Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:
Next Edition:

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 06, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 6, 1992, Baku, Azerbaijan * MAJ 1992-чи ИЯ Ht » Авиаси}а.    тариэн 0MPYH УЧУШ АНЛАРЫ Ади учуш куну иди. Авна. cwja дэстэсиндэ ]еничэ ис. тифад^э верилмиш ИЛ. 18 тэЛарэсинин heJ’эти Бакы-— Москва peJCHHa Ъазырла-шырды. Командир диспетчер отагында сон мэ’лумат-ларла таныш олур, штурман эсас вэ ehTHjaT мар. шрутлар учуй «курс* Иесаб. ла]ыр, борт радисти «per. ламент* сэнэдлэрини алыр. икинчи тэЛарэчи JyKyn чэки. сини вэ сэрнишинлэрин са]ы-ны дэгиглэшдириб тэ]]арэнин «мэркэз мувазинэти*ни he. сабла]ыр, борт механики исэ чиЬазларын иш габи. лиЛэтини, T9jjapaHHH jar вэ бензинлэ тэ’минатына нэза-рэт едирди. Ишлэр там raj-да]а душэндэн сонра бирлик. дэ метеоролоки]а отагына кэлдилэр. Эсас вэ ehrajaT трасда метеороложи вэзи]. jajлэ таныш олуб лазыми тэ’. л^мат алдылар. TajJapaHHH вэ hej’dTHH учуша там ha-зыр олдугуну билэндэн сонра командир диспетчердэн «учуш тапшырыгы* вэрэ. гини алыб Tdjjapaja кэлди. Командир муЬэрриклэри ишэ салмаг учуй радио илэ диспетчердэн ичазэ алды, тэЛарэни учуш хэттинэ сур. ду. ИЛ-18 бетон золагын устундэ ахырынчы метрлэри «гачан*дан сонра «кучуну* TormaJbi6 haeaja галхды. Ьэ]эчан элли дэгигэдэн сонра башланды. Бирдэн ра-диодан диспетчерин сэси кэлди. heJ'9TH чагырырды. Эсас трасын баглы олдугу-ну хэбэр вериб учушу ehTHjaT траса кечирмэ]и эмр етди. ТэЛарэ Моздок шэЬэ-рини «траверз» кечиб Мин. воды маршруту илэ сур’эт. лэ учурду. Елэ бу вахт... борт механики З-чу вэ 4-чу мупэрриклэрдэ ]агын Ьэддэн ЧОХ ГЫЗДЫГЫНЫ ВЭ T33jHrHH ]уксэлди]инн билдирди. Ьэ- мин муЬэрриклэрдэн алов чыхдыгыны икинчи тэЛарэ-чи мушаЬидэ етди. — З-чу вэ 4-чу муЬэррик-лэри сахла, ¿ангынсендурэни алова ту шла. ма]ени бо. шалт! — де]э командир механика эмр етди. — Олду! — дejэ борт механики эмри тэкрар едиб ишэ башлады. ЛаЪгын сенмурду. Онда II невбэнин ]ангын. сендурэни гошулду, ма]е бошалды. Алов сеиду. Борт радисти Ьадисэни тэфснлаты илэ диспетчера билдирди. Диспетчер невбэти peJcэ эсасэн аеропорта кэлэн тэ]* Japэлэpи деврэдэн узаглаш-дырыб Ье]’этэ мэслэЬэтлэр верэрэк гэза]а уграмыш тэЛарэнин сэрбэст еимэси учуй шэраит ]аратмага баш. лады. Командир агырлыгы 54 тон олан, дерд муЬэрри. киндэн икисй ишлэ1эн тэ]. ]арэни чэтин дэ олса уста, лыгла золага ендирди. Башга бир Ьадисэ 1959. чу илдэ Мрсква — Бакы рё]синдэ баш вермишди. Он. да, Бакыда ¿еничэ исфсмар едилмэ]э башланмыш ИЛ. 18 тэ]]арэсинин командири Марк Лефимович Заика иди. ТэЛарэ Внуково аеропор-тундан галхандан 25 дэги-гэ сонра З-чу вэ 4.