Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 04, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 4, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ MAJ 1992-чм ИЛ. АЗЭРБуиЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИРЛИ1И Л9НКЭРАН ПЕДАГОЖИ ТЕХНИКУМУ 1992— 1993-iy дэрс яля учун ТЭЛЭБЭ ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР Техникум    тэдриси»,    «Ибтидаи    синифлэрдэ тэдрис», «Мэктэбэгэдэр тэрб^э», «Мэктэбдэнкэнар вэ синифдэнкэнар тэрб^э иши», «Рус дили вэ 9fla6HjjaTbi» ихтисаслары узрэ мутэхэссис ha3b^ajbip. Техникумуи eJaHH, raJaÓH ше'бэлэри вэ Астара шэ- Ьэриндэ филиалы вардыр. Техникума натамам вэ орта умумтэЬсил мэктэблэри Ьэчминдэ тэЬсили олан Азэрба}чан Республнкасы вэтэн дашлары, Ьабелэ Мустэгил Дввлэтлэр Бирли]и вэтэндаш-лары вэ Мустэгил Девлэтлэр Бирли]и эразисиндэ Jauia- 1ан харичи вэтэндашлар гэбул едилир. Гэбул ашагыдакы ихтисаслар узрэ апарылыр: 1. «Эмэ}ин тэдриси» ихтисасы узрэ — raJaÓH вэ aja-ни ше’бэлэрэ там орта тэЬсил базасы эсасында, 2. «Ибтидаи синифлэрдэ тэдрис» ихтисасы узрэ — aJaHH uie*6aja натамам вэ орта умумтэЬсил базасы эсасында. <Мэктэбэгэдар Tap6Hj3» ихтисасы узрэ — ги]аби шв’бэ/э там орта. ajaHH iue’6aja натамам вэ орта тэЬсил базасы эсасында;    * 4 «Мэктэбдэнкэнар вэ синифдэнкэнар тэрби]э иши» ихтисасы узрэ — г^аби ше'бэ}э там орта, ajam* me’63ja натамам вэ орта тэЬсил базасы эсасында; 5. «Рус дили вэ эдэби^аты* ихтисасы узрэ — ajaHH шв’бэ1э там орта тэЬсил базасы эсасында. АСТАРА ФИЛИАЛЫ: 1 «Ибтидаи синифлэрдэ тэдрис» ихтисасы узрэ — э]ани ше’бэ]э там орта тэЬсил базасы эсасында; 2. «Эмэ]ин тэдриси» ихтисасы узрэ — ги]аби вэ aja-ни ше'бэлэрэ там орта тэЬсил базасы эсасында; 3. «Мэктэбдэнкэнар вэ синифдэнкэнар Tap6nja иши» ихтисасы узрэ — ги}а(5и вэ ajaHH ше’бэлэрэ там орта, э]ани ше’бэ}э натамам вэ орта тэЬсил базасы эсасында; 4 «Рус дили вэ эдэби^аты* ихтисасы узрэ — ajaHH ше’бэ1э там орта тэЬсил базасы эсасында. ТЭЬСИЛ МУДДЭТИ: «0m9Jhh тэдриси» ихтисасы узрэ: ajaHH шв’бэ — орта тэЬсил эсасында 1 ил 10 aj; пИаби шв’бэ — орта тэЬсил эсасында 2 ил 10 aj; «Ибтидаи синифлэрдэ тэдрис» ихтисасы узрэ:    j eJaHH шв’бэ — натамам орта тэЬсил эсасында 3 и;Р 10 aj; орта тэЬсил эсасында 1 ил 10 aj; «Мэктэбэгэдэр тэрби}э» ихтисасы узрэ: э]ани ше’бэ — натамам орта тэЬсил эсасында 3 ил 10 aj; орта тэЬсил эсасында 1 ил 10 aj; ги!