Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 05, 1992

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 5, 1992, Baku, Azerbaijan ТСАЛГ ГЭЗЕТИ s мл» im-« ил. м ss Маним    фи 4- •?, £ НИ ЧАТ ЮЛУ 1човун гулду р-масон „ (Лаков лев, Ша1ша-Арбатов вэ б.) Рома I, Тетчер. PeJraH вэ умумдун]а кизли ip тэшкилаты узв-кестэриши илэ Совет Иттифагыны дагытдыг-дан сонра елкэнин мугэд-дэраты ГЗДнэлхалг Вал)у-та Фондунун сэрт 6yjpyry элийэ душду- Мали)1э вэ вал]ута мудахилэси бу нэ-тичэ1э кэтириб чыхарды ни, ШаЬназаров кимилэр «елкэмизи муэЛэн бир вахт инкйшаф етмиш влкэлэр тэ-рэфиндэн мустэмлэкэлэш-AHpMdja, * ajpu-ajpbi респуб-ликалары вэ ja рекионлары инкишаф етмиш елкэлэрэ т ah ким eTM9ja» чагырыр (Русланы AMepHKaJa. Ja-noHHjaJa, Азэрба)чаны вэ Орта Асланы Инкилтэрэ)э, Белорусу Франса ja вэ с.). Летмиш ил эрзиндэ елкэ-дэки бутун иРи caHaje муэс-сисэлэри арасында мэвчуд олан баглылыг Иттифаг дагылдыгдан сонра бир ан ичиндэ дагылыб итди. Дов-лэт План Комитэси адла-нан , тэшкилат пис-Jaxuibi рушвэт, бэхшиш вэ Ja «тэ-канчылар» васитэсилэ завод вэ фабриклэри хаммал вэ еЬти)ат Ьиссэлэри)лэ тэ’-мин еднрди. Инди Ьэр mej гырылыб. Буна 6axMaJapar PycHja рэЬбэрлэри кечмиш haKHM миллэтчилик cnja-сэти вэ шовинизмини давам етдирэрэк мустэгиллик Jo-луну сечэн республикала-ра |енэ дэ Рус^анын тэрки-биндэ инзибати ваЬидлэр ними бахырлар. OpTaJa МДБ -мэфЬумунда сун’и бир тэ-сясат чыхды вэ ади квзлэ керунмэ)эн Jenana . «бир; лик» шэрти дэ —' «дахил олмалысан»дан ибарэтдир. YirfyMH гошун мэсэлэси дэ ЬЭМЧИНИН. . Азэрба)чан стратежи эЬэ-MHjJaTHHa 6axMaJapar тэк^ ¡ашына нэЬэнк Рус^анын ■аршысында рэгиб ними ке-эунМур. Курчустан хачпэ-ээст республикасы* олма-:ына oaxMajapar, мустэгил-1нкдэн дэм вураркэн naju-ш .алды. Ермэнилэр эср-пэр 6oJy олдугу ними, JeHa цэ кучлу гоншусуна бел 9j-мэклэ нэинки гоншусуну, lani . JaxuH гоЬумуну белэ ага Ьэмишэ Ьазырдыр. /caja учун тэЬлукэли уч Гафгаз республи-бирлэшиб илк вахт-ар' Иттифагын тэркибин-bhí чыха билэрдилэр. Бу *>' • * ]олда,    элбэттэ. мэтнлик, бирлик    вэ инад лазым иди. Лакин    Гафгазы 170 илдэн артыг    идарэ едэн вэ ону мустэмлэкэ1э чевирэн Руси-ja бу эразини чох jaxujbi е)рэнмишди:    «парчала    вэ heKM сур» мэсэли инди дэ девр^]эдэдир. Горбачовун A39p6aj4aH халгына гаршы xaJaHBTH. ермэнилэрдэн Ьэм езунун. Ьэм дэ ¿ахынларынын даим naj алмалары Азэрба)чаны фачиэлэр учуруму гаршы* сына кэтирди. Азэрба)чан халгы вмрундэ биринчи дэфэ Ленин (индики Азад-лыг) ме)данында ез мэнли-Jhhh, мэрдли)ини. азад вэ мустэгил JamaMar угрунда мубаризэ эзмиии чохминли МИТИНГЛЭрДЭ    K0CT9pM9j9 башлады. Ьэмии издипам-лы митииглэр Азэрба1чан торпагларына ермэии тэча-вузунун эле)Ьинэ иди. Ермэнистандан ез дэдэ-баба ]урдундан и ни Jy3 мин-дэн чох азэрба1чанлынын зорла чыхарылмасы. шуб-hacH3, Горбачов вэ онун эл-алтыларынын тэшэббусу илэ hdjaia кечирилди. О вахт республикамызын рэЪбэрлэ-ри чамааты Ермэнистандан A39p6aj4aHa кэтирмэк учун бир