Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 09, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 9, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r»3ETH ’ **AJ i99i^ Mil. MC 91 Ky»¥» MOBsycy «09PAPH» BH3HM C03 JPUIUI Mhjuih opAYAa T0K-TaK ab oJica ¿apapHJiHK eAaHJiap Bap! 9h aPbip Ma(5ha xaoapH KHMH pyhyMyay capcwAan 6y cea MHJiJiaTHH YHBaHbiHa Tahrap KHMH cacjiaHHp. PeJpaTH ojiaB AY“iMaH;ia japaJiM-JapaJiw Bypymyp. TeJ-* P0TCH3 caFJiaM ojia-ojia xac-xajiHK KaFwaw aJiwp. mhh OHp 6ahaH0 hjib hapÓH xHAMaiAan 6oJyH raHbipwp. Ba’aHJiapn nacnopr rejAHjJaTWHAaH mw-Xbl6 K6TMBK HCXajHp, 03 KBH-AHhh, uiahapHHH. AOFMa Jyp-AyHy-JyBacbiHbi xapK caho , «caKHX» Jep axxapwpAap. haJia caphBA pajoHJiapwHAaH.. caphaAAaH Aa oh khaomcxp-AapAa apajibi oaah apaaH-AapA3H apBaA-yuiara romy-Ay6 BaKbiJa-lUaKHja axbi-lUaHAapbl ACMHpHK. BaxxHAa coeex opAycyH-Aa saH-OaiiiAa ryAAyr eA9H-jiap. haxxa ea dpAyMyay ja-> paxMar y^Yh MejAaHAapAa 4CHH8 AoJaHAap» apacbiHAa Aa 6eAa    (JiapapHAap Bap. MAB opAycyHAaH raHbió Ka. AaHAapHH Hoxy mhaah opAyJa JaabiAMar    HCxaMHp. BahaHa- AapH aa acJha. Bytyh 6aha-HaAafpHH MaJacbiHAa Hca rop-xarAwr AaJaHwp. KHMAHp (})apapH?^ KHMAaH copymcaH 4>HKHpAauiMaA9H Masad    sepap kh.    opAydaH ranaH.    aoJYHíAsh    ropxan aAaMAbip.    AY3AYP. ^^apapn AejYHiAaH ranaH, AYHiwaHAaH ropxaHAbip. AMMa xaKMa rop-xar AejHA. O haM Aa xaHH sa JaAaHHbi, dehxaHMbi ea h4)xh_ paMbiAbip.    OapapH HHHMHaAa 0A3H    AYHIMaHAHp.    AY^iMaH- AaH Aa TahAYKaAHAHp. OapapH oHa xepa ropxy-AyAyp KH, eayna hair raaaH-AUpMar y^YH hap BacHxaJa 0A axwp. ropxAyry YJ?YH op-AYAaH raMANPbfflbi dpjHyna aAMbip. BamraAapbiHbi ky-HahAaHAwpwp. ajpw-ajpw aAaMAapw AanaAaJnp, xaAra. 'MHAAaxa dehxaH axbip. «Jep-AH aAKMAap dnaa KY^a axbip-AbiAap», «MaMaax KOHYd xe-AHd. BH3a Ha xaAHd kh. oh-AapbiH KaHAJiapHHH ropyjar», <Bh3 cHjacH oJyHAapbiH ryp-daHbl OAMar HCXaMHpHK» kh-MH cesAapAa eayHY xaMHsa HWxapMar Hcxajnp. Bh3 Hca deAa cehdaxAapHH Aauibijbi-Mbicuna neBpHAHp, euiHXAHK-AapHMH3H jajMpur. CaphaAAa xon cacH eiHHAan-Aa roMa nanaAap JauiMarAa-Hbip. HxxHjap roMaAap. ar. carraA' dadaAap sahhh xeay-hyh YOTYHa rojyd AY*H**aH JepH daAaAJiajHp. Kepnwap xYAAa cacHHa oJaHWp, «Kax-jyuia AajAacbiHAH^ yjyJyp* HxHAAap rahrahaAapHAa 6AY-MY ropxyAyp-nap. Canea... dauJwHbi raAAbip. dy jypAyn rejpaxAH oryAAapwHa ahf-raxAa da*X. ToJ KaMHKaAse ky-AajH pyhyny oxuiacbiH. Ae-MHpaM JanoH ManxaBapAapH caMypajAapa danaal AoJHpaw BaxaHH HaMycAa ropy! ToJ-Ma OHy AYHiMaH Ha<})acH Myp-AapAacbiH! Hxha XocpoB MaMMaAOsyH eAyMradafbi rah. rahacHHH xaxbipAa. FaHMH MoiuMaca FapaAHFJiw kshahh-Aa GAYHMa aoJYHioh 120 4>a-AaHHHH 116-Ha aAAah pah-M8T 0A8CHH A«! B^ap KHUIH-AduiMacaH, ayhim8HH Aa. 03Y-HY Aa ryMdapa ha8 napxAa- ABh HH3aMH MycaJeBH. Japa-AbuJapaAbi AeJYHi3H opxa MdKxad maxHpAAapH — OHp-dHpHHd «MBAbimar eAMaJaK» AeJaH 