Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:
Next Edition:

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 06, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 6, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 6 MAJ 1992-ми ИЛ. MS 89 Ичмалчынын    niдл TYPK ДУШАСЫНЫН р Е А Л Л Ы f Ы ^9 Ьекумэтинин баш- сеслэри инкишаф 1 БУРА ватондир. шоки Ермэннстандан, Даглыг Гарабагдан, 0з-бакнстандан дидэркин салынмыш беш минэдэк гачгын учун 1Ыэки**икннчи вэтэнэ чеврнлиб Инди гэдим ди]арын га]гылары. на бнр rajFbi да элавэ олунуб. Хочалыдан, Ьатта ашагы Гарабагдан дидэркин душэн. лэр Шэкнни «Вэтэн» де}иб кэлиблэр. Гачгынлара шэЬэрин гонаглары да бн- канэ галмырлар. Бу )ахынларда Турюфдэн кэлмиш дин хадимлэри Ьэр гачгына 200 манат мэблэриндэ Jap дым кестэрмишлэр. Ди кэл адамлар ез Ьалал эмэк Ьаглары. ны, пенсн1аларыны, муавинэтлэрини ала билмирлэр. Нард пул чатмыр. PaJoHyH ^чра haKHMHjJaTH вэмдаЗЗэтдэн чыхыш J(Wiy ахтарыр. Трикотаж истеЬсалы илэ мэшрул олан муэсснсэлэрэ кочкунлэр учун фэрди ке)нм тнкмэк тапшырылмыш. дыр. Тнчарэт тэшкнлатлары да бу ншэ чэлб ОЛХочалаУгачгынларынын эксэри]]этн Шэ. ки 1емчилик-Ье1вандарлыг муэссисэснннн эразисиндэ Зерлэшмншдир. Догма JypA-(уваларындан дидэркин душэилэрэ экин вэ ев тикинтнси учун торпаг саЬэсн ajpw. лыб. „ еэбэкистаиын Эидичаи ш^зтиядав кэлмиш турклэр дэ бурада сырыиачаг тапмыш. лар. 62 ¿ашлы МэЬэммэд Рнчэбов, онун ая. лэси, бахышларындаи кэдэр сузулэн бу ушаг да бизим тарихямнздири Тэки тарнхян бу сои дэрсняи унутма. jar. Рафнг САЛМАНОВ, «Халг гэзетн*нжн мухбнри. (Фотолар муэллифиндир). Маним    фн Ишда Иагигат «врак олсун Республикамызда адамла-рын сиЗасэтэ марагы, ин_ формаси)а]а дахили еИти-jasbi, девлэт вэ Ьекумэт ишлэринэ диггэти Иеч заман индики гэдэр кучлу олмамышдыр. Ьамыны ejHH суаллар марагландырыр: ¡олумуз hajaHaAbip? Тале]и-миз нечэ олачаг? Игтисади. cHjacH. Иэм дэ мэ’нэви беИран бизи чуг_ лajыp. дахили идарэетмэ ме-ханизми елэ бил ки, кор-шалыб, мэнзил истисмар саЬэлэриндэн башламыш Со_ ветлэрэ, ичра haKHMHjjaT-лэринэдэк ичра ишини тэш-кил етмэк вэ истигамэт вер-мэк просеси елэ бил ки. донуб, сустЛЭШИб. Вэзифэ вэ рутбэ саИнблэри санки оз гынларыйа чэкилиб, oha-линин белэ aFwp Кунундэ онларын дэрд-сэринэ гал-маг мэсэлэси унудулуб. сыра Иалларда дэн халг геЗрэтини чэ-кэн. езуну ода.алова атан. шэхси рифа!шны умуми ишэ гурбан верэн намуслу адамлара биканэлик кестэ-рилир, онларын xejnpxah н^}этлэри вэ эмэллэри иш-базларын вэ вэзифэ Ъэрис-лэринин фонунда санки ке-рунмэз олур. B93Hjj0TA3H чыхыш joлy гэти шэкилдэ сездэн ишэ кечмэкдэ олмалыдыр. Нечэ дejэpлэp, Kepnj9 joл Азэрба]чан Респуб. чани.