нечэ Jy3 jyn машыны вэ автобус да кендэрдилэр. Камр4н Вагаров МК-нын бинасына )ыгдыгы адамлар-дан сорушду:    «Виз    нэ    ет- мэли)ик?» Мэн дедим ки, кечурулэнлэрлэ долу автобус вэ машынлары Гараба-Fa дендэрмэк, чамааты мэЬз орада )ерлэшдирмэк лазым-дыр. Ермэнилэр бу кечкун-лэрин napaja кетмэсини диггэтлэ изл9Jиpл9p, онлар кврсэлэр ки, чамаат Гара-барда }ерлэшдирилир, дэр-Ьал суркуну да)андырачаг-лар. Лакин мэни ешидэн олмады. Инди Mej дан сула-jaH «миллэт гэЬрэманлары» о вахт сусурдулар. Луз мин-лэрлэ адам исэ буна керэ ез е'тираз сэсини учалтмыш-ды. Бу кун Ьэмнн «миллэт гэЬрэманлары» - башгалары-ны кунаЬландырмагла мэш-рулдурлар. Мен рэЬбэрли)ин Ьузу-руна он ики нэфэр исте-фада олан кенерал кетир-дим. Онларын japucbi Баш ГэраркаЬ Академ^асыны битирэнлэр иди. Дедим ки, бунларын Ьэрби тэчрубэси вар, истифадэ един (ермэнилэр кими!). Лазым бил* мэдилэр. МуЬарибэдэ минлэрлэ дус- тага командир ©луб чохлу дв]ушлэрдэ иштирак етми-шэм. Ге]ри-тэвазвкарпыг да олса демэлиЗэм:    Совет    Ит- тифагы ГэЬрэманы адыны алан Jeкaнэ чэримэ батал-Зону командиршам. Арадан хеЗли кечмэсинэ бaxмaJa-раг тэчрубэм олдугуна керэ Ъерби назирэ. Али Совета вэ Президент Шура-сына тэклиф етдим ки. дус-таг душэркэлэриндэ галан-дара бэраэт вериб азад бура хмагданса, ичазэ верин, онлардан 1500 — 2000 нэ- 1)эрини сечиб хусуси эмэли1-ат бaтaлJoнy тэшки^ едим. Бунун учун Али Совет чэримэ батал]ону Ьаггында гэрар гэбул етмэли, душэр-кэлэрдэ галанлар исэ эризэ Jaзыб ез кунаИларыны ган-лары* баЬасына узэрлэрин-дэн кетурмэк унун гулдур ермэнилэрлэ дeJYШ9 кетмэ-}э ичазэ aлмaлыJдылap. Лакин вахт кечди. Ахырда мэнэ рэсми шэкилдэ билдир-дилэр ки, чэримэ бaтaлJoнy Ьазырламаг учун бизим нэ силаЬымыз, нэ Дв]уш сур-сатымыз, нэ дэ Ьэрби пал-тарымыз вар (Ьалбуки инди яди кучэ алверчиси дэ Ьэрби палтарда кэзир). Мэнчо KoнcтитycиJaJa зидд олараг тэсдиг едилэн элли нэфэрдэи ибарэт Милли Шура парламенте халг тэ-рэфиндэн сечилмиш уч JYЗ нэфэри эвэз едэ билмэз. Ьа-кимиЦэтин вэ бутун сэлаЬШ-}этлэрин Милли ШypaJa верил мэси дузкун дeJил, мэн де]ердим ки, парла-ментимизин (чох зэиф олса да) Ъугугларьшы мэнимсэ-мэкдир. Озуну «парти)а» адлаиды-ран дэстэлэрин бэ'зи узв-лэринин фэали))эти дэ ду-шунчэли адамларда тээччуб догурур. Халгы севмэк, бир-ли)э чагырмаг онун саф ни5)этлэриндэн киминсэ xeJ-ринэ истифадэ етмэк демэк де)илдир. Халгымыз, республика-мыз чох агыр куилвр кечи- аЬеч кэс билмир ки. И бизи нэлэр кезлэ)ир. Белэ бир вахт да вэзифэ угрунда мубаризэ апармаг чииа1этдир. Белэлэри бил-мэлидирлэр ки. Вэтэн учу-румун кэнарындадыр. Инди Ъекумэти дэ)ишмэк вахты де)ил, о ез ишини давам етдирмэлидир. Али Совет исэ Февгэл'адэ Девлэт Мудафиэ Комитэси )арат-малыдыр. Бу комитэ 1ара-нан «ими республикамызда Ъэрби вэзи]]эт е’лан олун- малы вэ мувэггэти олараг бутун сШаси парти)а. тэшкилат вэ дэрнеклэрин фэа- лШ)эти да)андырылмалыдыр Ьэр бир муэссисэдэ пэрби интизам )аранмалыдыр, ал-верин габагы алынмалы-дыр. Лени )арадылачаг Февгэл -адэ Девлэт Мудафиэ Коми-тэсинэ Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мэчли-сииин сэдри Ье)дэр Эли)ев дэ дэ’вэт олунмалыдыр. Онун били)и. сШаси нуфу-зу вэ тэшкилатчылыгы бир чох саЬэдэ кемэ)имизэ кэ- лэ билэр. Ермэнилэр тэрэфиндэн Гарабагын, этраф ра1онла-рын, Ьэмчинин ЬэмсэрЪэд ра)онларымызын шэЪэр вэ кэндлэринин талан вэ ви-ран едилмэси, минлэрлэ ада-мын дидэркин кими Бакы)а топланмасы бизи чох бе)ук эзи])этлэр гаршысында го-)ур. СилаЬсыз вэ мудафиэ олуима)ан сэрЬэд)аны ел-оба-ларымызын тале)и кундэн-кунэ агырлашыр. Амма биз 119Л0 ермэни гулдурлары илэ ачыг де)ушлэрдэ уз-узэ кэлмэмишик, Ьэлэ эмэлли-башлы Ъучумларда олма- мышыг. Мэнчэ. белэ агыр шэраит-дэ бутевлукдэ Ъерби назир-лШимиз, дахили ишлэр вэ милли тэЬлукэсизлик на-зирликлэри эмэкдашларынын Иеч олмаса )арысы вэ ху-сусэн Милли Шура Бакы-дан Кэнчэ)э кечмэлидир. ЧэбЬэ хетлэри ора)а )ахын-дыр вэ сэрпэд1аны ра)он ларда Иэрби интизам ]ара дыла билэр. Бунлар олмаса гэлэбэ чох баЬа баша кэ-лэр, кучэлэрдэ вэ )узлэрлэ комис]он дуканларында ке-дэн алвер халгымызы бэла-лара дучар едэр. Парламеитимиз Ьаггында ЬашШэ. Парламент ганун- ^ веричи ортан олдугу учун онун тэркибиндэ нэ прокурор, нэ Ьаким, нэ милис ишчиси олмалыдыр, чун-кн ганунун кеши)индэ дура-нын парламент узву олма-гы кулунчдур. Парламент узвлэринин са]ы республи-камыз учун 201 нэфэрдэн чох олмамалы, тэркиоинэ Ьугугшунас, си)асэтчи вэ игтисадчылар сечилмэли- дир.    - Мэн ничат )олумузу бу чур тэсэввур едирэм. ЗШа БУШАДОВ, • Азэрба1чан Республикасы Елмлэр Академи)асынын витсе-презндентн. Загаталв шакармид— «Тогрув» шшчяя мувссмсаси —■ aj башлаДыб. Лион бур— чяЬеи оцти» ушндяи ва ка|ф1Мет1Ю ежа влк купдаа диггат ]етиржлнр._ Jinn вахтларда Jatar дастларн, гадым халатлары ва динар трикотаж мадлары бу, рахыдачаг. Бууи учуй Дано—]ада астеЬ еал ‘оду имущ |ш иуасир тохучулут даз. каЬлары гурашдырыжмышдыр. О МуЬаидис-техмодог Ьадимат Мус- тафа]ева тохучу Афат 3ypa6oaaja )еии дазкаЬларап «дилижи» аДрадир. О Тохучулар Матаиат Шабанова ва Су. pajja МустафаДева коивеДердэн чыхиыш маЬсулу иазардаж кечмрирлар. ВЭ’Д JOX, МЭЬСУЛ ВЕРИРИК... Магазаларын пиштахтала-рына супуркэ чэкилдШя бир вахтда ]ахшы баша душурУк ки. бнздэн дэ чох uiej асы-лыдыр. Догрудур. ез najbi-мыза душэн иши кермэ)э ча-лышырыг. Мэсэлэн, кечэн илин дэ, бу илин )анвар ajbiHbiH да планларыны ар-тыгламасы илэ )еринэ JeTHp-мишик. Амма керунур. сур -эти бир аз да артырмалы-Jur. Комбинатымызын уч 4се- хиндэ 15 адда ме)вэ вэ тэ-рэвэз консервлэрн. ширэлэр. мурэббэ вэ чемлэр Ьазырла-ныр. Истекал олуямуш мэЬ-суллар республикамызын бутун белкэлэринэ, МДБ-нин исэ эксэр шэпэрлэринэ кен-дэрилир. 0тэн ил 12 мил)он шэрти банка консерв Ьазыр-ладыг, бу ил исэ мэЪсулу даЬа да артырмагы нэзэрдэ тутмушуг.    _    * Шэраб е’малы сехи Гэбэ-лэдэн. Огуздан. Исма)ыллы-дан, Шэкидэн кэтирилэн ал- маны ястеЬсал едйр. Бу ил-дэн узум шэрабы да бураха-чагыг. МэЬсул тичарэт тэш-килатларына. елэчэ дэ идарэ вэ муэссясэлэрэ мугави-лэ 1олу илэ сатылачаг. Карамел сехи мэЬсулла-рын чеши дики артырыр. Кэ-лэчэкдэ шэкэр тозу ала бил-сэк торт да пазырла1ачагыг. A. nAniAJBB, Агдаш ра)ояуядакы JoJhh-тя мэксуллапи коябяяаты-бшяй Мупэндшсн. Экс-сада «3HJАЛЫЛЫГ МИПАСЫ» Дазычы Видади Бабанлы-ын «Халг гэзети»нин 25 «ев рал са)ындакы «Зи]а-ылыг миг)асы» публисис-йн ; )азысыны диггэтлэ оху-уяС Мэгалэдэ тохунулан роблемлэрин актуаллыгы 1ЭнВ дэ ез мунасибэтими нлдирмэ]э севг етди. фикримчэ, бу агыр девр-э си)аси_ичтимаи беЬран. ;ан хилас олмагымыз учун и]алылар кэскин сезлэри-н демэлидир. Лакин нэдэн. а мэЬз белэ ан ларда онла->ын сэси Ьамыдан зэиф [элкр. Мэн дэ Азэрба)чанын шэ-1эр вэ ра)онларынын эксэ-жЛэтинэ )ахындан бэлэдэм. тара кетмишэмсэ, Иэмишэ ;и)алыларла унсШ)этдэ ол-1ага чан атмышам ки, онла->ыц бу вэ }а дикэр мэсэлэ »арэдэ даИа об)ектив фикри-[и ешидим. Ьермэтли )азычымызын 5елэ бир фикри илэ там пэбикэм ки, зи)алылыг сэ-ш1]эси гэти))эн ал и тэИ-:ил диплому, алимлик дэ-ээчЬси илэ елчулэ билмэз. ./.Бир кэндэ хе]ир ишэ сеткдошдим. То) саЬиби зи-|алылар учун хусуси отаг а)ырмышды. Мэни дэ отага цэ’вэт етдилэр. Ишыглы мэ’налар, тутарлы фикир-лэр ешитмэк арзусу)ла де-)илэн Ъэр сезу диггэтлэ дин-лэ)ирдим. Тезликлэ зэнним-дэ ]анылдыгымы анладым. СеЬбэт истэр бе)нэлхалг мевзудан, истэр республи. камыздакы вэзи])этдэн, ис-тэрсэ дэ ше'рдэн, сэнэтдэн кедэндэ эсасэн ба)агы, са-дэлевЬ, сэтЪи, бэ’зэн исэ сахта сезлэр ешидирдим. Тэсэввур един ки, бе)ук шаи-римиз Сэмэд Вургундан да-нышырдылар, амма онун сэ-нэткарлыгыны, зэнкин мэ -нэви алэмини бир кэнара го)уб, туфэнкиндэн, ов ту-ласындан бэЬс едирдилэр. Мэчлисин ортасында )аш-лы бир киши гапыны ачыб «олармы?» — де)э ичэри кирмэк истэ)эндэ масабэ-]и — «нахырчы Сары, бура сэнин )ерин де)ил, суруш ба-)ыра» — де)иб атасы )ашын-да кишини тэЬгир етди. Мэн дэ нахырчы Сары илэ бэрабэр Иэмин «зШалы» мэчлисини тэрк етдим. Элбэттэ. мэсэлэ тэкчэ бунда де)ил. Сизин мэгалэниздэки «инсан тэклэнэндэ, гэлбини, бутун варлыгыны тэнЪалы-рын буз со)углугу буру)эн-дэ, дэЬшэтли бир дахили )ох-суллуг башла)ыр. Гулаг )ахшы, хе)ирхаЬ сеЬбэтлэр ешитмэкдэн галыр: бе)индэ, зеЬиндэ. кутлэшмэ, чыр-лашма кедир» сезлэринизи оху)аркэн нэдэнсэ Ъемин «зи)алылары» хатырладым, бир дэ нахырчы Сары киши-нин сезкэлиши деди]и кэл-мэлэри:    «...касадлыга    Двз- мэк олар, )охсуллуг да е)иб де)ил, амма ге)рэтснз 1аша-)ышдан елум )ахшыдыр...». Инди бутун негсанлары-мызы, фэлакэтлэримизин сэ-бэбини репрессШа, дургун-луг вэ дикэр деврлэрлэ эла-гэлэндирмэк дэбдир. Дог-рудур, коммунист пэ)ат вэ душунчэ тэрзи мэ'нэвШ-)атымыза аз зэрбэ вурма-)ыб, лакин hap ше1и бунун-ла багламаг эн асан вэ мэс -улиЦэтсиз )олдур. Садэ бир Ьэгигэти нэдэнсэ унудуруг: инсана зорла hap Ьансы бир иши кердурмек олар, лакин онун душунчэсини, мэ’нэвШ-)атыны дэ)ишмэк мумкун де)ил. Мэн )узлэрлэ шэх-си])этин адыны чэкэ билэрэм ки, узун иллэр Сов.