Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 15, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 15, 1992, Baku, Azerbaijan Талелар    1    сигналы «ЩИКЕ, КЕРЛИНДА НЭН31-.» I горугу дарыдырлар Уч 1ашлы Влчив Нусе], иовуя хэстэлнк тарихчэсн Ьэм дэ инсан тале1инин, хе]ирхаЬлыгын тарнхчэси. дир. Ону дава-дэрман ]ох, дня а!ры, дил а!ры нвсав. ларын мэрЬэмэтя дун]а. ¿а га1тарыб. — Елчин анадан нормал догулмушду, — де)э атасы Гуоад Ьусе}нэв сеЬбэтэ баш-ла1ыр. — Бир Ьэфтэдэн сон. ра бизэ догум евиндэ бил-дирдилэр ки, ушарын ганын-да парчаланма не дир. Кер-пэни «Ана вэ ушаг» мэркэ-зинэ апардыг. Ики Ьэфтэ муаличэдэн сонра гандакы парчаланма да^нды. Амма Ёлчин невроложи хэсТэл^э дучар олду. Ону ики дэфэ ушаг невроложи хэстэхана-сында муаличэ етдилэр. Мэс. лэЬэт кердулэр ки. Мос-кава}а, педиатри}а инсти. тутуна апараг. Орада да 15 кун jaтды. элач тапыл-мады. Ьусе}новлар аилэси }е-ничэ ишэ башламыш «Бакы — Инвест* Азэрба)чан — Алманза муштэрэк муэс-сисэсинэ мурачиэт етди. Елчинин тибби сэнэдлэри Ьамбургдакы ушаг клини. касына кендэрилди. Бир Ьэфтэдэн сонра мусбэт ча-ваб алынды. Елэ бу вахт Елчинин ана-сы Лалэ ханым Азэрба]чан нума^ндэ ЬеЛ’этинин тэрки-биндэ Алмани}а1а .)ола ду-шуб. Ва}зенЬа}м шэЬэрин-дэ нума]эндэлэримиз а1ры. а)ры евлэрдэ галырмышлар. Лалэ гонаг галдыгы Пуст-лар аилэсинэ — фрау Кер-линдaja вэ онун Ьэ}ат 1ол. дашы ИоЬан Ьанс Пуста ез фачиэлэриндэн свЬбэт ачыб. Мэ’лум олуб ки. алманла. рын да 1еканэ евлады он 1а-шыида бу хэстэликдэн вэ-фат едиб. Елэ орадача Лалэ ханыма Бакыдан хэбэр ве. риблэр ки, Ьамбурга муали> чэ^ квндэрилмэк учун Елчинин сэнэдлэри Ьазырдыр. Ьамбургда онларын бутун мэишэт проблемлэрини «Бакы — Инвест»ин шарики «Сима}текс» фирмасынын президенти, эслан Чонуби Азэрба)чандан олан Садыг-бэJ Сарами-Намини оз бо}-нуна котуруб. Ертэси кун Елчини Ьамбургун Енен-дорф Университетинин нэз. диндэки ушаг клиникасына Лэнкэран ра]онунун эра. | зисиндэ 1ерлэшэя Киркан I горугу 1936-чы илдэ 1ара-дылмышдыр. 1966-чы илдэн девлэт горугу статусу алан бу саЬэ надир биткилэрлэ зэнкинднр. Республикамыз-дакы 430 нввдэн чох агач вэ кол биткисинин эксэри). Иэтинэ бурада раст хэлмэк олар. «Дэмирагачы», гара-чеЬрэ», «шабалыд 1арпаглы палыд», «}аланчы гоз», «мах. мэри агчага)ын», «гызыл. агач», «гараагач» кими ги1-мэтли агачлар горугда даЬа чохдур. Адлары чэкилэн агач вэ биткилэрин артырыл. масы илэ мешэчи ал нм л эр ботаниклэр, биологлар мэш. гул олур, елми-тэдгигат иш-лэри апарырлар. Горугда Ьэмчинин даг ке-чиси. шорг булбулу. мешэ то1угу. гарато}уг вэ башга чинсли ЬеЗванлар да бэс-лэнилир. Бутун бунлар го-ругун . ]ох, халгын, респуб-ликанын вары-дввлэти, сэр-¡вэтидир. Инди бу сэрвэтэ I дэ коз дикэнлэрин са1ы чо-| халыб, Ьэрэ бир тэрэфдэн горугу дагыдыр. Тэкчэ бнр факта фикир верни. Горуг ¿арадыланда онун 15 мин Ьектар саЬэси варды. Инди вур-тут 3 мин Ьектары галыб. PaJonyH aj-pbuajpbi тэшкнлатларынын тэгсири    узунден эразимнз Ьэррача го!