дил- мызы» cajbip. «дидэркин. лэримизи» hecaблajыpыг. Ьэм дэ онлара ел Зардымы-нын мигдарыны билмэк ис-тэ]ирик:    топланан пуллар hapa хэрчлэнир, харичдэн кендэрилэн Иуманитар jap-дым кимлэрэ вэ нечэ naj-ланыр, — де}э суал едирик. Амма дэгиг чаваб верэни-миз JoxAyp. Ачыгыны де-joK ки, елми статистика. демографии ишин тэшкили дэ инди Ьэмишэкиндэн да-ha зэруридир. Амма harr-heca6 гарышыб, аз гала joxAyp. t . ликасыны вэ халгыны тарих итиб, бир дэ ешидирсэн ки олдугча чэтин вэ амансыз сынаглара мэ’руз rojMyui, зарлыгымыз,’ ирадэмиз. та-' ле]имиз имтаЬана чэкил-мйшдир. «Олум, ja ел ум» — диллемасы. Сон вахтлар парламент, Милли Шура ичласларындан милjoнлapлa манат Зардым пулу унванына чaтмajыб, колуну flajHuiHÓ», rHjM8T- ли сигаретлэрэ, «одлу. нег-тэлэрдэ» «керкэмли шэхс-лэрин» фэaлиjjэтини лентэ кечурмэк учун харичи ки- Ачыгыны AejaK ки, кеч-миш ССРИ эразисиндэ олдугу кими. биздэ дэ демократка дэЗишиб anapxHjaja уз тутур, базар urTHcaAHjja-ты базар мohтэкиpлиjинэ "сврилир. «Миллэт нечэ тарач олур-олсун, нэ ишим вар.» нидасы вэ hajaMaHbi елэ бил ки. бу кунумузун сомасында сэслэнир. Мафи-¡адан данышылыр, кизли игтисади jjaTAaH бэЬс олунур. FapaóaFa. гачгынлара jbirbbiaH вэсаитин йэзм ра-бедэн кечирилмэси hajaMa-ны ешидилир, амма нэф-CHAojMa3. козуflojмазларымыз инсафа кэлмир ки. кэлмир. А\ы Ьамы AYHjacbiHbi дэ-Зишэндэ Иэрэнин кезуну бир овуч торпаг ортэчэк, ики метрлик аг кэфэн hap ада-ма кифа)эт едэчэкдир... Бэс ничатымыз нэдэдир? Чыхыш Золуну тапмаг учун на етмэли? Дог руду р. Али Советин JeHH рэИбэрлиЗи. Милли Шура белэ суаллара чаваб ахтарырлар, сон вахт- тлэ-иш- дэ чевиклик вэ мэгсэд]ен-лук JapaTMara башламыш. лар. Милли Шураньш тэр-кибиндэ мудриклик кестэ-рэн. эмэл# иш KepMaja чан ртан, B93HjjaTA3H чыхыш чамаат (тeлeвизиja тамаша- НОнамералара. баИалы вэ japaшыглы эчнэби машын-лара сэрф олунуб. Башгасынын бэдбэхтлиЗи узэриндэ гурулан фираван-лыг пуч олачагдыр. Тарих буну дэфэлэрлэ субут етмиш-дир! Инди бэдбинлэшмиш халгымыза никбинлик ашы-лajaн, умид верэн. гэлэбэ еНминэ naFbipaH эмэли кемэк. Иэгиги japflbiM лазым. дыр. Инди Y3ejHp Ьачыбэ-joeyH «Чэнки»си, Муслум MaroMajeeHH «Азэрба^ан чылары да) Ъаглы наразылыг едир. 0зуну идарэ едэ бил-Majan. сезунун дэЗэрини гиЗмэтлэндирмэЗи бачарма-jan адама миллэтин вэкил-лиjини нечэ тапшырмаг олар? Ачыгыны AejaK ки, бир чох депутатларда парламент мэдэниНэти чатыш-мыр (буну е]рэнмэк учун йэм милли тарихимизин дэрслэри. йэм дэ дерд-беш иллик эмэли иш бэс дejил-ми?), полемика мэрифэти, суал-чаваб етикасы. фик- _____________ рин исбаты усулу, инандыр- чвллэриндэ» суитасы. Гара ма аргументи, динлэмэк TapajeBHH «Марш»ы, Haha-Ьевсэлэси фopмaлaшмajыб. ]Эт, Чаваншир Гул^евин Хусусилэ JeHHAaHrypMa си- «A3ap6aj4aH эскэри» марш-]асэти ифласа уградыгдан маИнысы. вэ дикэр мажор сонра кечмиш ССРИ лидер- руИлу мусиги эсэрлэри, лэринин вэ’длэринин jaлaн халгын AajaHaTHHHH моИкэм-олдугу. адамларын • умид- лэнмэсинэ эмэли кемэк, лэринин боша чыхдыгы бир эскэрлэримизин гэлэбэ ЭЗ-шэраитдэ даЬа халг баш- мини артырмаг учун чылары нашылыга )ол вера    ^    МЭк"р"кдИр    Тада билмэзлэр.    