Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 12, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 12, 1992, Baku, Azerbaijan icAJir rasETH 12 MAJ 1992-wi HJL AUirABAA, TYPKMaHHCTAH flPESHAEHTM U t. A. HHJA30BA ADirABAA KOPYUiYHYH HUITHPAKmJCbl OflAH A6IUI8TAaPNH EAUmblAAPUHA 6y3Jiy TBUiKHJiaTJiapMHbiH, ha-ien& rapaÓaFAa bb AsBpóaJ-Mak — EpMBHHCiaH CBphB-AHHAB BB3HJJBTH HOpMBJI-jiaiuAbipMaFa HaJiNiiiaH ^ 6hp Cbipa a®®^®t ÓaiuHWJiapu-HbiH cyjihnBpBBpJiHK cb'Jjib- PHHHH YCTYHABH FBJIBM HB-KHp. lUyuia A3Bp6ajMaH xa;i-rbfflbiH MYFBAABC mb'6bahahp. Ony BJIB KCHHpMBKJIB HUI-FaJiHWJiap JXarJibiT Tapaóa. FblH 30pJia CpMBHHJlBUIAHpHJI-MBCHHH 6ama HaTAwpMara MBhA KGCTBpHpJlBp. OHJiap 1988-mh hjiabh 6apH kchocha MCTOAy hjib 6y CHjacBTH ha-jaia K6HHpHp;iBp. Kchmhiu MyXTap BHJiajBTHH ACMBK OJiap KH, 6ytyh asBpóajMaHJibi •ahaJiHCH — TBrpHÓBH 60 mhh caKHH HHAH ranrbiH b83hJ-jBTHHABAHp. BCJlBJlHKJia epMBHH MH)1-jiBTHHJiapHH hapBKBTJiBpH hap-6h TorryuiMajiapbiH KeHHiiiJiB-hh6 HpH MHrjacjibi MyhapH-6aj8 HeBpHJIMBCH TBhjlYKBCH-HH JapaAbip KH, 6y a® 6ytyh peKHOHAa caÓHTJiHK y**YH ropxyjiy^wp. Mbh Amra6aAAa xonjiaiu-Mbiui AcHja peKHOHy aQbjibtjib-pHHHH óaiHHHJiapblHa MYpaMH-BT BASpaK OHJiapbí TBMaBY3Ka-pbi MHJiOBJiaMaFa, AaspCaj-MaH xajirbiHa rapuibi xe-' hochahh jeHHABH lyFjaH ei- MBCHHHH. OHyH 8pa3HCHHHH XejJIH hHCCBCHHHH BJIB KC^H-pHJIMBCHHHH,    ASBpÓajMaH PecnyÓJiHKacbiHbiH CBphaAJia-pHHHH EpMBHHCiaH TBpB-§)HHABH AajHIHAHpHJlMBCHHHH rapuiMCbiHbi aJiMar y^^Y® jiapHHHH 6ytyh HYÍJyayHA®« HCTH4)aAB eiMBjB HaFbipbipaM. FaHJibi rapuibiAypMaJa 3op-jia HOJ16 oJiyHMyiu, fybbbjib-pHH, reJpH-ÓBpaóap ojiAyry 6y MapnbiuiMaAa 03 apasH 6yt0bjiyJyhY. ujapaíJ) aa Jia-JaraiHHH ropyjaH AsapCaJ-MaH xaJirbi aaKaHWH. hyMa-HH3MHH Ba BAaJiaTHH TaHiaHa. CHHa HHaHbip. H8 92 AuiraóaA xepYiuYHYH hui-THpaKHWJiapbiHbi caJiaMJiaJbi-paM. OHyH HUIHHB MYBB<|)4)9-rHjjBTJiBp apayjiaJwpaM, pe-líHOHyH eJiKBJiBpH apacbiHAa BMBKAaujJibipa B8 rapuibiJibir-;ibl <|)3aJlHjj8T8 60JYK K0-mbh    KecTBpBH, 6ytyh xajir- ;iapHMbi3biH pH(})ahbiHa Ba TBpBrrHCHHa xhambt ca3H 6e_ Jia    KepYUlJIBpHH CBMapBJIH Ba    nepcncKTHBJiH oJiMacbina BMHHaM. JarHH KH, K0PYUIYH hopMax* • JIH HUIXHpaKHbIJiapbl A38p- ÓajMaH xaJirwHa rapiubi ep-MaHH hapÓHHJI^HH JeHH BBh-liiHJitíjHHABH xaoapAapAbip^ap. AaapéajMaH pahóapJiHjH Teh-paHAa Y'iTapB<í)JiH KopYiUAS TapaÓaF MYHarniiiacHHH apa- AaH    raJiAwpMar y'íY« ca’JJia AHhm jojijiap axxapABifBi aaMaHAa epMann CHJiahJiw XYBBaJiapH xaHHMacHHB Uly-maja — ahaJiHCH aaapÓajHaH-jibiJiapAaH HÓapax oJian coh HpH ' mahapa hy^yM exMHur. jiop. UJahap iuhaabtjih pa-Kcx-apxHJiJiepHja ÓOMÓaJia-pblHAaH COHpa A0M8K ojiap KH, Xa.MaMHJia AaFblJIMblllI-Abip. Ahhm caKHHJiap apa. cbiHAa 6ejYK xa;ia4)ax Bap. Lüymaja hy^yisi exMaKJia Ja-Hauibi /^arabir Fapaóarbi Ep-MaHHcxaHJia raxH cypaxAB ÓHpjiauiAHpMaK    MarcBAHJiB EpMaHHcxaH PecnyÓAHKacw-HbiH Kopyc pajoHy apaan-chhabh JlaHbiH paJOH Map-K83HH8 4>®CHJ1BCH3 haMJIBJlBp eAHJiHp. PycHjaHbiH, MAB-hhh ah-Kap A0B.13XA8PHHHH, haócAa HpaHbiH. TypKHjaHHH. AT9M-HH pahÓapAapH, TapaÓar MYHarHuiacHHHH apaAaH raJi- AbipblJlMaCblHAa aaCHXaHHAHK PABH 6ejH8AxaJir xaiuKHAax-.xap AaapóajMana rapuibi Je-HH xaMaBY3A3H xaóapAap eAH.iMHiiJJiap. HGBÓaXH epMaHH (J)bipblA- Aarbi. BMT-hhh. AT9M-hh, AYHja ÓHp.lHjHHHH AHKap HY- A3ap6aJiaH Pecny6*xHKacw npesHAeHXHHHH cajiahHjJaxHHH hajaxa kchhpbh A3ap6ajHaH PecnyÓJiHKacu Aah Cobcthhhh ^AP® J. M9MM9/AOB. BaKbi. 