Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 12, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 12, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r03ETH JEHH 9JIH<I)BA B9 TEXHHKH TEPMHHOJIOKHJA Pecny6jiHKaMbi3Aa    JiaiwH rpa(|)HKajibi aJiH(J)6aJa Keniin-M9CH AYHja xaJirJiapbiHbiH e;i-MH-TeXHHKH 9Aa6HjJaTbIMbI3- jia TaHuui oJiMacbiHa    hm- keh JapaAanar. Aiwar tcxhh-KH OAöÖHjJaThlH JIYF0T TapKH-6hh9 Haaap csuicar xepapiiK KH, 6y KYH o 6h3H rane er-MHp aa öypaAa ahjihmh3Hh 6a’3H TepMHHOJiOHtH HopMaJia- pfai noayjiMyiuAyp. AaapoajHan lexHHKH aAaÖHjJaTWHhiH Jiy-FaT TapKHÓHHa YWyMTYPKOnO-)KH nJiaHAa ÓaxwJiMaJibiAwp. CoH 3aMaHJiap anH aa op-xa, HXTHcac MaKxaÖJiapHHHH laÀpHC nJianwHAa aa nporpa-MbiHAa xepMHHOJioKHja Maca-jiaJiapHHa AHrrax xeJJiH apx- MbllUAbip. AKaAGMHK 8.    8. 8(J)aHAH3aAaHHH pahÖapjiHjH HJia xapxHÖ ojiyHMyiu moxahji-jiH xepMHHOJioKHja jiyraTHHH aa ejicKxpoMexaHHKa xepMHH-jiapH JiYFaxHHH xycycH rejA exMBK HcxapAHM. BypaAa aa-aa/iMa pyc AHJiHHa Maxcyc xep-MHHJiap aepMJiMHUi. coapa Hca OHJiapuH HHKHjiHC, A3ap6aJ-naa aa Óauira xypaAHJiJia xajirjiapua AHJiJiapaaAaaa rapuibiJibiFbi KocxapajiMauiAHp. Caha xexaaaa xepMaaojioKa-Jacbiabia cyp’aTJia aaaauiactibi aa jiyFax ^ xapaaóaaaa xex-KCAa aaaKaaJiauiMaca. eTia^a A3 oaya ejiMaa aa xajir xa-rannv(|)axbiabia A^MdK OJiap YTya cahajiapaaa av(j:y3 Ka, . . exMaca ajia aJiaraAap oJiapar KCHBA AOBpyaAa xepMaajiapaa AOFMa AHJiaMaaa yjrya ojia-par cacjiaaMacaaaa aa aajia-lUbiJiMacwabia xa’Maa CAaJiMa-ca cahacaaAa hajia hox am KopMaJiaJaa. Myacap xexaaaa AajiHMasaa jiyrax xapaaÓaaAa pyc AHJiHBAdH aa pyc fffuiu aacHxacHJia 6aoira AHJUiapAOH ajibiaMbiui HOXJiy cea bo xep-Maa aap. Jlaaaa bea 6ap ay-ayM ojiMaAaa haMbi xapa<|>Ha-Aaa acaaJibirJia 6ama ayiuY<”bh TepMHHJiapa aJibiHMa cesjiap-;i0 aaaa eiMaa AOFpy acJhji-AHp. Bo’aa xepMaajiap 6eJ-aoJixaJir xapaarepjia aa pyc MaamaJia xcpiiHBJiapjia Myaa-3B maKHJiA3 HmJiaAHJiap. Tep-Maajiapaa Myaaaa maaHJiAd amJiaAHJiMacH, yMyMHjJaTJia JojiaepajiMaaAHp. Jlaaaa 6a*-3B xepMaaaapa AHJiaMH3Ad ojiaa ceajiapjia aaaa excaa OBJiapbia raapaabUiMacM, JaA-Aa rajiMacbi aa xaJia<|>4>Y3Y xejjia acaajiamap. A/ibiuiia xepMaajiapaa My-ajjaa fhcmb Jaabuibim aa a4>a* Aa xapaaaa aepa Aaapóajnaa ABJiaaaa (|)oaexaa xaJia6;iapB-aa yjFya aaJiMap. 