салаг ки. hap бир халгын Инди заман башга заман- гэПрэманлыгы вэ óejY^yjy дыр. Бутевлукдэ халгы- онун тарихин чэтин анында мыз ajpbi-ajpbi адамлары- сынанмасында, ез\н\ элэ рлар. сон вахт- мыз’ зи7алыЛарымыз, техни- ала билмэсиндэ. ирадэсиндэ. лар онлар ез фэалинэтлэ- каМы3 сэрвэтимиз, коммуни- мутэшэккил бирл^индэ оу-рини чанландырмыш, иш- KaCHjaMbI3 бизи муасир си- тун н^^эндэлэринин вэ- вилизacиjaлы дун)анын ор- зифэ вэ пешэсиндэшсэр-битинэ чыхармышдыр. Кут- вэтиндэн вэ имканындан. лови ичтимаи шуур, милли чаван вэ ja гочалыгындан, манлик шуурумуз инки. киши. ]ахуд гадынлыгындан шаф едиб формалашыр, эсл асылы onMajapar >муми досту-душмэни инди-инди душмэнэ гаршы муба]ризз учун конкрет joллap cвjлэ- ^aHb,jbI6 Ce4Maja бaшлaJы- апарыб гэлэбэ газаниасын-JaH миллэт вэкиллэри, аз    Jaj    aj    napTHjanap-    да мYэJJэнлэшиp, rHjMaT- дб олса. вар. Харичи иш. * ’„драмнамэлэр ирэли су- лэндирилир. лэр. мудафиэ вэ дахили иш- • „улур, фикйр вэ бахышла- Инди коммерсэда вэ ко-лэр назирликлэримиз сукут ш MYxтэлифлиjинэ MejAaH mhcJoh тичарэтини hHMaJa бузуну гырмыш, пэрэкэтэ верилИр( Халг ЧабЛэсинин едэнлэр дэ. мухтэлиф ассо-кэлмишлэр. Лакин реал. НуТЛЭВИ’Ьэрэкат далгасы coj- сиас^алардан naj аланлар ппик дашларымызда фэаллыгы да, кеЛиэ кэмилэрдэ рес-вэ мубаризлик руЬуну ар- торан вэ меЪманхана «сах-тырыр. Амма елэ бурадача ла]анлар» да, козэкерунмэз ¡ада салаг ки. Халг Чэб- сехлэрдэн кэлир котуран-Иэсинин вэсигэсиндэн суи- лэр дэ. хэлвэти HrTHCaAHj-истифадэ едэрэк еткэмлик костэрэн. «МЭНЭМ-МЭНЭМЛИК» xэcтэлиjинэ тутулан адамлар да hapAarf nejfla олур: нечэ ки, милли Мудафиэ эс- Елм адамларымыз иамишэ АХТАРЫШДА Республикамызда минерал суларын елми тэдгигинин эсасыны п^ан кeoлoкиja-минepaлoкиja елмлэри доктору, профессор Эзиз Эскэ-ровун 85 jaшы тамам олур. Онун jeтишдиpдиJи елм-лэр намизэдлэри вэ доктор-лар арасында Aзэpбajчaн, Курчустан, Дагыстан, Иорданка, Эфганыстан, Бангладеш, Элчэзаир, Bjeтнaм кими олкэлэрин HYмaJэндэ-лэри вар. 45 ил Бакы Девлэт У ни. верситетинин Иидрокеоло-ки5а кафедрасына рэИбэр-лик етмиш керкэмли алим Иазырда орада елми мэслэ-Ьэтчидир. Эзиз Эскэров 1907-чи ил. дэ Дэрбэнд шаИэриндэ мэш. Иур папагчы уста Ьэмзэнин аилэсиндэ дун^а кез ачыб. Дэрбэнддэ jeддииллик мэк. тэби битирэрэк Дагыстан a j рыча китаб йа.тындз чэ п олунур. Алим Иэлэ о вахт rejfl едирди ки, Талышын Халг Маариф Комиссарлы- минерал суларындан исти- гынын TOBCHjacH илэ 1924-чу илдэ Бакы Педагожи Техникумуна кендэрилиб вэ бурада тэЬсилини баша вурдугдан сонра МаИачгала-ja raJbWbi6, «Дагыстан фу-гэрасы,» г^зетинин мэс’ул катиби вэзифэсиндэ чалы-шыб. 1925-чи илдэ ону Бакы Девлэт Университетинэ кен-дэриблэр. Ьэмин вахтдан инд^эдэк Эзиз муэллимин hajaTbi университетлэ баг-лыдыр. 