аби шв’бэ — орта тэЬсил эсасында 2 ил 10 aj; «Мэктэбдэнкэнар вэ синифдэнкэнар тэрби}э иши» ajaHH ^ше’бэ — натамам орта тэЬсил эсасында 2 ил 10 aj; орта тэЬсил эсасында 1 ил 10 aj; - пМаби шв’бэ — орта тэЬсил эсасында 2 ил 10 aj; «Рус дили вэ 0flB6HjJaTbi» ихтисасы узрэ: э]ани шв’бэ — орта тэЬсил эсасында 1 ил 10 aj. ГЭБУЛ ИМТАЬАНЛАРЫ: «9m9Jhh тэдриси» ихтисасы узрэ — орта тэЬсил эсасында — Азэрба}чан дили вэ эдэби}1аты (инша), pnJa3Hj- 1ат (шифаЬи); «Ибтидаи синифлэрдэ тэдрис» ихтисасы узрэ — натамам орта тэЬсил эсасында ана дили (имла), pnja3HjJaT (шифаЬи); орта тэЬсил эсасында A3ap6aj4aH дили вэ эдэ-биМаты (инша), pnJa3HjJaT (шифаЬи); «Мэктэбэгэдэр тэрби)э» ихтисасы узрэ — натамам орта тэЬсил эсасында ана дили (имла), Азэрба)чан дили вэ 9Ae6njjaTi>i (шифаЬи); орта тэЬсил эсасында - ана дили (ифадэ), A39p6aJnaH дили вэ эдэби))аты (шифаЬи); «Мэктэбдэнкэнар вэ синифдэнкэнар тэрби)э иши» ихтисасы узрэ — натамам орта тэЬсил эсасында ана дили (имла), Á3ap6aj4aH дили вэ эдэби))аты (шифаЬи); орта тэЬсил эсасында— ана дили (ифадэ), Азэрба)чан дили вэ 9A96HjjaTb¡ (шифаЬи); «Рус дили вэ эдэби^аты» ихтисасы узрэ — орта тэЬсил эсасында — рус дили вэ эдэбиЛаты (имла), рус дили вэ эдэби)]аты (шифаЬи). Ашагыдакы шэхслэр гэбул имтаЬаны вермэдэн гэбул едилир: — эсас умумтэЬсил мэктэблэрини фэрглэнмэ илэ би- тирэнлэр;    .    ..... — орта умумтэЬсил мэктэблэрини гызыл вэ ja кумуш медалла битирэнлэр; — орта техники пешэ мэктэбини фэрглэнмэ диплому илэ битирэнлэр.    ^ Бу шэхслэр арасында мусабигэ олдугда гэбул комис-CHjacbiHa Ьэмин шэхслэр учун бир гэбул имтаЬаны ке-чирмэк Ьугугу верилир. Гэбул имтаЬанларындан мувэффэг пцмат алан ашагыдакы шэхслэр мусабигэдэнкэнар гэбул олунурлар: — JeTHM ушаглар; — вaлидeJн Ьима)эсиндэн мэЬрум оланлар; — биринчи вэ икинчи груп элиллэр; — гэбул заманы кузэштли Ьугугу Ьаггында Ьэрби комиссарлыгдан шэЬадэтнамэси олан ehTHjaTa бурахыл-мыш Ьэрби хидмэтчилэр; — A39p6aj4aH Республикасынын али фэхри адла-рына лaJиг керулмуш вэтэндашлар; — шэЬид аилэсиндэн оланлар; — Даглыг Гарабаг вэ сэрЬэд paJoнлapындaн олан гачгынлар.    .    л ИстеЬсалатдан aJpылмaдaн тэЬсилэ илк нввбэдэ гэбул едилир: — ихтисас узрэ ишлэ)энлэр; — ehTHjaTa бурахыландан сонра уч ил муддэтинэдэк Ьэрби хидмэтчилэр; — Ьэрби хидмэтчилэрин арвадлары; — I вэ II груп элиллэр; — jaxbiH ихтисаса дахил олан техники пешэ мэктэб- лэринин мэ’зунлары; — уч )ашынадэк ушагы олан ишлэмэ)эн гадынлар, — идарэ, муэссисэ вэ тэшкилатлардан кендэришлэ кэлэнлэр Мусабигэ гэбул имтаЬанларында топланылан умуми балын мигдарына эсасэн апарылыр. Чэдвэлдэ квстэрилэн вахтда имтаЬана узурсуз сэбэ- бэ керэ кэлмэjэнлэp о бири имтаЬанлара бурахылмыр. ВаЬид формада тэртиб едилмиш эризэ)э ашагыдакы сэнэдлэр элавэ олунур: 1. Орта тэЬсил Ьаггында сэнэдин эсли. 2. 086/У немрэли тибби apajbiui. 3. 3x4 см. елчудэ 4 эдэд фотошэкил. 4 Эмэк китабчасынын сурэти (ишлэJэнлэp учун). 5 ’ Догум Ьаггында шэЬадэтнамэ вэ Ja паспорт. Ьэр- бв билет ш9хс8„эЖ«ов. гэвулу; raja6H uie’6aja — апрелин 10-дан MaJbiH 31-дэк; ajaHH шв’бэ ja — апг    ....... Jja ГЭБУЛ ИМТАЬ телин 10-дан и1улун 25-дэк. ............