Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 19, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 19, 1992, Baku, Azerbaijan t3®£Rsni UBiuffir, MAJ im-m HJL MeMJMHM AXUIAMU, m ft 9c«cu 1919-«y wui9 rojyjmynnyp. ASaPBAJMAH PECnyBJIHKACUHUH HMTHMAH-CHJACH r93ETH ri4A«»1N I M9Nar. A39p6aJ>«M Pecny6/iHK3Cbi Ann CoBéruHHH H0»69A9HK9Hép ceecMjacu llapnaMeHTHH jeHH cappa ceHanAH MajbiH 18-A3 axuiaM caar 7-hhh japwcbiHAa AaapÓaJ-MaH Ajim CoaeTHHHH HMAac caJionyHAa napjiaMeHTHH hui-jiaMacH y^YH KH(|3aJaT raAap nenyraT TonJiaiuAwrAa oayH <ea6aAaHKaHap ceccHjacbi OaiujiaHAw. CeccHja pecny6-AHKa Aah CoaeTH Mhaah UlypacwHbiH TOLuaÓóYcy HAa MaFbipWJIMblUlAbl. A.1H CoaeTHH caApHHHH CHpHHMH MYHBHHH 3HjaA Ca. MaAsaAs HHAacbi anapar Ae-nytaTAapbi aMaAH hiu KopMa-ja HarwpAW. ílapAaMenT ca-jioHAa oAan 250 AenyiaTAan 9-hvh KapT04Kacbi OAMaAW-ftiHbí Haaapa a;iapar cacAapK hecaÓAaMar y^^YH hecaÓAaJw-Mbi KOMHCCHja JapaTAbi. CaAP«ílHK CASH HMAaCbIH jian aaaaAHHAa napAaMeHTHH Y3BAapHHH Jaryfi , MaMMaAO-ByH apHsaJiapH hab TaHwm exAH. O. axbipbiHMbi apH.ia-cHHAa oHy cahhaxHHa Kepa Aah CoBexHH caApH sa Aaap-óajMBH npesHAeHTHHHH ca-AahHjjaxHHH hajaxa KCMHpaH B33H4)aAapHHAaH aaaA exMa-Jh xahHui eAHp. AenyxaT-Aap rwca MyaaKHpaAaH coh-pa 6y MacaAaHH ceccHjaHUH KYHAaJiHjHHa AaxHA exAHAap Ba pecnyóAHKa Aah Cobc-THHHH CaApH j. MaMMaAOByH HCxe’4)acbiHbi cae MOXAyry HAa raÓyA exAHAap. CoHpa 3. CaMaA3aA3 xaK-AH(}) eXAH KH. napABMeHXHH jeHH ÓaUJHblCblHblH CCHHA-M3CH MacaAacH MyaaKHpa OAyHCyH. JlaKHH ÓHp HOX AenyxaxAap haxxa KyHAa-^H-JHH AajHhacH HAa xaHbiui eAHAMaAHK-xapHHa xaaMMyO-A3HAHKA3pHHH ÓHAAHpAHAap B3 xahHuj exAHAap Haahax BepHACHH KH, KyHAaAHK nap. AaMCHX ÓaUlHblCblHblH HC. xe’4)acbi B3 Aah CoeexHH JeHH CaApHHHH CeHHAMaCH MacaAaAapH hab MahAyAJ^a-uibipMw? Hox cypMaJaH Myaa-KHpaAapAdH COH{^ iiapAaMCH. ASanBAJVAH PECnySilMKACU AUM COBETHHMH C9APM Mea JyHMC ofny r0MB0POB 1957-hh HAA3 BaKbi uia. hapHHAa 3HjaAbi aHAacHHAa anaAaH oAMyuiAyp. Aaapóaj-HaHAbiAbip. 1979-My HAA3 BaKbl A9BA3X VHHBepCHXeXH* HH ÓHTHpMHUIAHp. HxXHCaC, Ma xapHXHHAHp. A3ap6ajHaH PecnyÓAHKacbi Eama3P Ana. ACMHjacbiHbiH UJaprujyHac-Abir HHCXHxyxyHAa bamh HU14H B33H({}aCHHAa 4aAblUl. MblÜJAWP- MaFAaui A3ap6ajMaH ac-MOKpaxHK hapaKaxbiHbm ah-AepAapHHAaH ónpHAHp. A3ap-oajnaH XaAr Ma6hacnHHH Ja- paAbiAMacbi B3 <))daAHjarHHAa 3B33eAHAM33 pOAy BUpAbip. 1990.4bl HAA3H AXH XaUIKH-Aax uje’6acHHHH MyAHpH. 1991-HH HAA3H CdAO MyaBH. HHAHp. 1990-4bl HAA3 A3ap6aj4AH PecnyóAHKacMHbiH xuaf ap-nyxaxbi cchhamhihahp. A3ap-6aj4aH PecnyÓAHKacbi Aah CoBexH Mhaah lIJypaCbIHblH y3By. Mhaah IIJypaHbiH xa-pHHH HUIAap KOMHCCHjaCbIHblH caApHAHp. Ebahahp. hkh yuiaFbi aap. XHH y3BA3pH X3KAH(|) eXAHAap KH. pecnyÓAHKaAa JapaH. Mbiui luapaHx, o MyMAaAaH caphaAjaHbi paJOHAapAa bo rapa6aF aoHacbiHAa b33hJ. jax, ha6eA3 haaupKbi hhxh. MaH-cHjacH uiapaHXAa ea b3. 