улуб. торгцгла-рымыз paJoH мешэ тесерру-фатынын, гоншулугдакы «Дашдалыгжар» вэ «Авро. ра> совхозларынын ихпца-рына верилио. Инди    дэ «Аврора» гэсэбэ Советя вэ ча1чылыг совхозунун    peh- бэрлэри «дишлэрини гыча-}ыблар». Онлар республика торпаг мэчэллэсинин 141-чн маддэсинин Аээрба^чан Рес-публикасы Назирлэр    Со ве тинин «Девлэт горуглары Ьаггында» 1982-чи ил 22 ап. рел таоихли гэрарыны ко. буд сурэтдэ поза par гору-гун мупафизэ зонасындакы торпагларынын 6ejyx    Нис- сэсини 1ерли сакинлэрин шэх_ си истифадэсииэ вериблэр. Нэтта бу бародэ гэрар да гэбул еднблэр. Инди Намин адамлар торугда ев тя-кир. онун сарвэти ила иста, ди клэри кими давранмр-лар. Ларанмыш вэзиЛэтлэ ала. гэдар республикаиыи мува-фиг идаре ва тэшкилатлары гаршысында мэсалэ галдыр-мыш, еэбашыналыгын гар. шысыны ал маг учун кумаи калан *Нэр Jepa мурачнат ет. ми шик. Лерли пахимиДат орган лары бу масэлэ]э га. рышмаг истэмирлэр, Jyxa-рылар да сэсимизи ешит-мир. Куманымыз сиза, бир дэ JeHa сэлаНиМэтли раНбэр. лэрнн инсафынадыр. Ка. мэк един, горуг элдэн ке. дир! АдлаЬшукур БАРЫ РОВ, Ьириаи девлэт 1Ч1ругуиуи директору. РЕДАКСИЛАДАН: Лэгии )ухарыдар гортг директору, нун фэр]адыяы ешнтджлэр, Jonra бу ишэ бир эичам чэ-килэчэк. Галды Лэнхэраини раНбэршфтэ, оилара xejH. лэси сезумуз ]охдур. 0з Ьугугдарыхы, pajoHyx тор. пагларыны, горугумузу бала аеаилыгла кузэштэ иедаи-лорэ, Нам дэ езлэринэ табе олая тэшхилатлара кузэштэ кедэялэрэ не де|э билэрия жи... Экс-сада кэтириблэр. Елэ бу вахт фрау Керлинда Пуст да Ва]зенЬа]мдан кэлиб. Бир нечэ мYaJинэдэн, мэслэИэт. лэшмэдэн сонра Ъэкимлэр ушага диагноз го1ублар. Лакни муаличэ едэ билмэ]э-чэклэрини билдириблэр. — Бурада да евладымыза элач таиылмадыгыны билэн. дэ. — де1э Лалэ ханым сеЬ-бэтэ гошулур. — сарсылдым. Кез ]ашларымы сахла^ бил. мэдим. Ьисс етдим ки, вв-ладымы итирирэм. Тэ^арэ лиманында бязи БакьОа ету-рэркэн фрау Керлинда эмин етди ки, «нэвэсинин» муа. ЛНЧЭСИ УЧУН ваР гуввэси илэ чалышачаг. Алман^ада 15 ил парла. ментин депутаты олмуш фрау Керлинда вэ’динэ эмэл етди. Елчинин хэстэлик ка-гызларыны МунИен шэЬэ, риндэки хусуси ушаг мэркэ-зинэ кендэрди, муаличэ учун разылыг алан кими, бизэ зэнк чалды. Билдир-ди ки, Елчинин бутун муа. личэ хэрчлэрини ез узэри-нэ кетурур. Лол хэрчими. зи бу дэфэ дэ «Бакы — Инвест» муштэрэк муэсси. сэси едэди. Бу илин фев-рал а1ынын ахырында Ал. маниЗДа 1ола душдук. Кли-никада Елчинин бэхти кэ-тирди, онун Ьэкими фрау Керка вахтилэ Бакыда олмуш, шэЬэримизэ вэ .