чу му. Ьэрриклэрдэ ]ангын ба^и-ланмышды. Ье^эт муИзр. риклэри да]андырыб бе]ук чэтинликлэ ]ангыны сен. дурмуш, тэЛарэни ики иш. лэ]эн муЬэрриклэ Внуково аеропортуна га]тармыщды. Нэтичэдэ 100 сэрнишинин вэ Ье^этин Ьэ]аты хилас едилмишди. Комиссий му. Ьэрриклэрдэ насазлыг аш. кар етмишди. Онда тэЛарэ-лэрдэ Н. Кузнетсовун НКН-4 типли муЬэрриклэри ишлэди. лирди. Бу гэзадан сонра муЬэрриклэри АИ.20 К илэ эвэз етдилер. Лакин бундан соира да гэзалар олурду. Сон. агыр нэтичэлэнэн газа. }а командир С. Л1аховун идарэ етди]и тдJjapэ угра-мышды. О. ГаЬирэ — Москва ре]си илэ га]ыдырды. Ленэ дэ З-чу вэ 4-чу муЬэррик. лэрдэ ]ангын баш вермиш. ди. ТэЛарэчилэр    ]ангыны сендурэ билмэмиш, партла-]ыш нэтичэсиндэ Ье^эт вэ бутун сэрнишинлэр Ьэлак олмушдулар. Гэзанын сэбэби а]дынлашдырылмамыш гал. мышды. Эсл сэбэб Азэрба]. чан авиаси]а дэстэсинин тэ]* ]арэсиндэ баш верэн гэзадан сонра а]дынлашды. ...Вэ нэЬа]эт Ьаггында лап эввэлдэ сеЬбэт ачдыгым икинчи гэза 1960-чы илин и]улунда баш верди. Бу дэ- ^>э дэ комисси]а гэзанын сэ. эбини муЬэрриклэрин на. сазлыгында тапды. Гэзала. рын сэбэблэри Азэрба]чан тэ]]арэчилэри тэрэфиндэн ашкар едилдн]и учуй мэркэз узун муддэт сусду, онларын фэдакар эмэ]и ла]игинчэ ги]. мэтлэнднрилмэди. НэЬа]эт, мэчбури]]эт гаршысында га. лыб тэЛарэнин командири Эли Мэммэд оглу Новрузова 97 сэрнншнни вэ техниканы хилас етди]инэ керэ Сосиа-лист Эмэ]и ГэЬрэманы ады вердилэр. Бу ад Азэрба]чан авиаторларына икинчи дэфэ верилирди. I О вахтлар Эли Новрузова верилмиш ад. бе]ук экс-сэ. да ]аратды. Азэрба]чанда чыхан бутун гэзетлэр онун Ьаггында ]азылар. репор. тажлар дэрч етдилэр. Бун. дан сонра Азэрба]чан тэ]. ]арэчилэринин шеЬрэтн бу. тун республикалара ]а]ыл. ды. Сонра... Сонра исэ гэЬ-рэман... унудулду. Эли Новрузов 1925-чи илдэ Бакынын кечмиш Су. рахански кучэсиндэ анадан олмушдур. О илк дэфэ 1942. чи илдэ Бакынын сэмасыны лап ]ахындан кермушду. Му. Ьэрриклэрин курултусу. тэ]. ]арэнин сур’этли учушу ону heJран го]мушду. Елэ о вахт, дан да учмаг арзусу гэлбинэ ha ким кэсилмишди. Хош. бэхтликдэн бу арада милли кадрлар Ьазырламаг учун Азэрба]чан ’Назирлэр Сове-тинин гэрары илэ Агстафа шэЬэриндэ «Тэдрис авиаси. Ja ескадрил]асынын> З-чу ше’бэси Japa дылды. Мэктэ. бэ 70 ‘ кэнч гэбул олунду. Онларын арасында Эли Новрузов да вар иди. Мак. тэбдэ мунтэзэм кечилэн дэрсЛэр вэ мэшглэр чэтин олса да. hap ше] мараглы керунурду. Бурахылыш му. Ьарибеиин сои илинэ тэса. дуф етди. Кэнч тэЛарэчи. лэри мулки авнаси]а дэс* тэлэринэ кендэрдилэр. Он. лардан Ил]ас Мэммэдов, Кэсэн Нурэли]ев, Эли Нов. рузов. Энвэр Гафаров, Вэ. ли Рамазанов вэ Виктор Ис. кэндэрову ескадрил]алара ]олладылар. Э. Новрузов Бакынын 107.