10 Maj 1992-mh hji. AXM C9APH 9. EJ1HMB9JMH ASaPBAJHAHUH BYTYH M1TMMAM-CMJACM TeiUKMJlATJlAPblHA 1992-nh MA 9 MAJ TAPMXIIH MYPAMMaTM PapaóaFAa bb caphaAjanbi pajoHJiapAa JapaHMbiui b83hJ- jaxAa óaFAbi pecnyÓJiHKa apa3HCHHAB 6yxyh kyxabbh CHjacH xaAÓHpAapH AajaH- AbipMaFa, 6ytyh FYBBaAapn BaxaHHH MYAac})HacH y*íYH fiHpjiauiMaja HaFbipwpaM. • • * AXH caAPH MaJbiH 9-ab OMp A3 BepMHUIAHp. 9Mpa acacaH 6y xauiKHJiaxwH 6y-XYH KYXJiaBH-CHjacH xaA^Hp- AapH OHyH xycycH KecxapnuiH OAaHaABK AaJaHAbipwJibip, hap6H-MYAa(})Ha MacaAaAapn ÓapaAB pecnyÓAHKa Ba pajón pahÓapJlHjHHHH M0BMyA raHyHBepHMHJiHja 3Haa oji-MaJaH óyxyH KocxapHiu/iapH-Ha C03CY3 aMaJi CAHJiMaAH-AHp. CaHaAAa AejHJinp kh, ÓyHJiapbiH hajaxa KCHHpHJiMa-CHHa hap MYP japAWM K©cxa- pHJIMaAHAHp. (A3apHH(J)0pM). BYTYH TYBBenePM BaTaHHH MYAAO>MaCMHa jaHanTManH A3ap6ajMaH Mhjijih Hcxhf-jiaji riapxHjacbiHbiH xauiKHAax KOMHxacH pecnyÓJiHKaHbiH óy-XYH HMXHMaH-CHjaCH ÓHpJlHK-AapHHH AOFMa XOpiiaFWH epMaHH HuiFaJiHbiAapAaH aaaA eAH,xMacH. BaxaHHH mhjiah HCXHFJiaAHjJaXHHHH FopyHMa-cbi yFpyHAa MyóapHaaJa na-FbipMblUIAWp. AMHn XaiIIKH-Aax KOMHXaCHHHH JajAbIFbl óajanaxAa 6y MarcaAB naHA OAMaFa JenaAAHAMHui óyxYH xaA^HpAap MYAa(})Ha OAynyp. BaJanaxAa xa6ap eepHAHp KH, napxHjaHbiH AHAepH, pec-nyóAHKa npeaHACHXAHjHHa HaMHsaA E’xHÓap MaMMaAOB LUyuia axpact)biHAa b33hJJb-XHH KapKHHAaUIAHjH HAK KYHABH MBÓhaHHH 0H XaXXHH-AB, A3ap6ajMaH Mhaah Op-AycynyH AejYiK'^Y-^apH apa-cbiHAaAbip. llJyuiaAa Ba Ep-MaHHcxaHAa haMcaphaA oAan pajoHAapAa BaaHjJaxHH xejAH KBCKHHAduiMacH HA8 0AaraAap npe3HACHX ceHKHAapH yapa AMHII-hh uiahap bb pajOH rapapKahAapbi ceMKHraÓaFw KaMnaHHjaHU MYBarraxH OAa-par AajaHAupMbiuiAap. Ba-JaHaxAa acJhahp:    ByxyH FYBBBAap BaxaHHH MYAa4)Ha-CHH3, AYíiiwaH®® hyMyMAa-pbiHbiH Aa4> eAHAMacHHa bb AaapóajnaH xopnarAapbiHbiH aaaA OAyHMacuHa Jbhsaaha-MHIHAHp. (A3apHH(|)0pM). h. aXIHJEB: «MaH AEMOKPATHJAHUH Tapaa>AAPbiJAMii HaxMbiBaHAa Ba lllapyp pajOHy . M3PK33HHAB K6HH-pH,JIMHUI H3AHliaMAbI MHXHHF- AapAa HaxMbiBaH MP Ajih Mbmjihchhhh caApH hejABp 9Jl«JeB MHXblUI eXMHUIAHp. O .AéMHiuAHp:    4; Man agmok- paxHjaHWH xap8<J)AapbiJaM, cpeBran'AAa BaaHjjar ehah eahamhujahp CaABpBK pajoHyHAa xahAy- K8CH3AHJH XB’MHH eXM3K MBF-cbahab HaxHbiBan Myxxap PecnyóAHKacbiHbiH MYAac|)Ha KoMHxacH óypaAa (})0BraA’a- nAPilAMEHT X0B0PJ10PH MajbiH 9-Aa AaapóajMaH Aah CoBexH Mhaah lUypacw-HWH A0BJ13X rypyMyAyry Aa- HMH KOMHCCHjaCWHblH CBApH To4>hf PacbiMOB Ba xapHMH Hiu.xap AaHMH KOMHCCHjaCbl-HbiH caApH Hca PaMóapoB pec-nyóAHKaMbiBAa oabh HxaAHja PecnyÓAHKacwHbiH MocKBaAa-Kbi c^BFaji’aAB Ba caAahnJJax-jiH ca({}HpH <I)epAHHaHAO Caji- -leÓHy, HHAepjiaHA KpaAAbiPhi-ubiH MocKBaAaKbi 4>0Br3Ji’aAa B3 caAahHjJaxAH ca<})HpH Hopnc .MHxaeA Bocy ea Hc-BeMHH MocKBaAaKbi (|)0Br9A’a-Aa Ba CBAahHjJaxAH ca<})HpH EpJaH BepHepH raóyji exMHUi-Aap. roHarjiapa pecnyÓAHKBAa-Kbi HMXHMaH-cHjacH uiapaHX, TapaGaFbiH abfawf hHccacHHAB 20 HOJABP ÜJdhMñtldPi^ Jlkl JO,IJ|AnibI KEHEPAJI M9h8MMaA 9C3A0B hAFrblHflA BHP KE19HHH BYIIIYH>IBB9PH haMHH axuiaM xeAeBHan-JaAa BepHJiHuiAap AajaHAbi-pwAaHAa, hy3HAY MycHrn CaCABHaHAB FOHIUyM, KHMja eAMAapH HaMHsaAH MahaM-M8A lIlHpHHOBa 38HK BypAYM. Bhahpahm kh, o, xenepaji 9cBA0ByH jaxbiH Aocxy, Iibm-ABMHAHp. By HKH aHABHH HOX CBMHMH, MehpHÓaH XCAABp ÓHpABlUAHpHp. MahBMMBA Bcbaob CyMraJwxAaH xexca A3, 03YHYH ACAhJh khmh hen Baxx aAauibiHbi, rapAaiubiHw yHyxMaMbiuiAbi. ^oFpycy, aFAUMa FBpHÓa 4)HKHpJI3p KBAHpAH: XepBCBH