ИКП сыраларында олса да Вэтэ-нин ге)рэтли евладлары кими бутун гуввэ, бачарыг. Ьэтта сагламлыгларыны хал-гын ]уксэлишинэ, -тэрэгги. синэ hacp едиблэр. Шыхэ-ли Гурбанов, hejflap hycej-нов вэ башгалары кими. Елэ индинин езундэ дэ милли истиглалШ1эт. торпаглары-мызын тохунулмазлыгы ур-рунда JopynMar билмэдэн чарпышан, огулларымызын 9KcapHjj9TH кечмиш комму-нистлэр де)илми? Калин hap ше1и ез ады илэ чагыраг. Мэселэ hen дэ бу вэ* Ja дикэр napTHjaJa M9Hcy6Hjj9Tfla де)ил. 3nja-лы мэфЬуму исэ. yMyMHj-¡9ТЛ9. Ьеч бир парти}а чэр-чивэсинэ сыгмыр. Бутун деврлэрдэ дун)анын hap Je-риндэ зи)алылар чэмиЛэтия апарычы гуввэси олмушлар. Бу кун биз дэ эсл зи)алы-ларымыздаи буну кезлэ)ирик. Тээссуф ки, Ьэлэлик анчаг кезлэ)ирик. Ага МЭММЭДОВ, Шэмкяр pajoH ячра han. жиЛэти кэнд тэсэрруфаты ше’бэсяяяя мудяря. ГАЗАХЫСТ АН ДАН КЭЛЭН Т0КФЭ ЩДЛЭГАН (мухбирнмнз- 4 Газахыстанын Акт)у-[ск шэЬэриндэ сакин олан церлилэримиз Гафар Та-ев, БэхтШар вэ Салэддин :ымов гардашлары pajoH-4арадылмыш Милли Ор-6aTa.ijoHy эскэрлэринин i элибош кэлмэмиш-Онлар шэхси вэсаитлэ-а)ырдыглары 82.300 it пулу вэ ' 750 гуту i» снгаретини Хоча-(кечмиш Мартуяя) ра-,„,н Эмираллар кэндин-торпагымызын кеши)индэ вн вэ ермэяя тэчавуз-аарыяа гаршы якядляк-вурушан 849 немрэлн кШонунун де1ушчулэрн. нэ теЬфэ елэмншлэр. Ьэм-¡ерлилэримиз демншлэр: «Тале елэ кэтириб ки, биз догма Азэрба)чанымыздан узагларда )аша1ырыг. Лакин бу, мэсафэчэ белэдир. Бутун варлыгымызла бура-)а Оаглы)ыг. Гарабагымызы. Азэрба)чан торпагыны душ-мэндэн горумаг учун эли-мизэ силаЬ кетурмэк имка-Нымыз олмаса да душмэн-лэ вурушая г&рдашлары-мыза мадди чэЬэтдэн да)аг дурмага Ьазырыг. Белэ кэ-лишлэримизн эн*вне калина салмагы езумузэ борч са)ырыг». Мэн бу хэбэри редакси)а- Ja веранда мухбир мэнтэ-гэсинэ кэлэн pajoH ичра ha-KHMHjjdTH апараты hyryr^ea мудафиэ мэсэлэлэри ше бэ-синин мудйри Л. Элэскэров элиндэки вэрэгя гаршыма rotv6 хаЬиш елэди ки, ежа иэ^р салым. Бахдым, pajón ичра haKHMHjjBTHHB унван-ланмыш мэктубда баталЛон де)ушчулэри газахыстанлы Ьэм)ерлилэринэ мяннэтдар олдугларыны билдирнрдилэр Мэктуб бу сезлэрлэ битир-дя:    «Гарнымыз    учун    flejn- лик. гэдримиз учунук. вБизи ja д уги чыхарма)ан гардаш-ларымыза Ьермэт бэслэди-)ямизи онлара чатдырмагы-нызы хапяш едярнк». Бир эердэн чох ]ашы олан «Азэрнефт. «аг» Бакы Нефта)ырма заводунда 40-дан чох адда мэЬсул Ьазырланыр. Муэсснсэ ]арандыгы вахтдая )алныз мэяфээт кэтярир. Лакин узун нллэр кэлнрин 70 фаизнндэн чоху кечмиш Иттифаг будчэсинэ кечнри. диб. 1988-чи илдэн завод ичарэ)э квтуру-луб вэ вэзиЛэт нисбэтэн 1ахшылашыб. ьнр аз да конкрет десэк, елка узрэ гэбул олу*-иуш гэрарла кэлнрин 18 фаизн республика будчэсинэ, тэхминэн бир О гэдэрн дэ мэр-кэзня ихтШарына верилнб ОЗУ нсэ пландан элавэ нстеЬсал етдаци мэЬсулун 20 фанзинн, устэлик, енфарнш. чялэрнн гэбул етмэдиклэрн мэ мулаты сэр. — Вал)ута! Эмэк коллектива шурасынын гэрары илэ бу илдэн ишчилэрин эмэк Ьагларынын* MyaJJaH гэдэ-ри, Ьэмчинин 13-чу мааш вaлJyтa илэ едэнилэчэк. Элбэттэ, фэЬлэлэрин