Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 13, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 13, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ и MAJ iwi-w ил. № 91 A3M>BAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ХАРИЧИ ИШЛЭР НАЗИРЛШИНИН БЭЗАНАТЫ Гарабарын даглыг Ьиссэ-синэ квндэрилмиш ермэни ордусунун овлмэлари дикар ермэни террорчу дэстэлэри илэ бирликдэ Aз0pбaJчaн Республикасынын эразисин-Д9 невбэти чинaJэт терэтмиш, Гарабарын даглыг Ьиссэсин-дэ aзэpбaJчaнлылapын гал-дыры сонунчу Jaшajыш мэн-тэгэсини — Шуша шэЬэри-ни эло кечирмишлэр. Ермэни ордусунун дэстэлэри Шуша—Лачын Joлyнy оагла1а-раг, бирбаша Ермэнистан республикасы эразисиндэн Лачын шэЬэрини кучлу топ атэшинэ тутмушлар. Ермэни Ьэрби бэлмэлэринин мэг-сэди ишрал едилмиш Азэр-баУчан торпагларында меп-кэмлэнмэк, Гарабарын даг-лыг Ьиссэсини Ермэнистан республикасына илпаг етмэк учун онларын арасында дэЬ-лиз ачмагдыр. БМТ-нин вэ АТЭМ-ин узву олан бир дев-лэтин Ьэмин бejнэлxaлг тэш-килатларын дикэр узвунэ — 110-дан чох девлэт тэрэфин-дэн рэсмэн танынмыш Азэр-бaJчaн Республикасына гар-шы эслиндэ Ьэрби тэчавузу баш верир, Бу Ьадисэлэр Ермэнистан республикасы pэhбэpлиJинин мэдэни cиJacи диалог апар-мага гадир олмадырыны кес-тэрир вэ ону тэчавузкар си-]асэт ]еридичиси кими гиJ-мэтлэндиpмэJэ эсас верир. 1992-чи ил мaJын 8-дэ Ира-нын тэшэббусу илэ ТеЬран-да тэшкил олунмуш керуш заманы AзэpбaJчaн—Ермэнистан сэрЬэди бojyнчa вэ Гарабарын даглыг писсэсин-дэ атэшин да1андырылмасы барэдэ учтэрэфли бэ]аната гол чэкэркэн ермэни тэрэфи эслиндэ башга мэгсэдлэр ку-дурмуш. Бу керуш она ез эсад ниJjэтлэpини бejнэлxaлг ичтимaиJJ0Tдэн кизлэтмэк учун лазым имиш. Ьеч бир шубЬэ 1охдур ки, ТеЬрана кэлмиш Ермэнистан республикасы pэnбэpлиjи вэ шэх-сэн президент Л. Тер-Петрос-jaн Ьазырланмыш гулдур эмэли]]атындан эввэлчэдэн хэбэрдар иди. СОН иллэр A39p6aj4ag чавузу, онларын харичдэ1Ш Милли ТэЬлукэсизлиг hapöH-CHjacii парта}о^ары-HaanpnHjHHHH рэЬбэ§ нын фэaлиJJ0TИ. A^^^Jna-ишчилэри вэ эмэкдашларвг нын игтисади вэ информаси-Ьаггында аз-чох мэ’лумат в» пилиб Республиканын ку» салдыр. , Тэоии ки, респуо-лавк *ин(Ьормаси1а васитэлел ликанын haKHMHjjai органла-лэв*    ры A3Bp6aJsaH этрафында зйашларынын, мусаЬибэлэр!^ ]аранмыш    . НИН да шаЬиди олмушуг. Бэс мэкдэ олан A3ap6aj4aH дев- Тофиг Султанову нечэ, 1ыТа лэтчилиJинин тэшэккулунэ бу вэ Ja башга дэрэчэдэ тэ’-сир едэ билэчэк гуввэлэр har- ныТанлар чохдурму? АРАДЫШ: Султанов То^ |фш> 0бдул11э1шд оглу. 19^ |чн илдэ анадан олуо. W, _____ ^    ^ I Эзиабэ|ов адына A3ap6aj4a|^ учун чох арыр бир девр-Нефт вэ Kraija Ииститутуя|р дэ оператив. аналитик вэ 1 битнрдикдэв соира бир гэдэр прогноз характерли е’тиэар-«Нефткнмавтомат»    лы, Ьадисэлэри гaбaглajaн вэ вахтында верилэн инфор-мacиJaнын эсас тэчЬизатчы-ларындан бири кими кэшфиJ-]атын хусуси ролу Ьаггында Ермэнистан , pэhбapлиJи-нин бeJнaлxaлг алагэлар са-       . Ьасинда JepитдиJи бу икибаш- ринд^ ара-сыра онларын чь9 Р“ AзэpбaJчaн лы cиJacэт илк навбэда Ер- 1    ««лглаНиЛапашй»    ]аоанмыш шэраит, дирчэл- мэнистан республикасынын езу учун арыр нэтичэлэр вера билэр.    • Харичи Ишлар HaзиpлиJи билдирир ки. AзэpбaJчaн Республикасы Шуша шэЬаринин зэбт едилиасини, Лачынын кучлу атешэ тутулмасыны ТеЬранда^алдэ олунмуш ра-зылыгьга Ермэнистан республикасы тэрэфиндэн бир-тэрэфли шэкилдэ позулмасы кими гиjмэтлэндиpиp вэ бу-нунла алагэдар бутун еЬда-ликлэри ез узариндэн ке-турур. Бу Ьадисэ БМТ ни-замнамэсини вэ АТЭМ-ин принсиплэрини мутэмади шэкилдэ кобуд сурэтдэ по-зараг Гарабагын даглыг Ьис-сэсини зорла Ермэнистана илЬаг етмэ)э чалышан Ермэнистан Ьекумэ'тинин бе]нэл-халг Ьугуг нормалары илэ бир apaJa сыгма]ан ез тэчавузкар cиJacэтинэ садиг галдыгыны бир даЬа субута )етирир вэ Ермэнистанын Ьэмин тэшкилатларда узвлу]у мэсэлэсинэ бахылмасыны зэ-рури едир. Харичи Ишлэр HaзиpлиJи гэти шэкилдэ билдирир ки. Азэрба1чан Республикасы онун эрази бутевлуЗунэ гар-шы Jeнэлдилмиш вэ онун ис-тиглaлиjJэтини тэЬлукэ алтына алан бу тэчавузкар си-]асэтин нэтичэлэрини ара-дан галдырмаг учун бутун васитэлэрдэн истифадэ етмэк Ьугугуну езундэ сахла1ыр вэ БМТ-ни, бутун харичи дев-лэтлэри вэ бeJнэлxaлг ичти-маи]1эти бу барэдэ хэбэрдар етмэЗи лазым билир. AзэpбaJчaн Республикасынын Харичи Ишлэр Назир-лиJи буну да ге1д eтмэJи лазым билир ки, Азэрба]чан Республикасы мувафиг тэд-бирлэри hэjaтa кечирмэк учун кифа1эт гэдэр гуввэ вэ имканлара маликдир. Азэрба1чан Республикасы- нын Харнчн Ишлар На знpлнJн. гында ма'лумат топламага хусуси ahaMHjjaT вериляр. — Вас ресхпгблнка нгтшса-дн]1аты HHja бела ачыначвг-лы BasHjJara душуб? , _ Ву Ba3HjJaTHH башлы-ча сабэблариндэн бири кэш-фи1]атын элдэ етди]и е^и-техники ва игтисади ин(|юр-MacHjaHbiH Jaлныз аз бир Ьиссасинин Азарба]чанын татбиг дан башга бнр uiej дeJил. Бу инфopмacнja о вахт тэ'> сирли силаЬа чеврила бн-лар ки. мувафиг шэкилдэ реаллашдырылсын. бу ва ja дикэр cHjacH гэрарын га. бул олунмасынын эсасына чеврилсия. Амма масэлэ тэкча бунда Aejan. Ахы Aзэpбajчallын дахили bo3hJ. ]этинэ. хусусилэ мунагишэ зонасында Ьадисаларин инки, шафына харичи амиллэр сындакы ]аша]ыш маитагэ. баПншв гв^ лэриния муЬафизасиндэ. ки. тахрмбвт ровларын дaJишдиpилмэcи гячг    осГ ва азад едилмэси ишинин МТО шкчтжт муявфвр^-тэшкнляндэ иштирак едир. публиквларв прпш ввв1ф*1- Jar авар1ьгош7 — Ьарон доврун халг тасарруфатына олунмаюыдыр. Эксэ^р Ьаллар-    . гында бутун инф^рмаси^дан да кэшфиJJaI информа^1а- кучлу та'снр квстарир. Би^ хэбэрдар олмалыдырлар. сынын агибэти дэ Aaaj^J- дэ чох е тибарлы ма лумат-МэЬз буна керэ дэ респуб- лэр. Мэн МТН органларыньш чэбЬэ хаттяндэки фэaлиJja-тн мевзусунда чох да да-ринэ кетмирэм вэ Jarmi ки, бунун бизим тэдбирлэримизэ зн]ан вера билэчэ}ини баша душурсунуз. — Учунчу девлатлэр та- агырлы- гыны. республЙ1Ш]а гаршы МДБ девлатлариндэн бири. НИН тэчавузуну Ьэр кун, hap саат ез узэряяда Ьисс едэн A3ap6aj4aHbm hap бир вэтэндашы бу суала мусбэт чаваб верэр. Лалныз ону элавэ едэ билэрэм ки. мэн да чалышыб. 1971-чи илдэ тэЬлукэснзляк оргаяларын-да кичяк аиэлииат ^вэккн-ля кими ншэ башла]ыб. 1891-чи нлдэя Азарба]чая иялли I тэЬлукэснзлнк назнрнннм иуавянн вэзифэсннда ншла^1 jHp. Профессионал кэшфи]. Jaтчыдыp. Рутбэси кенерал-иа]ордур. JaxbiH вахтлара гэдэр Гарбнн инкншаф ет-^ МИШ елкэлэриядэя бюнида узуниуддэтля е’замн1]э1дэ ¡олуб. Евлядяр, нкн ушагы вар. HjHpMH илэ jaxын бела мэс’ул бир ишдэ чалышма-сына 6axMaJapar Т. Султанов бирчэ дэфэ дэ нэ мэтбуат нyмajэндэлэpи. нэ дэ кениш ичтимаи]]этлэ тэмасда олма-мышдыр. Эслиндэ онун har- [Sm    данышмага    там    Ьугугумуз    ча- тыр. Ьазырда AaapöaJnaHMH чан алимлэринин ихтирала-рынын агибэти кими олчб. Узун муддэт ceJфлэpэ. бэ*-зэн иса даЬа пис, зибил сэ-бэтлэринэ атылыб. Парадок-сал Ьал мушаЬидэ олуиур. A3ap6aj4aH кэшфиjJaты Ьеч бир элавэ вaлJyтa хэрчлэри тэлаб етмэдэн ез амэкдашла- тар вар ки. харичдэки му-aJJaH cHjacH даирэлар бир сыра кечмщп муттэфиг рес. пуб^ликаларда. Ьамчинин AзэpбaJчaндa «неоколониа. лизм» режиминин Japaw>L7i-масына Jвнвлдилэн страте, жи планлар HiiwajH6 ha- —lìfimu    пм'тгАликжмыза элавэ еда    л«,    «ч,« лырмы? — Бали. Нам дэ чох фэал. Бу эаман кечнд доврунун чатияликларияэ, ]ени cHja. си вэ игтисади системин гу. рулмасында гаршы]а чыхан проблемлэра умид бэслэЗир- Тамамил9 махфи KвШФИJJйTOЫЗ ИСТИГЛАЛ ОЛМУР ШРБ/иЧАН