jeHB A9 6ambi63AaAbi BaKU-MW3Aa HB 6am Bepnó, — a®-ja ayi^YHYPAYM. FoHiiiyMa HAK cyaAHM Aa 6y napahai-AbiFAaH AOFMyuiAy:    BaKW- ABH XBÓBpHH jOXAyp KH? hajBHaHbiM oHa Aa cnpa-jax exAH: — Ha OAyó? Mbhmb, BaKbi-Aa CAB 6np haAHca oameme-AUAbi. MahaMMBAH 6y ja-XblHAapAa KOpMYIHBM. Eab 6np mej AeMajHó. By ha^)- X8HHH ÓHpHHMH KyHYHABH Ma*3yHHjj3XA8AHp. Bbab 6hp BaxxAa ony BaKWAa caxAa-MarMbi OAap? j^BcxajH acMar Hcxajnp-AHM KH, FOHUiyM ACAH'. — MbIibmmbahh JaxHH KyH-abpab baah Jauibi xaMaM OAyp. Bbakb 6y iiYHacHOaxAB eBAB rapap xyxAy. CaF0JUiaiiibi6 abctbJh je-pB rojAyM. TeAeBH3HjaAt CaJarAaH bcbCabph xapbiBja HBKBtt MyCHTH CBCH KBCHA-AH... MapxyHH pajoHynyH FapaKBHA bbhah JaxwHAhi-FbiHAa    hapÓH Bep- xoAjoxy raaaja yFpaMum, AsapCaJWbiH kbpkbmah oFyjiAapbi haAaK oAMyuiAy. H83BpJiapHM XeAeBH3Hja 6K-paHbiHa hjihuih6 raJiMbiiuABi-Bajiana hbbbm caHKH mbhh JyxyAaH ojaTAU — <Ba6a, ranM AojYJiYP»- FanbiHbi aHANM. Kbabh FOHUiyM hah. OHyH JaHaFNH-AaH Jaiu AaMAaAapbi Jyaap-AaHbipAW. FoHiuyMyH napíimaH haAbiHbi Kepyó rahapAan-AHM. — BeAa Aa JaAan oAap? FapaKBHAAa haHCbi AaPAaH AaHNUIbipAap? FbllUblH OFAaH HaFbfflAa o jepAapH raxbi Ay-MaH CypYMYP* Anhir-aiiiKap xaXpHÓaxAwp. Bypyó caAbi6-Aap. ...O xena jyxyMya apma na-khaah. 0MpYMY3AaH ronyó raAaH, xaxnpaAapa neBpH-A3H HAABpH jaiuEAbir. MahaM-M8A AYHjachiHa ÓojAaHAwr. — flocxyM OAAypy y*íYH ABMHpaM, MahaMMaAHH ch-MacuHAa xaAFbiMbia hox reL paxAH OFAyny hthpah. Aao-AHp, ÓyXYH HaXHHAHKAapH-MH3H, 6aUIblMM3a aHfalAMblUl ojyHAapw jYKcaK B33H4)aAap-A3 HaAwuiaHAapbiH ajaFWHa jaawpbir. AMMa Hjna hab xop rasan, xaAFbiHWH rejpa- XHHH H3KaH OryAAapblMWSblH 38hM8XHHH HXHpMaja Aa har-rwMbia joxAyp. MahaMMaAH M8HA3H HHC XaHblMbipCaH. Ja-AbiHAa OAap. 2 neMpaAH xh-KHHXH XpeCXHHAa HUIAajHp-AH, CoHpa luahap napxHja KOMHXaCHHa Xa’AHMaXHW B3-3Hí^acHHa Aa'aax exAHAap. Man AB o Baxx xauiKHAax lue’óacHH-Aa Xa’AHMaXHbl HUIAajHpAHM. Bh3hm aHABBH AOcxAyFa neB- pHABH MYHaCH6aTABpHMll3KH acacbi Mah3 o BazTAtp — 1969-ny HAAB roJyAMyiDAy. ñaphaA hHCC eAaiiHuiAHK kh, ManaMMBA xaArbmbiH orAy. HaMaax aAaMbiAbip. ^Cehóaxa iryAaxHAa exAHM: — AFcyAa HHpaHjja xoMirra-CHHHH caApH OAaHAa, BejAa-raHAa, Afabuia». PyóaAa oh-pHH«iH KaxHÓ MuiAdJaHAa Aa eAB haMHH MahaMMBA ham. caAa. haMbiJa HaHbi JanaH. ...CyMraJbix mahap komh-TBCHHHH ChPHHHH RaTHÓH ai»-pax HUWHAapHHH jaHblHa HarbipMbiiuAN- Ule’Oa MYAHp-AapHHHH MB’AyMaXAapbl AHH-A8HHAAH. napxHjaJa r^yA óapaAa hecaóax xaiHÓH hea-CBAaAaH HbixapAN: — By Ha 6Ha6bip*ibiAbir-Abip? CH3 KH. KOHKpeX X6C-xapHiii aAMbicbiHbia. riap-THjaJa 8H BaHHÓ oÓJCKTAapAa HuiAaJaH. HOMeHKAaiypaJa AaxHA OAaH, cHjacaxHMHSAa oxypyC-AypaH aMaKHHAapH raÓyA cxmbk AaabiMAWp. Bac CH3 KHMAapH T8KAH(}) CAHp-CHHH3? AAH XahCHAAH MY-haHAHCAapH, hBKHMAapH. MY-aAAHMAapH... MahaMMBA Ocbaob eayHY caxAaJa óhambah: — napxHja cbipaAapbiHAa 4)ahAa KaApJiap HOXAyp. Bap-THjaHbiH ranbicbmw yaY«» 6aFAaAurbiMbi3 ÓanapairAbi MYT3X8ccHCAapHMH3a HC8 eh-THjaM 6ejYKAYP- FeJpaTAM. ÓanapbirAbi joAAauiAapbi Hpa-AH H8Ka ClIAMHpHK. KaxHÓ 03YHAaH HbiXAW. Ta'-AHMaxHbi AOCxyMy xa’naAH ce3AapAd JaMaHAaAN- HHAacAan coHpa MahaMMaAHH K0HAYHY aAMaFa na-AbllUAblM: — AJ rapAaui, xaxHa cana raAWÓ? Ea3 ÓHpH can. KOMMy. HHcxcaH, napxHja anapaxbiH. Aa HuiAajHpcaH. — AMMa Ha arajaM, na AHKxaxop. FeJpaxAH OFAaft-AapbiMbi3bi KOAKaAa roja 6ha-MapHK, — A6AH. — COHpa JtpuaapactiaT. japbmAAl aaa-•a «tah: — Amit mm (tepn. HH KaTB<5 OACaM, heH H0A8R «Í9KHHMaAMI CaWAM OPAtH. Aapiiiiluaiii 6ax 0y anapaT. Aa AOBÓap caAaH 6a'» 6ypo-KpaTAapbiH JepsHAa ajAam. ARpapaM. 