Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 08, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 8, 1992, Baku, Azerbaijan MU.    Mt    M    (Í1/14I Otmoá 1019-<ijr u» rolymjWJFP À39P6AJMAH PECÍiyBJIHKACblHblH HMTHMAH-CHJACH r93ETH Ma|MN 5-A® HimwMMWM    m«}A«nmiiaa MNTNNr imi||>NflMNIiaAMp. MNTMNrMN MUITtipWCMMIUipU NaiHMMN Myir«p P«cny6iiHKacw Aiw cmPm N.    myA«0n» «TMNuinvp. ToiuiauiaHJiapbiH tjjHKpHHHo. Maha Myxtap pecnyÓJiHKa-HMH pah(JapHHHH HY<t»y3y BO CMjaCH T9HpY6aCH EpMaHHCTaH--ia caphaAAO aaaHjJaTH cadHTJiaiuAHp’aaJa HMKaH aepa^aK- nHD h 9JlMjeB MHTHHffla 'IblXMlll eTMHlUflHp, .O, hailHH KYK TvPKHjaHHH 6aui HaaHpH CYJiejMaH    »» eJiKaHWi xapHHH HUjJiap HasHpH hHKMaT Hcthh HJia Te.ne(|K)H.ia cen-6ar eTflHjHHH Ohjiahpmhujahp. Cehóax aaMaaw Myxxap pec-nyOJiHKaHbiH caphaaAapHHAa JapaiiaH BaaHjJaT MYBanHpa eAH.iMHUJAHp. h. 9AHjeB ACMHuiAHp: TYPKHja pahfiapAapH MaHH 3MHH CTMHUlAap KH. T^’pKHja haabipAB HOTHHAHKJiap KCHHpaH HaxHNBaHa hap myp komok eiMaJa naatipAwp. haMHH axuiaM .Mvxiap peciiyÓ.iHKa najTaxTbiHWH Map-Ka3M MejABHAa Xajir <Ia6hacHHHH laiuaÓÓYí’Y H.ia A» .mhthhf KeMHpHAMHlUAHp. MPAHA P9CMM K0PYUJ9 AaapÓajMan npesHACHiH-HHH caAahHjjaTHHH hajaxa kc-HHpaH petnyfiAHKa Ajih Cobc-THHHH caApH Jary6 MaMMaAOB MaJbiH 6-ab HpaH Hca3M Pee nyÓAHKacbiHa pacMH KepYUi» Hiujiap HaaHpH h. CaAwroB, hacera 6hp cbipa HasHpJiHKJia-pHH. Óaui HAapa-iapHH pahoap-AapH, xaAr AenyxaTAapbi my-majHax cAHpAap. --- g--- -    - joAa ayuímyiuayP- Ony pec-ny6AHKa 6aui HaaHpHHHH oh- pHHHH MYaBHHH — HrxHcaAHjJax ea ílAanAaiii-AWpMa KoMHxacHHHH caAPH P. hycejHOB. AeaAax M¡Yiua-BHpAapH A. A66acoB, C. ha-MblJeB, A. MaAHAOB. xapHHH Á39p6aJ«iaH HYMajaHAa hej*-0XH HpaH HcAaM PecnyOjm- tfin      r% KacbiHbiH npeaHACHTH 0. na-mHMH-Pa<t>caHHaHH. pacMM uiaxcAap HAa cenooT eAanaK, PapaÓaF MacaAacHHHH AHHM Jojuia HH3aMa caAbiHMa-cwHa ABHp HpaH, AsapCaJ^an B9 EpMaHHcxaH pahfiapAapHHiiH YMTapa4>AH K0pYUiYHAa huith-paK eAa^aKAHp. Jaryó MaMMaAOB laJJaTOHim nHJIABKaHH JaHlOHAa MYXOHpH-MH39 AeMHLUAHp: — Hpaii JeKana eJiKaAHp KH. PapaóaF iiYHarHuiacHHAa BacHxaHHJiHK poJiyny Jepima JexHpMaK, A3ap6aJ<aH HJia Ep-MaHHCiaH apacMHAa AaHMiUHT- ü jiap xaiuKKA CTMaK ca^apHHH ijí AajaHAHpMbip. MyHarHniaHHH apaAaH raAAHpNJi**acbiHa Aa-Hp ha3bipJiaAWFbiMbi3 Ba Ke- jyuiAa xaKAHíJ) eiiiaK HcxaAH-jHMH3 BapHaHTAap OapoAa AaHbíuiiiar HcxaiiHpaM. ^a-KHH qox ymha eAHpaM kh, 8AH-6oui ra^TMaJaHaFwr. HpaHAa OJiAyrywya MYAAaxAa Hj^HWH ajpbl-ajpbl HaSHpAHKJiapHHHH Bd 6am HAapaAopHHHH pohCap-AapH HAa HKHxapa4)AH