Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 05, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 5, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ S MAJ 1992-»»» ИЛ. M* ЕЕ д и г г а т ! MYWCKCt, Т1Ш1ШТ, KOMMEMHJA _    , А1РЫ-А1РЫ МТ8НДАШЛАРЫН И838РИНЭ1 ретин ни, Н0Р нес к вс кин инфшасша швРАИТИнде ез пулларынын дврврдвн ДУШМвСИНИН ГАРШЫСЫНЫ АЛМАГ, С AI ИТ Вв JYKC9K КвЛИР влдв ЕТМ8К ИСТвРИР. «ИНКИШАФ» ТЭСЭРРУФАТ АССОСИАШАСЫ ТАНЫНМЫШ TYPKHJ9 ФИРМАСЫ ИЛЭ БИРЛИКДЭ Ке)ча|да ниш* *тдм|м кирпич заводунуи тмкмн* тмсммде сиэи партн)орлуга дв'ввт *дир. Завод иш* душеидеи соир* тикинти|а го|дугунуэ пуяун муга-билинда калирдан фаиэ апаиашныэ барада те'мм- нат ааририк. Турки{ада истаНсал олунмуш ааадаидыгла иш- ле)ечек муассиса илда 20 мил|ои адад бишмиш кирпич бурахачаг. Завод 1992-чи илин III рубуида иша душмали- дир. Нар биринин да|ари 200.000 (ими |уэ мин) манат олаи сертифнкатлар сатылыр. Бу сартификатлары алмагла муассисаиии па)чысы ола биларсимиэ. АЛСАНЫЗ. ПЕШМАН ОЛМАЗСЫНЫЗ! Элавэ ма'лумат учуй «ИНКИШАФ» ассо-сиаси)асыныи «Султан-Брок» брокер фирма* сына мурачиат еда биларсиниэ.    i. ¡Ш Ш Щ YHBAH: Бакы шеНери, Низами кучесн, 96. ТЕЛЕФОН: 93-01-49. а ВШи А , А39РБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ маданииет НАЗИРЛМ1И аззрбаман девлат АКАДЕМИК ОПЕРА ва БАЛЕТ ТЕАТРЫ РЕСПУБЛИКАНЫН ЭМЭКДАР АРТИСТИ ГЭНДАБ ГУЛШЕВАНЫН иштиракы ила Ма)ыи 8-де    У. Ьачыба|ов «леши ва мачнун» 3 Нмссали опера ЛЕШИ — Гаидаб Гули)ева маЧНУН — Рафиг 0лм)ев Тамаша саат 19-да башланыр. Билетлар театрын кассасында саат 10-дам 19* дак сатылыр. ХЭЗЭРДЭНИЗНЕФТГАЗ» ИСТЕЬСАЛАТ ВИРЛШИНИН ТЭД РИС—КУРС КОМБИНАТЫ «Хэзэрдэнизнефтгаз» ИстеЬсалат Бирл^инин муэсси-сэлэриндэ ишлэмэк учун истеИсалатдан а^ылмагла ашагыдакы ихтисаслар узрэ шакирд гэбулу елан едир: 1. Електрик—газ га]нагчысы 2. Електрик аваданлыгларынын гурашдырылмасы 3. Рэнксаз. 4. Бэнна 5. Сувагчы в. Тикиитн дулкэрн 7. Автомобнл чнлннкэри Курслара 8— 10-чу синифлэри битирмиш, орду сыра-ларындан тэрхис олунмуш вэ Бакы ге^и^аты олан оглан-лар гэбул едилирлэр. Онлара aJдa 450 манатадэк тэгауд вэ элавэ олараг истеЬсалат тэчрубэси заманы газанчын 50 фаизи верилир Гачгынлар jaтaгxaнa илэ тэ’мин олунурлар. Онлар учун шэИэр ге^иЛатынын олмасы мэчбури де]илдир. ТэЬсил муддэти 4 6 а]дыр, бу муддет иш стажына дахилдир. Мэшгэлэлэр груплар комплектлэшдирилдикдэн сонра бaшлajaчaг. ТэЬсил муддэти баша чатдыгдан сонра даими иш jepи илэ тэ’мин олунурлар. Курслара дахил олмаг истэ1эилэр ашагыдакы сэнэд-лэри тэгдим етмэлнднрлэр. Директорун адына эризэ ТэЬсил Иаггында сэнэд Лаша]ыш ]ериндэн ара,)ыш Сагламлыг Иагтында ара1ыш 4 эдэд фотошэкил (3x4 см) Элавэ мэлумат алмаг учуй бу унвава мурачиат ет-мэк олар: Бакы шэЬэри, Леонов кучэси. 