3H(})3AapHHH C3M3paAH lUa. KHAA3 jepHHa jexHpa 6ha-MaJaH napAaMCHXHH hhahkh X3PKh6hhhh ÓypaxbiAMacbi MdcaA3AapH Ad KyHAa<nHK Aa. jHhacHHa AaxHA    bahachk. CaAPAHK BAdH 6y X3KAH(})A3. pH caca rojMaJbiÓ, Aenyiai-AapbiH AHrraxHHM Óyna M3a6 exAH KH. KVHAaJíHjH pccnyO-AHKa napAaMeHTHHHH JeHH daui4bicbi ceHHAdHAaH coHpa xacAHT eiMaK MyMKyHAyp. CeccHja Aah    CoBexHH caApHHH ce4M3K    MacaAacH. HHH MyaaKHpacHHa OaniAa. Abl. BhP H640 HaMH33A BB. pHAca Aa. Mhaah lllypaHbiH AaHMK KOMHCCHjaCblHblH C3A* pH, AXH CaApHHHH MyaBHHH Hca PaMCapoByH aa AaapóaJ. 4aH Aah Cobbxh C8APHHhh MyaBHHH, Hax4biBaH Myx-xap PecnyóAHKacbi Aah M34AHCHHHH CdApH hejAap 0AHjeBHH aAAapu Aaha xe3- XB3 43KHAHPAH.    HblXblUI eA3HAapHH 6np 40xy H. PaM. 6apOByH HaMH33AAHjHHH My-Aa(|)H3 exAH. h. dAHjeBHH 4>a. MHAHjaCbIHbl KH3AH CaCBCp. M8 óyAAexeHHHa abxha ex- M3K X3KAH(})HHHH HC8 h3M AehHHa, haM .Aa aAejhHHa Aa. AHAAap HpaÁH cypyAAy. /íenyxaxAapbiH xahnuiH hab 4wxbiui BAaH H. PaMÓapOB Ae-AH KH. oHyH nporpaMbi Aaap. 6&ÍHW XaAr ¡MaÓhacHHHH nporpaMbiHa acacAaHhip. CeccHja rapapa aAAbi kh. Hca PaMCapOByH (})aMHAHja-Cbi KH3AH cacBepMa 6yAAe. xeHHHa AaxHA bahachh. Hpa. AH cypYAMym AHKap HaMH- 33AAHi^3p caca roJyAMaAbi: CaÓHp'" 'PycxaMxaHAw caca roJyAMarAaH HMiHHa btah, E’xHóap M3MM8A0B HC3 xa. xbipAaiAW kh, o, 6y ha Map-TblH 6-Aa Ke4HpHAMHUI C6C. CHjaAa 03 Aenyxax caAahH|> JaXAapHHH ABjaHAbipMblUIAbip. /^etiyiaxAapbiH 6np hncca. CH hap haAAa xa’KHA otah KH, heJAap OahJbb HAa xe-Ae<})OHAa aAara caxAaHbiA. cbiH Bd napAaMCHXHH 6aui4bi. cbi B83H^acHHa caca roJyA-Mara pasbi 0Ay6.0AMaAi>iFbi OHAaH copyuiyAcyH. Pbica 4>acHAaAaH coHpa e’AaH 6AHAAH KH, hejAap dAHjeaa aaHK sypMar mym. KyH OAMaAH. B^yHAa aAa^ raAap HXAacu onp xyn xa’. xHpa caAMar 6apaAa xaK> AH(|) BepHAca Aa, cacaepMa. HHH HaxHMaAapHHa acacaH AenyxaxAapuH aKcapHjJaxH 6y xaKAH(|)H MYAa4>»8 exMo. AH. BeAaAHKAa, i«3AM cacBopiia 5yAAexeHiiHa JaAHua Hca PaM6apOByH ({»iiHAHjacfai ab-XHA eAMAAH. CoHpa AcnyxaxAap hecaO. AajbiMbi KOMHCCHja JapaxAU- Aap. OacHAaAaH coHpa hecafiAa. JbIMbI KOMHCCHjaHfalH C»APM KxxHjap lÜHpHHOBa coa oe-HAAH. o. KH3AH CaCBepMaRMH eKyHAapu harrbiHAa Mo’j^Max BepAH. /^enyxaxAapbiH oeJyK OKcapHjJaxH Hca PaMCopoayH AsapÓajMaH PecnyOAMKacbi |AH CoBexHHHH caApH ce. AIAM3CHH8 C9C BCpAH. Aah CosexHH JeHH ce. 4HAMHUI CaApH napAaMCHx rapiiibicbiHAa Hbixbiui eAOpoK A6AH KH, OHyH 4>8aAHjjBX noorpaMbiHbi ÁaapóaJnaH XaAr Ma5hacHHHH nporpaMbi xaiu. KHA eAa^aKAHp. O abah kh, BaKbiAa Ba OyxoBAyKAa pee. ny6AHKaAa HHXHMaH.cHjacH Ba3HjJaxHH KacKHHAauikacH npocecHHH AaJaHAbtpMara na. AbiuisNarAbipl. Hca PaM($a. POB haM4HHHH ÓHAAHpAH KM, A3ap6ajMaH xaATbiHbiH yMy-MH HUIHHa KOMBK BAO 6VL, AaHAapHH Ba KOMax exMaK HCxaJaHAapHH haMucbi HAd aMaKAauiAbir exMaJa haabip. Abip. CoHpa AenyxaxAap pee. nyÓAHKa HasMpAap KaOnne. XHHHH cxpvKxypyHAa Aaap-6ajHaHbiH oaui HasHpH Pa. hHM hycejHOByH xaKAH(|) ex. AHJh AajHUIHKAHKAapH X8C-AHr exAHAap. BahHA 0hMa. AOB, A66ac A66acoB. 3HjaA CaMaA3aAa, PahHM Paabijeo 6am Ha3HpHH 6hphhmh Mya. BHHAapH, Pay(}) Kyamommo. AOB, OHpHAyH HaAMAOB 6aiu HaanpHH MyaBHHAapH xacAMr OAyHAyAap. JlaKHH 6aiu Ha. 3HPHH MyaBHHH