1934-чу илдэ университе-ти фэрглэнмэ диплому илэ битирэн Э. Эскэрову елми шуранын гэрары илэ кео-лoкиja вэ палентолок^а ка-федрасында аспирант сахла-jbiónap. О, умуми кеолоки-JaAan тэчрубэ дэрслэри апарыб. педагожи фэaлиjjэти-ни елми ищлэ мувэффэг^- фадэ кеоложи марагдан башга, Ьэм дэ девлэт aha публикасы ЕА-нын хэбэр-лэриндэ вэ БДУ-нун елми мэчмуэлэриндэ бу мевзуда чап eтдиpдиJи мэгалэлэрдэ мутэхэссислэри Иэмин МЭ-cэлэjэ даИа чох диггэт Je-тиpмэJэ чагырыр. 1989-чу илдэ «Маариф» нэшpиJJaтындa бурахылмыш «ЬидpoкeoлoкиJa» дэрсл^и профессор Э. Эскэровун педагожи hэJaтындa муЬум Иадисэдир. Бурада Иидро-кeoлoкиjaнын бир елм кими формалашмасы, Лер га-быгынын мухтэлиф нов сулары вэ онларын тэбиэтдэ девраны. суларын тэснифи схемлэри. минерал булагла-рын Japaнмacынын физики-ким1эви вэ кеоложи-струк-тур шэраити, нефт ]атагл%-рынын Ьидрокеолок^асы барэдэ этрафлы мэ лумат верилир. Дэрсликдэ чел Пидрокеоложи тэдгигатла-ры, минерал суларын тэд гиги вэ каптажы, санитар-муйафизэ мэсэлэлэри не- чдеы Оуле1м«н Дэмирелин J* чагырмышдыр. С. Деми. Aeep6aJ<iaHa ресми сафари рал демишдир. «Дун^а бир. чэми 24 саат давам етмиш- лиJинин республнка)а му-дар Бу ил 1аиаарыи 24-де насибети сечкмврин эсл Анна рада имзаланмыш дост- демократии эсасда луг. эмэкдашлыг вэ меПри- мэсиндэн хе]ли дэречэдэ бян гсмшулуг Ьаггында му- асылы дыр». . гавилэнин муддэаларыны TejA етмэк лазым дыр ки. инкишаф етдиоэн бир сыра Турюф сэнэллэо гэбул олунмасы салман республикаларына уч^ Иэмин муддэт дэ ки. JyKcaK сэви])9дэ нечМиш Аа1эт етмишдир. Хатырлат- гысамуддэтли сэфэри, онр маг истэрдимРки. буР сон сыра муЬум мугавилэлэр 25 ил эозиндэ С. Дэмирэ- багланмасы Рус^анын Jy-лин Банька икинчи сэфэри хары д*^эр"”дэ ^у ^ иди. Анчаг бу дэфэ турки- лэ гаршыланмыш^ б> сэ-Jwh али гонаг мустэгил су- фэрэ рэсмы верен девлэтин najTaxwHa мэм*шдир.    Ла^кин Русина кэлмишди вэ биз Москваньш тeлeвизиJacынын базар ку-pa'jHHH ^рэнмэдэн. онун ну кестэрилмиш разылыгыны алмадан. бэра- програмынын бэоЬугуглу тэрэфлэр ки- TypKHja Ьекумэти башчы-ми сазишлэр багламаг имка- сынын Бакы|а сэфэрини чох нына малик и дик.    гэрибэ шэрЬ е,Д9Р®« Турки]э баш назиринин ныз буну демишдир ^ ки. сэфэр программ зэнкин Шэрг адэти узрэ гонагын иди. Республика мэтбуатын. aJaraapN алтында ики гузу да 6v барэдэ этрафлы he- гурбан кэсилмишдир. сабатлар дерн ¿Гунмушдур. Турки]э нлэ Азерба)ча. Онлары тэкрар етмэдэн ны чох rnej бирлэшдирир— Jaлныз буну хатырлатмаг динимиз. M9AaHH]jaTaapHMH3 HCT9jHp9M ки. гонагымыз ВЭ дилимиз, адэт вэ эн энэ-Бакыда Турк^э сэфирли- лэримиз бирднр. ьу ики Jhhhh ачылмасына пэср гэдим девлэтин биР*^8Р” олунмуш кутлэви митинг- илэ элагэ симагасына дэки чыхышында демишдир: узуи онилликлэр oojy сун и «60 mhbJoh Ьэмвэтэнимин энквллэр терэдилирди. ан-адындан сизэ аловлу салам чаг мэкэр инди халглары-}етирмэк    HCTajHpaM. онлар    мызын    достлугу вэ    эмэк- Иэм чэтин. Иэм дэ севинч- дащлыгы h®P, ли анларда Ъэмишэ сизин-    efl«aj9    гаршы 1енэлдилмиш- лэ биркэ    олмуш вэ олачаг.    