онун сакинлэринэ вурулмушдур. Клиникада ушагы дава-дэрмансыз, хусуси кимнас-тик усулларла муаличэ ет-мэ1э башладылар. Ьусе1новлар аилэси Елчи. нин алмани1алы нэнэси Ъаггында ^ош сезлэр деди. лэр, алман халгынын 1ук-сэк инсанпэрвэрли1индэн да. нышдылар. Фрау Керлинда Пуст Бакыда да белэ бир хусуси ушаг клиникасы ачмаг фикриндэдир. «Бакы — Инвест» муштэрэк муэссисэси тэшэббусу мудафиэ едиб. ВаЬяд ЭЗИЗОВ, «Халг гэзети»нин мухбири. 0 Алмани]а Елчини ана. сына ]енидэн багышла]ыб. Фото Ч. Ибадовундур. кеьнэ ГЫШЛАГ ЛЕНЭ сшгдыр «Халг гэзети»нин 1992-чи ил 9 апрел немрэсиндэ дэрч олунмуш «КеЬнэ Гыш-лаг са)ыг да1аныб» мэгалэ-си бизэ бир дун1а севинч бэхш етди. Дар кунумуздэ дэрдимизэ шэрик олмага кэлэн эмэкдашларынызын зэЬмэти Ьесабына баша кэлэн бу 1арым сэЬифэлик материал кеИнэ гышлаглыла-ра, нечэ де1эрлэр, голл'анад верди. Виз бир даЪа инан. дыг ки, дерд тэрэфдэн даг-ларла эЬатэ олунмуш, гар-тал ¿увасыны андыран кэн-димиз Ьеч дэ тэнЬа де1ил. Баш вермиш Ьадисэ киров тутуланларын аилэси илэ бнрликдэ бутун ел-обамы-зын кэдэринэ чеврилмишди, Ъэм дэ бизим учун эслиндэ кезлэнилмэз иди. АхЫ бу вахтадэк Агстафа ра)ону эразисиндэ ермэнилэр тэрэ-финдэн Ъеч бир басгын те-рэдилмэмишди. Ра1бнун 1е-канэ сэрЬэд золаи>1 олан кэндимиздэн демэк олар ки, бу муЬарибедэ или дефе иди ки, гулдурларын пусгусуна душмушдулэр. Бах буна ке. рэ Дэ кедэнлэримиз диич. л^имизи позмушду. Уми-димизи милис ишчилэрияе. онларын реЬбэри Билал Мэм-мэдова, езунумудафиэ дэс-тэлэриндэн эн (Ьэалынын башчысы Алик Мурадова багла!араг киров кедэилэрн. мязлэ бир 1ердэ ез агибэ-тимизи кезлеЗирдик. Чох шукур ки, алты евин ишыгы 1енидэн 1анды. Баш вереи, лэри д^ллэ демэк мумкун де. ]ил. Бизэ чэтин кунлэримиз-дэ хош овгат, бе1ук руЬ 1уксэкли1и ашылаЗан эмэк-дашларыныза, гэзетинизин бутун коллективинэ дэрин миннэтдарлырымызы бил. диририк. Бу мэгалэ бир де она керэ ]аддагаландыр ки. Азэрба]чан хэритэсинэ душ-мэ1эн, Ъеч ра1онда да ез ады иле чагырылма1ан Keh. не Гышлаг, демэк олар ки, бутун республикада танын. ды. Ьалбуки геэетяи чыхы. шыиадэк биз ез уимиымы. зы Jasan да да мутлег со. ветли1ин адыиы кестэрмэли идик. Шукур ки, нэОДэт, КеЬнэ Гышлаг ез ады илэ чагырылды. Инди кэнднн мудафиэси кундэн.кунэ меЬкэмлэндири. лир. Виза rajpbi. кемек кес-тэрмэк ястэ1енлер дэ чоха* лыб. КеЬнэ Гышлага диг-гэт артыб. Кэнднн мудафиэчилэри душман гаршысында JeHa ajbir-cajbir да]аныблар. Бу JypÄyH алынмаз г ала ол. дугуна езумуз де урекден инанырыг. чунки инам ол. MaJaH JepAa гэлэбэ де Jox. дур. Миреари НАМАЗОВА, Агстафа pajoay, КеЬиэ Гышлаг кеидишш сакини. «1ЕДДи кезал» АЛМАНШАНЫ ' НЕ1РАН ЕТДИ Г. Гара]евин «Ледди ке- зэл» балетинин или тамаша-сындан тэхминэн 40 ил ке-чир. О вахтдан бу тамаша Азэрба1чан Девлэт Опера вэ Залет Театрынын реперту-арында езунэ мвЬкэм ]ер ту-тур. «Ледди кезэл»ин козэл-ли]нни тэкчэ республикамыз-да де]ил, Иэм дэ Франсада. 