Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 13, 1992, Baku, Azerbaijan MAi fm-m NIL M9MU9HM. M •) |21/17| dmyTATi ...1 •oMM 101«^ ■«• wjyjunww- A39PBAJMAH PECnyBJIHKACWIlMH HMTHMAH-CHJACH r33ETH rn|jA»TN 1 MUnnM UjyPAHblH H*tinACbl MajuH ìX4k9 Aa»p6ahiaM PecnyiÌJiHKacM Am Cose« Mhjuih UlyptcMHMM inaacbi oAMyiiiAyp- AenyrtTJiap Ft-paÓanrfH Aarabir hRCcacaii. A9. 9B WBWi UlymaAa b93hJ. j9Tit MYaaKRpa erMaJa (Sani. jiaMbnnnap. H^nac (Sapnbi ra-Rbi apxacuHAa kchhimijihp. Aaap—yopMi. AHIUIOiMATHK XdBdPJldP ABUI-mh, TypwiJe HpaniH Aaxu C9$iiiMi9pii. haoena HUB B9 Laapèa^- AaapOaima aManR Kapyma KBJOiini MTajmiaiiHH. Hoa-JiaHAKjaRblH B9 HCBeHRH PV-eHjaAftKH ca^iHpjiapR AaapoaJ-RaH pecpyOmtKacbiHUH XapH-RH Hnuiap HaaüpnHjimo ab'-BBT eAKJlMHOIAap. A39p(SajRa-HbiH xapHRM Buuiep HaaiipR h. M. CaAbiroB oiuiapa pec-nyfijiBRBAa B93RJJ9T B8 Fapa-dafUH AaMbir hRccacmiAa coh haARcanap, o    ep- MaHR CRAdìAU 6RpABmM9JiapR* HRM Ulyiua mahapRRR aaa xé-HRpMacK haiTbmAa na’JiyiiaT BepMHniARp. h. CaAMTOB ca4>RpJiapA9H xahRm eTMRiuARp kh, cyne-peH Aaap(SajRaHa rapinbi Ep. MaHRcran pecnydARKacbiRbiR TaRaByaxap hapaxarnapH 0a-paA9 03 ojiKaJiapHHRH hoKy-MBTJiapHHa MB’JiyUaT BOPCRH-Jiap, BMT • TahjiYKacRSJiHK lUypacbmbiH Ta'RiuiH RRaacbi-HbiH HaPbipbinMacuHa KOMaK ercHiuiap, rapa(SaPbiR hHccacRHAa BaaRjJar Ba EpMa-HRCTaHbiH TaRaBY3Kap e aan OARJiMacH MacajiacRHHH MY3a-KHpaCHHa JapAUM ROCTapCRR-Jiap. Ca(})Rp;iap raJiAupunaH Ma-caJidJiapa p^arna JaRamMbiui Ba aJinapRHAOR RaJiaH JapAbiMbi KOCTapaRaKJiBpHRH b9'a ct-MHtuaap. • » • iap6ajRaH PecnyÒjnncacbi-XamH HmJiap HaaHp-6MT JaHUMAB pecnytSjiR- Aaai HblH nRjR B'Sfr JaHUMAB pecnyéjni- KBHblH ABRMH HYMaj9RA9(»i h. hacaRoaa TanuiupnuniAup KM. T9hAYKacR3JiRK lUyp«cu- HUH Ta'RHRH RRARCblRUM HR-PUpUAMaCUHU Ba EpMaHRC-taa pecnyOjiRKacMHU TBRaBT»-Kap e’aaH erMax uacanacR- HHH MYSaXHpa OJiyHMaCUHbl TBhJ^K9CR3ARX lU;n>B<^BIHA&H T93190 erCRR. MaJUH 11-Ao * AaapfiajRa-HUR xapRRH Ruuiap HaaRpH h. CaAi>iroB HpaH HoiaM Pec-, nyCSjiRxacu xapHRR Runiap Ra-SMpHHRH 6M|>RHMH MyaBRHK M. BaM3RHR ra(SyA ^etmuii-ARp. CoMar 3aMaHu | h. Ca-AuroB OHy rapaOaruH A&PJiur hnccacRHAB con KyRnap (Sani BepMRui haAHcaJiapHH ra^p-pyani. epuoRR opAycy ooji-MaAapRHRH lUyiua uiahapRRK ajia xeRRpMacH, EpMaHRCTaH maMCRHAaR A3ap(SajRaHbnf jfaRbiH B8 ARxap caphaAjBHu pajoRJiapbiHbiH arama ryryji-MacM RJia TaHum eTMHiiiARp-h. CaAbiroB acmhuiamp kh. HpaH HcnaM PecnyCjiRxacM-HbiH rapaàarbiH Aarnur hnc-cacRRAa Ba AaapÓajHaH Rna EpMaHHCTaHbiH caphaAnapH (SoJyHHa