4ox aaxx Myaafbar Ma’aacbi (eaaaaaaea. xa) xanbuiMajaa ceajiap eJia pyc . AHJiaaAa oJiAyFy aaMa auiJiaAajiap. MacaJiaa, (boaiaa. apMaxyp, arperax. 6jioa. ap^JI. aaöeji. mJiaroayM. xpaaaacxop. peaepayap, cerMeax, aaMepa, jiaaaa. xpyöaa, ceMeBX. ah-aeJi aa caap. Ba*aa hajiJiap-Aa pyc MaamaJiH xexaaaa xep-MBBjiapaa AaapÓajnaa ahjihh-Aaaa rapmbiJibiFbi Ma’aaau xahpB(J) eAap. <HacxpoJaa> aah caajiaMa. xah aeaJiaMa, «aaeao» Öa’aaa Maara. Òa’aaa aacaaa, «nporpaMMapoaaaae» nporpaMJiaMa, JaxyA nporpaM-jiamAupMa, «MaxeMaxaaecaoe MOAeJiapoaaaae» 6ap JepAa pajaaa MOAeJiJiaMa, 6amra 6ap jepAa pajaaa MOAeJiJiamAapMa, «c^paxaaa caaab» xah aac aJiara. xah aa aac paöaxa maa- AHHAO aeiHUiHp. Pyc ahjih aacaracHjia aivih-MH38 aenaa Aapona Meaiua-JIH TepMHBJiap A3 HOXAyp-Byajiapbia öa’aHjiapa Aaap-6aJ^aa AHnaaiia 4>0HeTHK xy-cycHjj9XA3pHaa yjFyajiaoiAbi-FbiBAaa ejia oji^y axMM A3 caxJiaabuibip. Macajiaa. kom-nyrep, MOAe;i. HH(j)opiiacHja, AHaaMHaa, aacaáA. AHcnjieJ, Moaaxop, po6ox, aoppejijaca-Ja, aoaaepcHja, aAeaaax. ejiea-xpoaaaa, paAHO, Te;ie(|x>H b3 caap. Ba 3R xepMaajiap, Macajiaa, accHMajiJacHja—yjym-Ma, aAeaaax—ejHHjjax ceajia-pH HJia MY'Ba<})(i>3rHjJaxjia aaaa eAHJia ÖHJiap. Jlaaaa ÓeJaaJi-xajir xepMHBJiapHB AHJiaMaaa aeaMacHBKa rapuibicbiabi cya’a cypdTA3 ajiMar MarcaAHJia oa-jiapbiB JepjiH-Jepcaa xapxyMa eAHJiMacH AHJiHMHaaa hbXh-ma{|)biaa aaaaaa aoMaa ex-Maa, haxxa aapapjia oJiap. Oaa aepa aa xaJianaxAa xepMaao-jioxcH jiyFaxjiapaa xaaMajiJiam-AHpHJiMaca JaJiBbia ejiMa-xex-aaxH cahaaaa ajixM aa Myxa-xaccHCJiapa xapa(})HaAaa acJhji. haMHaaaa AHJiaajiapxa amxa-paxbi BJia xepyjiMaJiaAHp. TexBHRH xepMaajiapaa op-(|)orpa(|}HjacbiaAa Aa napaaaa-AaAHX aap. «ÀaxoMaxJiamMa». «aBXOMaxJiamANpMa», <aaxo-MaxJiamAHpbUiMa> ceajiapa ahaaxAapjibir ea AHJia jaxbiM-Abir ÖaxwMbiHAaa hox yxypjiy-Ayp. JIaaHH oaya «aaxoMaxaa-Jiaa», «aBxoMaxaaJiamMa». «aaxoMaxKKJiamAHpMa» bhmb RmjiaAHJiMaciiaa hen 6ap eh- THjan JoxAyp. 8. 8BHJI0B, npo4»eccop, xexHRxa ejim-jiepH AOKXopy. Arpbinbi MOBsy B O P M AaaABH oJiaaAaa raóap eBHaaABH 6ap aJiHMaa 6opn-jia ojaajbip. Hapxa JoJiAa-mbiMbiaAaa raJxapMar map-XH HJI0 aJiAWFMMbia A3q>Tap-A3H. roamyAHH Bcxaaajiaa YH-AopA JyMypxaAaa öauuia-Haa 6y 6opH Jojiy «6ap na-aa ÖopHJiyJyr» xoJiaMbiabiB UI3XCHMH3A3 pcajiJiamMacbi Mjia 6ama naxbip. Fbica eMyp loJiyaAi HHM RHM8 ÓopHJiy