арзусу нэзэрэ алынмагла. Муэссисэмиз базар иг-тисади))аты шэраитиндэ ез мевге)нни кучлэндирмэк учун даЪа сэмэрэли )оллар ахтарыр. Биринчи Азэр-6aj4aH бизнес конгреси бу ишдэ бизэ чох кемэк етди. Американын «Петрофак», Инкилтэрннин «ОВО лими-тед», Исвечрэннн «Сулзер» фирмалары илэ эмэкдаш-лыг даЬа чох фа)да вермиш-дир. Тэсадуфи де)ил ки, харичи фирмаЛарда алыш-вериш бартер усулу илэ дэ №эмииэтли блмушдур. Нэ-тичэ кез габагындадыр. Завод март aJbiHfla нефт е’малы узрэ 2.538 тон аз мэЬсул нстеЬсал етеэ дэ уму-мнликдэ биринчи рубун тап-шырыгыны артыгламасы илэ ]еринэ )етириб. Нефт тэ-минаты узрэ кестэричилэр дэ )ахшы олмуш, биринчи dy6 узрэ планда нэзэрдэ тутулдугундан 218.469 тон артыг мэЬсул 1шзырламыш-дыр. Анчаг Jar костэричи-лэри узрэ плана эмэл олунмамышдыр. — Нн)э? — Ланачагын. суртку материал ларынын белэ касад вахтында тэрэфдашлары-мыэ мугавилэ шэртлэринэ yJryH олараг пулу вахтында едэмирлэр. Анбарларда эмтээлик суртку 1агы вар. Анчаг ихрачында чэтинлик чэкнриК. Фев рал ын орта-ларына кими ehrajax ду)у-лан рекионлара мэЬсул вера билмэмишнк. Су буха-рыныя, кемэкчи материал-ларыи чатышмазлыгы да ишнмизэ мане олан сэбэб-лэрдэндир. — МэЬсулларыяызыи са-тыпш эивэлкя    вахт л ар дан —ди дяЪл яэ илэ фэрглэннр? — Республика Назирлэр Кабинета, Девлэт Игтиса-ди)1ат вэ Планлашдырма Комитэси идхаллхрач эмэ-ляЦатыяы иязамла)ыр. Бура да мэЬсулун сатыша нэзэрдэ тутулан иевлэри му-эЗЙнлэшдирилир, онлар учун -бэст сатмаг Ьугугу газаныб. Элбэттэ, мус. тэгнлляк 1олуида бу аддымлар одА>1^|* кеврэк идя вэ бу чур кедишлэ коллектив касыбчылыгдан Ьеч чур 1вхв гуР»*Р* б"‘ мэздн. Техноложи ввадвнлыгын чох ее. ]ук Ьнссэси ез девруиу баша »УРАУ^У*А« тазэлэнмэй. )енидэн гуРУШГв дирилмэ1н тэлэб еднрди. Тэбиидир и, бунун учуй кулли мнгдарда васаит мам ■ям Иттифаг табели муэсснсэлэрнн рес. проблема дэ ачар олду. Бэс С<>НР*? ^аза^ чымыз нэдир? Бу вэ    Уу    н    до заводуи баш муЬэидяси Чиикяз АХУНди. ВУН илк чаввбы бу олду: Hapahar мввзу МИШОНЛАР ЬАРАДА ИТИР7 лисензи)а а)рылыр. Елэ ки, лисензи]а верилди, онда биз алычы тапмалы олуруг. Элбэттэ, чалышырыг ки, алыш-вериш тэкчэ заводу муз учун Jox, YMyMHjJOTaa. республика учун ahaMHjJoMH олсун. Ахы бу саЬэдэ бизим муэссисэнин кезэл эн’энэ-лэри вар. AYHja базарында мэпсулларымыз Руси)анын малларына нисбэтэн 20 фанз артыгына сатылыр. Бу да элавэ беш-алты мил]он доллар кэтирир.  Белэ сез-сеЬбэт кэзир ки, заводунузун дирев. торуяуи харичи шжрхэтдэр. пэи биржнии башчмсы, мнллнПэтчэ ермэни олан Маиусовла багладыгы мугавилэ ja эсасэн 1991-чж ял. дэ кулли мжгдарда Авэр. ба]ч аи нефти харича св-тылмышдыр. Jen бир мута-вилэ)э эевсэи бу ял дввв 2,5 мял)ок том нефтям са. тылачагы еЪтнмал ояунур. — Ьэмии мэсэлэ илэ эла-гэдар республиканын Ьугуг муЬафизэ органлары Joxra-ма апарырлар. Jam ки. нэтичэси haMHja б элли ола-чаг. Анчаг мэн бэри баш- ни. Заводумузун кэлири Ье-сабыяа hep ил хариче му-аличэ олунмаг учти нече-нечэ адам кедир. Ишчилэ-римиздэн турист кэзинтя-лэриндэ оланлар да чох-дур. Илдэ он нэфэрин ха-рнчэ тэЬсил алмага кендэ-рилмэси дэ бу Ьесабадыр. Цолшадан,    Нол ланди Ja дан, ТуркиJaflaH алынан )е)инти мэпсуллары h9M республика эЬалисинин, Ьэм дэ заводун ишчилэринин эрзагла тэ -минатына хе)ли кемэк ет- МИ^ДИ^ес публнкада бир не. чэ нефтв|ырма заводу вар. HhJo сиз дедафовэ имм, беЬтаи мэЬз бу заводуи ум. взмыва де1илжр? бужа охшар сез.