aTauiHH abJbhaupuji-M8CU Y3pe BacHTa<nuiRK Ma-paMbniu 03 Y3opRHo xorypMa- CM EpMaHHCTaHUH TOHaBya-xap hapaxaTnapHHHH rapuiu-cbiMU aRMar, OHyH CHJiahJiu 6HpjiamM8RapHHH IHyma ma-hapHRAOH HuxapMar cahacRR-Aa HpaRUR ta’HiWH toaìShp-jiap KopMocHHH aapypara ho- BHpMp. M. BaH3H h. CaAuroBa 6hji-ARpMHUiAMp KH. Hpan pah6ap-RRjH, niaxcaH npeaRACRT ha-mHMH-Pa({)caHHaHH UlyniaRbiH TyryjiMacuHABH Ba (SynyRJia aJtaroAap haARcanapAOR Rapo-har oRMymAyp- M. BaH3M hm-3BAaHMuin YHTapediJiH ÓajaRa-TNH mapTAapRHH JepRHa Je-TRpMax JiYsynyRy rejA ctmhui Ba Aaop(SajHaH Tapa<^MHH aMHH eTMRinAMp KR. Hpan HcJiaM PecnyÓRHxacu 6y HCTRraMaT-Aa hap nyp oapypR cnjacH BAAUMRap aTanarAup. AaapRR^opii. Jsryó MaMMaaOB: «unui KEPN nmPbUMMbllIblP...» MaJuH 8-AaR ABBau baob YBY®*Y«Y BHaamuRMaaauFa Rahajar, Aaa^jRaH Pecnytomcu npeaRAeRnm caM-hHjJaTRHH haJiTa RenpoR A» CoBom caAP«-JBiyò Mw-MBAOsyR MBjUH 11-A8 «YRAYB peOTTtfjnnta    2* Rjia xanra uypawiaTH cor ioJaj. Capacap m    JJl sRua myniB Íbituhab Myabíw» HaaRpnRjRHAaR ,bjmm ZB0apji^ mahapRR cyryry raAap    iSSiwaV    vrvn npeE ' 6a’3R xaMar AapaiaAa MyaiiiHsaJiBp oaca AA* «ap iSaa cwBhRjJaTHHH hajata Re«paHR9 « mraMjfpp OapaAa arpa4>RU caWSar emaja — Jarytf MyaJiJnai, IDy-maRUR cymy fiapaAo Myx-Tajni4i UBRÍSoRap MyxrojiH^ MaaaqrRJiy Mo’JijmaTaap Ja. JupAURBp B9 Macanaja najia Aa TBM ajAUR™r ROJiMaiiHni. ARp. Bae acnRRAa haARcajiap ■ena Rapajan eTMHin, mahap haRcu mapaRTAo tacRR* <w- ■yniAyP? UlyuiaHUH cyryxy RJia 6arJiN COR haARcaJiopR 6Rp-H9 C03Jia H4>aA3 CTM9K oRap: xaJaHai. ByRy haxra Myab-d)Ha HaaRpJiRjHHHH RY^ajaR-AacH. 6aui rapapxahuR paRCH IlIahHH MycaJOB Aa e’THpa<}). CTAH. MaHHMRO coh(SaTHHAa Óhjiahpah KH. lUymaHhiH ep-MaHHJiapHH aRHHa xeHMacR xYTJiaBH cairuRRur cajacRR-Aa MYMxyH oJiMyiuAyp- Ta-CaBBYP OAHH KH. AYI““»«®* 3**-pehJiH xexHHKa RJia haMJiacH saMaHbi lUyiuaHUH haRAOBa-pHHAa HpaJiHRaAaH (SacAU-pbiRMbiiu xaHK aJieJhHHa mh-naJiapAaH hen ÓRpR napxjia-MaMMUIAUp. BH3HM 3HpehJiH MauiuHRapbiH JaHanar (Saxbi-Ha aAH cy AORAypy-«fly*y am-Kapa MMXMMniAwp. AFAaMAa onapKaR anAU-pbiM Ma’nyMaxa Kopa inajia-pHH MYAaíJiHa ryBBaJiapH Ma-JMH 7-AaH e’xHÓapaH. hanaJiRK HaMa*JiyM caóaÓJiapa    xopa. lUyuiaAaH HNxapuRupMum. Bhp raAap aBBaJi Rca Mana Ma’nyMax HaxMbiuiAw kh, Illyoia haxxa ajbiH 4-AaH (5o- luaJiAu^nupMUui... — KoRKpeT ojiapar maha-pRH (SotoaRABiJBBacu harAB aúpa KHM BepMRmARp? — Byxy HRAH coJJiaMax na-THHAHp. Mmaah xahrHrax anapbuiMaRU, haARcaJa cRja-CH nijMax BepHJiMaRH. xaja-HaxxapJiap RaaaRaHAupuRMa-RUAUP- —. TaXMHHBB