4ордани1ада, Ьиндистанда, Шри-Ланкада 1уксэк ги]мэт-лэндириблэр. Бу Jaxынлapдa исэ «Ледди кезэл» Алмани-]аны да 11е]ран го1ду. Бир дэфэ кормэклэ пэр тамашаны севмэк олмаз. «Ченерал бизнес консалтинг» фирмасынын нума]эндэси Нилли Александра Бакыда ишкузар сэфэрдэ оланда «Ледди квзэл»э бахмышды вэ илк бахышдан тамаша онун хошуна кэлмишди. Елэ о вахт да «Ледди козэл»и Алмани)а]а дэ’вэт едэчэ)инэ сез вермишди. Гэрб тама-шачысы Азэрба]чан балети-ни мутлэг кермалидир, — демишди. «Ледди, кезал» уч шэпэр-дэ — Висбадендэ. Ье)дел-бергдэ вэ Тубинкендэ кес-тэрилди. Илк тамашадан сонра Висбадендэ ^ыхан гэ-зетлэр азэрба)чанлы артист-лэрин jYкcэк усталыгындан ]азырдылар. Тамаша угурлу олдугундан Тубинкендэ чэр-кэлэр арасында элавэ стул-лар дузмэк дэ лазым кэлди. Алманлар Aзэpбajчaнын халг артистлэри Рэфигэ Ахундова вэ Магсуд Мэммэдовун гурулуш вердиклэри бу тамашадан чох мэмнун олду-лар. Лалэ ОСМАНГЫЗЫ. «ЛАТЫН ГРАФИКАЛЫ ЛЕНИ АЗЭРБАЛЧАН ЭЛИФБАСЫ» «Маариф» нэшpиJJaтынын тэзэ бурахдыгы вэсаит белэ адланыр. Тэртибчилэри Н. Мэммэдов, Ч. РэИманов, ре-дакторлары Э. Чавадов, Ф. Халыговдур. Киришдэ элифбаларын )а-ранмасы, формалашмасы. бизэ кэлиб чатанадэк Иансы мэр1шлэдэн кечмэси барэдэ мэ’лумат верилир. Китабда верилмиш чэд-вэлдэ латын вэ кирил Ьэрф-лэринин 1азылыш формала-ры муга]исэли шэкилдэ кес-тэрилир. ]еринэ керэ иш-лэнмэси вэ оху га)далары шэрИ едилир. Чохяшлэнэн Иэрф, сез вэ сез бирлэшмэ-лэринэ дайр изаИлар элиф-баны тез гаврамагда охучу-\а кемэк едир. И. ЭМЭНУЛЛАЛЕВ. Лазын илыг Навасы ба-]агдан бэри ejванда дуран Мэдот кишинин фикрини-hymyHy хумарландырыб хош. алландырмышды. Эзиз-хэлэф оглуну aFлaja-arлaja hajBTa кечэн керэндэ кишинин га-ны га1нады. — Aja, Jena ноолуб?.. Ушаг элинин архасы илэ кезунун Зашыиы силмэк ис-тэди вэ бунунла да бурнунун ганыны тамам-камал узунэ ]ахды. Оглунун «ганына гэлтан* олмасы Мэдэт кишинин дэ ганыны чошдур-ду, кишинин сэси najaiH башына кетурду: — 9-э-э, ким сэии бу ку- нэ салыб?! Сэсэ ушагьш анасы да Óajbipa чыхды, ушаг анасы-ны керуб элини тэзэдэн кезунэ апарды: — Чавад! — де]э Иычгыр- ДЫ. Мэдэт киши артырмадан hajaTa енди, ушагын голун-дан JanbimHÖ: — Душ габагыма. — де-ди, — дэдэсинэ xejn6. о Ча_-вадын ашынын cyJyHy вер-диррэм!.. Кишинин гоншу]а шика-J3T3 кетмэк HHjJaTHHAa ол-дугуну керэн арвады эринии габагыны кэсмэк истэ-ди: — Бир Ъввсвлэн олсун, aj Мэдэт! — деди. — Ушаг. дыр дэ, бу кун савашыблар, • caöah барышарлар. Jariw бизим ушаг бир вуранда бу дэфэ она да икиси дэ]иб... Арвадынын бу сезлэри дэ Мэдэт кишини joлyндaн елэ-ja билмэди. Мэдэт киши ушагы JaHbiHa салыб Ьавалы. Ъавалы roHmyJa ¿олланды. Сэмэд киши багда araf-ларын дибини бeлл9Jнpди, оглу Чавад да эл-ajar едир-ди. Мэдэт кишини бир аз б'гндан ирэли савашдыгы МаЬирлэ керэн Чавадын кез-лэри дерд олду вэ ушаг ча-ни-дилдэн ишэ киришди. Сэмэд гоншусунун гы-рымындан бир mej кэсдир-MajHÓ элиндэки бели кэна-ра атдыса да, аглына Ъеч НЭ K9THpM9AHjHHA9H вЛЭЧЭ сакит-сакит: — Xejnp ола, aj Мэдэт?