чи авиаси]а дэс. тэснндэ икинчи тэ]]арэчи вэзифэсиндэ фэали]]етэ баш-лады. О, ИЛ-2. ИЛ-12. ИЛ-14 вэ ИЛ. 18 тэ]]арэлэриндэ УЧУРДУ- Сэрйштэли командир олмагла ]анашы. кэнч тэ]]арэчилэрин Ьазырлан. масына да кэркин эмэк сэрф едирди. Э. Новрузов аилэдэ вэ авиаси]ада агсаггалдыр. 1966-чы илдэн тэгаудэ чы-хыб. Ьазырда Азэрба]чан авиаси]а идарэсиндэ кадр, лар ше'бэсинин муДири вэ. зифэсиидэ ишлэ]ир. Лердэ олса да сэмадан а]рылмыр. Бир дэ тез-тез о учушу, JaHa-JaHa Jepa енэн ИЛ-18-и хатырла]ыр. Ариф ЬЭСЭНОВ. Бирка муэссисэси Туркмении Аралыг дэнизи саИилиндэ Сизин э'ла ja¡ истираЬатиниза та минат в ери р. JyKcaK    дарачали хидмат Ьам да СКВ ва маната ен ашаты    г Ьеч олмаса эмурдэ бир кара эсл комфортун на олдугуну кермэк лазымдыр, ja jox? Телефон: 93-41-90. Fax 938236. Telex 142264 Habar SU. МРАДЫЧЫЛЫГ Е’МАЛАТХАНАСЫНДА зтмзтма олунан БЭСТЭКАР Ичтимаи.си]аси кэркинли. ]ин эн ]уксэк негтэ]э, ис-тиглалиЛэт, Вэтэн торпагы-нын тохунулмазлыгы уг* рунда мубаризэнин сон Ьэд. дэ чатдыгы бир вахтда ин. чэсэнэт, мэдэниПэт хадим. лэри дэ мугэддэс чэбЬэнин эскэрлэринэ чеврилирлэр. Халгымызын гисмэтинэ душ-муш бела агыр сынаглар двврундэ рэсм таблосунун рэнклэри дэ, ше’рлэрин мисралары да., мусиги тэ-ранэлэри дэ ити сунку]э. кучлу мэрми]э чеврилмэ. лидир. Бэстэкар Елдар Мансу-ровун мусигиси 20 илэ ]а_ хындыр ки, радио далга. ларындан, телевизи]а вэ ки. но екранларындан, театр сэЬнэсиндэн сузулэрэк урэк-лэри фэтЬ едир. Тэкчэ сон иллэрдэ симфонии оркестр учун ]азды. гы. дердунчу симфоний, «Адажио*. ПассакалиЗа, МаЬур Ьинди симфонии му-гамыны ге]д етмэк олар. Онун «Бэхт узу]у>, «Бэхтэ-вэр» бэдии филмлэринэ, ]ан. вар 11адисэлэринэ Ьэср олун. муш «Мугэддэс ода ]ана-рам». «Озкэ алэм, ]ахуд ид. ракын керунмэмиш дун]а-сы», муЬачир шайр Алмаз Лылдырыма пэср олунмуш «Шаирин сэси* сэнэдли филмлэринэ. елэчэ дэ «Куз-ку», «Дэнизэ сэ]а11эт» мулт-филмлэринэ ]аздыгы муси-ги додагларда зумзумэ едилмэкдэдир. Елдар Мансуровун ]ара. дычылыг диапазону хе]ли кенишдир. Озунун деди]инэ керэ театр тамашаларына ]аздыгы мусигн онун бир бэстэкар кими пухтэлэшмэ. синдэ аз рол о]яама]ыб. Те], мур Елчинин «Диши чана. вар*, Марат Ьагверди]евин «Мэ’шугэлэр*. ЭЬмэд Оруч-оглунун «Пул дэлиси*. Кеорки XyraJeBHH «Севки, лимин анасы* п]еслэринэ ]аздыгы мусиги тэкчэ мил-лили]и илэ де]ил. Ьэм дэ тамашаларын нде]асынын даЬа долгун ифадэсинэ у]ар. лыгы илэ фэрглэнир. 