1988-hh hahh xaAapAH 28 4)6BpaA xyHY o, CyiirajMT. Aa. AOCTAapu apacbmAa hah. «KeMajHiniaa» RaA» romyH hnccaAapRHHR eaáambiHaAiii. Fbi MahaMMaAH haacaAaAaH HbaapiaiiiiAU. EpMaHH MHAAaTHHA» OAHH aHAaAapH BTP-Aapa JbiFbió MaAaBHjJar capajuna XBTHpHAMaCHHa jOA BepM8K oAMaa. CyMrajHTAMAapAaH raTbi ayihm»8 rapnnii Aa raAAapAbir xeaAaMaK aH asu arbiACbi3AiiirABip. Bam aepaH. Aap Hca radamaAaH ayhiY-hyamyui 6hp cceHapHÁHp. MahaMMaA caicHT AajaHAU-FhiMbi xepyó, M9HH A8 cohóe-TB rooiAy: — ha. rapAam, CapKHCoay yHyxMaMbicaH kh? O AUPaJa caiaiuAMrbiH y^Y* cbhhh A8 auibiHbiH cyjyny lepaHaKAH-Aap. Jaxuihi ryprapAbiH. Ohvh H8ja Hiiiapa 6TAhJh. HH OHAHpAUM. 60-HbI HAABp-A8 KHMja saaoAyHAa Cap* KHCoeyH poh6apAHK ctahíh eAexTpHK cexHHAa 6ytyh aa-»4>aAapRH epM8HBA8p Tapa. ^RHAaH TvryAAyFy, 6y acTeh. caAaiAa OAm aAbi6 xeAaH ea. óauibiHaAbir óapaAa uiHKajaT MaKxyÓy aAMhiuiAMr. Jox-AaMaABH coHpa <|)eAjeTOH Jaa-Abir. AFhip KYHA0PHMH3 6auiAaHAbi. UJahap napnija KOMHT8CHH0 H30haT BepM8K-A0H xaHKB xaAAHK. AnapaT. Aa orypaH aa cojAaniAapM-Mbl3 6H3H «MHAA9THH» KHMH AaMFaAaMar HCTaispAPUiap. MahaMMaA OcaAoay* t80ia6. 6ycY ha3 JapaAUAMfciiO ko- MHCCHjaHblH TaK3H6eAHAM83 CY6yTAapbi oAMacajAU. khm 6hahp (teuibiMbiaa HaAap Ha. AaMaKAH... AMMa o aaxT Cap. KHCoayH aa»(|)aAaH HarYpyJi-MacH, mahap CoaexH Aeny-TaTAlilTblHAaH KepH HafbipUA. Macu 0CAHHA0 HCTehcaAaT. Aa Jyaa caAMbim epMaHH Aac* T8CIRR napaH.napeH caAMar ■AH. 11 HaMpaAH M8KTa6A9 epu M8RH 60AM8CH MpAH. hap cRHH^Aa Hioup ymar tahcHA aAupAU. TadnHFix aa tam-BRraT ma'6acRRHH BMaigiaai. Aapbl epM0HR AHJIH MYBAAHM. ABpHHHH HmCR3 IHAa 6HAB. H0KA0PHBA» ^PK ropxyp* AyAap. OHAap epMaaH ahab. AapRHa KeAR6. aa ymarAa. pblHbl haMHH CHHH<t>A8pe BCp. MBAapHRH xahHm eAHpAHAap. JyxapuAaH xecTapHm 6eAa HAH. KapBK CyMrajMThiH 6ej. HaAMHAaAHHJMÓwiH cy6yTa JeiHpajAHK. AemYMyaa Aeja-A6ja    «ÓejHBAMHAaAHHAHK» AacTaHbi JaabipAW. AxaHec AparyHjaH aAJiw K8M<|»YpcaT A0 6y AacTaHUH    rahpaMau. jlapbiHAaH 6HpH HAit BaMa. pbircbia. caMACbia 6ap aA»* Mbi mahap coaeTHHa AenyTai CeHMHlllAHK. CyMrajbiTHH ^XpH B8T8HAambI BAUHa Aa. jiir KepMYUiAYH.    mahapHH aH jaxmiil JepHHAB    THKHAMHm ÓRHBAa M0H3HA tAMblUlAbl. AFbip KYHAapAa hh yay aHbuu Au. A3ap6ajHaHAbiAapbi ep. MBHH rbípMBTAa    HTTHhBM eTAH. MahaMMBARH radaruH. Aa Hca Atma 6ham9Ah. My-cahHdaHRH A0HHP mbhthth aBaHTypHCTH cycAypAy. lUahap napTHja xoMHxa-CHHA8 MHAHC me’ÓBCHHHH C9AM ÓeAMacHHHH (paaAHj. jaTH MY3aKHpa    oAynypAy. HxAacAa roHaFbiMbis ahxhah HuiAap HasHpH M. 9c0AOB a® qbiXHm eTAH. O, C9AM 6#a* M8CHHHH aMBKAamAapwHa My. paHHaTAa acam: — /^amuAHFbiHbia aA^a R11IHRR3 heq HYp AY3 MHp. Coh 6np ha apsHHAa H8 raAap aAaM Mac’yAHjjaia H8a6 OAynyÓ. Khmahp oyH-Aap ^ KHHHK MAFaaaAapAa HuiAajaH caTbiHbiAap. eay Aa aaap^jHaHAbi raAUHAap. Am. Ma xapHHAaH. eAXdHHH yaar. yaar paJOHAapboiAaH hox 6a. ha nijMaTa aAbi6 xarHpAHjH. MH3. KHMHHCa M8C’yAHjjaT-CK3AHjH yMdaTblHABH aMblT h^BaAa jiFhimbiH. cyjyn aA. TbiHAa raAbiÓ nypyjaH asa-AaHAUFbi xepMYpcyHya. Ana-JapbiMHbir TahBMA sepHAaH oójeKTAap Aa HaAaHca aht-raxAaH jajwHbip. Bac 6y My. HacHÓara Ha ia BcpaK? OHyH TamxHAaTHbiAbir 6a. HapbiFbi jeHH Hm cahacHHAa ABphaA eayHy xeciapaH. Ha-»pAHK aMaKAaUlAapblHblH, 9H ÓamAbiMacbi xycycH Ta'jH-.HaTAbi MHAHC ÓOAMaAapHHHH " ÁaPAhtr FapaótFAa. caphaA-jaHbi pajoHAapAa carraAAbi-AapblH HaHblHt BdABdAa caA. Mtcbi YHYH H8 