Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 14, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 14, 1992, Baku, Azerbaijan чуме АХШАМЫ. Nt 94 |117tS| 8смы 1019-чу нлдэ го)уляушдя»- A39P6AJ4.\H РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-СИЛАСИ ГЭЗЕТИ Гм|м»тм 1 маиат.KYHYH БМТ ТзЬлукасизлик Шурасынын сэдри чанаб Петер Хоенфеллнер Ьазрэтлэринэ Ьермэтли чэнаб сэдр! Азэрба)чан Республика-сы Азэрба1чанын Даглыг Гарабаг эразисинэ Ермэ-нистан Республикасынын силаЬлы мудахилэсини му-закирэ етмэк учун БМТ ТэЬлукэсизлик Шурасынын дэрЬал чагырылмасы хаЬи-ши илэ Сизэ лутфэн мура-чиэт едир. 1988-чи илдэн е тибарэн Ермэнистан Республикасы Азэрба1чана. дикэр гоншу-ларына гаршы ачыг шэкилдэ эрази иддиалары ирэли су-рэрэк белкэдэ эсас rejpH. сабитлик очагы олмушдур. О, мустэгил Азэрба]чанын aJpbmMaa Ьиссэси олан Даглыг Гарабагы гэсб етмэк учун бе^нэлхалг мунасибэт-лэр тарихиндэ мисли ке. руймэмиш cHjacH кампани-Ja тэшкил едэрэк «BeJyK Ермэнистан» japaTMar план-ларыны haJaTa кечирмэ)э башламышдыр. 03 ни])этлэрини cHjacH Ьи]лэлэр )олу илэ hajaia кечирмэк чэЬди, «Гарабаг ермэнилэринин милли азад-лыг Ьэрэкаты» ады алтын-да гоншу девлэтэ гаршы ачыг тэчавуз, елэчэ дэ екс-naHCHja4buibir мэгсэдлэринин сепаратчылыгла пэрдэлэн-мэси дун)а ичтимаи)1этини алдатмамалыдыр. Чэнаб сэдр. хатырлатмаг истэрдим ки, ермэнилэрин тэчавузу Aзэpбajчaнын кеч-миш Даглыг Гарабаг Мухтар Bйлajэтини илЬаг етмэк Ьаггында Ермэнистан парламентинин Ьеч бир hy-гуги эсасы oлмajaн гэрар гэбул етмэси илэ башлан-мышдыр. Сон вахтлар Гарабагда ермэни силаЬлы бирлэшмэ-лэри бе1нэлхалг конвенси-]аларла гадаган олунмуш кутлэви гыргын силаЬын-дан истифадэ етмэ)э. азэр-бajчaнлbI кэндлэринин динч сакинлэрини мэЬв етмэ)э, aзэpбajчaнлbIлapbIH cojrbipbi-мына дайр мэнЬус планла-ры hajaia кечирмэ)э баш-ламышлар. MaJbiH 8-дэ, эслиндэ Teh-ранда сазишлэрин имзалан-дыгы кун ермэни силаЬлы гуввэлэри невбэти разы-лашналары ]енидэн позараг Шуша шэЬэрини шиддэт-ли ракет-топ атэшинэ ту-тандан сонра cajna устун гуввэлэринин Ьучуму илэ бу шэЬэри элэ кечирмиш-лэр. Белэликлэ дэ бутун Даглыг Гарабагын ишга-лына вэ зоракылыгла ер-мэнилэшдирилмэсинэ дайр мэнЬус лланларын hajara кечирилмэси баша чатды-рылмышдыр.    Шушанын алынмасындан сонра Азэр-ба!чанын бу белкэсиндэ бир азэрба)чанлы pajoHy да галмамышдыр. Ьазырда исэ Даглыг Гарабагын эразисин-дэн кэнарда вэ онунла Ермэнистан арасында олан Ла-чын pajoHyna ири мигjacлы Ьучум давам едир. Ермэни силаЬлы бирлэш-мэлэринин сонунчу вэЬши-лик тэдбири дун)а бирли]и-ни HabaJaT, инандырмалы. дыр ки. Ермэнистан бутун бе]нэлхаЛг нормаларын зид-динэ олараг гоншу мустэгил Д0ВЛЭТИН эразисини ез эразисинэ илЬаг етмэ)э чан атыр. МДВ узву олан бутун девлэтлэри 03 сыраларына гэбул етмэ]э разылыг