250-дэн чох MahHbi, нечэ. нечэ тамаша вэ кинофилм мусигисинин. симфоник эсэр. лэрин муэллифи бу кун Ьансы га]гыларла ]аша]ыр? — Бир нечэ кун эввэл Je. ни эскэр маЬнысыны битир. мишэм. Халгын, де]ушчулэ-римизнн хошуна» кэлэрсэ езуму хошбэхт санарам. Бундан башга JYHECKO хэтти илэ Ьазырладыгым «Азэрба] чан мусигиси» вэ ком. пакт дисклэр елэ билирэм ки. елкэмизин дун]ада та. нынмасы саЬэсиндэ кичик аэЬмэтимдир. — Кэрэк ки, ики ил эв. вэл jyHECKO-да рэЬмэт. лик атаиызын ]енн валы да бзграхылмышды... — Бэли. БэЬрам Мансу. ровун 80 иллик ]убиле]и мунасибэтилэ. JepH кэл-мишиэн flejHM ки. бу ]уби. nej Санкт.Петербургда дев. лэт театр вэ кино инсти. тутунда да ге]д олунду. Алмани]адан тэбрик мэк. тубу алдыг. Таиынмыш тарзэнин хатнрэси тэкчэ чанындан артыг севди]и догма Вэтэниндэ ]ад едил-мэди. Онун саглыгында ha. зырладыгы «Хатирэлэр»’ китабы исэ 1985-чи илдэн «Ja3bi4bi» нэшри]]атында ja. тыр. СеЬбэти ]азды: Салар АСЛАНОВ, «Халг гэзетн»нии мухбнрн Гэзетимнзии невбэти немрэсн ма]ыя 8-дэ чыхачаг. «ЗаРИНГАЛАвНЫН ИЛК АДДЫААЛАРЫ . , Лерик минерал су исте!1. салат тикиш фирмасы етэн илин сонунда тэшкил олу-нуб. Муэссисэнин .директору Мирэли Багыров де]ир ки. мугавилэ илэ бир Ьектар торпаг саЬэси ичаре]э ке. турулуб. «Бадамлы» типли «Зэрингала» булагында ]ер-ли иншаат материаллары Ьесабына сех тикилиб. «Зэрингала* да муаличэ-ви эЬэмиБэтэ малик су]ун бутулкалара долдурулмасы-на ]а] а]ларында башланы. лачаг. Ьэр кун 7,000 бутул-ка су ра]онун тнчарэт вч иашэ об]ектлэринэ кендэри-лэчэк. Кэлэчэкдэ «Зэринга. ла»да кенишлэндирмэ иш.. лэри апарылачаг. даЬа бир сех ишэ салыиачаг. Ра]он аграр сэна]е комбинаты кичик девлэт муэс. сисэсинэ лазыми гэдэр техника а]ырыб. Лакин фирма, нын чэтинликлэри, .проб, лемлэри Ьэлэ чохдур. Ин. шаат материаллары. * га], наг апараты учун Ьиссэлэр. тикиш сехи учун парча чэтинликлэ тапылыр. ИлЬам ИБАДОВ, «Лерик» гэзетииин эмэк. дашы. Г 1 AKU-INVEST an-Germany Joint Venture /0 'CD —^"BAKU-INVEST” Азарба]чан-Алмани]а бирка муассисэсинин бв1нэлхалг бизнес маркази вэ ’’TURAL COMPANY LTD” фирмасы бутун мара^аианАШ^ШШйШРШ^Р Исраилэ ^ дв’вэтЩрк- ' ■:<' *■ иалныз бизим васитамизла гаршылыглы манфает верен    контрактларбатламаг вэ бе/налхалг нумуна узра диплом-сертификатлар алмаг имканындан истифада еда биларсиниз! Исраила са]аКэт програмына раЬат отеллэрдэ (7 кун Тел-Эвивда даниз саИилиндэ, 7 кун ОДерусалимда кал саИилиндэ) ]аша)ыш, маркетинг вэ менечмент узра муИазирэлэр курсу, Исраил бизнесменлэри илэ карушлар, Исраилин габагчыл фирмаларына баш чэкмэ, бир чох