A9 ORCa, AB-JHB, epMaHRRaiMni hy^yuy IQyUXBAB R9 TBAap AajYnnT Bapmim? — MYAa^íHa HaaHpRRjR-HHH pacMH Ma’RyMaxbiHa xo-pa HKH BIMH. JlaXHH MBRa Ma’RyMAyp KH, ayihmbh*® "Y-Mywy apa$8CHHA8 OyRyR nya R 6hp hRccacH MoaroRapAaJ- MHUI... — myma arpa^uRABRU haARCBRapRa hauRB apa^Aa TehpaRAa KeRRpRRinDn Jyx. cax caBRjJaRR icapTin cuRAB AORaJu AB orcb CRja. CR anara Bapnu? CyaRUR <Se-Ra roJyRymy oRyRRa aRara-AapAbip„n> HpaB HcRaM PecnyoRRRB-cuHUH xapRRR HmRap xaaqm BHRajaTHHRH cyRh mccRja. cu RRa AaapCSajRBBa xaRR. mHHAaH (Srp Rena Kjn coRpa XoRaRu rupniBU (Sam aep. mhuiah* — MaH nry6ha exMRpoM kh, 6eRa 6hp aRara BapAup. haR-cu ryBBBRapca M^arHiuaRHR AHHH JoRRa HHsaMa caRUR-MacuHAa maparRU aoJhrrbp Ba CYRha AOW baahm axu- Ran KHiiH (fyxYH RahARapR hcHa eHAHpwaJa naRUiiiupRap. Hpana cor ca<})apHMH3 aa. MaHU EpMaHHCxaH Tapa<|)H MR8 Hox arup ABRumuTRapu. Mbi3 oRAy. Hap haRAB axa-uiHH AaJaHAupuRMacu a& AaxHR ORaH Hox uyhYM canaA RMsaRaAur... Ba ena oy aaMaR ÜlyniaHUH aa6x eARRifacH har* AB ua'Ryiiax aRAur. EpMa-HHcxaH npeaHAeHXH 6y ha. AHcaHHH Jyxapu TapaCarAa ORa xa6e oRMaJan ryBBORap Tapa<})HHAaH xopaAHRAHjRRR aa 03YHYH KYRCY3RYJYKY arpar. SaHHHMHa. EpMaHHCxaHAa AOFpyABH Aa ORyH HaaapaxMR. ABH xanap ryaBanap Bap. HpaRa ca<|)ap aaMaRu oay My-majHax oAaHRapHR Hoxy J^auiHaKcyxJyH napxRjacuHhiH HYMaJaHAaÁapH hah bb m8H8 (5cRa xaRAH kh. JI. Tep-Ilex-pOCjaH OHRapABH HaKHHHp. Ony Aa xyMaR eARpaic kh. haM oHRapAa. haM Aa 6h3ab MYHarHuiaHHH xacKHHRauiMa* cK^Aa MaparRU oRaH ryaBO. Rap Bap. EhxRMaR KM. (5y ryaBanap Ka. HapAaH HABpa oRynyp. Jyxapu rapaiSarAa ha. ARcaRapRB 0y vip RRXRma. taRU pecnyORRxaMuauR MAB 6^uiainMRm cRRahRU ryBBaRapRRa abxrr oRMaMaeu RRa R8 AapanaAa (Sbtru he.-ca(S exMax oRap? — LUymaAaKU xapKHHRRK harruHAa Ma’RyMax aaaH kh. MR MAB 6HpRauiMHaj ch. RahRU rYBBaRapHHHH Baract)-ra3HjaAaKU Ba AaapóajMaH-AaKU KOMaHAaHRurRapuHa KOMaK y^YH MYpaHHax exARM. Ba'aaH aorbJucu hro. Oa’aaH Hca KopYuiAaH JaJuRapar hm. XMHa exAHRap. BaiuRUMa ap. ryMenxRapH 0H3Hm MAB 6Hp-RauiMHm CRRahRU ryBBaRa. pHHa rouiyRMaMaruMua hah. — niymaHUH cyryry rr8 aRaraABp T^xRjaHRR 6am RaaRpR C. AMiRpaR Aa 6aja. RaTRa Huxum eruRm Ba Asap. SaJeaR ropRarRapuRUR hap hancu maRRRAa aaOnna Jor BcpRRiiaJaRajHHH (SRRARpwRM-ARp. By (SaJaRar Raji «ca AajRIIIHtSHR? — TYPKHJb MaC8R8HHH CM. jacH Johymy cahacHHAB brhh. A8H KBRaHR eTMRUiARp. Ana. PUHU AOBRaXRapRH (SaUlHU. RapuHa. BMT.Ja. ARxap 6eJ. HORxaRr TaniRRRarRapa Fa. pa5arAB xanaBYayM AaphaR AaJaHAupuRMacu xaRaÓR rro MYpaMHax oRyHMyniAyp. JlaKHR