Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 5, 1992, Baku, Azerbaijan ТСАЛГ ГЭЗЕТИ s мл» im-« ил. м ss Маним    фи 4- •?, £ НИ ЧАТ ЮЛУ 1човун гулду р-масон „ (Лаков лев, Ша1ша-Арбатов вэ б.) Рома I, Тетчер. PeJraH вэ умумдун]а кизли ip тэшкилаты узв-кестэриши илэ Совет Иттифагыны дагытдыг-дан сонра елкэнин мугэд-дэраты ГЗДнэлхалг Вал)у-та Фондунун сэрт 6yjpyry элийэ душду- Мали)1э вэ вал]ута мудахилэси бу нэ-тичэ1э кэтириб чыхарды ни, ШаЬназаров кимилэр «елкэмизи муэЛэн бир вахт инкйшаф етмиш влкэлэр тэ-рэфиндэн мустэмлэкэлэш-AHpMdja, * ajpu-ajpbi респуб-ликалары вэ ja рекионлары инкишаф етмиш елкэлэрэ т ah ким eTM9ja» чагырыр (Русланы AMepHKaJa. Ja-noHHjaJa, Азэрба)чаны вэ Орта Асланы Инкилтэрэ)э, Белорусу Франса ja вэ с.). Летмиш ил эрзиндэ елкэ-дэки бутун иРи caHaje муэс-сисэлэри арасында мэвчуд олан баглылыг Иттифаг дагылдыгдан сонра бир ан ичиндэ дагылыб итди. Дов-лэт План Комитэси адла-нан , тэшкилат пис-Jaxuibi рушвэт, бэхшиш вэ Ja «тэ-канчылар» васитэсилэ завод вэ фабриклэри хаммал вэ еЬти)ат Ьиссэлэри)лэ тэ’-мин еднрди. Инди Ьэр mej гырылыб. Буна 6axMaJapar PycHja рэЬбэрлэри кечмиш haKHM миллэтчилик cnja-сэти вэ шовинизмини давам етдирэрэк мустэгиллик Jo-луну сечэн республикала-ра |енэ дэ Рус^анын тэрки-биндэ инзибати ваЬидлэр ними бахырлар. OpTaJa МДБ -мэфЬумунда сун’и бир тэ-сясат чыхды вэ ади квзлэ керунмэ)эн Jenana . «бир; лик» шэрти дэ —' «дахил олмалысан»дан ибарэтдир. YirfyMH гошун мэсэлэси дэ ЬЭМЧИНИН. . Азэрба)чан стратежи эЬэ-MHjJaTHHa 6axMaJapar тэк^ ¡ашына нэЬэнк Рус^анын ■аршысында рэгиб ними ке-эунМур. Курчустан хачпэ-ээст республикасы* олма-:ына oaxMajapar, мустэгил-1нкдэн дэм вураркэн naju-ш .алды. Ермэнилэр эср-пэр 6oJy олдугу ними, JeHa цэ кучлу гоншусуна бел 9j-мэклэ нэинки гоншусуну, lani . JaxuH гоЬумуну белэ ага Ьэмишэ Ьазырдыр. /caja учун тэЬлукэли уч Гафгаз республи-бирлэшиб илк вахт-ар' Иттифагын тэркибин-bhí чыха билэрдилэр. Бу *>' • * ]олда,    элбэттэ. мэтнлик, бирлик    вэ инад лазым иди. Лакин    Гафгазы 170 илдэн артыг    идарэ едэн вэ ону мустэмлэкэ1э чевирэн Руси-ja бу эразини чох jaxujbi е)рэнмишди:    «парчала    вэ heKM сур» мэсэли инди дэ девр^]эдэдир. Горбачовун A39p6aj4aH халгына гаршы xaJaHBTH. ермэнилэрдэн Ьэм езунун. Ьэм дэ ¿ахынларынын даим naj алмалары Азэрба)чаны фачиэлэр учуруму гаршы* сына кэтирди. Азэрба)чан халгы вмрундэ биринчи дэфэ Ленин (индики Азад-лыг) ме)данында ез мэнли-Jhhh, мэрдли)ини. азад вэ мустэгил JamaMar угрунда мубаризэ эзмиии чохминли МИТИНГЛЭрДЭ    K0CT9pM9j9 башлады. Ьэмии издипам-лы митииглэр Азэрба1чан торпагларына ермэии тэча-вузунун эле)Ьинэ иди. Ермэнистандан ез дэдэ-баба ]урдундан и ни Jy3 мин-дэн чох азэрба1чанлынын зорла чыхарылмасы. шуб-hacH3, Горбачов вэ онун эл-алтыларынын тэшэббусу илэ hdjaia кечирилди. О вахт республикамызын рэЪбэрлэ-ри чамааты Ермэнистандан A39p6aj4aHa кэтирмэк учун бир нечэ Jy3 jyn машыны вэ автобус да кендэрдилэр. Камр4н