ГАРАБАГА БМТ НУИАЛМРШНИИ кендврилиасина тараодАРдыр Базар ертаси Ермэнистан Даглыг Гарабагда мунагишэ-нин узанмасыны музакира етмэк учун БМТ ТэЬлукэсиз-лик Шурасынын тэ'чили ич-ласыны чагырмагы хаЬиш етмишдир. Ермэнистан пре-зиденти Tep-Пeтpocjaнын мувафиг мэктубу БМТ ТэЬлукэ-сивлик Шурасынын сэдри Петер Ьо1енфеллыерэ верил-мишдир. Ермэнистан прези-денти ТэЬлукэснзлнк Шу-расыны чсДаглыг Гарабаг Республикасында сулЬу тэ’-мин етмэк учун БМТ гуввэ-лэрини кендэрмэ]э» чагыр-мышдыр. Мэктубда де]илир; Биз эминик ки, сулЬу тэ’-мин етмэк узрэ БМТ гуввэ-лэринин верэ билэчэ1и бeJ-нэлхалг тэ’минатлар олмадан мунагишэнин узанмасы да-вам едэчэк. белкэнин вэ бутун дун]анын тэЬлукэсизли-1ини чидди горху алтына ала-чагдыр. Бундан эввэл ТуркиЗэ Даглыг Гарабагда вэзиJjэти му-закирэ етмэк барэдэ ТэЬлу-кэсизлик Шурасына мурачи-эт етмишдир. Typкиjэнин БМТ jaнындaкы даими ну-ма]эндэли]инин ТэЬлукэсиз-лик Шурасынын сэдринэ кен-дэpдиJи мэктубда кестэри-лирди ки. -*Турки1э Aзэpбaj-чан эразисинин ишгалына ]ол вepмэJэчэкдиp>. Мэктубда ге1д едилирди ки, «Даглыг Гарабаг Ьаггында муба-Ьисэ динч joллa Ьэлл едил-мэлидир». ТуркиЗэ фактлары муэЛэнлэшдирмэк учун бел-кэjэ БМТ нума]эндэсинин кендэрилмэси барэдэ мэсэлэ-ни нэзэрдэн кечирмэ]и тэк-лиф етмишдир. Aзэpбajчaн да белэ нума-1эндэнин кендэрилмэсинэ тэ-рэфдар чыхмышдыр. Базар ертэси ахшам Азэрба]чанын БМТ jaнындaкы даими нума-Зэндэси Ьэсэн Ьэсэнов ТэЬ-лукэсизлик Шурасы сэдри-нин jaнынa кетмиш вэ онун-ла Даглыг Гарабагдакы вэ-зиjJэти музакира етмишдир. Ьэсэн Ьэсэнов РИТА — С0ТА-НЫН мухбири илэ свЬ-бэтиндэ демишдир; «ТэЬлу-кэсизлик Шурасы сэдринин суалларындан керун^ ки, БМТ-нин Даглыг Гарабаг проблеминэ дайр об)ектив инфopмacиjacы -^охдур. Биз фактлары муэЦэнлэшдирмэк учун бeлкэjэ нума1энд9 кендэрилмэси мэсэлэсини го1-дуг. ТэЬлукэснзлнк Шурасынын сэдри бу хаЬишэ диг-гэтлэ Jaнaшды. Лакин она. эввэлчэ ТэЬлукэснзлнк Шурасынын узвлэри илэ икитэ-рэфли мэслэЬэтлэшмэлэр. сонра исэ бутун ТэЬлукэсиз-лик Шурасы йлэ мэслэЬэтлэшмэлэр апармаг кэрэк-дир».    _ Ь. Ьэсэнов демишдир: «Керуш заманы биз ге]д етдик ки. фактлары муэЛэнлэшдир-мэ]э дайр нума1эндэ мум-кун гэдэр тез кендэрилмэли-дир. Бу. Ьадисэлэрин тэЬлу-кэли инкишафыны дajaндыp-маг. Ьабелэ нэ баш вepдиjи барэдэ БМТ-нин об]ектив ин-фopмacиja алмасы учун ла-зымдыр». Азэрба]чанын даими нумаЗэндэси Ермэниста-ны бунда кунаЬландырмыш-дыр ки, о. «индики бутун Ьэрби эмэлиJjaтын тэшкилат-чысы вэ илЬамчысыдыр. 1988-чи илин эввэлиндэ Ермэнистан бу мэсэлэни си]а-си ]олла Ьэлл етмэ]э вэ езу-нун Гарабаг торпагына эла-гэсини Ьугуги чэЬэтдэн су-бут етмэ1э чэЬд кестэрди. Лакин езунун истэр сиЗаси. истэрсэ дэ пугуги дэлиллэ-ринин муасир бeJнэлxaлг нор-малара у]гун кэлмэдиjини кердукдэ, Ермэнистан ачыг Ьэрби эмэлиjJaтлapa башла-ды вэ Ьазырда тэчавузу Ьэ-]ата кечирир. Экэр бу мэса-лэ ТэЬлукэснзлнк Шурасын-да музакира едил^э. биз Jaлныз бир ше1 барэда •— мустэгил Азэрба]чан Республикасына гаршы Ермэнистанын тэчавузунун пислэнма-синин зэрурили1и барэдэ да-нышачагыг». (РИТА — С0ТА). дыр. Онунла сеЬбэтимизэ дэ ела бу мэгамдан башладыг. — Ьэгигэтэн да узун муддэт мэтбуат нума]эндэлэри илэ керушлэрдэн вэ ачыг чыхышлардан «гачмышам». Ьэтта назир муавини оланда белэ кениш ayAHTopHja гар-шысына чыха билмэмишэм. Мэсэлэ маним характеримин гапалылыгында, мэтбуата hepмэтcизлиjимдэ де]ил. Бунун бир саде изаЬы вар ки. тэЬлукэснзлнк органларын-дакы бутун haJaibiMbi кэш-фиJjaт белмэсинин эмэкдашы кими ]ашамышам. Мэним ишим Ьаггында чох аз ада-мын мэ’луматы олуб, чунки мэним барэмдэ олан мэ’лума-тын вахтындан эввэл ачыг-ланмасы республиканын мил-ли тэЬлукэснзлнк мэнафе]и-нэ 3HjaH кэтирэрди. — Нечэ бнлярснняз, Ьеч олмаса нндн там ачыг, сэии-ин сеЬбэт едэ бнлэчэ|нкми?.. — КэшфиПат елэ инчэ фэ-aAHjJaT саЬэсидир ки, онун барэсиндэ ахыра гэдэр ачыг данышмаг мушкул мэсэлэ-дир. Kэшфиjjaтчынын, Ьэтта кечмиш кэшфиЛатчынын белэ haAAaH-3HjaA9 сеЬбэтчил-лиJи баЬа баша кэлэ билэр^ Ьэр mejAaH эввэл ону ге]д етмэк HCiajHpaM ки, Ьэлэ ССРИ ДТК-нын мевчуд ол-дугу деврлэрдэ белэ Азэр-ба1чанын харичи кэшфиjJa-í' тыр. Ьазырда харичи кэшфиjJaты тэшэк-кул мэрЬэлэсиндэдир. Äeja-чэксиниз ки, HHja? Мэсэлэ бурасындадыр ки, кечмиш ССРИ ДТК-нын харичи K9m(¿HjjaT хидмэти бу идарэнин эн чох мэрказ-лэшдирилмиш структурла-рындан бири иди. Кечмиш муттэфиг республикаларын тэЬлукэснзлнк органларынын кэшфиjjaт белмэлэри ССРИ ДТК 1-чи Баш (кэшфиj-jaT) Идарэсинин Зерли «мулк-лэри» олуб. Мустэсна Ьал-дыр ки, A3ap6aj4aHbiH кечмиш ДТК-сынын харичи кэш-фиJjaт акентурасы кечмиш ССРИ ДТК акентурасынын бир Ьиссаси иди. Инди ССРИ ДТК 1-чи Баш Идарэсинин мэркэзлэшдирилмиш архи-винин варисинэ чеврилэн Ру-CHja харичи кэшфиjjaты гар-шысында о тамамилэ ачыл-мышдыр. Она керэ дэ Азэр-6aj4aHbiH харичи кэшфиПаты JeHHAaH тэшкил олунмалы-дыр. Инди онун гаршысын-да дуран бутун вэзифэлэр экc-кэшфиJjaтлa сых элагэдэ Ьэлл олунур. Ьазырда акс-кэшфиJjaт белмэси хусуси тапшырыглары jepHHa 1етир-мэклэ janambi харичи кэш-фи]]ат фэaлиjjэтинин инфор-MacHja, оператив-техники вэ тэшкилат тэ'минаты мэсэлэ-лэри илэ дэ мэшугл олур. КэшфиЛат гаршысында рынын jyкcэк сэ*1и. бачары-гы. бejyк риски, бир сезлэ. ганы вэ чаны баЬасына му-Ьум мэ'луматлар вэ хэбэр-лэр элдэ едир. Амма респуб-ликада онларын реаллашма-сы иллэрлэ узаныр. Сэбэблэ-ри исэ мэ’лумдур: игтl#caдиj-jaтын беЬраны, фэал тэсэр-руфат механизминин олмама-сы. Нумунэ учун лап сон фактлары кестэрмэк олар. 1991 -чи илин нojaбpындан индиjэ гэдэр республиканын 12 идарэ вэ муэссисэсинэ харичдэ элдэ едилэн вэ Азэр-ба]чанын халг тэсэрруфаты учун муЬум эhэмиjjэтэ малик 30 инфopмacиja кендэ-рилиб. Ьэмчинин бу тэшки-латларын рэЬбэрлэринэ хэ-бэрдарлыг едилмишдир ки, ишин cэмэpэлиjи учун харичи кaшфиjjaтa кендэрилэн материалларын тэчрубэдэ реаллашдырылмасынын нэ-тичэлэри вэ муэссисэлэрин сонрадан онларын алынма-сында марагы олмасыны бил-мэк лазымдыр. Лакин ин- зырламыш вэ онларын baja, та кечирилмэсинэ башла-мышлар. Бу кун мушаЬидэ eTAHjHMH3 Ьэр шej — ермэни сепаратчыларына cHjacH вэ мадди japдым. A3ap6aj4a-нын игтисади вэ информа. си]а блокадасы бу планын тэркиб Ьиссэсидир. Белэ идejaлapын архасында дуран CHjacH даирэлэр о гэдэр куч. л уду рл эр ки, A3ap6aj4aH тэкликдэ онлара гаршы Ьеч нэ едэ билмэ1эчак. МэЬз бу-иа керэ республиканын ха. ричи cHjacaT фэaлиjjэти харичдэ Азэрба]чаны му да. фиэ едэн сосиал базанын инкишафына. харичи елкэ. лэр арасында бизим реал вэ потенсиал пapтнjopлapымы. зын cajынын артмасына jeнэлдилмэлидиp. Респуб. ликанын AyHja H4THMaHjja-тиндэн тэчрид олунмасына joл вермэк олмаэ. Биз Ьеч бир елкэнин вэ ja вэтэндашын элejhинэ иш. лэмирнк. Биз бу елкэлэрин республиканын лэр. Харичи кэшфиjjaт ор-ганлары эсас гуввэлэрини AaapoajnaHÄa кедэн просес. лэр. онларын динамикасы рэлэрин 'тэхрибатчылыг фэа. лиПэтиндэн данышаркэн мэЬз кечмиш ССРИ-нин кео-CHjacH эразисинн jeHHAOH халглар Ьэбсханасына че-вирмэ]э чэЬд едэн МДБ^ доки haмыja ]ахшы мэ'лум олан гуввэлэри нэзэрдэ ту-турд>'м. Галды икинчи суа-лыныза — Азэрба]чан кэш. фиJjaты бу белкэдэ кедаи вэ Азэрба]чанын дахилин-дэки вэ этрафындакы вэ-3HjjaT3 бу вэ Ja дикэр дэра-чэдэ тэ'сир кестэрэ билэ. чэк бутун просеслэри излэ. jHp. Белэ jaнaшмaны сезун Ьэгиги мэ’насында кэшфиj. JaT Ьэм дэ кимэ гаршы исэ кэшфиjjaт адландырмаг ол-.