сеЬбэтлэр кэзцрдв. — Бу. бизи дэ тэеччуб- лэвдирир! — Экэр завод ресиубли. ка табелЩмвдздкреэ, ии)э яддцта Ьагг-Ьесаоы усту. •РПЛТ    ,,„Л' мэркэздэв элжмиая уамзми. шшк» бтиуя lajH мустэгил-дия ОЛДУ?    - — Завод мэркэзин табе-ли)кндэи чыхыб. республиканын сэрэнчамындадыр. Вал)ута Ьагг-Ьесабы исэ сизин финнрлэшдофшнз кими кизли де)ил. Бу баро-дэ мувафяг тэшкнлатлара вахтлы-вахтында Ьесабат верилир. — Сех во гурту ларда ме-теЬсадат мэдэкж])эта чох ашагыдыр. Битум, закуум гурту лары МЛЯ nhnno. ¿oaonjaja чидди зЩаизу-РУРОТГЗ. Xojip *ew«v ккз^ермирсяпа, бэе бу aain кедир? — Ьаглы иродлардыр. Битам заводуи да чиркабы Хэзэрэ ахыдылыр. Сон ики илдэ бу cabaja даЬа чох вэ-саит хэрчлэниб, Муэссисэдэ мазутун е’малы учун ики атмосфер — вакуум гургусу }енядэя низамлдныр. Бири бу ял истафеде)э верилэчэк. икннчнея исэ 1994-чу илдэ. Бу ишлэр баша чатдыгдаи сонра хаммал иткисм дз, дэ-нязэ йтыдылаи чиркаб да xejn аэалачаг. устэлик, ИпмсадмЦат хэбарлэри «JA3U AY3Y» ТИКИЛИР Араз су електрик стаиси-]асынын иншзсы Су алтында галачаг кэнддэ-рин эЬалисинэ )еии Japia-ikitti маскэилэри салмаг, нормал кузэран )аратмаг учуй стансШаиьи тикинти трести нэздиидэ такиити сапэси тэшкил . олунмушдур JeHH об)ектлэр учун ««1ззы дузу»**-дэ 600 пектардан чох Jep а1оылмышдыр. Иншаатчы-лар тэкчэ ]аша]ыш емэри Jox, кучу 20 мин кубметр олан дзмир-бетон вэ сут. када 30 тон асфалт бурахан заводлар, д*ш кар хан асы да тикэчэклэр. Артыг бу ИШ-лэрэ башланмышдыр. Эла-аэ кемэкчи об)ектлэр дэ ниша олунур. Бу ил азы 5 мил)он манатлыг тякинти-гурашдырма вши кэрулмэ-лндяр. Буиун учун муэсси* caja пэртерэфли кемэк дэ лдзымдыр. ш Зэшсялаи pajOMy. «СЭ’ДАН»ДА ФОНТАН • Си)эзэннефтин 2 немрэли мэ’дэнинин гу)улары эсасэн даглар го)нунда )ерлэшир. «Сэ’даи» )атагында да )уз-лэрлэ белэ ryjy истисмар едилир. Ларым эердэн артыг ишлэди)инэ керэ онларын чохунун Ьасилаты ашагы душуб. Лакин нефт тунэн-M9JH6. МэЬсулдарлыгы ар-тырмаг, |атагын бутун сэр-вэтнни узэ чыхармаг учун кеологларыя ахтарышы ез бэЬрэсини ‘ вериб. Лени га-зылмыш 1.604, 1.612, 1.603 вэ 1 592 немрэли гу)улар мэЬсула душуб. Кучлу фонтан вуран 1.606 немрэли ryjy исэ суткада тонларла нефт ВеР"Р    ф.    