Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 04, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 4, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r93ETH 4 MAJ im-«N MJV XaH Tapadara k9jihp Bvawi ^JiaKaTRMHa Xaa. aaiiAnni CrenaHa apnarau eTAMjBMBa KYHJiapAdH 6am-AaMUO. XaMUH eayay aca yayi-Mfyioyr. By Kyn rapa6arAa, AOFMa Topnar yipyHAa raiuia-puHU axbiAaa toh apanaapH. NHaBA apacbiHAa Bianah xamaH JepB Kepyayp. TaHbiHMbim THuia yciacw Hymuiya H6pahHM0B 6y (5oui-;ivry HJiK flyjan caHaiKapjia-pbiMwaaan ÓHpHflHp. Aaap-óajMaH PecnyfijiHKacbi Mafla-HHjjaT Ha3H]pJiHjH riaHah xa-HbiH UlyiiJaAa ynaiiAMAanar aóHflacHHHH haawp-naHMacbu Hbi oHa haeaJia ean6. By KYiiAapfla aÓHAaHHH 2 Meip- JIHK MOfleJIH Y3SPHHAa HUIH 6auJa HaTAbipflbiFbiHbi ciuhahó e’ManaTxaHacbiHa KeiflHK. ...AÓHflaHKH aaaMaTH e;ia MaweTAaH Aa 6a;iJiH ojiyp. LUa-ha raAXMbim ai óeAHHfla FapaGaF xaHW 6aujbi ysapHHfla rbiAbiHMbi Jox, haKHMHjjai paM3HHH raAAbipbiÓ. flHKap aJiH HJia raAaHbi — inahapH, y^Y TapOa 6ytyh apaaHHH Kec-TapHp aa caHKH óyHyHAa Top. narbiH acji cahHÓHHHH khm oJiAyryHy. AY^JMaHHH pasHH-.IHJHHH ÓHJIAHpMaK HCTajHp. HaHah xaHWH y^^h^^h y^^P«»-Aa AypyuiyHAa, HpaiiHja yaan-Mbiiu roAynyH KapKHH anbiAbu uibiHfla óHp ca(|)ap6apAHK. fh-cac HaFbipwuibi aap. cpHrypyH 03 HyhayP-^YJY 12 Meip, nocTaMCHTHH hYH-AYP^YJY HCa 20 M6Tp 0AMY-CYHA8 Hasapfla lyiyAyÓ. O. ha.MHH lYKCaKAHKAaH aCAHH-Aa 6ytyh jyxapw TapaÓaFAa KepcaHaHaK. lilyuiaHbiH Kan->19 ranbicbiHAa rypyAanar 6y aóHAaHHH MaparAbi Me’Map-Abir haAAH aap. JlajHhaHH TaHbiHMbim Me’Map MHKajbiA hycejHOB ha3bipAajbi6 .la. pbiMHeepaBH MejAaHsa. iiia-AaAaaapbi oHAAaAap aóHAaja XycyCH HAaCtHKAHK KaTHpHp, aTpa4) pcAjeipAa roByiuapar apxHieKTypa laMAbiFW ja. paAbip. PaAa AHBapAapw Y33-pHHAa naHah xaHWH (paaAHjja-THHH aKC CTAHpaH peAje(|) TacBHpAapH ÒYTYH aHcaMÒAa Me’MapAbiFAa hejKaAiapamAbi-FblH CHHT03HHAaH AOFBH MO-HyMeHTaAAbir aepHp. Hhah PapafiaF xaHW Fapa-6ar KehAaHHHHH óeAHHAa Fa-pa6ara KaAanajH kyhy K03Aa-jHp. 3. PYO’9TOFJiy, «XaAF ra3eTH»HHH MyXÓHpH. T04HT MAhMVA XOMAJIblAAH KdJIdH YUJAr CaKHT-caKHT 6axbip MaHa XoMaAWAaH KaAaH yiuar. XaAF AapAHHH haMbiAaH hox AyJaH. KepaH, ÓHAaH yiuar... AJpw ay*«Y<5 Aar-AauibiHAaH. Mbixbi6 0AYM caBauibiHAaH. 