Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 05, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 5, 1992, Baku, Azerbaijan ---- '^20MAyi992 uBRAkr, -- -4i_¡Liúú MAjmi-wNN. MeMlWm AIUI^ M M |1«7U| 9eMH itU^ ■n* taijmjmorp. A39PBAJMAH PECIiyBJIHKACbIHWH MMTHMAH-CHJACÍI rSSETH FnImmn 1 A39MAMAH PCCnyMMKACU AOMOT MrTMCAAMJJAT 89 MAHnAIUAblPMA KOMMT9CMHHH C9APM P. 9. hYCEJHOByH ;^A39PSAMAH PECnyBJIMKACU BAUJ HA3MPHHMH BMPMHMM MYABMNM T9'JMH EAHJ1M9CH hArruHAA OHJIAPA BYTYH PECnyBJlHKA K0M9K ETM9JIHAHP raMtePUN aaraiiP hacca-cffHHM Ulyum. XoaaJiH mohep- jiapMHAaH B9 rymnyjiap^H. AHHA9H oaaH raMFbiHJttp uiip-Uiariil r9C969CKHA9KM «Pii. aujiryM» b9 <KiuiaBap» ca* HBTopHjaaapbiHAa mybwtbt« cbmmaaar TaflMumnap. Aaop. 6a}aaH PecnyA/AiKacbi npe-anAeirrtniHH canahHjjBTMHM ha. Jara kchhpbh AaapOaJaaM ABH COBCTMHHH C9APM J«- ry6 M9MM9AOB naJbiM 3-ab 6ypaja K9AMHuiah. haaupAa fiyTYH AaapóajMaH xaATMHbiH rapuiiiiJiamAiiiPBi npo6jicMJi9p: pecnyÓJiRKaAB JapaHUbim ny-P9KK9Ó HMTHMaH-CHjaCH TD9-paHT. aPbip HTTHCaAM B93HJ-J9T, rapaGaPbiH Aarabir hnc* C9CMHA9 MYhapMdaHHH AaBAM CTMaCH KHMH npOdAeHABp ranrbiHaapJia ceÌi69TJi9pHM 6auuibiMa MOBsycy oAiiyiiiAyp* By MYhapirt$9 mbthm9Chha9' h9MHII'-1^K9HHl/ /Y%“|IHHA9H MCMC CaKMHH 93 AOnU TOpUB. PbiHAa raHrbiHa HeBfnuiMRiu. ICaAAH B9 Ma*H9BH JapAUM K9C. TapHJiaaaKAap* napAameHTHH 6ani»ibicbi caaYMa abbam cAapoK ab-MMmAKp:    CK39 MB'JiyM <wi. gyry mam, XoaaAM <|>aMH9-CM MJia 9Jiar9Aap rapaSarwH AarAfcir hHCCBCMHA9, o ayM-A9AaH XoaaAMAa coJrhipbiMbi haANcaJiapHHiiH TB^KJH/iaibiHbi ajAMHJiamAHpaar y^yh Ab-nytaT HCTHHxar KOMHCcaJacbi japaAWiMbiuiAbip- KYHahuap-jiBp aniKap ojiyHaHar b9 oh-AapbiH üMJiBpbt xaJira 6haam. pMJ19a9KAHp. PecnyGjiRKa Ajih Cobcth-HiiH C9APH ranrbiHAapNH h6M9 JepAaiuAHpHAAHjH. haHCbi h9-THHAHKJiapAB B9 M9Hm9T npo6-ABMAapK HA9 rapuibiJiauiAbir. Aapbi, HJiK hobÓbab H9j9 eh. THjaH hHCC eiAHKJiepH HJI9 MaDarAaMMbiiuABip. ravbiH. nBpJlBUmUJiBp: HHAH B93HJ. JaTHiiHa -Heaa hbtmh 9Aca ab» 0H3 JaAHbia 6yuy hctbJhphk A3aPBAJHIAH-TYPKMJ9 BHPK9 B9JABATU A39p6ajtaH npeaHABHTH. HRH caJiahHiJaTHHH hajaxa xe. qapeH Jar^ MaMMaAOB^ HJI9 TYPKHJB Pbcip^ AMKacbiBiiiH 6àm HaaitpH Cv- aejMBH AaMHDBJi Í992L1H un MaJuH 2 - 3-ab Aaapfiajuaa AHp. JaryÓ Mbumbaob raHrbiH. Jiapna * icepYiiiAa abmhuiahp KH. cH3iuf Ma'pya rajiAurau Hbl3 arup MYCH69TA9P9 6Y-TYH AaapóajHBK xajiru.ma. pHK Mbixitip. JlaKMH hajat ab. BBM BAHp B9 KaA9Maj9 HHK6hH 0axMar aasbiMAbip. Br3 ran-rbnuiapbi hen ojiMaca mybbp. raTM jamajbiui jepM. apaar. naJixap b9 ajarraòbi, Aonana. Mar B9caMTH Maa T9'iihh ex. M9K y^YH hap MYP aasbuiM X9Ad>^ K9PYPYK. Qjióaxxa, rapaMFAa raH xaicY^MaciuiH AaJaHAbipMar y^YH ^ox rya. B9 cap9 exM9K aaabiM xa. aaMax. axMar urY^ha JoxAyp KH, rapadapbiH Aarabir hHc. C9CHHA8 B8 EpMBHHCXaHAa haMcaphaA paJoHaapbiMbisAa AYU1M8HHH 8A8 KeHMpARjM 0Y- x^ Jauiajbiui MaHxarajiapR* HH xeM.xe3 xepM raJxapaMar B8 JeHRAaH aOaAnauiAbipaMa. Fbir. AoFMa JypA-JyBacbma raJbiAaxar BAannapuH haMu. cuna AOBJiax xapa(|»RHA8H KH, xoDoaFbUfbiaAa raHJibi iiYhapH(& AaJaHAbipbiacbiH, jypAyMysAa cyjih japaHCbW, hap 0Hp raMTiiiH Jena Aa AOF. Ma mabap B8 KaHAJiapiWAB jaiuaMar HMKaHbi raaaHCbiH. epM8HHAap xepa(|)HHAaH kh. poB xyxyxMyia aAaMAap Hca r6hyM.8rp80acbiHi>iH JaHbiHa raJbixcbiHAap. J. M8MM8A0B pecnyÓAHKa-HhiH oAJiy HerxaaapHHAa b8-3HjJax, rapa6aF MYHarHuiacH-HH apaAaM raJiAupMar y^yh AaapÓajMaH pahdapAHjHHHH xepAYiY x8A0H^ap ham>m. Aa AaHbuuMbmiAHp. Oabmhiu. AHp; KHpoBJiapbiH rajxapbui. Macu npo6jieMHH8 xaAAHKAa. 