Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 14, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 14, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ 14 MAJ 1992-чн ИЛ. HS 94 МЭН НЭГИГИ ДЕМОКР АТИ J A JA ТЭРЭФДАРАМ ДЯЙРБАШН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЕЧМИШ ПРЕЗИДЕНТЕ AJA3 МУТЭЛЛИБОВЛА МУХБИРЛЭРИМИЗИН С0ЬШ ÜÜUrUiM 1П11        Эслнда    hap    ики    назир    каби-    ирэли, — РедаксиМа мэктуб кен-дэрэн бэ’зн охучулар сизин исте’фадан сонракы Ьэ1аты-нызла, мэш!ули11этинизла марагланырлар. — Дед^им ними, иете-фанын сэЬэри куну. ^’ни мартын 7-дэн хатирэлэрими ]азмага башламышам. Ьэм да сон ики илдэ чох }орул-мушдум. Инди истираЬэт ет-мэjэ чалышырам. Лакин дог-русуну дejим ки, бела Ьэ}а-та алышмамышам. Ишлэмэк, бу чэтин двврдэ бутун били-jими, бачарыгымы, иллэрлэ топладыгым тэчрубэми халг идиинэ, AзэpбaJчaнын мустэ-гилли]инэ вэ cyвepeнлиjинэ сэрф етмэк истэрдим. — Исте’фанын сэбэблэри-ня Ьэрэ бир чур пОмэтлэн-дирир. Бэ’зилэри буну си-зин бир президент ними ]ол верди]иииз сэЬвлэрлэ элагэ-лэндирир. Мэсэлэн, бела ид-диа едэнлэр чохдур ки, сиз Азэрба]чан Коммунист Партий асы ны бурахмагла куч л у бир сн]асн тэшкилатдан мэЬ-рум олдунуз. Халг ЧэбЬэси исэ си1аси ме1данда эсас гуввэ ким и галды. — Ел арасында Jaxшы бир мэсэл вар: ишлэмэ]энин сэЬ-ви олмур. Умуми^этла, е’ти-раф eтмэлиJэм ки, маним дэ сэЬвлэрим олуб. Бэ’зи мэсэ-лэлэрэ садэлевЬлуклэ }анаш-мышам. Кадр с^асэтиндэ диггэтли олмамышам. Тэлэб-карлыгым аз олуб. Анчаг ону да де]им ки, бу проблемлэр-лэ мэшгул олмага, садэчэ, вахтым чатма}ыб. Мэн оз фэ-алиПэтимдэ Гарабаг пробле-минэ, бе}нэлхалг мэсэлэлэрэ хусуси диггэт jeтиpмэJэ ча-лышмышам. Ермэни диаспо-рунун чидд-чэЬдинэ бахма)а-раг гыса муддэтдэ Азэрба]-чаны бе^элхалг миг}асда та-нытмаг истэ}ирдим. Бела душунурдум ки, республика-мызын мустэгилл^ини нэ гэдэр чох елка таныса. бу бизим миллэтин кэлэчэк ин-кишафы учуй муЬум амил олар. Она кора дэ вахтымын чох Ьиссэсини харичдэи кэ-лэн нума^ндэлэрлэ керушлэ-рэ Ьэср едирдим. 0зу дэ Ьеч вахт фэрг го]мурдум ки. бу нума1эндэ Ье}’этини президент гэбул етмэлидир, ^хса республиканын дикэр рэЬбэр-лэри. HYмaj8HДэ Ье}’этлэри-нэ харичэ чыха билэчэк ин-формаси]а мэнбэ]и ними ба-хыр, онларла этрафлы сеЬ-бат едирдим. Чалышырдым ки„ республикамызы памы разылыгла тэрк етсин. 0зу-му тэ’рифлэмэк истэмирэм, анчаг ачыг демэк лазымдыр ки, довлэтлэрарасы мунаси-бэтлэрдэ елкэлэри тэмсил едэн адамлардан чох ше} асылыдыр. Бурада шэхси рэгбэт олмаса данышыгла-рын сэмэрэли нэтичэсинэ бел багламага дэ1мэз. Республиканын дахили проблемлэри илэ мэшгул олан Ьекумэт органлары ла-зыми тэдбирлэр кepcэJдилэp, бу ногсанларын арадан гал-дырылмасына халгын гуввэ-сини сэфэрбэр eтcэJдилэp ja-гин ки, мэним ишим хе^и ]ункуллэшэрди. Бу ишэ ча-вабдеЬ оланлар ез вэзифэлэ-рини JepHHa ]етирмирдилэр. Онларын эвэзинэ исэ Ьэми-шэ президент тэнгид олунур-ду.    