Ba3H<Í>0Aa. pHHa Py(j)’ax AraJeBHR bo MaxBeJ PaAaJeBHH HaMHaaA-AHKAapHHa AaabIMH MHTAap. Aa cae BepHAMaAH. üapJiaMeHTHH cdJiahnjjdTjiapH Mhjijih fAdnmcd aepHjiAH 3HjaA CaMaA3aA8 6amra Huia Ke4M3CH HA3 3AaraABp pecnyÓAHKa Aah Cobbxh caApHHHH 6HPHH4H MyaBHHH BB. 3H(|}acHHAaH aaaA oAyHAy. TaMepAaH Papajes Aaap-daJsaH Aah Cobbxh cbaph- HHH ÓHPHH4H MyaBHHH CB. 4HAAH. A(})HjaAAHH HaAHAOB Aah COBBXHH CaApHHHH MyaBHHH CB4HAAH. CeccHja «AaapóajMaH Pec-nyÓAHKacbi Aah Cobbxhhhh Mhaah Ulypacbi harruHAa» A38p6aj4aH PecnyÓAHKacbi- ^9Óh9 X9TTHHA9 © OY3VJIH HHC6h CaKHXAHKAdH COHpa ÓOAKaAa B33HjJax Jena ab aFbipAauiMbiuiAbip. MaJuH 17.H3 KB4aH KB43 paJOHyH BeJcaAAH, /(HAarapAa k3HA. AapHHa X04aB3HA (KB4MHm MapxyHH) xapaípABH hynyM oAMyuiAyp. /^yujMaH haMAa. CHHHH rapuibicbl aAMHMbllU-Abip. Aojyui aaMaHbi Mhaah OpAyHyH 6axaAjoH KOMaHAH. pH MOÓHA JyCHC|K)B B3 ÓHp acKap JapaAaHMbiui, hkh Ha. 4)ap HXKHH    AyuiMyuiAYp. 17 epMaHH ryAAypy oaay-PYAMyiuAYp. MaJblH 18-Ha KB43H KBMa uiahap KB4MHÜI haAPyxyH XupMaHHbir Ba AroyAar KaHAAapH xapatpABH KynAy axauia xyxyAMyuiAyp. PaJOH MapK33HH3 30 MBpMH aXblA. MbiLUAup. ¡JfiiFbimbi aap. Ba. 3HjJax KapKHH oAapar raAbip. HbiH KoHcxHxycHja raHyHy. Ha AOjHllIHKAHKAap BXMaK harrbiHAa ranyH AajHhacHHH MyaaKHpa exAH. TaKMa ca. AOHAa AejHA, haM ab napAa. MBHX 6HHacbiHAaH KanapAa, MBjAaHAa HOUiryH AHCKyc. cHjaAap 6auiAaHAbi. H3ah. haMAbi' MHXHHXHH 4>9CHAaCH3 OAapar AopA kyhabh 6apH AaaaM bxahJh MejAaHa cec. CHjaHbiH HHAacfai 6Hp6auia xpaHCAjacHja oAynypAy. MeJ-ABHAaKbiAap AonyxaxAapbiH hap ÓHp HblXblIHblHa 63 My. HacH6axAapHHH ABphaA 6ha. AHpHpAHAap. flonyxaxAap 6y raHynyH AajHhacHHH JaAHbia Y4YHHY MahAABH coHpa ra. 6yji exAHAap. Eahabh ab. jHiuHKAHKAapa acac3H, Aah Cobbxhh Mhaah Ulypacbi hhabh 6ba8 A3ap6aj4aH Pcc-nyÓAHKacbiHbiH Mhaah Mau-AHCH aAAaHanarAbip. Aaap. ÓajMaH Aah Cobbxhhhh óy. xyH caAahHjJaxAapH Mhaah MaHAHCa BBpHAAH. ByHyHAB 6eAa, rapapa aAUHAbi kh, napAaMBHXHH óyxyH Y3ba3. pHHHH Aenyxax caAahHjJaxAa. pH B3 cxaxycy oHAapwH ca- AahHjJax myaabxh rypxapana. AaK caxAaHbiACbiH. CeccHja «AaapÓaJnaH Pee. ny6AHKacbi Aah Cobbxhhhh Mhaah LUypacbi harrwHAa», «AaapÓajMaH Pecny6AHKacbi. HbiH npesHAeHXH AJaa HhJbbh OFAy MyxaAAHÓOByH hcxb’-4)a BepMacH 6apacHHAa» AaapóajMBH PecnyóAHKacbi Aah Cobbxhhhh 1992-mh ha 6 Mapx xapHXAH rapapu harrbiHAa», «AaapóaJnaH PecnyÓAHKacw npeaHACHXH CB4KHAapHHHH KBHHpHAMaCH harrbiHAa» AsapdajHaH Pee. nyÓAHKacbi Aah CoBexHHHH 1992-mh ha 25 Mapx xapMx. AH    rapapbi    6apoA8> Aah Cobbxhh HOBCaABHKaHap cec. CHjacbiHbiH MaJbiH 14.A3 ra. 6yA bxahJh rapapAapbi 03 ryBBacHHH hxhpmhui rapap. Aap hecaó exMax harrbiHAa Aa rapapAap raóyA exAH. BynyHAa Aa pecny6AHKa Aah CoBexHHHH H0B6aA8H. KBHap ceccHjacbi 03 hihhhh 6aiua HafAupABi. Ma^JiyMATJIAP AaopOajMau PecnyCjiHxacu npesHAeHTiDfHH caaaluiJjaTM-HH haMn KeMHpomra BU BAO «tflnra P9180 OTjy JUyero^JCB AaopOtjBaB Pec-nyfiABNacfai 5am HasHpimHH caAahBjJoTAapBMH BMpa er-MOKAOH aaaA oAyHMyoiAyp. A3ap6ajMaH PecnyGAHicacbi npeaBAeHXHHHH