Вагаров МК-нын бинасына )ыгдыгы адамлар-дан сорушду:    «Виз    нэ    ет- мэли)ик?» Мэн дедим ки, кечурулэнлэрлэ долу автобус вэ машынлары Гараба-Fa дендэрмэк, чамааты мэЬз орада )ерлэшдирмэк лазым-дыр. Ермэнилэр бу кечкун-лэрин napaja кетмэсини диггэтлэ изл9Jиpл9p, онлар кврсэлэр ки, чамаат Гара-барда }ерлэшдирилир, дэр-Ьал суркуну да)андырачаг-лар. Лакин мэни ешидэн олмады. Инди Mej дан сула-jaH «миллэт гэЬрэманлары» о вахт сусурдулар. Луз мин-лэрлэ адам исэ буна керэ ез е'тираз сэсини учалтмыш-ды. Бу кун Ьэмнн «миллэт гэЬрэманлары» - башгалары-ны кунаЬландырмагла мэш-рулдурлар. Мен рэЬбэрли)ин Ьузу-руна он ики нэфэр исте-фада олан кенерал кетир-дим. Онларын japucbi Баш ГэраркаЬ Академ^асыны битирэнлэр иди. Дедим ки, бунларын Ьэрби тэчрубэси вар, истифадэ един (ермэнилэр кими!). Лазым бил* мэдилэр. МуЬарибэдэ минлэрлэ дус- тага командир ©луб чохлу дв]ушлэрдэ иштирак етми-шэм. Ге]ри-тэвазвкарпыг да олса демэлиЗэм:    Совет    Ит- тифагы ГэЬрэманы адыны алан Jeкaнэ чэримэ батал-Зону командиршам. Арадан хеЗли кечмэсинэ бaxмaJa-раг тэчрубэм олдугуна керэ Ъерби назирэ. Али Совета вэ Президент Шура-сына тэклиф етдим ки. дус-таг душэркэлэриндэ галан-дара бэраэт вериб азад бура хмагданса, ичазэ верин, онлардан 1500 — 2000 нэ- 1)эрини сечиб хусуси эмэли1-ат бaтaлJoнy тэшки^ едим. Бунун учун Али Совет чэримэ батал]ону Ьаггында гэрар гэбул етмэли, душэр-кэлэрдэ галанлар исэ эризэ Jaзыб ез кунаИларыны ган-лары* баЬасына узэрлэрин-дэн кетурмэк унун гулдур ермэнилэрлэ дeJYШ9 кетмэ-}э ичазэ aлмaлыJдылap. Лакин вахт кечди. Ахырда мэнэ рэсми шэкилдэ билдир-дилэр ки, чэримэ бaтaлJoнy Ьазырламаг учун бизим нэ силаЬымыз, нэ Дв]уш сур-сатымыз, нэ дэ Ьэрби пал-тарымыз вар (Ьалбуки инди яди кучэ алверчиси дэ Ьэрби палтарда кэзир). Мэнчо KoнcтитycиJaJa зидд олараг тэсдиг едилэн элли нэфэрдэи ибарэт Милли Шура парламенте халг тэ-рэфиндэн сечилмиш уч JYЗ нэфэри эвэз едэ билмэз. Ьа-кимиЦэтин вэ бутун сэлаЬШ-}этлэрин Милли ШypaJa верил мэси дузкун дeJил, мэн де]ердим ки, парла-ментимизин (чох зэиф олса да) Ъугугларьшы мэнимсэ-мэкдир. Озуну «парти)а» адлаиды-ран дэстэлэрин бэ'зи узв-лэринин фэали))эти дэ ду-шунчэли адамларда тээччуб догурур. Халгы севмэк, бир-ли)э чагырмаг онун саф ни5)этлэриндэн киминсэ xeJ-ринэ истифадэ етмэк демэк де)илдир. Халгымыз, республика-мыз чох агыр куилвр кечи- аЬеч кэс билмир ки. И бизи нэлэр кезлэ)ир. Белэ бир вахт да вэзифэ угрунда мубаризэ апармаг чииа1этдир. Белэлэри бил-мэлидирлэр ки. Вэтэн учу-румун кэнарындадыр. Инди Ъекумэти дэ)ишмэк вахты де)ил, о ез ишини давам етдирмэлидир. Али Совет исэ Февгэл'адэ Девлэт Мудафиэ Комитэси )арат-малыдыр. Бу комитэ 1ара-нан «ими республикамызда Ъэрби вэзи]]эт е’лан олун- малы вэ мувэггэти олараг бутун сШаси парти)а. тэшкилат вэ дэрнеклэрин фэа- лШ)эти да)андырылмалыдыр Ьэр бир муэссисэдэ пэрби интизам )аранмалыдыр, ал-верин габагы алынмалы-дыр. Лени )арадылачаг Февгэл -адэ Девлэт Мудафиэ Коми-тэсинэ Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мэчли-сииин сэдри Ье)дэр Эли)ев дэ дэ’вэт олунмалыдыр. Онун били)и. сШаси нуфу-зу вэ тэшкилатчылыгы бир чох саЬэдэ кемэ)имизэ кэ- лэ билэр. Ермэнилэр тэрэфиндэн Гарабагын, этраф ра1онла-рын, Ьэмчинин ЬэмсэрЪэд ра)онларымызын шэЪэр вэ кэндлэринин талан вэ ви-ран едилмэси, минлэрлэ ада-мын дидэркин кими Бакы)а топланмасы бизи чох бе)ук эзи])этлэр гаршысында го-)ур. СилаЬсыз вэ мудафиэ олуима)ан сэрЬэд)аны ел-оба-ларымызын тале)и кундэн-кунэ агырлашыр. Амма биз 119Л0 ермэни гулдурлары илэ ачыг де)ушлэрдэ уз-узэ кэлмэмишик, Ьэлэ эмэлли-башлы Ъучумларда олма- мышыг. Мэнчэ. белэ агыр шэраит-дэ бутевлукдэ Ъерби назир-лШимиз, дахили ишлэр вэ милли тэЬлукэсизлик на-зирликлэри эмэкдашларынын Иеч олмаса )арысы вэ ху-сусэн Милли Шура Бакы-дан Кэнчэ)э кечмэлидир. ЧэбЬэ хетлэри ора)а )ахын-дыр вэ сэрпэд1аны ра)он ларда Иэрби интизам ]ара дыла билэр. Бунлар олмаса гэлэбэ чох баЬа баша кэ-лэр, кучэлэрдэ вэ )узлэрлэ комис]он дуканларында ке-дэн алвер халгымызы бэла-лара дучар едэр. Парламеитимиз Ьаггында ЬашШэ. Парламент ганун- ^ веричи ортан олдугу учун онун тэркибиндэ нэ прокурор, нэ Ьаким, нэ милис ишчиси олмалыдыр, чун-кн ганунун кеши)индэ дура-нын парламент узву олма-гы кулунчдур. Парламент узвлэринин са]ы республи-камыз учун 201 нэфэрдэн чох олмамалы, тэркиоинэ Ьугугшунас, си)асэтчи вэ игтисадчылар сечилмэли- дир.    - Мэн ничат )олумузу бу чур тэсэввур едирэм. ЗШа БУШАДОВ, • Азэрба1чан Республикасы Елмлэр Академи)асынын витсе-презндентн. Загаталв шакармид— «Тогрув» шшчяя мувссмсаси —■ aj башлаДыб. Лион бур— чяЬеи оцти» ушндяи ва ка|ф1Мет1Ю ежа влк купдаа диггат ]етиржлнр._ Jinn вахтларда Jatar дастларн, гадым халатлары ва динар трикотаж мадлары бу, рахыдачаг. Бууи учуй Дано—]ада астеЬ еал ‘оду имущ |ш иуасир тохучулут даз. каЬлары гурашдырыжмышдыр. О МуЬаидис-техмодог Ьадимат Мус- тафа]ева тохучу Афат 3ypa6oaaja )еии дазкаЬларап «дилижи» аДрадир. О Тохучулар Матаиат Шабанова ва Су. pajja МустафаДева коивеДердэн чыхиыш маЬсулу иазардаж кечмрирлар. ВЭ’Д JOX, МЭЬСУЛ ВЕРИРИК... Магазаларын пиштахтала-рына супуркэ чэкилдШя бир вахтда ]ахшы баша душурУк ки. бнздэн дэ чох uiej асы-лыдыр. Догрудур. ез najbi-мыза душэн иши кермэ)э ча-лышырыг. Мэсэлэн, кечэн илин дэ, бу илин )анвар ajbiHbiH да планларыны ар-тыгламасы илэ )еринэ JeTHp-мишик. Амма керунур. сур -эти бир аз да артырмалы-Jur. Комбинатымызын уч 4се- хиндэ 15 адда ме)вэ вэ тэ-рэвэз консервлэрн. ширэлэр. мурэббэ вэ чемлэр Ьазырла-ныр. Истекал олуямуш мэЬ-суллар республикамызын бутун белкэлэринэ, МДБ-нин исэ эксэр шэпэрлэринэ кен-дэрилир. 0тэн ил 12 мил)он шэрти банка консерв Ьазыр-ладыг, бу ил исэ мэЪсулу даЬа да артырмагы нэзэрдэ тутмушуг.    _    * Шэраб е’малы сехи Гэбэ-лэдэн. Огуздан. Исма)ыллы-дан, Шэкидэн кэтирилэн ал- маны ястеЬсал едйр. Бу ил-дэн узум шэрабы да бураха-чагыг. МэЬсул тичарэт тэш-килатларына. елэчэ дэ идарэ вэ муэссясэлэрэ мугави-лэ 1олу илэ сатылачаг. Карамел сехи мэЬсулла-рын чеши дики артырыр. Кэ-лэчэкдэ шэкэр тозу ала бил-сэк торт да пазырла1ачагыг. A. nAniAJBB, Агдаш ра)ояуядакы JoJhh-тя мэксуллапи коябяяаты-бшяй Мупэндшсн. Экс-сада «3HJАЛЫЛЫГ МИПАСЫ» Дазычы Видади Бабанлы-ын «Халг гэзети»нин 25 «ев рал са)ындакы «Зи]а-ылыг миг)асы» публисис-йн ; )азысыны диггэтлэ оху-уяС Мэгалэдэ тохунулан роблемлэрин актуаллыгы 1ЭнВ дэ ез мунасибэтими нлдирмэ]э севг етди. фикримчэ, бу агыр девр-э си)аси_ичтимаи беЬран. ;ан хилас олмагымыз учун и]алылар кэскин сезлэри-н демэлидир. Лакин нэдэн. а мэЬз белэ ан ларда онла->ын сэси Ьамыдан зэиф [элкр. Мэн дэ Азэрба)чанын шэ-1эр вэ ра)онларынын эксэ-жЛэтинэ )ахындан бэлэдэм. тара кетмишэмсэ, Иэмишэ ;и)алыларла унсШ)этдэ ол-1ага чан атмышам ки, онла->ыц бу вэ }а дикэр мэсэлэ »арэдэ даИа об)ектив фикри-[и ешидим. Ьермэтли )азычымызын 5елэ бир фикри илэ там пэбикэм ки, зи)алылыг сэ-ш1]эси гэти))эн ал и тэИ-:ил диплому, алимлик дэ-ээчЬси илэ елчулэ билмэз. ./.Бир кэндэ хе]ир ишэ сеткдошдим. То) саЬиби зи-|алылар учун хусуси отаг а)ырмышды. Мэни дэ отага цэ’вэт етдилэр. Ишыглы мэ’налар, тутарлы фикир-лэр ешитмэк арзусу)ла де-)илэн Ъэр сезу диггэтлэ дин-лэ)ирдим. Тезликлэ зэнним-дэ ]анылдыгымы анладым. СеЬбэт истэр бе)нэлхалг мевзудан, истэр республи. камыздакы вэзи])этдэн, ис-тэрсэ дэ ше'рдэн, сэнэтдэн кедэндэ эсасэн ба)агы, са-дэлевЬ, сэтЪи, бэ’зэн исэ сахта сезлэр ешидирдим. Тэсэввур един ки, бе)ук шаи-римиз Сэмэд Вургундан да-нышырдылар, амма онун сэ-нэткарлыгыны, зэнкин мэ -нэви алэмини бир кэнара го)уб, туфэнкиндэн, ов ту-ласындан бэЬс едирдилэр. Мэчлисин ортасында )аш-лы бир киши гапыны ачыб «олармы?» — де)э ичэри кирмэк истэ)эндэ масабэ-]и — «нахырчы Сары, бура сэнин )ерин де)ил, суруш ба-)ыра» — де)иб атасы )ашын-да кишини тэЬгир етди. Мэн дэ нахырчы Сары илэ бэрабэр Иэмин «зШалы» мэчлисини тэрк етдим. Элбэттэ. мэсэлэ тэкчэ бунда де)ил. Сизин мэгалэниздэки «инсан тэклэнэндэ, гэлбини, бутун варлыгыны тэнЪалы-рын буз со)углугу буру)эн-дэ, дэЬшэтли бир дахили )ох-суллуг башла)ыр. Гулаг )ахшы, хе)ирхаЬ сеЬбэтлэр ешитмэкдэн галыр: бе)индэ, зеЬиндэ. кутлэшмэ, чыр-лашма кедир» сезлэринизи оху)аркэн нэдэнсэ Ъемин «зи)алылары» хатырладым, бир дэ нахырчы Сары киши-нин сезкэлиши деди]и кэл-мэлэри:    «...касадлыга    Двз- мэк олар, )охсуллуг да е)иб де)ил, амма ге)рэтснз 1аша-)ышдан елум )ахшыдыр...». Инди бутун негсанлары-мызы, фэлакэтлэримизин сэ-бэбини репрессШа, дургун-луг вэ дикэр деврлэрлэ эла-гэлэндирмэк дэбдир. Дог-рудур, коммунист пэ)ат вэ душунчэ тэрзи мэ'нэвШ-)атымыза аз зэрбэ вурма-)ыб, лакин hap ше1и бунун-ла багламаг эн асан вэ мэс -улиЦэтсиз )олдур. Садэ бир Ьэгигэти нэдэнсэ унудуруг: инсана зорла hap Ьансы бир иши кердурмек олар, лакин онун душунчэсини, мэ’нэвШ-)атыны дэ)ишмэк мумкун де)ил. Мэн )узлэрлэ шэх-си])этин адыны чэкэ билэрэм ки, узун иллэр Сов.