Бакы и ын иллэрлэ уст- устэ ]ыгылмыш нэ гэдэр проблемлэри вар. Лыгышыр-дыг, Ьэмин проблемлэри му-закирэ едирдик. Конкрет иш корулмэ]эндэ ^рли^ерсиз белэ ирадлар ешидирдим: бэс бу президент hapa бахырг ДeJэн дэ Jox иди ки, шэЬэр тэсэрруфаты илэ президент мэшгул олмамалыдыр ахы. Бу иши корэн мувафиг на-зирликлэр, шэЬэр ичра апа-раты вар. Ичтимаи acaJишдэн тут-муш тичарэтэ гэдэр бутун девлэт структурлары, назир-ликлэр }ериндэ олса да ичтимаи JJbthh тэнгид Ьэдэфи бу вэзифэлэри }еринэ ]етирмэк учуй чавабдеЬ адамлар jox, президент иди. Мэн Ьуманизм принсиплэ-рини эсас тутараг Ьэбсдэ оланлары бурахдырырдым, мусадирэ олунан евлэри са-Ьиблэринэ rajTapbipflbiM... — Сизин Ьэр фэрманыныз-дан сонра peflaKCHjaJa мэк-тублар кэлирди ки, ашагы-ларда алвер кедир, азад олу-нанларын гоЬумларындан пул тэлэб едирлэр... — Тээссуф ки, белэ олуб. Ашагы пиллэлэрдэ бу тэд-бирлэрдэн варланмаг учун истифадэ едиблэр. Ады си-Jahbija душэнлэрдэн пул алан да JarHH ки, олуб. Бунларын Ьамысы чэми^этин сагалма-JaH хэстэликлэридир. Шу-шада бэ’зи мустэнтиглэр рушвэт алыб ермэни japar-лыларыны бурахмышдылар. Бутун бунлары мэним адым-ла багламаг нэ дэрэчэдэ эдалэтлидир? О ки галды Коммунист Нарти]асынын фэaлиJjэтинин да}андырылмасына, бу, за-манын тэлэби иди. Экэр Коммунист Парти]асыны сахла-cajflbir. бутун демократии вэ демократка либасыны KejaH гуввэлэр бизэ гаршы чыхар-дылар. Онсуз да онлар бизим Ьаггымызда кифа]эт гэдэр ]анлыш тэсэввурдэ иди-лэр. Ьаггымызда де)ирдилэр ки, Азэрба}чанда коммунист горугу ]арадылыб. Бир тэ-рэфдэн дэ сырави парт^ачы езуну napTHja узву кими Ьисс елэмирди. Анчаг jyxapbi да-ирэлэрдэ napTHjaflaH бэЬрэ-лэнмэк иcтэjэнлэp ондан ики-элли 1апышырдылар. Ьэм дэ Коммунист FlapTHjacbiHbi оу-рахмаг тэкчэ мэним фикрим деЛилди. Гурулта]да бу ба- рэдэ чохлуг гэти сезуну де-ди. Зэннимчэ, инди 49MHjJaTHH кучлу бир napTHjaja, мэн де-мирэм KOMnapTHja олсун, eh-THja4bi вар. Cnjacn меЗданда Халг ЧэбЬэсинин тэк галма-сы кеЬнэ тоталитар системин }енидэн дирчэлдилмэси де-мэкдир. Мараглыдыр ки, чэб-ha лидерлэри кечмиш ре-жими тэнгид етсэлэр дэ чох uiejH дэjишмэдэн коммунист-лэрин иш усулларындан вэ методларындан истифадэ едирлэр. Дэфэлэрлэ демишэм, jepn кэлмишкэн Jena тэкрар еди-рэм: Халг ЧэбЬэси созунун езу суал догурур. Ьансы чэб-ha. кимэ гаршы чэбпэ? Jax-шы олар ки, чабИэнин эса-сында cnJacH napTHja вэ ja пapтиjaлap japaflb^cbiH. Халг да билсин ки, белэ милли парти}алар вар. Инди чэб-Ъэчилэр езлэри дэ е тираф едирлэр ки, Ьазырда респуб-ликада jexaHa cnJacH гуввэ АХЧ-дир. Амма TaKhaKHMHj-]этлилик ÄeMOKpaTHja дejил. Мэн тэкрар-тэкрар flejnp-дим ки, миллэтин з^алыла-рЫ _ алимлэр. jaзычылap, журналистлэр чыхыш едиб эсл Ьэгигэти халга чатдыр-малыдырлар. Лакин he4 ким чэсарэт етмирди. HaMHjjaw fleMOKpaTHja учун зэмин ол-cajflbi, горху да олмазды. — Тэрэфдарларыныз сизи дискусс^алара чеврилди Демократик блок орада си-jacи парт^а кими фэaлиjjэт кестэрди. haкимиjjэт угрун-да мубаризэ даЪа сэрфэли шэкилдэ давам етдирилди. Мухалифэтин мэни кепнэ инзибати амирлик методу илэ ишлэмэкдэ тэгсирлэндир-мэси илэ Ьеч чур разылаша билмэрэм. Сон аддымларым кестэрди ки, мэн инзибати амирлик методундан тамам ол чэкмишэм, гаршы тэрэф исэ, эксинэ, бу методдан икиэлли jaпышыб. — Президент апаратында-кы кечмиш эмэкдашларыныз-дан разысынызмы? jHH олунуб. Ьэмин кун Бир-лэшмиш Миллэтлэр Тэшки-латына A3ap6aj4aHHH узв гэбул едилмэси музакирэ олу-начагды. Президенти дэ}иш-мэк бу мэсэлэни позмаг демэк иди. Бирлэшмиш Миллэтлэр Тэшкилатынын нчла-сы мартын 2-нэ кечирилди вэ A3ap6aj4aH БМТ-Ja гэбул олунду. Бундан сонра кердум ки, республикада