ra- .tti6-raJiMaJbi6. ÖHJiMapaa. AMMa A^TiJachiBbi A3jHmaa-jiapHMHaa oAaÓ-apaaajia, ah-aa aA3X-aa’aaa napnaBacaa-Aa. 6amapa raaya-rajAaJiap-jia Jojia cajiMar Òaa AHpHJia-paa aa MyraAA3C ÖopnyAyp-Ha raAap kh. aacaajibir Ja-majbip. caaajiaaacHjaJihi na-MRjJax MeanyAAyp. Öaa 6y ÓopMAaa JaxaMbiabi xaaapa Haxa ÖajiMaJanaJaK. CehÖax aa’aaaBH Jac m3-pacBMjiapHBA3B xeAHp. <Pap- ra joxAyp. Hcxap AeBJiaxJia ojicya, acxap aacbiö — hap aac ejiycyay JepASH ypajaa-na, ypaaxjiw xexypMaa acxa-jap. CyMraJbixbia xBMja My-accacaJiapBBBB 6apaBA3 xa-ABMa amJiaJaa aJiJia a®PA Jam-jibi AJiHja KaabiMoaa aaacw-Bbia Jac MaHJiacaaa aena na-xaaJiBKJia 6ama aepAHjaaa Ypax Jaarucbi aAa Aaawmbip. hacc eAHpcaa aa, Aaabiiii-Awrna jY'Bxyjuiamap, raJi6aa pahaxjiaabip. — Bern ymaFbiM aap, naxaa AOJiaHbipbir. AaaMbiB aa4>axbi oacya aa arbip oJiaa aaaajja-xBMaaa xeJJia xa’cap eJiaAH. Ha eJiaAHMca haJiaJi-xomy oji-cya, eaJiaAJibir    6opnyMAyp. Car ojicyBJwp.    am JepaM- Aaa 200 Maaax JapAWM Jaa-AWJiap. 5 aajio    Jar aepAH- aap. Hopax racaóa MaFaaa* cbiHAaa JiaabiM o.xaa apaarw xanANM. AY3AYP. coapaJiap HYMa axmaMJiapbiHAa. Map-hyMya <rbipxbi»BAa Öa'aa mejjiapa <aJiA3a> 6aha raj-Maxa aJiAHM — AYJYhy. yny. najbi... Ha eJiaMaa OJiap, Man-jiacB xapaa JoJia aepajAHM... AJiaJa xa.xa acah kh. car-jibir OJicya. apaaAWH raöpa. HHH Ycxyay A3 xapaK aMaJiJia. ^ 6amJibi xoxypaM. Aoct-ayui-M3H aap... «Aocx-AymMaa aap». Ta-jiejHMH3Jia haMjam oJiaa 6y ncHxojioxHja xaarbiMbiawa rypypyHAaa, eayay hen kh-MHH JaabiHAa cbiHAwpMar ac-xaMaAHjHHA3H apaJiH xaJica A3 Aeapya cocaaJi-caJaca a6-haaacbi, mbaah cbixuaxbi aca xaÖaaxHMHaHH. xapaKxepHMH-3HH 6y ycxya KeJ(|)HjJaxJia-paaa A3 amwHMa xahJiyKa-CHHA3 rojyp. KaJiaa e‘xapa<|) eA3K:    eJia aajiaJiap aap kh. ha(|}X3Ji3pJi3 ax, Mcjaa aJia ÖHJiMHp. Aakm aap, roaara 6ap cxaKaa naj aepMaa hm-KaabiHAaa MahpyMAyp. Jlor-pyAyp. roayM-roHiuy, Jaxwa aAaMJiap naxaa MarawjiapAa 6Hp.6HpHHa aa xyxyp, KOMaa xecxapapjiap. JlaKaa acac arbipjibir. Kyx Jeaa hyap ca- haÓHHMH yaapHMa AYIbyP* Oacya Aa JamaMar yHya eay. ay 0Aa.K030 »yj^m. capcam-Xbi KenapaH aAaMJiap oaa-6yaa a.x aMMaJibi, aJiBCpHHjo. AdJiJia.xa JajiBapMaAbi ojiyp. CoH 6opM... eaJiaAJiwr 6ot>. ny... Baa. hhahrm aacHJi oy JyKya aJixbiHAaa Hbixa 6hji3* MajHKMH? Ba'aaa tAaMU sa. hHMa 6acbip. «Joxya yay rapa ojicya» (|>3Jic04>3CH eAa ea