3Hja HoBpyaosy bb FypdaH KejYHiOBy J^iAa caA. BaAKd oHAa AOHMyui raHbiH Moma. reJpaxHH raHbiHAaH cbiJpbiAa. OryAAapbiH ropxarAbiFWHAa saAHAejHAapHH Aa najbi aap. OFAy acxapAHja HaPbipwAaH. AapWH da’3HA8pH XC3 aA-Bja-Fa AYiHYP-nap. TaHbiui axxa-pbipJiap. nyA x8kah4> cahp-Aap. 0BAaABIHbl BaXaHHH MYAa4^H8CHHa dypaxMar hc-xaMHpnap. Bcab BaAHAejHAap GBABAAapbiHbi xaj-xyuiAapw jaHbiHAB xeaYKGAxaAH. xap eAHpAap. BHp XaHblUIbIM sap. OFAy axacwHABH x8dapcH3 Mhaah OpAyJa Ja3biAbid.‘ Ony xepH raJxapMar 'yhyh axacbiHUH xexMBAHjH HAapa, aoJm8AH-JH ranbi raAMaJwd. VuiarAa-pwHbi axacbi3 deJYAaH ana na xaHbiJwpaM. Bern opay sap. BeuiHHH Aa BaraHHH my-AatbHacHHa xeHAapHd. AxaAap xaHbiJbipaM oryAAapbijAa hh- 1HH.HHJHH0 Bypymyp. Tap-AamAap xaHbiJbipaM kypbk-KYpaja BepHd ayhimoh ijapTAaAMp. J®*““ 30hpH ja- ^**Ce3^Xa3Hp KH, Ba3H(|)aAH-AapHH MOxynyH esAaAJiapM hapdH xHAMaxa HafbipbuiMbip, AejYHiAapAa HmxHpaK exMHp-Aap. 9BB8AAap xapHMAa bb haxxa hadcxanaAa rohyMy oAaHAapw Mac’yA Ba3H4>aAa- pa rojMypAyJiap- By aAaAax-CH3 rapap oAca Aa dH3H ay-uiYHMaJa BaAap cAHp: Ha y^YH OFAy 4>apapHAHK gabh axa A0BA8X HAapaA8pHHA8 B03H-4)8 xyxMaAbiAbip? YMyMHjjax-A8, JeHH rypAyFyMya AaapdaJ-MBH MaMHjJaXHHAa Jaxillbl hab HHCHH, reJpaxAH ha3 ropxa-FUH 4>0prH dHAHHMBAHAHp. HHja 4>apapH hab 4>aAaHHHH hyryry dapadap oambauamp? COH C03:    AaapdaJiaH    PecnvdAHKacwa OABH MHHaJax MBiaAAacHHa xepa hamni hapdn ryw» HeBdaxH ManipbmiAaH dojya raMMpiHAap HJiaxBK cad»apdapAHK yapa HaFHpMmAWi dojyn raxMpaH-aap    haabh oh HAaABK aMAAHTAaH MahpyM jiap. iWYhapHda Baxxbi ca4»ap6apAiiKAaH ra™ A3P dem haabh oh bmwk tawmjm nahpyM ewuHp Ba la 0AYM MoaacbiHa MahxyM oAynypAap. HHHaJax MaMBAAacHHHH 242-mh MaMacH ^apapHAH. 1H xYcycHAa aPMp MHHaJar hecad eAXp. By MaAAa xxa cyAh mapaHTHHAa 4>apapHAap yn HAAan Aara aaaj^jiurAaH iiahpjrM cAXAHp, Myhapnda aaxni kh, pecnyfimKaHHH gy araip KmHa» hyryr Myha4»H3a opraHAapH 4*3P®P*"®P® yAHjJara xaAd exMHp, HCxap-HCTaBiw opAyAa HHaaai-HHTH. saHbiH noayaMacbma mapaHT JapajttipJ»^ ^ rVJIHJEB. Mkha eiMp, BAbi ranap XoMBAbi MHxajAocy OamiKTAap nacyp naprimH MehAH hycejH3aAaA8H — Mh-xajAOABH Hexa ropxypAyJ»pca epMaHH ryAAYpJiapw Aa To-4>ht hycejHOByH aah xaABHAa énm acHpAHAap. harra ayhi* MaHA0pHMH3 Ad OHy MHXBJAO aAJiaHAHpbip. hap Bacnara HAa apaABH xexYpxaJa MaAumbip-AbiAap. XonaAH MHAAH oaYHYXYA»-4>Ha daiaAjoHyHyH xoMaHAHpH. Majop To4>ht hycejHOB Hca dyTYH AOjYinAapAaM raAHd hw-xNp, xalaHaxAepAaH Jaxa ryp-xapbip, hyHapH HAa ayu*“»«« qaiQ-oam caAup. ryAAyp abo-xBAapHHa arbip aapdoAap ch-AHpHpAfl. XoxaAbiHbiH MYAa-^HaCH. epMBHHAapHH haMHH apaaHAapAO xepaAa dHAanax-AapH 4>aHHaAapHH rapmwcw-HblH &AbIHMaCbI OHyH BAbl HAB daPAbi hah. Ohyh daxaAjoHy AYmMdHAa peJpH-dapadap Ao-Jynúiapo axhiAbip. hen khm 03 MOBrejHHABH XepH HdKHAMHp- hap dnp raAada Hca My-Aa4>RaHHAapH Aaha HHBMAa