caAahHjJaxH. HM hajaxa KeMHpaHHH 4)apMa-Hbl MA8 PahHM VABhYCOja Of-Mf hTcojMoo Oamra Buia kcm-MocM HAa aAaraAap oAapar AsapOajMaH PecnyÓAHicachi 6aui HaaHpHHMH 6mpmhmh Mya. BHHH—Aaaj^jMaM PecnyOAM-itacu AoBAax HrxHcaABjJax aa riAaHAaiUAbipMa KOMHXaCMHMH CaApH Ba3H(|)0CMHA8H asAA eAHAMBUlAHp. AaapdajMaH PecnydAHKacu npesHAeHXHHHH caAahBjJaxH-HM hajaxa KeMHpaHHH <t>apMa-Hbi HAa Bahax raaMOMMOA orjy OhMaxoo 6ainra Huia KeMMacH HAa aAaroAap OAapar AaapóajMBH Pecnj^AMKa-Cbi 6aiu HaaHpHHMH MyaBHHH Ba3M({)acHHAaH aaaA eAMAMMoi-AHp. ••• A3ap6ajMaH PecnyOAMKacbi npeaMAeHXMHHH caAahHjJaxH-HM hajaxa KeMHpaHHH (topMa-Hbi HAhyeejB IlBphycejH orxy BycojMOH AaapOahiaH Pecny6AHKacbiHbiH mhaah XahAyK8CH3AMK Ha3H{HI BaaM- ^lacMHABH aaaA eAHAMMuiAHp. ••• AaapGajMaH PecnyfiAMKacbi npeaMAeHXMHHH caAahMjJaxM-HM hajaxa KeMHpaHHH capan-MaMbi HAa MaMMBABffO Ara-MBpaa OTJy ^a^apoo Aaap-OajMaH PecnydAHKacbi ahxh-AM HUUiap HaaMDMHHH dMpHH-MM MyaBHHH Xa’jHH eAHAMMUl-AMp. Aaap6ajMau PecnyOAHKacu npeaHAeHXHHHH caAahMjJaxM-HH hajaxa KeMHpaHHH (|»pMa-nu RAa BHHHgi hoJOar otj^ i>ABj«a Aaap&jMaH Pecnyo-AHKBCbl AoBAaX TeAeBH3Hjl Ba PaAMo BepunMiiiAapH lllMp-KaxHHHH caAPH BaaHipacMHAaH aaaA eAHAMHuiAMp. Aaap6ajMaH PecnyOABxaCbi npeaHAeHXHHHH caAahHjJaxH-HH hajaxa KeMHpaHHH ()>apMa-Rbi HAa Ap^ TahBp oray PacBoaAO fiaun'a Hma xeMMa-CH HAd aAaraAap oAapar Aaap-6ajMaH Peci^OARKacbi 5am HaaRpHHHH OHpHHMH MyaBH-HM BaaM^iacHHAaH aaaA eAMA-MMUlAMp. Aaap6ajMaH PecnydAHKacu npeaHAeHXHHHH caAahHjJaxH-HH hajaxa KeMHpaHHH capan-MaMbi HAa CyHhaAffni BajpaM OTMf 0B0ap(Ni AaapOaJMaH Pecny6AMKacbi mhaah xariAy- KacHaAHK HaaHpHHMH 6Hpiw-MH MyaBHHH Xa JMH eAH^MMUI-AMp. P. •. hYCIJHOtyN ASSMAMAH HcnnmmAChmm íaui ha3mph TTMH lAMIIMKM hArrUHAA A39PBAJHAH PECnyBiMKACbl nPE3MAEHTHHHH OePMAHbl PahHM 0AHhycejH oray byeejMH AaapOajMBH Pecnytf. AHKacbiHbiM Oam HaaHpH xa’jHH cahachr. By (tepMBH AaapOajMaH PecnydAHKacu Aah CoBetH-Mhaah UlypocboibiH MyaaKHpocHHa BepHACHH. AaopOijHHH PocHytaBiCbi Hpomomam CoñindJtfHiB hojHTH nnpis ABBpSeHiH PeeRyttAHBim Aah Comthihh «WI Baidii inahapH. 16 MaJ 1992-mh ha. B. r. OmHOWH ASaPBAJ^AH ptcnyuMucu BAIU HA3MPMHNH BMMinm MYABNHN TO'JMH lAMIIMKM hAmiHAA ASaPBAJMAH PECnyBJIHKACbl nPE3H4EHTMHHH oaPMAHbl BahHA rtaMaMMBA oray 9Iimoaoh Aaap6ajMAH Pee. nydAHHacbi Óaui MaaHpHHKH 6hphhmh MyaBRHM xa'jHH caha. CHH. By 6apMiM AaapdajMaH PecnyOAHicacbi Aah CoBexH Mhaah lÚypachiHhiH MyaaKHpacHHa BepHACHH. Aaop6HhHH PoeHyBAHHOeu HpeiHAeHXHHHH CoñhHjJOTHRH bajan HOMHpaH AaBpOojMHH PccHytfAHHacu Aah Cohoxbhhh caiPH J. M0MM9WB. BaKbl uiahapH, 16 MaJ 1992-mh ha. 0. A. TOIiMeaOByH AaePBAJMAH PECnyBIMCACUHyH MMIUM TeiillYKaCM3IMK HA3MPH re'JMH EAMJIM0CM hAITUHAA A30PBAJMAH PECnyB/IMKACbl nPE3H0EHTHHMH OSPA^AMbl OaxpoAAMH AJax oray TahMosoH AaapdajMaH Pecnyd. AHKaCblHbn MHAAH X8hAyKaCM3AMK HaSHpH XO'Jhh BAHACRH. By ^pMaH AaapdajMaH PecnydAHxacbi Aah CoaexH Mhaah lUypocbiHbiM MyaaKHpacHHa BepHACMH. ABBpdajMAH Peenydjnnacu HpesHAeHXHRHH CoABhHjJaxHHH hajon HeiHpaH AsapdojMBH PeenydAHHBcu Aah Cohoxhkhh caApH J. M0MM0AOB. BaKbl uiahapH. 