xBKpap cAHp^ kh. (5yxyh 6yHRap haRBRHK CRjacH JapAUM HapHHBacHHAaAMp. Japaamm coa Aapana arup BaaaJJarAaR Ruxum Jo-Ryxy rbab RapypcyRya? ^ Muxuui JORy HKH ac. neKXAdAHp — cHjacH aa hap-6h BacHxaRapAO... CHjacH 4>aaRHjJax 6axu-MUHAaH HRK aAAUMRap axuR-MUUiAup. PacMM SaJaHaxRap. Ra (SejHaRxaRr rauiKRRaxRapa ~ BMT.Ja, ATBM-a Mypa* HRax eARRMHniAMp. AHxap xapa*A8H orkohhh AaxMRHRAa najaxa kchrihir-MacM aapypR orbr xaA(5HpRap SapAUp. 3aHHHMM8. HHAHKM uiapaHXAa fiyxYH CRjacR nap. TMjaRapuH (JjaaRHjJaxH AaJaR. AUpuRMaRU. 0RK8AB rajAB-raHyH, MOhKaM HHXH3aM Ja- paAURMaRUAUp. PcKHOHAaKU COH haRHCBRap ha^H BacMXdRapH oh nRana H8KMMU1 Bd hcH ury(5hacH3. 6y cahaAa rapuiuja 6Hp cupa bb. 3H(t)8Rap HUxMuuiAup. Jyxapu FapaÓarAa BdSHjJaxR uyeasR-H8XRH haRa KaxHpMaK ynyit KHipaJax raAap aaHRU ryBBa B3 xexHHKaMU3 BapAup. Jla. KHH ÓyHRap MOhKaMRaHAHJMIR-MaRH. hapOH xexHHKa RRa huí capRiiiracH ORau aABMRap ca. ({)ap(5apRHja aRUHMaRU. 6y-TYM ryBBORap BahHA KOMaHAaR-Rura xa6e cARR^aRRARp. lUy-Uia KepR aRURMBRUAUp. BRpRHK 8H MyhyM CHRahU. MU3 oRapar raRup. XaJaRax HaxHMacHHAa cyryx exMRui IHyuiaRu JaRRua 6y cHRah-Ra rajxapa (SHRapHK. CahóaTR JaaxuRap: 3yr4»YXBP PYO’0TOFAy, BahRA 93H30B. «XaRT raaeTRrRRR htx PapRapR. NHTK3AM NhBSPP EAIOJIAJUP MaJbiH ll.Aa Asap0BjRaR HaSRpRap KB0RReTRHAB KBRR' pHRaH MYlOBBRpaAa ABPRUT Fapa(SarAa epMaHM TaRaayaY HaTRR9CRRAa pecnydRRxaAB Ba3Hjj0TKM HTTHCaAH daXUM. ABH RRCRaiQAHjR ni8paRTA8 (Srp cupa HaaRpRRRRapRR. 0am RABpaRa¡RDi. raunauiaT. RapUHBa MY9CCRC9R0PRR P9h. (SapRapRRRH MBC*yjniJj8TCR3. ARjR harruHAB rraar cthdor xeTMRlIIARp. MYQlBBRpBRR KH. HOX ipRapHH Hm 'pecRy(SRRRa 6ain HasRpiiRRR C9RahRjj9TR0pHHR RRpt OAOR 0. Mycra4>ajeB anapnuniAhip. . BeR9 céMar yryh Bcae aa AéjMRARp. Hharrr aaaRjjar. AB (SyHRap XeTARKRB T98.T93 MejABiia Huxup. MyinaBRj^ A9 A^HRMHmmip BaxT 09 BR pahoa. . jepR9pHHA9 ORMaUaCU Y3YR A9H oy B9 Ja Oamra M9C9Rb. Rapa ABRp onepaxHB tba(5rp-Rap xapYRMacH ra'xMpe ca. RUHup. ÉyHa xopa ab OyxyR HAapaRap apacuRAa 4>aaRMj. Jbthm ABTRr BRaraRBRAMpRR-MBCR RaaUMAUp. HAapBRapRR pahOapRBpRRa (|)apAH Mac^y. RRjJar AamuAUTRBpM (SapaAa xaOapAtpRur cahrmruiarp. MYotaBHpaAa haOoRa Aa. «lUR pajOHyHAtH ORaH ran-ruHRapuH JepRamARpHRMBCR, ORRapuR apaarRa. naRtapu Ra ra'uRH eARRMacH harruR. Aa MacaRBRBp RaaapABR Re. npHRMRfflARp. Aaapn^opM. OFAAHJIAP MYHAPHB9J9 KEAHP OHRap 0Kp.HXH HRABR COR. pa casBARU, MXTRcacRU ne. ABTorRap XHMH chhm4> oxarRa. ra KHpMax y^YR hhah oxy. Ohrhk xoRRaJa Ohrb^ AHRap. HcxHpahax xyRR^^ mahap KaRapuHa xeAap. (Sa. hapuH xaRMmHHa ceBMRa (SRRapARRap. Bxu. OHRapuR haMucu cesM8. OojRy-OyxyR. Ry, aa xoaaRARpRap. Aa. KHH OHRap a3R8pHH8 Oamra XBRe ‘ceHAHRap. Bur JepH jeHHxa x^RaJaR Oy orRBHRap MYhapH(>a 6a. PBA8 JBRRU3 OaOBRapURABR enmxMRm. KHxaORapAUi oxy. 1^. xHHORapAB xapuYmRap. HHAR Rca (Sy AahmaxRM xaR.