aAara-AapH HHKHUia4> eXAHpMaK B3 KeHHUUiaHAHpMaK 6ap9Aa A9 AaHbiuibirAap anapMar pHHAajHK. (A3apHH<t>opM). YHTaPM>JlM AAHbHUbirJIAP BAlUJIAHJIibl Hjy-JOPK, 7 MaJ (PHTA — C0TA). By kyh Tehpan-Aa HpaH npesHAeHXH 9ah 9irt3ap haiHHMH-Pac})caHMaHH-HHH CaApJÍHjH HJI9 /^aFAblF TapaCarAa BasHjJaxHH HHsaMa caAbiHMacbiHa AaHp Y'iTapac})-jiH ABHbiuibirAap ÓauiAaH-MbiUJAbip- /^aHbiiubirAapAa AaapOaJnaH npesHAeHXHHHH caAahHjJaxHHH hajaxa kchh-P9H JaryÓ M3MM0Aob b9 EpMaHHcxaH npe3HA6HXH JleBOH Tep-HexpocjaH HiuxHpaK eAHp- npeaHACHX MaMMaAOB capaJbiHAa J. B3 JI. Tep-nex- pocJaH HJI9 aJpw-aJpbUibirAa p. MyaaKHpa _yriH AkchxahJh Tehpan paAHocyHa acacjiaHapar xo-6ap BepHp KH, YHxapacJwiH AaHbHUbirAap óauiAaHMasAaH 0BBaA hauiHMH.Pa<})caHHaHH KepYuiMYUiAYP-ojiyHMym nacaAaAapHH m93-Myny harrbiHAa Ma’Ayiiax se-pHAMHp. ByHAaH Oauira, Hpa-HblH XapHMH HlHAap HaSHpH 9ah 0K6ap BHAaJaxH A3 Aaap-ÓajMaH Ba EpMaHHCxan ah- AepAapH HA3 aJpw-aJpbiAbirAa KepyuiMYUiAYP- JYHH Akchx. ahJhhhh Ma’AyMaxbiHAa je-jHJiHp KH. BHAaJaxH PapaOaF MYHarHiHacHHHH apaAaH raA-AbipbiAMacbi cahacHHA» Hc-AaM PecnyóAHKacbiHWH Ba-CHX3HHAHK ca’jAapHHAd &CáC pOA ojHaJbip. EPMOHM CMnAhflu flecwiw^|y___ 0>aAIIMJJ8TM HetMWCMHfl® ••T»HAAUii1A^ aMjuKUHA typyJiAH CAhaCMHA« «HAie T©A»MPJI9P hATTMHAA A38P6AWAH PECnyBJlMKACW nPESMAEHTHHMH «aPMAHbl EpMaHH cHJiahAM Aocxajia-pHHHH <t)aCHJI9CH3 áaCFblHXa-pbina Ma'pya raJiMbim peKHOH-.lapAa    B0X9HAauuiapbiH aMAaKHHa Bypyxaa aapapim OAdHHAMaCH MdFCaAH M9 W- papa ampui» 1. XaHKdHAH B9 Ha4>xaJiaH uiahapjiapHHAa. tUynia. X<wa-Aw. XonaBOHA. Afabp«. »a-:*ax. AFCxac|)a, Toaya, K«a»-6aJ, K9JIÓ9H9P, AaHbiH, Fy-fiaAAbi. SaHKHJiaH, Xannap. KopaHÓoJ. Tapxap, Afabh. ipyay-nH B9 MaÒpaJbiA paJoH-AapbiHAa BaxaHAauwiapbiH A®»- jtar xapa^WHASH Myxflar cm- FOpXaAaHMaJIbl XHKHAHAapH-HHH 3aA9ABHM9CH (MahB OJIUa-cbi) haAJiapu cwFopxa hiAHca-cii heca6 eAHXcHH. 2. AaapóajMaH PecnyáJiHKi-cfai A^bjibt CwFOpxa KoMMep-cHja UlHpKaxHHa xanuiwpbM-cbiH KH, JyxapuAa aAJiapw *ia-KunaH paJoHAapAa aaxwiAauj-AapUH XHKWIIWapHHa AajMHiu sapapHH MaÓAaFHHH MyaJJoH-ABUlAHpHG CbíFOpXa OASHMIIIH-HHH BepHAMaCHHH X9*MHH 6X-CHH. Aaap6aJ^aa Peci^Omachi ■pemomno" . ..    —    *iaja caaalmJjamai hajtta lewpMi _    _ A3ap6aJ^aB PecnyfijnoBCii Ajbi CoienDoni caAP* 1. M9MM9A0B. BaKbi uiahapH, 5 naj 1992-mm ha. MtNVÒN OC«TMjlABM lllWHaN    X»9«p- A9PA9    •«.    6yTYM 9p93MCmA9 MIK. 6n CMCNTANK h«ICM qrPYP* PecnyÓAHKa <^axH.