маз. — Сон вахтлар МТН-яни яки мустэгил хидмэта — кэшфнПат вэ экс^шфяПата а]рылмасы барэдэ соЬбэт. лэр кеднр. Сизин бу мэсэ. лэ[э мунасябатяяиз яечадярт — Елэ душунурэм ки, бу тэклифлэри ирэли сурэн адамлар москвалы «демок. ■¿¡"инкишаф JeHY. республи. ратлардан» ««jaH популист гуввэлэрин фpaзeoлoкиja Ьесабына ну. по- пуз газанмага чалышмыр ...    ^    ^    диггэтини ди]э кими онлардан Ьеч бир проблемлэринэ чэлб еди. конкерт тэклиф алынмамыш-    МТНлин    фэaлиjjэтин. дыр. Бу мэсэлэдэ Кэнд Тэ- ^у кejфиjjэтчэ Jchh мар ты кечмиш муттэфиг респуб-    вэаифэлэрэ    нэлэр    да- ликаларын аналожи хидмэт- ^илдир- кэшфиjJaт апары-'лэри арасында эн кучлулэ- елкэлэрин h0p6H-cHjacH риндэн бири cajbIЛыpды. Бу- „ланлары. бу елкэлэрин да ну тэкчэ кечмиш Мэркэз jox* индики харичи Ьэмкарларьь мыз да е'тираф едирлэр. Бу кун республиканын милли тэЬлукэснзлнк органларынын мустэгиллик элдэ етди]и бир вахтда биз чалышырыг ки, онилликлэр эрзиндэ пешэ- хили вэ харичи cHjacaTH, онларын игтиcaдиjjaты. бejнэл-халг тэшкилатларын фэaлиJ-]эти вэ дикэр муЬум мэсэлэ-лэр Ьаггында мэ’лумат топ-ламаг, Ьэмчинин харичдэ конкрет шэхслэрин вэ ja да-ирэлэрин республиканын xej- карлыгымыз Ьаггында japan-    гэрарлар гэбул етмэлэ- V1.VU    учун онлара тэ сир кес- тэрэчэк хусуси тэдбирлэр Ьэ5ата кечирмэк. мыш тэсэввурэ yjryH кэлэк. 0ЛКЭНИН мукэммэл девлэт гуручулугунда кэшфиjjaтbIH ролу мисилсиздир. Разыла-шын ки, A33p6aj4aH езунун илк мустэгил аддымларыны атдыгы бир шэраитдэ бу про-сесэ кэнар амиллэрин тэ'си-ри олдугча кучлудур. Бун-|дан башга елкэнин Ьэгиги мустэгиллик элдэ етмэси jo-лундакы эсас чэтинликлэр дахили сэбэблэрдэн даЬа чох бу кэнар амиллэрлэ баглы-дыр. Елэ бизим Гэрбдэки гон- Сон вахтлар харичи тича-рэт мугавилэлэриндэ Азэр-6aj4aHa сэрфэли вал]ута-ма-лиjjэ тэ’минаты шэртлэринин )арадылмасына кемэк едэн KOMMepcHja сирлэри элдэ ет-M0je. Ьэмчинин сазишлэр багланмаздан эввэл, харичи пapтнjopлapbIH ниjjэтлэpи-ни oJpaHMaja ва онларын да-нышыгларда республика тэ-рэфинин мевгелэриндэн хэ- шуларымызын елкамизэ тэ- бэрдар олуб-олмамалары Ьаг- сэрруфаты вэ Эрзаг Назир-лиJи истисна тэшкил едир. — Сн1аси кэшфяjJ■т хзбэрлэряяэ нечэ, нидикя муЬарнбэ шарантиндэ бела е’тинасызлыг квстаршшрми? — Xejp, cиjacи характерли K9шфиjjaт инфopмacиjacы-нын девлэтин симасында конкрет тэлэбатчысы вар. Республика pэhбэpлиjинэ Ьади-сэлэри гaбaглajaн информа-си]анын чатдырылмасы про-сеси мунтэзэм характер даты jыp. Гejд едим ки. мунагишэнин кeтдиjи вэ Ьэтта он-дан эввэлки деврдэ Aзэpбaj-чана гаршы Ьазырланан си-]аси, Ьэрби вэ башга aкcиja-лар Ьаггында элимиздэ бутун зэрури инфopмacиja вар-ды. Бу инфopмacиja бизим прогнозлар вэ конкрет тэк-лифлэримизлэ бэраоэр мунтэзэм олараг республиканын лазыми инcтaнcиjaлapынa чатдырылыб. — Буна бахма]араг муиа-гншэ зонасында кэркиялнк давам етиэидэдяр. Вела олан Ьалда Азэрба]чая кэшфн]]а-тынын сэиарэля|я Ьаггыяда данышмаг олариы? — Тэкчэ кэшфиjjaт jox, МТН.НИН элдэ eтдиjи иста, нилэн инфopмacиja езу-нун илкин формасында ади вэрэгэдэ чап олунан мэтн. Ьэлэдир. — Бела мовге о демаж дejилдиpми КВ, МТН хврв. чин хусуси хядмат фавлн!. ]этялэ мубаризадан нмтянв едир? — Гэтиjjaн jox. Респуб. лнкамыз харичи девлат тэ. рэфиндан ачыг тачавузэ ма’руз галыр. Она гаршы харичдэки хусуси хидмат ор-ганлары тэрэфиндэн фэал иш апарылыр. Белэ олан шэраитдэ экc.кэшфиjjaт фэа. лиjjэтcизлик кестэрэ билэр. ми? Биз истиснасыз олараг бутун дejyш эмэлиjjaты ра. joнлapbmдa Ьэрби вэ оператив шэраитин инкишафыны излэjиpик. Гарабагын даглыг    писсэсиндэ    вэ онун этрафында. Ьэмчинин Ер. мэнистанла ЬэмсэрЬэд ра. )онларда вэзиjjэт Ьаггында нaзиpлиjин элдэ eтдиjи инфopмacиja Ьэр кун мувафиг    вэзифэли    шэхслэ рин столу устунэ гojy-лур.    