Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 14, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 14 MAJ 1992-««* ИЛ. МИЛЛИ CHJACH ИНТИБАЬ ДИАЛЕКТИКАСЫ Тарих тэкчэ адлы.санлы сэркэрдэлэрин, гэЬрэманла-рын, беТук исте’дадларын хроноложи салнамэси деТил. Тарихи japaдaн эн бе}ук философ, эн зэкалы мутэ-фэккир, эн мисилсиз дуЬа, эн надир исте’дад халгын езудур. Лакин бу вэ ja ди. кэр учалыг зирвэсинэ Тук. сэлэн лэТагэтлэрин дэ тарих. дэ ролу бejYкдYp. Чур’этли сатира мутэфэккири Сабир халгымызын белэ ифтиха-рыдыр. Сабир АзэрбаТчанда мил. ли cиjacи интибаЬын гануна-у^гун тэбии-тарихи бир про. сес ними бэргэрарлыгы мэ-гамында кезлэнилэн саба. Ьын ачылмасыны хэбэр ве. рэн дан улдузу тэк парла-ды. Бу елэ бир эсрарэнкиз с^аси иглим иди ки, муЬи. тин гул Ьалына салдыгы халг мэшэггэтэ дeзмэjин келэлик, Ьабелэ бу гасыр-галы муЬити бэТэниб онун «мэзиЛэтлэриндэн» фэха. рэтлэ данышмагын кэда. лыг олдугуну aнлaJыp вэ Ьиддэт дэнизи ними кук. рэТирди. Эслиндэ бу тэла. туму догуран барышмаз зиддиJJэтлэp чарпышмасыны гэлэмэ алмаг кутлэлэрин дэ «езлэрини дахили.инсан Ье-саб етмэлэри» Ьугугуна joл ачырды. Белэ бир мубари. зэ бэндэркаЬында халг вэ Вэтэн мэнафе^ угрунда му-баризэдэ формалашан гэЬ-рэманлар синэси илэ, дуЬа-лар исэ зэкасы илэ чарпы-шырдылар. Бах бу мэ’нада Сабир сатирасы мэнфур ун. сурлэрэ гаршы чарпышан мутэрэгги гуввэлэрэ бир орду гэдэр кемэк едирди. Чан. лы ЬэТат диалектикасы Сабир сатирасында бэдии му. нагишэнин мэнбэТидир. Си. jacи рэгиблэр дejYШYHY экс етдирэн бу сатира мил. лэтин а.1ылмасындан ваЬи. мэjэ душуб, «Тат, гал дала, лаТлаТ» oвcyн-apиjacыны бэcтэлэjэн мэрдимазарлара, миллэтин тарам едилиб Тад-лара меЬтач олмасына би. канэ олан мэфкурэсиз, эгидэсиз, лагеТд инсанлара гаршы барышмазлыгы кэс. кинлэшдирир. чумлэ-чаЬан батса да. jaлныз езунун са ламат олмасыны ЬэТатын мэ’насы билэн гэнимэтчи кэ-далыга гаршы Ьиддэт овхар-лajыp. Сабир сатирасы меЬ-рибан гоншу ними кузэран Кечирмиш халглар арасьИ-нв нифаг салан милли эда-вэт дэллалларына нифрэт jaFДыpыp. Aзэpбajчaн халгы гэдим эн’энэси, миллэтлэрэ нуму-нэ эдэб-эрканлы. Турд-Тува. сына садиг, вэтэнпэрвэр, зэикин зэкалы мутэфэккир бир халгдыр. Бэс шайр ни. jэ белэ бэдкуман иди? Бу халгын эмин-аманлыг зэми-ниндэ ничаты hYppиJjэтдиp, азадлыгдыр, cиjacи суверен. лйкдир. Чэмиjjэтин бу му. гэддэс бэшэри амала догру фасилэсиз Ьэрэкэтдэ олма. сы, бу Тенилэшмэни Тарадан мэнбэJин тэрэгпф гида вер-мэси Сабир сатирасында ЬэТат диалектикасынын варианты кими верилир. Миллэтин идеТа шаири Са. бирин сатирасы чэрраЬиТТэ бычагы де^л, инсанын фи* раванлыг ичиндэ Ташамасы-на мане олан бутун гэбаЬэт-лэрэ гаршы чидди ифша чэсарэтидир. Эслиндэ бу чэ-сарэт инсан Ьугугу, сулЬ, эмин-аманлыг угрунда сиТа-си чарпышмаларын гэЬрэ-манлыг тарихидир. Онун муэллифи исэ Ьэр чур рэ. залэт вэ сэфалэтэ гаршы гэрэзсиз иттиЬамчыдыр. Бу иттиЬамчынын тэгсирлэн-дирд^и сиТаси чанилэр ез. лэрини сэнэт аТнасында ол. дугу кими керэндэ сэксэнир. лэр. Гарабагда баш верэн Ьа-дисэлэр фонунда бир даЬа эмин олуруг ки, Сабир бу кунун шаиридир, о, Ьэлэ 85 ил бундан эввэл беТнин. дэ гэрэз олмаТан, меЬри. банлыг ичрэ мурада чатмаг истэТэн миллэтлэр арасында эдавэт jajaнлapы миллэтэ таныдырды. Ермэни гулдур. ларын Ьэр чур вурнухма-ларына, ермэни халгы гар. шысында чанфэшанлыгына, фитнэкар тэхрибатларына вэ Ьеч бир муЬарибэ тари. хиндэ керунмэмиш гэддар. лыгына бaxмajapaг онла. рын мэ'нэви сугуту, эгидэ мэFлyбиjjэти, ермэни хал. гынын исэ вичдан эзабы чэк. мэси коз габагындадыр. Сабир поезиТасына там нэзэр ¿етирэндэ адама елэ кэлир ки, соТугганлы, даш. урэкли, чанавар хислэтли дэли ше^анлардан ибарэт гулдурлара гаршы халг геТрэти чэкэн эзмкар