АНЛАРЫНЫН ВАХТЫ: rHja6n iue’6aja — HjynyH 1-дэн и1унун 10-дэк. ajaHH ше’бэ ja — и)улун 1-дэн и]улун 31-дэк. ТЭЛЭБЭ ЬЕ/эТИНЭ ГЭБУЛ: rHja6u шв’бэ узрэ — и1унун 11-дэн HjyHyH 15-дэк,-ajaHH шв’бэ узрэ — августун 1-Лн августун 5-дэк. Эризэлэр Ьэр кун (базар кунлэриндэн башга) саат 9-дан 17-дэк гэбул едилир. М0КТ0БИН УНВАНЫ: Лэнкэран шэЬэри, Ш. Ахун-чэси 31. ЕЛЕФОН: 5-51-82. МУДИРШЛЭТ. дов кучэси, 31. "--- я в г г а т: Ленкаран конденсатор аааодунун Шуша филна-лынын ишчилеринми неверии» чатдырылыр КИг 1991-ей илин декабр ее 1992-чи илин |анвар, фев-рал, март а{ларынын емек Наг лары, мукафатлары вэ hep чур (ардымлары Шуша рабите гоашагына кечурулду|у учун opa мурачнет едиб ала бнлерлер. Ме'лумат учун Ленкеранда 4-25-65 ве 4-05*97 немрелм телефонлара занк етмеи олар. A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИРЛШИ Кэнчлэр Институту 1992—1993-чу дэрс или учун ашагыдакы факултэлэркя аэ ихтвсасларык ге|абя вэ «хшам шебэлэрпэ Т9Л909 гябулу    вдир «СИДАСИ ПЕШЭЛЭР* фахултэся узрэ ихтксаслар: Ся1асэтшунаслыг (полнтолою^а) Идарэетмэннн соснолоки1асы Сосиал нш «ТЭСЭРРУФАТ ФЭАЛИДДЭТИНИН ТЭШКИЛИ ВЭ ТЕХНИКАСЫэ факултэсн узрэ: -4- ЬеГэт узрэ иенечер (персонал-менечер) Бизнес менечерн    _____ -4- Мугавнлэ-тэсэрруфат фэалниэтнннн тэшкнлн (тэсэрруфат мугавнлэлэрнннн Ьугуги тэ’иинаты узрэ нд-лначы! Института Aзэpбajчaн Республикасынын, Ьабелэ ди-кэр девлэтлэрин орта тэЬсилли вэтэндашлары 1аш мэЬду-диjjэти нэзэрэ алынмадаи гэбул едилирлэр. ТэЬсил муддэти 6 илдир. ТэЬсил мугавилэ эсасында апарылыр. ТэЬсил Ьаггы абитури)енти квндэрэн муэссисэ вэ тэшкилатлар, вэтэндашлар тэрэфиндэн вдэнилэ билэр. СЭНЭДЛЭРИН ГЭБУЛУ: Института гэбул олмаг истэ]энлэр гэбул кoмиccиja-сына ашагыдакы сэнэдлэри тэгдим етмэлидирлэр: — ректорун адына ваЬид формада ¿азылмыш эризэ; — эмэк китабчасындан чыхарыш (иш стажы оланлар учун); — Т 086/У немрэли тибби ара)ыш; — 3x4 см. влчудэ 6 эдэд фотошэкил. Паспорт шэхсэн тэгдим едилир. ГЭБУЛ ИМТАЬАНЛАРЫ: — тарих (шифаЬи) — ана дили вэ эдэби))ат Оазылы, инша) — харичи дил (шифапи).    ^ Гэбул имтаЬанлары орта умумтэЬсил мэктэбинин програмлары эсасында апарылыр. Орта мэктэби гызыл вэ ¿а кумуш медалла вэ орта ихтисас мэктэбини фэрглэнмэ диплому илэ битирэнлэр тарихдэн шифаЬи имтапан верирлэр. «Э ла» п^мэт алан-лар галан имтаЬанлардаи азад едилир вэ института гэбул олунурлар. Дврд вэ )а уч ги)мэт аланлар исэ галан имтаЬанлары да вермэ)э мэчбурдурлар. Кэнчлэр Институтунун кечирди)и «Азэрба)чан та-рихи» олимпиадасынын I, II дэрэчэли диплому илэ тэл-тиф олунанлар тарих фэнни узрэ гэбул имтаЬанындан азад олуйур вэ онлара «э’ла» г^мэт верилир. Узурсуз сэбэблэрэ керэ чэдвэл узрэ тэ']ии олунмуш вахтда