ИКП сыраларында олса да Вэтэ-нин ге)рэтли евладлары кими бутун гуввэ, бачарыг. Ьэтта сагламлыгларыны хал-гын ]уксэлишинэ, -тэрэгги. синэ hacp едиблэр. Шыхэ-ли Гурбанов, hejflap hycej-нов вэ башгалары кими. Елэ индинин езундэ дэ милли истиглалШ1эт. торпаглары-мызын тохунулмазлыгы ур-рунда JopynMar билмэдэн чарпышан, огулларымызын 9KcapHjj9TH кечмиш комму-нистлэр де)илми? Калин hap ше1и ез ады илэ чагыраг. Мэселэ hen дэ бу вэ* Ja дикэр napTHjaJa M9Hcy6Hjj9Tfla де)ил. 3nja-лы мэфЬуму исэ. yMyMHj-¡9ТЛ9. Ьеч бир парти}а чэр-чивэсинэ сыгмыр. Бутун деврлэрдэ дун)анын hap Je-риндэ зи)алылар чэмиЛэтия апарычы гуввэси олмушлар. Бу кун биз дэ эсл зи)алы-ларымыздаи буну кезлэ)ирик. Тээссуф ки, Ьэлэлик анчаг кезлэ)ирик. Ага МЭММЭДОВ, Шэмкяр pajoH ячра han. жиЛэти кэнд тэсэрруфаты ше’бэсяяяя мудяря. ГАЗАХЫСТ АН ДАН КЭЛЭН Т0КФЭ ЩДЛЭГАН (мухбирнмнз- 4 Газахыстанын Акт)у-[ск шэЬэриндэ сакин олан церлилэримиз Гафар Та-ев, БэхтШар вэ Салэддин :ымов гардашлары pajoH-4арадылмыш Милли Ор-6aTa.ijoHy эскэрлэринин i элибош кэлмэмиш-Онлар шэхси вэсаитлэ-а)ырдыглары 82.300 it пулу вэ ' 750 гуту i» снгаретини Хоча-(кечмиш Мартуяя) ра-,„,н Эмираллар кэндин-торпагымызын кеши)индэ вн вэ ермэяя тэчавуз-аарыяа гаршы якядляк-вурушан 849 немрэлн кШонунун де1ушчулэрн. нэ теЬфэ елэмншлэр. Ьэм-¡ерлилэримиз демншлэр: «Тале елэ кэтириб ки, биз догма Азэрба)чанымыздан узагларда )аша1ырыг. Лакин бу, мэсафэчэ белэдир. Бутун варлыгымызла бура-)а Оаглы)ыг. Гарабагымызы. Азэрба)чан торпагыны душ-мэндэн горумаг учун эли-мизэ силаЬ кетурмэк имка-Нымыз олмаса да душмэн-лэ вурушая г&рдашлары-мыза мадди чэЬэтдэн да)аг дурмага Ьазырыг. Белэ кэ-лишлэримизн эн*вне калина салмагы езумузэ борч са)ырыг». Мэн бу хэбэри редакси)а- Ja веранда мухбир мэнтэ-гэсинэ кэлэн pajoH ичра ha-KHMHjjdTH апараты hyryr^ea мудафиэ мэсэлэлэри ше бэ-синин мудйри Л. Элэскэров элиндэки вэрэгя гаршыма rotv6 хаЬиш елэди ки, ежа иэ^р салым. Бахдым, pajón ичра haKHMHjjBTHHB унван-ланмыш мэктубда баталЛон де)ушчулэри газахыстанлы Ьэм)ерлилэринэ мяннэтдар олдугларыны билдирнрдилэр Мэктуб бу сезлэрлэ битир-дя:    «Гарнымыз    учун    flejn- лик. гэдримиз учунук. вБизи ja д уги чыхарма)ан гардаш-ларымыза Ьермэт бэслэди-)ямизи онлара чатдырмагы-нызы хапяш едярнк». Бир эердэн чох ]ашы олан «Азэрнефт. «аг» Бакы Нефта)ырма заводунда 40-дан чох адда мэЬсул Ьазырланыр. Муэсснсэ ]арандыгы вахтдая )алныз мэяфээт кэтярир. Лакин узун нллэр кэлнрин 70 фаизнндэн чоху кечмиш Иттифаг будчэсинэ кечнри. диб. 1988-чи илдэн завод ичарэ)э квтуру-луб вэ вэзиЛэт нисбэтэн 1ахшылашыб. ьнр аз да конкрет десэк, елка узрэ гэбул олу*-иуш гэрарла кэлнрин 18 фаизн республика будчэсинэ, тэхминэн бир О гэдэрн дэ мэр-кэзня ихтШарына верилнб ОЗУ нсэ пландан элавэ нстеЬсал етдаци мэЬсулун 20 фанзинн, устэлик, енфарнш. чялэрнн гэбул етмэдиклэрн мэ мулаты сэр. — Вал)ута! Эмэк коллектива шурасынын гэрары илэ бу илдэн ишчилэрин эмэк Ьагларынын* MyaJJaH гэдэ-ри, Ьэмчинин 13-чу мааш вaлJyтa илэ едэнилэчэк. Элбэттэ, фэЬлэлэрин арзусу