B33HjjaT лап кэркинлэшиб. Милли Шура февгэл’адэ ceccиJaнын чагырылмасы Ьаггында гэ-рар гэбул етди. Дедим нэ олар, roj ceccHja чагырыл-сын, Хочалы фачиэсинин сэ-бэблэрини музакирэ едэк. ОХУЧУ ХАНИШИ ила МУСАМБЭ мухалифэтэ кузэшт етмэкдэ мухалифэт исэ кеЬнэ инзибати амирлик методу илэ ишлэмэкдэ тэгсирлэндирирлэр. Ьансы тэрэф даИа Ьаглы-дыр? — Коммунист Пapтиjacы-ны бурахдыгдан сонра мэн мутлэг кузэштэ кетмэли идим. Е’тираф едэк ки, бизим парламентин депутатла-ры Коммунист Парт^асы haкимиjjэтдэ олдугу деврдэ сечилмишдилэр вэ jepли-jep-сиз дejиpдилэp ки, мевчуд парламент партократлардан ибарэтдир. Белэ сеЬбэтлэр республикамызын бejнэл-халг нуфузуна да Т®’СИР едирди. Она керэ биз Милли Шypaja кетдик вэ мэн белэ куман едирдим ки, о, халгын милли мэнaфejини гopyjaн гурум олачаг. Руси-ja вэ харичи елкэ журналист-лэри сеЬбэт заманы дэфэлэрлэ мэнэ чатдырырдылар ки, сизин бу аддымыныз бejнэл-халг алэмдэ бejYK разылыгла гаршыланыб. Чунки сиз Ьэ. гиги мэ’нада демократик Ьэрэкэт етдиниз. Догрудан да мэн истэмэ-дим ки] haкимиjjэт бир груп адамын элиндэ олсун. Бунун-ла демэк истэдим ки, дапа бэсдир, бир-биримизэ ирад тyтмajaг, чиjин-чиjинэ ишлэ-jиб jeни ганунларымызы ja-радаг. Анчаг кезлэд^им кими олм'ады. Милли Шуранын ичласлары jeнэ дэ cиjacи — Мэним эн бвJYK негсан-ларымдан бири одур кн. сэр-бэст фикирлэшэн, чамаат, халг гаршысына чыхан эсл си]аси хадимлэри тапыб эт-рафыма jЫFa билмэдим. КеЬ_ нэ системдэн таныдыгым адамлара е’тимад кестэрдим. Онларын бир чоху исэ вэзи-фэ креслосуну Ьэр шejдэн устун тутду. Демократик чэмиjjэтдэ бе-лэдир ки, бу кун мэн пре-ф зидентэм, сабаЬ башга бири-си гануни joллa haкимиjjэтэ кэлэ билэр. Ьекумэтэ е’ти* мадсызлыг кестэрилэндэ са-китчэ исте'фаны гэбул едир. Анчаг бизим Ч9миjjэтдэ вэ-зифэдэн кетмэк эн бejYк фа-чиэ кими гаршыланыр. — Сиз тэз1иг алтында ис-те’фа вердиннз. Тутаг ки, му-халнфэтдэк президент сечил-дн вэ она да белэ тэз)нг кес* тэрилди. Сиз бунунла разы-лашарсынызмы? — Эввэла ону дejим ки, бу ceccиjaдaн эввэл Иэм Aзэpбajчaндa, Иэм дэ респуб-ликадан кэнарда хэбэр кэзиб ки, президентин мэсэлэси ар-тыг пэлл олунуб. Билирдим ки, Шималда Ьазырланмыш тэхрибат планына эсасэн Даглыг Гарабагдакы угурсуз-луглара керэ мэни haкимиj-)этдэн узаглашдырмаг истэ-jиpлэp, Бу ишлэрин мухалифэт тэрэфиндэн тэшкил олун-мадыгына эминэм. Онларын буна Ъеч кучу дэ чатмазды. Эмэлиjjaты сон дерд илдэ республикада фэаллыг кес-гэрэн учунчу гуввэлэр ичра етдилэр. Мэн дeJэ билмэрэм ки, Ьэмин ссенари Москвада Ьазырлан.мышды. анчаг белэ гуввэлэр вар иди, Ьэм республиканын дахилиндэ, пэм дэ кэнарда. Мэнэ дедилэр ки, вaзиjjэт олдугча кэркиндир вэ эмэ-лиjjaт февралын 28-нэ тэ’- НараЬат олсам да умид едирдим ки, баш верэн Ьаднсэлэ-рин мahиJJэтини депутатлара изаЬ едэ билэчэ]эм. Ceccиja башланан кунун икинчи japыcындa вэзи]]эт бир аз да кэркинлэшди. Шу-шэлэри сындырдылар. Ьугуг муЬафизэ органлары да ез-лэрини итирмишдилэр. Нэ-haJэт, ceccиJaнын икинчи куну чыхыб сезуму дедим. Ьэмин Ьиссэни тeлeвизиja илэ кестэриблэр. ГaJыдыpaм сизин суалы-ныза, экэр мухалифэт Ьаки-миjjэтэ кэлсэ мэн Ьеч вахт она белэ тэзjиг кестэрилмэ-синин тэрэфдары олмарам. Истэмэздим ки, белэ Ьа^исэ бир дэ тэкрар олунсун. Бутун бунлар республикамызы бejнэлxaлг алэмдэ нуфуздан салыр. — Президентин исте'фасы тэлэби заманы гэзетимизин бир сыра об]ектив чыхышла-ры ¿ухарыдан сукутла, гаршы тэрэфдэн исэ Ьучумла гаошыланырды. Бэ’зилэри куман едир ки, рэсми мэтбу-ат кими ку1а бизим хусуси имти]азларымыз вар вэ ку]а бунун мугабилнндэ гэзетимиз рэсми даирэлэри мудафиэ едир. Эслиндэ исэ peдaкcиJa• да мухалифэт гэзетлэри илэ му/а^сэдэ хе|ли аз эмэк Ьаггы верилир. Бир нечэ ше’-бэ мудири, эдэби ишчи Ьэлэ дэ кира1эдэ ]аша]ыр. Мараглыдыр, бутун бунлар барэ-дэ сизин мэ’луматыныз вар-дымы? — Озунуз jaxшы билир-синиз ки, бизим будчэмиз нэ вэзиJjэтдэдиp. Ьеч билмирэм ки, инди чамаат, элэлхусус. будчэдэн мааш аланлар нечэ доланачаг. Игтисади беЬран кунбэкун дэринлэшир. гиj-мэтлэр артыр. Мэн дэ чох истэрдим ки, белэ Ьермэтли гэзетин ишчилэринин Ьеч нэ- ehтиjaчы олмасын. Тэк си- зин гэзет Jox, дикэр мэтбуат органларынын ишчилэри дэ jaxuibi дoлaнcaJдылap бир президент кими мэн чох шад олардым. Анчаг нмкан Jox иди. Кагызын езу, машын вэ аваданлыгларын fldjdpn гат-гат артырды. Мэн 4aMHjJaTA9 тэкавазлы-гын гэти элeJhинэ олмушам. Тэкавазлыг шэраитиндэ эсл AeMOKpaTHjaflaH данышмаг ол-маз. Она керэ дэ мухтэлиф пapтиJaлapын вэ 49MHjJa^ia-рин гэзетлэринин чыхмасына тэрэфдар идим. Бу шэртлэ ки, онларын бир а малы олсун: дузкунлук вэ o6JeKTHB-лик. — Гарабаг республикамызын гаи сызан ¿арасыдыр. Нэ кизлэдэк, адама елэ кэлирди ки, президент Гарабаг кэндлэриния бнр-бир душмэн элинэ кечмэсннн, садэчэ, cejp едир. Ахырда да Хочалы фа-чиэси. Бу фачнэ баш вермэ)э бнлэрдими? — Экэр проблемин cHjacH JoAAa Ьэллинэ наил oлcaJдыг. баш eepMaJa билэрди. Биз исэ Шималын KeMajHHAaH, бу проблема онун мудахилэсин-дэн имтина етдик. Мэн Ьэ-мншэ демишэм, инди дэ де-]ирэм: биз милли орду Jox, милли reapAHja JapaтмaлыJ-дыг. Экэр о вахт милли гвар-AHja ады илэ орду JapaTcaJ-дыг. Ьеч ким бизэ ирад тут-мазды. A33p6aj4aH Респуб-ликасынын эразисиндэ Jep-лэшэн Совет Ордусунун бутун flejyui техникасынын. мадди-техники базасынын миллилэшдирилмэси барэдэ гэрар гэбул етдик. Бу да гаршыдурманы артырды. Ла-кнн милли гвард^а JapaicaJ-дыг Ьэрбчилэрдэн силаЬ да ала билэрдик, башга кемэк дэ хаЬиш едэрдик. Ермэнис-тан да бу ад алтында ез Ьэр-би гуввэлэрини формалаш-дырды. Ондан сонра башладыг ер-мэнилэрин k€hahJh JoTiy тэкрар eTMaJa: opa Ьучум. бура "V ОН, - Эслндэ Ьэр ики назир кабинет дэ Ьэбс едилди. Мэн де-мирэм ки, бунлары Jaлныз Халг ЧэбЬэси тэшкил едир, ди. Opa елэ адамлар. дэстэ-лэр JbiFbtuibipflbi ки, онларын Халг ЧэбЬэси илэ Ьеч бир элагэси Jox иди... — # Независим a ja газета*-дакы сонунчу мусаЬкбэнжз чохларында тээччуб догур-ду. Экэр Хочалы фачнэся Ьаггыида беле фактларыныз вар ид исэ бунлары фввгэл’-адэ ceccHjaAa HMja демэднннз? — Журналист мэним фик-рими топриф едиб. О соруш-ду ки. Хочалы фачиэсинн те-рэдэнлэр, элэлхусус шэЬэр сакинлэрини вэЬшичэси-нэ елдурэнлэр    Ьаггында нэ flej9 билэрсиниз. Мэн дэ дедим ки.    конкрет Ьеч нэ. Чункн орада олмамышам. Анчаг элдэ олан мэ -луматлара эсасланараг fleja билэрэм ки. орада мухтэлиф гуввэлэрин иштиракы олуо^ Мэнафелэр дэ    мухтэлиф олуб. Анчаг ejHH заманда. ону да flejHM ки, динч эЬа-линин чыхмасы учун ермэни-лэр тэрэфиндэн    дэЬлиз Ja- радылдыгыны мэнэ хэбэр вермишдилэр. О деврдэ, rejA eTAHjHM кими, ермэни тэрэфи илэ телефонла бир нечэ дэ-фэ данышмышдым. 