имтаЬанлара кэлмэ)энлэр вэ Jaxyд имтаЬандан ге1-ри-кафи ги)мэт аланлар невбэти имтаЬанлара бурахыл* мырл^нагишэ комисси)асына ишфаЬи имтаЬанын кечи-рилди)и кун, Jaзылы имтаЬанын исэ г^мэтинин е’лан олундугу кун мурачиэт етмэк олар. Мунагишэнин верил-мэ вэ бахылма га)дасы гэбул комисс^асы тэрэфиндэн MY9jj9H едилир. Абитури)ентлэр тэкрар имтаЬана бура-хылмырлар. ГЭБУЛ ГА J ДАЛ АРЫ: Института гэбул абитури]ентин гэбул имтаЬаяларыи-да топладыгы бал эсасында апарылыр. Ашагыдакы шэхслэр имтаЬанлардаи мусбэт rHjMaT алдыгда института мусаоигэсиз гэбул олунурлар: 1) ЕЬти)атда олан вэ девлэт тэрэфиндэн My9jj3H едилмиш кузэштлэрэ малик олмаг Ьугугу Ьаггында шэЬадэтнамэси олан Ьэрбчилэр; 2) Ана вэ атадан JeTHM вэ вaлндeJн hHMaj3CHHA3H мэЬрум олмуш ушаглар — Ьэдди-булуга чатана гэдэр; 3) Ьэким-експерт KOMHCCHjacbmbiH рэ’]инэ керэ алн иэктэблэрдэ тэЬсил алмага ичазэси олан I—II груп элиллэр; 4) Республика мусабигэсиз гэбул олмаг Ьугугуна малик олан абитури}ентлэр. Мусабигэдэ бэрабэр бал топладыгда ашагыдакылара гэбул заманы устунлук верилир: — сечди]и вэ Jaxyfl она )ахын олан ихтисас узрэ 1 илдэн аз олма]ар^иг иш стажына малик оланлар; — орта мэктэби гызыл вэ Ja кумуш медалла. орта ихтисас мэктэбини фэрглэнмэ диплому илэ бнтириб гэбул имтаЬанларындан «э’ла» ги]мэт алма^анлар; — Азэрба[чан тарихи узрэ Кэнчлэр Институтунун KenHpflHjH олимпнаданын диплому илэ тэлтяф олунанлар; — Кэнчлэр Институтунда менечерлик курсларыяы битирэнлэр;    .    .    „ — сон уч илдэ Ьэрби хидмэтдэн ehTHjaTa бурахы- ланлар; — эмэлн иш стажына малик оланлар; — гэбул имтаЬаны фэилэриндэн тэ’рифнамэси олан- Р’ — гэбул имтаЬанлары фэилэриндэн орта тэЬсил Ьаггында шэЬадэтнамэдэ Jykcok nijMeT аланлар; — орта тэЬсил Ьаггында шэЬадэтнамэдэ JyKC9H бал Toiuiajaftnap. Миллэтлэрарасы мунагишэдэ зэрэр чэкэилэрэ. елэчэ дэ Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ JamajaHnapa элавэ устунлук верилир.    ..... Института гэбулла элагэдар мэсэлэлэр гэбул комис-cMjacu тэрэфиндэн пэлл едилир. Сэнэдлэр Ьэр кун rnJa6H ше’бэ узрэ Majbm 4-дэи 30-дэк. ахшам ше’бэси узрэ исэ MajuH 4-дэи HjynyH 10-дэк институтун бинасында саат 9-дан 18-дэк (базар кунлэриндэн ¿ашга) гэбул едилир. ИмтаЬанлар: niJa6H ше’бэ узрэ 1992-чн ил HjyHyH 1-дэн 15-дэк, ахшам ше’бэси узрэ исэ «¿унун 11-дэн 26-дэкдир. Унван: Бакы 1. ИcтиглaлиJJэт кучэси, 27. Телефон: 92-77-81. Г9БУЛ КОМИССИJАСЫ. á¡ АЗЭРБАЛЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИРЛШИ БАКЫ ИЛАН-ИГТИСАД ТЕХНИКУМУ ВЭ ОНУН М АС АЛЛЫ    ФИЛИАЛЫ 1992— 1993-чу дэрс или учун тэлэбэ гебулу Е’ЛАН ЕДИР Техникум халг тэсэрруфатынын мухтэлиф саЬэлэри учун игтисадчьмгехниклэр, програмчы-техниклэр вэ Ьу-гугшунаслар haзыpлaJыp. кундуз шеъэсинэ (Натамам орта тэЬсяд базасыщда) 1. Халг тэсэрруфаты саЬэлэринин игтиcaдиJJaты аэ планлашдырылмасы (AзэpбaJчaн белмэси, тэЬсил муддэти 2 ил 10 ^). (Орта тэЬсил базасында) 1. Халг тэсэрруфаты саЬэлэринин игтиcaдиJJaты вэ планлашдырылмасы (AзэpбaJчaн белмэси, тэЬсил муддэти 1 ил 10 aJ). 