raAap asHjjaT HdKMHmAH. M. 9C8A0B HmHHABpHHHH JaxbiH AOCTy hah. OHyH bbb-3HH9 KHMHHCa a3HjjaT HBKHd ja3bi hasbipAaMacbiHa paati OAMaaAN. lUahap raaeTHHAa MycahHáaAapH, rcjA^apH 6y 6apaAa hox mej AaJxp. Te. ACBHSHja expaHbiHAa oHyn Ma'HBAbl MblXbimAapblHbl ja. rHH KH. haMbi Jaxmw xaTwp-Aajbip. ...O xena óeAana roHmyMAa jaAAam KHTa6HaMbi3bm Hc»ia-nena cahR(t>acHHH neBHpAHx. PaAHOAa cahap BepHAHmH xeAHpAH. Anaphnbi pecny6. AHxa xa6apAapHHH oxyjyp-Ay. KaHMBAa. APAamAa. LUa. KHA3. JlepHKAa aAbiHbiH a6^ AHAamAHpHAAHjH ÓapaAB Ma*. AyMai BcpHpAH. CyMrajwT-Aa nena? PeAaKCHjaja jcHHMa HaiMbimAblM KH. TCACíJkíH 38HK MaAAN. 20 H0MpaAH MaKTaÓAaH 3bhk eypMymAy-Aap. ACAfiAap KH, HHAHHa jblFblHHar KeMHpMHUiHK. KOA AeKTHBHMH3 - M3KTa6HMH3a écaAOByn aABiHbiH eepHAMacH 6apaA3 rapap ra6y.x cahó. Kai^M hAMhIJEB. «CyMTBjiiT» raseTHHHH 6am peAaaropy. Meu Koneenetjteum jujthaaa Mfsuip» ejigpn T8KMHIU8UUNPM8ja 8llTHj8188P aAaMAapu 6np HaMHsaAa cae BepMaja Manóyp exMan Mar-caAHAa oHAapa xaajnr necxa-pHAMacHHHH    aAejhHHajaM. XaAr KHMa cae BepMaK Ma-caAacHHH esy haAA exMaAH-AHp..>. Aa BasHjjax e’Aan exMnmAHp. By óapaAa A3apHH<|)opMyH Myx6HpHH3 KOMHXaHHH CdApH EAMaH MaMMdAOB Ma'AyMaT BepMHmAHp. XAPHHH rOHArJlAP raBYJl EAHJlMHmi9P BasHjjax. AaápóajnaH npean-ACHXH ceMKHAapH Y3pa KaMna-HHjaHbiH KeAHmH 6ap8A8 Ma’-AyMaT BCpHAMHmAHp. o HyM-A8A0H rejA eAHAMHmAHp kh, COH KyHAap pecnyÓAHKaAa 6am BCpaH haAHcaAap — Fapa6a-FblH ABFJIKir hHCCaCHHAa B33Hj-jaTHH COH Aaps'o KacKHHAam-MacH B3 HAK HOBÓaAa Ulyiuaja hy^yM, HaxMbiBaHbiH Epmbhhc- TaHAa caphaAAapHHAa Baanjja-thh KacKHHAamMacH, BaKbiAa A3ap6ajHaHbiH 6a’3H KenMHm pahoapAapHHH MyAacpHa cash MHXHHFAap T8CaAY<|)H ACjHA-AHp. ByHAapbiH apxacbiHAa 6eAKaA3 HajHH óahacbina oAyp-ca OAcyH, 03 xa’cHpHHH cax-AaMara nahA xeciapaH Moc-KBaHbiH ca’jAapH aHbir-amnap C63HAHp. KoHcencHjaHWH AajnhacHH-AB xahcHAHH ÓyxyH MacaAa-Aapn: TahcH.x cHcxeMHHHH 6am-Abwa B83H4)acH, cxpyKxypy, TdhCHAHH acac npHHCHHAapH, caMHjjaBH xycycHjjaxAapH, eA-MH-neAaroHíH xa’MHHaTw ne-M3K OAap ahaxa eAHAMHmAHp. JlajHhaAa xahcHA cahacHHAa MymahHAa eAHAan HaxbimMaa-AbirAapuH KeHHm xahAHAH ee-pHAMHm, oHAapbiH 3cac caóaó- AapH MyajjaHAamAHpHAMHm. HaHHKH pecny6AHKaMbi3biH MaKTaÓAapHHAa raoaHbiAMbim HaHAHjjaTAap, haMMHHHH HH-KHUiaCp eTMHm OAKaAapHH T3-ABÓAapn HA3 cacAamaH nm xanpyóacH mymkyh raAap na-33pa aAUHMbimAbip. haM Aa 6y 3aMaH xa’AHM Ba xapóHja-HHH M33MyHyHAa, BaCHTa B3 MexoAAapbiHAa mhaah Ba pe-KHOHaA xycycHjjaxAap AHrrax MapKasHHAa caxAaHMAMbim-Abip. BH3M8 6y. KOHcencHja AajHhacHHHH acac MaanjjaxAa-PHHA3H CajWAMbimAblp. A38p 6ajMaH PecnyftAHKacHHbiH xah-CHA KOHcencHjacbiHbiH Aajnha-CH hasbipAaHapKan encnepi-HmHH rpynyHVH acacAaHAwrbi peaAAbirAap 0H3h xaMaMHAa rane eAHp. BynyHAa 6eAa Aa-jnhaAa 6a’3H MyAAaaAapuH xdKMHAAamAHpHAMacHHa eh- xHjaM Ayjy-ayp. JlajHhaHHH HKHHMH 6eAM3-CHHAd lahCHA CHCXeMHHHH ÓamAbwa b33H())8Chha3H Aa-HwmWwiapKaH «6hp-6hph hab Y»B cypaxAa 6aFAU oabb hkh MyhyM cahaHH — xa’AHM bb xapOHjo npocecAapHHH ahaxa eAaH A3ap6ajHaB xahcHA chc-xeHH» H(])aAacH HmAaAHAHp. By H(})aA8 Aarnr AcjHAAHp. Hyhkh haabipKH A0BpAa hap 6np AapcHH MarcaAH MyajjaH-AamAHpHAapKaH yn MyhyM aa-3h4>3HHh — eJpaAMW, xapÓH-JaeAHHH B3 HHHHina4>CXAHpHHH B33H(|)aA8pHH jepHHd jeXHpHA-MacH HaaapAa xyxyAyp. byea Kopa Aa KocxapHAaH H^aAaAa «xap6eja» ceayHAaH conpa «HHKHma^» coayHy aaaBa ex* M3K MarcaAayjFyvAyP. haMHH 6eAM3Aa xahcHAHH ^apAHAamAHpHAMacH bb ah^ ^peHCHaAAamAbipbiAMa c h h-Aan AaHbimbiAapK3H 4>®PAH Ja-Hanma ha9 ^apAHAaniAHpHa aHaajHouiapH ejHHAamAHpH. AHp. Bh3H3. 