0зуму-зункулэр мэнэ мэ’лумат вермишдилэр ки. минлэрлэ адам елдурулуб. Мэн дэ ермэни башчыларына дедим ки, нмкан верин MejH^napH кетурэк. Ермэни тэрэфи билдирди ки. о гэдэр MejHA JoxAyp. Фер-мада бир нечэ Jy3 месхети турку вар, онлары да сизин Ьэосханалардакы ермэнилэр-лэ AdjHjiuMdK учун caxлaJы-рыг. Дедим мэн буну били-рэм. сэрэнчам да вермишэм, бу ишэ бахачаглар. Амма им-кан верин мeJидлэpи кетурэк. * Независима]а газета*нын мухбиринэ бунлаоы демишэм. ки, бурада JarHH ирэли сурурду. Ьэм дэ ана дилиндэ сэрбэст данышыр-ды. Бу мэ’нада онун Али Совета сэдр сечилмэси, мэнчэ. дузкун гэрардыр. Анчаг вэ-3HJJ9T елэ кэтирдн ки, Jary6 Мэммэдовун бо!нуна икигат агыр Jyk душду. Она мэслэ-Ьэт керэрдим ки. гэтиЛэтлэ ез хэттини JepHTCHH, мэним сэЬвлэрими тэкрар етмэсин. Али Советин вэ Мнлли Шуранын фэaлиJJэтини Ьэмишэ диггэт мэркэзинде сахласыи. Лери кэлмишкэн ону да AejHM ки. мэн коммунист ре-жими деврундэ Ьобсханалар-да JaTaH, инчидилэн cnjacn ха ди мл эрэ Ьэмишэ Ьермэтлэ ]анашмышам. Гамсахурдиа-нын шэхси кeJфиJJ9TЛэpи барэдэ бир mej Aej9 билмэрэм, амма режимин тэ’гиблэринэ мэ руз галдыгы учун. эгидэ-синдэн денмэд^и учун она Ьермэт етмэк олар. EJhh сез-лэри Халг ЧэбЬэсинин лиде-ри Эбулфэз EлчибэJ Ьаггында да де]э билэрэм. Мэн ону IU9XCHJJ9T кими, тоталитар режим деврунун эгидэлн ди-сиденти кими гэбул едирэм. Партократ либасыны чыха-рыб радикал хэтт тутанлара, режим дагыландан сонра оз-лэрини демократ е’лан едэн-лэрэ исэ инанмырам. Унутмага Ьаггымыз Joxflyp ки. чох кэркин вэ мэс’улн}-J9WH кунлэр JamaJbipbir. Халгымызын. республикамызын кэлэчэк мугэддэраты бу кун гэбул efl949jHMH3 гэрар-лардан, атачагымыз аддым-лардан чох асылы олачаг. Она керэ дэ республика рэЬ-бэрл^и вэ мухалифэт cHja-сэтдэ мудриклик кестэрмэли. Ьэр аддымы елчуб бичмэли-дирлэр. — JepH кэлмишкэн бир суал: СеЬбэт кедир ки. Сиз Ьучум... Бу билэ Jox, душ-мэнлэримизэ лазым иди. Онлар мунасибэтлэри кэркин-лэшдирмэк учун бэЬанэ ах-тарырдылар вэ биз бу бэЬа-нэJэ шэраит Japaтдыг. Нэти-чэдэ орду илэ мунасибэтлэ-римиз позулду. Мэним рэ^имдэн асылы oлмaJapaг ceccиJa орду Japa-дылмасы Ьаггында гэрар гэбул етди. Лахшы. нечэ орду japaтмaлы? Мэн низами орду формалашдырмаг иcтэJиp-дйм вэ буна керэ дэ ВалеЬ Бэршадлыны мудафиэ нази-ри тэ^ин етдим. Билирдим ки. тэчрубэси вар. бу саЬэ-дэ сэриштэли адамдыр. Илк вахтлар ондан истифадэ етмэк оларды. Анчаг нэ она. нэ дэ тачэддин МеЬд^евэ ишлэмэJэ имкан вердилэр. Мудафиэ Назирл^инин гар-( шысында бир-биринин далын-ча пикетлэр тэшкил олунду. Демишэм ..... . кн. учунчу бир гуввэнин эли дэ олуб. Лэ’ни, тэкчэ ермэни-лэрдэн сеЬбэт кетмир. — Сон фачнэ — Шуша-нын душмэн тэрэфиндэн ту-тулмасы халгымызы дэЬшэт* ли дэрэчэдэ сарсыдыб. Азэр-ба1чанын бу ге]рэт галасы* иын белэ асанлыгла элдэи верилмэсииин сэбэбн яэдир? — Xэjaнэт вэ сатгынлыг! Буна башга ад вермэк олмаз. Хочалы фачиэсиндэн сонра Ьэмишэ ehтиJaт едирдим ки, бу гэдим шэЬэр дэ учунчу гуввэлэрин мэнaфejинэ гур. баи верилэ билэр. Тээссуф ки, белэ дэ олду. — Республика мы зда сн1а-си кэркинлик сэнкимэк бил-мир. зенн рэЬбэрлк]э Ьансы сэЬвлэрн тэкрар етмэиэ1н мэслэЬэт керэрднннз? — Лагуб Мэммэдов сесси-Jaлapдa фэаллыг кестэрир, мухтэлиф мэсэлэлэрэ о<^ек-тив