бир орду вурушур:    Бу орду Са бир сатирасыдыр. Бу орду инсаны топ-туфэнклэ гэтлэ jeтиpэн гэсбкар, фатеЬ орду де^л, эксинэ, миллэт вэ вэтэн мэнафеТиндэн аТ-рылыб ачкезлук вэ гэни. мэтчилик Толу тутанлара гаршы амансыз олан, эта. лэт бурулганына душэн миллэтэ ничат верэн орду-дур. Дил пэЬлэванлыгына вэ рэгиби ачы сезлэ зэЬэр-лэмэк кими хырдачылыга зидд олан ме’тэбэр идeja вэ али мэгсэд угрунда чар-пышмада бу орду музэффэр-лиТи мэ’нэви камилликдэ корур. KeлэлиJи гэнимэт билиб ЬэТат кими г^мэт. лэндирэнлэр, сез ^х ки, инсани Ьермэтэ ла]иг деТил, чунки jaшaмaг учун гул олмагла кифajэтлэнмэк рэ-залэтдир, «ЬурриТТэт олан Тердэ инсанлыг олур». Бах бу зиддиТТэтлэр диалектикасы Сабир поезиТасында ичтимаи Ьэ^тын тэбии мэ-зэрэси кими чанланыр. Эта. лэт вэ тэрэгги, итаэт вэ Ьурри^эт. Барышмаз зид-диjJэтлэpин реал мэнзэрэси кез габагына кэлир вэ Турд евладынын гэлбиндэ вэтэн мэЬэббэти ojaдыp, Ypэjинэ тэпэр кэтирир, идракыны милли-cиJacи интибаЬ мэф-курэси илэ зэнкинлэшдирир. Сезун фэлсэфи мр’насын. да Сабир сатирасы там бир тарихи девранда диалектик тэрэгги просесинин Ьэ-рэкэтверичи гуввэсини бе-jYK сэнэт дуЬасына хас мэ-Ьарэтлэ экс етдирир. Ьа-зыркы тарихи мejдaндa мустэгиллик вэ суверенлик угрунда умуми милли.сиТа. си Ьэрэкат да Сабирин нэз-мэ чэкдиjи милли-cиJacи интибаЬын зэрури мэрЬэлэ-сидир. Сабир букунку мил. ли-сиТаси интибаЬын да идеТа бajpaгдapыдыp. Салман ШЭЛВЭДЭРЛИ. ЛИВАН МУЗДЛУЛАРЫ ЕРМЭНИЛЭРИН ТЭРЗФИНД8 J!0JY11IYPJI9P АзэрбаТчан эразисиндэ ермэни силаЬлы дэстэлэри-нин тэркибиндэ харичи девлэтлэрин вэтэндашлары. нын иштирак етмэси факт, ларыны тэсдиг едэн сэнэд-лэр ашкара чыхарылмыш-дыр. Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ ермэнилэр тэ. рэфиндэн элэ кечирилмиш Агбулаг aзэpбajчaнлы кэн. динин азад едилмэси угрунда flejyiii заманы Мурад MypafljaH адлы бир нэфэ-рин мejиди тапылмыш. дыр. Онун элиндэ гумбара-атан силаЬ олмуш вэ чи_ биндэн Ливан вэтэндашы олдугуну тэсдиг едэн сэ-нэдлэр тапылмышдыр. Бу барэдэ Азэринформун мух. биринэ Агдам PaJoH Дахи. ли Ишлэр Ше’бэсинин рэи-си , Рэшид Мэммэдовдан алынмыш мэ’лумат эсасын. да A3ap6aj4aH Халг ЧэбЬэ-синин информаси]а мэркэ-зиндэ хэбэр вермишлэр. Азэринформ. КУГУГШУНАСЛАР ИТТИФАГЫНЫН МУРАЧИЭТИ Республика Ьугугшунас. лар Иттифагы Aзэpбajчaн Республикасы Али Совети-нэ мурачиэт гэбул етмиш. дир. Мурачиэтдэ Дfejилиp ки, сон дэрэчэ Ьи]лэкэр вэ горхулу душмэнэ гаршы апарылан мубаризэдэ угур-сузлугларын башлыча сэбэб* лэри халг арасында jeкд:IЛ-л^ин олмамасы, дахили гуввэлэрин парчаланмасы, гаршыдурма, хэ]анэт вэ сат-гынлыг, Ьэрч-мэрчлик, Ьа* кимиjjэт органларынын иф-лич Ьала душмэсидир. Ьу-гугшунаслар Иттифагынын фикринчэ, индики шэраит-дэ халгын гуввэсини сэфэр-бэр едиб, ичтимаи,*с^аси вэ Ьэрби вэзиJJэти нэзарэт алтына алмаг вэ сабитлэш-дирмэк    мэгсэдилэ Али Советин февгэл’адэ сесси]а-сы бир сыра муЬум мэсэлэ-лэри Ьэлл етмэлидир. Ер-мэнистанын республикамыза гаршы апардыгы е’лан едил-мэмиш муЬарибэнин гар-шысы алынана, ишгал олун. муш торпагларымыз га]та-рылана, Гарабагын даглыг Ьиссэси    вэ Ермэнистанла сэрЬэд ра]онларында вэзи]. Jэт сабитлэшэнэдэк президент сечкилэри да^нды-рылмалы, республиканын бутун эразисиндэ февгэл’адэ вэзи,иэт е’лан едилмэ-лидир. Мурачиэтдэ дejилиp: Ьа. KHMHjjdT органларынын иф. лич Ьала душмэси вэ Ьэрч-мэрчлик нэтичэсиндэ Азэр-6aj4aHbiH башынын устуну алмыш фэлакэтдэн хилас олмасы учун Ьэрби Девлэт Шурасы Japaдылcын вэ фев-гэл’адэ бэзи^эт муддэти эрзиндэ республиканын али ганунверичилик вэ ичра Ьа. KHMHjj9TH cэлahиJjэтлэpи она верилсин. Ларанмыш ичтимаи-с^аси B93Hjj9THH агырлыгыны нэ-зэрэ алараг эсас диггэтин Гарабагын даглыг Ьиссэси вэ Ермэнистанла сэрЬэд ра-¿онларында