6y Aa AY3KYH ac-jHAAHp. ÁajHhaAa AejHAHp: «hap 6hp ymaffca HMKaHAapu, raÓHAHjJaxH, Mapar sa HejaAapM ax. paj>AH ejpanunp, xa*. AHH.xap6Hja npocecniAa la. XAPHNH HCyPHAHMCTUeP YHYH BPM®MHT Eaa haMHH Kyn To(J)Hr Fa-cbiMOB BB Hca FaMÓapoB xa-pHHH HíypnaAHcxAap y^yn 6pH(}?HHr KeHHpMHmAap. Oh-Aap AaapóajHaHAa japaHMbim RHXHMan-cHjacH mapaHT, LUy-uiaAa Ba yMyMan FapaóaFbiH AaFAbir hwccacHHAa BaaHjjax. pecnyÓAHKaHbiH caphaAAapHHAa EpMaHHcxaH xapacpAaH Aa-BaM exM8KA3 OAaH xanaBya 6a- paA3 AaHbimMbim, »ypnaAHCX-AapHH cyaAAapbiHa nasaó Bep-MHmAap. (A3dpHH(tX)pM). sapa aAuoq^. K^yhayJY KHMH, AajHhBAaKH cohÓaxHH 6y hHCcacH 4>®PAH janamMaJa aHA^Hp. MyaAAHM maKHpA KOAAeKTHBiniAa cJwpAH JaHam-Ma JOAy HAa aJpM-ajphi ma-KHpAAapRH jyxapuAa xecxapH-A3H xycycHjJaxAapHHH ejpa- HHp B3 HB3apa aAwp. TahcH-AHH (papAHAamAHpHAMacH Ae-AHKA3 HCa Xa’AHM MaiepHaAbi-HblH 4)8pAHA3mAHpHAMaCH H3- aapAa xyxyAyp. By aaMaH My- aAAHM CHHHÁAdKH maKHpAA3-PH XajaABH OHAHK CaBHjjaCHHB Kepa mapxH oAapar ryBBaAH, opxa Ba 33h4) OAMarAa yn rpy-na 60AYP Ba hap rpyna yjryn lanmbipur BepHp, cyaAAapa MypanHax eAHp. By haAAa copFyAa, MycahnÓaAa agmbk OAap KH. maKHpAAapHH ha-Mbicbi HmxHpaK eAHp, ea xan-mbipbirAapbiHbi jepHHa jexH-pnp. 3aH(})Aap xaAPHMaH opxa ryoBaAHAap rpynyna KennpH-AHp, BeAaAHKAa, neAaroKHKa-Aa HOXAaH Ma’AyM oaan <J)ap-AH janamMaAa MyaAAHM xaK-T3K maKHpAAa, cJ)apAHAamAHp-MaAB Hca 6hp nena (8—12) maxHpAAa MamryA OAyp. «TahCHA CHcxeMHHHH cxpyK-xypy> aAAbi ÓemHHMH Goambas AejHAHp:    «9cac xahcHA Map- haAacHHAa ymarAap a0ba3T ciaHAapxAapuHa yjryn oAapar eAMAapHH acacAapuHa ABHp aapypH MHHHMyM Óhahk, 6a-Hapbir b3 BapAHmAapa jnjaAa-HHpAap». IIIaKHpAJiapa npan-THK ahaMHjjaxH oAaH 6ana-pbir Ba sapAHmAap ambiAaMar óaxbiMbiHAaH KHMja, 6hoao-KHja B8 $H3HKa (p3HA3pH yapa KeHHpHA8H npaKTHK Mam-FBAaAapHH ahaMHjjaxH mhcha-cH3AHp.. TaaccyíJ) kh, ÓHp hox M3KT36A3PA3 nj^KTHK M9mF8-A3A3PHH KeHHpHAMaCHHB (})0p-MaA MynacHóax 6ac.iaHHAHp. haabipAa opxa yMyMxahcHA M3KT36A8pHHA8 pyC AHAH, xa-PHHH AHA, 63A9H xapÓHjacH, 3M8K B3 C. 4)aHAapHH X8ApH- CH aaMaHbi chhh(|) maxHpAAa-pH HKH japbiMrpyna ÓOAyHyp. haAÓyKH (pyHAatKHxaA oam cahaAapHHHH acacAapbiHbi ej-paAdH KHMja. 4>H3HKa. 6hoao-KHja Ba c. (paHAap yapa npaK-THK MamFBABAap óyxyH rpynAa lamKHA eAHAHÓ kohhphahp. AHbir AeMBK AaSbiMAbip KH. 6hp xapd(|)A9H xaxMHHaH 26— 32 maxHpAAa 6hpahka3 ana-pbiAaH nj^KTHK MamraAa hen ÓHp (pajAB BepM83 b3 6y. eay-MY3Y aAAaxMarAaH 6amra 6hp mej AejHAAHp. A^Rap xapac)}- AdH. OHCya AS M3KT30AhpHMH-3HH aKcapHjJaxHHAa irporpaM-AapA& anapbiAMacbi aapypn cajbiAaH n(»KTHK MamraAaAa-pHH KyHyH xaAaóAapH casHj-jaCHHAa KeHHpHAMaCH YHYH KH(|)ajax XaAap mapaHx JoxAyp, Ja'HH peaKXHBAap, ra6-Aap, HHhasA^ HaxumMbip. MyaAAHMAap oy h3Thh BasHj-jaxABH 6Hpx3hap HbixMar ynyn aH jaxmbi naAAa npaKTHK Mam-FdAaHH HyMajHm xaHpydaAapM HA8 aB33 eAHp B8 AHKX3 HA3 maKRpAAapa JaaAupupAap, HcypHaAAa Hca «...(^HAan mob- ayja bha npaKTHK MamraAa» C03AapHHH rejA CARpAap. Be- ABAHKAa, npaKTHK MBmFaAaja aHA jaabiAMbim heca6ax MaA xapaKxep Aambijbip. By apayoAyHMaa hHAAipa Joa aep* MaMaK Ba nptKXHR Hanvaja* HH nporpiMfciB xaAa6H 6bxm* muhabh xaniKHA eA>6 leHHp* MOR ynyH pyc abah. xapH» AHA, ÓaAaH xapÓHjacH Ba caip (paHAapHH xaApBCHHAa wyrj khmh RhmJb, 4>H3Hrb aa 6h* oAOKHja 4>BHAapH yapa npo* thh MamFdAaAapAa Aa KHpAAapH (rpyny) hkh Japaui-rpyña oeAHajH xaRAH(p e»* pHK. 9kc haAAa maKHpAAapAa AYHja A0BAaxAapHHAa 4>aaAHj-Jax KecxapaH MaKxa6A8pHH ciaHAapxbiHa yJryH oAaH bb lahcHA KOHcencHjacbiHAa npa-AH cypyAaH ÓHAHKAapH xaHpY-68A3 xacAHr exMaK sapAHm-AapH B3 CaHapbiFbi ambiAaMar, caA3 npaKTHK aMaAHjjaxAapfai MyB8<p<parHjj8XAa jepHHa Je-THpMaK. MaAAaaapH. 