^H HuiAap HaaHpjiHjHHHH Ba MacHja KoMHxacH Maxfiyax napKaaHHHii BepAHjH Kepa. 0X3H KYH ap3HHA3 fiypaAa MHAAax.iapapacbi aaMHHAa cHAahAbi xorryuiMaaap. axwuiMaiap o.iMaMwiii. aaaMAap kh- DblHWH* óaXEAjOHy CXHHBaA BOHaCHHAaH HblXAWFAaH coHpa SíixHH xWh Ba3HjJaxa occxhh raapAHjacbi CeAMaAapHHHH Ba e3YHYMYAac|)Ha Aatxa.xapHHHu KeMajH ha3 Haaapax eAHp. OHAap acacaH HH3Hí>axH Ta'MHHaTbi Hyi3 xa MHHaXbl HA3     - KypMY xapa(})H Todh pajoiiy apasHCHHAo JepAaiuan mhahc OeAMaJiapHHa 6eJt oar.xajhip. I... AcNia 6«mc»€MMMM caicKM3    Óaumwflapw- MUN MiiMN 9—10-A« HemipMnaMaK icapY“*YH» Auira-6«ÍYN •h»MMÍi»T ••pMpnap. MyunaMpafl* OpM AcmI* p*cny6nMKin«pwMMM, r«3i*weT«MbiH, np*SMA«HTH»pH. TypKMiaW*) B» n«KMÍT«HMH 6«UI H«- *"^"^MrmMaH]HHa*Kepa.    ^“"mmhd «)acitH‘’6ap?aa ca- BaHKfla H0 y’íYH “Y*" 9M9K harrw Y3p3 Baxxbi KeHMHUi eAswaAapHH MaoAaFH 1 MHAjapA 600 MHH Manax-Abip. AHÓapAapAa 2 MHAjapA Manax.nbir MahcyA caxAaHwp. HaFA nyjiyH K9Ckhh ujaKHJi-Aa HaxbiuiMaAWFW Ba Maraaa-.xapAa xaJir HCxehJiaKU MaA- JiapblHblH FblXJlblFbl luapaHXHH-Aa HCxehcajiHbiJiapbiH haawp MahcyA aHóapAapbi caxbiiua BepHflMaJaH M3A ha9 AOAy-Ayp. BaKbiHbiH óHp cbipa My-accHcaAapHHAs anapwAaH exa-pH joxAaMa HaxHwacHHAo aH-6ap.xapAa xarpHÓaH JapwM MHJiJapA ManaxAbir mea cax-AEHAblFbl aUIKap eAKAMHIUAHp. THMapaxa BcpHAMajaH haMHH MaAAap iiyA xaAaBYAY”Y 3a-H4)AaAHp. 6auiFa co3Aa, hefa nyAyH aAWHbiAapAa jwrwAWO FEAMacbiHa ca6a6 oAyp. By-xyH 6y B0 AMKap (|)aKXAap A3ap6ajMan Aah CoeexHHAa nyA xaAKBYAYHY aa aahMax-KeiuAapa aMaK harFW 0A3HHA. MaCHHH caÓHXAaUlAHpMaK M3-caAaaapHHa AaHp KenHpHAaH MyuiaBHpaAa KecxapHAMHUi-AHp. MyiuaBHpaHH pecnyÓAH-Ka Aah CoBexH caApnHHH 6h-pHHMH MYEBHHH 3. CaM3A3a-A8 anapMbiuiAbip. rejA eAHAMHUIAHp KH, pec-nyÓAHKa HixHcaAHjjaxwHAaKbi YMyMH óehpaH BaanJJaxH ht- XHCEAH HCAahaxAapbiH COH AO-pana AaHK HpaAHAaMacH Ha-xHMacHHAa JapaHMwuiAbip. ha-KyMaxHH rafiyA cxahJh Fapap-Aap Hox Baxx ÓHp-ónpHHa 3HAA KaAHp B3 pecny6AHKa napAa-MCHXM HA3 paSblAaUIANpW^-Mbip. ÓyHAapbiH hajaxa kcmh-pHAMaCHHAa apAWKblAAblF jox- ny6AHKaHbiH hefa nyA «abxw-AblHbl» XejAH AOAAYP® OHAap-AH. XycycHAa a» ohe napa, kh, haMHH MEAAapwH apacNHA® ÓajYK xaAOÓax OAan rbix MaA-Aap 83 AejHJiAMP- Myxaxac- CHCAapHH (|)HKj[MIHHa, haXTE FHjMaXAapHH jyxapM OAMaCbl AYP-B 6eAa, oHAapwH caiMUibi^HY« Jyxyw 6yHAap pecnyÓAHKEAa HEFA nyA BacaHXH HAa Oefau COH Aapa*« MYPOKKo6 sasHj- Jaxa KaxHpHÓ MWxapMWUiAbip. BynyHAE oAaraAap bmbk har-Fbl Y3p0 BaXXH KeHMHUI 0A®-MaAapHH MaÓAaFH ÓHp MHA- JapA aAXM Jy3 mhh Manaxbi KeHMHUiAHp. By Hca oHcya Aa MYpaKKaó OABH HMXHMaH-tH-jacH BasHjjax. FHjMaxAapHH apxMacbi, HH4>AjacHjaHbiH 6aui aAbi6 KexMacH uiapaHXHHAa caÓHXAHjH