апарылан муЬа-pnöaja ‘ ¿енэлдилмэси мэгсэдилэ бутун ичтимаи-cHja-си тэшкилатларын вэ Ьэрэ-катларын фэали^эти да]ан. дырылсын. Мурачиэтдэ умумреспуб. лика сэфэрбэрли]и е лан eдилмэкw^э Ьэрби C9HaJe ком-плексинин Japaдылмacы учун тэдбирлэр керулмэси, бутун назирлик, бирлик, комитэ, идарэ, муэссисэ вэ тэшкилатларын муЬарибэ деврунун ганунларына yjryH шэраит-дэ ишлэмэси, чидди Ьэр-би-девлэт вэ эмэк интиза-мы бэргэрар едилмэси, га-нунсуз japaflbinMbini силаЬлы дэстэлэрин лэгв вэ тэрк. силаЬ едилмэси, ганунчу-лугун там тэ’мин олунмасы зэрури cajbbiibip. КЗНДЭ ИШ АДАМЫ КЭРЭКДИР КШУШВИ СИЛАЬ ИШЛЭДИРЛЭР Апрелин 12-дэ    Шуша шэЬэри вэ MajbiH 8-дэ Тэр-тэр pajoHy атэшэ тутулар-кэн ермэни силаЬлы дэстэ-лэри тэоэфиндэн истифадэ олунмуш ^нэли мэрмилэ-рин нумунэлэри Бакыда ну-вэ силаЬлары, khmJ9bh, био. ложи вэ бактериоложи си_ лаЬлар узэриндэ    нэзарэт^ узрэ бе]нэлхалг експертлэ-рэ нума]иш етдирилмишдир. Харичи мутэхэссислэр бу елумсачан силаЬын тэтбиги илэ элагэдар експертиза-нын нэтичэлэри илэ таныш олмушлар. Бундан эввэл A3op6aj4aH експертлэри Ьэр-тэрэфли тэдгигатлар заманы бу мэрмилэрдэ сианид-лэр групундан олан зэЬэрли маддэлэр — хлорсиан, синил    туршусу вэ фоскенак- син ашкара чыхармышлар. Бе]нэлхалг актларла гадаган олунмуш бу зэЬэрли маддэлэр организми зэдэлэjэpэк инсанын тэнэффус системи. нин фэали^этини позур, тэнэффус ифличинэ сэбэб олур, дэри epTyjyHy вэ кез. лэрин селикли гишасыны дагыдыр. Групун рэЬбэри, BejyK Британи]а Харичи Ишлэр Назирли]и силаЬла. §ын jaJылмaмacы узрэ ше'-эсинин мудири чэнаб До-нелли ким]эви силаЬдан истифадэ едилмэси факты илэ элагэдар нараЬат олдугуну билдирмишдир. О. Азэринформун мухбири илэ мусаЬибэсиндэ ге]д етмиш. дир ки, БМТ-нин мутэхэс-сислэри бу барэдэ санбал. лы бир сез демэлидирлэр. «BejyK jeддилэp» групу елкэлэри вэ Австралии МДБ-нин бутун девлэтлэри. нин диггэтини бе]нэлхалг мугавилэлэр имзаланмасы-нын мэгcэдэyJFyнлyгyнa Je-нэлтмэк умидиндэдирлэр. Елэ мугавилэлэр ки. онла. рын кeмэjилэ кутлэви гыр-гын силаЬына нэзарэт едил. син. Севиндиричи Ьалдыр ки, A33p6aj4aHbiH HyMaj9H-дэлэри динч эЬалинин тэЬ-лукэсизли]ини меЬкэмлэт. мэк саЬэсиндэ эмэкдашлыг eTM9j9 Ьазырдырлар. A33p6aj4aH тэрэфдэн ке-рушдэ харичи ишлэр назири Ь. Садыгов, республиканын мухтэлиф назирликлэринин вэ баш идарэлэринин нума-]эндэлэри иштирак етмиш-лэр. Азэринформ. УНИВЕРСИТЕТ ТАНКЧЫЛАР ЬАЗЫРЛАТЫР Ьэлэ бир ил эввэл белэ исти Maj кунлэриндэ онлар кэлэчэк jaj практикасынын тэфэрруатыны музакирэ ет-мэк учун jbiFbmapAbi.^ap. CeccHja ]ахынлашырды. сон-ра исэ rajFbicbia кэнчлэр тэлэбэ дэстэлэриндэ бир-лэшир вэ республиканын мухтэлиф ра]онларына кэнд эмэкчилэринэ K0M9ja, о вахтлар де]илди]и кими, кэлэчэк мэЬсул угрунда мубаризэ]э joллaнapдылap. Онлар инди дэ бирлэшир вэ joлa душурлэр. Лакин тэлэбэ дэстэлэринин тэркибин. до колхозлара flejnn, де]уш взводлары илэ муЬарибэ]э. зэрэрли Ьэшэратларла му. 6apH39ja дejил. эсл душ. мэнлэ. халгымызын мугэд-дэс торнагына гэсд едэн hajacbia ермэни тэчавуз-карла вуруша кедирлэр. Азэрба]чан Техника Уни. верситетинин чэбЬэ]э кедэн кенуллулэр сырасына ja3bi-лан тэлэбэлэри санки бир. дэн.