вер-миш Бирлэшмиш Миллэт-лэр Тэшкилаты БМТ Ни-замнамэси 2-чи маддэсинин 4-чу бэндинэ — эрази сэр-Ьэдлэрини дэ1ишдирмэ)ин вэ девлэтин бутевлу)у прин-сипини позмагын )олверил-мэз олдугуну билдирэн Ьэ-мин бэндэ сезсуз эмэл ет* MajH Ермэнистан Респуб-ликасындан тэлэб етмэли-дир. Вунунла элагэдар Азэрба)чан Республикасы ашагыдакы мэсэлэлэри ТэЬ-лукэсизлик Шурасынын му-закирэсинэ верир: 1. Даглыг Гарабагда вэ Азэрба]чан Республикасы-нын сэрЬэдлэриндэ Ермэ-нистанын Ьэрэкэтлэри БМТ-нин 1974-чу ил 14 декабр тарихли 3314 (XXIX) нем-рэли гэрарында верилмиш тэ’рифэ yjryH олараг тэчавуз кими ги)мэтлэндирил. син. 2. Ермэнистана бир вэ-зифэ олараг тапшырылсын ки. «БМТ Низамнамэсинэ yjryH олараг девлэтлэр ара-сында достлуг мунасибэтлэ-ринэ вэ эмэкдашлыга дайр бе)нэлхалг Ьугуг принсип-лэри Ьаггында» БМТ бэ-)аннамэсинин (1970-чи ил 24 окт)абр тарихли 2625 (XXV) немрэли гэтнамэ) муддэаларына эмэл етсин. Ьэмин бэ)аннамэдэ ачыг де- )илир ки. «халгларын Ьугуг бэрабэрли]и вэ 03 мугэддэ-ратыны T0’jHH етмэси прин-сипи суверен вэ мустэгил дввлэтлэрин парчаланмасы-на, jaxyд онларын эрази бут0влу)унун вэ ja си)аси бирли)иник тамамилэ вэ ja гисмэн позулмасына сэбэб ола билэн Ьэр чур Ьэрэкэт-лэрэ ичазэ вермэк, jaxyд бу Ьэрэкэтлэри Ьэвэслэндир-мэк кими joзyлмaмaлbIДbIp. Ьэр бир Д0ВЛЭТ Ьэр Ьан-сы девлэтин вэ ja елкэнин милли биpлиjинин вэ эрази бyтeвлyjyнyн гисмэн, Jaxyд тамамилэ позулмасьша jo-нэлдилмиш Ьеч бир Ьэрэ-кэтэ joл вермэмэлидир». 3. БМТ атэшин да]анды-рылмасы вэ мунагишэнин д-анч joллa арадан галдыр- i маг просесинин башланма-сы учун 03 нуфузундан истифадэ едэ билэр вэ истифадэ етмэлидир. Ьэмчинин БМТ орган-ларынын cэлaЬиjjэтли ну-мajэндэлэpини. мушаЬидэчи. лэрини тэ’чили олараг бу-рада, Aзэpбajчaндa топлаш-мага, фачиэнин миг]асыны шэхсэн KopMoja, кучлэнмэк-дэ олан тэчавузу да]андыр-мага вэ кечмиш Иттифагын бутун чoFpaфи-cиjacи мэ-канында белэ Ьалларын тэ-заЬурлэринэ joл вермэмэк учун тэ’сирли гэрарлар Ьа-зырламага чагырырыг. Cэмимиjjэтлэ:    Jary6    МЭММ9Д0В Азэрба]чан Республикасы президентинин сэлаЬи11этя. ни hajaia кечирэн, республика Али Советинин сэдри. Бакы. 12 Maj 1992-чи ил. Р. S. ХаЬиш едирэм мэктубу Бутрос Гали Ьэзрэтлэри-нэ чатдырасыныз. ПРЕЗИДЕНТ Ч. БУША МУРАЧИЭТ Президент апаратындан Азэринформа хэбэр вермиш-лэр ки, A3ap6aj4aH Республикасы президентинин сэ-nabHjjaiHHH bajaia кечирэн A30p6aj4aH Али Советинин сэдри Лагуб Мэммэдов Америка Бирлэшмиш Штат-ларынын президенти Чорч Бушун адына мэктуб кен-дэрмишдир. Мэктубда дejилиp; Сиз- дэн хаЬиш едирэм. Азэр-ба]чанын Ермэнистан тэрэ-финдэн мэ'руз галдыгы тэ-чавузэ вэ ган текулмэсинэ сон rojMar учун ез cHjacH нуфузунуздан вэ Ьермэтиниз-дэн истифадэ едэсиниз. Мэктубда даЬа сонра де-)илир:    Дyнja H4THMaHjja- тинин кезу гаршысында