2. Електрон-Ьесаблама машынлары вэ автоматлаш-цырылмыш системлэр учун програмлашдырма (AзэpбaJ-чан белмэси, тэЬсил муддэти 2 ил 10 aJ). 3. Ьугугшунаслыг (AзэpбaJчaн белмэси, тэЬсил муд* дэти 1 ил 10 aj). АХШАМ Ше’БЭСИНЭ (Орта тэЬсил базасында) 1. Халг тэсэрруфаты саЬэлэринин игтиcaдиJJaты вэ планлашдырылмасы. (Aзэpбajчaн белмэси, тэЬсил муддэти 2 ил 3 aj). 2. Електрон-Ьесаблама машынлары вэ автоматлаш-дырылмьпы системлэр учун програмлашдырма (рус белмэси, тэЬсил муддэти 2 ил 9 а)). 3. Ьугугшунаслыг (Азэрба)чан белмэси, ТэЬсил муддэти 2 ил 4 aj). 4. Ьугуг вэ сосиал тэ минатын тэшкили (Азэрба)чан белмэси, тэЬсил муддэти 2 ил 5 а)). ГШАБИ Ше’БЭЛЭ (Орта тэЬсил базасында) 1. Халг тэсэрруфаты саЬэлэринин игтиcaдиjJaты вэ планлашдырылмасы (Азэрба)чан белмэси, тэЬсил муддэти 1 ил 10 а)). 2. Ьугугшунаслыг (Азэрба)чан белмэси, тэЬсил муддэти 2 ил 10 а)). 3. Ьугуг вэ сосиал тэ’минатын тэшкили ^AзэpбaJчaн белмэси. тэЬсил муддэти 2 ил 5 а)). МАСАЛЛЫ ФИЛИАЛЫНА (Орта тэЬсил базасында, кундуз вэ гя]аби ше’бэлэрэ, Азэрба)чаи белмэсинэ) 1*. Халг тэсэрруфаты саЬэлэринин игтяеадиЛаты вэ планлашдырылмасы. 2. Ьугугшунаслыг. 3. Ьугуг вэ сосиал тэ’минатын тэшкили. ТЕХНИКУМА ДАХИЛ ОЛМАГ ИСТЭЛЭНЛЭР АШАГЫДАКЫ ФЭНЛЭРДЭН ИМТАЬАН ВЕРМ0ЛИ-ДИРЛ0Р: «Халг тэсэрруфаты саЬэлэринин игтшадоШаты вэ планлашдырылмасы» вэ «Електрон Ьесаблама машынлары вэ автоматлашдырылмыш системлэр учун прэграм-лашдырма» ихтисаслары узрэ — ана дили вэ эдэб^)ат-дан (имла), ри)ази))атдан (шифаЬи). «Ьугугшунаслыг» вэ «Ьугуг вэ сосиал тэ’минатын тэшкили» ихтисаслары узрэ — ана дили вэ эдэби))атдан (имла), тарихдэн (шифаЬи). Гэбул имтаЬанлары эсас вэ орта умумтэЬсил мэктэо-лэринин тэдрис програмларына у]гун апарылыр. Техники пешэ мэктэблэрини кундуз тэЬсили формн-сында битирэн шэхслэрэ билаваситэ мэктэби гуртардыг-дан сонра техникума дахил олмаг Ьугугу верилир. 0сас умумтэЬсил мэктэблэрини фэрглэнмэ илэ, орта умумтэЬсил мэктэбини гызыл (кумуш) медалла, орта техники пешэ мэктэблэриии фэрглэнмэ диплому илэ битирэнлэр техникума нмтаЬансыз гэбул едилирлэр. Бу шэхслэр арасында мусабигэ олдугда гэбул комисс^асына Ьэмин шэхслэр учун бир гэбул имтаЬаны кечирмэк Ьугугу верилир. Гэбул имтаЬанларыидан мувэффэг tnJm9t алан шэхс-лэр техникума мусабигэ ¿олу илэ гэбул олунурлар. Ашагыдакы шэхслэр мусабигэдэнкэнар г®бул 0лу* нурлар: — jeTHM вэ валиде1н Ьима]эсиндэн мэЬрум оланлар; — имт^азлардан истифадэ етмэк Ьугупгна данр Ьэрби .