дирми?    Элбэттэ Jox    Эмэк. лар». Бу созлэр Иамы тэ- дашлыгымызын |еканэ мэг-рэфиндэн разылыг Ьисси илэ сади халгларымьвзын рифа-гаршыланмышдыр.    Ъыны та’мин етмэкдэн иба- Чэми бир кун эрзиндэ биз рэтдир. бир даЪа    эмин олдуг ки.    Лап    ачыг десэк,    **®КЭР Суле1ман Дэмирэл 67 Ja- Гарабаг мэсэлэсинда Р>си_ шында олмасына 6axMaJapar. Ja pэhбэpлиJинин ермэни. JeHa дэ ишкузар вэ тэшэб- пэрэст сиЗасэти — кечмиш бускар бир девлэт хадими. Иттифагдан она ирсэн кеч-дир. Бутун Шэргдэ тэчру- миш бу cHjacaT бизи дапа бэли cHjacoTHH. игтисадчы е’тибарлы вэ сэмими мут-вэ CdHajeHH кими танынан тэфиглэр ахтармага мэчбур Дэмирэл кечмиш Иттифагын eTM9jH6MH?! Ьэлэ ону деми-мусэлман республикаларына рэм ки. 40-чы иллэрдэ jaл-бир 11эфтэлик чэтин сэфэ- ныз мусэлман ^«спублика. ри муддэтиндэ Ьэмкарлары лары оз элифбаларындан нлэ бирликдэ чох иш керэ зорла мэЬрум олунараг ки-билмишдир. Мэсэлэн, Ба- рил элифбасына KenMaja кыда имзаланмыш мугави- мэчбур едилмиш. курчу вэ лэдэ елм, техника, aBHacHja ермэни элифбаларына исэ вэ автомобил HaMHjjaTM, тохунулмамышдыр. тeлeвизиJa вэ радио, мэдэ- цнди турк миллэтлэринин HHjJdT вэ тэИсил. кадр ha- биpлиJи, Орта Acnja дев-зырлыгы саИэсиндэ кениш лэтлэрнннн вэ A39p6aj4aHMH эмэкдашлыг программ му- TypHHjaJa JaxHHnamMacM aJj3H едилмишдир. Анадолу Просеси илэ элагэдар ола-Акентл^и илэ Азэринформ раг бэ’зилэри нэдэнсэ на-арасында эмэкдашлыг вэ р^атлыг вэ Ъэтта эсэбнлик информас^а мубадилэси {¡исси кечирирлэр. Иранла Иагтында чохдан кезлэни- «ахынлашдыгымыза керэ би-лэй1 Протокол имзаланмыш- зи ислам тэмэлчилиJнндэ. дыр. Протоколда ики дев- Typwija илэ меИрибан муна-лэтин najTaxwapbiHflrf мух- сибэтлэримизэ корэ пантур-бир мэнтэгэлэри ачылмасы КНЗМдЭ тэгсирлэндирирлэр. миТ/этн дашыГыр. э” Эске. «иш шерИ олунур. ров 1949-чу илдэ М. В. Ло-    Эзиз муэллимин чел-тэд- моносов адына Москва Дев- гигат ишлэри вэ елми ах-лэт Университетиндэ «Азэр- тарышлары са^эсиндэ рес-ба1чан ССР-ин минерал бу- публикамызда 100-дэн артыг лаглары» мевзусунда док- муаличэхананын эсасы го-торлуг ишини бeJYк мувэф- Jyлмyшдyp. Бир сыра мине-фэгиjJэтлэ мудафиэ едир. рал булагларын этрафын-1954-чу илдэ аjрыча китаб да исэ Jepли эИали езу му-кими нэшр олунмуш Иэмин аличэ евлэри тикмишдир. эсэрдэ вэтэнимизин мине-    Профессор Э. Эскэров рал булагларынын эксэр^- ик|| дэфэ уНизерситетин кео-jэти Иагда этрафлы мэлу- локи^-чографи1а факултэ, мат верилир.    