мисли керунмэмиш чинajэтлэp баш верир. Тэчавузкар Хо-чалыда ганлы гыргын дан, минлэрлэ aзэpбajчaнлыны елдурдукдэн сонра Даглыг Гарабагда aзэpбajчaнлылa-рын ахырынчы jaшajыш мэнтэгэсинэ — Шуша шэ-Ьэринэ шиддэтли Ьучум ет-мишдир. J. Мэммэдов гejд етмиш-дир ки. ермэни тэчавузу нэтичэсиндэ 120 миндэн чох aзэpбajчaнлы ез торпагын. да гачгына чеврилмишдир. Мэктубун ахьгрында де.. jилиp:    Чэнаб    президент,    ез мустэгил девлэтини japaTMar, дeмoкpaтиja вэ тэрэг-ги joлyнa гэдэм гojмyш A30p6aj4aH халгы Сизин KeM0jHHH39. бутун Америка халгынын K0MajHH9 умид бэслэ]ир. С9ФИР ГЭБУЛ ЕДИЛМИШДИР A30p6aj4aH президентинин canabHjjaTHHH bajaTa кечирэн республика Али Советинин сэдри Лагуб Мэммэдов мajын 12-дэ АБШ-ын Бакыдакы сэфири Ри- Ч9бЬ9 Х9ТТИНД9 чард Majлcы гэбул етмиш-дир. СеЬбэтдэ Даглыг Гарабагда japaнмыш BaoHjjai му-закирэ олунмушдур. Лагуб Мэммэдов сэфир васитэсилэ АБШ Ьекумэтин. ДЭН вэ президент Бушдан хаЬиш етмишдир ки, онлар Ермэнистанын A3ap6aj4aHa гаршы тэчавузуну дajaн-дырмага вэ ермэни гулдур бирлэшмэлэрини респуб-ликамызын эразисиндэн чы- хармага jeнэлдилмиш тэ’хи-рэсальшмаз тэдбирлэр ке-рулмэси учун езлэринин cHjacH нуфузундан вэ Ьер-мэтиндэн истифадэ етсин-лэр. Агдэрэ ра1онунун Маннклн кэмдн... Миллн ордунун де]ушчулэр трупу бура1а чэтинликлэ кэлиблэр. Кэнд ермэнилэрин нншанкаЬыидадыр. Шэкиллэр дэ арам, сыз пулем1от атэши алтында чэкнлиб:    тамамилэ    даты* дылыб хараба го1улмуш бу ксндни эЬалисн дэ ез догма ]урдундан вэЬшнчэсинэ говулмушдур... 0 Ичраи11э комитэсн бу бннада 1ерлэширдн. 0 Кэндин харабалыглары. 0 Дагыдылмыш мэктэб бннасы. Фото X. Эскэровундур.    Азэрннформ. Typnm|«hnn карими ишлар имири КиммРт Чтим ма)ым 11-да Истамбуяум «МмшиЩти гматмидм дарм олуммуш мусаНибасинда билдирмишдир:    Турим)# Нар аасмта мла иалышыр км, Цэмаммстаи—Ааарба|-мам мумагмм1а€мма гарышмасым. iy пробнадАмм дммм joiuia Налл олуммасы учум Аммара бутум б«|иалхалг ташммлтлара мураммт тмми1дмр. TypKHja Харичи Ишлэр HaaHpAMjMHMH башчысы се-зунэ давам едэрэк демишдир: Гарабаг Азэрба]чан тор-пагыдыр. Бу, Авропада ТэЬлукэснзлнк вэ Эмэкдашлыг Мэсэлэлэринэ дайр мушавирэнин гэрарларында ез экснни тапмышдыр. Ермэнилэр баша душмэлидирлэр ки. онлар ишгал етдик.1эри эразини тэрк етмэ]э мэчбур олачаглар. Нажчыаам Мухтар Распублммасы Алм Мамлмсм-иим садри Н. Эли)аа Иран Ислам Распублммасы карими ишлар иакмрмммм муааммм А?