noaan Aaha OHp aMHAa HeapHAa ÓHAap. Ma’AyM OAAypy khmh, hefa nyA acacaH XHnapax. paOHxa, HaFAHjJax MyaccHcaAapHHHH Ba KHHoxeaxpAapbiH caxHOi nyAyuAEH JapáHwp. By cha-cHA3Aa ÓauiAbiMa JepH xHsa-pax xyxyp. OnyH BasHjjaxH Hca hhah haMbija Ma’AyMAyp-JlaKHH óeAa 6hp uiapaHXAa Aa HCxehcaAHWAapwHf anóapAa-pMHAa JWFbiAaH MaAAap xnna-paxH xejAH HaHAaHAwpa. pec- naXHHAHK TOpaXM93AH. fleMa- ah, haabip MahcyAy anoapAa caxAaMar HcxehcaAMbi Y^Y» Aa cap4>anH oAMaMaAbiAwp. JlaKHH (JsaKXAap ÓynyH an-apHD. Mí    " CHHH K0CxapHp. MacaAaH, Ba Kbi KoHAHCHOHep EAM-Hcxeh-caA BHpAHjHHAa 120 mhaJoh ManaTAbir. PaAHorypauiAwj^ Ma HcxehcaA BHpAHjHHAa "O MHAjoH, CyMrajMx xoxyMyjyr (baOpHKHHAa 30 mhaJoh, Ba Kbi ToxyM|Ayr-raAaHxepeJa not    »V,—j    ----— » • (baópHKHHAa 25 mhaJoh, ycx xpHKOxaHc <J)a6pHKHHAa 27 MHAjOH ManaTAbir MaA Jwfw-AbiC raAMhiuiAWp. By cHjahw-Hbi yaaxMar Aa oAap. Encnepx noi    —    —  ---^ Aap hecaó eAHpAap kh, oyxyH-—YgjiHKa— — AYKAa pecnyoAHKaAA Hcxeh- caAHbiAapuH aHÓapAapbiHAa MyxxaAH^ caóaÓAap yayHAaH xHMapaxa kbahó naiMaJaH xar-pH6aH 2 MHAjapA ManaxAWF M8A Bap. UlY0hacH3. HaFA nyAyn na-xbiuiMaMacbiHbiH caÓaOH xaK-H9 caxbiiua BepHAMaJaH MaA- AapAa 6aFAbi A®JaAAHp. My-luaBHpdAa haÓeAa hox Baxx 9M9K haFFbiHbiH acaccbi3 OAa-paF apxbipbiAMacbiHAaH, caha-Aap Y3pa OHyH kbckhh <J)apr-AaHMacHHAaH, HcxehcaAWH haHMHHHH YwyMaH auiarbi aY“*-MacMHAaH Ba c. AaHWUibiA-MbiiiiAMp. JlaKHH hap haAAK HaFA nyA npoÓAeMHHHH haA-AHHHH 8H pCRA B8 CYP’SXAH joAy xHHapax AoepHjJacHHH apxwpMEFAbip. MyniaBHpaAa KOCXapHUJ eepHAMHUlAHp KH, JapaHMhiui BasHjjaxH ÓHp h9(p-T9 MYAAaxHHAa flpauiAwpMaF Bd jwFbiAbiÓ raAMbiui MaAAa-pbiH peaAH33 eAHAMacH. pec-ny6AHKaAa nyA xaAaBYJJYHY caOHXAauiAHpMaK cahacHHAa KopYJiaH xaAOHpAap harrwHAa Ma Ay Max eepHACHH. A3ap6ajHaH 6am hüshphhhh MyaBHHH, Mhaah lUypaHbm HFXHcaAHjjax MacaAaAapH Y3- pa A&HMH KOMHCCHjaCbIHblH caApn B. 9hMaA0B, mhaah óaHKbiH npe3HACHXH r. Ara-jcB. axpap-canaje CaHKbiHWH «caApH B. PaajcB b9 óauiraAa-pbi MYUJEBHpaAa HNXNui ex- MHIHAap. HA3NPJMP KA6HHETHNAS rSByjl A3ap6ajHaH PecnyÓAHKacbi 6aui HaaHpHHHH caAahHjJai-AapHHH HHpa eA3H ^Jpy^ Mycxa^ajeB meJmh 5*ao Typ- KHja PecnyÓAHKacbiHbiH ao®-Aax HE3HPH llIapH^) EpHB- HH raóyA exMHUiAHP. Ha-3Hp BaKbiJa TYPKHja <|)Hp-MaAapbiHbiii HcxehcaA exAHjH ---   V MEAAapWH XHHapaX-HFTHCaAH CapKHCHHHH    KeHHpHAM3CH HA3 aAaraAap OAapar kba. MHlUAHp.    ^ Cohoax aaMEHhi TypKHja HA8 AaapfiajHaH apacbiHAa MYXTaAHíJ) cahanapAO rapinu-AbiFAbi cypaxAa aMaKAauiAhiFbiH ‘MYBaqxparHj* JaxAa MHKHUiacJ) cxahJh pasbi- Abir hHccH HAa rejA OAyn-yyui, TYpKHjaHHH 6aui na- 3HPH    CYJiejMan AoMHpaAHH pecnyGAHKaMbiaa JeHHMa Cama HaxaM pacMH ca<J>apHHHH HKM aomox apacbiHAa aAara- AapMH MOhnaMAaHAHpHAMaCHH-A3 JeHM aAAUM OAdHaFbiHa HHaM hHCCH H^aAa CAHAMHm- AHO. K( ^«opYUiAa AaapCaJnaHbiH Cam Ha3HpHHHH MyaBHHH P. Ky^ManMaAOB. TypKHjaHHH rB g    —    11^----0---- AaapCajHaH PecityCAHKacwH- AaKbi C8<t>HpH A. KapaMaHOF-Ay, AHKap pacMH maxcAap HmxMpaK exMHuiAap. (A33pMH(|)0pM). pecnyCAHKa hyMaHHxap Jap-AblM KOMMCCHiaCbIHblH CBApH Ba3M<|>acH AaapCajHaH Pcc-nyCAHKtCbi Cam HasHpHHHH MyaBHHH PyA’ax AxaCaCa or- *    ‘    >B8    hí Oejpya PanoC oFAy Mycxa-4>aJeB pecnyCAHKa Cam nasH-pMHHH taAahHjjaxAapHHH HH- Pa exAHjHHa K0pa AaapCaJnaH »ecnyCAHKacu HasHpAap Ka-CHHeiHHHH capaHMaMhi HA3 Ay AFaj€B8 haeaAa oAyHyp. TvpK«8^Sc;k‘ir;c^"3pHXYcyc'Hnpo^^^^^ flHp. o. MYUiaRMpafla HuniipaK eiMaKio OnpaOop CypaAa f    ■    ■ pacMH co<|:apAa OAanaxAbip. Opta AcNla Caph»A    »ManMÜaT    rpy- nvHAaM MHHMMiu Ma'nyMara ««pe. Tapad>MHA*N Mycrarwi A»«"aYii»p Bhphmímhmh Taa • imcTaH apaiMCMMA* japnauiaH t«hk cyc «YA3» a«TOMo6MnM aaTOMiTAaM •xam» xyxyn '‘’'“MaLns.H cypYHYcv aa í*"-’“'«lf„ yapa MyaBHHH noaKoDHHK he< i>t:ii /Ihtuh ' .laHMNiu S3 6hp HPMa caaTaaii coHpi ua .»pMiia hj.iMaaaH “’'""coH^KyHBap i>ecnve.iHKaj3 tia>ia avM ino*<-lap rap^ xe3-xe3 Cam Bepnp. M9Dui9h69 icyMy ayuiCM ABUJ np«3MA«HXM Byui JIoc-Amm^mca»»«    xaHum    onMar    y^yn MMM MVMiivi» 6v uiaHopa k«íimmiiiamP. oAAyry khmh. Kenan ho4)xa opaaa nprH aaMH^H-Aa 0AKaHHH xapHXHHAO MHC.1^ KopYHMaMHUi raH-ihi ÍHuí;ííkp"6aui"WpMHU.flHp. npeaHfleHT MarfiyaT Y'iiyH ru-ca CaJaHaxbiHAa AeMHmAHp. «M3« ______ HI..Ar-vfarta janufi ca «a,aH.io.nM. -----¡-r- neAecAa aMMH-aMaHAWF Capna cahawkiuamp*. IlpeaHAeHX uiahapA» Capna HiiiAapH Ym> h b    pap MaKaHAaoa KOMneHcacHja BcpHaiMacH yh^h Ar cb    _ MHaJoH 5Ó.Jap sacaHT aJsipMar uHjJaTHiua oaayryHy 6np Aaha xacAHF cxmhujahp. AaapCajnaH Cam naaHpHHHH MyaBHHH M. PaAaJeB Myma-BHpaHHH HmHHAa HmxHpaK ex-MHmAHp. (A3apHH4)OpM). T3hCHJI CAh3CHHjl,3 3JlAr3JI3P MehK9MJ13HHP MaJbiH 6-Aa AaapCaJnaH PecnyCAHKacbi XaAF TahcHAH HaaHpAHjH HAa Mhchp 9paC PecnyCAHKacbiHbiH TahcHA Ha-3HpAHjH apacwHAa aMaKAani-AbiF harFbiHAa CaFA?HaH My-raBHAa cam Ba MaAanHj-jaxHH MyxxaAH^) cahaAa-pHHAa AaapCajMEH HAa MHCHpHH aAaxaAapHHH M0h- KaMAaHAHpanaKAHp. Myra- BHAaHH    AaapCaJnaii xaAF xahcHAH H83HPH npo4>eocop Pa4)Hr «PeJayAAaJee aa Ba-KbiAa 0A3H Mhchp HYMajaHAa heJ’axHHHH CamKbicbi. Cy GAKaHHH XahCHA Ha3HpH AOK-xop hycejH Kemea BahaAAHH HMsaAaMbiiuAwp- MyraBHAa