yayMpy A3 rapa ejia-MHpMH? By xyHJiapA3 Aocxy-My eoa A3 box oabbao aapa-4>axa cajibió acahJh ceajia. pa xaxbipjiaJbipaM: «Hhah ro. Har xeA3H a3. roaar narbipax Aa arhiJicbia aAaMAMp>. Jy-Mopjia AejHJica A3 aMbi hara-raxAHp. BaxxHJia roaarJibir aepMaJa. JeMaK-HHMaJa 6aha-aa axxapaajiap, cbhhhh roaar-rapacbi HJia ejyaaajiap hhah 6y MeaayAa coh6ax ayuibh-A3 yaar 6auibi aHaa-anaa KyjiyMcaJapjiap.    Hkh-yh aa<})apJiHK cyiJipaHHH sahaMa. cHHAaa xcxjwiaabipbirca, rbmx KYHyH A3<|>3JI8pJl3    A0Jiy6-60- ma.iaa MaHJiacJiapHHH aena Jojia aepMaJiHjHK? Jaxmbi ojiap KH. arcarraji-rapacarraji 4)HKHpjiamH6 6ap napa xaiu cbiH, ahh xaAHMJiapHMHa xaJi., ra Joji KecxapcHHJiap. BaJi-K3 aaxxHJia acji Ulapr arup. Jaaajibirbi ajia KeHapAHjHMaa hyap MaMwXHCJiapHHH, xapaxa-MH3HH 6y Mamarraxna a®bpy-H3, aó-haaacbiHa yJryaJiam-AbipMara xahA xecxapoK?! Aioi<|> MABBAPJ1M. B8T8H CaCJiajHP AaepOaJm PeciytfjnaMeM Xaxr Tabcan HseqMoM« mi lONMEKNM TEnwnW 1992—19e3-«r XBpe m vm T9JI9B9 r9BVJiy 1JIAH WHP 8JAHH me*Ba YSPO: TMHapexHH xenucMAH b» epaar aacJibiFhi—(AaopÒajw doJiMecH. opra wmtaó OeaaciiiHAa). iMHapexHH TomiauiR bo rejp«*^»tr Muuiapw »Mreemy-aacjibipu — (AaopOajHaa 6ojimoc«. opra moiitoó ótaachm;^: oMxaamyRacjiiiir. MaAAH-xezioixM xnlwaaxMH b3 xhonani xwhciijih - (AaepCajHea fiMMOOi. opra moxtoO ÓaatcbniAa); MHXHMax HameuMH xquikhjhi — (AaepOajHaa 6ojiMaca. opra MOKxed óaaaciiHAa);    *    ,,    • xajir x»ceppY(biTN cahoJwpHHAO jirTBct:?**Jax bo iwaH* jianiANPMa — (AaopòajHaa 6ojimoch. aartMaM opra sa opra MBKxaó óaaacbtHAa)! MybacHAax yHoxy. aaaapox bo xoc»ppy<t»x (poajwjjoxii-HRH xahAHJiH (xMiapoxAo MyhacHÓaT ynoxy) — (AaopftajHaa B3 pyc 6oJiM»JiopH, opra Meareó òaaacHiiA»); KOMMepcHja (jioaJiHjJoxiraHH todikhji« — (AaopoajHaa 6ejiMacH. HaxaMaM opxa sa opxa mokxoó daaacbiHAa); MapKexHHr — (Aaopòajiaa Òojimoch. opra mokxoC 6a-aacbiHAa). niJABH me*Ba Y3P9: THHapaxMH xauiKiiJiH sa apaar Mehcyjuiapbi aMxoemy* aacJibiFbi; oMxaemyHacJibir. MaAAH-xexHHXH xaHhHaaxbia sa caxbimbiH xamxHJiH; HHXHMaa Hamama xemKMJiH; MyhacHóax ynoxy, aayapex io xacappy<|)ax (|>oajiHjJaTKHHH xahjnum (xa-tapaxAt Myhaciidax ynoxy) — (AaoptìajHaa 6ojim8CH. opra M3Kxa6 daaacbiHAa); xaJir T8cappy(t>axbi cahajiapaaAa MrmcaAHjJaT sa nJiaa* AauiAupMa; TMHapexaa xamHHJia bo reJpM-opaar MaJiJiapbi aMxaamyaacJibiFbi — (AaapdajHaa Ba pyc óojiMaJiapa. opxa M8Kxa6 ÒaaachiHAa).    » TexHHxyMa aaTOMaM sa opra yMyMxahcHji MaxTadJiapa haHMHHA3 xahcMjia ojiaa Aaaj^Jnaa PecnyÓJmxacbi boxoh Hjcxanui fSflma Jiapbi B3 Mycxanui A®BAaxJiap BrpjhìJh apaaiicMHAa JamaJaa AauiJiapbi. ha6eJia Mycxanui A®BAexJiap BbpjihJr BaxeaAam- Baxaaaa xahjiyKa rapmucbiHAa ojiAyry 6ap BaxxAa ea cajaca JypymJiapHHH 6a-ma HaxAbipMara HaJiwmaajiapa. Kaji rapnnrf-rapnibija AyPMaJar 6y xya B3X3H xepyHMaMinn xyiiAaAH, rapA«ni. OiiyH BapjiuFMHbi JamaxMar ynyH Ymhah caiiAaAH, M3HA3A"» rapAam. AajHniHÖ aaMaHbiH a6.haBacbi, JaMBHHa xymMyinYK ea ko3|YMY3A3H. CHjacax AoJYiHYt cxoji abbbcu Bh3h ajpbi cajibi6 oa-eayMyaAaB. Kep sena capcuxMum 6h3H pyaincap, CoHyay 6bjimhp3m Hena oJiaw. BajiJiah 6y Byphaayp, KBjiej-xyaapJiap, AyiiiM3H HBipaFUBu jasAupBip amar. Kaji axar 6ap Ja«a cesy, cehCaxH, XajiruBa Mahaooax Bapupca axap. Kexyp ypaJmABR Mana im^ipaxH, KHHB.RYAyp3FH AYHiMaHS Kocxap. Baa KB 6hp aBaHUB eaaaAAapujiiir, Bap BHB AamyHAaH cyx OMMmnBx 6aa, BH3 io 6y TopnaruH mah Byrapujur. BaaiiN 0B3AaB 0amra sapNH KHMcaMBa?! TaBaKxyJi JAHAP. AymY0 xaM xajajia BJUiapAas 0apB rajna0 xopnaruMAa xeay AYHmaBHB. Haxa 0BJiMaJaHaK ea BCxajBBa, rapaAHp . HBjjaxB, yay ayhui^hbb. KèHO Ä0, KYBÄY3 A3 rapa0ar AejHp, ha xopnar ABJiajBp, ha xopnar Aejap, Hahar cajarjmjup,' aan aahar AeJnp, BehiaBABB JoFpyjiy0 ceay ay™**3Bbb. Hacypjiap Maxxa0H xeHB0 B9Cjihmb3, Bacbuuiaa opAyJyr Aap ajarxa 0bs. TapBzAa aAUMua, aaruma xaMxa, CbJIBBCHB JyPAyMAaB B3B AT™3BBB. Hkba CaTTM>xaBaM, KoporJtyJaM MaH. HaMyejiy, reJpaxJiB ap orJiyJan mbb. dcJiniB AaBMapaM nwp opjiyjan mob, Axa H0Kap eayNAa JY3Y ay™3bbb. dcxap TopryA» AJUiah casa Jap OJicyB, BaAxahJiapa, BaMapAJiapa ap oaeyH, Jep yayBAa xara AYBAyB^iap oJicyB, ruma AeBanaKABp Jaau ayh"3Bbb. XbI3bI. 9cicap roprvA- C8H8 APXAJIAHUP BJIJI8PHH, WVA KopoFJiy Ha’pacB nax 0y AejyiiiAa, Ha jopyji, Ba 0sp aB hok 0y AeJyoiAa. AyinM3HBH 0amuBa oa. aJioB rbmb. Ejibb BBtppaxBHB xoK 0y AeJyiiiA3-CaBa apxajiaBup eJUiapBB, oryji, Bap ojicyB. sap oAcyB 3JIA3PBb, oryji. AymaiaB coxyAapca H30b JypAyna, Kapaa ra0ap OJicyB yjiy JypA oHa. Jaxa caji Ba0aKB AeJymAaB ra0ar. Hepaa Jox, ypax Bcp, oryn, opAyBa. Casa apxaaaBup eJuiapBB, orya, Bap oJicyB, sap ojicya ajiJiapBB, oryji. TaBUBAa* pyhyBAa Baras wjiacuH, CaBB ejiHB