6h3 oHy hajui exMaK y'ìYH Cytyh HMxaHAapAaH. o mym. A8A9H XapHMR ABBAdXAapHH B8 0ejH8JixaAr xamKHJiaxxa. pblH BaCHXaMHAHK ca’JJiapHH* A8H HCXH())aA8 exMaJa naJibi. uibipbir. A: ..sai^jMaH ^ napAaMeHXH. HHH OaUIMblCU ABMHODAHp: T88CCY<t> kh. 6h3 aMbir e'xH. pa^ eXM8ARjHK KH, AaXHJIH CHjacR HxxRAa4>nap PapaóaF npoÓneMMHHH hanJiH ha8 pec-ny0AHKaHiiiH MarcaAjoHAY ma-KHAA9 Mampyji oJiMacbffla hh-AHJ8A9K Mane ojiyp. TapaóaF MyhapHÓacH ajiOByHyH hhah- JaAax C9HM8M8CHH8 ca6a6 o AejHAMH KH, MaMHjJaXHH TYB-aaJiapH TopnaruMiiiaAa Haha. Jax, cynb Ba 8MHH.aMaHJiMr japaxMara abJhb, ÓHp-ÓHpH-MHana MYHacH08x;i8pH aj-AbiHJiamANpMaFa capq> OAy. Hyp? hap 0HpHMH3 6ama AYU1M8JIHJhK KH, 6y H8XHH KYHA8PA9 0YTYK napxHjaJia. pwH B8 hapaKaxAapMH, hm- XHMaH XaUlKHAaXJiapfalH B8 ÓHpAHKJiapHH HYMaj8HA8J18pH-HHH, CyxyH A38p6ajMaH xaju rblHblH JcKAHJIJIHJH, OHpJIHjH. 0H38 haBa B8 cy khmh Jia. 3biMAbip. ByHcy3 cYJiha b8 xapaiTHja HaHJi oJia 6hjim8PHk. J. M8MM8A0B ranrbiHJiapAa cehóaxjiap 3aMaHw AaapÓaJ-^ mah -npe3HABHXH ceHKHJiapn" M9B3ycyHa xoxyHapar rejA eXMHiUAHp KH. CeHKHJiap AB. MOKpaiHK 8cacAa KenHpHJi. M8JIHAHp. CeHKHraÓaFbi KaM-naHHjaHblH B8 C8CB€PM3HHH xeAHuiHHs hap hancbi xaajnr K9CX8PHJIM8CH HJI8 8Jiar8Aap hap MYP MahAJiapHH rapuibicu aAbiHMaAbiAup. A38]^ajMaH A0BJI8XHHHH ÓamHbICWHhl ceH- M8K hYryry xajira waxcycAyp. raMruHJiapbiH npoÓJieMAa-pH haiTNHAa cehÓaxHH Aaaa-Mbi ojiapar eA8 6ypaAa. Ke. PYui JepHHAa pecnyÓTOKa-HfaiH MYBa({)Hr xaiuKHJiaxjia. puHa ranrbiHAapbiH cocHaA. M8HIU8X UiapaHXHHHH Jaxuifai. AauiAbipbiAMacbi, hap myp aa. pypH xa'MHHar ha8 a^ara-Aap KOHKpex lanuibipbirAap BepHAMHUlAHp. CachaPAa JaryÒ MaMMaAOBy AaapÓajMaH PecnyÓAHKacbi 6am Ha3HpHHHH caAahHjJax. AapHHH HMpa 6AaH <l>ejpy3 Mycxa4)aJeB. AHxap pacMH uiaxcAap MYuiajHax exMHiii. Aap. (À3apHH(|>OpM).. Pecny6AHKacbraAa pacMH ca-()}apAa oAMyuiAyp- Tapa^^Jiap aH'axaBH aMbir. Abir, Aocxjiyr b8 rapmHAbir. jibi hapMax mapaRXHRA» Ke. M8H xepYnuxapAB axxyaJi pe^ KHOHaJi, 6ejHanxaAr.    cHjacH B8 HlTHCaAH Ba3HjJaX haiTblH. A3 (JJHKHp MY0aAHA9CH 6X. MHOIAap. Tapa(|)A8p XYcycH ojiapar rejA BXMHimtap kh, 6ejH8A. xaar MYHacHÓaxAapRH ab^hh xpaRc4)opMacHjaJa    mb py? raxANFM 6hp a®bpab — AY«' JaAa MYC09X abJhuihkjihka8» PHH, M0hK9M Ca0HXAHjHH MY-AYM Xa’MHHaXhl KHMH XeHHUI aa H0xxapa4)nH aM8KAanuibi-FbiH ahaMHjJaxH oCJexxHB oAapar apxup. OHAap AYKja HlllAapHHAB    BHpAaiUMHUI MHJUI8XA8P TamKHAaxhmuH poAyHyH KYMAaHMacHHH. pe. KHOHaji MYHarHui8A0pHH apa. A3H raAAMpNAMacbiHAa, tao. 6aA npoÓACMAapHH haAAH Joa. AapwHbiH axxapNAMacbfflAa OHyH 4>aaA HuixHpaKbiHhi aA-rbiuiAaMbiuiAap. Tapa4>ABpHH ^HKpHHB Kepa, BMT ©3 HH. KHma<|)biHbiH JeHH MaphaAa. CHHAa. HH3aMHaM8CHHHH MaF-C8A B8 npHHCHHAapHHa MYBa-cpHr oAapar, CejHaAxaAT cynh, T8hAYK8CH3AHK B8 8M8KAaUI. Abir CHCXeMHHHH MOhKaMAaH- MacHHAa anapNMbi poA ojHa. MaAUAbip. T8pa4)A8p AT9M JeKyH aKTbiHbiH B8 IlapHC xapxHja-CblHMH MYAABaAapbiHa xe. pa(])Aap oAAyrAapbiHbi x9Caht exMHUiAap. OHAap 03 apana. pMHAa BB h'CACHHKH npOCB-CHHHH HIUXHpaKMblCbl OAaH -AHXafr- ABBABXAapAa 6y npoce. CHH' HpKHUM(|)bl Y^Y» B**9K. AaUIAblT eXMaK 83MHHA3 oa. AyrAapbiHbi ÓHAAHpMHuiAap. AT9M.HH MYacHp ABponaAa pOAy Cy^YH cahaAapAa xahAY* K9CH3AHK B8 ,* 0M0KAaUIAbIFbI M0hK8MA0HAHpM0KAaH H0ap8X OAMaAWAbip KH. 6y Aa AT9M MexaHH3MAapHHH Aaha Aa xaK. MHAA8UIAHPM8K JOAy HA8 mymkyhayP- puHbiR 0HpJ5MpHHB Aaha Aa axuHAanniacMHAa MyhYM ìoxyny xacxapapax, 6y mbt-cbaab xb’ahm, xaApHB. ■*-xHcac. xexHHKH •§ ajua BMtx. AauiAbir MyraBuacH HMaa. AaMbun/iap. TvpKHjB xapa-(|)H    1992    —    1993-my    X9A- pHc KAHHAB AaapoaJiaBa 600 opxa BB 1400 bah xahcRA Yspa MBMH 2000 XBJiaOa riYH <4ep aJupMbiniAMp- AaBpOaJ. MBH xapo4)H 0y baamiim 60-Jyk MBMHyHHjiBXAa rapiuiii. AaMbmiAup. By MacaABHHH aMaAH maKHAAB JepHHa JexH. PHAMBCH YMYR Xapa4>ABp 03 ^>iiKCRjaAapfciHbi 6y BMax. AaniAbir mbpmhbbchhab hajaxa XtMHpaMBXAap. *T8pa4>Aap AaapóajMaH hab TypkhJb apacuHAB mbabhh aAaraAapHH HHKHuuu^WHAa xeAeBH3Hja nporpaMAapfaiHbm JapABiM eABMBXAapHHH 0HA. AHpMRlDAap. Tapa^Bp xycycH xapHXH Ba MaABRx xeAAapAB 0aPAa. A3 -------- MyhyM jpoAyHa AHrrax Jexxp. AHAap. Éy M8P ly MapMHBBAB fypxB. ja |^AH0-xeAeBH3xJa xamxH-AaxbmbiH ABpona, AcHja aa mHMBAH AibpRxaHbi ahaxa eABH ABPACJA.TB nporpa. MbiHbiH AaapÓajMBHa ab ja. jblAMBCbl B8 A38p0ajMaH XH. HO B9 TeA6BH3Hja BpOrpaMAB. HBH l9pXHja HA9 À3Bp0ajMaH apacbiHAB 0Hpx8 AaHbiiUbir. Aap anapfaiAMacbiHbiH 4>*iAa. AM OAAyxyHy 0MAAHpMHIUABp. By mbp*<kb8AB pexHOHBA Ba 0ejH8AxaAT M8C8AaAapH apaiu. AMpMBT MarcaAH xAa Tfptm» Ja HAa AsapóajMBH b8 apay eA8H AHxap rapABui abbabx. A8p AB ABXHA OAMarAB. HAX HMABCH 1992.MH ÜAHH liajbl. 3MHAB A0BA8X B9 hexyMdX 0aiinbiAapM caaHjjacaiiiAa He. XBH0yAAa K^MHpRAMaCH ^18. aapAa xyxyA'Myui MjniaBHpa. Aap 0ap8AB xap8(|)A8p 4>hkhp My;0aAHA8CH exMHiuAap. My-UliMipaHHH KBMHpMAMa XapHXH B8 OynyHAa aAaraAap AHxap M8C8A8A8P AHIlAOMaXHK KB. HBAAB X8H3HM eAMABHBX B8 TypxHja Pecny0AHKacbi xa. PRMH HlOAap Ha3HpAHjM 0y M8C8A8HHH X9IUKMA eAHAMdCIf HA8 aaaraAap eAKBAap apa. CMHAB KOOpAHHaCHja 4>yKKCR. jBAapbraM jepHHa JexHpaMax. AXP. T pbiHbiR ab 0y nporpaMAa jep (mp ax 0 raMTHHAapAa C0h0ax. <poxo J. XBAHAOByHAyp. Tap8(t)A8p HKH 0AK8 apB. cbiHAa 1992.MH ha JaHBapuH 24.AB AOcxAyr, aMOKAaiuAbir aa MehpHÓaH roHuiyAyr my-HacHÓaxAapH harrbiHAa Ah. KapaAa HMaaAaHMbiui MYra. BHA8HH Aaha Aa HHKHUiacJ) ex-AHpMax 0apaA9 4>kkhp ónpAH. JHH8 K8Aap8K, 0y MarcBAAa hap cahaAa aaaraAapH Mah. K8MA8HAHPM8K B8 AaRblUIblT-Aap MexaHH3MHHHH JapaAUA. MacbiHbiH MYhYM B8 (|)ajAaAbi oAAyryHy rejA exMHUuiap. Tap8<l)Aap xa’AHM. xaAPHc Bd MdAaHHjjax cahaAQpHHAB aAaraAapHH Aaha ab HHKHuia. (|)bIHbIH HKH 0AKa XaArAB. XyXMBCM YMYR 0HP BMaXABUU Abir npoxoxoAy HMaaAaMMm-Awp. Tape^Map, apaAapMHAaxM MOBMyA aAaraAapH