By-pymMara. xopnarAapbiMbiabi Aaha MaxanaxAa MYAa(|>Ha er-M0ja pyhAaHAbipbipABi. To4>ht hycejHOB XoMaAWAa BHaAaH OAMyuiAy. A®JY“iAap damAaJaH aHAan MydapHaaJa axbiAMbim. Macyp oryAAapbi at* pa(bbiHa xoHAaJbid oaym-ahphm MydapHsacHHa damAaMbiiiiAbi« XoMaAbi MHxajAOcyHyH hap dHp AOjym 4>bhah. MacAahaxH. rapAam caMHMHjJaxH xaHMAa-pa roA-raHaA aepHpAH. OHAap Macyp KOMaHAHpAa mhJrh-mhJh-Ha BypyiuAyrAapbi yhy« pHHH xomdaxx cajbip. hen Ha> A8H ropxyd MaKHHMHpAHAap. BHAHPAHABP KH, MHXajAO eAap, aHMar oHAapbi AapAa rojMaa. hamraraH Aa To4>hf Aym-MdHAa coH Ha4>acHHa. axbipuH- Mbi KYAAaCHHa KHMH BypyuJAy. MyhacHpaAaH    MbixMafa. AYUJMaH xYAAacHHAaH Ja-JbiHMara. ab<|>o^9P'B® hm-KaHbl OACa AB. CB-emHjHHH, xopnaFbiHbi. MyhacHpaJa AY-maHAapH ayh^^oh bahhab rojyd raHMaFbi. xepH MaxHAMajH, MYdapH3acH3 xacAHM oAMarhi KHiuHAHjHHa. aAMHa CblFbim-AbipMaAU. EpMOHHAap aa pyc acxapAa-PH XOMaAhlHblH myab<|>hbchkh JapAbiFbi HAK AOFHraAapAa cb-emHjHHH 03 BAAapH hab Jbh-Abipud KYAa AOHAapAH. Bnp HOXAapbl KHMH 63YHY. CHHH. rohyM-rapAaiubiHbi ac-JHA. HAK aHAB luahapHH ca-KHHAapHHH *    ■— rBAWHAapbl, ru3Aapbi. roMa bb yuiarAapbi AymYHAY- Axacia MHpcHjadbi, aHacbi MHHamH, daMbicbi EAsa-Hbi, rapABmbi BaKHpH, hajax JoAAftmbi MaxMapH hxmkb ao reJpaxHHH hxhpmoah. Mema-AapAa. ABFAapAa hxkhh ay* man. aY^ímoh ropxycyHABH hen dHp Jana Hbixa dHAMaJaH haM-JepAHAapHHB xyHAapAB ABjar oAAy. ryAAypAa^a xaxdaxaK AOjYHUldP® BThlAbld jY3AapA8 xyHahciiia aAaMbi oaymyh dbh- MdcHHAOM nVxapAW. Ayhímohh aaABipud aABMAapbiH MyhacH-POABH HblXMaCbIRa HMXaH Ja-paxAU. Ym xyh Yh kcmb rop-xy dHAMBABH JaruAapAa ya-yaa sypymAy. MHxajAo khmh aXblpblHMbl XYAABCHHH 03Y Yhyh caxAaAM To4>ht. O. ra-XHAABpHH xacAHM QRMar dapa-A8 HaPbipblUJAapblKa MahdA rojMaAbi.. AymMaH xyaabchh-A8H OAMajH esYHd mapa4x:H3-ahk cajAW. CoH aHAa ana xop-narbiHbi rynarAaJbid eayHY raxAo JexHpAH. Kepna JacaMa-HHHHH, 94x:aHaCHHHH. Mypa-AblHblH Xe3A8pKHAa 03 aXBAbir uiapa4>HHH yxaAAbid adaAHjJa- xa roeymAy... BaAaAapbi hao yadaya oxyp-MymaM. JiaKHH oHAapbiH mhh dHp cyaA. ymha AOAy xo3AB-pHHa oaxMarAaH ropxypaM. Bh-AHpaM kh. axa-aHaAapbiHbiH, HaHa-dadaAapbmbiH. aMHAapx. HHH. dHdHAapHHHH JOXAyryHB HHaHMbipAap. 3aHH CAHpAap KH. oHAapABH dHp xadap xa- XHpMHUiaM. AHMar OHy dHAHpaM kh, AYH8H axa-ana rajFUCbi hao esAapMHH xouidaxx caJaH. dy XYH Hca JexHM khmh aocx ra-nbicbiHa naHah xaxHpaH dy ymarAaphiH raAdHHH hen dHp xacaAAH. hen dHp, xom co3 osyHAypa dHAMB3. FapadaPbiH JapaAbi xopnarAapwHAa AY“i-MdHAa roM KHMH BypymaH HXHAAap. XoMaAbiHbiH, Moma-AHHHH, MaAbldojAHHHH rHCa-CbiHbi aAMar y**YH Tocjwr kh-MM iH VJüíaú Jia3b*ii5biii KK. oV %íu"ríii«i raHbiHbi Jopas ro'M?- Tahap P3AJEB. AMMAMAH AMMT ryfyMyHYH AMWsnMUJ KYHY rAPIUMCfclHaA KaHYO. 19ia.<ai turn Mai aJkiHAi AaapdajMBH MOKpaTHK PecnydAHKaCWHWH e'Aaia oAyHAyry Kbhmo m^ hapHHHH kyhbabphhaoh 0«. PH hhah 28 Maj «If?»®® W; AaHAHpMAMblUlAMP. UlBhapHH rapd yMTapbiHAaH mapr hHC-cacHHaAOK dHp Hena mctp MBca4>aAa yaaHbid xe. A8H dy KYH8 COH KaHMBHHH OH adBA MaXHC-XpaAAapblHABH dnpHHO MOB-pHAMHmAHp. . Foahm Kohmo roHarAapbi radyA exMaJo haawpAambip: pecnydAHKa Aah Coboxh Mha-Jm iHypacbiHbiH AaapdajMaH ¿OBAax rypyMynyH ahphoah-uiH xyHYHO hacp oAyHMym xoh-xaHBAH HMAacw dypaAB komh-pHAdMBKAHp. UJahap hm]^ haKHMHjJaxH damHbicbiMbiH anapaxbiHAa dHAAHpMHmAap KH. daJpaMa haawpAbir y^YH xycycH npoTMM tbotho CAHAMHlUAHp. UpOrpaMAa dHp cbipa kytaobh mbabhh toa-dHpAap. 0 MYMAaAOH hOKyMO- XHH HMAaCAapblHblH KCMHpHA-;p!jH. AAP-HH JapaANMhiAapbi Ba pahdapAapH HacHddaJ Jy-ch4)wJahhhh, (PaxaAHxaH XOJCKHHHH, XaAHAdoJ XaC-MdMMBAOByH. hacoHdaJ Ara-jeBHH B3 damraAapbiHNH ja-uiaMbim oAAyFy dunaAapAa xaxHpa AOBhaAapH sypyA. Macbi. KYHBAapa bb MojAaH. jiapa OHAapbiH aAAapwHbiH BopHAMacH HaaapAa tyxyAyp. Ulahap .MaAaHHjJax HAapacH XYcycH nporpaM haawpAa-Jbip. By KYHAap mahapAa aAHMAapAa ea aobabx xa-AHMAapH HAa KopYmAap xe-MHpHAaMaKAHp. XaxHpa nap-Kbi, McxHrAaAHjJax MejAaHbi, XaH daFW. MBAaHH-MaapH4) MyaccHAapH iuohahk Mapxaa. AapHHB HCBpHAaMaKAHp. BaJpaM apad)acHHAa Kan. M3 XaAHa KOMOHHaXblHblH B3 MHHH radAap aaBOAyHyH koa- ACKXHBAapH MYXX3AH4) XOh-4>aAap — xaAHa Ba xaAMa mb -MyAaxbi. rad-raMar AacTAapH BB saaaAap dypaxaMarAap. r. sr ÍT?; b4UIH]B BB8 B3BBBB rOBAapMB flaMUT HAB. cAOMa A8 oHyH haBBAapbi, apxacu EpMOHHCxaH Mnw MOBOBBT, naaawip «Bp pecnygJiHita BJO    JS', xap. haaa AecsB hap bkbcbbbb «ypayay «a »sap. J9Bkb AaHAa dynyH dnp Aaha mahHAH OAAyr. BH3 9CHP BEPM9AHK... AMMa acHp xyxAyr. Aaha‘ AOFpycy, FaaaHMbi xaHAHHHH PaJoH HMpa haKHMHjjaxH Jbh dyiYH oFyA bb ru3AapBi-dHHacuHUH rapiuMCbi 0 kyh Mbi3a roAoda cobhhmh apay. fla raAadaAHK hah. FanrwH- Aajwpbir. AapbiH JeHH AaciacH Jena dy- KaAMHrnKan caphaAAaxH pa nanah KaxHpMHmAH. Hm- AOjY“i'*YJiap*« M haKHMHjjaxHHHH damMbicbi xaxananwH dam haKHMH Ea-8ah FyAHjeBHH AeAHjHHa ko- Aap BadaJeBa pa ranrbiHAapbiH ehxHjaMAa- AOJvm aoHacbiHAa xnddH aaHAaoyHyHonprt«n«i«««-«-w«^..    pwHW oAOMaK. pajona AoJan xhambxhh Ha yhyh oejia Ja- V, CAAX aCHP^Kfla    M8H    ,ox carraAB.c«-    P^Maa ^ Paj0„«a 6H3Hxou.x^ap    Kyaaa    Jar^ 2ok 03 rejpaxnSa apxaAa- aoxhh KOMaJnna ehxHjaM Bap. KHMAapHMH3H„ jepHHa xana-KH.    xaoKHH    HaH AoJYmHYA3pHMH3HH — /íymMaHAaH aaaA eAHAan Aax mbkahk... %HOa AYmMaH    «AdmepOH»    A9CX8CHHHH. KO-    K3HAA8pH Xe3AHKA3 dapna 6X- flejyrn/iapAaH CO p    hyaaya8PHH, mhahc HmHHAa-    mok.    MaMaaxbi A9A9-6ada    Jyp- Kai^AapH^^^^^    PhhhÍ hüMbicbiHbiH aAHHbi ayha raJxapMar YHYHHOXAy H    fiv xadaoHH ceBHH dHp-dHp H8KMaK HCxapAHK, BBtaHX xaAad oAyHyp. 03Y MH HXa A9 6HA3PAH. 3MM¡    HMME dyHa    haM HMKaHNMbia    A9^    KOMBK C03A3 jOX.    