бирэ ]ашлашмышлар. Керунур. адам белэ гэрара кэлэркэн онун дахилиндэ нэ исэ дэjишиp. Али мэктэ-бин рэЬбэрли]и ики jyaflOH чох кэнчин арзусуну муда-фиэ етмишдир. Инди он. лардан етру jaшлы ,)олдаш олан муэллимлэри гыса муддэт эрзиндэ университе. тин Ьэрби кафедрасынын ба-засында танкчылар, топчу-лар, рабитэчилэр, Ьэрби техника5а хидмэт едэн тэ’-мирчилэр haзыpлajaн курс. лар тэшкил етдилэр. Белэ-чэ лап кэнч, быг jepn jeHH-чэ тэрлэ]эн, лакин пис Ьазырлашмамыш кенуллу де}ушчулэрдэн ибарэт ]едди взвод japaдылды. Тале бу ушаглары муЬарибэнин «эн одлу» негтэ-лэринэ атмышдыр. Ьэгигэтэн башы бэлалар чэкмиш Га. рабаг торпагында ез муэллимлэри ИЛЭ ЧИJHH-4HjHH9 вурушан ушаглар бурада, бэлкэ дэ h9ja^apbiHfla эн 6ejyK имтаЬаны вермишлэр. Догрудур. Ьэр iiiej дэрЬал jaxшы олмамыш-дыр, лакин инанырыг ки, душмэн чэзасыны алачаг-дыр. Буна керэ дэ кэлин, аллаЬдан арзу едэк ки, он. лара мэтанэт вэ гуввэ версии, сатгынлыгдан вэ X9ja-нэтдэн горусун, caF-саламат евлэринэ гaJытcынлap, 0зу дэ Ьекмэн гэлэбэ илэ. Азэринформ. Мэним фикримчэ КЕЧИД Д0ВРУ В8 ЭМЭТИН ТЭШКИЛИ Кечмиш ССРИ-дэ мэЬсул-дар гуввэлэрин Терлэшдирил-мэси онун баш гэраркаЬы — Девлэт План КомиссиТасы-нын инЬисарында иди. Бу орган империТа]а сэдагэтлэ хидмэт етмиш. империТа исэ АзэрбаТчанын башына турп экмишдир. Республикамыз артыг ез суверенли]ини бэрпа етмишдир. Кечмиш Иттифагын баш-га суверен девлэтлэриндЬ ол-дугу кими, биздэ дэ базар игтисади,уаты тэтбиг едилир. Лакин нечэ? Али Советин Милли Шурасында алман иг-тисадчысы Мунтс Томас де-мишднр: «Ашкар керунур ки. кетуруб РусиТа ганунла-рынын узуну кор-коранэ* ке-чурублэр. Ьэтта фотосурэти-ни чыхарыблар. Мэсэлэн, ин-Ьисарчылыг элеТЬинэ гану-нун садэчэ олараг фотошэк-лини чэкиб «ССР Иттифагы» сезуну гараламыш вэ устун-дэн «АзэрбаТчан» сезуну Таз-мышлар». Pycиjaнын нуму-нэсини олдугу кими тэтбиг етмэк олмаз. Харичи мутэ-хэссислэрин консепсиТалары-на да чох yjмaмaлыjыг. 0з дэрдлэримизи биз онлардан даЬа Тахшы билирик. Онлара гулаг асыб ез аглымызла иш-лэсэк Тахшыдыр. Илк невбэдэ ишсизлиТин арадан галдырылмасы учун тэдбирлэр керулмэлидир. Прогнозлара керэ бу ил рес-публикамызда ишлэмэjэнлэ-рин cajы 740 мин нэфэрэ ча-тачагдыр. Бунлардан 690 мин нэфэрин муавинэтэ еЬ-тиТачы Олачагы куман едилир. Ики милjoнa jaxын эЬа-лиси, олан Бакы шэЬэриндэ бу ил эмэк базарында 100 мин нэфэрдэн чох иш ахтар-малы олачагдыр. Ишсизлэр ордусунун белэ Туксэк Ьэддэ чатмасына республикамызда сыгыначаг тапмыш гачгынла-рын да тэ сири аз олмамыш-дыр. Ата-баба торпагларын-да экинчилик вэ Ье]вандар-лыг мэЬсулларыны Лереван базарларында Ьалаллыгла са-тыб, зэЬмэтилэ доланан азэр-бajчaнлылapын бир Ьиссэси инди истеЬсалдан кэнарда галмышдыр. Бундан башга Азэрба]чан рэЬбэрлэри вахтилэ jeни му-эссисэлзр japaдылмacы учун аз тэшэббус кестэрмишлэр. Бунун сэбэблэриндэн бнри дэ о олмуш дур ки, узун муддэт эсаслы тикинти планы 1еринэ ]етирилмэмишдир. А^ылан будчэ тэхсисаты истифадэсиз галдыгына керэ илин сонунда башга хэрчлэрэ Тенэлдилмиш-дир. Онлар бунун эвэзиндэ али вэ орта ихтисас мэктэб-лэринэ гэбул лимитлэринин артырылмасына чэЬд етмиш-лэр. Белэликлэ, дипломлу «мутэхэссислэрин» кэмиЛэти онлара тэлэбатдан хеТли чох, кejфиjjэти исэ хе]ли ашагы олмушдур. Нэтичэдэ Бакыда муэллим, Ьэким вэ дикэр ихтисас дипломларына jиjэлэн-миш кэнчлэрин саТы рекорд мигдара чатмышдыр. Сорушула билэр:    елэ исэ ишсизлэрин саТыны нечэ азалтмалы? Мэним фикримчэ илк невбэдэ зэрэрлэ и,ш-лэТэн истеЬсал саЬэлэринин, рентабелли oлмajaн муэссисэ-лэрин фэалиТТэти даТанды-рылмалы, республикамызын эразисиндэ Терлэшэн Ьэрби заводларын профили дэТиш-диридмэлидир (бу заман милли ордумузун тэчЬизаты нэ-зэрэ алынмалыдыр). Бир сыра муэссисэлэрин езлэшди-рилмэси тэ’хирэ салынмаЛы, онлар имтиТазлы шэртлэрлэ эмэкчи коллективинин сэрэн-чамына верилмэлидир. ИстеЬсал профилинин дэjишди-рилмэси, онун модернлэшди-рилмэси. вэ кенишлэндирил-мэси учун муэссисэлэрэ шэртлэ имтиТазлы кредитлэр верилмэлидир. Озлэшдирилмиш муэссисэ-лэрдэ истеЬсал узун муддэт дajaндыpылмaмaлыдыp. Он. ларын анбарлара вэ Та алгы. сатгы конторларына чеврил-мэсинэ гэтиТТэн Тол верил-мэмэлидир. Ьэлэлик мустэс-на Ьалларда эЬалинин истеЬ-лак малларына вэ эрзага тэ-лэбатыны тэ’мин етмэк мэгсэдилэ гоншу елкэлэрин биз-несменлэри илэ биркэ истеЬ-салын тэшкили.