— сорушду. Мэдэт кишинин пирси-hHKKdCH тэзэдэн чошду: — Оглунун ипнни flej3H бош бурахмысан, aj гоншу? Индидэн энчам чэкмэсэн гырылыб Joлдa галар... Сэмэд киши бу сезлэр-дэн тутулса да. езуну о Jepa гоJмады. Узуиу оглуна тутду: — JeHa кимин чэпэрини ашмысан?.. Ушаг ' горха-горха нэсэ мызылданыб агламага баш-лады. — Рэдд ол бурдан, кезум сэнн кермэсин! — Сэмэд киши оглуна ачыгланды. Чавад елэчэ aFлaJa-aглa-Ja тез сивишиб арадан чыхды. Сэмэд киши дэ тэзэдэн бели элинэ алды. Ьэ. демэли Сэмэд киши ушагын устунэ гуруча ачыгланмагла тэнбеЬини бит-миш Ъесаб етмишди, Ьалбуки Мэдэт киши гоншусу тэрэ-финдэн кунаЬкар ушага гар-шы даЬа сэрт чэза тэдби-ри кeзлэJиpди. HEKAJd Мэдэт киши елэ бу нара-зылыг вэ инчикликлэ дэ узу-ну Сэмэдэ тутуб: — Вэссэлам?! — де1э гэ-зэблэнди. Бу дэфэ Сэмэд киши дэ Ьевсэлэдэн чыхды: — Де]ирсэи инди мэн дэ ушагын агыз-бурнуну гана-дым?! Мэдэт киши тохтамагбил-мирдн, оглунун голундан тутуб дартды: — Дуз дeJибл9p ки, га- наи ганмаза борчлуду, бэри кэл, а бала, кедэряк лазы-ми 1ерэ, орда шика$этимизэ гулаг асан тапылар. Сэмэд киши бу сезлэрэ мэЬэл гoJмaJыб ез ншш^-ди вэ елэ бу да Мэдэт ки-шиЗэ Jaмaн ачыг кэлди. Ушагын анасы нэ иллаЬ ет-дисэ Мэдэт кишини Jyмшaл-дыб гэрарындан дендэрэ билмэди. Лох, Мэдэт КИШИНИН фикри гэти иди; о, гоншу кэнддэ отуран милис саЬэ мувэккилинин 1анына ши^этэ * кедэчэкди. Елэ буна керэ дэ ушагын эл-узу-нун ганыны ¿умага да го]-мады... Мэдэт киши оглуну да тэ-лэсдирирди ки, тез Joлa чых-сынлар вэ ушаг да атасынын горхусундан диниб-даныша билмнрди. Кишини фикрин-дэн дендэрэ билмэJэндэ ана YpэJи дезмэди: — А киши, ушаг сэЬэр-дэн ачды, — деди, — сэб-рини бэс, 14^ ушаг ]е)нб гарныны до]дурсун ки, Joл-да дуз Jepиcянl Ачыгындан сэбирсизлэ. шэи Мэдэт киши исэ ¿убан-маг фикриндэ дeJилди вэ ушагын анасы да чар-начар галыб Joл учун Jeмэк ду-зэлтди. "т.г.езп,    я;    'rt*r 'ft'u Мэдэт киши ¿олда да бир xeJflH белэчэ ¿елли кетди. Мэнзил башына Ьэлэ варды. Куиэш артыг гуруб едир-ди. Лолун Ьэр ики тэрэфи чел иди вэ этрафын бу ке-hhuuihJh, кунэшин гуруб етмэсиндэн доган гэрибэ бир Ьэзинлик Мэдэт кишини бир балача сакитлэшдир-сэ дэ, Ьирсини-ачыгыны со-JyTMaMHmflH. Бир тэрэфдэн дэ ачлыг киши ja куч кэлмишди, ахыр ки, Joл устун-дэки булаглардан биринэ чатанда киши езуну сахла}а билмэди: — А бала, Ье]бэндэки о 4epajH чыхарт керум, деди, — Ьэм дэ бир Ьовур динчимизи алаг! Мэдэт киши элиндэки дурмэкдэн бир нечэ дишдэм алыб кезунун гурдуну ел. дурэндэн сонра нэдэнсэ че-paja бирдэн зэнд |етирди. — Черэк нэ ¿умшагды, — Aeja сорушду, — 6ajaM анан бу кун тэндир галамышдыт Ушаг агзындакы тикэяи у дуб:    „ — Лох. - деди. - Пустэ хала сэЬэр Чавадла кен-дэрмишди ки, исти черэк-дир!.. 4ejH9AHjH лохма аз гала Мэдэт кишинин богазында галмышды, ч киши тикэсини кучлэ уда билди. «Лэ нэт сэнэ, mejTaHl» Сонра Мэдэт киши езуну дэ, арвад-уша-гы да cejyö елу-дири rojMa-ды. Дэдэсинин Yp9jHHA9 де-ди}и о ceJYШЛэpдэн ушагын хэбэри Jox иди. Ушаг ата-сыидан анчаг башга сез ешит-ди: — Эл-узуну Jy, душ габагыма, кери денурук! Бу дэфэ ушаг Ье}рэтлэн-ди. Мэдэт киши JeH9 дэ Ьирс. лэнди: — Сэннэн де|илэм?.. Ушаг севинэ-севинэ: — Лахшы, aj дэдэ, — деди, — roj онда ¿ердэн черэ-JH jыFышдыpым! Мэдэт киши оглуну тэ-лэсдирсэ ДЭ / ушаг сэбрлэ Kej отларын устунэ дагыл-мыш черэк гырынтылары-ны бирэм-бирэм ¿ыгырды; булаг усту иди, кедиш-кэ-лишли Jep иди, кэрэк Jepfla бэрэкэт гaлмaJaJды. Ираг, 6h.hm3Jh6 тaпдaлajaн олар-ды. .Мэдэт киши KepHjd, еви-нэ rajHTMara тэлэссэ дэ, бу дэфэ Оглунун сэбрлэ иши-ни керуб гуртармасыны кeзлэJиp вэ онун белэ черэк гэдри билмэсинэ ypajHHAa севинирди. А]дын ТАГЫЛЕВ. . 1ч АЭеРБАЛМАН РССПУБЛИКАСЫ маденииэт НАЗИРЛМЛИ азорбалчаи демат АКАДЕМИК ОПЕРА ва ВАЛЕТ ТЕАТРЫ Риспубликаиыи емекдвр артистмри гарина каримовА • •• адил маликовун иштирвкы мл« «КОРОГЛУв 5 Нмссиям омра Тамаша саат 15-да башлаиыр. Бмлатлар таатрыи иассасыида саат 10-дам 19-дан сатылмр. Ма)ым 17-де Y. Бакы Давлат Уииаарсмтати Ламкаран филиалы-нын ги]а6и ша'басина биолоки)а, чографм]а, тарих, Аэерба{чаи дили аа адаби^аты, рус дили аа ад»-би^аты, педагокика аа психолоки|в (мактабагадар), балыг маЬсулларыным тахноло«и]асы# Majaa-Tapa-ваэчилик ва увумчулук, маша аа багчылыг и*ти-сасларына вбитури)аитлардан санадларин гавулу дав am етдирилир.* Санадлар njyH ajwMWH 15-дак габул адилир. ИмтаНанлар ва мусабига и!улуи 16-дан 30-дак кечирилачакдир.    . Элава ма'лумат алмаг учун Ламкаран шапа-рина, 5-50-25 намралн талафона ванк вурмаг олар. ДИРСКТОРЛУГ. ветендАШЛАРЫН назарииа! Азарба|нам Распублнкасы пул 4—5-ми бурахылышлар увра у душ тир ими 1"2-ш ил ма|ыи 19—20-да Сал|ам ииЬарш1Дв кшпфмла КДЛотара|ада 100.000, 75.000,    50.000,    2J.000, 10.000, 5.000, 1.000 маиатяыг луп удушяары о}на-нылаиагдыр. By Вурашлышлардамi башла|араг «^* ри)асы душам, иамрасм /душма|ам Оплатяара 3 манат удуш варилаиакдир.   Дижмтяао.вш Эмаиат бамкяармидам лотара|а билатларшш ала биларсшм. АЗаРВАМАН РВСПУВЛИКАСЫ амАнат ванкы. АЗдРВАЛЧАН РВСПУБЛИКАСЫ кэнд тесвРРУФАТЫ ве эрзаг назирлили САВИРАВАД КЭНД ТЭСЭРРУФАТЫ ТЕХНИКУМУ 1992—1985.ИТ дврс шш ТЧ» тэлеве гэвуЛу e-лан едир. Гвбул ашвгыдвкы шстисаслар уэре аларылыр: ОРТА ТЭЬСИЛ ЭСАСЫНДА элани ше вэ «МуЬвсябат уадту, незарет в» тесерруфвт <^«JJe-ткют тэЬлхди» яхгесасы. 