-M0 oHRapuM HaBBR hajaxu- Ha AB AaxKA oRMymAyp» BaroH rapmucuHAB (SopR. aa xopnaruHU hajacu3 raxaBYa-xapAaR MYAB^iHa exMax — Oy aHRBjumRap H. TycR baurb Aaai^jHaH Abbrbx IleAaro. RCH yRHBepCHXeXHHHH Y** JY3 xaRaOacH yhyh peaRRura HeBpKRMHmAKp. HhAH OHRap xoHYRRYRapAMp. By brh mor. xaOMH XBRaOaRapHH» pecnyO. RHXaHUH BH «ORRy» HeTX9. RapHHAa — KaROanap, Abruh, 38HKKRaH. MaOpajuR, KopaH. Oój. KaAaOaj. Faaax paJOH. RapuHAB xepMax orbi nap. /hY*«Y aJflNP RK. «• Ty* CM aAUHa neAaroHcR VHMBepu CHxex KOHYRRY^apAaH HOapax aacxaRap xamKRR eARp. By AacxBRapa abxmr orbhrbp xaKHa xaRdOeRep AejRRARp. OHRapRB HHjHH.HRjHHa MY-aRRHMRapM Aa    AaapOaJxaR Topnaru yrpynaa Bypymyp. nap. Harupuma raAap hapOR Ba (pMSHKU haaupRur (pa. KYRXaCRHHH AeKBHU OABRax OapaHOB A39pHH(}>0pMyH MYX-OHpMMRa cehOaxMRAa AeMRm. ARp:    OpAYABR    coHpa yRR* BepCHXBXHMHSAa XahCMR aRBH xaRaOaRapHH AeMBK oRap, ha. Mucu HaOhaJa    xexMHmARp. By ymarRapuH    cHRaha OaRaA ORMaRapuHB. MYBa<pHr ha. aupRur xeHMaRapHHa Obxmb. japar. 6h3 JeRa ab oRnapuR XBRejH ymyR haJaxaH ResR. pMpRK. n8M A8 (papohnaMM. PMK. Axu. yHMBepCHXeXRH CBKHX ayARXopHjaRBPUMu Fa. paOar MYhapHOacMHHR oa- BROByHB AajMUJMaKRa ORRIP acRMHAa CM3M aa 6m3M myab-4>K8 eAMpRap. KopYRYP* 0M3. eBAa ra. naHRap naOhaja kohyrry xe. A8H Oy yuiarnapuR hapaxa. XMHM nana AapR exMaRxjRK. hanaRMK Rca. aaHHMMRSHa. KaHapABM 83YMY3 AMrraxRa OaxMBRu B0 Oauia AYRiMaRM. JMK KH. MyhapHOa xcabr aob. R0XMMM3MH najxaxxuHAB hap haRAB (Sauira hyp JamaMar YHYH HHAR H8 RBSUMAUp. Aaapn^opH. TOPII^    CejR0HlfP §f mmoui mMMHm m$i al9990iimni» M9mm/Í9 ttmárné, ^ rapran SanmiiiM 6y ^ NHN/iNN conpalw TanalNiMiaN la^pcNMit AiRMa Ma'iiyM onaM 0Np hararar aap: relpatim orya Topnam hap MalAaN ycrya myp- MyhapN6a rvqfpaapuMuaM Aa ysa nhiiapAMr » wal^wlfaapwi a». üaaaN a» NPr Aap MaraMAa caiMapAaN raaaw Aa. hap hawAa 0NpfamMaap .rat-rar aoKAyp» TapaafhiMMa Hnf" MYxOapRapaiai» míShg xanRRABR MoaeSara rajAhapa MYhapa09RRR rasiARapu a» map rpmum AaJyiDRYJWp»« harrURABAup-v * céhme 3. XYCyCM MYXMPII»mMM3 X0M0 .MyWIM# S «Y3yXH MaJbiH 11.A9 paJOH Msp. K93K B8 Jyxapu FapaOafRB roHuiy xaHARap (pacRRacaa axama xyxyRMymAyp. Kes. MHm MapxyHH paJoayHyH FupMusu Baaap uaRrara. chmabh