нэ Т°л вер5 мэк олар. Сонралар. базар мунасибэтлэри мэдэни шэк-лэ душэндэ бу ишлэр тэбии гаТдада низама салыначаг-дыр. ГиТмэтлэрин «бурахылма-сы» вэ Та «либераллашды-рылмасы» ады илэ девлэт инЬисарындакы муэссисэлэр-дэ истеЬсал олунан эрзаг вэ сэнаТе мэЬсулларынын топ-дан вэ пэракэндэ сатыш гиТ-мэтлэринин рэсми галдырылмасы Толверилмэздир. Бу, МДБ-нин биринчи скрипка-чысы олан РусиТа Ьекумэти тэрэфиндэн ЬэТата кечирил- диТи учун бизим республика да Ьэмин бэлаТа дучар олмушдур. Бир даЬа белэ бэлаТа мэ’руз галмамаг учун Ьеч олмаса УкраТнанын тим-салындан нэтичэ чыхарыб, чевик тэтбиг едилэ билэн профилактик тэдбирЛэр кер-мэлиТик. ГиТмэтлэрин онгат вэ даЬа чох Туксэлдилмэси мугабилиндэ эмэк Ьаггы 50 — 75 фаиз артырылмышдыр. Нэтичэдэ эмэк Ьаггы фонду-ну артырмага имканы олма-Тан чохлу конструктор буро-лары, лабораториТалар. автоматик идарэ системлэри, елми идарэлэр, санаториТа-лар вэ бир чох башга муэс-сисэлэр фэалиТТэтлэрини гис-мэн даТандырмыш вэ ишчи-лэрин чохуну ихтисара сал-мышлар. Базар мунасибэт-лэринэ кечид деврундэ республикамызда Таранан иш-сизлиТин кезэ керунэн мэн-бэлэрини ачмаг учун тэдбирлэр кермэк лазымдыр. Чари илин паТызында Ру-сиТада ишсизлиТин даЬа да артачагы кезлэнилир. Бу, ишлэТэнлэрин тэгрибэн 10 фаизинэ бэрабэр олачагдыр. Ьэмин прогнозу биз дэ езу-муз учун эсас кетурмэли-Тик. Республикамыздакы бир сыра муэссисэлэрин иши башга белкэлэрдэки муэсси-сэлэрин истеЬсалы илэ баг-лыдыр. Ьэмин муэссисэлэрэ Тэгин ки, бунун тэ’сири. олачагдыр. Мугавилэлэрэ эмэл олунмамасы вэ блокадалар узундэн дэ муэссисэлэрими-зин чохунун истеЬсал аЬэн-ки позулмушдур. Бир сыра муэссисэлэрин истигамэтини чевикликлэ дэ-Тишдирмэк лазымдыр. Барь тер элагэлэринэ анчаг мус-тэсна Ьалларда Тол вермэк олар. Ьэмин ишлэрлэ биржа вэ брокер конторлары мэшгул олмалыдыр. Бу му-эссисэлэр профиллэринэ уТ-гун олараг биринчи невбэдэ фабрик-заводларла сых эла-гэ Таратмалы, онларда ез акентликлэрини тэ’сис етмэ-лидирлэр. Эн башлычасы бу ишлэрдэ мунасиб гаТда-ганун вэ низам-интизам олмалыдыр. Лалныз бу Толла сосиал-игтисади кэркинлиТи сабит-лэшдириб, беЬраны арадан галдырмаг олар. ПаТызда ишсизлэрин са-Тынын РусиТада Тедди-сэккиз вэ Та эн азы алты милТона гэдэр олачагы кезлэнилир. Онлардан уч милТон Тарымы-на тэгауд верилэчэТи нэзэр-дэ тутулур (индинин езундэ он ики мин нэфэр ишсизли-Тэ керэ тэгауд алыр). Азэр-баТчанда исэ будчэдэн Ьэлэлик белэ тэхсисат аТрылма-мышдыр. Базар мунасибэтлэринэ кечмэТин Чин усулуну тэтбиг етмэк бизим учун даЬа раЬат олар вэ эн башлычасы, ишсизлик проблема чев-рилмэз. Девлэт вэ дикэр мулкиТТэт формаларынын хе-ТирхаЬ фэалиТТэтинэ там сэр-бэстлик вермэклэ даЬа Тах_ шы нэтичэлэр элдэ едэрик. Инди эсас мае элэ эпали-нин эрзаг мэЬсуллары илэ тэчЬиз олунмасыдыр. Республиканын торпаг мэчэл-лэси кэндли тэсэрруфаты-нын Ьэртэрэфли инкишафы учун истигамэтлэр муэТТэн етмишдир. Лерли ичра Ьаки-миДэти органлары вичданла онлары ЬэТата кечирмэли вэ биринчи невбэдэ чохушаглы аилэлэрин алвердэн аТрылыб торпага багланмасыны тэ’мин етмэлидирлэр. Фэрди. аилэви, груп, кооператив мулкиТТэти, колхоз вэ сов-хозлар кэндлилэрин ез истэ-диклэри кими, умуми разы-лыглары илэ, истеЬсал про-сесинэ Ьеч бир хэлэл кэлмэ-дэн идарэ олунмалы вэ ин-кишаф етмэлидир. Базар мунасибэтлэринэ кечидин дикэр Толу ТуркиТэ-нин тэчрубэсидир. ТуркнТэ сон онилликдэ беТук мувэф-фэгиТТэтлэр газанмышдыр. Ьэмин Толла кетеэк эмэк га-били^этли эЬалинин муэТТэн гисминин гоншу елкэлэрдэ мугавилэ илэ ишлэмэлэри тэшкил едилмэлидир. Бу, он-ларын пешэ габилиТТэтинин Туксэлдилмэсинэ вэ респуб-ликаТа валТута кэтирмэлэри. нэ имкан Тарадар. Профили дэТишдирилэн Ьэрби