16 MaJ 1992-mh ha. M. M. hOMMAOByH AiePBAJMAH PECnyBIIHKACMHUH AAXHIIM HlUñBP HA3NPM wmn EAMJiMacM hAiryHAA A30PBAJMAH PECnyB/lMKACbJ nPE3MAEHTMHMH 00PMAHBI % HcKaHAap MaMHA oPAy hangioB AaapdajMaH Pecnyd. AHKaCbniblH AAZHAH HUIAap HaSHpH Xa'jHH eAMACHH. By 4>8pMaH AaapdajMaH PecnydAHKacbi Aah Coboxh Mhaah UJypacbiMbiH MyaaKHpacHHa BepHACHH. AaapdBjMHH PocnydABHOCii npeaHAeHXHHHH CBjñkHijBXHiH hajm neMBpaH    _ AiapdohaH PecnydAHKoeii Aah ConexHun BaKbl uiahapH, 16 Maj 1992-mh ha. CBA^ M8A0 J. M0MM8AOB. M. M. MCMAJUIIOByH A30PBAJMAH PiCnyilMKACM nBMBl TEIKBMSMJA B0 PAAMO BEPMHMUJII0PM UIMPK0THHMH C9Um TO'JMH EAMHM0CM hAITMHAA A30PBAJMAH PECnyB/lMKACbl ITPE3MAEHTMHMH 00PMAHW MaMMaA MypmyA oPAy HcMaJiiAoo (Mommoa HcMaJbui) AaapdajMaH PecnydAMKacu A^babx TeAesnanJa na PaAHo BepHAHnUiapH UlHpKaXMHRH CaApM Xa'jHH eAHACHH. AsopdHjMHH PoeHydABRMU HpeaHAeHXHHHH CoABhHjJoxHHH halan Henpai    _ BaKbl tuahapM, 16 Maj 1992-mh ha. AJA3 MYT3JIJIHB0B liAPAMilblP? MoeiBa. 18 míJ (PHTA-CeTA-HUH Hyi^qMi P. 3a- A3F«aj€HH). Hkh ab^b abbpma-MMiu AacpdajMaH npeaHAeHXH AJaa MyxBAAHdOB OAa 16hachh KM, Pyciüaja koammuiamp. «0aKC» HH^pMacHja xhamo-xhhhh BepAHjH Ma’AyMan ko->, MaJbiH 16-Aa cahap AJaa yxaAAHdoB Baicbi JaxbiHAbi- XBjJapBjB BAasB JaHiMar aoa-AypyAMyuiAyp. hapdH hasa ryBaaAapniMH daui rapapKahbiHAa PHTA-^ C0TA myxdHpHHd dHAAHp* MHiUAap KH, AJaa MyxaAAH* ns PbiHABKbi rana aeooApoMyH-AaH «Ah-26> hapOH xaj‘ CHHAB JoAa AyuiMyuiAyp. Japa MocKBa BHAaJaxHHABKH HKaAOBCK aepoApoMyna AOPpy HCXMraMax    KoxypMyuiAyp. BoATorpaA    BrtnaiJaxHHABKH KoxeAHHKOBO oepoApoMyHAa íJJ^ ). TaJ- doByH napdH HarAHjJax cHjacbi xaJJapacHHAa AaopdaJ-Man 8j[>a3HCHHABH JOAa Ayio* M8CH rmiTbiHAa oHAapbm Ma’-AyMaxu JoxAyp- hapdn hana ryBBdAapH daui rapapicahbi-HbiH HyMaJaHABCH AeapiiAMHni npeaHAeHXH KaxMpan «Ab-26> xaJJapacHHHH MicaAOBCK aepoi. ApOMyHa KdAMdCH dapBAB HH-4>opMacHjaHiii Ha xanaRd, hb AB XaCAHr eXMHUlAHp. MaJbiH 6-Aa <t>yayAHHHH hora K8HAH yppyHAa aoJyui* A3 haAaK oAMyui Mhaah Óp. AyHyH B3B0A KOMBHAHpH Ta. hHp MdMMdAOByH epM8HHA3p xapa(}}A3 raAMblui MejHAH kb. pH aAblHMblUlAbip. 0 H0BPAJbIJI PaJoHAa dHp HBM3 KYH Aa-BaM BABH CaKHXAHK no3yA. MyuiAyp. XaHKaHAH xapaí})-A8H haApyxa b8 Cyp k8hah. H3 epMdHHAapHH MOXAy MaH-Abl ryBBdCH B8 xexHHKacbi KaXHpHAHp. ÁAblHMblUI M8'. AyMaxa Kopa ayuim8HHh Mar. caAH Madi^JbiAAa caphaAAB-KH cxpaxeiKH ahaMHjJaxH oaah dHp H6Ma KaHAH aAa kcmhp-MaKAHp.    __    _ MaJbiH 17-ab caax 18-abh 22.A8K haApyxyH KehHa TaPAap KaHAHHABH Madpa-JblAbtH CHPHR K8HAH aHpSh. AH xexHHKaAaH. HpHManAbi nyABMjoxAapAau mhxbhchb axauia Ma’pya raAMbiuiAbip. TaAa4)ax JoxAyp. 0 30HKHJIAH PaJoHyH caphaA KaHAAa. pHHAa BaaHjJex arupAbip. Ma. JbiH 16-AaH dy KyHaABK Ce. jHAAap KaHAH ra(j)aH pajony xapa4)A8H HHXBHCHB axauia xyxyAyp. EpMdHHCxaHbiH Mbp-pH Ba PacpaH paJoHAapuHAa AYUIM8HHH MaHAbi ryBBacH Ba xexHHKacbi xonAauiMar. AaAwp. © ryBAAJiM pa Mi BOAKaAB B33HUaX COH AB-MaAB arbipAauiMbiuiAbip. MaJblH 17-ab ABMHpMHAap KaHAMHa dKp Hena MapMH aXblAMblUlAbip. BHP mhahc HUIMHCH JapaAaHMblUIAbip. 