3    (8-чи    Ки. лометр, метронун «Аврорам станси]асынын )аны). гелефонлар: 21-69-09, 21-69-86. МУДИРШДЭТ АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИРЛИ1И БАКЫ МАШЫНГАЗЫРМА ТЕХНИКУМУ 1991/93-чу тадрис или учун ашашда нестерилен ихтисаслар узр* Твлевв ГОБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: ЭМНИ ШЭ'БЭ «Материалларын дазкаЬларда ва автоматик хат* ларда е'малы» — натамам ва там орта теЬеил аса-сында. «Галдырычы иаглиЦат, тикмнти, ]ол машын ва авадамлыгыньж ис тис мары ва та'мири» — натамам ва там орта теЬснл асасында. «Автомо6илга|ырма» — там орта таНсил асасында. «Сена|е аваданлыгынын гурашдырылмасы» — там орта таНсил асасында. «Стандартлашдырма ва маЬсулун ке|фЦ)атнна нозарвт» — там орта таНсил асасында. АХШАМ ше'БЭСИ (там орта таНсил асасында) «Матариалларын дазкаЬларда ва автоматик хот- ларда в'малы». «Сана]е аваданлыгьжын гурашдырылмасы». ГИМБИ ШвЪЭ (там орта таНсил асасында) «Материалларын дазкаЬларда ва автоматик хет-ларда е'малы». «Автомобилга^рма». «Галдырычы наглиЦат, тикмнти, ¡ол машын ва аваданлыгынын истксмары ва та*мири».___ «Стандартлашдырма ва моЬсулун кеффиЦетине назарат». Техникума дахил олмаг исткан л ар габул комме-си]асына ашагыдакы саиадлари тегдим етмалидир-лар: директорун адына ¿аэылмыш ваНид формада ариэа (техникумда ¿аэылыр); натамам ва тем орте таНсил Наггыида санедин если; 086/У немрелм тмб-би ара;ыш; амак ва ¡а колхозчу китабчасындан му-вафиг га)дада тасдиг едилмиш чыхарыш (ишле|ан-лар учун); 3X4 см. алчу да 6 фо.тошекил (башыачыг); Ьарби билет, ¡аш карызы ва |а паспорт техникума кол аркан тегдим олунур. 4 Самедлерин габулу: ©¡ани шв'б^е — и)улун 25-дак. Ахшам ше’бесине — августун 10-дак. ГЦаби ше'ба^э — и)улун 25-дак. Габул имтаЬанлары ашагыдакы муддатларда кечирилачакдир: Э)ани шо'бэ)е — Цулун 1-дан 31-дак. Ахшам ше'бесине — «¡улун 1-дан августун 15- дак. Г*\а6и ше'ба|а — и)унун 1-дан и^лун 31-дак. Габул имтаЬанлары ашагыдакы фанлардан апа-рылыр: Бутун ихтисаслар узра — р^азиуатдан (шифа-Ьи), 8 иллик база асасында аиа дилиндан (имла), 10 иллик база асасында ана дили аа адаби¡¡атдан (имла). Техникум бутун талебелери мувафиг га|да асасында тагауд ва |атагханвда ¡ерле та'мин едир. Техникумун унван.ы: 370060, Бакы ше^ари, 8-чи Километр гесебеси, Г. Гара)ев кучаси, 2 «б» (метронун «Ээизбе)ов» станси)асынын |аны). Талафон-лар: 21-07-98; 23-69-98.    Мудири)|ет. A39P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ таьсили наэирлим N. Э. СДИР АДЫНА БААЫ ЯЕДАГОЖН ТЕШШ 1992/198Vay тадрис ммучуи а|им аа пфЛи ••‘•авара ааимдамы нхтпсасяар уэра ТЭЛЭБЭ ГОБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР ГИ1АБИ Шв'Б010 1. 