а|м ■амаммм гм-бул тмишдир. СеЬбэт заианы Ваизи демишдир ки. Гарабаг мунаги-шэсинин динч ]олла арадан галдырылмасы Ираным эсас мэгсэдидир. Иран Ьекумэти ШyшaJa гаршы тачавуздэн нараЬат олд>’гуну билдирнр. Ь. Эли]ев Нахчыван ~ Ермэнистан сэрЬэдиида вэзи1-J0T Ьаггында гоната мэ'лумат вермишдир. Загафгаэи)# Карби Дамрасима махсус аа ма|ьи1 12-си ахшам Вааашан армамм тмдм |ажымяыгммда ■урулмуш МИ-26 вартол|оту На|'атмммм баш уму аа бир мбит-штурмаиым стамсчысы Налам оямуш-лар. РИТА—С0ТА мухбиринэ бу мэ’луматы МДБ бнр-лэшмиш силаЬлы гуввэлэринин мэтбуат мэркээиидэ вер-мншлэр. Илкин мэ’лумата керэ. даирэнин Ьэрби Ьнссэлари учун эрзаг дaшыJaн вертол]от ]ердэн ачылан атэшлэ ву-рулмушдур. Пэрли машынын дyшдYjY Jepa коидарилмиш гэза-хиласетмэ eepTonjory шиддэтли атэшэ тутулмуш вэ керн га]ытмага мэчбур олмушдур. Ахтарыш-хиласетмэ хидмэти мутэхэссислэрннин тэкрар учушу до]уш аертол-joтлapынын MymajHaTH илэ hdjara кечирилмншдир. Ма|ым 12-да Молдоаа Намуматммдамм мамба-лар Молдоаа-Прасс Аиамтлм)мимм мухбмрмма бил-дирмишлар ки, распублнка МДб даалтларм баак-чыларымым Дашкамд карушумда иштмраи адамак-Дир. Молдова керушдэ президентлэ де1ил, баш назирин биринчн муазини Константин Оборокун рэЬбэрлик етди-jи нYмaJэндэ Ье)’эти илэ тэмсил ол>Ч1ачагдыр. Нума]эм-дэ Ьej’эти керуш нштиракчыларына Молдовадакы вэзиJ-jэт барэдэ .мэ’лумат вермэк вэ республнканын сол саЬнл Ьиссэсиндэ вэзиjjэтин кэскинлэшмэсннэ кэтириб чыхаран сэбэблэри изаЬ етмэк ниjjэтиндэдиp. MajMN 12-да ахшам сат 20.51 дагмгада Мим-качавирда 4 бал кучумда залзала баш аармишдмр. A33p6aj4aH Елмлэр Академи]асы тэчруоэ-методики • hs кеофнзика експедиси]асынын рэиси Ариф Ьэсэнов Азэр-информун мухбиринэ билдирмишдир ки. зэлг кэзи шэЬэрдэн 20 километр чэнубда олмуш Кэлбэчэрдэ. Кэнчэдэ. Левлахда да 3—4 тэканлар Ьисс едилмишдир. Дагынты ]охдур.БИТ таьлукашлик штмсыида AзэpбaJчaнын Харичн Ишлэр Haзиpлиjиндэн Азэринформа хэбэр вермиш-лэр ки. ма|ын 12-дэ HJy-Лоркда БМТ ТэЬлукэсиз-лик Шурасынын ичла-сы олл^шдур. Ичласда Даглыг Гарабагда вэзи]]эт музакирэ едилмишдир. ТэЬ-лукэсизлик Шурасы сэдри-нин Даглыг Гарабагда eaanj-j8T Ьаггында бэ)анатында ики мэсэлэ ез эксини тапмышдыр: Сон Ьадисэлэрин баш вер-ди]и ]ерлэрэ BasHjJaTH JepHH-дэ eJpaHMOK учун БМТ-нин хусуси HYмajэндэлиjинин дэрЬал кендэрил.мэси Ьаггында вэ бeJнэлxaлг биpлиJин гач-гынлара Ьуманитар ]ардым квстэр.мэси Ьаггында. Даглыг Гарабаг зонасына сулЬу ropyJaH гуввэлэр кен-дэрнчмэси Ьаггында вэ иг-тнсади блокаданын кетурул-мэсй .учунчу елкэлэрин му-нагишэ]э Ьэр Ьансы шэкилдэ гарышмагдан имтина етмэси Ьаггында Ермэнистан тэрэфинин тэклифлэри гэбул олунмамышдыр. Ьэмин кун A33p6aj4aH Республикасы БМТ ТэЬлукэ- сизлнк Шурасынын садрин-дэн хаЬиш етмишднр ки. Ермэнистан Республикасынын Азэрба)чан Республикасыиа гаршы тэчавузу ила алагадар олараг БМТ ТаЬлуквсизлик Шурасынын хусуси нчласы чагырылсын. Бу мэсэлэнин сонракы музакирэси ]ахын кунлэрдэ Азэрба1чана нала- | чэк БМТ нтма1вндали1ииин чыхарачаты иатичалардан асылы атачдгдыр. Азарба)- чан Харичи Ишлэр Назирлн-JHHHH бу ил 9 Maj тарихли бэJaнaты ма1ын 13-дэ БМТ- да рэсмн сэнад кими |а1ыл-.