синин деканы сечилмиш- Лорулмаз алим 1986-чы дир. 1952-чи илдэ онун тэ-илдэ А. Асланов вэ X. Нэ- шэббусу илэ университетдэ сирова илэ биркэ JaздыFЫ hидpoкeoлoкиJa ихтисасы «Нахчыван МССР-ин мине- тэ’сис едилмиш вэ нами. рал сулары* монографик зэдлик мудафиэси учуй эсэрини чап етдирир. Бу- елми шура . ]арадылмыш-рада Нахчыванын 215 ми- дыр. Алим езу Jeкдилликлэ булагындан, о чум- шуранын сэдри сечилмиш- пп wmn    *    •'»'т    т*-- —*    не рал оулагындан. о «у"-    vv    — jэтлэ элагэлэндириб. Отэи Л0^эн <БадамЛы*. «Сираб». дир. Сонралар елми шура муддэтдэ о, 3 мoнoгpaфиJa, 1 дэрслик, 6 елми.кутлэви китабча, jYЗЛэpлэ елми мэга-лэ чап етдириб. Э. Эскэров 1938-чи илдэ «A3ap6aj4aHbiH чэнуб-шэр-гинин минерал^ булагларынын кеолоюфсы* мевзусунда намизэдлик ишини мувэффэп^этлэ мудафиэ едир. 1940-чы илдэ эсэр «Bajxыp» суларынын муа- кенишлэндирилмиш вэ ора-личэ xycycHjj9MapHHA9H эт- да онларча намизэдлик вэ рафлы бэЬс олунур.    докторлуг диссертас^асы н ^    л    мудафиэ атунмушдур. Сон вахтлар тэбии мине-    Сэрдар    СЭМЭДОВ рал булагларын горунма-сы, онлардан сэмэрэли ис-тифадэ мэсэлэлэри вэ эт-раф муИитин муЬафизэси алими даИа чох нараЬат едир. Э. Эскэров A33p6aj4aH Рес- БДУ.нун кеолокя1а вэ Ьидрокеолою^а кафедра-сывыя мудири, профессор СубЬи БЭКТАШИ, профессор. да иэзэрдэ тутулур. п hap бир cahHÓ- 'Элбэттэ, баша душмэк ла-эр би кар MyaJJaH бир муэссисэ- зымдыр ки. J3 бирчэ доллар пул roj-маздаи эввэл онун игтисади B93Hjj9TH илэ марагла- Чэнаблар, ичазэ верин, халгымызын мэнaфeJинэ чаваб верэн милли cHjacaTH-мизн HahaJaT. езумуз MyaJ-JdH едэк, достларымыэы вэ ортагларымызы езумуз се-чэк. Разылыг Ьисси илэ ныр. Бу raj да елкэлэрэ деМэк истэрдим ки. бу caha-дэ аиддир. Бир елка дикэ- дэ илк тэчрубэмиз — Тур-ринэ кузэштли шэртлэрлэ KHJ3 илэ эмэкдашлыгымыз чoxмилJoнлyг кредит вер- вз бэЬрэсини верир. Maja Ьазырлашаркэн орада она иерэ дэ турк flyHja- cHjacH B93HjJaTHH сабитли- , сынын дирчэлиши мунаси-jHH9 ЭМИН олмаг HCTajHp. g9TJW3 бир-биримизи тэбрик ет*Р- л!?дери в"3 сеЬбв? '"С ЯРЫ лэриндэ вэ чыхышларында    ^    н MyJujHM шэкилдэ, тэз)иг    д шэрилпп кестэрмэдэн бизи миллэтин бярли)инэ. демократяк про-    (Азэринформ). МУКАФАТА JIAJHÍ КвРУЛМУШЛЭР Aaap6aj4aHMH |фЧ1 «Билик»    Joн    тэшкилатынын мэс’ул мааржБчилик чэмиjjэти ида- катиби Ьусу Рзагулу оглу рэ 1^’эти ичpaиJJэ коми- TarыJeвэ верил миш дир тэсинин гэрары илэ 1992-чи Иран Ислам Республика-илдэ академик Лусиф Мэм- сынын вэтэндашы. бeJнэл-мэдэл^ев адына мукафат халг кopпopacиJaнын пре-хатирэ медалы вэ пул му- зндентн Чамал Абдулла ог-кафаты    тэгдим еднлмэклэ    лу    Рэус^э республикада Бакыдакы 4 немрэли шэЬэр мaapифчилиJин инкишафы клиник хэстэханасынын баш саЬэсиндэ хидмэтлэринэ ке-Ьэкими    Элфэддин Мэлик    рэ    хатирэ* медалы верил, оглу АбдуллaJeвэ вэ «Би- мишдир. лик» чэмнJjэти Фузули ра.    (Азэринформ). Ьэлледичи нэтичэлэр лэнк элдэ едилир. чунки oójeK-тив вэ cyójeKTHB hajaTH ha-дисэлэрин. фактларын ja-ранма. Mejflana чыхма сэ-бэблэрини ашкара чыхар-маг, прогнозлар вермэк. ha-дисэлэрин тактики вэ стра-тежи проеесини елми шэкилдэ кестэрмэк вэ излэмэк сэриштэси башбилэнлэри-миздэ чох заман чатыш. мыр. Ахы денэ-денэ тэкрар едилирди ки, hop uiejH кадрлар Ьэлл едир, бэс ha-ны биздэ узагкерэн CHja-сэтчилэр. jeTKHH политолог-лар. ишкузар ичрачылар? Варса да чох аздыр вэ бир JaT о)унунда эли кэтирэн-лэр дэ бу кун hap ше)дэн, бутун сэрвэт вэ даш-гаш-дан ги)мэтли олан халг намусуну, торпаг ге)рэти- кэринин ке)иминдэн ез шэх- ни чэкмэли. унутмамалы- ' *    дыр ки, езкэ кэдэри )охдур. Toj бе)ук Сабирин дедик-лэри Ьэмишэ гулагымызда сэслэнсин: Сездэн нэ битэр, ишдэ Ьэгигэт кэрэк олсун! AJahh МИ КА Jbl JI ОБ. си мэгсэдлэри учун фajдa-ланмага чалышан бэ’зи фара рил эр    разил ли ja    енир- лэр... ДаЬа бир мэсэлэни rejA етмэк истэрдик. Xejли вахт, дыр ки, hej «гачгынлары- ИЧАРЭЧИЛЭРИН ТЭШЭББУСУ Левлахда Иса CYлejмaнo-вун башчылыг етд^и «Го-JyHÓHHacH» ичарэ коллективен чари илдэ }етишдирд^н тахылы девлэтэ сатмаг вэ тэсэрруфатда чалышанлар арасында белушдурмэклэ кифajэтлэнмэjэчэкдиp. Кэн-дин сосиал, маариф, cahHjja. хид.мэт саЬэлэриндэ чалышан. лар да ез пajлapыны алачаг- Ьалыг деррундэ ичарэчилэ-лар. Кеч эн ил ичарэ коллек- рин тахылла бутун кэнди тиви Ьэмин мэгсэдлэ 130 тон тэ’мин етмэк тэшэббусу тэг-бугда ajыpмышды. Чари илдэ диpэлajигдиp. Тэгриби Ье-Ьэмин рэгэм 200 тона чат- сабламалара керэ кэнд са-дырылачагдыр. Коллекти- кинлэри учун черэ}ин hap вин узвлэри 700 hqjcrap са- килограмы 30-35 rannja ба-Ьэдэ тахыл ]етишдирмишлэр0 ^ кэлэчэкдир Бу. кечэн нлдэкиндэн heKTap чохдур. Индики ба- (Азэринформ). Tácu meencijseum jujnhxmit Mjunpi ед    tpn Мэктэбэ сэрбэстдик веридсэ • ti ТэЬсил консепси]асы ла]и- сас мэктэблэри (техникумлар. рилмэснидэ да бэ зи ислаЬат- тор««ма^на касганан^таЬ туркндун]асы> в7ислам ^сла- SSTtíííTcSSS t    JSSSSS    ^4SESSBSTwJS: бГафиИкСр1ИНпрДин0сипНУРтибаМри” ÍSSS 'икинГ^пнлл^и    яа-    энал етмэк учун кэрэкбир тыны тэшкил етмэлнднр. д!]эмэ^ Ммэш?йинЬЭМтэН- учун^^ли ДтаЬсклин у^ч" Б^э"ГО^л-    нн^шаф^н'^^т"»- п,)Ьл7:ы|ач Дун]анын ннки-    лнллэси (академик пиллэ).    дырмаг учун бнлн]ин ги]-    невбэдэ идарэетмэ    Ьэсн е’лан едилмэси диггэ- етмиш акгап халглаоы    ТэЬсилин бнр чох башга ел-    метлэндирилмэсиндэ он бал-    лары тэЬсилин му*тэлиф    1ЭЛа,Нгдир. Лакин cahaja лаФонд1ГбэЬоэлэш^ 06jePK-    ‘¿шрдэ олдугу кими мэрЬэ-    ли система кечмэк олар.    ?У«Р*лэрн арасында мэгтад-    милли кэлирин 12-15 фа- тивчик наминэ демэк лазым-    лэларлв гурулмасы ]урддаш-    Нитгимиздэ вэ шуурумузда    ^нлу шэкнлдэ бмушдурул-    изяидэя аз олма1араг вэсаит лкт кн истам эхлагынын зи-    ларымызын интеллектуал    взунэ Jep тапмыш «э ла».    