xeHHiii. AaHAHpMBK MarcaAHAa mya. KH haBB HarAHjjaxbi mytbbh. AacH HMaaABMbiuiAap. OAKaAapHHABKH CHjBCH B8 HTXHCaAH B83HjjaX 0BpaA8 (}}HKHp MY0aAHA8CH 3BMaHM. AsapOajMaH xape(|>H. eAKa. cHHAB AeMOKpaxHK. hyryTH AOBAax rypMar 83Mhha8 oa. Ayryny 0haahpmhiuahp. PejA eXMHUlAHp KH, 1992.MH HA 7 HjyH xapHXHHa xb'Jhh bah. A9H A38p0ajMBH Peciiy0AH-KacbiHbiM npeaHAenx ceMKH. Aapii ABMOKpaXHK npHHCHlI. Aap. MÒxnapxHjBAbiAbir. ra. HyHyH aAHAHjH, ha0eA8 hh. CBH hyryrABpbiHa hapMax acacbiHAa KeMMpHAaMOKAHp. A3ap0ajMBH x8pa4)H 0a3ap HrxHCBAHjjaxbma xeMHAH cyp*. aXAaHAHpMBja jOHaAAHAMHIU xaA0HpA8pHH hajaxa KeMHpHA. M9CHHH ABBBM eXAHp9M8KARp. TypKHje T«po(t>ii A3»p6»J, MBHAaKbl ABMOKpaXRK HPO. cecAapa hapxapa^H japAMM eABMajHHH 0RAAHpMHOlAHp. Tap8(})Aap AT9M.HH rapa. )biHB acacAaHapar AaFAbir 'apa0arbiH AaapdajMan xop. naru oAAyry Ba opaAB jama. jaHAapblH A38p0ajMBH B8X8H. Aambi OAAyryHy. oAxa apa. 3HCHHRH XYMAa ABjHmAHpHA. M8CH MahAAapRHHH 0ejHdA. xanr ranyHAapa 3Haa oAAy. Fyny sa 0y npo0AeMHH ran xoKYAMaAaH cyAh JoAy HAa haAA oAyHMacbfflMH Aa0VA-AyjYHY rcjA exMHuwiap. Ta. pa4)Aap 0y npo0AeMHM cyAb jOAy HA8 haAA eAHAMaCRHB jeHaAAHAMHm 0YXYH ca'jAapa .'apaifMiap BHpAamMHm MHAA8XA8P TaiUKHABXMHblH Barn Mbmahchhhh ceccH. jBAapMHblH KeMHpHAMaCHHA8H 8BB8A, rapAam AOBAaxAapHH xapxMH HuiAap HaaMpnapHHHH B8 ja caAahHjjaxAH HyiiajaH-A8A8PHHHH KBMHpaMajH X0. PYuiAapHH (})ajAaAbi OAana. FbraM e’xMpa4> exMHmAap. TypKHja xapa(|}H A3ap0aj. MaH, Opxa AcHja sa 0auira 00AK8 OAKaAapHHHH HrxHca. AH. MBAHjja    HHKHUia(})blHa JapAMM eABH    0HP 0BHI{blH X8U1KHAH HA8    aABraABp hajaxa KeHHpHAaMdK X8A0HpA8p 03. pacHHAa Ma'AyMax eepMHui. AHp. A3ap0ajMaH X8pa4>H Typ-KHjaHHH 0y    XaKAH(|)A8pHHH 00jYK MBMHyHHjjaxAa raOyA exMHui sa M0hK8M xepa<}}Aar OAAyryHy 0HAAHpMHmAHp. Tapa(^ap xHMapax-HrxHca-AH 8M8KAamAblPbl ABha AB HHKHmacj^ exAHpMaK sa Aa-pHHAamAHpMaK 0apaAa rap. ujbiAbirAM xaKAHcJwiap My0a. AHA8CH eXMHUlAap. T8pa4)Aap. xHMapax Ba ht. xHcaAM 8M3KAauiAbiFbi Aaha Aa XeHHlUAaHAHpMaK B8 hhkh. ma(|> exAHpMOK 0apaAa rap. UlMAblTAbl XBKAH<J)Aap TQÓyJl exMHHiAap Ba rapbiuibir hf. XHCBAH KOMRCCHja japBAMA* MBCM HA8 aAaraAap 4>hkhp MY0aAKA8CH eXMHUlAap. TypKHja (t>HpiiaAapbi hab AaapoajMBH pbcmh HAapaAapH apacMHAa KaHMaAa xhkha-M8KA8 OABH BBXOMO0HA 33B0. AyHyH 0ama MaxAMpMAMacbi B8 HUIA8AHAM8CH, ejHH 33. MBHAB Á38p0ajMaH He(|)XHHRH 0opy X8XXH HAa hona MaHxa. racHHAdH KeMHpHAapaK Papa A8HR38 BepHAMacH MacaAaABpH hap HKH xap8(|)A8H hepMaxAa rapmMABHMMmAMp. Bbrm. 3 Mai 1992.« ha. XYCyCM MVX5MPH9PHMH3 X919P BBWOJIOP ® C9A0P9K CoH aaMBHAap epM8HH ryA-Aypaap Hbxmmbah caphaAna-p^ 33-83 haMAa eAHpAuap. PexHOHAa HHc0axaH caxRXAXx japaBMbimAbi. JlBKHH MajMH 1-A9H pajO-HyH caphaA nocxAapM axama xyryAMara 0aniAaHMMmAiiQ>. lllapyp PajoH ^^axHAH Hm- Aap JJJe 0^HHHH paHCH Aa-, Aani laepAH hacaHOB Ma’AyMax BepAH: — EpMBHHAap yMrap abp K8HAH ÁByuiy axama xyxMym-Aap. TaA8(|>ax oambcb ab 0Rp nena bb AaruAMMiHAMp. haaMpAB Hbxmmbbh Myxxap Pecny0AHKacM caphaAAapHHAa aMHH-aMBHAMFM Oapóa exMax Aah MaMAHCHR pob0ap-ÀHÌH HA8 EpMaHHCXBM pBC^ ny^xacbiHbiH 0amMbiAapM apacbiHAa ABHbiuibirj^y^p. © OY3VJIH MajbiH 3-ab caax 17-abh ' 19.30-abk pajoHyH PaMap K8HAH XOMHBaHAHH (MBDXyRH) rbipMMSfac ^3ap BB lllbixep KOHAAapH tap8(^8H 3HpehAH MambiHAapj^H, xomiapABR. nyAeMjoTAapABH axama xy- xyAMymAyp* Tbab^x bo ab-FbiHTbi joxAyp. MajHH 4-ab XYHOpXajaABK CaKRTAHX QA- Mynwyp.    • 0 39HKHJ1AH. HaBPAJiiUI, rvBAj^jai Com KYHAap óbakoab caxHf-ARK OAMymAyp JUXHH xap-khhahk FBAMarABAHP- hap0H lezmocacM aa mbham ryBaaaappHKR TGfuaRiiacH « EM3d BEJId BAXMAJblH...» 0y BahapHH aAju Aaha xea-xea mbkhahp, hqab 0y B»hm utaHjBiHiMMMMH ffàha loz Brauap BepaH, ab-ffiuniHMi,    raH    jamajMm    ■MTwaAapHHAMi' ipp. te *!■    «• •»!■.    A®“- ■Mp. AffHÌeaia rt«*bPb. ubutcms eanapa 0axaHABH, apa-fitpff ptefioniaa mmxbh »a—KaaAapHHAaxH xbabph RapMmaa eoapa YpajHUDABB 0Hp kb3Hath mmhp, ab^ OAMaear la aaT^TST nyialiiap cajupur, 0y mahapHH, gr a*aeAapmi —«*■* KyBahAaHAHpHAAMfHHa, 0y mahapHH, oy KapyniYBa ReM-xeM xaAffHjHMHsa, m8thh annap-AB OHA«Aa MH|HR-MHjKB8, BA-BAB. YpaH-ypaJa ABjaHa 0HA- ■axafnoDt, dmp ab iiY0haAapHMH3a xepa. OyayaH Cjbm ABjBr xejHAnnB, OyayAH ATonaH ra0aruHAaH raMBR HHm, ^ayAH M-aeyHB HYBaapMHm. AejYio 0ypAB pajoH Mapxa-3HHPBH 0amAaHMp. HeM8 aj-AMp KH. OyayAH mahapn hap ÓHp esH. hap 0Hp kym8Ch, hap 0Hp rejpoxAH caxHHH HAa AY™-MaR8 CAH8 xapHp. Tbxmhrr hecaBAaMBAapa xepa. pajon MapxasRHa btmabr m^mhabp aa xaBK HyAAaAapH 0ypAaxM ÍMM0. •MiapHH cajMHU xe« Aa- rMHTH ab aap. jaHrbiBAap ab, RTXRABp AB. Al '    ' .MMB 0YTYR 0yH- ABp — epM8HH XaMBBYaxap-ABpMiaiR hen 0Bp MYhapHÓa raHyHAapbiBa CbirMajaB hapa-KBTABpH. AHHM ahBAHja rapimi T0peAHA8H BihmHAHKAap ^lysyAHAapHH rypypyxy. Ah-symyhy npcbuia 0KAMajH0. ByxYH maj^anapa. BahHMaja m xaMAapa 0a3Otiajapar xob cacAapH, 0apuT aa kxbff ro-xycy ^YayARHHB 0ahap pan- KHHAB HT^b AfuamaAap camaijaiiAB. AymnaHRH Bypiiy oByay0 xe-pB raJrapHABHAa 0"p    bb*!« ABrHraAHK caxHXAxxAa baamb 6A8 HBAHp HH. «è MyhapMÒa aap. Ha riHHAa. aa a» ©aym-HfHM. .Amam ;^HBaHaAbiAAp xaiiAiniH TojHyBB babb |a»> ftunuA xaniA aonHaapH. Boi-ooja w^m6 jepa-iceja mbIabb oxyjBH cupa Aarnap. pbrkh XYH08KYH Xa38A8H8H, K038A-AamaH MemaAap <Jihkphmh3H MYhapH08CH3, 0axxhB8p Baxx-AapbiMbiaa anapup. Ammb xes-M8 AB hap mej oayHa rajbi-AMP. hap mej 0y caHxapAa-pHH jaHbiHAa rypxapbip. hap , mej 0y caHxapAapHH jaHbiHABH 0amAaHbip. AmaFbi ^HBana-AblAap K8HAH 03 rRjM8THHH jaxnibi 0HAHP. By HXBAAap BaxaHHH H8 Aen8K OAAyryHy apxbir ABpK eAH0A8p, 03 Ma-ha00axA8pHHH hajCbi3-KYjCY3. h8AacH3-ropxycy3 MaHAapu HA8, raHAapw ha8 cy0yx eAHp-Aap. OHAapbi cajMarAB rypxap-MB3. haMbiCbi xa’pHipa, mohpa-xa AajHT HKXAAapAHP. Ohb xepa AB jBAHua HOBOaAa ab-jaHBHAapbiB aAAapbiHM Max-Max BCxajHpHK: BaxxHjap Ba-i 0aJeB. A00ac ryJiHjea. Aioup ■MahappaMOB aa Aacxa komah-AHpB IfarcaA BaBajea. My-ìf8HX3racBBA8H epua- HH MOBreAra 8A HMH KHMH KepYBYp. ' Cehóax hapAaHH0-4ubipAaHbi0 jeH8 0y caHxapa rajbiAMp. hCM HaABH XHAej-A8H|fHp. hCM KHMH KyRalUiaH- AUpMHpAap. Hox ra’KHAKMHa- A9H COHpa ehTHjaMABpfalHU yxaHa-yTaHa. HHMAapHHca xar. CHpHHH KH3A8Aa-KH3A8A8 AB- jHpAap. AajHpAap kh. pec-ny0AHKaHbiH KOMajH 