мышдыр. Ьэмин кун Hjy-Лоркда БМТ-нин матбуат мэр-кэзиндэ Азарба1чаи Республикасынын БМТ 1анында да-ими нума1эндэси Ь. Ьэсэно-вун Ермэнистан—Азэрба]чан мунагишэсинэ Ьэср едилмиш мэтбуат конфрансы олмушдур. Ге]д едилмишдир ки. кутлэви информаси1а васнта-лэринин «Даглыг Гарабаг му-нагишэси» адландырдыгы му-нагишэ эслиндэ Ермэниста-нын A3dp6aj4aHa гаршы тэ-чавузудур. 0 ФУЗУЛИ Ма1ын 12-дэ кечэ саат 22-дэ pajoн мэркэзинэ 15 мэрми атылмышдыр. Тэлэфат joxдyp. Кечэ вэ мaJын 13-дэ KYHopтajaд9к сэрЬэд кэндлэриндэ сакитлик олмушдур. Лакин кечмиш Мартуни pajoнyнyн Гырмызы Базар мэн-тэгэсиндэ душмэнин чанлы гуввэсинин вэ техникасынын топлашмасы мушаЬидэ олунур. 0 ЧЭБРАЛЫЛ lMajын 12-дэн мajын 13-у KYHopтajaдэк белкэдэ са-китлик олмушдур. Majbш 12-дэ кечмиш Ьадрут pajoнy-нун КеЬнэ Таглар кэнди тэрэфдэн Ьава]а галхан душмэн вepтoлjoтy Чэбpajылын Сирик кэндн узэриндэ деврэ йу-руб керн гajытмышдbIp. 0 ЗЭНКИЛАН 0ТЭН кун эрзиндэ pajoндa сакитлик олмушдур. Ер-мэнистанын Гафан pajoнy тэрэфдэ ермэнилэрин чанлы гуввэси вэ техникасы чэмлэшир. 0 ГУБАДЛЫ Majын 12-дэ кечэ саат 2-дэ шэЬэрэ Ермэнистанын Корус pajoнy тэрэфдэн бир нечэ мэрми атылмышдыр. Ф. РЭСУЛОВ. ® KOPAHБOJ Дунэн сэЬэр тездэн Агдэрэ pajoнyнyн Талыш кэн-диндэн pajoнyн Taпгapaгojyнлy кэнди кучлу топ вэ пу-лем]от атэшинэ тутулмушдур. Кэнддэ 3 ев тамамилэ да-гылмыш. 3 нэфэр jepли сакин агыр japaлaнмышдыp. Ча-ваб атэши илэ душмэн АЗеРБАМАН МУДАФИЭ НАЗИРЛИЛИ МЭТБУАТ МЭРКеЗИНИН МАЛЫМ 12-на олан МЭ'ЛУМАТЫ 0 ЛАЧЫН Aлaj командири Ариф Пaшajeв саат 15-дэ, Дахили Ишлэр Haзиpлиjинин HYмajэндэcи Казымов исэ саат 17.45-дэ телефон данышыгы заманы билдирмишлэр ки, Лачын гejpэтлэ горунур вэ горуначагдыр. 0 АГДАМ Кунортадан сонра pajoн мэркэзиндэ вэзиjJэт даЬа да кэркинлэшмишдир. Кулли мигдарда Ьэрби сурсат элэ ке-чирмиш Ермэнистан орд>'сунун белмэлэри pajoнy «Кристал* вэ «Град» типли ракетлэрлэ мунтэзэм атэшэ ту-турлар. Душмэнин атэши давам едир. 0 Т0РТЭР Ра]онда вэзиjjэт чох агыр олмушд>р. Ермэнистан ордусу Гарабагын бу pajoнyндa да Ьучуму кенишлэндир-мэкдэдир. Милли Ордунун белмэлэри вэ эрази езунуму-дафиэ гуввэлэри душмэнин Ьучумларыны дэф едирлэр. Бнзим тэрэфдэн дэ иткилэр вардыр.АЗЭРБАЛЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДАХИЛИ ИШЛЭР НАЗИРЛИЛИ МЭТБУАТ ХИДМЭТИНИН МЭ'ЛУМАТЫ Majын 12-дэ саат 00.30 дэгигэдэ Агдэрэ paJoнy тэрэфдэн Бэрда шэЬэринин мэркэзи кучлу топ атэшинэ ту-тулмушдур. 3 ев дагылмыш, 5 нэфэр Ьэлак олмушдур. Ьэмин кун Тэртэр pajqJ^yнyн мэркэзи вэ Се]димли кэнди Маргушаван, Ча]лы вэ Гырмызыкэнд кэндлэри тэрэфдэн топ атэшинэ тутулмушдур. Се]димли кэндиндэ 9 ев дагылмышдыр. ГАРАБАГ: ЧИНАЗЭТ ВЭ ЧЭЗА 0ТЭН репортажы.