заводларда фермер вэ кичик кэндли тэсэрруфатла-ры учун кичик машын вэ дикэр кэнд тэсэрр\’фаты меха-низмлэри истеЬсалы нэзэрдэ тутулмалыдыр. Паралел олараг трактор, комбаТн вэ дикэр кэнд тэсэрруфаты тех-никасындан мугавилэ илэ истифадэ етмэк учун тэ'мир-техники стансиТаларын фэалиТТэтинэ там шэраит ТаРа* дылмалыдыр. Э. ИСМА/ЫЛОВ, эмэк ветераны, нгтисадчы МУСАЬИБИМИЗ ШЭКИ РАЮНУ ИЧРА ЬАКИМИЛЭТИНИН БАШЧЫСЫ ЧИНКИЗ ЭФЭНДИЗЕВДИР Чннкиз Эфэндн1ев — 1932-чн нлдэ Шэ-кидэ анадан олуб. Бутун эмэк биографн-Тасы нпэк нстеЬсалат бнрлнТи илэ баглы-дыр. 1956-чы нлдэ фэЬлэлнТэ башлаТыб. 1991-чи нлдэ муэсснсэнн директор кнмн тэрк едиб. Ьэмнн ялнн октТабрындан Шэкн paJoH ичра ЬакнмиТТэтннин башчысыдыр. — Ичра ЬакимнТТэтн баш-чылары эсасэн кеЬнэ партн. Та апараты ишчилэри ара-сындан сечилиб. БиографиТа. ныза кез кэзднрэн Ьэр кэс истэр.истэмэз марагланачаг: нечэ олду кн, бу вэзнфэТэ ензи тэ’Тин етднлэр? — НамизэдлиТимин ким гэрэфиндэн верилдиТи мэним езум учун дэ индиТэдэк му-эмма олараг галыр. Гэфлэ-тэн тэклиф етдилэр. Шэки-Тэ дэ, адамларына да беш бармагым кими бэлэдэм. Ча-маатла дил тапачагыма шуб-Ьэ елэмэдиТимдэн разылыг верди м. — Пешэкар сиТасэтчи де-Тнлсиннз. Бир коллектива рэЬбэрлнк етмэк Ьара, бутев бнр раТонун ичра ЬакимиТТэ-тинэ башчылыг етмэк Ьара? ^гин чэтннлнк чэкиренннз... — Чэтин олмагына чэтин-дир. Хусусэн индики беЬран-лы, зидднТТэтли вахтда. Ам-ма бир мэсэлэдэ сизинлэ ра-зылаша билмэрэм. Шэкидэ ичра ЬакимиТТэти башчысы ишлэмэк учун пешэкар сиТасэтчи олмаг вачиб деТил. Ра-Тон чамааты дипломатика дилини, ертулу сеЬбэти хош-ламыр. Самими, ачыг даныш-сан, нэ гэдэр сэрт олса белэ. Ьэгигэти десэн кифаТэт. дир. — Деврун зиддиТТэтиндэн сез салдыныз. Бирбаша ензэ аид олан Ьиссэдэн башла1аг. Ичра ЬакимнТТэтннэ мунаси-бэти нэзэрдэ тутуруг. Бнлин-мнр ки, сабаЬ ЬакимиТТэтнн Ьансы Теня структуру Тарнна-ча \ Бнр чох Т^рлэрдэ баш-чылар езуну мувэггэти адам Ьесаб еднрлэр. «Мувэггэти-лнк» эЬвал-руЬнТТэсн элинн-зи ишдэн соТутмурму? — Чавабы кэлин бирлик-дэ, езунуз демишкэн. биогра-фиТамда ахтараг. Вэзифэ. номенклатура адамы олмамы-шам. Бу Тзшымда креслону итирэчэ]нмдэн ниТэ хофлан-малыТам ки? Истэмэзлэр, Те-нэ гаТыдарам кеЬнэ коллектива. Ьэр Ьалда бир иш та-пылар. Бурада уч аТмы иш-лэТэчэТэм. Та беш аТмы, нэ мумкунсэ ону етмэТэ чалы-шачагам. Вэзифэ онсуз да мувэггэтидир, кэрэк чама-атын хеТринэ нэсэ бир иш керэсэн ки, кедэндэн сонра арханча данышмасынлар. 0зунуз билирсиниз. ичра ЬакимиТТэти структуру о гэдэр дэ идеал деТил. Наразылыг-лар учун. нечэ деТэрлэр, мун-бит зэмин вар Сэнэ ихтиТар верилиб, бутун кадрлары дэ-Тишэ билэреэн. Ки.мдэн хо-шун кэлмир. чыхар, ТеРинэ ез адамыны тэ'Тин елэ. Лэ’-ни езуну Ьакими.мутлэг Ьисс елэдинсэ. ваТ Ьалына... — ЕшитдиТимнзэ керэ, ра-Тонтардан бнринин ичра ЬакимиТТэти башчысынын илк «фэрманы» белэ олуб:    фи-ланкэс истеЬлак чэмиТТэтн-нин сэдрлнТиндэн азад едил-сии, Теринэ филанкэс тэ1ин олунсун. — Бах. башчы нуфузуну белэ итирир. Билмирэм. мэним сечдкТим Тол нэ дэрэчэ-дэ дузкундур, октТабрдан бэ-ри раТонда Ьеч бир рэЬбэр кадр дэТишиклиТи апарылма-Тыб. Адамлар Ьаггында илк невбэдэ шэхеи рэ'Тин олмасы вачибдир. Онлары таны-маг. иш кеТфиТТэтлэрини еТ-рэнмэк учун исэ вахт лазымдыр. ^гич сон бир нечэ ил-дэ Шэкидэ нэлэр баш вер-диТиндэн хэбэриниз вар. Уч-дерд биринчи катиб дэТишди-лэр. Ахыры нэ олду? Чэкиш-мэ, дидишмэ. груплашма ра-Тону кезундэн батырды. Де-ди-году олан Тердэ дин-бэрэ-кэт олмаз. Мэнчэ. илк невбэдэ сэЬвлэримиздэн еТрэн-мэлиТик. — Ахы дедиклэриннз тэкчэ ШэкнТэ хас де1ил. Белэ чыхмырмы ки, аТрыча ке-турулмуш бир раТонда са-битлик Таратмаг мумкундур? Республика гаТнар газана де-нуб. Бир тэрэфдэн муЬарибэ, бнр тэрэфдэн дагылмыш