Мунагишэ    зонасын- дакы душмэн Ьаггында га-бaглajaн мэ'луматлар элдэ етмэк учун МТН-нин мэр-кэзи апаратынын эмэкдаш. лары даим e'зaмиjjэjэ кен. дэрилир. Эмэкдашларымыз-дан ибарэт груплар Азэр-ба]чанын мунагишэ зона- кадакы CHjaCH MOBrejH. онун игтисади тенсиалы Ьаггында cHjacH информаси]а элдэ етмэ]э je. нэлдиблэр. Идарэлэрин. муэссисэлэрин вэ кооператив тэшкилатларын ез харичи парт. н]орлары илэ элагэлэринин инкишафы принсипчэ оператив шэраитин ]ени амиллэ-ридир. -Тэчрубэнин кестэр-диjи кими бу васитэдэн A33p6aj4aHHH игтисади]]а. тына 3HjaH верэн гануна-зидд фэали]]этин вэ эмэлиj-jaтлapын hajaia кечирил. мэси учун фэал истифадэ едилир. Мэнэ елэ кэлир ки, бизим харичи игтисади фэaлиjjэтимизин сэмэрэли. JHHH артырмаг учун ин-кишаф етмиш елкэлэрин тэчрубэсиндэн истифадэ етмэк зэруридир. Адэтэн ора-да мувафиг механизм фэа-amJJbt кестэрир. Онлар му-тэхэссислэр чэлб етмэк вэ лазым кэлэрсэ. зэрури ин. фopмacиjaнын тэчЬияатчы. сы кими хусуси хидмэтин иштиракы илэ харичи фир-маларла багланан бутун му-гавилэ вэ контрактларын мутлэг тэкрар игтисади вэ криминокен експертизасыны тэ’иин едирлэр. МТН бу мэсэлэнин рэс-ми Ьэллини кезлэмэдэн харичи игтисади фэалиНэт саЬэсинин ишчилэринэ тэ-мэннасыз ]ардым кестэрир. Бизим оператив материал. ларымызын реаллашдырыл-масы нэтичэсиндэ тэкчэ сон эксинэ. езлэринин милли тэhлyкэcизлиjини меЬкэм-лэтмэк кими улви арзула-рындан чыхыш едирлэр Амма ачыгыны дejим ки, биз нэ си]аси. нэ дэ игтисади чаЬэтдэн буна ЬазЫр де]илик. Мэним бэдбин-ли]имэ сэбэб Ьэр бир профессионал кэшфиjjaтчыja ]ахшы мэ’лумдур. Вош Jep-дэ мустэгил кэшфиjjaт ja-ратмаг олмаз. Дикэр тэрэф-дэн. бизим индики вoзиj 1этимизи нэзэрэ алмаг лазымдыр. Эслиндэ ]ахын иеч-мишэ гэдэр узун муддот мустэмлэкэ атан. муЬарибэ вэзиJjэтиндэ jaшajaн Азор-бaJчaнa сэфэрбэр. ваЬид. гаршысында гojyлaн тапшырыглары сэмэрэли jвpи. нэ ]етирэ билэн хусуси хидмэт органы лазымдыр Башга девлэтлэрин тэчру-бэси кестэрир ки. инкишаф етмэкдэ олан вэ орта инкишаф cэвиJjэли Ьеч бир елкэ хусуси хидмэтин белуимэ-си ]олу илэ кeтмэjиб. Ву кечмиш муттэфиг республИ-каларда да езуну кестэрир Ьэтта МДБ-нин эн бвjyк девлэтлэри белэ, формал да олса хусуси хидмэтлэрнн белунду]у .l^cиjaнын нуму нэсиндэн истифадэ етмэли. дир. Бу тамамилэ тэбиидир чунки PycиJaдaн башга Ьеч КИМ езуну Ьекемон дев-лэт cajмыp вэ гаршысына Ьекмран девлэт гурмаг мэг. сэдлэри го]мур. Kэшфяjjвтыя фэвлип»- иллэрдэ Азэрба]чанын буд- ^^яэ энкэл *ифэдм проблм чэсинэ 10 мил1он манатлар-ла вэсаит га1тарылыб. Хусусилэ «Хэзэр» ассосиаси-1асы илэ Pycиja — Америка биркэ муэссисэ арасында мугавилэ багланаркэн ]ол верилэн позгунлуглар Ьаггында Девлэт План Коми. тэси Баш Ги]мэт Ида-рэсинэ чатдырдыгымыз ин. формаси1а нэтичэсиндэ республика 30 милjoн манат хе1ир кетуруб. — Тофнг муэллям, чавл. бы охучуллрыиыз учуй Марат догурачаг даЬа яки су-ал: Милля тэЬлу^кэсизляк ор. гаяла[шиыз МДБ узау олан дмлэтлэр тэрэфнядэя Аз;^. лэрлэ гаршгшшырсыяыз мы? — Белэ проблемлэр чсП-дур. Мэсэлэн. ону кестэр-мэк олар ки, Азэрба1чанын харичи доктринасынын, милли тэЬлукэснзлнк крнсеп-cиjacынын. бизим органла-рын ишинин бу вэ ja башга формаларыны низaмлajaн ганунларын олмамасы нэин-ки кэшфиjjaт фэaлиjjэтинэ. МТН-нин бутун бащга струк-турларына да мэнфи тэ’сир кестэрир. СаЬбртя 1азды: Илгар РУСТЭМОВ, «Халг гэаетя»нш1 мухбири. h OJIHJEB: МУЬАРИБЭ ШЭРАИТИНДЭ ПРЕЗИДЕНТ СЕЧКИЛЭРИ КЕЧИРИЛЭ БИЛМЭЗ Нахчыван Али Мэчлиси-ннн сэдри bejAap Элиjeв демишдир ки, Даглыг Гарабаг-да муЬарибэнин давам btahJh бир шэй^итдэ A39p6aj4aHAa HjyHjTH 7-нэ T0’jHH олунмуш президент сечкилэри кечири-лэ билмэз. bejflap Элиjeв PejTep AкeнтлиjIшин Анка-    -------- .    .    - < радакы мухбири илэ телефон си Азэрба]чанда cHjacH беь-сеЬбэтиндэ демишдир: «Му- раны агырлашдырачагдыр. Онун фикринчэ. Даглыг Гарабагда A3ap6aj4aH гошун-ларынын угурлу экс-Ьучум имканлары чох чуз’идир. О, элавэ ед^к демишдир: «Ьазырда Бакыда baioiMHjjaT охдур вэ там Ьэрч-мэрчлик йекм сурур». Мэ’лу»1атда де-илир: Шушан1ад итирилмэ- Ьарибэ B83HjjaTHHAa олан A3op6aj4aHAa. хусусэн дэ онун э^зисинин MyajjaH Ьис-сэси ермэнилэрин элинэ кеч-AhJh шэраитдэ эсл демокра-тик сечкилэр кечирмэк мум-кун дejилдиp». Нахчыван парламентинин сэдри Ьэмчинин rejA етмишдир ки. о. AaapÖajMaHAa xejлн мудафиэ eдилдиjияэ 6axMajapar. президент вэзнфэсинэ кечмэк иддяасыида AejnnAHp. Ь. 0лиjeв Гарабагда вэ-3HjjaTHH кэскннлэшмэсиндэн смбэт ачараг rejA етмишдир ки. Шуша шэЬэрт ермэнилэрин нэзарэти алтыядадыр вэ буну она ёрмэнилэрин рэсмя ЯYMajэндэлЭpи демншлэр. Ь. 0лиjeв Нахчыван Мухтар Республикасында eaanj-JaTHH сакит олдугуну билдир-миш. лакин rejA етмишдир ки, A3ap6aj4aH илэ Ьэр Ьаи-сы нэглиjjaт элагэси олма-дыгына керэ чидди чэтинликлэр japaныp. PejTep Aкeнтлиjи онун дедикларияэ эсасланараг билдирир ки, автомобил вэ дэиир joл нэг-лиjjaтыныя Ьэрэкэти кэсил-дикдэя с(Жра ^KHja Tajja-ролэрин учушуну да AajaH-дырмаг лазым кэлмишдир. чунки Ьава HaraHjjaTbiHbm ермэнилэр тэрэфиндэн атэшэ тутулмасы тэплукэсн вардыр. (РИТА - СОТА). Редакси]а]а мактуб УМИДИМИЗ ЖУРНАЛИСТ ]ОЛДАШЛАРЫМЫЗАДЫР Биз журналистлэр Ьэми- ади бир суручунун эмэк Ьаг- башгалары Ьаггында гына бэрабэрдир. ,Ьеч Ьэ-jaзмышыг. Эмэк. истеЬсалат мин суручу бу рэгэмлэ дэ шэ габагчылларындан соЬбэт ачмыш, кери галан нечэ об-jeктин тикннтисини сур’-этлэндирмишик. Белэ хе-]ирхаЬ ишлэрэ керэ кимлэр-лэсэ уз-кез олмушуг. Буна Ьеч тээссуфлэнмирик дэ. Шадыг ки, кимэсэ. нэ вахт-са кемэк етмишик. Амма Ьеч аглымыза да кэлм9jиб ки, бир вахтлар ез дердимиздэн jaзaчaгыг вэ шикajэтимизэ бахан белэ oлмajaчaг. Бэли, инди биз езумуз jaддaн чыхмышыг. Журналйстлэрин hapajынa )ет0Н, кемэк эли узадан jox-дур. Ра]он гэзетлэри девлэт будчэсиндэн чыхарыл-мыш. эслиндэ бунунла да журналнстлэрэ демишлэр ки, кедин башынызы caxлajbш. Ола билсин ки, республи-канын Минкэчевир. Эли Бajpaмлы, Кэнчэ. Лэнкэран, Шэки. Хачмаз вэ Левлах. _______ башга бир нечэ игтисади чэ-> башчысына. идарэ Ьэтдэн кучлу шэЬэр вэ ра- лэринэ агыз ачан j(myHAa гэзетлэр езлэринн ]ашада билэрлэр. Лакин ра-joH гэзетлэ1шиин 90 — 95 фаизиния белэ имканы jox-дур. ^ }ахшы Ьалда Саат-лы мэтбээснндэ орта Ьесаб-ла ajAa 10 мин манат кэ. аир элдэ етмэк мумкундур разылашмыр, тэ'тил' едир ки. она даЬа JyKCOK мааш версинлэр. Бэли, илин эввэлиндэн ра-joH гэзетлэринин девлэт будчэсиндэн чыхарылмасы бк-зи мaлиjjэ бахымындан чох пис BooHjjaTa салыб. Иллэр. 6ojy биркэ ишлэдиjимиз, черэк кэсди]имиз иш ]ол-дашларымызла худаЬафиз-лэшир вэ онлары тaлejин умидинэ бурахырыг. Аз вахт ичэрисиндэ редакси-jaнын (мэтбээ илэ бирликдэ) 29 ишчисиндэн 14 нэфэр галмышдыр. Мэтбээ кэли-ри. реклам вэ абунэ учун 1ыгылан чуз'и пулла эмэк Ьаггы алырыг. Бу да 3 — 4 aja анчаг чатар. Идарэ вэ тэшкилатлара, муэссисэлэрэ мурачиэт едирик ки. бизим Ьесабымыза пул кечурсун-лэр. Инди Ьалымызы езунуз фикирлэшин:    тэсэрруфат мудир-журна- листин Ьансы нуфузундан даныш.