мзлидир. Мэктвблэргаi ор-    aJpbU1Macu мэсэлэси Ьазыр- Гнлы чаЬэтлэоГаГда олса    сэрвэтлэриядэн там истифа-    .]йхшы., .кафи. ва «reJpH-    та ихтисас тэЬсили очаглары-    £ шарантдэ вэ Jaxbm бир Ma'.vunvn f. Р„ ки «э'ыэ-    лэ елилмэсииэ имкан lapa да*    кафи. мэфЬумларыны сах-    нын. ииститутларын мустэ*    неч9 ил эрзиндэ реал де]ил. ви тЯэлэ ^ам эхлагы- чагдыр    '    ламаг учуй бир ва яки бала гилли]и кенишлэндирилиэлн. ^иНэдз %ла конкрет рэ- ны Sac KeTVDMalHH нэ дэоэ-    Лакин бунун конкрет ме-    чавабы    «reJpH-кафи*, уч-    тэдрисин тэшкилиндэ вэ ида-    гамлар кестэрклмэсн.    сон- чапа магсэлэу(гун оллчгч fía- ханизми - кестэрилмэлидир. дерд. беш бала чавабы «ка- рэ едилмэсиндэ онлара сэр-    ИСЭ онун JepHHa JetH- пала Гушунмэ э лэГэо    Чунки коисепси^ада иэзэрдэ    фи*,    алты.    Jew.    еэккнз ба- бэстлик верилмалндар.    Ьэр    ^лывыасн тэЬсил Ьаггында • Jlafiihaía милли pyh JYk- ^н механи^- гэ?ул 1а чавабы М М* Х^к7 hxtSJ "з/S    К93*а*    б"ЛЭР сэкли]и, Ьуманистлик, Вэтэ- системинин т ак м и лл а шди рил- вэ ом вма чам МЭГСэдву1- мутэхэссис Ьазырламаг кон- Бнз кэскин шэкилдэ фэрг-ни севмэк, башга халглара мэси вэ мусабигэ |олу илэ    ан^р“э^    э    Дв^д    Сепси1асы олмалыдыр.    лэнэн ики тэЬсил моделинин Ьермэт бэслэмэк, демократии    сечмэ з пары л мЛс“лар^    ^    чавабы-    Ати мэктэблэрин елми    бнриндэн дикэринэ кечид фикирлэрэ ¿иЗэлэнмэк, Мус-    кеЬнэлмишдир^    Мусабигэлэр    вэ    тэдгигат муэссисэлэри    илэ    эрэфэсинде)ик. Одурю«, кон- тэгил душунмэк габилиЗЗэти    вэ имтаЬанлар    «тэкмиллэш    ны    мэсэлэн    уч    варили    i    Иит«гпаси1асынын баша    чат-    сепси]ада кечид мэрЬэлэсн- вэ дикэр инсани кеЗфиЗЗэтлэ-    дирилдикчэ»    (8)*'ги)мэтлэндирмэ1    ма«Гнэтичэсиндэ ¿арадылан.    ими иэзэрдэ тутулмисы онун рин ашыланмасы фэсилэсиз    лэр дэ    ¡^и тэЖ тэма]у^лу    тэд-    hajam кечирилмэснни реал- вэ мэрЬэлэли тэЬсил систе- тэлэбэ» ва^ “1а^    п^осесин- гиг дифференсиаллашдырма- рис комплекслэри девлэт лашдырарды. минин эсасыны тэшкил едир. ликлэринин тэдрис просесин гаг« у    стпукттотняа мустэгил Jep    А1м1| Фикримчэ, фасилэсиз кон-    дэ o6JenrHB ги}мэтлэвдирил-    га    имкан'    MVHjeacbI    г^К^^^ларын Ьэр бири cencHjaAa иэзэрдэ тутуланла- мэсинэ_елми-педагожи кол- ТэЬсилин идарэ ^ша WP*    м    ел- алты ири група белмэк олар: артырылмасына реал тэ ми Амрта^чан г пуол . чеврилмэклэ умумхалг мэна-ичбари тэЬсил системи, орта    " 6aj4aH Республнкасы Консти- фели тэЬсил CHjacaraHH baja- ^Гсе?ЛТри)"аЭРих7и! ^ШляклэршГ “rSj-отлвида- ry¿Kjac«Ha.-6ejHaaxaxr Ьугуг Г^чнрмр. Халг ТвЬснлн А]дыя МЭММЭДОВ. Ааврба1чая Кэнд Тэеэрру Фаты Авадемн)аеыя1ш кж уэиу. ка . профессор иыя мухбир ;
RealCheck