мызда Агдам jaxынлыгындaкы бир сыра кэндлэрин ермэни гулдурларындан тэмизлэн. мэси учун кечирилмиш ке-нишмигjacлы эмэлиjjaт барэдэ хэбэр вермишдик. Эмэ-лиjjaтын нечэ нэтичэлэн-ди]и Ьамы]а мэ’лумдур. Тэхминэн дерд саат чэкэн дejYшлэpдэн сонра беш кэнд алынды вэ чэми бир саатын эрзиндэ элимиздэн чыхды. Бу, статистикадыр. Бэс тэфэрруат нечэдир? Билаваситэ эмэлиjjaтдa иш-тирак едэн командирлэрлэ кepYШ.мэjи гэрара алдыг. Агдамдакы хусуси тэ’jи-натлы милис бaтaлjoнyнyн командири Фаиг Бaxшэлиjeв: — Батал1он japaдылaн кундэн онун тэpкибиндэjэм. Ьэлэ етэн ил Эскэранын алынмасы учун эмэлиjjaт планы фикирлэшмишдим. Ону да гejд едим ки, кечмиш Алмани]а Демократии Рес. публикасынын эразисиндэки десант Ьиссэсиндэ Ьэрби хидмэтдэ олмушам. Белэ эмэлиjjaтлapы бизэ сон дэ-рэчэ дэгигликлэ ejpэдиp-дилэр. Ьазырладыгым плана керэ гыса муддэтдэ Jeд-ди кэнди гулдурлардан тэ-мизлэjэч9к. Ханкэндини, Хо-чалыны вэ орадакы аеро-порту нэзарэт алтына ала-чагдыг. Лакин онда кене-рал Дадаш Pзajeв ез эмэлиj. ]ат планына — jэ’ни jaлныз Эскэранын алынмасына ус-тунлук верди. Мэ’лум ол-дугу кими, Ьэмин эмэлиjjaт .угурсузлугла иэтичэлэнди. Бу jaxынлapдa бригада командири подполковник Елхан Оручова тэгдим етди j им план бэ]энилди вэ гэбул едилди. Тэкчэ детал-ларын aJдынлaшдыpbIЛмacы, дэгиглэшдирилмэси галыр. ды, Тэсэввур japaтмaг учун де]им ки, ДэЬраз. Агбулаг, Пирчамал. Аранзэмин, Нах-чываннк, БeJYк вэ Кичик Кэтик кэндлэринин алын-дыгы тэгдирдэ кучлу мушаЬидэ мэнтэгэлэринэ малик олурдуг. ДэЬраздан Ханкэнди вэ этраф мэнтэгэ-лэр. Кэтикдэн исэ Хочалы вэ аеропорт нэзарэтимиз алтында галырды. Лакин эмэ-лиjjaтa там Ьазырлаша бил-мэдик. Шушанын ишгалы Ьадисэлэрин кедишини сур -э^лэндирди. Paзылaшмaja керэ мэним бaтaлjoнyм сол чинаЬдан Ьучум эмэлиjjaты апармалы иди. Саг чинаЬ-да эмэлиJJaт ики мэрЬэлэ-дэн ибарэт oлмaлыjды. Биз миналанмыш саЬэни тэмиз-лэjиб Ьучум MOBrejHHa чых-дыг, бунунла да орта вэ саг чинаЬдакы дэстэлэрин ирэли-лэмэси учун joл ачдыг. Сонра Ьучумла ики кэнди алдыг вэ Ьэр бириндэ 70-дэк гулдуру мэЬв етдик. Лери кэлмишкэн дejим ки. ермэни силаЬлы бирлэш-мэлэринин тэркибиндэ Фран-садан. ЛИвандан кендэрил-миш    миллиjjэтчэ    ермэни олан муздлулар да де]у-шурлэр. Элэ кечирилэн сэ-нэдлэри Дахили Ишлэр На-зирлиУинин Агдамдакы гэ-раркаЬына тэгдим етмишик. Душмэнин хе]ли Ьэрби тех-никасыны. силаЬ анбарыны сырадан чыхардыг. 0зу дэ Ьеч бир итки вермэдэн. Плана керэ биз саг чи-наЬда да эмэлиjjaтын угур-ла баша чатдырылачагыны кезлэмэли вэ бундан сонра двjYШY давам етдирмэли идик. Лакин саг чинаЬдакы-лар устунлук газана бил-мэдилэр вэ Ьэтта Нахчыва-ник тэрэфдэн керн чэкил-M3j3 башладылар. Батал-joHyMyayH муЬаснрэдэ гал-масы тэЬлукэси 1аранды-гындан мевгелэри тэрк ет-мэли олдуг.    ' ...