нэзэрэ алынмагла. Муэссисэмиз базар иг-тисади))аты шэраитиндэ ез мевге)нни кучлэндирмэк учун даЪа сэмэрэли )оллар ахтарыр. Биринчи Азэр-6aj4aH бизнес конгреси бу ишдэ бизэ чох кемэк етди. Американын «Петрофак», Инкилтэрннин «ОВО лими-тед», Исвечрэннн «Сулзер» фирмалары илэ эмэкдаш-лыг даЬа чох фа)да вермиш-дир. Тэсадуфи де)ил ки, харичи фирмаЛарда алыш-вериш бартер усулу илэ дэ №эмииэтли блмушдур. Нэ-тичэ кез габагындадыр. Завод март aJbiHfla нефт е’малы узрэ 2.538 тон аз мэЬсул нстеЬсал етеэ дэ уму-мнликдэ биринчи рубун тап-шырыгыны артыгламасы илэ ]еринэ )етириб. Нефт тэ-минаты узрэ кестэричилэр дэ )ахшы олмуш, биринчи dy6 узрэ планда нэзэрдэ тутулдугундан 218.469 тон артыг мэЬсул 1шзырламыш-дыр. Анчаг Jar костэричи-лэри узрэ плана эмэл олунмамышдыр. — Нн)э? — Ланачагын. суртку материал ларынын белэ касад вахтында тэрэфдашлары-мыэ мугавилэ шэртлэринэ yJryH олараг пулу вахтында едэмирлэр. Анбарларда эмтээлик суртку 1агы вар. Анчаг ихрачында чэтинлик чэкнриК. Фев рал ын орта-ларына кими ehrajax ду)у-лан рекионлара мэЬсул вера билмэмишнк. Су буха-рыныя, кемэкчи материал-ларыи чатышмазлыгы да ишнмизэ мане олан сэбэб-лэрдэндир. — МэЬсулларыяызыи са-тыпш эивэлкя    вахт л ар дан —ди дяЪл яэ илэ фэрглэннр? — Республика Назирлэр Кабинета, Девлэт Игтиса-ди)1ат вэ Планлашдырма Комитэси идхаллхрач эмэ-ляЦатыяы иязамла)ыр. Бура да мэЬсулун сатыша нэзэрдэ тутулан иевлэри му-эЗЙнлэшдирилир, онлар учун -бэст сатмаг Ьугугу газаныб. Элбэттэ, мус. тэгнлляк 1олуида бу аддымлар одА>1^|* кеврэк идя вэ бу чур кедишлэ коллектив касыбчылыгдан Ьеч чур 1вхв гуР»*Р* б"‘ мэздн. Техноложи ввадвнлыгын чох ее. ]ук Ьнссэси ез девруиу баша »УРАУ^У*А« тазэлэнмэй. )енидэн гуРУШГв дирилмэ1н тэлэб еднрди. Тэбиидир и, бунун учуй кулли мнгдарда васаит мам ■ям Иттифаг табели муэсснсэлэрнн рес. проблема дэ ачар олду. Бэс С<>НР*? ^аза^ чымыз нэдир? Бу вэ    Уу    н    до заводуи баш муЬэидяси Чиикяз АХУНди. ВУН илк чаввбы бу олду: Hapahar мввзу МИШОНЛАР ЬАРАДА ИТИР7 лисензи)а а)рылыр. Елэ ки, лисензи]а верилди, онда биз алычы тапмалы олуруг. Элбэттэ, чалышырыг ки, алыш-вериш тэкчэ заводу муз учун Jox, YMyMHjJOTaa. республика учун ahaMHjJoMH олсун. Ахы бу саЬэдэ бизим муэссисэнин кезэл эн’энэ-лэри вар. AYHja базарында мэпсулларымыз Руси)анын малларына нисбэтэн 20 фанз артыгына сатылыр. Бу да элавэ беш-алты мил]он доллар кэтирир.  Белэ сез-сеЬбэт кэзир ки, заводунузун дирев. торуяуи харичи шжрхэтдэр. пэи биржнии башчмсы, мнллнПэтчэ ермэни олан Маиусовла багладыгы мугавилэ ja эсасэн 1991-чж ял. дэ кулли мжгдарда Авэр. ба]ч аи нефти харича св-тылмышдыр. Jen бир мута-вилэ)э эевсэи бу ял дввв 2,5 мял)ок том нефтям са. тылачагы еЪтнмал ояунур. — Ьэмии мэсэлэ илэ эла-гэдар республиканын Ьугуг муЬафизэ органлары Joxra-ма апарырлар. Jam ки. нэтичэси haMHja б элли ола-чаг. Анчаг мэн бэри баш- ни. Заводумузун кэлири Ье-сабыяа hep ил хариче му-аличэ олунмаг учти нече-нечэ адам кедир. Ишчилэ-римиздэн турист кэзинтя-лэриндэ оланлар да чох-дур. Илдэ он нэфэрин ха-рнчэ тэЬсил алмага кендэ-рилмэси дэ бу Ьесабадыр. Цолшадан,    Нол ланди Ja дан, ТуркиJaflaH алынан )е)инти мэпсуллары h9M республика эЬалисинин, Ьэм дэ заводун ишчилэринин эрзагла тэ -минатына хе)ли кемэк ет- МИ^ДИ^ес публнкада бир не. чэ нефтв|ырма заводу вар. HhJo сиз дедафовэ имм, беЬтаи мэЬз бу заводуи ум. взмыва де1илжр? бужа охшар сез.