0мм те'лмми (0302): а) хидмёт еме)и муеллимм; б) емек ее ресмхетт муеллимм. Азерба)иаи белмесм, теНсил муддетм 2 ил 10 ищи (0309). Азарба|чаи белмесм, таЬсил муддатм ид 10 а)дыр. 9JAHH Ш0*Б029 1. Змеи те'лмми (0302): а) хидмет ама)н муеллимм; б) емек ве ресмхетт муеллимм. Азербв|чвн белмесм, таНсил муддатм 3 ил 10 а)дыр (8 иллик таЬсмл бвэасыида). 2. УмумтаЬсил мектаблеримда ибтмдаи смммф муеллимм (0307): Азерба|чви ве рус белмелери, таЬсмл муддетм 3 мл 10 а)дыр (8 иллик таЬсмл бааасымда). 3. Мамтабданкаиар ва смнмфданхармч тарбм)а ищи (0309): Азарба|чан белмесм, таЬсмл муддатм 1 мл 10 а)дыр (10 мллик таЬсмл бааасымда). 4. Сослал педагомика (0311): Азерба)чаи белмесм, таЬсмл муддатм 2 мл 10 а]дыр (10 иллик таЬсмл бааасымда). БЕШ9ГАН ФИЛИАЛЫ 1. УмумтаЬсил мектеблермнде ибтмдаи сиимф муеллимм (0307): Ааерба)чан белмесм, таЬсмл муддатм 3 мл 10 at-дыр (8 иллик таЬсмл бааасымда). 2. Мектебдеикемар ае смнмфданхармч тарбм|а ишм (0309): Ааербфаи белмесм, таЬсмл муддатм 1 ил 10 а)дыр (10 мллик таЬсмл бааасымда). 3. Эмак ве ресмхетт муеллимм (0302): Азер6е)чам белмесм, таЬсил муддатм 1 мл 10 а)дыр (10 иллик таЬсмл бааасымда). ГУСАР ФИЛИАЛЫ 1. УмумтаЬсил мектеблермнде ибтмдаи смммф муеллимм (0307): Ааерба)чам, леани аа рус балвАаларм, таЬсмл муддетм 1 мл 10 *|дыр (10 иллик таЬсмл бааасымда). 2. Мактабдамкамар аа смимфдамхармч тарби|а иши (0309): Азарба)чам белмесм, таЬсмл муддатм 1 мл 10 а|дыр (10 мллик таЬсмл бааасымда). Гм)аби ша'ба|а истаЬсалатдан а)рылмадан или мевбеде мхтисас уара (орта мактабларда, ммтармат-мактебларда, тахники-лаша мактаблармнда, ра)ои халг таЬсмли ша'балармнда аа с. мшла)амлар)* — аНтЦата бурахылдыгдаи сомра 3 ил мудда-тмиадак Ьарби хидметчнлер; — Керби хидметчмлермн араадлары; — I ве II грул еямялерт^ — )ахыи ихтисвсв дахил олан техиммм паша мактабларинии ме'зуилары; — 3 )ашадек ушаты олан ишлома)ам гадыилар; — ид ара, муассиса ва ташкнлатларым кемдл* риши ила каламлар габул олунурлар. Техники паша мектебяермми аунду* таЬсмл фер-масымда битиран шахслара бмлееасмте мамтаои гуотардыгдаи сомра орт* их тис ас таЬсмли ^антаоаа-рин* пбуп ояуимдг hyryry мрняир. Габул ммтаЬанларымы муааффвгмЦат11а аармиш шахслар орта .хлкк таЬсмли мактаблармма муса бита ¡олу ила габул олунурлар.    . Ашагыдакы шахслар мусвбигадамкемар гаОул адилмрлар: — {етмм у шаг лар; — I ва И грул алмляор; — валида^н Нима)асмидам маЬрум оламлар: — габул аавАВны кузаштли Ьугугу Наггыида Нар-бм комнссарлыгдаи шаЬадатмамесм олан аНти|ата бурахылмыш Ьарби хмдметчмлар; — Ааер6а|чаи Раслублмкасымыи фахрм адяа-рыма лфг керулмуш аатамдашлар; элаилар; ае серЬед ра)омларындам — шаНмд амлесмидем олаил — 2ухары I •лай гачгынлар. /ухарыда мастармлан катагорм|алардан абмтури|емтлер габул адилдикдеи сомра галан Jep-лере мусабмге |ояу ила динар шахслар габул олу-иурлар. Ашагыдакы шахслар^ммтаНам ^арАвадам (ихтм-сас уара ммтаЬаияардан " — ас ас умумтаЬсмл фарт лайма — Орт. умумтоЬсмл моитобими гыаыл *• (* му-муш модаляо битмромлор; — орт. тоиннт коню люнгобннн форгяонмо вмяло—У идо бшироимр? (у шмедор дросыидл мусдбиго олдугда гдбул иол.lecititi ди Ьомии шмслор учун вир («буя нм-таЬдиы ко»(ирном hyryry оврнлнр. Идароодмчм оргоилд реоылдшвмрыядрог год-рис момтоблорииин му*Ценяеш*нрдн|м хусуси то-лобдт олдн ихтнсасларо тдЬвнл Ьмтыидд сояодиидо ■миыо «4. до «5» ги)мДтлори олдн шохслор мусд-Кибоси» иотимлдрнио осасои нмтдЬдиеыа («буя одилирлдр. Гдбул комиссиями* (МММ оормлир км, имт*-Ьдилдры мудоффдгмЦотло мр*м шохслор гобул одилдиидои соира бош галди )9рл*рд му«Н*и одил-миш формада ар*}ыш тогдим одой башга орта их-тисдс м дли моктдблордд мусдбимдви ИДЧМО|ОИ-лдри габул отсимлдр. Гдбул ммтаЬдияары: Моитобо дахил олмаг исто)анлор аиигыдаиы фаилордаи габул имтаЬанлары вармаяидирявр: 1. АаарбаЬаи дики а* *д*би|]атдаи |ааылы (ниша, имла). 2. Ри|ахиЦатдаи — шифаЬм. ИмтаЬаиларыи бирмидвм гв)ри-муа*фф*г гм|м.т вяаи авитури|*ит икимчм имтвЬаиа бурахылмыр. Саиадларии гобулу: Мактов, габул олмаг мст*)*мл*р дирамторуи «дыма ваЬмд формада ]ааылмыш армао)* ашагыдакы саиадлари «яда* атмалидирлар: _ орта таЬсил Ьаггыида саиадии если; — 084/У иамрали формада тибби apajauii; — .мам китабиасыидаи чыхарыш (мшл*)**<лар учуй); — 3X4 см. «лчуда 4 адад фотошакил; — ра|ои халг таЬсмли ша'баси тарафиидаи таЬсмл алмага каидарияаил ар — ааЬид формада иаи- ®*Пт*сЬортГфГЬарби гуллуга мумасибат Ьаггыида саиад габул коммссиЯына шахсаи тегдим ади- габуяу: ГЦаби ша'бф ма|ыи 31-даи; а)ма» ша'ба)а Цуяум 25-даи. Эриаалар Кар куи (бааар кумуидаи башга) саат 9-даи 17-дай габул олунур.__ Габул кмтаЬакларыиык кддиридма аадтак Ги|.6м ша'ба)* и}уиуи 1-д*и 10-д*к; аЦии ma*6aja Нуяуи 1-деи 31-даи. Таяаба ЬаГатии* габуя: Ги)*би ша‘ба|* и)уиум 11-дам 15-дак; Ыамм ше'беЦ августун 1-дам 5-дам. TmLmMbi Бакы    Ин^тчылвр    прос- пектм, 11. Таяефомяар: 38-51-81, 39-11*62. МудмрмИат. Аварбв|чва РвсМяяшлш Хааг ТвЬсалв Шащряф ь    Огхвмавр    ав швавр! Сиз 1992— 1993-чу даре иляндв Авврбв]чвм Техники Университетаннн нвздиидв олвн БАКЫ ТЕХНИКИ ЛИТСК4ИИ0 ашагыдакы ихтисаслар ррв дахил ола бвлврсяишз 1. ем. 2. Клветв—твв гфшмирм. МебвЛчв дулввр. 3. 4. б*. Рвдво влевтрав вваратварм гурвщдмрвлы- 6. (йи^ирд 8-П сяяфя бвтвровлар ГФ1 6, 11-чв свмфи бмтарвнлар Y^Y» все 2 илднр.