комиссарлыгын шэЬадэтнамэси олан ehTHjaTa бу-рахылмыш Ьэрби гуллугчулар; — I вэ II груп элиллэр; — A39p6aj4BH Республикасынын али фэхри адлары-на ла)иг кврулмуш вэтэндашлар; — шэЬид аилэсиндэн оланлар; — Даглыг Гарабаг вэ сэрЬэд ра1онларындан олан гачгынлар. ИстеЬсалатдан а4рылмадан исэ: — биринчи невбэдэ ce4AHjM ихтисас узрэ кшлэ1энлэр; — ehTHjaTa бурахылдыгдан уч ил муддэтинэдэк Ьэрби гуллугчулар; — Ьэрби гуллугчуларын арвадлары; — I вэ II груп элиллэр; —алдыглары neuiaja JaxbiH ихгисаса дахил олан техники пешэ мэктэблэринин мэ’зунлары; — уч ¿ашынадэк ушагы олан кшлэма^эн гадынлар; — идарэ, муэссисэ вэ тэшкилатлардан кендэришлэ кэлэнлэр.    .    л Техникума нмтаЬансыз вэ мусабигэдэнкэнар дахил олмаг Ьугугуна малик олан шэхслэр тэлэбэ hej этннэ гэбул о лун дуг дан сонра галан бош ]ерлэрэ гэбул имтаЬан* ларыны Myea<M)9rHjJaM9 верэнлэр мусабигэ Jofly илэ гэбул олунурлар. Гэбул имтаЬанларына бурахылмыш шэхслэрин иш jepл9pиндэн ез Ьесабына mybJJbh олунмуш rajASAa 10 кун муддэтинэ (техникума кетмэк вэ raJbiTMar вахты Ьесаба алыныр) элавэ M9*3yHHjj9T верилир. Узурлу сэбэбэ керэ имтаЬана ^элмэ1эн шэхслэр имтаЬан башлананадэк тэдрис муэссисэсинэ мэ’лумат вер-мэли вэ бу баредэ имтаЬанын t9’Jhh олундугу вахтдан уч кундэн кеч oAMajapar apajbiui тэгдим етмэлидирлэр. Бу Ьалда онлара невбэти груплар учун муэПэн олунмуш вахтда имтаЬан BepMaJe ичазэ верилир. Узурсуз сэбэбэ керэ чэдвэл узрэ T3Jhh олунмуш вахтда имтаЬанларын биринэ кэлмэ1энлэр вэ ja имтаЬандан rejpn-кафи thJm9t аланлар сонракы имтаЬана бура- хылмырлар. Тэкрар имтаЬана ичазэ аерилмир. Дэрс или башланандаи е тибарэн 10 кун муддэтинэ узурсуз сэбэбэ керэ дэрсэ кэлмэ1энлэр техникумдан ха- рич едилирлэр. Техникумун кундуз ше’бэсинэ дахил оланлар ¿атаг Чана илэ тэ’мин едилирлэр. Дэрслэр ceHTja6pbiH 1-дэн башланыр. Техникума дахил олмаг Hcrajewiop гэбул комисси)а сына ашагыдакы сэнэдлэри тэгдим етмэлидирлэр: — директорун адына ваЬид формада эризэ; — орта тэпсил Ьаггында сэнэдин эсли; — 086/У немрэли формада тибби apajbiui; — 3x4 см елчудэ дерд эдэд фотошэкил; — эмэк китабчасынын сурэти (ишлэ1энлэр учун); — догум Ьаггында шэЬадэтнамэ, паспорт. Ьэрби билет гэбул KOMHccHjacbiHa шэхсэн тэгдим едилир. Сэнэдлэр Ьэр кун (базар кунлэриндэн башга) саат 9-дан 17-дэк гебул едилир. 0РИ30ЛЭРИН ГЭБУЛ МУДДЭТИ Кундуз ше’бэсинэ — и1улун 25-дэк. Ахшам ше’бэсинэ — авгуспгн 10-дэк. Ги1аби me’69j9 — и!улун 25-дэк. ГЭБУЛ ИЬГГАЬАНЛАРЫНЫН КЕЧИРИЛМЭ ВАХТЫ: Кундуз ше’бэсиндэ — и)улун 1-дэн и)улун ЗЬдэк. Ахшам ше’бэсиндэ — н]унун 1-дэн августун 15-дэк. ги1ави arhWift 31-д9,< Кундуз ше бэсиндэ— августун 1-дэн августун 5-дэк. Ахшам ше'бэсиндэ—августун 18-дан августун 20-дэк. Ги1аби ше’бэдэ — августун 1-дэн августун 5-дэк. Техникумун унваны: Бакы-132. Бакыханов гэсэбэси. О. Komeeoj кучэси, 61. Телефонлар: 25-92-39. 