6htkh B3 hejBauAapbi xaHbiMar xaAa6H-HH Xa’MHH eXMaK MyMKYH AC-jHAAHp. AATbiHHM 6eAMaA3 KaApAa-pblH, ja'HH opxa Bd aAH mok-xa6 MyaAAHMAapHHHH HXTHCa-CblHblH apXUpblAMaCblHblH 39-pypHAHjH rejA cahamp, AaKHH MYAAdXH KOCXapHAMHp. OO-pHMH3Ha, TBKMHAAaniAHpMa HHCTRxyxAapiiHAB Ba lypeju-PUHAB XaApMC MTM9THHm iM-pupAB oAAyty Hnni 6ap aj (opxa MaKTa6 MyaAAHMAafMi YHyH) AeJUt aa a» 4 aJ ox* Macu BaHi6AHp. EAMH-Mexo-ahk HH()x)pMacHjaHUH cyp’ax-A3 apxAuru (T3XMHH3H hap 6em HAA3 HKH Aa<t>®) hhahkh A6BPA9 6hp aJ X3KMHAAamM3 Kypcy KeHMaKAa hen ayp pa-3MAamMar OAMaa. AaapdajnaH PecnyÓAHKacu apaaHCHHAa óyxyH nHAAaAapAa AOBAaT B3 rejpH-AOBAax. nyA-Jiy B3 nyACya xahcHA MyaccH-caAapHHHH (paaAHjjax Kocxa-panajH rejA oAynyp. Bexa naAAa    aa aaa MaRTa6- AapAB reJpM-AoaJiaT aa qrxxy xancuHH hajaxa pHAaaajH, xaAp Mopujcjay KHMAap xa’jHH eAaaajii (ceaa-HajH), xahcHA hamonn Ma6-A9FH aa c. HacaxanapAa xa KOHKpexAHja ehxHjaa xyjyxyp. ByHAaH aAaBd, AajHhaAa ap* xa YHyMxahcHA HaHxaáxapn-A3 moa» BepaortJ-BepwniaMa-CH, xexHHXH lema b8 opxa n-THcac HaRTa6AapMMxa A8HMa ABiuovJupunai, exaMa Aa MeAaxuH ahaMHjJara har-ruHA* hcH 6ap rejx JaxXJP* MyaAAHMAapHH camr-mc-xoahk caBHjJacHHHH JyiccaA-AHAMaCHHAa xaAPHC Ba mcxo-AHK BBCaHXAapHH, MeXOAXK MaKxyáAapuH. xoBCHjaAapHH, HmAaMaAapHH, HocxajHiuiAa- pHH 6eJyK ahaMHjiaxH OAxyry-Hy hes K»c i^p et«g». T»- 9ccy<p KH. xajMhaxa 6f*ttpani; ■ampanoi BaiM&tt|Xi ÉMi^ «AH» HTMxnuipa leW* puxHBcu umnixx hav rcjxa pacT »axMaXMi. 199í* HH HAa KHMH pecny6AHKBMu-3biH aAH MaKxa6AapHHAa 6y cahaAa MyaJJaH Riiuiap KepyA-MyuiAYpca Aa 6yHy neAaroNCH B8 MexoAHK ÓHAHXAapa xaAa-6axuH apxAuru. eAMH-Mexo-AHK HH(pOpMaCHjaBUH HAA8H-KA8 HOXaAAUrU HHAHKH AOip YHYH Ka<}>H heca6 exMan oa-Maa. TahcHA Ha»pAHjH xax-THA9 TWXMHHaH 40 HA8 JaXUH «AaapáaJnaH Maicxa6H> xtyp-HAAbma aAaaa khmh Hamp eAHAaH «KHMja aa 6H0A0KHja xaApHCH», «<t>H»Ka B8 pHja-3Hjjax xaApMCH» aa AKKap mc-xoahk MaraAd MaHMyaAapH. HHH 1992-HH HAA8H e'xH6ap9H «AaapÓajHaH MaKxa6H» xcyp- HaAUHAa 6HpA8mAHpMAM8CH HAeJacu opxaja axuAMumAup. Bh3 6y HAeJaHU aY3KYH ^ ca6 exMHpHK. OHcya Aa aaaaA-Aap 0AaBdA8p KHMH H8mp OAy-HaH MaHMyaAap my8AAHMA8^ 6hp O raAap A8 rane .exMHp-AH (MBHMyaAapHH haHMHHHH aaAuru. aaxxAU-aaxxuHAa My-8AAHMA8p8 HaXAUpUAMaMaCU Bd C.). 9K8P 6H3 M9KX96A8PM-MH3Aa xahcHAHH AYBja cxaH-AapxuHa yJryH rypyxMacuHu McxajHpHKca (AajHhaAa xaAa6 HpaAH cypYAYp), oh ai hen MaH neAaroHCH b8 moxoaRk Max-óyaxbm aaHKHHAamAHpiuiMa- CH B8 HH(}X>pMaCHja BaCHX8CH KHMH Han MahcyAAapuHUH ap-xupuAMacuHuH rejARHa raa-MaAuJur. TahCHAHH Ca»iJ8CHHHH Jyn-caAAHAMacMHAa haAAeAmH mapxAapA8H ómpa a8 MyaA-AHMAapHH aMajHHHH MBJUm 98 Ma’HaBH HahaxAan cxHMyA-AamAi>ipi>LnMacu aa miaam cxh-MyAB ycxyHAYK BeoBAMacHARp. TaaccycJ) kh. AajHnaAa 6y har-xa hen 6hp coa xejHXMHp. Opxa M8KX86A8PA8 MyaA AHMAapHH axxecxacHjacu aa aAH M8Kxa6AapAa npcKpeccop* MY8AAHM hej axiMHH xyxxy-ry aasmpaAapa JeHHxaH cchka-M0CH aaManu oBAapaai oójeii-XHB UI8KHAA8 YH KtxeropMjaJa (Jaxmu. opxa6a6 aa 38M9) AYHM8CH B8 hap KaxeropMjaJa yJryH aM8K harruHUH Myaj-JaHAamAiqNUMBai »hh6xhp Pa«86 OJIHJIB, H. Tyoi axna AMOr-aym BM# CiUlMAHOB. Aaap0aJ»M M6 