Hill. FapadaFAa. EpMaHHCxaHAa iisSaSf    itfaBha xaTTMwa E3AMmd- YHYH YPO*^ ahfu oAaH XoMa-AbiHbi. MaAbidajAHHH. Jyxa- pbi 0CKHnapaHbi. oHAapMa    _    '    —    -    _ damra hxkha3PHMH3H JaAa    MB    I    ■ caaaHAaH coHpa 6y rypty-    BC    I ayma, \h caaxaaH conpa aa.    ’    I A8 OAyHMym dy raAadaJa my- C.G1 K 3:H M M LU M K. •. JH3X eA9HAapHH Macap8XH. .i ■■■■I w ■ ■    0 0 neBHKAHjH caJacHHA9 AVmwaH    -    _ cHaJnepAapHHA9H JajuHbid dap-na OAyHMym aobabt capha- Laaop Aaha e'THfiapau aa.    „cTaLpHK, haM Aa Myb^    íoT^'^TaK “3™^]^ «vn«'    Zyaaa HaLpaSXaH    ca. »Ere-Jris    s™30,=: s ;ri ¿sí SHCH. haM Ap 9H «auiawsacbi,    ,aTAwpa «HacaK, Hajaca Ba.    «afbiHa aBioMaraa Aa mumh    oaay.    bHp kyh a^^^^ hap YM K3HA KYxav TexHHKa-    ™ “Tacar «yHAaH Aaha hox    "KHAaapa la'KBaH KejiaK Kaa.    aap    «¿TaTaJ¿MH3® ?oay HbiH B8 JaparauHUH laMaaui.    paau raaapaap. EhtBja-iaap    MaaHAHp. By    í;®«®Y¿™^\',eTHCjaH. AhJh ra<j)aH paJoHyHyH Map. ^ ypsK ceaaapH kbmb lox. Aa «Hp T3K    KenravD ea «BiYMaaTH.HAaH H33H HaaHaMH 2KHao«erp.    ejpaHA^,«® «lSa5?aH."%"    Tpaxx    xlx. capbiAOH KOpAyr mb- napHMHO. raJxapaMaFWMbia Hca MHmAH. hyHsp S H7aTaM‘;r'2‘So«eip.    ^p7‘é,paHrHH‘'™.”iSjYuÍY- ahk Maca<J)aAaAHp. EpMaHH.    S'5„„„3 th66 XHAMaTH. Har.    ropyJ»    m^a^ Tom)    W    aAaaHan aap Tapa4)AaH «y KaHAaapa    capwaaH Kopayr la.    aapHMHa,    rajTapaxarHMua    Hca    mhiuw. l o^p    y    A Tei.T63 hap«H aepToaJOT.    cy HaibiuiMbip. huiht. aoxAyp...    Jep«®    naaHaHja .lapAHH axam anbiAbip. Mha. „cxhahk joxAyp. Eab mmb-    CAFAJIAHIIW rojAY Japwpyc. JapwepMa- .IH opAy 9CxapAapHHHH. 03Y-    aap KH. dyHa paJOHyH    BY JAPA CAFAJIAMAi>i...    roJAJ.    jap py ^ HYMYA34JH9 A9CX3CH. MHAHC    j(yMY HaXMbip. v PeCnydAHKa    «.    /iun njinhu rVBB8HHH HmMHÍapHHHH MYBarraiH KC- cSj^h“ Macaaaaap. pec.    PajoH MapKaaa xacraxaHa. 5«« „«nP .»!'5hH.rY“~^^ pH MaKHAMacHHa A9 cadad „yg^HKa caBHjJacHHAO haAA MacH oAvd FoMaAap. ymar- JL ranan caFAbiDAap 3aHXH- JÍ3HAHHH ropyJapKBH dambiH- npacHOAapa. ja aa    v    j LT raA^naap naxT^Aa ap. “|„^TYmMaSa"X.'^Jox. Ma. aah Japaaan«« flajuc« 3'” h,KSapSS^ xaja KeHYPyaAYJYBAaH ahhm -gapcaanar, na raaap BaraHa aejMan    (¿SíSia^w^ .ft    "ft .„.p,.p.».™.»-    ;'ss,„’’s£ —¿T^my hSaapAaH.^i;;M ShÍ"¿SaHH h^^^^ “^a?KMr^*?iaDaaH    Faaan    «aíbiaapuHAaH    paauahir er.    6eaa eaxTAa MocKBaJa Asap- EpMaHH Tapa<})pH • Kyaaa    ftti^^MaaH    ta    AHaap AJpuaaHAa xaHMaaaw «aJnaHAaH. JaHAbipwaaB kpba. Jarhiui KHMH JarAbipbiahip.    mu.    h®P ^ ^K^TTmnaail    aSyiS A^Taapu. hhah Hca    aapHH. Topnafu rypyMaMuui TonaapAaH, anpehaH MamuH.    ra-    BaiLaa MyaaHia oayaaH    raóHpHCTaHaapuH JaHUHAaH aapAaH araul aMuaup. EpMa.    "“"2ÍI!maTHD    na    EaMaH CadiHjapoBa caaaM kbh. kbmh« KetMaJa nacapOT eaa. HHaap MaraygHjjaiaa hen myp    KaTHonHK    Mhh    Aa<l>a    AapAHaap. JapaauaapuMU.    Maa, MH^araHa xac J^irar. SapuuiMar HcraMHpaap. TaK-    hmbh    KarapAHK.    