мунасибэтини билдирир вэ конструктив тэклифлэр бир нечэ видеокамера алмы-сыныз, харнчн банкларда мнл]онларыныз вар... — Догрудур. мэнэ дэфэлэрлэ видеокамера тэклиф едиблэр. ЕЬт^ачым олма-дыгы учун котурмэмишэм. Анчаг демишэм ки, уч-дорд камера еЬт^атда сахлансын, бэлкэ лазым олду. Догрудан да лазым олду. Мэсэлэн. Москвадан Агдама кэлэн бир мухбири двJYб апаратыны зэ-дэлэмишдилэр. Бири она верил ди. Ханкэндинэ кедэн бир харичи журналистин дэ башына белэ хошакэлмэз Ьа-дисэ кэлмишди... О кн галды Исвечрэ банкында 8 мш^он долларымын олмасына. бу да мэни халгын кезундэн сал-маг учун истифадэ олунан невбэти аг Jaлaндыp Бир дэ кэлин тaлэcмэJэк, hэp-шeJи заман JepбэJep едэчэн. Ки-мин Ьаглы, кимин Ьагсыз олдугу тезликлэ мэ’лум олачаг. МусаЬнбэнн апардылар: Тофнг РУСТЭМОВ, ЭлипэнаЬ БAJPAMOB. Тэчрубэ: тэИсипин ¿енилэшдирнлмэси '¡олларынца ОРТА ИЭКТЭБДЭ ТЭБИЭТ ЕЛИЛЭРИ ФАШТЭСН СабаЬын мэктэбини нечэ гурмаль^ыг? Бу суал Ьамыны дэриндэн душуВДУР^Р-    je" HOHCencHjacwHbiH Ьазырланмасы илэ бэрабэр нилэшднрмэлнн оптимал ]оллары ахтарытр. Мусапион миз Бакылакы 178 немрэли мэктэбдэ Japaдылмыш тэ биэт елмлэри факултэсининдекаиы, ким ja елмлэри на-мизэди Елхан ЭМИ1 1РБЭДОВДУР. — Елхан муэллим, мэктэбдэ тэбиэт елмлэри факул-тэсн ]аратмаг Ьансы зэрурэт-дэн ирэли кэлиб? — Фикримчэ, тэЬсилдэ je-нилэшмэ вэ ислаЬат сэрт чев-рилнш 1олу илэ кедэ бнлмэз. Кэскин денуш бэлкэ дэ ишин xejpHHa олмаз. Одур ки. бу просес тэдричэн, MyaJjaH мэр-Ьэлэлэр узрэ hajaTa кечирил-мэлидир. Бу чур тэкамул Joлy эн’энэви элагэлэрин гы-рылмасына имкан вермир. нэсиллэрин AYHjaKepyuiy арасында тэзадларын азалмасы-ны. рабнтэнин сабитл^ини тэ’мин едир. Бу мэ’нада мов-чуд умумтэЬсил мэктэблэри-нин нэздиндэ мухтэлиф исти-гамэтли хусуси шо’бэлэрин, факултэлэрин JapaAb^Macbi фajдaлыдыp. Башчылыг ет-AhJhm факултэ ики илдир ки, ачылыб вэ артыг MyaJjaH нэтичэлэр газанмы. шыг. Факултэ мусабигэ joлy илэ сечилмиш jyxapы синиф (X—XI)    шакир длэрин дэн тэшкил олунмушдур. Ьазыр-да бурада 54 шакнрд oxyjyp. Тэ’лим факултэнкн елми шу-расында Ьазырланмыш вэ республика Халг ТэЬсили На-зиpлиjи тэрэфиндэн тэсдиг олунмуш хусуси програм узрэ hajaTa кечирилир. Республика Елмлэр Академ^асы исэ факултэнин ишинэ елми-методоложи чэЬэтдэн рэЬбэр-лик едир. Эсас муэллим hej’-этимиз дэ академ^анын апа-рычы елми ишчилэри, лабо-paTopHja вэ белмэ рэЬбэрлэ-ридир. ^ри-узви вэ Физики Ким-ja Институтунун директору, Aзэpбajчaн ЕА-нын мухбир узву Р. Pизajeв мэктэбин фэхри директорудур. Институт факултэни елми чэЬэтдэн Ьамили]э кетуруб. — Факултэдэ тэ’лимнн тэшкилн Ьансы чэЬэтдэн се- чилир? — Факултэдэ Aзэpбajчaн вэ рус болмэлэри aнлajышы тэдричэн арадан кетурулур. Недагожи просес белэ бир принсип узэриндэ гурулуб: профессионаллашдырма. де-мократиклэшдирмэ. устэкэл Ьуманитарлашдырма. — Кестэрди]иниз принснп-лэр нэлэри эЬатэ едир? — Профессионаллашдырма физика, кимja, биолок^а, чoFpaфиja. мэнтигин эсасла-ры, еколок^а вэ информатика фэнлэринин тэдрисиндэ нэзэрдэ тутулур. Икинчи мэрЬэлэ база фэнлэрини эЬа-тэ едир. Бypaja AзэpбaJчaн дили вэ эдэбиjJaты. рус ди-. ли вэ эдэбиJjaты, харичи дил, Aзэpбajчaн тарихи вэ Ьэрби-идман Ьазырлыгы дахилдир. Бутун фэнлэр шакирдлэ-рин арзусу илэ истэнилэн дилдэ: азэр^чанча. ja русча тэдрис едилир. Тэ’лим