emnit xaspu eaxJUcuB. Aa3p0aJaaB ofJiy xajmp! — AeJaBAa, JepAa xoBAaruxMaa rana JiaxaacuH. Cbb3 apxajiasup, eJiJiapBB, orya* Bap ojicyH. aap ojicjtb ajuiapRB, otyji. Apayjiap, MarcaAaap abJhuibp 0y xyB, TajidM A3, iupna ab AeJynryP oy *YH. Ejibb maBp oFJiy, 0acxaRap orJiy, C3BBBJI3 H30haA3 KopyfflYp 0y xyH. Casa apxajiaBup ejiJiapBB, oiyji, Bap oJicyB, aap oJicyB aJiJiapBB, oryji. Hcx3HA3P E’THBAP. 3k9P CM3 eHepXMIIH B3 T3uu366YCKapcfaiHbi3ca, Cm3hh TypKuja 6H3HeCMeHnapMH3 MUlKysap T3KaM<i)ll3pi1HM3 eapca, aaKMH oay He*43 hajara KeHMpMajM 6MaMMpCMHM3C3, Clise UJAHC BEPM/1MP! ”BAKU-INVEST” A33p6aj»<aH-A;iMaHnja MvaccucoHUH öejHonxanr 6m3hgc MapKasM ea "TURAL COMPANY LTD” MohßyA Mac’yjiMjjax/iM Myaccuca ”KOC HOLDING” TypKujo kohcgphu M/ia 6npilMKA9 MajblH 21-AdH 28-A9K McTaH6yAa 6ii3Hec KypcyHa Aa’sar gamp. anapbNb! yujjidp Bd Koa/iajnp. Kypc/iapbi 6auja BypAyrßa 6ejHa/ixa/ir HyMyHa/in AMn/iOM-cepTn4)MKaT eepM/inp. harrbi ny/iKOHypMa ea HarA jo/ixia OA^HiiJiiip. Ey luaHCbi 3aa3H öypaxMajbiH! Ma*JivMaT Tejied)OH/iapbi 66-03-15: 95-68-00 (caaT_2Q~A9H"23“A3K) ypnTCKM KysacM, 22. o 9 S xapHHH BaxaHAamJiap ta6yji eABJrap. TexHHKii netna MOKXoÓJiapHHH xyhaY3 0hthpoh lUoxcJia-P3 MaKxaÓH rypxapAurAan coHpa opxa Hxxacac MaKxaO-.X3PHH3 AaxHJi ojiMar hyryry BepHjiHp. TexHHKyMB AaxHJi ojiMar HcxaJaHJiap ra0yji KOMHccHja-cuBa amapuAaKU caHaAJiapH xarAifM exMtJiRAHpjiap: 1. AHpeKxopyH aAUHa BahuA <})opMaAa apnaa. 2. Axxecxax (uiahaAaxHtMa), ahhjiom. >    3. 086/y HOMpaJiM 4>opMa yapa xh06 apajumu. >    4. 3X4 CM. ejiMYAa 4 oaoa <|ioxomaKHJi. 5. 8MaK KHxa0HacuHAaH Huxapbim. 6. nacnopx, hapÓH 0HJiex aa Ja rejAHjJax BaparacM I maxcoH xarAHM ojiyHyp. I    ra6yji HMxafiBHJiapuHM MyBa(t)4>arMjJaxJia aepiió Myca- SHraASH KeHMHiu maxcJiap opra HXXHcac MyaccHcojiapiiHa ; r30yji ojiyHMar hyryryHa MaJWKAHpjiap. ‘    AiaaruAaKU maxcJiap raóyji HMrahaHU BepMOAaH ra- : OyJi eAHJiHpJiap; — acac YMyMxabcHji MaKxa0Ji8pHHH (peprJiaHMa njib 0HTHp3HJi8p; opxa YMyMxahcBji mokx86hhii ruauji b8 Ja ky-I Mym MCAaJuia OHXMpoHJiap; opxa xexHHKH neuia MaidraÓNHB ' <})aprJi3HM8 AMnJioMy BJia óiixHpoHJiap. A3aP6AJNAH EJIMJIOP AKAAEMHJACbl 300H0KMJA HHCTMTyry auiafWAaKM 6oui onaH B93N<|>9rmpN ryxMar y*<Yh MycaÓNra e'naN eA^p: ® TepMO/ioKMja /laóopaiopMjacbiHbiH myampm ® hejaaH/iapbiH eM6pMO/ioKHjacbi