M    a p ^    MaMHyHHjJaT.    auraa, haM ah TaMH3 Aaap. Ma OHa    Kopa Jox KH, yh k8H.    aapaa euiHTAHjHMH3 BaraH    aM ^Hmi««    6ajMaH AiWHHAa JaaBapuara Ahh BBasHHAa racpaH pajo.    ny«;raraMU3UH MYAa<t>HacHH.    «auiaaAu. By a»<^ 6h3 fla HyHyH «®P«f«««®    mhLhm    puHu    "'"acV®-^    “Y-yay caxaaja «hambah«: FblHTbl    OAyd. YCT9AHK AYIU-    MHA8HAH.    « JarHH kh’. ABexHcJaHUH Kam<¿HjJaxHbi bb Ja A0J>h oa-AYFYHy MYBa4>HT .r-.opraHAap ajAWHAamAMpaMar. JiaKHH dapH damAaH dyny dHp Aaha JarHH exAHK kh. AVmMaH xaKMa xexHHKacN, sap-AOBAaxH. haBaAapAapw hab xy^ay AC- JHA, hOM AO aFblAAbI BO hHj. AOXOPAHp. nCHXOAOlKH MO-hoxAOH    haabipAWTAbiANp. Hox Baxx dH3 dy aXhipblHMU-Y AHpbl 'AY®*iYH rHjMOXAOHAHP-' M0AHJHMH3AOH dambiMbisa do-‘ Aa, KOAHP:^    •; KOHYH Y3Y 0CAHHAO <l>Y3yAHA0H 3oy-xHAaHanaH xosaoahkco A9 KOM XepMOAHK — HO Y3Y ® Jana, ho ao dopH. 3oHXHAaH-Aa hojax raJnaJhipAW. »«Yha-pHdoAOKH KHMH rajHaJbipAb*. By xbipAa. aMMa xosoxoahm-AH mohop hcH A8j**mM0MHm-AH. PaJoHyH X0CoppY4>aTAa-pblHAa. MYOCCHCOAOpHHAO HlII XOAHp. MOKTodAOp AOAyd domaAbipAW. A^PyAyp. 6y X030AAHJHH. 6y rajHapAWFbiH apxacbiHAa MOXAy moxhhahk AO Bap. Mocoaoh. cAeKxpHx eHepxcMCH paJoHa 4>acHA0Aop-AO BOpHAHp, epMOHHAOp. rasbiH JoAyny xacHdAop. By-XYH dyHAap B03Hjj0XH 6hp a3 Aa XOpXHHAOmAHpHp. JlaXHH 30HXHAaHAbiAapbi dcAo mej-Aop CblHAbipa dHAM03. BH3 Y363Y3. BypymMara oJpoHMHmHx. Bh3 HO xopnar orpycyjyr. ho ao Boxohaoh komoh. Bhpmo ej-dHMH3 Bap. ahhm BaxxAapAa, doXXOBOp KYHA0PHMH3A0 HH-AHHH AYHIYHMOMHmHK. xoHmy. Ja apxaJbiH oAyd hopd coho-XHHH oJpoHMoJo aaxx a^pMa-Mbimbir. MY|0X0CCHCA0pHMH3. xexHHKaAaH *damH MbixaHAa-pbiMbia. nemoxap aadnxAo- PHMH3 BO A0jYUWYA0pHMH3 asAUp- Jaxmbi kh, kch A9 OACa SOHKHAaH KHMH hOAAC-AHMH MOBrejHMH3A0 COH xyH-Jiap doAo HKHA oryAAapw-MbI3 03A0PHHH XOCXOpMOjO damAajfaidABp. FaaaHMfaiAa kohahh komoJh. HO xoAOH arcarraJuiapAaH dHpHHHH ACAHXAOpH hOM JO-jiyjMuaAOH MbIXMaa: «0AOHAO dH30 HKH MeXpAHX JOp AO- 3biM OAHHar. o AH dypaAa. Abip...» Bh3M0 dy YPPH C03Y SoHXHAaH BO 30HKHJiaHAfalAap harrbiHAa hop mejH AcjHp. m KHM yHyAyjiMAJA<4Ar KeMMBUi CCPH MYfla«|>H8 hhh cupaaH acKapH hw. H83HphhJhhhh KOMHYTepMap. 1943.MY HJI K03H 1941 — 1945-hh haaop Hhjkhc AHenpoBCX mohopH MYhapB«8CHimH HiuTHpaKMbu yrpyHflB    ”„5?: cu OJiMyui «HP rpyn haMjep. MaHMacuna haaaK ojiMyuiAyp-ShmhVhV YMOT aaparaaapH- haMHH uiahapHH rafinpHCTa-HH pecny«HHKaMU3a KOHflap. HUHAa aa<t)H MHUIOTP. TaaccY* kh, Ma'ay. Mataapna . reJpH.A3rHraHK. x_aH_wa_y “ ioCOdO.