HKH AOBAaXHH EAH B3 OpXH HxxHcac xahcHAH MyaccHcaAa- pH apacbiHAa CHpCama aAaraAap JapaANAMacbiHW, rap-mwAWFAbi K8AP haabip/ihiFbi-HN. CHpKa CAMH TaATHFax Hm-AapH anapbiAMacbiHM, MyaA-AHMAap. xaAaCaAap, cxawKe-HdHAap, acHHpaHXAap. MaK-xaCAHAap    MyCaAHAacHHH, AsapCajHBH Ba Mhchp bahm- AapHHHH CAMH KOH^ipaHCAapN- HblH,    CHMn03HyMAapbIHbIH, K0pymAapHHHH XamKHAHHH Ha- 3apA9 xyxyp. ByHAan aAaaa AaapCajMEH TahcHA HasHp- AHjHHHH TahHpaA». Mhchp “9hCHA Ha3HDAHjHHHH BEKW- Aa    HYMaJaHAa-nHKAapHHHH aHbiAMacw ab HaaapA» xyxyA- MymAyp. (A3apHH4>opM). A30PBAJMAH Pf CnyiJWKACU F»i3MAIHTM M^TBYAT XMAM9TMHMH Me AYMATU JAJIAH AAHWUIMAJHH, H9HABJ1AP! COH BEXTAap CHp Cbipa Fa-aexAapHH    cahM4>aAapHHAa AaapOajMEH npeaHAenxMHHH caAahHjJaxHHH hajaxa kcmh-paH AaapCajMBH PecnyCAHKa-cbi Aah Cobcxhhhh caAPH Ja-ryC MaMMaAOByH (|>aaAHjJaxH-HH K03AaH caAMar MarcaAH KYA9H JaobiAap eayna Jep xa-nwp. MacaAaH. «AsaflAwr» ra-aexHHHH 1992-hh ha 5 MaJ xapHXAH 36-mw HOMpacHHfla HAflHa eAHAHp KH, Kyjs «J. MaMMaAOB, B. noAjaHHMKO Ba Aaha HKH Ha<J)ap KenMHm npe-3HAeHXAa KopymMyuiAap», Ky-Ja haMHH Kopymaa MyhyM AOBAax ahaMHjJaxH oaoh Ma- caAaAap MyaaKHpa eAHJiMHm-flHp. MYxaAH<|>ax CAOKynyH AHKap MaxCyax opFaHw ~ «MyxaAH4)8x» raaexH Aa 30 anpeA xapHXAH 36-mw HOMpa-CHHAa B. nOAjaHHHKO B3 J. MaMMdAOByH aAJiapw HAa CaF-Aw MyxxaAHcf) yjAypMaAap AapM exMaKAa 03 oxynyAapw-Hw MamAUpwp. ripesHAeHXHH MaxCyax xha-MaxH Cyny CHAAHpMaJa b3kha CAHAMHmAHp KH. CyxyH Cy JaawAap 4>HXHaKap xapaKxep Aamwjwp. pecnyCAMKaAa hm-xHMaH-CHjacH lasHjJaxH My-paKKaCAamAHpMdK. JaiyC MaM-MaAOByH xamaCCycy HAa ha jaxa KCMHpHAaH MycCaX A3” jHmHKAHKAap npocecHH3 .Mane OAMaF KHMH FeJpH-HOMHC MaFC3A-?«ap kyayp-    » J. MaMMaAOB Cy KyiiAap KCMMHm npesHACHT A. My-xaAAHCoB.ia KopymMaMHiij. Ha B. nOAjaHHHKO, Ha A9 Mockbe HA3 aABFacH OAEH AHKap uiaxc-AapAa KBpymyC cohCax exwa-MHmAHp. 9<|>caHaAap.ia Ba yjAYP-MBAapAE AOAAypynMyui Ja-3WAap xoFrymAypMarw eoyna caHax ccHMHm aAaMAapwH ha-MbicwHa Chp Aaha xarwpAax-MaF HCxajHpHK:    cJeash    ajar anca Aa, JepHMaa!*. VKPAJHAHblH 03 ejiektpoh nyJi „ T9AABYJIY CHCTEMH OJIAHAFAWP . /Hl>e3HAeHX .leoHHA Kpae-MVKyH capaHMEMbiHAa Haaap-Aa TVxy.iMyiu CeAa Cnp aA- AbiMAÉH MarcaA KpeAHi-MaAHj- ja aMaAHjjaxAapbiHbi hajaxa KCMHpMajHH .MyaCHp MeXOA-Aapbiwa KfHH.XMaí HHH X3 MHH exMan. pecnyCAHKaAE nyA xaAaBY.iy chctcmkhh Jaxmw-AaiuAhipMar bd oHyH HFXHcaAH M0Ha(}3eAapHHH FOpyMaFAbip. CH(í)apHUJHHCH    YKpajHa Mhaah BaHKw oAaH CeAa CHCXeMHH JapáAblAMaCblHa AaHp AOBAax nporpaMWHUH ha- abipAaHMacbiHbi 1992-mh ha