Faaapa OacrbiH xah. ah oRuymAyp. • AxmaMycTy d.xaB8 rYBBBRap KORAapRRAHX-A8H coHpa AYmM8H hauRa. CKRRH rapnniicu aRUHiium* Aup. T8RB(paT JoAAyp* Amaru MmdHBJibvuíp xaR. AH OyxYH KyR axama xyfyn. Myujyjyp. MaJUH ll.Aa b8 uaJUR 12. Ad Keaa caax 2.A9K <X>Y3yRR-ja 35 uapUR axtiRiiuiiiAup. Bojyx AaruHTu Bap. Pajo. HyH Faaap. KoBmaA. MyBap-jiu xaHARapa apaucus arama ryryjiifyiiiAyp. Arunma ca. hapa JaxuH caaiaiifHuiAHp. AYHafi KYHOpraAaH coopa HHC(W CaXHTRRX JapaHCB AB. apa cupa aram caciapR ema. ARRRp. 0 HOBPAJIiIJI MaJuH llwia xyHAYa bb. BdRRap 0H3HM R83apaTHMR3. Aa ORMym 3aM8yp xaRAR ar. pacpUHAa ABJYnwBp net. MHimm. KoMaJa KaRBH ra'* HRjiH japAUM aamuHu laraa. Ja xoxyHMymAyp. Mrr« na. Jopy H33BT lVp(5aH0B Japa. jiaHMumAUp. AsapOaJaaHUR CRRahRU AacxaRapii 3aiiayp MaBTaracHRR brb yeaRpuRm. jiaxRB 9JS9B9 ryBB^Bp aax. TUHAB KOHAapHRMaAHjH Y^YR Meare aRAOR aepüRMRmjpip. haMHH KYR Cyp K8HAM X9. pacpAaH CYRejMBHRU. Fuiu. Rar, AomyRy xaHARapR hm-xeHCHB axama xyxyRMyuiAyp. TaRa^x JoxAyp. 0 39HKHJIAH PaJOHyH KYHruniRar, Fa* aaHHU xaHARapMMa EpMa. HHCxaHUM Fa4MH paJOHy xa. pad)A8H aHURBH axam Asap. te/aaRUR oaYHYMYAA^Ria Aac. x8R8pR xap8(pRRA8H cycAy. pyRMymAyp. FaipaHABRU Ohp cupa axam HorraRapR sa AYRIXBHHH 1 I1AM.H M8hB eARRMHmAHp. MaJUH 12.Hd xeMBR xna paJOHAB HHCOh CaXHXRHK Ja-paHMumAup. 0 ryBAAJihi CparaxYH paJOHyx caphaA K8HAR8pR — Mapnarjiu. djRR B8 TapoBRy RRTeHCRB axama xyi^RiiymAyp. PaJoR MapKaaMMd 10 Map. ® TASÁX MaJuH lOwia cahap caax 7.A8 epMaHR ryRAypRap Jla. RaxaHA X8pe()}AaH mahapa 2 MapuR axMumRap. MapuR napTRajumuHABR xacapax BRaRRapABR (hipa xacTaxana. AB ReHRHMRmARp. Ulahap ar. pa^iuRAa JepRamaH ArxajRaK xaHARHa AB sapOa eRARpHR-lonnARp. JUnoTu aap. hamni kyh epMaHRRap Fynmy AJpuM. BeJrx Ma- Au 4)8PRM. FuaURUhaHURU K8HA-jiapMHH xona xyxMyuuiap. exaM Oaaap kyhy Rbabr ao. JYmRapAB MRRRc cepMUurru a>apMaH JoRHyJea aa Mhrrr OpAyayH Oap acxapH haRax ORMymRap. 11 aoíyuirY**Y3 JapanaHMuoiAUp. MaJUH 12.A9 BoJyk Ma. pjiM, FumrfRuhaauRu. iiiaru dCKHiiapa xaRARapR. R8 TORRapABR axam bhur. MumAup. CparaxYH .epuaRR ryRAyp-napu Fu3URuhaHURU xaNARR-A8 lOu JaxuR taa JaRAHP- MUmRBp. 0 T0BV3 xYHRap 9iRR6ajM aa ArAaM xaHARapRHAa 30.AaR HQx ea AaruAktRWüiiAHp. 4yR>mbm pajoH MapfcaaxHH aa BoaaJiraaRU KaHARRX xooAap. Aaa axama ryriiyiiiAyp. Pa. JOR MHJfRC Die'OaCHBHH p9H. CB 9. C^BAuroB aasHjJaxHR xapRHH oRAyiyay. Raxn sa-raAáHpRap KopYRJlYÍY"Y lARpMMIUARp. MaJuH ll.ABKeA8H AaJym-aap aaMBHu 3 aa^wp Japa. RaHMumAup. MajUH 12.A8 cyOh wu raxMRHaH HKH caBT tntnau oAanrmiorp. 