маг олар? Бу jaxынлapдa Низами Кэнчэвииин bajaT вэ japa. дычылыгына аид елми вэ бадии китаблар oxyjypflyM. Тэсэввур едирсинизми, XII эсрда кцтаб jaзaнлap, онун Бу исэ гояшу PycHjaAa»» утуну кечурэнлэр. рэсм чэ- кэнлэр. мирзэлэр. шайрлэр— бир сезлэ, бутун japaдычы адамлар шаЬ capajындaн гызыл сиккэ илэ мааш алыр. мышлар. Бэли, о бэjэнмэди-jимиз феодализм гурулу-шунда девлэт japaдычы адамлара белэ мунасибэт бэcлэjиpмиш. Бу да XX эс-рин инкишаф етмиш демок-ратик девлэти. Коллектн-вимиз республика Али Со-ветинин сэдри J. Мэммэдов joлдaшa да телеграм вуруб мевчуд вэзиjjэтимизи изаЬ етмишдир. Элбэттэ. баша душурук ки. республйкамызын эразисин-дэ муЬарибэ кедир, дев-лэтин мaлиjjэ вэзиjjэти ]ахшы дejнл. Лакин pajoи гэзетлэрини девлэт будчэ-синдэ сахламаг чуз’и хэрч тэлэб едир. Ахы pajoн ре-дaкcиjaлapындa чох аз адам чалышыр. Ьэм дэ биз ез хэрчямязин хе^ли Ьиссэсини чыхарырыг. Бизэ о агыр кэлир ки, paj<й^дa jaшajaн вэ девлэт будчэсиндэн ма. лиjjэлэшдиpилэн ишчилэрин маашы сон вахтлар бир нечэ дэфэ артырылыб. биз исэ Jaдa душмурук. Ьaмыja бэллидир ки. рес-публикада вэ онун 1»]онла-рында нисби Ьаким10]этснз-лик Ьэкум сурур. Эслиндэ бир чох ^joнлapда Ьакямн]- jэт беЬраны japaнмышдыp Елэ pajoн гээетлэринин дэ муфлислэшмэсинйн башлы. ча сэбэби будур. Белэ бир вэзиjjэтдэ jeкa-нэ умидимиз Бакыда чалышан журналист joлдaшлa-рымызадыр. «Халг гэзети», «Ьэ]ат» гээети редакси|ала-рында, республика телеви-зиjacындa вэ дикэр кутлэ-ви инфopмacиja васнтэлэ. риидэ чалышан журналист, лэри биз езумузэ арха бн. лир. бу чэтин мэгамда он лардан кемэк умуруг. Ха. Ьиш едирик вэзяjj9тимязи республика Журнэлистлэр Бирли]янин вэ Девлэт Мэтбуат Комитэсиннн рэЬбэрля. jинэ хатырладасыныз. Гoj онлар бирлэшиб бу мэсэлэ ни республика haкямиjJ9T органларынын. или невода республика Назярлэр Ка-бинетяяин вэ MaлиJja На-зиpляjшiян гаршысында гэти го]сунлар. Республика ЖУР* налнстлэряни. или яевбэдэ Бакыда ]ашж]ан вэ чалышан журналистлэря hэмpэ’jлиj9 чагырырыг. Умндварыг ки ра]онларда jaшajaя Ьэмкар. ларымызыи тaлejинэ биканэ гaлмajaчaгcыяыз. ЧАВАДрВ Саатлмда чыхш «Дмуш» редажюрущуи Канд ]ениликлари колхозун кичик иуэссисзлага Шэки pajOHynyH BejyK ДэЬ-иэ кэндиндэ jepли колхозун гуввэси вэ вэсаити Ьесабына тикилмиш кэрпич заводу илк мэЬсул вермишдир. Бурада фэрди ев тикдирэнлэрин кэр-пнчэ ehтиjaчы бojyкдyp. Онлар jeHH муэссисэнин бурах-дыгы мэЬсулдан — 4hJ кэр-оичдэн чох разыдырлар. Де-jHpaap ки. 4Hj кэрпичдэи ти-1^мяш биналар чох элве-рншлидир — jajAa сэрин. гышда исэ истя олур. Ьэлэлик завод илдэ 18 милjoн эдэд кэрпич бурахма-га гадирдир. Кэлэчэкдэ онун истеЬсал кучуну артырмаг ниЛэтиндэдирлэр — артыг кэрпичи гоншу кэндлэрэ са-тыб колхоз дахылына элавэ вэсаит KaTHpMajH нэзэрдэ тутмушлар. Бу колхозда кичик муэсси-сэлэр комплекси — асфалт заводу, эЬэнк вэ чынгыл сех-лэри, тнкинти материаллары. иншаат Ьиссалэри сехи фо-aлиjjэт кестэрир. TYTYHNYHYH TAPJW ШШШ Азэрба]чанын тутуячулук тэсэрруфатларында тутун экияи кам1шня|асы кетдикчэ сур'этлэнир. Загатала, Балакая вэ Шэки ра}онларында— .республиканын эсас тутун * мэ'мулаты истеЬсал олунан pajoHnapbiHAa. Ьабелэ дикэр тэсэрруфатларда уч мин Ьек-тарв гэдэр саЬэдэ тутун, тяллэрн экялмишдир. МДБ элкэлэрнядэ тутун мэпсул- ларына тэлэбатьш 6ejVK ол-дугу — мэЬсулуя 90 фаизи-нин бу елкэлэра кендэрилди-jii нэзэрэ алыяараг чари илдэ тутун экини «саЬэлэри xej-ли артырылмышдыр. ИстеЬ-салчылар учун сэрфэли олан сатыналма гиjмoтлэpи MyajjaH едилмишдир. Тутунчулэрин aMajHHH jyнкyллэцIДиpмэк учун дэ тэдбирлэр хорулур. ГАРГЫДАЛЫ сапини ДАВАМ ЕДИР Аээрба1чаяыи колхоз вэ совхозяарынын тарла эмэкчи-даря ча!Ш ]азын чох MynajHM кечэя кунлэриндэи макся|^м истифадэ едирлэр. Республя-каяыя дузэнлик вэ даглыг рэ1оиларыяыя мехаянзатор-лары гаргыдалы сэпинини давай етднрнрлэр. 150 мин Ьектардая чох cahaja гаргы* далы сэпилэчэкдир. Чари сэ- пяя кампаии]асъшдан эввэл 6ejyK Ьазырдыг ишлэри ке-рулмушдур. Тэсэрруфахлар-да каиаллар ва «су Ъевзэлэрн тэмизлэнмиш. насослар тэ’-мир едилмиш. дикэр пидро-техяихи гургулар саЬмана салыяиышдыр. Колхоз вэ совхозларын эксэри.Чэти сэ-пянн он кун эрз1шдэ баша чаТДЫрМаГ HHjjaTHHJ»AHp. Ааэриифор*. ;