сеЬбэтлэр кэзцрдв. — Бу. бизи дэ тэеччуб- лэвдирир! — Экэр завод ресиубли. ка табелЩмвдздкреэ, ии)э яддцта Ьагг-Ьесаоы усту. •РПЛТ    ,,„Л' мэркэздэв элжмиая уамзми. шшк» бтиуя lajH мустэгил-дия ОЛДУ?    - — Завод мэркэзин табе-ли)кндэи чыхыб. республиканын сэрэнчамындадыр. Вал)ута Ьагг-Ьесабы исэ сизин финнрлэшдофшнз кими кизли де)ил. Бу баро-дэ мувафяг тэшкнлатлара вахтлы-вахтында Ьесабат верилир. — Сех во гурту ларда ме-теЬсадат мэдэкж])эта чох ашагыдыр. Битум, закуум гурту лары МЛЯ nhnno. ¿oaonjaja чидди зЩаизу-РУРОТГЗ. Xojip *ew«v ккз^ермирсяпа, бэе бу aain кедир? — Ьаглы иродлардыр. Битам заводуи да чиркабы Хэзэрэ ахыдылыр. Сон ики илдэ бу cabaja даЬа чох вэ-саит хэрчлэниб, Муэссисэдэ мазутун е’малы учун ики атмосфер — вакуум гургусу }енядэя низамлдныр. Бири бу ял истафеде)э верилэчэк. икннчнея исэ 1994-чу илдэ. Бу ишлэр баша чатдыгдаи сонра хаммал иткисм дз, дэ-нязэ йтыдылаи чиркаб да xejn аэалачаг. устэлик, ИпмсадмЦат хэбарлэри «JA3U AY3Y» ТИКИЛИР Араз су електрик стаиси-]асынын иншзсы Су алтында галачаг кэнддэ-рин эЬалисинэ )еии Japia-ikitti маскэилэри салмаг, нормал кузэран )аратмаг учуй стансШаиьи тикинти трести нэздиидэ такиити сапэси тэшкил . олунмушдур JeHH об)ектлэр учун ««1ззы дузу»**-дэ 600 пектардан чох Jep а1оылмышдыр. Иншаатчы-лар тэкчэ ]аша]ыш емэри Jox, кучу 20 мин кубметр олан дзмир-бетон вэ сут. када 30 тон асфалт бурахан заводлар, д*ш кар хан асы да тикэчэклэр. Артыг бу ИШ-лэрэ башланмышдыр. Эла-аэ кемэкчи об)ектлэр дэ ниша олунур. Бу ил азы 5 мил)он манатлыг тякинти-гурашдырма вши кэрулмэ-лндяр. Буиун учун муэсси* caja пэртерэфли кемэк дэ лдзымдыр. ш Зэшсялаи pajOMy. «СЭ’ДАН»ДА ФОНТАН • Си)эзэннефтин 2 немрэли мэ’дэнинин гу)улары эсасэн даглар го)нунда )ерлэшир. «Сэ’даи» )атагында да )уз-лэрлэ белэ ryjy истисмар едилир. Ларым эердэн артыг ишлэди)инэ керэ онларын чохунун Ьасилаты ашагы душуб. Лакин нефт тунэн-M9JH6. МэЬсулдарлыгы ар-тырмаг, |атагын бутун сэр-вэтнни узэ чыхармаг учун кеологларыя ахтарышы ез бэЬрэсини ‘ вериб. Лени га-зылмыш 1.604, 1.612, 1.603 вэ 1 592 немрэли гу)улар мэЬсула душуб. Кучлу фонтан вуран 1.606 немрэли ryjy исэ суткада тонларла нефт ВеР"Р    ф.    