мэдэни тэдбирлэр дахилдир. Бакыдан ]ола душме - 7 и]ун. Бакьда келме - 21 и]ул. 0дэниш нагдсыз вэ нард Иесабладыр. Мэ'лумат телефонлары: 66-03-15, 93-44-57: 95-68-00 (саат 20-дэн 23-Ьэк) Унванымыз: Бакыш., Уритски кунэси, 22. N -адг ж ►xìì XXNT-STOCK COMPANY V ALFA-ECO самцдо ниркати Мугавмлв гм|м»тлмрм всасында вл мт илмв |умдаи токуммуш Азорба|мм халчаларыиы алыр. Гм|матлар маната аа СКВ ила ада-нмлмр. Халчаларын харичда мстеНсал олунмуш (уксок ко|фм||отлм ип-лмклора да]ншдмрилмосн мумкундур. Мнинмал Ночмм 40 квадрат-мотрдан аз олма|араг малларын топдансатыш Наяыида котнрмлмосм хаНиш олуиур. Мубадило ва сатыиалма амоли||атлары ширкатни аибарында аша* гыдакы унааи узра апарылыр: 129515, Москва, Проскоаина кучасн, 21. Ма'лумат талафонлары: 187-09-70; 101*90-24. А < А < ж*. 9ЕСЛУ6ЛИКАСУ . маденииФт НАЗИ9ЛИ1И АэербАПАН давяат АКАДЕМИК ОПЕРА ва БАЛЕТ ТЕАТРЫ РЕСПУБЛИКАНЫН ЭМЭКДАР АРТИСТИ ГаНДАБ ГУЛМЕВАНЫН мштнракы ила Ма|ын 0* да -    Y. Наныба|оа «ЛЕ1ЛИ ва маинун» 3 Нмссалм опара ^ J ЛЕ1ЛИ — Гаидаб Гулм)ааа    : МЭИНУН — Рафмг Элм]ав Тамаша саат 19-да башлаиыр. Бмлатлар таатрыи кассасыида саат 10-дан 16* дай сатылыр. A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭНСИЛИ НАЗИРЛИЖ шакили аласкар адына шаки мусиги техникуму 1992 —т 1993-ау даре млн учуй а)аин ва ги|абм ша'балара ашагыдакы мхтмсаслар узра талава гавулу с'лан едир: OJAHH Шв Б91Э: фортепиано, симли алатлар (скрипка), иафасли алатлар (клариат), халг чалгы •латлари (тар, каманча, гармаи), мугамат аа халг маЬнылары (сас), хор дирижорлугу ва мусиги иеэе-pnjjacM. THJABH Шв'БЭЮ:    фортепиано,    халг чалгы алатлари (тар, камаича, гармон) аа мусиги назари)-|аси. Мдктаба дахил олмаг иста{аилар директору и адына ¡аздыглары apnaeja ашагыдакы санадлари алааа атмалидирлар: —- натамам ва ja там орта таЬсил Ьаггында са-иадии если; — 086/У намрали тибби apajuw; — 3X4 см. алчуда 4 адад фотошакил; — амак ва ja колхозчу китабчасыидаи чыхарыш (ишла||аилар учуй). ГЕЗД; ги)аби ma'6aja дахил олмаг исте)енлер иш ]ариидаи ара{ыш тагдим атмалидирлар. 0]аии ва rHja6n uie'6eje ¡ашындаи асылы ол-Majapar натамам ва там орта теЬсилли, ушат муси* гм мактаби Ьечминде Ьазырлыгы олаи, габул мм-таЬанларыны муаеффегийетле варан ва мусабигадам качай аатаидашлар габул олумурлар. Ги|аби lua'éaja санедлер Ма] а)ыиыи 31-дак, ajaHM ша'ба]а иса и]ул ^¡ыиыи 5-дак базар куила-риндаи башга Ьар кун cahap саат 9-даи ахшам саат 17’дак габул олуиур. Ги|аби шагб#!