj- Aa    ®    aAaJiaxAH oAMaAbi    ,ox    Baxx    AauwapNHbiaAMp. ByHa Kepa    ejK^H    ana^    ^ B9 raAHp AJiAaha rapuibi yc- jax chhacHHAa raHyHBepHUH- apacbiHAa MYJ»^6awap    ^“&cAaM an aHanaoHRAa aMa-    apiapHHHH aHAaHH AOJiaHAW- Aa ®3 rapAauwapwHbi 4»®hJi9 J®^ «™9k m^ laH exMkui ojiyp».    JThJhh MyKaMMaJi ojiMaMacbi.    40X TaHSHMAani^AHp.    By HcAaM an aHauapHHA^^^    ^ 6ham^h ha8 (Jiaxp eAHp- mun H^aAaH aA»M OHJiapa ^caJiMaiuiapa yctyhjiyk HCA3M ahhhhhh ryjiAapJiH- H$pax HHcJwiJacHja. rnjMaxaa- MYHacH^xAap IVP hh^    Syk    ^hSjix    seoS^H    ^p. By sa AHKap aH'aHMapa 63 J6otJhha9h JeAHpiiaJUi. aa P«P-    ^    30PK9P0B. Fbi jaHyHHJiauiAHpHJiM9CHHHH pHH c8p69CXJiamAHpHJiM9CH japH HA8 “YaJJ^    iax^    KajiHD    haxaS    3dhMax    H0pa MYcaJiMaH eJinaJiapHHHH KejffljHHAaH kcJahpm9JIHAhp>.    „.»fl»!.,»    g——>    a—, CbiHbir Kapnyja hexxa Fasax pajoHynyH ahanHCH Aa '*o* Baxx «FbipMbi3bi KBpny» Ae- . jHp:    «MaHH KpacHbi Mocxa anap*. «FbipMbiaw KapnyAa nocx Bap» B9 c. BaxxHJia Y4 roHUiy pecnyOAHKa Hy-MajaHAanapHHHH OypaAa Ke-pYuiY Ke4HpHA8HAa OyxYH raaexAap Aa oHyn aAbiHbi «FbipMbi3bi Kapny» jaaMbiui-Abi. By aAW roHuiynaphiMbia Aaha haaacAa HuiAaAHpJiap. MyHKH OeAaAa KepnyHYH aAW X63 yHyAj'-iHp Ba Ohsh <})aKX rapuiucbiHAa rojyO Aejapnap; 6y. 6h3HM aOHABAHp. rwp-Mbl3bl C03YHY Aa CH3 COBCT-Aap KajiaHAa yjAypwycyHya. MaHHM 4>HKpHMM8. «Cbl-Hbir» C63Y Oa'3H.napHHHH Oauia ayhiayJY khmh Taaa-;i0j 4ajbl Y38PHHA8 KBpnYHYH xe3-xe3 yHMachi HJia aJiaraAap flejHJiAHp. By C63 KapnyMY-3YH xaKpapw o.HMajaH opte-wHHaJi apxHxeKxypa rypy-jiyuiyHy cappacx Ba oOpaa-aXbi H$aA8 eAHp, aY3 xaxTHH cbiHMacbiHa HUiapaAHp. Cw-Hbir KepnyHYH xHKH.xMacH HJia OaFAbi xajir apacwHAa OeJia Ohp paBajax jauiajhip: TaBaA®J 4ajbiHAaH Kapsan jo, Ay K64HPMHUI. JlaKHH 4ajblH ’ XXYHA3KH K0pnY KaAHUI-Ke-AHUia AaB3M K9XHpa OHAMHp-MHUI. CeA-cy Aa ony xea-X63 yHypypMyui. By jepHH naAuiahbiHa MacAahax cAHp-Aap KH, HcxaHHAaH Kepny-HY aHMar ycxa MehAH xh-K8 OHAap. ycxa aFbip xap-uaHaH. cojyrraHaibi Owp aflaM HMHUi. Bhp MYAA8X ycxa^ he4 OHp HUI K6pMYp. naA-uiaha xaOap Haihip kh. Ba’A CAHAaH BaxxbiH 40xy Ke4H0. aHMar KepnyHYH ha.ia Aauibi A3 Aaui YCXYrta rojyh-MajbiO. ycxa kyhyhy jaxMar-Aa K04HpHp. XejAH B3XXAaH coHpa jeHa ejHH xaOap kj-AHp. FaaaOAaHaH naAUiah a’jaHAapbi HAa Ohpahka® axbiHbi ycxa MehAHHHH jaHW-Ha cypYP- ^y Baxx Aa ycxa MehAH jaxbipMbiui. BaA-uiah OHy ojaxAbipwp. 9c86h laAAa KepnyHYH HHja xhkha-M9AHjHHH cyaA CAHp. Ycta JyxyAy-JyxyAy. haM Aa 40X e'xHHacbia «xHKapHK Aa» Ae* ja MasaO sepHp. riaAinah OHy haAa-iajHO OojHyny Byp-AypaMarbiHbi Ohaahphp. OaA-mahw joAa caAaHAaH coHpa ycxa MehAH ®3 aAaHwrbiHa khphO jeHHAaH Jaxwp. Bhp MYAA8X Aa Ke4Hp. riaAUiaha xaOap BcpHpAap kh, ycxa MehAH HuiHH YCxaAHp. Kep-UY 40X CYP’axAa ‘raioiAHp. KepnyHYH sa’A aepHAaH BaxxAa xhkhahO rypxapAW-FbiHbi naAuiaha xaOap se. paHAa HHaHMbip. 03 K63A8. PH HAa KepMaK y^YH KaAHp. Ba Max raAbip. O 3aM3HAaH xaAr apacbiHAa OeAa OHp m8-caA japaHMbiuiAwp:    «Ycta MehAH jaxAbi. anapAW». By pasajaxH Mana AaHbi* uiaH axaM acmhuiah kh, HaJhiH axapbi caMXHHAa THcJwiHca capw KCAaHAa coa jaHAa OauiAa MHHapaja ox. majaH khhmk Owp ryAAa aap- Ahip. MaH O KH4HK ryaXAaHH KOpMyuiAY**- Hhah jepAH-AHO-AH jOXAyP- MY9AAH(|) AY3 AejHp:    K®pnYMYH oxarAapbi KYpiYnap xap9<|)HHAaH aH-Oapa HespHAMdl ranucboia rbi4>biA BypyAyO. CbiHwr KepnyHYH hapaJbiHbi euiHAaK. Joxca... ycxa MehAH jatAU. anapAbi- Bh3 Hca Onp aa Aa jaxcar. anapaMarAap. Pa{iir B9I0IJ10B. tjouapa ■HMXH. I n ;
RealCheck