HjyAyH 1-flOH Xa’MHH eiM8K a.naroAap Aon^ax opraHAapw-HNH HAapaADpHHMH B8 xam. KHAaXAapWHWH HUlTHpaKW HA3 YKpajHa TexHOAOKHja Eamab-PH AKaAeMHjacbiHa xanmwpbiA* MblLUAbiP- itiaBha XdTTHHAd © 4»Y3yJIH PaJOHAa B83HjjaX KapKHH oAapaF FaAwp. Jyxapw Ta-paCaFAa roHuiy KaHAJiapa ep-M9HH cHAahAW CHpAamMaAa. PHHHH    CaCFWHAapW    AEBBM CAHp.. MaJwH 5-ao AaapCajMaH Mhaah    OpAycyHyH    acKap- AapH hOFa K9HAH JaXWHAW-FWHAa BaxxHAa 6h3Hm aAH-MH3A8 OAMym nocxy aAa Ke-HHpMHmAap. JlaKHH MaJwH 6-Aa cahap xesAaH epMaHH-Aap 3TP-A3P Ba IlAM.AapAa xyMAy haMAaJa CamAaMwm, yayH cypan MyxaBHMaxAaH COHpa CH3HMKHAap HXKH BB-papaK KepH naKHAMHmAap. BSBOA    KOMEHAHpH    TahHp MaMMaAOB. cwpaBH acxap TeA-MEH MypcaAOB haAaK oAMym-Aap. Mhaah OpAynyn acKap. AapH — KoBmaA k3Ha cekhh-AapH Mahnp FyAHjeB. AkhíJ) EjBaaoB. MaBaHmHp BahJbb. Jamap Fy-nHjeB, PeamaH Ba-CaJCB Ba cyMFaJwxAW Byrap MaMMaAOB JapaABHMwmAap. EpMaHHAapHH hxkhch Aaha MoxAyp. 20-A3K ryAAyp Ba hh. JaAaAapwH Cnp AoJym me-mwHw Mdhe camahC. MaJWH 5-A3 TyryH épMaHH-Aap JamaJaH hHccacHHa AaapCajMaH Mhaah OpAycy CHpAamMaAapHHHH haMAacH CanuiaHMwmABip. EpMaHHAap xapa^iAa abfwhxw sa hxkh sapAup. haMHH KYH KeHMHm haA-pyx paJOHynyH Eahaah Ba AFCyAar KaHAAapHHAa ab cp-MaHHAap xejAH hxkh Bep. MHmAap. MaJwH 5-aoh 64ia Kenan KBMa <I>Y3yAH mahapM xon BxamMHa xyxyAyC. TaAaíJ»? JoxAyp. KeHMHm haApyx paJonyByH haxyAAy K3Hah JaxwHAWFbiH-Aa aBB3AAap Ch38 Maxcyc nocx KcpH aAWHMwmAwp-MáJwH 6-ab xaxMHHaHcaix 19.30.Aa KeHMHm haApyx paJoHynyH MaAHKMan sa XwpMaHMWF KaHAJiapH xapa^ A9H OyayAHHHH. MyeapAU k3H. AH xonAapABH Ba Fl^M-Aap-A8H axama xyxyAyC. HaxHMaAd 4 Aaap^J^ hapCHHCH — AeJxeHaHX Tahnp HcAaMOB. AOjymHYAap Khm-paH 9AHjeB, ThahC MaMMaAOB, A3ap BaxmwJcB haAaK oa-Mym, HaxHF 9hMaA0B Ba MahMyA ByHjaAOB JapaAaH-MbimA^p. Myx(tep»H9ni BepAiüM Ha'JUMaxa «apa Oyayw» COH Aopa®® xomHcajPias oq> haAHCo A® Cam sapnC. Mhaah OpAyuyH acKapAa-pH capxom BasHjJoxAO syjtH paJOHyHyH Jyxapw Jar. AWB3HA K3HAHHHH ahaAHCH-H3 aBXOMaxAapAaH axam an-MwmAap. KaHA caKHHAapH Tejpax XaHAapoB. MahnyA TejMypOB. PaaryAy PyAHjeB JapaAaHMwm sa xacxaxana-Ja anapwAMbmiAap. Capxom acKapAapH xapKCHAah exMOK HCXapKaH. OHAapABH CHpH 3A ryMCapacw napxAaxMWinAi>ip-TaAa<|>ax oAMaMumAHp. Pajón npoKypopy Eaabp Mann. AOB Ba PAHUI-hhh paBCH BHHHax MaMMaAoayH Canriu. Awrw HAa JapaAHAMwm rpyn haAHca JepHHa JoAAaMMum. acKapAapH xapKCHAah exinim-ARp- TanrRrax KeÁ>P- BynyHAa CeAa apa-cwpa axam aHWAwC. KeHMHm haApyx ?ij0HyHyH Oyp Ba BoJyk arAap HCXHraMaxHHAa AYUi-MaHHH oAAynia CoJyK nan-AW ryBBaCHHHH BB xexHHKa-cwHWH MaMAamMacH Myma-hHAa eAHAHp. AAWHMwm Ca’3H Ma’AyMaxAapa Kopa ep-MaHH xapacpH KCHMHm haA-pyxyH Chp nena k8Hahhhh Ch- 3HMKHAapHH aAHHd KCHMaCHKHH HAAOHYMYHY 8KC-haMA8 HAa «rejA» exMaJa haswpAamwp. ByHyHAa aAaraAap AaapCaJnaH xapa(pH MYAa<t)Ha MOsreAapH-HH MOhKaMAdHAHpHp. MaJWH 6-Aa axmaM ep-MaHHAapHH Cyp k8HAR xapa^ A8 JepAamaH xony MahB caha-MHIUAHp. 