25-43-12. Масаллы фялиалынын унваны:    Масаллы    шэЬэри. СаЬил проспекти, 1. Телефон: 5-32-77. Техникума електрик дэмяр )олунун Бакыханов стан-ги1ягынлан вэ метронун «Нефтчилэр» станси)асындан 129 ^§5; 219. 25гнемрэли автобусларла вэ 23 немрэли A30KAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ МРДШЛФТ НАЗИРЛШИ A39PSAJ4AH ДввтТ АКАДЕМИК ОПЕРА ВО ВАЛЕТ ТЕАТРЫ РЕСПУБЛИКАНЫН ЭМЭКДАР АРТИСТИ ГЭНДАВ ГУЛШЕВАНЫН мштмракы иле MejWH i*д»    V- К»мыбе|ое «лили ве мечнунв 3 Ьмсселм опере ЛЕШИ — Геидаб Гулм|ееа мёкНУН — Рефмг 9пм|ее Темеша сеет 19-щш башланыр. Билетлер тевтрым мссасымда сеет 10*дам 19-дек сатылыр. тролле)бусла кэлмэк олар. МУДИРИ«ЭТ. АЗЭРВДПАН РЕСПУБЛИКА «ХИДМвТ» ШИРКЭТИ бакы меншет хидмэтк техникуму 1992—1993-чу дэрс или учун ашагыдакы ихтисаслар узрэ ТЭЛЭБЭ ГЭБУЛУ Е’ЛАН ЕДИР djани ше вэхэ 1. МуЬасибат учоту. нэзарэт вэ тэсэрруфат феалн]* JdTHHHH тэЬлили ихтисасы узрэ—тэЬсил муддэти 1 ил 10 а)дыр. 2. Ке)имлэрии моделлэшдирилмвен вэ конструиси)а-сы ихтисасы узрэ — тэЬсил муддэти 2 ил 10 ajflbip. THJABH ШО’БЭДЭ 1. ЭЬали)э мэишэт хидмэтинин тэшкили ихтисасы уз-ре — тэЬсил муддэти 2 ил 5 ajflbip. 2. МуЬасибат учоту, нэзарэт аэ тэсэрруфат фэал^-J9thhhh тэЬлили ихтисасы узрэ — тэЬсил муддэти 2 ил 7 а)дыр. 3. Тикиш исгеЬсалынын технолок^асы ихтисасы уэ-ре — тэЬсил муддэти 2 ил 7 а)дыр. Техникума орта умумтэЬсил мэктэблэри Ьэчминда тэЬсили олан Азэрба1чан Республнкасы вэтэндашлары. Ьабелэ Мустэгил Девлэтлэр Бирли]и вэтэндашлары вэ бу эраэилэрдэ JaiuajaH харичи вэтэндашлар гэбул едилир. ТэЬсил Азэрба)чан дилиндэ апарылыр. Бутун ихтисаслар узрэ гэбул имтаЬанлары Азэрба;чан дили вэ эде-6HjJaTABH ()азылы имла) вэ pHjasMjjaTABH (шифаЬи) апарылыр. Ке)имлерин моделлэшдирилмэси аэ конструкси)асы ихтисасы узрэ элавэ имтаЬан, рэсм фэнниндэн ихтисас имтаЬаны вермэлидирлэр. Орта техники пешэ мэктэблэрини битирэн шэхслэрэ Ьэмин илдэ техникума сэнэд вермэлэринэ ичазэ верилир. Техникума ашагыдакы шэхслэри нмтаЬансыз гэбул (ихтисас имтаЬаны сахланмагла) едирлер: Орта мэктэби гызыл вэ кумуш медалла. орта техники пешэ мэктэблэрини фэрглэнмэ диплому илэ битирэнлэр. Бу шэхслэр арасында мусабига олдугда гэбул комис-cHjacbiHa Ьэмин шэхслэр учун бир гэбул имтаЬаны кечирмэк Ьугугу верилир.    ^    , Гэбул имтаЬаны вермэдэн техникума дахил олмаг Ьугугуна малик олан шэхслэр ихтисас узрэ имтаЬандан азад едилмирлэр. Гэбул имтаЬанларындан мувэффэг пОмэт алан аша* гыдакы шэхслэр мусабигэдэнкэнар гэбул едилирлэр: — JeTHM ушаглар; — валиден hHMaJecHHABH мэЬрум oлfHлap; — биринчи вэ икинчи груп элиллэр; — гэбул заманы кузэштли Ьугугу Ьаггында Ьэрби комиссарлыгдан шэЬадэтнамэси олан еЬти)ата бурахылмыш Ьэрби хидмэтчилэр; — Á39p6aj4aH Республикасынын али фэхри адлары-на лaJиr Кврулмуш вэтэндашлар; — шэЬид аилэсиндэн оланлар; — Даглыг Гарабаг вэ сэрЬэд ра4оиларындан олан гачгынлар. ПОаби uie'6aja илк невбэдэ ашагыдакылар гэбул едилирлэр: — ихтисас узрэ ии^энлэр; — ehTHjaTa бурахыландан сонра уч ил муддэтинэдэк Ьэрби хидмэтчилэр; — биринчи вэ икинчи груп элиллэр,    _ — JaxwH ихтисаса дахил олан техники пешэ мэктэо- лэринин мэ’зунлары; — уч JamaABK ушагы олан huw9MbJ9h гадынлар; — идарэ, муэссисэ вэ тэшкилатлардан кендэришлэ кэлэнлэр.    .    „    _    ... X9cтэлиJэ керэ кэлмэjэн шэхслэр бу барэдэ имтаЬан башлананадэк техникума хэбэр вермэли вэ Jaxyfl хэстэли-Jh барэдэ имтаЬан tq’Jhh олундугу вахтдан уч кун кеч ол-Majapar apaJыш тэгдим етмэлидирлэр. Техникума дахил олмаг HCTaJomiep директорун адына ваЬид формада jasbiAMbiui 9pH39ja ашагыдакы сэнэдлэри элавэ етмэлидйрлэр: — тэЬсил Ьаггында сэнэд: — 086/У немрэли формада тибби apajbiiu; — 3X4 см елчудэ 4 эдэд фотошэкил: — MyAHpHjJei тэрэфиндэн тэсдиг олунмуш эмэк китабчасындан чыхарыш (жш^энлэр учун); — паспорт вэ Ьэрби билет шэхсэн тэгдим едилир. 0ризэлэр HjywyH 25-нэ ними гэбул едилир ИмтаЬанлар и]улун 1-дэн 31-дэк кечирилир. Тэлэбэ hej эти-нэ гэбул августун 5-дэкдкр. EhTHja4H оланлара JaiarxaHa- ^ ?ехн«жумун унваны: Бакы—370604, 8-чи Километр, МэЬсэти кучэси. 11. Техникума 30. 35 немрэли авто-бусларла. «Нефтчилэр» CTaHCHjacHHa ними метро илэ кэлмэк олар. Телефонлар: 21-79-35; 21-12-36.- АЛЛ Ah Рвьмат БЛ9СИН A33p6aj4aH Республнкасы Милли Банкы Аграр Сана Je Банкынын коллективи иш Joлдaшлapы Вэфадар Рза-Jeea эзизи Рауф БАБАХАНОВУН вахтсыз вэфаты илэ элагэдар дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр. Н. Нэриманов адына АТУ-нун ректорлугу. Ьэмкар-лар комитэси вэ умуми khmJi кафедрасынын эмэкдашла-ры умуми вэ био-узвн KHMja кафедрасынын мудири. A3ap6aj4aH Республнкасы Елмлэр Акаде^асынын мух-бир узву, кимja елмлэри доктору, профессор Рауф Элямэтед оглу БАБАХАНОВУН вахтсыз вэфаты мунасибэтилэ мэрЬумун аилэсинэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Та'енсчмлар: Т^«рба|чан- Республнкасы Преамдентм Апарта ве еХелг -сезетм» ими журналист коллективи. Учредители:    Аппарат    Президента Азербайджан ской Республики и журналистский коллектив «Халг газете». ^Редакси|аиын унваны: 371151, ВАШ UIShlHi BSJYK ДБМ КУЧЭСИ. 1В. Телефонлар: ма'лумат jipi —    «мферма    оЦа    -    «4М7. реклам «кдметк -»»УМ«, муНесибянк — 93-S4-U норрокторяар — П-12-74. Неабэтчм редактор 0. BAJPAMOB. Чшжш имзалашаалыдыр: 23.00. 23.00. Штгкт 88614    ч    1    а    8    4    5    €    7    в    0    10    II    12    13    i    Баны,    «Азс^ИЗ^чаи»    кашрнИвзьарш    иэтбвад. ;
RealCheck