^ TI^8P‘‘ * KOHA*^fl^“‘ jxrHblH KHMJJK OHP Ba C.). Auiaruaa hoMim Ba flCKaSpuH 17.aa opM^ Ma'^Maraapu aap>i eanpHK. HHKHaae '»«JíPÍÜÍÍ'cacu It Ymha OAHpHx kh, khm hco AepoBCKaJa dypaAa HHAHJ0A9X harrbiHAa pyHAa    h^« hcH dHp Mo'AyMax OAMaJaH MymAyp. Homhh axacbiHbiH. dadacbiHhiH aa Ja MaA-ropd rypxapaMaFhiHAa rapAambiHbiH aAbma pacx a9^    of xohoMOK. CHjahbiAa ’aAAap« Mommoao. HOKHAOH AojYmMYAop harrbiH. Ay (coHOAAa K^ph JaawA. Aa oAaBo Mo'AyMaxbT oAaH- MbimAwp) — 1905'Hh ,haa9 AapAaH xahHm oAynyp kh, JlaHxapan dy harAa pecnydAHMh XaxH- oiMymAyp- SI-'ih pa KHxadH poAaxcHjacbi hui- cbipaBH acxapH FDvnyHa MYpaxHaf cxchh. xaA kbhah yrpyHAa Aojym-™P,TbYkÚ 37Ó601. BeJYK aapaa haaaK ,oaMyu.roP-raAa KYMacH 41. TeAe4>OH; 1943-my ha ceHxJadpwH 18- fla k®ha radHpHCxaHbiHAa . djnJOH hacaH PyAy oFAy ^®^g¿í^xMo«^^MaH Hbmha —    1920-mh haao HaxMhi- ^    _ 1922.MH haao Jcb- BaH mahapHHAO aHaAAH oa-    uiahapHHAO    anaAaH    oa- MymAyp. 723-my axwMbi aA^ mymAyp BapAa paJoH hap-JbiH cepixaHXbi.    6h KOMHccapAbirwHAaH ac- MaHAHpH HAH. 1943-my ha    qarbipbiAMbimAbip. aBrycxyH 8-A9 KpacHOAap oh.mh axhiMW AHBHSHjaHbiH AMjapbi KpbiMCK paJoHy yr- qq^^mh aAaJbiHWH cepHcaHxw. pyHAa AoJY“ifl3Pfl3 haAax oa-    poxacwHbiH    doA. tapyxa PBCyJIQB, XACnOJIAA. «Xaxr rooenbin mj%a tapjraiMi. pyHAa AoJYUíflaPfl» hoAax    mhhsl    poxacwHbiH    doA- MymAyp. haMHH    mb xoMaHAHpH hah. 1943-my riAaBAeHCKH xyxopy radH- 4)CBpaAbiH 14-ao Kypcx pHCxaHbiHAa A94>h eAHAMHm- g^^j^JaxH yrpyHAa aoJyuw»P- AHp. fla haAax oAMymAyp- ha-PacyAOH CaAMaH 3axHp or- mhh BHAaJaxHH TpocHjanCx AV (C0H0AA9 3axapOBHM Ja- pajony UleneACBO **®"fl" auAMbimAwp) — 1924-my ha- rsdHpHcxanbiHfla A84>h eflHA-aa HaxMbiBaH mahapHHfla MHmAHp. anaAaH oAMymflyp. 318-mh AdAyAAiJo AdflyAAa My A-aiUMU AHBH3BjacuHUH 131. (caHaflfla mb anaJuHUH haKHMB hah, orny — 1943-my ha ceHxJadpbiH 4-ao paJwA paJoHynyn MapaAjaHbi HoBopoccHjCK yrpyHAa A®- KaHAHHAa JyiuAapAa haJiaK oAMyuiAyp, Ayp- 211.hh haMHH UiahapHH umMaJi.iu3p. JaHUH 887.mh a^JUHhm ^ rHHA3KB KyneMecKaJa UIiuca mh poracuHUH J’'“* “•Í^h" aTMVKB^HriSfAa FelMuJeB 9ah (axachiHWH Kypcx bmabJ?™ Tj^Hjancx aAbi xocxapHAMBMHrnAHp) — paJoHy yFpyHAa 1898 MH HAAO HaXMhlBOH pO- tlOAaX OAMymAyp-    J?®” JOHVHyH MohpH K0HAHHA8 JOHyH lUeneACTO KOHA radH-aHa^^H OAMymAyp. 581-mh pHcxaHWHAa A94>h oAHAMHm- avhT 27-ao Pocxob bhasJoxh Ay — 1902-mh haao OpAy^aA MaxBeioB KypraHCX paJoHy- pajoHyHyH Bohoha hoh^h-HyH PJaHteHaJa K3HAM yrpyn. Aa aMaAaH <«“y“rop- ^ fla flejYUlAOPAO hOAaX OAMyUl- aXblMbI AXBH3HjaHbIH ^l^H Sp & K8HA». aWMWU atUMU    M« rep« C9MTBHA8KB rtpAKUl K8pH IW. ^BgictaHUBAa «84« eAHH. 9jmkm (coHOAAO AabJcb Ja- ah *5aoJYUiAapA0 haAax auAMbimAup) HoBpya (axachi- Ayp- haMHH huh aAu xocxopHAMOMHmAHp) mapr — 1917-mh haao JIoHKopaH fuhah I uiohapHHAo aHaAAH OAMym- radHpHCxaHUHAa A«9« ®fl*^ Ayp 3-my yxpajHa ModhocH- MHmAHp. djoiJeH 9ah 9A0Kdap oFAy— 1905-mh haao HaxMUBAH mo-hapHHAO aHaAaH oAMymAyp (damra cohoaa» HaxMUoaHUH 03OHOdYPT KOHAHHAO Jt3UA-MumAwp). 