0 39HKHJ1AH B0AK8A3 ICapKHHAHK BABA. ca Aa x^AyKa apoAaH raAX. MaJwC. PaJoHyH caphaA kbha-AapH 3ap(to aAXWHAaAUp-AyHaH xacappy^MiT pah. CapAapH B3 HAapa paHCAapH. HHH pajoH MapKasHHAa Ke. HHpHAMRm MymaBHpacHHAa xexHHKa capuABH KOMaJa eh-XHjaM OAAyry Cap Aaha Cha. AHpHAMHniAMp. MaJuH 5-Aa sa 6-Aa QejHA-Aap B8 Jyxapu JeMasAap K3HA ABDM EpM8«HCTBHWH PSU^H ptjoHy xapo()}A8H axama xy. ryflyC. 0 rVBAAW o H9BPAJUJI. MbJWH 4-A8H 5.H8 fCeHBH KCMa. mbJwh 5-A8 B3 ÓOAKaAa HHCCm CaKHXHHK <Miyo. Cor KYHA8P CeJDcaAa JapaR. Mliim HHCCh CaKRTAHK MaJblH j!LA8 B8 6-Aa Aasay camC. ^ysn P9CVJI0B. ÜHpHJiaH K9HJI, % By B8HAB xapHxaAWi ■» MyhapHCa, Ha Aa t8Chb ABMunr auoonoxH. Km Of kY> A® AsapCajMaaAa aa aAav ohmp *■. «aa raCanoxaMa Baiw - Poctob Joa^. ajro. ■aKHCTpaJUH Jyiif «eTpjniJ«» Jasaa Cap-K8 HHMMuaaaH canr (kq¡i Raax aap. Caja. ■■a— rapxanui    Papa Cajasmi... Kaix afCHpaajH T^rpa AraJcBa pahMaxAH* 9pm 9cK8paa xan a^eaHaaapAan ««■ " 2 rus CBjTIfS Cama laxxupuC. KaHXn nípa KyaaapH. 50-mh ajuapAaa CamjnHuC. ñipa CHjasaa ajpu-ajpu ^x. Aapxa xaaaa oaxjVY Bafupoa>, «Cxa-a», «OHTiaCp» coBxoaaapiuwH axaa« tmn aa raxa npmxMm ounaaMaHMHm. ^ yyjt Ty^jw f    9MM9CM aa xalia oap bcmb oryA.ymaruM CnJaaaHAa KyH.KjaapaH cthH. Cbahp« MiHAapM car oacyH. Tea.xea M3H» I CypBaapxaa «•'TJ Hhxr coüCeanila ra __________ raCHJua    CapKa JamaJup. — raCÍia TBB8 «! thhhC, — xbJRP* n Hoa XMB xyrxy *«. «ataana casaK. Pt. ttiaamaxiM. rapa CaJaaaHaa    Jj jiaxaa. 7 kbmmm Kanq;waiiiHR Cypa. hhah A8, raCHA» A3i Cam HamipAap... K8HA3 axwM OamAaHwC. Coh HAAapAa 10— 12 aa.ia Tapa CHjaaaaa raJWAMC. MHpasMaH Hamajea, Typxan AAAahaep-AHjea, BahHA MyaAAHM... OH.iap Tapa Caja- 39HHM AHp H9.1HUIHH9 CCBHHHp, 9KHH OKHp, MiAJ'apa CacAaJap. xopuarw oJaAwpAap. Topoarwa raxpHHH a», aepahhh ab oayM ycTYHAB X9p axiiABHAap Aaha Jaxmw Casap. K9HA MaMiaxH, AraJeiAap aHAacH Papa. Cara ea JapAUMiáHa romyAyCAap. Kapa an. aaau AaxHAHHAa aacaax xonaaJwC. Tyrpa aaa Cap tjAwr xarayAYMY ~ 317 Manar nyay Papacara JapAUM ipoHAj'Ha KOHypyC. By Canana k9RXA9 CeJyK yp9KAH aAanaap JamaJupAap aa Papa Cajasan a<|)caH9A9pAaH h.,.Tt rtjutwp.    cAnMAHOB.- «XaAF r93CXH*HHH (|)0X0MYX6HpH. É Y f ;