iraaap-uuauu— tamlthOmamm-Ja TUttlyxxT paeiyfina ------* jrnpmopT, KEMMHUJ CCPM MYAAOM0 HA3MPJIMJMHMH raieua paamohokachja ctahcmjacm hArrMHAA A30PBAJMAH PECnyB/JMKACW A/lM COBETM MM/lilM UJyPACWHblH T0PAPW A38p6ajHaH PecnyÓAHKacu Aar CoiexHHKH Mhaah lUy. pacu rapapa axup: 1. FaÓaAa paAHOAOKacHja cxaHCHjacuHUH (paaAHjjaxH HaxRHacRHAa pecnyóAHKaHUH RTXHcaxHjjaxbiHa aa xaÓHaxH. H8 aypyABH aHjaHUH Aapana* CRHH aa haHMHHH MyajjaH. imflHpMaK YHYH Aaapóaj. m mnyÓAHKacu Aah Co. A8  Mhaah UiypacuHUH ko. MXCCHjacu JapaAbLncuH (xap. kh6h aAaaa oAyHyp). KoMHCCHja PJICjih <t>aa-AMjjaxRHHH xaÓHdxa Bd aha. AHHHH carAaMAuruHa xa'* CHpHHH MyajjaH exMaK yhyh KOMHAeKC xaATHrax HmH anap. MaAU aa onyH acacuHAa aA. Aa oAyHMym Ma'AyMaiAapu hecaóax maKAHHAa 1992.HH HA OKljaÓpUH 1.A9K ASdp-óajnaH PecnyÓAHKacu Aah CoBexHHHH Mhaah lUypacu-na xarAHM exMaAHAHp. 2. AaapÓaJnaH PccnyÓAH-. KacuHUH Ha3HpA3p KaÓHHe. THHAaH xahnm ojiyHcyH: 10 KYH apsHHAa KOMHCcnja* HUH (paaAHjaXHHHH MaAMj. íaAamAHpKAMacH MacaAacHHH haAA excHH: Bhp aj ap3HHA8 KeHMHm CCPH MyAa(t>*<® HaanpAHjH ra6aAa paAHOAOKacMja cxan- CHjacuHUH xaAejM harruHxa Mhaah lUypaJa xaKAH(|) xar-AHM excHH. AaapÓaJnaH PecnyÓxHRacu Aah CoaexH caxpHHHH ÓMMnra MyaBnH    3.    C9M9A3AA3. MKU mahapH. 5 Maj 1992.hh ha. re§en9 puc-nn erpAm MYhme b0 ehAJiHHMH CAfUAAAHWFUNA T0'CHPMHM ejP0HMaK Y3P0 KOMHCCHJA KoHHCCHjaHUH C8XPH: A. 9. MaMcrpoB — AaapóajnaH PecnyÓAHKacu Hob-A9X TaÓHaxH MyhacpHsa Komhx8chhhh caARH KoMHccHja caAPHHRi MyaaRBAapH: y. K. 9xaH6apoB — AsapÓajnaH PecnyÓAHKacu EA-HUH aHxce-npe3HAeHXH 9. B. PahniOB — AaapÓajnaH PecnyÓAHKacu Aah CoaexH Mhaah lUypacuHUH cochka CHjacax KOMiiccHjacu caxpHHHH MyaBHHH    ^    . A. C. BajnóaJoH — AaapÓaJnaH PecnyÓAHKacu cahHj-ja Ha»pRHHH MyaBHHH KoMHccajBHUH yaBxapM: H. H. Mocaonn — AaapÓaJnaH PecnyÓAHKacu CahHj-Ja Ha»pAHjH KHKHjeHa sa EnHXCMHaioKHja MapKaaHHHH — AaapóajnaH PecnyÓAHKacu TaÓHaxR Myha&Haa Komhx8chhhh mo’Óa paHCH B. H. MamaxoB — AaapóajnaH PecnyÓAHKacu A®®-A9X TaÓHaxH Myha4)H3a KoMHxacHHHH óoamb pahÓapM M. H. Bjages *- PecnyÓAHKa JoAyxyny XacxaAHiuiap MapKWirara^^MopH^ AaapóajnaH PecnyÓAHKacu EA-huh ^rii.    chHj- Ja Ha»pAHjH Ilema JlaxoAOKHja MapKa»iniH xnpeiwpy M n    —    AaapóajnaH Pecnj^AHicacu CahHjja Ha»pAHjBÍiKH KHKHjeHa B8 EnHxeMHOAOKHja MapKaaH Aa- Pecnye.-K.c« hHjJa kaaHpAHjH Eamh TaxrHrax MauaAur aa KHHeKOAo- mia MHcxHxWvHyH óojyK eAMH aM8MAxmu    ^ RHja MiMTHg^TgH    pecnvóAHKacu CahHjJ^a Ha»pmijH Eamh Taxmrax neflHaxpHja WHCTH^^HyH thó-ÓM-caHHxaiwja xax*waxAapu moóacHHHH p^óapH T if^CfcejMOB — AaapóajnaH PecnyÓAHKa^ CahHjja HaaHpAHjH Eamh Taxntrax heMaxoAOKHja b8 FaHKeMyp- “    AepOKOCMHK AKe-«-{¡.    y«Hi*pcHTe. P«J0" «p* •»■«-"Ji»«-""* OnlM — A3»p6»J'u<* P«cny#jnm»cu EA rt-TaATwaTxapu MspKasmm jntepatoiwJ« iiYfl"P«- A39MAMAH MmwAruHUH ceam w^wwA nMSMAEHTJMJMM« HAMM39A AKAflEMMK mOAMM CYIKJMAHOiyH 1992-m HII II MAJ TAMOUm iajAHAlU CoH KY1IA8D JUrMMT Pipa. MaT. npeaHxeHX cenicHAapii. ^    jitjaHXMpMar    aa mhaah ÓHpAHK HaMHfia MyBarraxH KoaAHCHja hoiiyMaxH Japax. uar AaauMXup. TaMaMHAa aMHRaM KH. HpeaHxeHXAHja HaMH38A®ap xaxruMuauH Óy arup nafbiHAa Mami xyskyh Óania AYuianax aa xaKAM<pit-M8 xapa4>xap nuxanarAap. Óarxa JapaHMum con xapa-na arup aa«JJaxAa aaara-xap oxapar. óyxyH HnxuiaH. CHjpca ryaaaAapH BaxaHHH Myxa^aacHHa JoHaAXMaK Mar. C8AXJI8 M8H 03 cenKHTaóaru <^aaxMj8XHMH xaMaMHAa xa-JaHxvpMpaM. Ta'nua cypaxxa Aah Co* ceccHÍicuRu narup. ;
RealCheck