0HpyAHR PBCVJIOB. C0A0P0KA0 CAKMTAMK nosyjiMyujAyp MaJbiH 18-ab cahap caax deuiABH EpMdHHcxaH opAycy-HVH dOAMdAapH HaXMbIBaH Myxxap PecnydAHKacbiHbiH CaABpax paJoHyuy xon sa ny-ABMjox axaiuHHa xyxMapa datu-ABMbUUAap. AjaapHH^wpMyn MyxdHpKHHH Hax^ibiBaH My-Aa^Ha K0MHXaCHHA3H aAAblPbl Ma AyMaxa xepa, AYuiMaH Ha JoAAa oAypca-oAcyH, CaABpaKa coxyAMara MahA KocxapHp. JlaKHH MHAAH opAyuyH ac-KapAapH Ba mhahc HUlMHAapH epMaHH ryAAyp dHpnauiMaAa-PKHHH HpaAptAaMaCHHd '{Mluie OAyp, axaiuAa oHAapbiH mob-reAapRHH cycAypypAap. KyHAya caax 12-abh coHpa caphaAAB AoJyiuAap Aaha rbia-PblH lUaKHA aAMblUIAUp, Mma-AH opAyHyH caphaA doJyHMa JepAauiau acac MOBreAapH hyMyMAapAa xyMAy ha^H xexHHKaABH HcxMc})aAa eABH AyUlMaHHH aAHHa KeHMHUIAHp. AaapdajMaH mhaah MyAaijiHa ryBBaAapH AYuiMaHa MyraBH-Max KocxapMaKAa AaBOM eAHp-Aap. JapaHMbiui BoaHjJaxAa ana-raAap • HaxMbiBaH Myxxap PecnydAHKacbi Aah MaMAH. CKHHH caApH h. 0ABjeB EpMa-HRcxaH npeaHAeHXH. Typ. KHjaHHH daul Haa^H CyneJ-MaH ABMHpaA Ba TypKHjaHHH xapHMH HUIAap HaaHpH Hhk-,Max HaxHK hao xeAe4>OHAal AaHbimMbiuiAbip. Tbab^h Aa-HbiuibirAapbi aaMaHbi n. 9ah-JeB EpMaHHCxaH npeaHAenxHH-AaH caphaAAB axbiuiMaHbi Aa-JaHAbipMaru xanad exMMui. C. ABMHpaA Ba h. HaxHHAaH Hca dyna KOMaK xecxapMajH xahHin exMHuiAHp. rdhPdMAHJIbirJlA hdAAK OJIMyniAAP paJoHyHyn 3apfaiCAbi KaHAH JaxfaiHAbiPbmAa epMaHH xaMaByaKapAapbUia rapnibi ao-JyuiAap XaraHH PycxoMOB aa Efa^ap MdMHAOB Y4yH coi^- My Aojyuwap oamvuiayp. 94>-raHbicxaH MyhapHdacRHHH hui-xHpaKMwcbi. xanHxaH X. Pyc-xaMOByn JapaxAbirbi ea pah- dapJiMK exAHjH xycytH xa’jH-RBTAbl ABCTBAB M8Cyp 8(|>raH AoJyuiMyAap AB4>BAapji8 ury-Maax KocxapMHouiap. XaraHH oayHyH coh AoJyuiyHAB Myha-cHpBja ayidbh xaHKbiR nej’-aXHHH XHAaC eAB dHJIMHUlAHp. Eaabp Mbmaaob Aa Aojyui JoAAAuuiapiii YMYH HYMyHO hah. XaraHHHHH 28 Jauibi JeHH-Ma xaMaK oJiMymAy. EAAap Hca OHAaH dHp Jaui khmhk hah. llJahHAAap xHjadaHbiHAa AaapdajMaHbiH dy rahpaMaH MYAai)}R8MRAapHHHH    1»8- pacHMH oAMyuiAyp. Annah oh-Aapa pahMax enacRHl iscapsT eap. Eac hapla capaiUTa?.. hap MyhapHdaHHH japauMa cadadH, rapubi Aypa6 xapa^)-AapHH 03 MarcaiA b8 HKjJafrna-pH OAyp. Papadar Myhí^x^a-cHHAa AB deA8AW>; AaapdajMaH xanrbi 03 xopnarnapbiHbi epwa-H« ryAAypAapbiHABH ropyjyp. HeMa ropyAyry dapaAB dnp roAap coHpa. 0B8aAMa AYiHMa-HHH MarcaA Ba HHJJarrA^pwm, dyHAapbi Heno hajaxa Ke4Hp-AHKAapHHK MyaJJaHAaiiiAHpMaja MaAbiuiar. Bnp ab4>b acKap-AapHMH3HH aoJyih saMaHbi aAa KeHHpAHjH epMaHH HJiB cehder exAHK- -O hen Ha^ KHaAaxMa-A8« AejHpA»: epMOHH xapa<|)H-H»H MHHHMyM nAaHbi JlaFAbir rapadaFfai xaMaMflAa aAa Ke-MHpMaK. JlBMblHbl HflIFaA eAB-paK Kopyca AohAHa aMMar, deAOAHKAa, rapadaruH AaFAbir hHccacHHH EpMaHHCxaHa dnp-AainAHPMaigp^... haMHH    nAaHbiH    6«phbmh liaphaAacH AeMMc oAap hajaxa KBMKpHAHd. XoMaoaHA paJOHy* HyH 0MHpaAbIAap, MyFaHAbI Ba KyponaxKHH xafiAJiBpM HcxHCua oAMarna Jyxapu Papafiar dyc-dyxYH ryAAypAapbiH bakhab. A»p. JlaMbm Hca... Majbn    15-abk    JlaMbHAaH AFMadaAHja 20 mhhiabh mox AHabIpkhh KdJiMHiuAMp. Ycxa-K3A Ulyma, XoMaAbi. Cup-xOBaHA. PymMyaap aa aW^bp jBipnaPABH NaAMHUI 15 ih*h raMTbiH.    