и -тнсадиТТат, кутлэннн пис ку-зэрандан доган Ьиддэти, бнр тэрэфдэн ЬакнмиТТэт беЬра- ны, вэзифэ давасы, пнкетлэр, митинг лэр... — Pa3biJaM, республикада там сабитлик Ьеч Тердэ ЬэТат мэчрасына душмэТэчэк. Шэки Гарабаг-дан. Бакыдан Туз километр-лэрлэ аралыдыр. Лакин Шу-шада атылан куллэ бу jep-лэрдэ дэ экс-сэда верир, Ба-кынын митинг, пикет «кулэ-Jh» сэЬэриси бизи дэ тутур. Амма нисбэт дэ вар ахы. «Нэ фаТда?» принсипи илэ Ташамагдан бир uiej чыхмаз. Умуми сабитлик учун умуми ca’j тэлэб олунур. Ьэмкар-ларымдан тез-тез килеТ-ку-зар ешидирэм: тэзТиг кестэ-рирлэр. ишлэмэТэ гоТмурлар. Бэ’зиси мухалифэтэ Ьагг-на-Ьагг кузэштэ кедир, пикет-дэн, митингдэн горхур. Бэ’зиси сабаЬкы кун учун еЬти-Тат керур — бирдэн олмады белэ. олду елэ. Бу да прин-сипсизлиТэ кэтириб чыхарыр, адамы гэтиТТэтсиз. кезугы-пыг едир. Зэрбэ исэ садэ кутлэТэ дэТир. — ДеднТнннз садэ кутлэ езу дэ билмэдэн Ьэмин гув-вэлэрии архасынча кедиреэ, бэс онда нечэ? — Эввэлчэ кэлин аТдын-лашдыраг:    конкрет олараг Ьансы гуввэ нэзэрдэ тутулур? Шэхси мэнафелэри намина кутлэдэн алэт кими истифадэ едэн гуввэ. joxca Ьэгигэтэн халгын хеТринэ ча-лышан гуввэ. Сирр деТил ки. инди чэмиТТэтимиздэ Ьэр ики-си вар. Елэ Шэкидэ дэ. Илк бахышда Ьеч аТырд едэ бил-ми рсэи ким кимди? Бах эсл бэламыэ да елэ будур. Нара-зы кутлэни меТдана, митинга чыхармаг асандыр. О, «ис-те’фа* демэТэ Ьазырдыр. Ба-jar гэтиТТэтдэн наЬаг jepa сез салмадым. ТэзТиг ким тэрэфиндэн кестэрилмэсинэ бах-Majapar, горхудан Та Ьэр нэ-дэн, сэЬв гэрарлар чыхарма-га Ьагг вермир. Бунун агыр иэтичэлэринэ сиз дэ. мэн дэ истэнилэн гэдэр мисал кес-тэрэ билэрик. — Ьэр Ьалда мухалифэтлэ мунасибэтлэриниз нечэ тэн-зимлэнир? Гаршыдурманын, ичтимаи-снТаси кэркинлиТи арадан галдырмагын мумкун-луТунэ инанырсынызмы? — Ичра ЬакимиТТэти бина-сынын. мэним дэ. муавинлэ-римин дэ гапыларь) Ьамынын узунэ ачыгдыр. 0зуну муха-лифэт Ьесаб едэн парт^ала-рын, чэмиТТэтлэрин, пэрэкат-ларын нумаТэндэлэри илэ де-мэк олар Ьэр кун керушу-рук. Елэси вар кундэ ики-уч дэфэ кэлир. Toj олсун. Диггэтлэ гулаг асырыг. Леди клэриндэ фаТдалы, аглаба-тан нэ варса. разылашырыг. Ьагсыздырларса. сезумузу гэти деТирик. Бир мисал чэк-сэм кифаТэтдир. Бизэ узун муддэт тэзТиг кестэрилди ки, pajoH Совети бурахылсын, Тени сечкилэр кечирилсин. Ис-рар едир, тутарлы сэбэб исэ кестэрмирдйлэр. Тэбии ки, буна кетмэк олмазды, кет-мэдик дэ. — Санки садэ бир Ьэ:игэ-ти унутмушуг. снТасэтлэ мэшгул олмаздан эввэл jeMax, кеТннмэк лазымдыр. Чохлары бу фнкирдэдир ки, сиТаси Ьэ-JaT сабитлэшмэТинчэ игтнеа-диТТатдан данышмага дэ1мэз. Илк бахышда. догрудан да елэ тэсэввур Тараныр. Амма кэлин нэзэриТТэни кэнара rojv6 haJaTa бахаг. Касыб, ач-Талавач мэмлэкэтдэ Ьансы cHjacn сабитликдэн даныш-маг олар? Бизим сон уч-дерд илдэ кечдиТимиз JonyH езу ибрэтамиз дэрсдир. Игтиса-диТТат тэнэззул етдикчэ. ча-маатын кун-кузэраны пис- лэшдикчэ сиТаси беЬран дэ-ринлэшир. — Бэлкэ экеннэдир? — Ьэр Ьалда мэн белэ ду-шунурэм. Ач гылынча чапар деТиолэр. Устэлик, торпагы-мызда муЬарибэ кедир. Иг-тисади чэЬэтдэн зэиф тэрэф муЬарибэни чэтин ки уда би-лэ. Бу Ьагда    Ьамы бутун чиддилиТи илэ ду-шунмэлидир. ToJ мэни муЬафизэкарлыгда    тэгсир- лэндирсинлэр, ачыг flejH-рэм. Биздэ игтисадиТТат баш-лы-башына бурахылыб. Мэс*-улиТТэт тэлэб едэндэ адыны гоТурлар инзибатчылыг. Колхоз писдир. Jaxuibi. дагыдыб эвэзиндэ нэ 1арадаг. Фермер тэсэрруфаты? Бэс бу мум-кундурму, бизэ нэ верэчэк? Кор-коранэ тэглидчиликдэн бир mej чыхмаз. Евимизи Тыхан одур ки. Ьэлэ сэрбэстликлэ езбашына-лыгы бир-бириндэн фэрглэн-днрэ билмирик. Бир вахт пар-THja комитэлэринэ дедилэр ки. тэсэрруфатларын ишинэ гарышмаТын. Чэкилиб дур-дулар кэнарда. Мал-гара та-лан едилди, экилэн Тыгылма-ды, Тетишэн бичилмэди. Мэн разы. кеЬнэ систем пис иди. езуну догрултмурду. Биз нэ елэдик? КеЬнэ бинаны бу-неврэдэн секмэТэ башладыг. Учуб устумузэ текулду. Тэсэрруфата рэЬбэрлик-дэн сез душэндэ горха-горха данышырыг. Мушавирэлэр, Ьесабатларын динлэнилмэси кеЬнэлиТин галыгы саТылыр. 