0y can-xapABpAa hHCC oA^Myp. Ba'-38H 3H bah ehXHjBMAap Y3Y«* ABH Kopnyr MaioipAap. llaj-xaxxABKbi, ajpM-ajpM pajoH-AapAaKbi AHAHniMaAapH, b83H-(pa ABBaAapbiHbi . eiuHABHAa Ma'jyc OAypjiap. IlpeaHAeHX CeMKHAapRHA8H AB HHKBpaH-. AbipAS^. HHxapaHAbipAap kh. epMBHH 0y AB^' AB (pYPCB^ 8AA8H BepMaja. Axm hbmbpa roHoiyAapMMbia 0hd o raAap A8 hHjAaxap Ba ajbirAupAap. Bh3HM apaMbiaABKM AXAHm<^ MaAap, ajpbl-CeMKRAHK OHAaiM YpaKAaHAHpHp. MaÒhaAB hap mej xfH khmh ajANHAMp:    AB,    0H A8. Ea8 0yHa xepa c^apABR caHxapa. M80haAWH M80haja 0h-3H Hapàhax eAW 0Rp cyaAU axbtp KH 0y HHCKHAAH OFABH-AapABH KH3AaA8 0HAMHpHK. Bypa, ja’HH caHxaiuiapRB raaMAAuru cahanap xeMMRm ffjàrnuF rapa0ar BHAajaxHHHH-AHp. Amaru flfnBÀBjaàMBp Jyxapu /UuaHBAbiAapw hej-(pKHH ÓeAaMB MMXM0. EpM8HH ryAAypABp 0ypAB 0aAaMa K8HAH AaFMAM0 0B03HHAB XCj AH carraAAM, ycxaAHx ab JY3 bexxapAapAB xbxua 38Mhcr HXHp^Aap. Jox, 0H3 xaMBaya-Kap abJmkk. 0H3 03 xopnarbi- Mbi3AB 03 Topnaruifua yrpyH-Aa Bypymyp^. 0cpAap 0ojy caxuAMum/ jaAAap 0àp ABha cy0yT pa i BaxaHAKp.-    in eJiiaRU Amaru. o i — Bh3 ktab^b oayHypyr, 1. Aa- HUIHMH3 harr HmHAHp. abh-moxabh cHAahmnas, kh-Max FBABp MaHAU lYKHaHHS Bap. Bac HBja H0pa Ba^aan ^ ■BBHAap 0H3a KTM xaAa 0h- AHpA«, reynannauBa Ay0 mam, BamaapHHHaH jaHAMpup, barra pajOH MapBaaAapHHH ;iacTanioiSHAHpH MarcaA Ba0ajeB ab eaa 0ha 0y cyaAM keaAajHpimm: — Jaxmbl 0HAHpCHHK3 KH, apxBAu K0O8K rypA 0acap-' OHAapUH KOMajH AB MoxAyp. CHAahu AB. 9h OamAbiMacM, HABH^ BBhHA KOMaHABHAMT aATMHAa aypymypaap. Bh3 HC8 iiAaHbiMbrau ab. Bypyniy* Mysy ab mapanra xppe. ripu-ajpu BABMAapMH MYHacH0^ Ha ma Meare jHHa xepa Marajr ' jaHAamAHpfipHK. ajaru aAxuHAa raAMum 0y xopnar rhah-hhah hbAbchhh AapHp, paHKH eayHa rajuAMp. CBHxapAap raabiAapxBH rop-AarbiH AapHH raxAipwHABH mu-XBR HHCBH CXAeTAapHHHH rH0- A8ja j0HY, ra0HpAapAw xam^ ABR amjBABp vCAHP 0ñ* AB AbJYIU ^iHBaHBAUAap K8HAH caHxap-A8PA8B asMB apBAu ayidímh raóaruHAa ttapA-MapnaHa xa-jaHU0. PacruMMBB mmxbh hax ranbiHM i^JypY*- Ammtamp, K8HA jepHHAB raHM 0arAaMaa-Aap. horra MyhapHOa bbxtm Aa 0y axax jama|Mp. Ebhh KHIIIHCR HMBMBepXH AAAah-BepAR|SB aa oray mhahc cep-BCBHXM ÍfaTAa0 KYM-BBAB HAa 0H3H 'hajara MaxHpaap. Ebioí XBHblMM AB 0ypaABAMp. By bajara eaa 0ha mybmpmóa aa x83AHpMajH0. ilaa^^. ro-jyR-ryayi roJyr-MYMa apam-ap-xajbiH 03 umxHAaAHp. Hmbm-aepAH KHHW AejHp xh. A0ÍYA>* Aap KYMAaHaHAB Maa-rapa amaru xaHAaapa 0XYPY^P-AmMB K8HAAB hiM HHC BahHMflh A8 XYHBh MOXAyp. EpMaHHHH eaa racBHp eARpRK, apBBA-ymarMH 0arpMHM eAa japM-pMr XH, ryAya roxmy Hcxaca MAa o 3HjBHM BypB 0{IAMa3. 9A0erxa, apBBA-ymarMH A0-jym K8HAA8pHHAaH apxaja anapMAMBcu aruAAM x8A0hp-AHp. BMMB 0yny aa jepHHa-jypAyxa 0axM0 eAaMax ab-3MMAMp. KMmHAap Hca con H8<|>0pOM8H R8HAA8PA8 FBAMB-AMAMpaap. Bypn KxmHAapHH MejABHMAMp. h8M AB XaKM8 0y KHUlHAapHH jox... j HMBMBe^AH AAABhMpAMjra lamMHMH 6y bbxxuhab ab A0-Jyma xcAHp. Y3Y>MyK ^Ma-pRp. MBA-rapaja 0axup. A0PA .M9$a ajaruHABH japaAaHU0. Iiap AB^ Aa carBABH xhhíi Aypym narHpM8jH0 caHxapAa^ 10. ------------- _ MBH arud. eayHYH acah-Jhh8 xepa, YpajR. oryAaapu o canxapaapABAHp. KaHA apxaAB ranup. Ma0ha- ;|8il-M80h8ja KCAHpHK. PajOH j|9yiijnE HlDAap m0’08CHHHH paHCM. MHAHC MBjppy ByHjBA MaMMOAOBA parcHja hab xa0ap aepHpaap kh. jeHa epMOHM xa-pa^ABB pajón Mapxaaioia Map-MH axMAuÓ. AaruHxu Ba hx-kh aap... BHp H0Ma AarHra beM xac ABHMUiMMp. haMaHAaM-haMBHa BYHJBA M8MM8A0B ABPHHA8H ah MaxH0 0aAK8 ab coh bkm BjABH 0apH YpBjHHH arpuAAH xHAejHHH 0H3a, ABha Aorpycy, 0H3H OHC BaSHjjaXAB rojBHAB-pa YKABHAajMp — 6H3a 0eaa 0axMajbm, ■ FAtA " ja AYmM^np. jypAlAiy raMMup. BabHMa laaiaH Aah-maxAH 0aaaAMp. HaAMm xn. rapAam. (¿Y3y™®P heM aa-MBH AY0U<BH nKteFMHABH FBM- P9cyj:OB. 0aaaAMp. xyja AYmMBiBcaH. HaanA XACnOJIAj^ ■Txnp- «Xaar rBBeiH»HBH 6R3ABpAa A30PBAJMAH PECnyB/lMKACbl nPE3MAEHTMHMH (D^PA^AHbl A38p0ajMBH PaCayÓAHKBCbl AbBABT HrXHCBAHjjáT B8 riABHAamAMpMB KOMHXBCHHHH C8APH PehHM GAHhyCCjH OF-' ‘    "    VOA    '    ............... Ay hycejHOB AaapOajMaH PecnydAHKacbi 6am hbshphhhh 0HPRHMH MYBBHHH T8*jHH 6AH.1CHH. By (|>8pMau A38p0ajMBH PecnyÓAHKacM Aah Cobcth- HHH MY3aKMpdCHH8 BCpHACHH. A3^p0ajMaH Peciiy0AHBacu BpeaHAeHXHHHH caABhHjjarHHH bajara xeMHpan    _ AsapÓajMaa Pecny0AHKacu Aah CoBexHHHR caj J. M9MM9A0Ì Bbkm mahapH. 4 naj 1992-mh ha. P. A. AFAJESMH A3aPBAJNAH PECnYBJIMKACbl 9AUI HA3MPMHHH MYABMHM Ta'^IHH EAHUMaCM hArrUHAA A30PBAJMAH PECnyBJlMKACbl nPE3HAEHTMHMH CD0PMAHbl Pycp’ax Ara0a0a OFAy AFajea AaapOajMBH PecnyOAH- KBCU 0aiu HB3HpHHHH MYBBHHH Td’jHH 6AHACHH. By (papMBH A38p6ajMBH Pecny0AHKacu Aah • Cobcth-HHH MYSBKHpaCMHa SepHACHH. AsapÓajMBH Pecny0AHKacu npesHAeHXHHHH CBAAhHlJf^      ----------- JatHHB hajara xeMxpaH P.cny홫.c« A» Baku uiahapH. 4 mbJ 1992-mh ha. KYHYH ANicapa|a rhcmn co^popo mohmnui yicpalH« npn-SNA0NTN H0OHNA KpiBHyx MajMH 4-A» c«hap Tyrkh-\mm 6aiu nhsnpn CynelMiN A^mhroh mu« h^pyui- myiuAYP* rapUJblAbirAbl Cyp8TA8 (pajABAU HKHT8PÍH})AH 8M8KAaUJ-AUFblH HHKHUJB(^ eXAMpHAM8CH M8C8A8A8pMH8 flaHp (pHKHp MY0BAKA8CH OAMyiuAyp. KepYiUAa 0y kkh oakdhhh xapHMH HUlAap HB3HpA8pH — AHaiOAH 3A6HK0 B8 hHKM8T MeXHH HUiTHpBK eTMHUlAap. haMHH KYH yKpajHa—TypkhJb aaHbiujbirAapbi kcmh-pHAMHui. flaHbiuibiFAap HKH 6AK8 apacbiHAa AOCTAyr B8 BMaKABUlAUr MYHaCH08IA8pHHHH HHKHUja^) eTflHpHAMaCHHa hacp oAyHMyuiÁyp. JepAH M8X0yax rejA eAHp kh. ky’HA9-AHj8 xeHHiu ABHpaAa oejHaAxaAr npo0vieMA8p. o JaxbiH UlaprAa Ba 3ara(j)ra3HjaAa B83HjJaT m8C8A8A8PH a» ABXHA HAH. Hhny6m OcHTNja Aixmhn MuiJiap HaaNpnNjNHNH MN0opMacNja KoMuracM M0T6yar m0PN93mhnn Bop-ANNfiopN MO'HyMHTfiapa n#pa, 6ytyh apasHAo mhc6h CHNNTIINK h0KM CYPYP-    MMHnaTHBpapacM 1HMNNA0 CHHihllM TOlTyiMMBIiap OHMIMMUIAMp. ByHyHAa 0eA8. M8Hjh.i ©Fj-pAY-fy. hapÓH ui8h8pMHK.i8-p8 0acrbiH. aBTOMOÓHA. iiiaxcH .Ma.i-rapa raMbipuAMachi haA-Aapu, xaAaHHbiAbir (|)aKTAapbi noxa-iMbiuiAbip. BYT0BAYKfl8 HC8 HSHyÓH OcCTHjaAa B83Hjj8THH C30HT-A8UIM8CH MeJ.lH H838p3 MapHblp. By. OC6THH Tapa<t)HHHH Hyp-MYCxaH MYB8rr8TH hOKyMaTHHíiH ca.iahHjJaTAH HY-MajaHAane-PH HAa BAaAHrac|)ra3Aa KeMHpHAOMaK AaHbiiubirAapbi ha3 8Aa-raAapAwp- F^’cnja Aaxnnn HuiAap HasHpAHjH. AaxH.iH ro-luyHAapuHMH óaxa.iJoHy CxHHeaAAaH HWxapwAabirAaM coh-pa