naéopaxopHja- CblHblH MYA^pH © Cy hejBàH/iapbiHbiH napasMTiiepM /laóopaiopw-jaCblHblH MYAHpH. MycaÓHroAa ÓMO/iouMja oAMflap« AOKiopAapb« bo 6M0/10KM¡a eJlM/IOpM HaMM30Afl»PM MUlTMpaK OAO 6m-jiep/iop. MycaÓHro rajAa/iapwHa MytacpMr comoaìi«Pm 6y e'iiaH ro3eTAo A®P'< oJiyMAyrAaH 6mp aj myaa^thhao aiuaFbiAaKbi' yHBaHa kohaopmok nasbiMAbip: 370602, BaKU, komma Mohonno 504, Asap-BaioaN EA 3ooiiOKNÌa MHCTMTyry. TeiiO<pON: 39-73-71. r30yji HMxahaHjmpuHAaH MyBa^i^r rHjMax aJiaa JexMM ymarjiap. aajiHAejH huMaJacHBAaH MahpyM ojwHJiap, 0rphh-HH B3 HKHHHH rpyo ajwjiJiop, raóyji aaMaau xyaamx hyryry harruHAa hapÓH KOMBccapjibirAaH mahaAaxHaMacH ojian eh* THjaxa 0ypaxbuiMMui hap6H xMAMexHHJiap. AsapOajHaH Pec-nyOJiHKacuHUH aAH 4>oxpH aAJiapuHa jujar KepyAMym aa-laHAamJiap. luahHA aHJiacHHAOH ojiaHJiap. AaFJiur fbpaóaF B9 caphaA pajoHJiapuHAaH ojibh ranruHJiap opxa «xxhcbc MaKX36HH3 MycaáHraAaHKOHap raóya eAHjnrpnap. HcxehcaJiaxABN aJpujiMaAaH xahcHJia 0bphhhh HesCoAa ceHAHjH Hxxücac yape HinJiajaH maxcJiop. ehxHjaxa 0yptxu* jiaHAaH YH MJi MYAAaxHHOAaH hopO« xHAMarHBJiap. hapÓH xHAMaxHHJiapMH apsaAJiapu, ómphhbh aa hkbhhr rpyn ojihji-jiap, jaxuH lOEXHcaca abxíiji ojuh xexHHXH nema MoicxaOJia-PHHHH Ma'ayHJiapu. ymaru yn JamaAaK ojiy0 MBJiaMajaH ra* AUHJiap. HAaoa. MyaccHca aa xamKHJiaxJiapAtH KOHAapHuiJia KBJiaHJiap raoyji eAHJinpjiap. CaHOAJiapHH raOyJiy Ba HMxahaHJiap ynyH aniaruAaKu MYAAOxJiap MyaJJaH eAHJiMHm'ABpr 9JAHH me*B9 Y3P9: 8pH3aJiap HjyJiyH 25^aK raóyji ojiynyp. Faóvji hmxb-haHJiapu Hjyjiya 1*A0H Hjyjiyn 3í-AaK, xaJiaóa heJ’axMHa r30yji airycxyH S-aok KeHHpHJiOHaKAHp. rHJABH me*B9 Y3P9: •8pH3dJiap HjyjiyH 25-aok raóyji ojiyHyp. FaOyji mmxb-haHJiapu HjyHyH I-aob MjyjiyH 31-AaK. xajiaoa heJ'axMHa ra-0yji BBrycxyH 5-aok KeHHpHjiaaaKAHp. TaOyji MMxahaHjiapu opxa yMyMxahciui MaKxa0JiapHHHH\ nporpaMJiapuHa yjryn xapxB0 eABJiMBiu nporpaMJiap yapa anapbijiup. 8cac yMyMxahciiA MaicraOH ótaacuHAa óyxyH HxxHcacjiap yapa Ba opxa yMyMxahcHJi MaKxaÓH OaaacuBAa xa.ir xacappydÁxu cahaJiapMHAa HrxHcaAHjJax aa lUiaHJiam-AbipMa Ba MyhacHÓax yHory. Haaapax Ba xacappy4>ax 4>aa-.1HJJ3THHHH xohjiHJiH <xHHapoxAa MyhacH0ax ynoxy) RxxBcac* jiapbi yapa ana arjimbaob (HMJia), pHjaaMjJaxAtH (mH<^hM). opxa YMyMxahcMJi 0aaacuHAa AHKap HxxHcacJiap yapa AaxHJi o.iMar HCxaJaHJiap KHMjaAaH (mHipehH). ana aRjimbaob (HMJia) HMxahaH BepaaaKJiap. TexHHKyMyH ajann uie’OacHHa abxmji oJiaHJiap Jaxarxa-Haja Jepjia xa'MHH ojiynypjiap Ba yMyMa njAi yapa xarayA ajiupjiap. CaHOAJiap hap kyh (0aaap fcyHyHAaH 0auira) caax 9-jaH 19-aok ra0yji ojiynyp.    . TexHHKyMyH yBoanu:    Banu luahapH, TojicxoJ Ky- AJUIAb P9hM9T BJiaeMa III. hac3H0B. C. PahHMOB. B. hycejHOB. E. HypHjes. B. O. Arajea, A. AfbJcb, A. AcjiaHor ““ ixuiHjeB. r. racuMOB. K. KesaJiOB. M. K. ryJiHjeB. O. Arajea. A. AfbJcb. A. Acjibhob. O. 8jib-jcB. P. baxuiHjeB. r. racuMOB. K. KesaJiOB. M. raiptjMB. 3. hacaHOB. M. MBpaaJea. O. 3ejHajioa. P. PsaJea, A. Har- üHMyHOB. E. npHMOB, X. H0pahBMOB, H. CaAbirOB. M. M9M-| M3AOB Hm JoJiAauwapu H. MehABjeot, aaaaB ram Ha^Jua orayaya aaxxcua Ba<t>axu HJia aJiaraAap AapHH hyaaaa 0amctrauru BepHpJiap-    _____ AaapOaJnaH Pecny0jiHicacu CahHjia HaaiyJiHjH anaj^* XWHUH KOJIJICKXWBH. Taptop pajoüy. Mbjiaii OpAy OaTiaJo-HyHyH hdKHMH    _ Ranu ^ophM oray Pat Jeoai    . rahpaMaHHacuHa, aaxxcua hoJiiK oJiAyryHAaH K8AapaoHAH-| JHH« 0HJ1AHPHP Ba MaphyMyH aujiacMBa aopbh hysHjia Oaiii-carJiuru BepHpjiap. AaapOaJaaH EA KeHexHKa aa CeacKcaM tocxBxyxyn^ aM3KAanwapu P. 8aHjeB. 3. Mommoaob. Ul. hajujeia. C. Ul3*H3BAa, Jl. MaaaAOBB. A. MeMMaAoaa. r. racuMOB, É. MehABaaAO. H. AxyBAoaa ^^*aia AiyB*o- aija. axacu    ^    _ Mi^oaB AzymiooyB Ba<haxuHAaH MOAapaaaABicaapHHB Objiamphp •• aap«H hyaH-jia 0amcaraupu Bepapaop.    __ M. 8. Pacyaaaaa tAHHa BflY-HyB ReHexHica sa Atp* BHHH3M KB(|)eApaCUHUH 9U9K0íUañMpU    IipO- (Peccopy BaaaAi Axywoaja, axacu npo<9. Mapaaa Axjmiamra B3<t>axu HJia aaaraAap a»P"h hysHaa Oamcarauru BepHpaap. BáiD peAaxTOp T- T. PVaaMOB To'OiCHNiiop: A3op6a|MaN PecnyOfMicacM nposMflWH Anoparw oo «Xaiv ro3«TM» hmh NcyptMJMCT KOimeini^ yopoANTMi:    Anmpar    nposHAWira AsepÖeÄflptw- CNOA POdiyBjWICN N NCypNMNCTIlICNfi MOJWOlCfM« «XOOT TO-lOTNB. P«AMiCNÍaMM vmaHM: J70158, BAKM UIShOPM. BOJYK A9HM3 KYMOCM. «.    r f«mN|iOHi»p: M,'iiyMaT y-^h - n-M.9X    -    92^2-37.    p«wwM    iMmmn    -    92-7941, MyhocNÓiWK — 93-34-23, RoppotCTopiiap — 32-12-74.    ^ HmicKC 66814    H    1    2    3    4    5    9    T    8    9    10    H    12    13    1    Baw,    «AwiiOaÍMBi»    »wiiBdJa»™« Baiy, worpeOBM RaABrrncxn <AaepOaiA«av>. TRpaiKU 172602. CB^pmu 3124 ;
RealCheck