PaJ<wyH    pahdapAH- jil>. XaUlKHJNtTAapbl. lOpAH MB- Maax MYMKYH ojmih hap melH. excaAap ab, ehxHjaMAapbi oab-MaK oAAynia mpxhhahp. AHAdAapH KOMYpMaK YMYH MauuiiH. deH3HH, raM. rbiBAapa    raAMar    yMyn Jep. apaar, kcJhm xanMar jiaaieM-Abip. KoMax YMYH AaapdajMa-Hbn AHKap mahap bo paJoH> JBpbHá MYIpaUHOT eíAHAMHni' AMp. KoMax Hca naBRHjRp. AaapdajMaH PecnydAHKacbi HasHpAap KadHHeTHHilH ca^ paMMEMblHa BCaCBH nMrblHHt-pbiH AambiRMacbi, fBdyn onyH-Macbi Ba jepAatziAHpRAMacH YMYH AFMada;^AB MaJbiH 12-A3H KOMHCCHja BO paJoH ropop-Kahbi (JiaaAHjJax KOcxapHp. Papaptcahbw caAi^. paJOH mm-pa haKHMKjJaxH dauiMbiCbaiuH dHpHHMH MYaBmiH PaMRB <t>8-XaAHjeBABH OJPBHAHK KM, Jla-MbiHa hop KYH 50‘ABH mox MatUblH NOf^piiJlMpi JlaKHH dy. MOX aaAbip. 0ks|> damra pa-JOHAap K6MBK KOCXBpMBCB Jla-4b«AaKbI aHAOABpRH XBhAY-KacHa jepo komypYHmoch HUIHHA8 KCMHKa dHxapHK. B«p inahHAHH fíitjmJiVB: — Coh^ JaxbiH PajFbi ra-cadacMHHH JaxbWAfaiPbHAa 6h-3H axauia xyxAyAap. MambOf-AapblH dHp HeMBCH KepH rajblxMaAbi oAAy. Ejia opaAa-Ma nocxAa AaJanaH AíbJyuimy* AapHMHa haKBpH MaJbiRAa 7 epitaHH japarAbicbnibi Jaxana-Aunap. imAH JeHHABH Amdó-AHja rajbiXMbuiiaM. Hipa ha-KHMHjJaXHHMH daUIMblCbl MOH# JeHHABH MaiubiH BepAH. OpaAa aHA8M, caKi^a ymapbiM aap. Bhp aaAaH Jojia ayuiYPBM. AAAaha xasamcYA... PaJoH npOKypopy Mydapiia BaJpaMosyH HapahaxAbiPbiHbt Aa dauia ayqim8K oxap. Mad-ha xaxxHHHH 'paJOH apaaHCMHa JaxbiHAamMacbi Mna anaraAap. KpHliHHOKeH BaaHjJax apbipjia. .uibid. BHpA8H.dMpe 25 — 30 MHH raMTbiHbiH ejHH aaMaHAa dypa axbiHbi Rca huim ntMt MaxHHAauiARpRp. • Pajoit RMpa haKHitfJJBXH-HHH dauiMbicbi MyHC»|i Ca. chaipoina ejia raMrbiHAapuH apacbiHAa KopymAYK. —fAOimOARP« R8JIBR8 «tcoa yen JepHH lap» neiio-J8 dopMAyJyr. T8kh aAaiuia-Pbi pean xahAyicoABR fgrpn- pa dHASfc, Bwiit>8M. damra pajoBJiapfciMbi3Aa ab Maxnunuc-A8p MOXAyp. AMMa rhah dy harAa ())hkmpa8uim8k aaxxu AejHJi. JlaMbmna aoJiyiimuibp K8P8K apxa M8dhaA8H HMicapaH raAMacbmnap. hap eaAB 5~6 anua CbiPbi-HaMar nobid. KoMyn «co apAu-apacbi KacHAMHp.    haaupAa pecnydJMKaMbiaAa Jybabh mox xejpHjja M8MHU8XV aap. Ko> D8C8H HHAH dy M8MHjj0XAap hapaAaAiapHap? Mavap dy«-AdM Aa apup KYH    ona. Mar?    BaKbiAa    AaHMK jamajbun jepnapHHH    xapx eABHAapna «ui anapaH komh-xa Bap. KoMmaHHH HYMaJoH-AoaapHHit hana dy xap9i|>Aa KopaH oJiMaJud. Bttyh kym ay* nryd HMpa haKHiiiiJJaxMHHH. «aAT MaraacnRRH aa AHKap Jep-AH xauiKHAaTAapbm yaspRna. JlaKHH JlaMbOM 03YHAB 30-pypH xtaAdHpnap jiaHR hojan KeMHpHJiHp. JlaMbm 4 haabh MOXAyp xahJiYKa ajmoiAhffup. hYMyMJiem Ma’pya rajuip. Pa-JoiiyH pabdapJiapH akb^ 9ha-ahmhh homypyJkmbch MacaJiaca KaJTOHAa «heM jasa mx» J9t-jwniK ry wpHtpa oayiiYa M-JHTHH MaWD BepOMajHK» - Of jMPffH. ItaXH atam amniAa onaR axpa4> lOHAaBpni cíhíh-AapHHH pajOR