0з ишимиздэн бир-ики кэл-мэ демэк нстэТирэм. Колхоз вэ совхозлар ичра Ьаки-миТТэтинэ Ьэр кун оператив мэ’лумат верирлэр. Тэсэрру-фатын нэбзини белэчэ тут-масан билмэзсэн кимэ кемэк лазымдыр, кимэ тэ’сир кес-тэрмэк. Ешитмиш оларсыныз, бир вахт Шэкидэ мал. дарлыг нэ кекэ душ-мушду. Сон уч аТда суд истеЬсалы 119 тон ар-тыб. ByJypyH бахын, бу кун дунэнкиндэн 800 килограм чох суд сагылыб. Нахыры чэ-тинликлэ олса да. бэрпа еди-рик. 1000 башдан чох ар-тым вар. Смоленскдэн, Ук-раТнадан дуТэ, Ставрополдан roJyH-гузу кэтирилио. АллаЬ rojea, кэлэн ил Шэки heJeaH-дарлыгыны эн Jaxuibi вахт-лардакы сэвиТТэ]э чатдырача-гыг. Кечэн ил Ja3 экини Hjy-нун орталарында гуртармыш-ды. Бу из апрелда баша чат-дыры л ды. Ичра ЬакимиПэтиндэ ajfla ики дэфэ тэсэрруфат рэЬбэр-лэринин мушавирэси кечири-лир. Лап сонунчуну, барама мевсумунун башланмасы илэ элагэдар чагырылан му-шавирэни кетурэк. Кумчулэ-ри. ипэкчилик caHaJecH муэс-сисэлэринин рэЬбэрлэрини, республика сэвиЛэли мутэ-хэссислэри дэ дэ’вэт елэмиш-дик. МэслэЬэтлэшдик. ке-тур-roj елэдик, тэдбирлэр му-эТТэнлэшдирдик. Инди сиз билэн, бунун зэрэри олачаг. Ja хе]ири? Мэни Шэки ипэкчилиТинин талеТи Ьэдсиз нараЬат едир. Гуру бараманын килограмы 160 маната галхыб. Hnajn харичи базара чыхармасаг муэссисэ даТаначаг. Бир метр ипэк тэхминэн 500 маната баша кэлир. Кимди бу rnjM3-тэ ону алан? 7 мин ФэЬлэни ишсизлик кезлэТир. Лапони-Тадан барамаачан дэзкаЬлар алмаг ниТТэтиндэТик. Кэрэк барамаТетишдирмэ мэдэниТТэ-тини Туксэлдэк. Инди бу са-Ьэдэ 40-чы иллэрдэкн caenj-Тэдэн дэ кериТик. Ьэлэ кеч деТил, вэзиЛэтдэн чыхмаг олар. Керэк нэ едирик... Чинкиз муэллнм снТасэтлэ баглы суалларымыза нэ гэдэр гыса, соТупанлы чаваб верирдиеэ, иш-кучдэн, тэ-сэрруфатдан, Шэкинии гаТгыларындан бнр о гэдэр эЬатэ-лн Тана-Тана данышырды. Куманымыз дуз чыхмышды. О, сиТасэт jox, иш адамы имиш. Бу кун Ьамынын умнд-лэ уз тутдугу торпага, черэк, эт, Jar умдугу кэндэ сн- Тасэтчидэн чох иш адамлары кэр.экдир *    СеЬбэти    Таздылар: Пнри МЭММЭДОВ. Елмаи ГЭДИРОВ, «Халг гэзети»ннн мухбнрлэрн. N Т И-д э БРИФИНГ МаТын 13. дэ АзэрбаТчан Республикасынын Милли ТэЬлукэсизлик НазирлиТин дэ журналистлэр учун брифинг кечирилмишдир. Ермэни силаЬлы бирлэшмэлэ. ринин Шушаны ишгал ет-мэсинэ Ьэср едилмиш бри. фингдэ журналистлэрэ на. зирлиТин элиндэ олан рэсми мате риал л а рл a. UJyujaJa Ьу. чумдан эввэл элагэдар тэш- килатлара чатдырдыгы сэЬиЬ информасиТа илэ таныш олмаг имканы верилмишдир. Мухбиримизин брифинг-дэн геТдлэри невбэти нвм-рэмиздэ дэрч едилэчэк. ГАЧГЫНЛАР Y4YH ИстеЬлак чэмиПэтлэри системинин бир груп ишчи. си ики кундур ки. республиканын Ермэнистанла сэрЬэд вэ Jyxapbi Гарабарла гоншу раТонларындадыр. Сэфэрдэн мэгсэд сон заманлар Таран. мыш кэркин вэзиЯэтлэ элагэдар эрзаг вэ дикэр маллар-ла тэчЬизат, Ьабелэ эЬали. Тэ мухтэлиф хидмэт саЬэлэ. риндэ еЬтиТачлары еТрэн. мэк. мувафиг тэдбирлэр кермэкдир. Азэриттифагын идарэ hej’-этинин сэдрн Т. МеЬдиТев БеТлэганда оларкэн мухбири мизэ де миш дир: —- БеТлэганда 5 мин гач-гына эн зэрури маллар тэг-дим етмишик. Гачгынларын cajbi 2 миндэн чох олан ра-Тонларда онлар учун хусу-си хидмэт магазалары ач маг гэрара алынмышдыр. Илк белэ магаза БеТлэган шэЬэриндэ ишэ башламыш-дыр. Гачгынларын нисбэтэн аз олдугу башга бвлкэлэрдэ онлара муЬарибэ ветеранла-ры учун нэзэрдэ тутулмуш хусуси магазаларда хидмэт кестэрилмэсинэ ичазэ верилмишдир. Ф. РЭСУЛОВ. ;