дили-нин белэ сэрбэст сечилмэси шакирдлэрэ кэлэчэкдэ тэЬси-ли мухтэлиф елкэлэрдэ давам етдирмэк имканы верэ-чэкдир. Факултэдэ исэ Азэр-ба]чан, рус вэ инкилис дил-лэри вjpэдилиp. Умид еди-рик ки, бу joллa учдилли мудавимлэр ¿етишдирэ билэ-чэ]ик. Ьэмин мэгсэдлэ дил фэнлэринин тэдриси методи-касында вэ структурунда му-эjjэн дэ]ишикликлэр етми-шик. Aзэpбajчaн тарихи вэ Ьэрби-идман Ьазырлыгы фэн-лэри jaлныз aзэpбajчaнчa апарылыр. Учунчу мэрЬэлэ]э кенуллу сечилэн фэнлэр дахилдир. Шакирдлэр тэклиф _ едилэн 10 фэндэн эн азы 5-и узрэ аттестата олунурлар, галан фэнлэр исэ факултатив эсас-ларла кечирилир. ТэЬсилин Ьуманитарлаш-дырылмасыны ]ени фэнлэр Ьесабына тэшкил едирик. Дун]а бэдии мэдэниjjэти, умуми тарих, икинчи харичи дил, нитг мэдэн^]эти. ин-сан вэ дун]а, тэбиэтшунаслыг вэ дин тарихи бу ишдэ му-Ьум рол ojнajыp. Ностэрд^им груплара аид олан фэнлэрдэн элавэ. шакирдлэр ихтирачылыг сэнэ-ти, астрономиЗа, програмлаш-дырма, маддэнин гурулушу узрэ биликлэрини дэринлэш-дирирлэр. Бурада да шакирд ез арзусуна yjFyн тэдрис дили сечэ билэр. Мэсэлэн. ej-ни шакирд програмлашдыр-маны инкилисчэ. умуми тарихи вэ ¿а ихтирачылыг сэ-нэтини русча, нитг мэдэн^-¿этини вэ ja дин тарихини aзэpбajчaнчa ejpэнэ билэр. Тэбиэт елмлэри факултэ-синдэ тэдрис заманы кэлди-jимиз гэнаэтлэрдэн бири дэ будур ки, програмлар мутлэг рекионал характер дашыма-лыдыр. Мэсэлэн, Aзэpбaj-чанда кимja фэннинин кечил-мэси заманы даЬа чох нефт кимjacынa диггэт верил мэли-дир. Лахуд чограф^а вэ би-oлoкиja фэнлэриндэ эсасэн республикамызын тэбиэти, битки вэ hejвaнaт алэми ej-рэнилмэлидир. СеЬбэти ¿азды: В. ШАЬБАЛАОГЛУ. ™ ,2ГМик„уГ4ара    ftt СэЛТМ^)Ти6б,бач1«ыНХаТирэ Ba6aje*a иавбэти хэстэнн габул «naja Ьааырлашыр. фото ф Оручоауядур.    Азэршифори. МУЭЛЛИМ АИЛЭЛЭРИНЭ JAPflbIM Имишли pajOH мэркэзин-дэ, Чэфэрли вэ Мэзрэли кэндлэриндэ ]ерлэшдирил-миш он беш гачгын муэллим аилэсинэ pajoHyH му-эллимлэри 25 мин манат-дан чох JapAbiM кестэрмиш-лэр. Бу барэдэ мухбири-мизэ pajOH халг тэЬсили ше’бэсинин мудири Рустэм bycejHOB мэ’лумат вермиш-днр: — Виз Jaлныз муэллим аклэлэринэ AejHfl, paJoHa пэнаЬ кэтирмиш бутун ди-дэркинлэрэ JapAHM eTMajH взумузун мугэддэс борчу санырыг. Онлара 35 мин манатлыг эрзаг вэ canaje маллары пajлaнмышдыp. Вэ-тэкэ гэсэбэсиндэ мувэггэти JamajaH гачгынлара^исэ xej-ли JaHa4ar вэ пал-палтар верил мишдир. 120 нэфэрэ ja-хын ушаг вэ JeHHjeTMa мэк-тэблэодэ мэшгэлэлэрэ чэлб олунмушдур. Азэрияформ. «ХАЛГ Г93ЕШН9 ЧАВАБ ВЕРИРЛ9Р Азэриттнфагын ндарэ hej’-эти сэдринин муавнни JI. ПАНКОВ: — Товуз pajgHy Кувэн-дик кэнд сакини М. Эли}е-вин шикajэт эризэси pajo-нун jepJiH ичра haKHMHjja-ти органлары HyMajaHflaia-ринин, озунун иштиракы илэ }охланылмышдыр. Кэнддэ тичарэтин тэшкилиндэ ча-тышмазлыглар ашкар едил-миш, мувафиг тэдбирлэр керулмушдур. BejyK Гыш-лаг кэнд истеЬлак 49mhJ-JaTHHa эЬал^э тичарэт raj-даларында вэ п^мэт инти-замына pHajaT едилмэси, нэзарэтин даЬа да кучлэн-дирилмэси Ьаггында костэ-риш верилмишдир. Зэнкнлан pajoH ичра Ьа-кими j j этинин башчысы Э. ryJIHJEB: — CyMrajbiT «Узви синтез» ИстеЬсалат Бирли}и-нин баш директору Н. Ба-öajee pajoH ичра haKHMHj-JoTHHo мэктубла мурачиэт едэрэк биpлиjин нэздиндэ «Сусэн» кичик муэссисэси-нин ачылмасыны билдир-миш вэ онун низамнамэси. ни