а габул имтаЬаилары и]умуи 1-даи 10-дак, а]аии ma'6aja иса и{улум 1-даи 15-дак ка-чирилир. Натамам орта таНсмл асасыида мактаба дахил олмаг иста|аилар: фортапиаио, скрипка, клариат, тар, каманча, гармон, хор дирижорлугу ва мусиги незери)]еси ихтисаслары узра — ихтисасдан, солфачио аа мусиги иазари(]асиидаи ¡азылы ва шифаЬи, аиа дилиидам {азылы (имла), аиа дили ва адаби]]атдам (шифаЬи) имтаЬан вармалидирлар. Там орта таНсмл асасыида мактаба дахмя олмаг мста|аилар; мугамат аа халг маЬнылары (сас) ихтисасы узра — ихтисасдан, мусигиии гаврамадан (ритм, ашмт-ма, ¡аддаш), аиа дилиндан ¡азылы (имла), аиа дили аа адаби^атдаи шифаЬи имтаЬан вармалидирлар. Эсас умумтаЬсил. мактаблариии ферглемме, орта мактаби гызыл ва ja кумуш мадалла, орта техники паша мактабини фарглаима диплому ила гуртараилар умумтаЬсил фенлери узра имтаЬан* лардаи азад олумурлар. Ихтисас фаилариидан имтаЬанлар бириичи ола-раг кагурулур. 1уксак г^мат алмаг учуй такрар имтаЬан aapMaja ичаза аарилмир. Узурсуэ олараг имтаЬаилардаи бирина калма{аи абитури]аитлар иавбати имтаЬаилара бурахылмырлар. ИмтаЬанла* рын бириндем rajpM-кафи ги^мат алан абитури]аит-лар дикар имтаЬаилара бурахылмырлар. Телебе сыраларыиа габул rajaon ша'бада *jy-иуи 15-дак, ajaHM ша'бада иса и{улун 20-дак апарылыр. Паспорт ва ja .догум Ьаггында шаЬадатмама, Ьарби билет ва ja чагырыш аарагаси санад вараркаи шахеан тагдим олуиур. ТаЬсил муддети ajaHM ша'бада 3 ил 10.aj, г^аби ша'бада иса 4 ил 10 а{дыр. Дарслар Аэарба{чан аа рус диллариида качи* рилир. Дарслар самт{абрыи 1даи башлаиыр. Даре башлаиаидан соира 10 куи муддетинде узурсуз олараг дарса калма{аи талабалар мактабдам хари« олумурлар. ЕЬти)вчы олан талабалар ¡атагхама ила та'мии олумурлар. ТЕХНИКУМУН YHBAHU: Шаки шеЬери, «XVIII аср гала диварлары». ТЕЛЕФОН: 4-24-30. ДИРЕКТОР ЛУГ. АЛЛА* РОЬМОТ. ВЛ9СИЯ Н. Нэриманов адына АТУ-иун тибби вв бноложи физика кафедрасынын эмэкдашлары иш ]елдашлары Наткгэ Ьвсвяова]а, анасы * Сура хакыиык в эфа ты мунасибэтилэ дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верирлэр. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Те'сисчмлор: Азарба|чан Распублмкасы Президенти Апараты ва «Халг газатнвнни журналист коллактнаи. Учредители:    Аппарат Празиданта Азарбайджаи- ской Распубйнкн и журналистским коллектив «Халг га-зати». РадаксЦаныи уиааиы: 378150, БАКЫ ШЭНЭРИ, Б01УК ДЭНИЗ KY40CH. 18. 'Телефон лар: ма'лумат учуй — 93-84-92» ж »форма сЦа — 93-82-37, реклам хндмати муЬасиблик — 93-34-23» корректор лар — 32-12-74. Навбэтчм редактор ч. элшва 93-79-81» . Д1»П ( J ЛЩВДОгС wöl« ( 4133496769 IO II 13 131 ♦ Баш, «Азэрба}.«»» натреМатяпя маМмсж. ^ ' 1 ;
RealCheck