____ Сиз бу твхникв XHTcejB муввффаг гй)«втлврл» баша вурдугдаи сонра АзврбвЬин Технмкв^У »жве^ ситетииэ имтаЬаисыэ габул ояуб 4 ил муддиияв Намин универсигети бвтвра бвлврс—И.______ Техники JKtcejAB таНсял алан шакирдлвр куи-дв бвр дофв пулсуз ¿вмэклв вв JeMtK ввввв вул или тэ'мнн едилиолор. ТэгвуД *50 мвнатдыр. Бакы Техники Явтсе)в11дв твЬсмл алии шаиирд- лар Ьорбн хядаетдаи аввд ьдмяш^шр.______ Дврслер Ааврбв]чвн вв рус двллвравдв мвчн* ЛЯР’ Бакы Техники ЛвтсеНтв гвбуя мусаНвбв Jeay нле апарылачаг.. Дахил алмаг учу* инианя! |. Эризэ. 2. Паспорт вв )вхуд Jam кагызы. 3. Ьэрбв билет. 4. Тибб арв)ышы (288 веирвлв форма). 5. Jamajbrai ]ериидвн apajboa. , 6. ТвЬсил Наггыида свнод. 7. 3x4 см влчудв 8 вдвд фотошвкил. Сэнэдлэр августун 25-дек гебул олувур. Дррс-лер сент1абрын 1-де башланыр. Мектебвн пимс Бакы шеНеря, Вввыханов (Разин) гвсабесв. Бакы ханов кучвся. 4 Телефоялвр: 25-44-87. 25-6Н8. Мектебе 8, 8а. 129, Ì30. 139. 149. 220. 270. 76 немреля автобуслврла. 23 яемрмн тролла)бус* ла ве електрик татары нле калмек олар. муднгадег. АДЛАЬ P0UIOT 1Л0СИН Азербв)чаи    _ Jet, И. Керимов. аАЭУШ*». дббасов, Д. Меммедовв. 5йа^рн^53й» н. eSSi.. к W**. ь. 4S4'    ‘¿ss:    ye ^    В^в*««ло». С. rtpjeax. n v    T    Сарычмхнсх»!». М. А-1*“ ". Нов, И. Пешалы. г.     р    р ЮНатско, Т. Коновалова, Л. SxPJyK<J®VT‘ ? Рамазанова. Да да шее )олдашлары про- Pipe Jet фвесор    Хали    авийглла    вгяунув мхтсыа мфмыхдхя к.д.рл.ндхкл.рии»' «шиярир »• я*-^гаЬузмГилыям выксхмыгы ^рярлвр Седыховв С. japoBB. А а Ьаэи1ев 0 ИбрвНимовв. 0. Мвммвдса. М -Гтм1»Та Bajpaooaa. Р. Вах» SJiJa. K AMjeM. Ф. н5ф£. Н. Иш» iMnjMa. С. Вчда5«аа. X lSj^Jea    «ot№ ” ìhhmbJb, акесы^ |[M|,|rr вахтсые ввфвпшдаи кедерлеидиклериот бнддиряр^ вэ мврНумуи аклвсвяе дерни Ьузнле бвшсвглыгы аернрлер. АзТУ иуи метролоки1а вв ртлашдырма кафед- гардвшы ввхтсыз ввфвты нлв влвгвдвр дерюТпшле бвшсвглыгы •арвравр. A3BP6BJ4BH ЕА-нын Нв#втат Ииститутунун мвНсул-дара^йеслервнши молекулЛр^иету етаслары^шв -бвскякя, вмекдашлары я» )олдашлары Фааядв JyeB0oar К гардвшы ввхтсыз ввфвты верврлер. ала алнадар даркя hy»*»» вашеаглыгы Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Те'сисчияер: Амрбарик Распубликасы Лрамдантм Апврвты ве «Халг геэетмжмм журналист коллектива. Учредители:    1яяврвт Преэмдеитл Азербайджан свой Ресиублмви и журяляистсвмй коллектив «Халг гв- муНвсмблмк умеамы: 178158, БАКЫ Ш8Н8РН» Б0ЛГК H8NNS ма’думат у«цв - П-ШХ !•«•>»■•» - «4M», ршшш 93-34-23, мааммама — 32-12-74. р. саваЛан. - 8ММ1, Ящекс 08814    4123456789    10    11    12131    Вавы,    «Азерба|чан»    вевриЦвмыв    мэтбезе*. ;
RealCheck