ГЭРИБОВ. СШэзэяиефт НГЧИ-нжн оператору. КЭНДДЭ ЧОРЭК ЗАВОДУ Бир-бири илэ jeram гон-шу олан Азафлы вэ BaJ-рамлы Ивпдлэриндэ узун муддэт иди ки, черэк тэ*-минаты Jaxuibi де)илди. Гарлы-шахталы кунлэрдэ эЬали даЬа чох 83hJJst чэ-кирди. Бу. Азафлы кэнд са-кини, xejHpxah инсан Эли-бала Чэфэргули)еви дэ на-раЬат едирди. Амма башга-ларындан фэргли олараг о. иш дэ керду. Кэнддэ завод ачмаг тэшэббусу илэ pajoH тэшкилатлары гаршысында мэсэлэ галдырды. Ра. зылыг алан дан сонра ишин агырлыгьжы ез узэринэ ке-турду —- тикинтШэ, авадан-лыгын гурашдырылмасына нэзарэт етди. rajHar ишинин чохуяу езу керду. Ики aja )ахындыр ки, завод ишэ душуб. Бурада Ьэр кун бир тондан чох черэк биширилир. Б. МУСАЛВ. Товуа paJoHj, Бв]ромлы кэядв. дан де)ирэм ки, бу беЬтан-дыр. Президентин сэреича-мына эсасэн заводу муз етэн илдэн харичи елкэлэрэ 2 mh-iJoh тон нефт мэЬсулу сатмалы иди. ДаЬа элвериш-ля алычы тапмаг мэгсэди илэ биз тендер е’лан етмиш вэ ген дери    Зуианыстанын «Мотор ао)л» фнрмасы уд-мушдур. МэЬз бу фирма, нын фэалииэтя нэтичэсиндэ заводу муз Ира нын «НИКО* фирмасы илэ 1 мил)он тем нефт мэЬсуллары сатылма-сы барэдэ мугавилэ баг-ламышдыр. Бу сэнэддэ кес-тэрилэн ги)мэт «НИКО» фирмасыиып эввэл тэклиф emjH rnjM9Tfl9H 2 Америка доллары артыг олмуш дур. Башга сезлэ, элавэ 2 мил. Joh доллар газанмышыг. Элдэ олунан кэлир ]алныз xejnpxah мэгсэдлэр учуй ишлэнмишдир. — XejHpxah изгещвр дШэидэ иэ)я имэрдэ тутур- ^    ___ «ячгз^    кеЬИЛэт кестэричнлорн — Элиллэрэ KBMajH. pec- )ахшылашвчаг. Нефти ил. публиканьш тибб аваданлы- кин е’мал еден элавэ бир ры. дэрман препаратлары нечэ гурту да мэсэлэлэри- замланачаг. иЛэ тэ’мннаты С63АРДЫ: Элбэттэ, биз дэ чох истэр-¡out ки. хвричлэ хошвиэливв элагэся олан. лар, ермэнилэрлэ лэрэ кедэнлэр, харичи бвплардв Ьесво ачыб днлэнчн вэзяИэтамвадэ доллар, вор. давлэт ¿ыганлар, мустэталлю вврдэси ал. тшда в lip —— сэроотлэрнмж» дэ дв-шы)ыб трав лар еЩаНысыидв Ьаггында соЬбэг кедэя заводун вэ ома рэЬбэрш едэялэрии лджарн олмосык. Арзу едэрдях ян, завод Ьи яг этом хвлгыя xejpna шплэ-^ м ввлитасыкы Москвод ш алыб ома ♦5» рыв вэ сочу овачаг башга п______свбэбларп да бяр Анчаг нцп бяп npahar од«м оашгщ мэсэлэдкр. Муниш Ж0Л|А71^* . А* дэ. воеяубядш ho» яд пум газвидыш •етдг--ае дырсв, я» учуй роеиумип вокумвта нэ. h»|at, tj псиш кма «шшр» & КАЗЫМОВ. Ч. ХАСЯОЛАД. «Хмг ИМТЧ'М ДЭЛ1РМАН ИШЭ ДУШДУ 1964-чу илдэ. М. Д. Ьу-cejHOB адына колхоз совхо. за чеврилэндэ Ьэбибкэнд-дэки дэ)ирманын да су)уну сов дула р>. Сэбобини белэ изаЬ етдилэр кн. примитив rypryja даЬа ehTHja4 Jox. дур. Ьекумэт Ьазыр ун, черэк эерэчэк. Детишдир-ди)имиз бугданы исэ сон гоамыяадэк девлэтэ тэЬвил BepMafMjHK. Тэнчэ бу канд. дэн Jox, гоншу JeHH haJaT. Пиргулуоба. Гочаглы, Ьачы-мэммэдоба же башга кэнд-лэрдэн дэ дэн кэтирэнлэр коргпешман кери га1ытды-лар. Дэ]ирманыи дашлары-яы Хачмаз тарих-ди)аршу-наслыг муэе)ииэ апарды-лар. Инди дэ)нрман )ада душуб. «Иягклаб» совхозу, нуи реЬбэрля)и вэ кэнд са-кинлэриндэн Казым Шах-ри)евян. Мисли Милаэовун. Мирза Мирзэ)евин вэ баш-галарыныи кемэкли)и caja-синдэ дашлар кэндэ кэтирн. либ Jemun 00 jepna rojy-луб. да|ирмаячы Низам киши дэ узуя а)рылыгдан сонра оз севямлн пешэсинэ rajbi-дыб. Тазе. кеЬкэ дэ)ирмаи Ьэм су, Ьэм дэ електрик енер-жяся я» ишлэдиляр И. ЬАЧЬМЖВ, Хачмаз ро|оиу, П ;