ГЭРИБОВ. СШэзэяиефт НГЧИ-нжн оператору. КЭНДДЭ ЧОРЭК ЗАВОДУ Бир-бири илэ jeram гон-шу олан Азафлы вэ BaJ-рамлы Ивпдлэриндэ узун муддэт иди ки, черэк тэ*-минаты Jaxuibi де)илди. Гарлы-шахталы кунлэрдэ эЬали даЬа чох 83hJJst чэ-кирди. Бу. Азафлы кэнд са-кини, xejHpxah инсан Эли-бала Чэфэргули)еви дэ на-раЬат едирди. Амма башга-ларындан фэргли олараг о. иш дэ керду. Кэнддэ завод ачмаг тэшэббусу илэ pajoH тэшкилатлары гаршысында мэсэлэ галдырды. Ра. зылыг алан дан сонра ишин агырлыгьжы ез узэринэ ке-турду —- тикинтШэ, авадан-лыгын гурашдырылмасына нэзарэт етди. rajHar ишинин чохуяу езу керду. Ики aja )ахындыр ки, завод ишэ душуб. Бурада Ьэр кун бир тондан чох черэк биширилир. Б. МУСАЛВ. Товуа paJoHj, Бв]ромлы кэядв. дан де)ирэм ки, бу беЬтан-дыр. Президентин сэреича-мына эсасэн заводу муз етэн илдэн харичи елкэлэрэ 2 mh-iJoh тон нефт мэЬсулу сатмалы иди. ДаЬа элвериш-ля алычы тапмаг мэгсэди илэ биз тендер е’лан етмиш вэ ген дери    Зуианыстанын «Мотор ао)л» фнрмасы уд-мушдур. МэЬз бу фирма, нын фэалииэтя нэтичэсиндэ заводу муз Ира нын «НИКО* фирмасы илэ 1 мил)он тем нефт мэЬсуллары сатылма-сы барэдэ мугавилэ баг-ламышдыр. Бу сэнэддэ кес-тэрилэн ги)мэт «НИКО» фирмасыиып эввэл тэклиф emjH rnjM9Tfl9H 2 Америка доллары артыг олмуш дур. Башга сезлэ, элавэ 2 мил. Joh доллар газанмышыг. Элдэ олунан кэлир ]алныз xejnpxah мэгсэдлэр учуй ишлэнмишдир. — XejHpxah изгещвр дШэидэ иэ)я имэрдэ тутур- ^    ___ «ячгз^    кеЬИЛэт кестэричнлорн — Элиллэрэ KBMajH. pec- )ахшылашвчаг. Нефти ил. публиканьш тибб аваданлы- кин е’мал еден элавэ бир ры. дэрман препаратлары нечэ гурту да мэсэлэлэри- замланачаг. иЛэ тэ’мннаты С63АРДЫ: Элбэттэ, биз дэ чох истэр-¡out ки. хвричлэ хошвиэливв элагэся олан. лар, ермэнилэрлэ лэрэ кедэнлэр, харичи бвплардв Ьесво ачыб днлэнчн вэзяИэтамвадэ доллар, вор. давлэт ¿ыганлар, мустэталлю вврдэси ал. тшда в lip —— сэроотлэрнмж» дэ дв-шы)ыб трав лар еЩаНысыидв Ьаггында соЬбэг кедэя заводун вэ ома рэЬбэрш едэялэрии лджарн олмосык. Арзу едэрдях ян, завод Ьи яг этом хвлгыя xejpna шплэ-^ м ввлитасыкы Москвод ш алыб ома ♦5» рыв вэ сочу овачаг башга п______свбэбларп да бяр Анчаг нцп бяп npahar од«м оашгщ мэсэлэдкр. Муниш Ж0Л|А71^* . А* дэ. воеяубядш ho» яд пум газвидыш •етдг--ае дырсв, я» учуй роеиумип вокумвта нэ. h»|at, tj псиш кма «шшр» & КАЗЫМОВ. Ч. ХАСЯОЛАД. «Хмг ИМТЧ'М ДЭЛ1РМАН ИШЭ ДУШДУ 1964-чу илдэ. М. Д. Ьу-cejHOB адына колхоз совхо. за чеврилэндэ Ьэбибкэнд-дэки дэ)ирманын да су)уну сов дула р>. Сэбобини белэ изаЬ етдилэр кн. примитив rypryja даЬа ehTHja4 Jox. дур. Ьекумэт Ьазыр ун, черэк эерэчэк. Детишдир-ди)имиз бугданы исэ сон гоамыяадэк девлэтэ тэЬвил BepMafMjHK. Тэнчэ бу канд. дэн Jox, гоншу JeHH haJaT. Пиргулуоба. Гочаглы, Ьачы-мэммэдоба же башга кэнд-лэрдэн дэ дэн кэтирэнлэр коргпешман кери га1ытды-лар. Дэ]ирманыи дашлары-яы Хачмаз тарих-ди)аршу-наслыг муэе)ииэ апарды-лар. Инди дэ)нрман )ада душуб. «Иягклаб» совхозу, нуи реЬбэрля)и вэ кэнд са-кинлэриндэн Казым Шах-ри)евян. Мисли Милаэовун. Мирза Мирзэ)евин вэ баш-галарыныи кемэкли)и caja-синдэ дашлар кэндэ кэтирн. либ Jemun 00 jepna rojy-луб. да|ирмаячы Низам киши дэ узуя а)рылыгдан сонра оз севямлн пешэсинэ rajbi-дыб. Тазе. кеЬкэ дэ)ирмаи Ьэм су, Ьэм дэ електрик енер-жяся я» ишлэдиляр И. ЬАЧЬМЖВ, Хачмаз ро|оиу, П ;
RealCheck