'БэЬсил муддвти 1 ял 10 аЛдьф. «Кэйд тесерруфаты мвЬсуллары истеЬсалынын теш-кили ва технолокя/всы» ихтясасы. ТэЬсил муддвти 3 ил- ДЯР «Агроиомлуг яхгесасы. ТвЬсил муддэти 2 ил 10 ej-дыр. гилави ше*вэ    __ «МуЬвсябат учету, незарет ве тесерруфвт «paaaajje* тинин теЬлили» ихтясасы. ТеЬсял муддэти: 2¡ил¡8 «Кеяд тесерруфаты мвЬсуллары истеЬ<^ьтын тепь киля ве технолоки1асы» ихтясасы ТвЬсил муддэти 3 илдкр. ГЭВУЛ ШЭРТЛ0РИ:    ____ Техникума орта умумтеЬсял нектебле!« теЬсили олан, Ьабеле пешэ техники мэктеблэрнии «т«Р; ияш A3ep6aj4BH Республикасы    nííSÍ гял Девлетлер Вирлн]я ветендашлары, Мустегил Девлэт-лэп Бишш]я враэисянде JamaJan харячн ветендашлар г» бул едилир. Дерслэр Аз^)ба1чан дилинде кечирилир. Техникума дахнл олмаг исте1енлер    ^    * на ваЬид формада 1азылмыш epeaeje ашагыдакы сенед-лери элавэ етмэлидирлэр: — теЬсял Ьаггында сенадин эсли; — 086/У немрели формада тибби apajbnn; — 3X4 см елчуде 4 в дед фототеки л; — иш сгажы олаклар, Ьабеле r»Ja6n ше 6eje дахяя олмаг всте!еилер эмок китвбчасындан чыхарыш тегдям et- (догум Ьаггында шэЬадэтнамэ), Ьэрби билет ва 1а ге1даалма верегеся шехсэн тегдям едилмалндир. Санадлар э?анк шУбении бутун ихтисаслары ва гн-]аби ше'бенин «МуЬасябат учоту, незарет ве тесчууфи феаляЛетинин теЬлили» ихтясасы увре лун 31-док. гнлби шо-боняя лары ястоЬсалыяьж тошняли м технялои^асы. яхтяса сы уэре но1аврын 1-доя 30-док тфл ыяляр. ГЭВУЛ ИМТАЬАНДАРЫ:    _ «МусаЬибат учоту. незарет ве тесерруфвт фваля]зе-тмнян теЬлили» ихтясасыиа давил олмаг ncTeJeiinep Азар-ет «SI7S аяЕш^ЯН “зилы 1ЯЯШ»), p^íaw» шяфяЫг. «Канд тесерруфаты мэЬсуллары «^Ьсальшын ташкили ве тexнoлoкнjacы» яхтяса сына Азэрба]чан дя-я ве едебвБатдаи Зазылы (инша), ким1адан шнфаЬи; «Arpo-“млТя^-wcbÍH. исэ AaopÜaJxaH дяля. оо 1азылы (инша), биолок^адан шнфаЬи гебул имтаЬанлары ^^гЗ^нммЬанлары aJaHK ше’бенин бутун ихтисасла* рында м ги)аби ше'бенин «МуЬасибат учоту, назарет м тесарруфат фэали]1егюши теЬлили» ихтясасы узре марЬе-лелерла и!улун lo^ie« 31-дэк ва августун 1-ден 15-да®. mja6K ше’бенин «Кенд тесерруфаты мвЬсуллары истеЬса* лынын тешкили ве техж>лояи}асы» ихтисасы узре псе де- кабрын 1-ден 20-не кими кечирилечекдир.    _____ Телебе heJ’aniHe гебул е!ани ше беннн бутун ихтисаслары ве nfJaóH ше'бенин «МуЬасябат учоту, наоаретя ае тесерруфвт февлш11еижян теЬлили» ихтисасы узре августун 20-дек, пОабн ше’бенин «Кенд тесерруфаты мэЬсуллары ястеЬсалыкын тешкили ве технолокиjac ы » ихтисасы гэбул •""■^орта умуыгоЬскл иоктобння ГЫЗЫЛ ВО 1« яуыуш молг    техники пешэ иоктобяня фврглвиив диплому “Л* Г^ЖЬаяларыядаи муооффог гя]мэт алмыш ом-гыдакы шехслер мусабигвденкенар телебе hej етиие геоул едилярлвр^ п    щишвНЬям»1оснядои мвИрум    олмуш ушаглар» — I ве II груп елиллер; — гебул заманы кузештлн Ьугугу п"гыядаЬерби комвссарлыгдаи шеЬадегнамеси олан ehTHjara оурахыл-мыш Ьэрби хидметчилер;    . ММП1, — Азерба1чан Рес^убликасынын али фехря адлары-на aajKr керулмуш ветендашлар; — шеЬяд аилесянден оланлар;    .    . — Гарабагын даглыг Ьяссесинден ве серЬед pejoH-ларындан олан гачгынлар. ИстеЬсалатдан aJpbUiMaflaH теЬсиле нлк дик лер и нхтнсаса yJryH iniwieJeH шехслер сои уч: ялмарзин • де ehTHjBTt бурахылая Ьерби гуллугчулар, neineje yjry« нхтясас узре дахил олмаг пешэ мектеблэринин ме'зунлары. Ьербя арвадлары. уч 1ашынадек керпэ ушагы олви ишявме^ гадынлар, I ве Пгиш едяллер, идаре, муессисе ветеш-килатлардан кендеришле келенлер гебул едвлирлер. Санедлер истяраЬет кунлерянден башга hep ку саат 9.00-дан 18.00-дек гебул едилир. Техникума гебул олунмуш телебелере умуми га!дада "™ТЕЬ«5мыР<хяаял»р J»T»rMKt яло «»ки Технику мук укоаны: Собнробад шоЬорм. AaopOojeiK кучеся. 31.    _ Телефоилар: 5-22-10, 5-12-73. МУдиРШЛЭТ АЗЭРВАЛЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛ И НАЗИРЛИЛИ АЗЭРВАЛЧАН Д0ВЛ9Т ИГТИСАД ИНСТИТУТУ ашагыдакы кафедраларыя ярофессор-муаллкм Ье|'ашия «МуЬасябат учоту ва незарет» — баш муедлям, Щ- тисад елмлери намязедя — 1 Jep*    и.и„ «Фелсефе» — баш муаллшм, фелсефе елмлери нами "Я,«8мej« иггясадалаты во сосиол<жн|кы» - баш “^iciuje™    муэллнм,    штясад елмларя    и ^^гтяеад фаяуатоааря «CkJbck игтясад» — баш муеллим, игтисад влмл Л ",И?^Я и»|орматяка аэ ЛИС. - ваш муамям. игтясад елмлери намизеди — 1 jep    +лы- «Азербе]чаи тарихя» — баш муеллим, тарнх елм ""SSSSв'лая    едилон    куидвн    бяр    aj    мумо- Т"*Я&«длвр(»сторун адыиа ашагыдакы унааяа гот ДИМ еЯ*ЛБ^кы швЬври. 370001. 1^глаяаНат кучвея в. Кадрлар ше'беся, телефон. 92*87 64. аллаь рэьмэт елэсин «АаордавяаЬсояаЮ» Исте^салат Би^янот ^коллек-тяая бироя1яя баш директору Р«шам ВоЩИММ, ]ахыя rohy"y Эявор Маммадрофя о»«у Ьуее)«>вуя пхтсыз вефатындая кедерланди1яия билднрнр вэ дерни Ьузяла башсаглыгы аеряр.__ » S агг>!чаа. \ gsaA1« mm с. Ьоеаиояа. П. Гасымст. т. Ддмшммояа. М Гасы-мова Á Эдекберов, X. Багыров, Ф. Эфгаиоглу, A. j вата. Т. Талыбо». Т. Начофоаа шв )оядашзары Логмаи  i)o, оомая ихгсыз ифотыядоя иедормедюсяермим биддаряр. мор-hvMVH аялоспио дормя Ьуаяла башеагяыгы аерирлор. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Та'смсчмлор: Амрварин Рмяувлмкасы Прохндоятя а параты м .Хаяг гпоппмки ясурябямст коллектив к. Тчродитомм:    Аппарат    Праамдаита    Дхарбайдасаи- ской Республики и журналистский иоялактма «Хааг га- Раданснржыи умааиы: 376151, 1А1СЫ ШвЬОРИ, WfYK ДвНИЗ КУЧФСИ. II. Телефоилар: мо'лумат учун — W44-Ì1, ииформа ск|а IM1-W, рампам хмдмотя муЬасмблмк — 93-34-23, корректор пар — 32-12-74. — 93-7941, [щеке 60814 Ч 1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 1213 I Бвяы, «АаВ|рбв|ыШ» лу^Пвяядш матбеэсж. Баку. ТЯрвШ 172302. Чапа ямзалаямалыдыр: 23.00 Имзадаяиышдыр: 23.00. Сяфаряш 3348. ;
RealCheck