MoHyÓH OceiHja pahóapAHjH ja.iHbia ea rYBaaAapHHa wa 0aFAajbip. OHa xepa Aa mohapa K3A8h Óytyh joAAapu. h8-JaXM T8 MHH CA3H OÓjCKTAapH 0C6THH rBapAHjaCblHblH O0A-M8A8PH aa 03YHYMYAa(|)Ha AacxaAapH ropyjypAap. MonAOHiHMH con cahNH pajoNnapMHAa Mojiaohh hOHNCN HHO AH«Crp|aHM SONaNMN CNIiahflM ONpfioiu- MonopNHMN ripuiMAYpMtcM A0B0M «Aup. BypaAa MaJbiH 3-y KCMa HHcfiaiair caKHT kchmhiuahp. MoAAoaa JXaxinm HuiAap MaaHpAHjHHHH Maióyat Oyp^yH-aaH B8 THpacnoAflaH a-ibiHan xaóap.iapa xepa. Tapa®Aap Óapuuibir harruHAa caanuia acacaH aMaA eAHpAap. wiaH kyh 8P3HHA3 Aj^capbi MHAap rejAa aAUHMbiuiAbip. TaAa4>aT harrwHAa Ma AyMai joxAYP. MYHarHiuaHHH ahhm Joaaq apaAaH raAAWpwAMacu Y3pa paawAaiuAbipbiMbi KOMHccHja caóah. MaJbiH 5-ab Jchk-A8H HUja ÓauiAajaMarAbip. Tapa4)Aap rapiubi-rapiubija Aypa» rvBBaAapHH apaAaiuAbipw-iMacbi. kopkhhahJhh apaAaH ra^ AblpblAMaCN MexaHH3MHHH MY3aKHp8 eTM8K 4)HKpHHA3AHp-Aap. MoHAOta npe3HA«HTM MHpna CHoryp p«cny6nH-KHA« A®»P»< M0T6yiTMH B9    •«»•Y«®    HOUJpMMHH MyAa0MOCMNO A***P xaA®*^P^®P harrMHA* (popMaH hm- aanaMMiuAMp. CanaAAa rejA eAHAAHjH khmh. aobrh MaT0yaThiH aa kh- xa0 HaiupH TauiKH.iaTAapbiHbiH (})8a.iHjjaT KociapMacHHHH HFTHcaAH acacAapbiHbi MehKaMAaiMaK. Caaap MYHacHOaxAa-pHHa KeHHA ABBpYKAB japaAbiMWAbir (jiaa.iHjjaTH y**YK Aaabi-MH uiapaHT japaxMar MarcaAH HAa pecnyÓAHKaAa Hauip pAy-HaH raaex Ba >KypHaA.iapbiH peAancHjaAapbi HjyHyH 1-abh e'TH0apaH aAaea abJbp bcpkhchhabh aaaA cAH.iHpAap Mo; ■    ..................... OAAOBa hexyMaTHHa pecnyó.iHKaHhiH abxhah Oaaapw-hmh Man Karbi3bi H.ia xa mhh oAyHMacwHa aa caMapaAH Haui-pHjjax ^aaAHjJaTHHHH xaiiiKHAHHa AaHp anasa laAOHpAap KepMaK xeBCHja oAyHMyiuAyp* Ma|bM 4-a* )«P""    «••»P    «“T raNMCTW n«|T«*TfciMMM <»Hy6-iu»prMH« mkm a|MpMi UlapaapA** cMneioi* awmP“**“** j«M»*«n«puH. A* rW3»MH A^lv«* MTMNUIAMp. ■arrapavi    - Ulshspaa too, nj-JieMjor bs asTOMar cacjiapH eiuHflHJi-MHiuflHp. AnkiHaH Ma ayMata Kepa, KapKHHKHjHH apf»““ MnUlMnP« /\JiDtncin    ........ OíbraHUCxaH HcAaM napTwJacuHbiH ahacph KynOaAAHH hHKMaxJapuH jeHH O^raHwciaH heKyMoiHHa aopAa xaajHr Kecxa^ax EHiaap kyhy BMT 0aui kbthÓhhhh luaxcH HYMaJaHAB-CM BeHOH CCBBH KaÓHAa K3AMhiuahp. o. 0<|)raHbiCTaH my-MaTMUJaCHHHH BpBABH raAAWpWAMaCbIHa JeHaAAHAMHUI ca-¿apMHH ABBBM eXAHpHp.    „«I MYMBhHAAapMH K6MHA LUypBCbl (MKUl) Xeppop B3 COJ-ryHMynyr haAAapwHbiH apiMacu HAa aAaraAap 6aJaHar AapM eXMHlUAHp. Kona To€oppY<paTM ho Opior Hmmpiihínnnh co|- |ip KOHIIOIIM|HIMpMMAH K0HX03 BO COHXO3JIOPA0 BHHAopnMT MohcyfinapwNMH Mcrohcaiiw ho toa«P^kY“ NyH, sooÓojTopiiMr INAMOTNNNN ooonIJoth, pocnyoiiN-NONUN arpop-CONljO KOMf1HOICCNHA0KN OOhpON BOSN}-jOTNNAOn HWXMOrUM jOflflOpM MySOKNpo OA»«IIMNUlAHp. Cajjap KOAAeKHjBAap Orya. Afabiu Ba Tosys paJOH- ABpblHAa KCMHpHAMHlUAHp. KoAAexHjaABpAB ha0eAa Ja3 xapAa HiuAapHHHH K6AH-uiH. K8HAJIH ((|>epMep) xacappY4>BTAapu japaxMaruH Jonna-DH. KOAX03 B8 COBX03 (})ahAaAapHHHH aM3K harruHbiH apxbi-pfaiAMacbi. K3HA xacappY4*BTbi MahcyAAapw rHjMaxAapHHHR cap0acTAauiAHpHAMacH MacaAanapH MyaaKHpa cahamhiuahp. PaccaM J. 9cb20B. ;
RealCheck