MapicaaaHa Max-AbipMarAa dena aMHajnnc koc. xapHpjnix Hymtnu Kopyc npo^ nh ím ryaia xomuijiid. Jbm»-Aa raiuibi Aairnuiap KexBMa-JH heM K8CAB mydba AorypMyp. XoMaaaHA paJoiiyqyH aaop-dajMafljibuap ¡atmpm cam y>m K8BAR Ai epM8BBJiafNOI IBiaH-cbia hYMfyMxapMRt m'pys ra-jiMd. rjwm^no wmc09m dapa-A8 Tacaaiyp Japaxnar ymyh Aej8R m XoMaMRAPi 37 ep-M8HH Kaajmjii Jyaa canan Ja. pBTAbiJiap oHAapa pahaxAbir Bcpmp. JlyusMmm dojiita ab MjHpMM AB^B apTbir ryaiBCH-HHH radaruPAa AaJaMMar acA rahraMaiuibirAhip- 0MNpaAbiAapAaKbi AOjyui nocxjiapbWAa ojiAyr. PaJoH XaAT ModhacHHHH caAP« MaMMdA MehpoABjea hkka ao-jyiiiMYJiBpABH ryjiy HntvraAH-Jeaia. AiiJtthBepAP SeJnaAO' •yn. Jycmh HacadOByii, EJ-HyxAa IVJiKjeaKH. OaaaHA Kyji-MaAfai>eaHH. BahHA rymiJeaiiR. IfahappiM CyAeJicaHOByH aa damrajiapbrahiH aABfflbi MaKA». JleAH KH. OHJiapani hyHapBBa daxMaja^r coh Baxxnap aa-aajjex xejAH arbipnanihid. ryBBaJiap HMcdaxM reJpH-dapa-dap oAAyryHAaH hap hx-KM BepHpHK. Coa Jox KH. ha-MbiMbia coH Hw^acaABK aoJyoib-MajHK. JlaKHH K0M8K 6A8 dRA raCAaH KeMHKAHpHAHp. Madha xaxxHHABH dHpdaiua AnadoAH uiahap MapicaaH xac* xoxaaacbma KexAHK. BuaH 0MMpaJiiuap K8HAHHA8 Japa. mmaMjiapuH MYB^KMa OAyH-tivry Donanja anapAbiAap. Ym Japajifci aapAbi EmiaH 0hMaAOB. rypdaR Arajea ' sa Bana^ CejiHIOH- Aacn iioMaR- AigiHH coanapHHH EjiMaua HHXAiipAMr. Afpbija daxMaJa-par MohpocH «mbirnaHAU. Y3YHY dHsa xyxyd ofim: - 0Kop jena o xapod» Jo-jyiya AYmco. PyjiyJa AeJapcHa KH. ropxyjy flnp maj Jowp. yaaru diq> liodmjo oocn ra* J XicnxaBaauH dam immm UlahJiap 0JHjeB acab xk. o*-mmaam xacxánap cafiJinar npBAHp. XmaH mh|hww8m. í>pOBHHa BaiMkh aJaruHAmi JapaaaHudHap. YMyiaiJJixaa. hhihJoaíh zocToxaRaJa R8MH-PHMH 50-abm oox J0aHH flO* JyiUMYHYH haMbKbi xaM i^a* ARM8 oAyHapar JerntABR Maoiii XaXTHHa KeXMHUIAMp. XacxaxaHaHbiH MuiMHAapHHa dMAasacHTa abJyui MOjAaHJia. pbiHAa A& tpacx KaAMaK omp. 4appoh, xepaneax, 4)eA;piiep ao xa’MHAM JapAMM Mauomu AaMM 0MHpaAblAap K8HAHHHH nocxAapbiHAaAbip. Jy*kYJI japaAaHiHAapbi eaa opa^a. Ma MyaAHMa eAMpaap. ...Hham Hca HeM8 AaJYm-AyJymyb dapaAB. Tapada-PbiH rajHap HorxaAapHHAi AB<}>dABpA8 OAMymyr. naMH. UI8KM KHMH. dy AW^ AB hop JcpAB A«JY“*^Y*BPHMH3«I OAYHYH KoayHa amk daxAur. AapbIHM. MHCHACH3 KHMAAHK KOCXapAHKAapHHU KOpMYHiYK* Ah K8A dy hYHBp. dy rah. pOMlHAbir KHMHHCa CBpHm. TaCH3AHjH. AOjYm nKTHiCa. cbiHAaH xadapcHaAHjH yMda. xbiHAaH hena MbixMp. Aac. xa KOMaHAHpAapHHHH dHp MOxynyH hapda huiab ni* PY<^k JoxAyp. Ba’aaH hof. n yrypÁy aMaAHjJaxAaH ooh. pa Ha eABMaKAopHHH Aanr MYaJJaHAaiUAHpB dHAMHp. H». xHMaAB xyxAyrAapM Maora. A8H KepH MaKHAHpAOp. EuiMXAHjMMHaa Ropo. AiOp. dajMaHAa bapd eAMHHRH hr. MaAHKAapHHH dHA8H XPtpY- daxH aaoRXAap. copHopeump, haxn KeHepaAAap Aa aa rí. JHA. rapadar HyhapHdic» HHH AaaaM tXAHjH 4 mMMm apTur myaaítaí Cyny m Modha. Ha xaAT hace tARp. 0B83BiAa hap ahJywr tom, pa yrypcyaAyrAapifiibfaM yayM-yaaAbi iiYiaRBpo eARp. cadadnapH axnpaipiv... . Cajap ACJUHOB. 3H|íaARB CYJffAflCMI. «Xair raotfHaaHH ■yi. ;
RealCheck