0 afctaoa MapruH ll.Aa Kelma Fum. jiar xaRAR EpMaaacxaRUR npaaajcap xaRAR tapaí^ABR OflTYR RY" xon axanaiRa ry. B. mbDüibi. pyp" OIUIAI Aaap6n|¡MRH Pacfiy6iiMKaCM Arm CoaamiiMN 1993* W    25-ar    HarupMRMMui    aa    ra'xiipa ea- iiamMuSlMièARMKaMap caecNjacaiNuM NMiiacM 1992-MM MR MajuH t4-Aa caax 14-Aa Aaap6ajaaM Pacny6-RMNacM Arm CoaaxMMMM MMRac caROMyMAa (a)tfa6aioa npocnaKTM, 1) as MtuMMa 6aujRa¡aMarAaip. KYHYH Aapona SmprmJm aRicaRapN aa ca<hwp^wwti iaarpaAARN icapN maupuar 6apaAa rapap radyn «r- MWMIRap. By OapoAa Aapona BHpnRjif lUypacuHUH BeRHRxa naj-TBXXuHAa xapiWH Muinop HaairpJiopM coBRjJocHHAa xerapa-noH ceccRjacuRAB xoOop uepiuMRinARp. MaJUH 12-Aa Kaaa TaaMmcTiN naJraxTaaiAa ca-iunmuL oAMyuiAyP* Cahap Miraaanap a<tufiMiiuiiiy, wahap HarnNÍ|8TM nopmbr NiiuiaiNp. Ky^aiiapAa ta-mmmhin NtuiiapN anapuRup. Myxamfi|saTNN iapaiM>P* RapMNUN MNnair ica«iNpAMtN lUahNAON MajAiNM pa|o-HyHAa A« caimra cahuaN JapiAMiiMUiiiAhip. TaHHKiicxaH Arh CoBexRHHR PaJacax hej’axR Ca())9p-ajiK KeHHaJeBH TaHHKRCxaH Arh CoBexRBRH caApa Ba»^ CMHAOH 339A eXMHmARp. Be.iaRHKRB, MYXa.lH(}}BXMH Aaha OMp TORaOH jepRHO JeXHpKRMHUIflHp.    • MoiiAoaa npajMACHXM M^pm CNaryp PycMfa np#-iMAaNTN BopNc iaiiTCMHa raRarpiM icaMAapMiwiAwp. TaiiarpaMAa tanaó oiiyNVp km. A>mktpíiiiu lONaM JapiiaiiiAMpNRMNtti 14-my opAywyM haecaRapN op«A«i AaphiA HUxapuReuN. TcRerpaMAa AejRRRp kh. 14-my opAyRyR KOMaHABRRU-ru «ccnapaxHURapa anur iapAUM KocTopapoK» oRRapa ch^ Rah, 3HpehRH xexHHica. aoJyiu cypcaxu sepRp. TcRerpaMAa AejMRHp: «hapOH hncco.iapHH aaÓHTRopimRH 6np üicmh con cafiHRAa raHyHcys JapaAURMUui cHRahRu ORpRamMORapia Ta’RHMarsu poRyny jepHRO JeiMpRp*. MHpna Cfleryp Orrahfhp. Byxyh OyRRap «Mora«* PecnyORHKacuHUH abxhrh HULiapRHo rapuuiMar, oinrR cy-BepeHRRjHHa hopMot cxmbmok khmr rHjMOTROHARpRRa (SHRapr. MoRAoaa MAB Y3>Y amcaiiapfai MaJuN 1S-|^ AauiKaHAAo a«iwnaN MypiaBMpacMNAa NumipaM arua- JaaaKANp.    ^ npesHACHT MHpna CReryp MaJuH 11-ao pecnyORRxa hOKyMOXHHHH HKRaCUKAa ÓHRAHpMHUIAHp KH. H8 0. RO AB MoRAOBaHUH Oaui HasHpH «ARecxpJaHu .lOHaHUH cenapax-HURapu KOHapAaH Jcho a3 JapAUM aRAurRapu. PycRja acB pecnyORHKaHUH A3XMrh hihrophho KoOyAMacuHa mya«xRRB- HH AasaM ctarpahJr 6xp saxtaa MAH Y-'^bY o.xaH aobrbt- ROpHH ÓaUIHURapUHUH KepYUlYHR» HUITHpaK eXMOjM mym- kyh hecaíS exMHpRop».    ________ MHpna CReryp acmhuiarP kh. pecnN-ORHKaAa hrtrmbh-CHjaCH BOOHiJaX «JCHHAOH COH AOpaHO KOCKHHROUlMRUIARp». o, ARB^xpJaHU aoHaHUii hyR*JbRRB-^®PRkR atouiR AajBR-AupMar harruHAa pa3u.iauiM3Hbi MyRxasoM oRapar noaiiar- Aa TOrCHpROHflHp.MHUJflHp HpaN Hcrim Pacny6iiMKa€WMUM npaaMAanTM Bm axóap hauiMMM*Pa(pcaMMaMM . 