Фаиг Бахшэлй]евлэ ceh-бэтдэн сонра орта вэ саг чинаЬларда угурсузлугун сэбэбини а)дынлашдырмаг учун подполковник Е. Ору-човла керушмэк истэдик. Лакин о, вахтынын азлыгы-ны билдириб. свЬбэтдэн имтина етди. Majын 10-да кечирилмиш эмэлиjjaтын сона чатдырьгл-мамасынын сэбэблэрини ачыгламаг чэЬдиндэн эввэ:? кэлин бир нечэ факты да хатырла]аг. Эввэлки jaзblлapымыздaн бириндэ Дашбашы эмэли]. jaты барэдэ етэри даныш-мышдыг. Ьэмин д0jYШДЭ Гатыр Мэммэд адына батал-joнyн вэ Милли Ордунун эскэрлэри иштирак етмиш. кемэк кэлмэдиjиндэн элэ кечирилмиш мевгени тэрк етмэли олмушдулар. Эмэ-лиjjaтын иштиракчыларын-дан бири илэ сеЬбэт едэ билдик, (адЫны мэтбуатда билдиpмэмэjи хаЬиш етди). Деди ки. эмзлиjjaтa ]уксэк рутбэли забит башчылыг едирди. Вэзифэмиз ермэни гулдурларын Дашбашы ад-ланан jepдэки постуну кечэ икэн элэ кечириб Ханабад-дан вэ Леничэдэн онлара кэлэн квмэjин гаршысыны алмаг иди. Дэстэмиз бэлэд-чи Идрис Ьуммэтовун ке-мэjи илэ зирвэ]э jaxынлaш. ды. Орадакы дерд гулдуру мэЬв едэндэн сонра гаршы-дакы чадырдан чыхан ер. мэнилэрлэ де]ушэ кирдик. ДojYШ кундуз саат 1^дэк давам етди. Бу вахт хэбэр чатды ки, минаахтаран чи. Ьазлар хараб олдугундан кемэк кэлмэjэчэк. Д0jYШЧY-лэримиздэн ики нэфэр Ьэлак олмуш. алты нэфэр ]аралан. мьцпды. Кери чэкилмэкдэн башга элачымыз ]ох иди. Знрвэдэы гaJыдaндa исэ ке. мр]э кэлэн Ьэрби техника илэ растлашдыг... ДаЬа бир эмэлиJjaт. Ма-1ын 11-дэ «Милли Гурту-луш* бaтaлJoнyнyн де1ушчу-лэри jeиидэй Ленинаваны (Маргушеван вэ Марага кэндлэрини)    гулдурлардан тэмизлэмэк учун Jypyma башладылар. Тэхминэн бир *aj эввэлки кими бу дэфэ дэ Ьэрби техниканын кемэ1и олмадан ермэни Japaглылa-рыны Ьэмин ^азидэн кери чэкилмэ]э .мэчбур етдилэр. Де]ушэ кендэрилэн    зиреЬ- ли техника нашылыг учба-тындан мина саЬэсинэ ду-шэрэк сырадан чыхмыш, эскэрлэримиздэн учу Ьэлак олмушду. Ермэни гулдур-лар кучлу кемэк    алараг fl0jym4\M8pHMH3fl[ кери чэ-килмэJэ вадар етдилэр. Бу-HVH ардынча Тэртэр фаси. лэсиз олараг кучлу ракет атэшинэ тутулд>'. Ьэтта шэ-Ьэрин итирилмэси тэЬлукэ-си дэ japaHMHmflbi. Лал-ныз дoJYШЧYЛэpин    гэЬрэ- манлыгы вэ бир гэдэр сонра езуну ]етирэн    Ьэрби вepтoлjoтлapымызын зэрбэ-лэри Тэртэри хил ас етди. Диггэт jeTHpHH: бутун де-]ушлэрдэ ejHH ссенари. ejHH тактика вэ бунун мэнтиги нэтичэси олан угурсузлуг... Ьалбуки. бу де1ушлэрин Ьэр бириндэ аналара огул. ба-чылара гардаш. керпэлэрэ ата. Ьамымыза исэ Вэтэн дагы чэкилир. Керэсэн талиб кэлмэк елмини нэ вахт ejpaHanajHK? MэPлyбиjJэт-лэримизин вэ угурсузлугла-ры.мызын сэбэби нэдир? — Илк невбэдэ ордуда интизамын олмамасы. — де-Ja подполковник EjBaa Гур-банов ез фикрини ceJnajHp. — Ачыначаглы вэзи))эт Ja-раныб. Итирди]ициз кэнд-лэрдэн кери чэкилэркэн Ьэр дэфэ хе]ли силаЬ Joxa чыхыр. Вунларын harr-he-са/бы апарылмыр. Нэ учун? Бэ'зэн эскэрлэр лазым кэл-ди-кэлмэди эмрсиз. К0СТЭ-ришсиз де]уш iieBrejHHH тэрк едир вэ оилардан Ьеч бир чавабдеЬлии тэлэб олун. мур. Ьалбуки