216-mm axuMM ah-BH3HjaHUH 589-My aAaJuHUH cepwaHxu. doAMO komahah-PH hah. 1943-my ha HjynyH 10-Aa KpacHOAap AHjapu KpuMCKaJa cxaHHXcacu yr-DYHAa floJymAopAa hoAax oa-MvmAyp. haMHH cxaHHXca-HbiH rapd caMXHHHH rypta. paMaruHAa A94>h eAHAMHm- ^"&AHjeH ryAMi (caHaAAd KypaM JasbiAMbimAup) ^h OFAy - 1911-mh haao Ca-dHpadaA mahapHHA8 anaAan OAMymAyp. 9-My AHF axbiMU AHBH3HjaCbl 121-MH AHF Hf***-Mbi aaiaJhiHbiH CbipaBH ac- koph hah. 1943-my hahh JaH-sapbiH 23-A9 KpacHOAap AH-Japbi MapaxyxH kohah yr-oyHAa A9jYmAapA9 hoAaK SÍMÍuiflyp. haMHH KaHOTH rafiHpHCTaHUHfla fla4>» esHJi. MHmAHp. HladaHOB HdaH (caH0AA9 HsaH Ja3biAMbimAUp) hacHA (caHaflfla OpacHHOBHH Ja^ji-MbiuiAup)    ” 1916-MbI HAAO Jl9HK8paH mohapHHAO aHa«aH ouMyuiflyp. aXblMbI flHBH3HjaCUHMH 121-MH Aar axbiMhi aAaJbiHWH AeJ-XeHaHTbl. dOAMO KOMaHAHpH hah. 1943-my ha 4>€BpaAUH 16-AH KpacHOAap AHjapu Ko-Mexbi K3HAH yrpyHAa A®JYiiJ-A8PA9 haAax OAMymAyp. ha-mhh K8HSHH «HPHHMH MaJU. HUH cahHHHHaa «84« e«HJi. MHlUAHp.    - Mommoaoh hacBH FypMH OFAy — 1924-my haao JIoh-KapaH paJoHyHyH Oaxobkb KOHAHHAO anaAOH oAMymAyp-37-mh raapAHja xaHK dpHra-AacbiHbiH FBapAHja cepwaHXbi. dOAMO    KOMaHAHpH **AH. 1944-my h-i MapxbiH 20-A9 HHKOAaJeBKaJa BHAaJoxH yr-ovHAa A0jY“Jfl3Pfl® hoAax OAMymAyp. hOMHH AHjapblH KoxAaJapoBxa kohahhhh iuh-MaA-rapd comxhhhh 23 khao-MOXpAHjHHAO A9<t>H OAHAMHIU-AHp. XyAiJapo* FacuMPaaw- Jiy ~ 1915-mh haao OpAyOKfl mahapHHAO anoAan OAMymAyp. ApxHAAopHjaJa rapmu axuMH aAaJbiHUH ccpacaBXU. dOAMO KOMaHAHpH HAH. 1^3- MY ha ceHxJadpbiH 10-Aa nponexpoBCK paJoHy Me->KeBCKH paJoHy yrpyHAa AO-JymAopAO hoAaK oAMymAyp* hOMHH paJOHyH CAaBHU KOHAH haHAOBOpHHAO A04>H CAKA-MHmAHp. jexaHO fl9PHMAHrijI31>I, HapBMiB hdCdlUlH, PecnydAHKa Xaimpo Kh. Te6u peAlKCHjtCMHUH i«OB-laniAapu. KepvnacM huí toxnvp ^ FaaarfMu kohahhhh HYAa4«?W8PB AdmepQH paJoH HMpa ha-khmhJJoth damMhicuHUB koha BO rocodoAopAOKH HYMaJoB. AOAapRBHH. ajpu-ajpu h;^ pe aa xamKHAaTAapiiH p^ dapAapHBHH HnmpaK exAHjH jitfUHMarAa mhaah MCXHrAaA kyhyhyh haaohymyho ha- aupAur. TopnarAap«Mhi3biH epMaHH TOMaaYSYHfla« ropyH-Macu yrpyHAa aypyman ad-mepowiy AeJYowYAopHH uuiaAapiiHo MaAAR ao mo’ho. BH ROMOK xeCTOpHAMOCH MO-coAocH MYaaxHpa OAyHMym- Ayp. HMpa baxHifHjJoni dam. MucuHUH JepAopAaiw HYMa-jmiAOAopH aomepiWAy a®JY“^ MYAOpHH CHjahUCUHU TOpXHd eXMHrn. aHAOAOpHHHH B03HJ- JoTH HAO xaHum OAMym. raj-pbiAapu HAO MaparAaHMbim-jiap. PaJOHyH óyryn oAaro-flap TomxMAaTAapu dy xma MOAd eAHAMHmAHp. AejYum aHAoAopMHHH OH 3opypH eh. XHjaMAapUHUH OAOHHAMOCH YMYH xoAdHpAop xepYAYP. PaJoHAa Jas xapAa hidao. pHHHH rU3FUB MaPUAUp. HH-AH hap AOTHrOHRH nijMOTM dejYKAYP- TacoppY<j»T poh-dapAopHHHH ahttoxh dy MWO-Aoja JoHOAAHAMHmAHp. Hm-AOpHH XOmXHAHHHH ICeAHmH-Ho dHAasacHxa HMpa haKH-•ihJJoxh damMMCuHbiH Hooa. POXH 03HOTHMOCHHH BepMHm, aAaMAapuH MOc’yAHiJo« apr-MumAup. CyaapMa cahacHH-Ao JapaMMum arup boshJ-JoxAo oAaroAap TomKHAaTAa-PUH. HaSHpAHKAOpHH dy HmO jiarejA MYHacHdonoiAOH coh- 6oT xexMHmw- m. ojiHjra, AaopH^opiiyH ■yxdHpH. ;
RealCheck