6aiap apracM umm TahpaNi raiuTAMrACN conpa acmnihamp km, WpiM My-MiJaHAR haJ'axMMMM    JtMyN napuNu ROI Myc6ar MaTMaaaap aA"*MAMp^*c o*ap. ripe3H4eHT MehpaOaA aeponoprvHna Hpan JxypHaRRCT-RopH HRO MYcahM(SacHHAa AcH»a«UM a.iru orkockrrr RRAep-RopHHKM AiuraOaA KepYmVMAa HpaRUR ponyay «aox IW- hYM» pOR KHMH COHMjJaROHAWpMHUíAHp. 0H>T! rejA eXARjR-H8 Kopo. KOPYUIYH HiuTHpaKHbiRapu OcRo onp rBHlW RBR-MHUIROP KH. «Opta AcMja pf cnyORMKaRapuHUH aYhJb «»aa-pufia HUxuiuwHWH ocac JoRy» Moh3 HpaH opasRCHRAOR xa- o ráaaxucxaH. rupruiuc-a« bo eaOoKHCxaH pahOBf^ Ropa HRO 03 AaHuuiur.xapwHUH hoxhhdroprho xoxyiiajar AeMRmAHp KH. Oy orko-iod TehpaH.Ta HrTHCáAM oritbrbpb OHpMHHH AOPBRB'XR ohoMHjJoT BPpHp.lOp. Avhm «MwinM||*Ti. r***TM I.1MW0IAMP m, U-MP .pTMM TyPMM|*MMH 6.U» HMHPN CYMÍMW MNpaR li^RaiiiMMui UüíTaxHtpM rapa6if ^yManmiacM Niai aptACH raiiA«pwJS*<^*<^AK 9®" oJuiMara aa AacMMT rapaOarAR aaiMUaTMM xaciaamaKiMaoi nm anaraAcp AMKapaMUM iMT YahRYKacMUinK UlypMi- Nt MYpaMMaxMMa rapa^iAcp KUiMara TYPKHJO hOKyMOXHHRH OauiHUCU xeRe<|)0R C^OBTIW .ABUI npeaMAeHXH Mopn ByuiAan MYRarHUiBRM cY;,h. H91U _______  xahMm    BT- ».xÍÍh AeAHjRHO KOpO^pMOHWXaRHRRpt- OajHaHRURBpa rapuiu epMoHH.xopRH OacruRRapuMU A3jBR* AupMar* y*«YH 03 HycJiyayHflaH «<^TH<t>aAo exMojM xal mhuiahP- C. AbRRP®-’*“** AeAHjHHo leBOH lep-nexpocJaHRa teRetjKíH cohOBTM exMiim AÍé^iía nífw**?; ri^flara. .«JHjJarn axrratA, •»- U-A» C    ABIU-um    Typk^»«»» MtJUH 11_A» (hHpM PMHIPA BapKRMHH paflaraa lo HaxMb COhOoT eiMHUlAMp.^ ifRur Fa- eABpOK 0H>-HR1 _ ?a6TrAÍ"Bo'^HaxMUBaHaa boihJJot Oapaao íJRp caix JapuM PaccaM J. OcBAoaayp. HPAH HCRAM PECnyBJIHKACbl XAPHHH HD1J19P HA3HPAHJHHHH BaiAHATU HptH Hcrbm Pecny(S^ rbcuruh XapKRR Hmjttp ^ SHPRRJR flarRur FapaOw OeüaCBCHHABH BRUMMUm MB . ayHBTRaj^ Hlyma mahapaH. M9 bbmJJbxkr arupRamMicM B8 TBhRYKBRH hapM ABJH. mKKRMKRBp JapBHIIIttU IIRB BRaraAap (Sapx RapalmT oiu Ayryxy 6iirarp«P. Tehpa« pasuRanmaRapfciHUH iipRH' CHIIRBpKHB 8M8R ORyHMBCURU tbrbO eARp. J«RH apaaRRop RmraR exMax mbtcbah hap "Yp hapOM BuaíRjJax xe. HHpMRMBCRHH rtTRjJaTRB ÜMC. ”*^'p X*p«« HmMf sriirmJh MYRBnra» e;^ <>T-tyr xopB^BpR Okp-Okpkrb 03 yctyr^jYRY RYMajim er. AMpMBMBja BB eJWi StMBRAB japaHMuni ibmiJ]bta8« AR®" joRRaHuxMir JORRapumi ax- TBimara mmptip. _____ BaJauff AaspaMMee HpiR Hcjum PacRytoüHh cuHMH Baxnmuai ei#PP-xRja upui>iiK aiiBi. HRmiRp. ;