emHTflHjHMH-зэ керэ. ермэнилэр белэ Ьэрэкэтэ joл верэнлэ^ чох чидди чэзаландырыр, Ьэтта куллэлэ]ирлэр. Керунур, биздз дэ Ьэрби чина]этлэрин гаршысына сэдд чэкмэк учун элаЬиддэ тэдбирлэр керул-мэли. Ьэрби сэЬра мэЬкэ-мэлэри japaдылllaлыдыp. Милли Ордуда езуну кес-тэрэн даЬа    бир чидди нег- сан:    командирлэрин эксэ- pHjJaTH тoпoгpaЛиJaны му-кэммэл билмир. буна керэ дэ дэстэлэри мевгелэрдэ дуз-кун JepлэшдиpмэJэ чатин-лик чэкирлэр. ...rajHap негтэлэрдэки мухтэлиф гуввэлэрин арасында дахили Ишлэр На-зирли]иннн эмэкдашлары дапа интизамлыдырлар. Мэ-селэн. белэ бир факт: сила-Ьыны итирэн Ьэр бир милис ишчиси гануна мувафиг шэкилдэ чэзаландырылыр. Лазым кэлдикдэ MHHajaT иши галдырылыр. НэЬа]эт.    де]ушчу дэстэ- лэринин пэракэндэли]и Ьэлэ дэ арадан галхма]ыб. Индиjэдэк    апарылан эмэ- лиjJaтлapын экcэpиJjэтиндэ нэ ваЬид рэЬбэрлик та’мин олунмуш. нэ дэ дэстэлэрин план узрэ дэгиг Ьэрэкэти элагэлэндирилмишдир. МэЬз буна керэдир ки. Ьэр угур-суз де]ушдэн сонра коман-дирлэр бир-бирини кунаЬ-ландырыр.    бэ зэн тэЬгир едир. кусушурлэр дэ. Мэг. луби]1этлэрии сэбэблэрини аоашдырмаг, куяаЬкарлары чэзаландырмаг нсэ алн ко. манданлыгын борчудур. Нэ гэдэр ки, гэти тэдбирлэр ке-рулмэ1иб. гэлэбэ барэдэ ду-ш^мэк садэлевЬлукдур. Батал]он командири Ф. БaxшэлиJeвин мулаЬизэлэри дэ фикримизчэ диггэтн чэлб едэр:    — Бир епиэоду инди дэ ]ахшы хатырла1ырам. Отэи ил KopaHÓoJyH Бузлуг. Еркэч. Манашид кэндлэри. НИН ермэни ]араглыларын. дан тэмизлэнмэси эмэлм)1а-ты о гэдэр 1уксэк сэви))эдэ. Ьэрби интязама чидди эмэл едилмэклэ Ьэ)ата кечирм-лирди ки, Ьеч бир итки вер-мэдэн мэгсэдэ наил олдуг. Де]ушлэрдэ полковник Рамиз Мэммэдовуи башчылы-гы алтында эмэли]]ат трупу иштирак еднрдя. О заман Ьеч бир со)гунчулуг. езбашыналыг палларына )ол верилмэмишдн. Ело Агбулаг кэндиндэки де)ушдэ дэ республика ХТМД-нин бнр танкы вэ бир ПДМ-и ишта-рак етмиш. шэхсн • Ье] ат исэ эсл икидлнк кестэрмиш-ди. Ьэмин мэнтэгэннн чэми он дэгигэjэ алынмасы да мэЬз бунун нэтичэсиндэ мумкун олду. Мэнчэ гарэ-тэ ме1л кестэрилмэси Ьал. лары д0JYШлэpин кедишинэ мэнфи тэ’сир кестэрнр. ДаЬа бир мэсэлэни ге]д етмэк истэ[ирэм. Шушанын Э.1ИМНЗДЭН кетмэси бутун халгымыза агыр зэрбадир. Белэ вэзиJJэтдэ си1аси чэ-кишмэлэр Азэрба)чаиы да, Ьа бетэр Ьала сала билэр. Шушада хе]ли Ьэрби сурсат галыб. Ратси1а васнтэ-си илэ ермэнилэрин сеЬба. ■ лэрини тута бялирик. Он. ларын Леревандакы башчы. ларына вердиклэрн белэ бнр мэ луматы да ешитдяк: «ДаЬа бизэ сурсат кендэрмэ-Jин. бурада нэ гэдор десэниз силаЬ вар*. Лахшы. инди умидлэри-мизи нэ]э багла1аг? Кимэ инанаг? Ьаглы суалдыр. Инамсызлырыя кеклврн да-риндир. Куядэн-куиэ артан хэ1анэтлэрян усту нэ вахт ачылачаг. билинмнр. ЭДаддин СУЛТАНОВ, Салар АСЛАНОВ, Влшан ВЛШЖВ, гааета»вп б1^ара. муж. ;
RealCheck