rejAHjjaTflaH Ke4HpMajH хаЬиш етмишдир. PajoHyH HTTHcaAHjja^HHH эсас саЬэ-лэриндэн бири тутунчулук-дур. Индики шэраитдэ ту-тун истиханаларынын Ьазырланмасы учун лазыми миг-дарда ортук тапа билми-рик. Бу сэбэбдэн pajOH ичра hfaKHMHjJaTH «Сусэн* кичик муэссисэсинин низамна-мэсини fejAHjJaTAaH кечир-миш вэ фэaлиjJэтинэ ичазэ вермишдир. «Узви синтез» ИстеЬсалат Биpлиjинин эмри илэ pajo-нун Бурунлу кэндиндэ ja-ujajaH C. ^HjeB «Сусэн» кичик муэссисэсинин директору Ta’jHH олунмушдур. Му-эссисэнин фэaлиJJэти \ч\н Бурунлу кэндинин эрази. синдэн 0,80 Ьектар ТСФП®Г саЬэси ajpылмышдыp. МэЬ-сул истеЬсалы заманы ин-сан hajaTH учун тэЬлукэли тулланты вэ газ эмэлэ кэл- мир.    ^    . CyMrajbiT шэЬэр ичра Ьаки. MHjjaTH башчысынын муа-вийи М. МЭММЭДОВ: — С. Шыхэмировдан rej-ри-гануни cyбaJлыг веркисн тутулмасы барэдэ оиун pPJ*-зэсинэ бахылмышдыр. 1992-чи ил }анварын 1*дэн ни- каЬда олуб у шаг лары олма-jaн кишилэрин суба1лыг веркисиндэн азад олунмасы барэдэ гуввэдэ олан гэра-рын ичрасы эризэчинин иш-лэдиjи бору-1а)ма завод>*нун pэhбэpлиjинэ тапшырылмыш-дыр. Кестэрилэн тэ’ли.мата дикэр муэссисэ вэ тэшкилат. ларда чидди эмэл олунма-сына нэ:*арэт Сумга1ыт ШэЬэр Верки Муфэттишли1инин роЬбэрли1инэ тввси1э едил-мишдир. Губа paJoн ичра Ьакими]. 1эти башчысынын муавнни М. ЬАЧЬиЕВ: — Кэндли (фермер) тэ-сэрруфатынын 1арадылмасы учун торпаг саЬэси тэлэби барэдэ Зэрдаби гэсэбэси-нин сакини С. Асланзадэнин эризэсинэ бахылмышдыр. Кэндли (фермер) тэсэрру-фатларынын инкишафына 1арды.м комисси1асынын вэ ра)он ичра ЬакимиЛэтиннн сэрэнчамлары илэ Алексе-¡евка Советли)инин Ти-мир)азев гэсэбэсинин эразисиндэ онун «Искэндэр» кэндли (фермер) тэсэрруфаты ге)дэ алынмышдыр. Сал|аи ра)ои ичра Ьаки. мн)1эти башчысыяыи вэнд тэсэрруфаты яшлэрв ррз муавнни Ш. САЛМАНОВ: — М. Ф. Ахундов адына колхозун аилэ ичарэдары Ь. Баба)евин шика)эт эризэсинэ ра)он ичра Ьакими)-)эти башчысынын кэнд тэсэрруфаты шб бэсиндэ ба-хылмыш вэ Ьэлли учун тэд-бир керулмушдур. Муэ))эн-лэшдирнлмишдир ки. аилэ ичарэси 1991-чи илдэ дев-лэтэ 30 тон памбыг сатмыш. 48.1 мин манат пул кэлири олмушдур. Республика Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг На-зирли1инин гэрарына у1гун олараг М. Ф. Ахундов адына колхозда илин сон Ье-сабланмасы апарылмышдыр ИстеЬсал едилмиш мэЬсулун дэ)эриндэн онун ма)а дэJэ-ринэ дахил олан бутун хэрч-лэр (эмэк Ьаггындан башга) чыхылдыгдан сонра )ер-дэ галан кэлирин 65 фаизи эмэк Ьаггы кими Ьесаблан-мышдыр. Гэрара мувафиг олараг пул материал мэсарифи чыхылдыгдан сонра Ь. Баба)е. внн аилэ ичарэсинэ 5,4 мин манат элавэ эмэк Ьаггы Ье-сабланмышдыр ШЭЬИДИН ХАТИРЭСИ Нахчыван Мухтар Рес-публнкасы CahHjja Назир-ли)инин вэ тибб ишчилэри Ьэмкарлар иттифагы тэшкилатынын тэшэббусу илэ Нахчыван Республикасынын санитари)а-епидемиоло к и J а станси)асына Сэдэрэк сани. TapHja-enHAeMHOflOKHja стан-cHjacNHMH Ьэкими Валид Мэммэдовун ады верилмишдир. Мухтар • Республиканын СэЬиПэ Назирли)и ез вэзифэсини JepHHa Jempep^ кэн Ьэлак олмуш шэЬидин аилэсини haмилиJэ кетур-мушдур. Валид Мэммэдовун башсыз галмыш аилэсинэ— арвадына вэ уч ушагына Ьэр aj Ьэкимин »¿лыг эмэк Ьаг, гы едэнилэчэкдир. «Реал» accocHacHjacbi Ьэр aj шэЬидин аилэсинин Ьерабына 500 манат вэсаит кечурэчэк-дир. Азарин форм. ;