03 AapAHHH 6y JauibiHAatf XaAF AapAHjAa 60A3H yuiar... OAAaH K6HH6 6hp ap khmh, JapaAaHbi6 acKap khmh... EAa 6ha kh. arpbi AyjMyp. MahaA rojMyp Japa aAbi6 hapacbiHABH. 03a6 HaKHp, arpbi AyJyp Taioia YpaK JapacbWAaHl Kab OA KopaH. Kah raH KopaH. Hena oAan hhcbh Kopan. Fejpai. HH^ipaT. lyi^an Kepan. H03 JauibiHbi CHAaH yuiaFl 03 KYMYH3 CafAaJaH, Khuih KHMH MapA caxAaJaH. Ha cbi3JiaiaH. «a arAaJiH. Ha ceBHHBÓ. KyjiaH ymar... Ban6BJiaBa »imabmamp. TapaxHMABp. luahHAHMABp. Ca^blMAUp. YMHAMMAHp XaAF AapAHHH haMbiAaH hox Ayjan. KopaH. 6HAaH ymar. 03 AapAHHH 6y JainbiHAaH XaAF AapAHjAa 6oa9H ymar... TapHXHMAHp. uiahRAHMAHp. HHaMblMAbip. YMHAHMAHp XonaAbiAaH KaAaH yuiarf JAPAHAPblM HyUlMQH FblAWHH HaKAH. KHH OAY CaHAbl. HbixAW AapHH raTAaH lapHXHM Y39. Taaa japaAapwM uibipwMAap aHAW Kohna, caraAMajan JapaAap ycTa! haAA 6HAMaAH... jaHAW hap lapaq)... 30BF aAAbi o MaHH JapaAaMaFAAH... 30BF aAAbi hap A9«I>3 ceHAHKHa haA9^ MaHH Topnar-Topnar napaAaMarAaHl Hahar nyaami ctahmI ManaBap khmh YcTYMa HyMAyrna AahmaiAa raAAWM. KYHahcbi3 OAcaM Aa. KyHahKap khmh JapaAap ycTyHAaH japaAap baanm! JacbiM. MaxaMHM hox, rapa paHKRM hox. HAAbipbiM napnaAbi rapaAapMMAaH. MaHHM 6aAdHHMAa Japacbia Jep jox. FaH cbisAbi. OA HbixAbi JapaAapbiMAaH. AcaHMbl 33HAdM. JaxyA ajHAaM, FYApaTHM ajHAM93 AaF ByrapbiMAbip. ;:(YuiiBaHAa AOjYHiaH ©3YM AejHAaM. AyiHBaHAa Ae)Yui9H japaAapbiMAbip. AFAAAAblH lUahMAJiaP XMJABAHW By. a^H xHjaóaH acJha, JepAa aABaH 6hp 8kaha... KaAcaH 6y jep9, AnrraTAa 6ax hap raópa... BypAa cehpAH ónp cac, Ony haMbi emHTMaa! K03YHY Jyw. caKHT ay p. Bhp aHa. JaHa-jaHa, h93HH-h93HH OXyJyp... By cacAa, co3Aa, ahabkas hap F96hp aAbimup. jaHbip. KYAAa-HHH9KAa K03YHY aHbi6 oJaHbipI K93, KopapcaH jaHaiiibi AYHjaAaH BaxTCbis KonaH. BaxTCbi3 Bd 5aXTCbI3 K0H3H Yh rahpaMaH rapAauibi... OHAap Jaibip JaHauibi... JanapcaH... AypcaH anap 0HYHA3 Aaiu hejKaAHH... KapnacHjAa 6apa6ap BypAa JaTbip 6hp K3AHH. XHjaóaHbiH rapÓHHAa yjyjyp ymar ra6pH aa! Aar 6oJa3 arwp 6hp arpbi Bam raAAbipap raAÓHHaa! BaAana 6Hp rw3. TaK-TaHha. JaArwa Cbixbió rojHyna KaAap.^H. raMAH. JapaAbi KyKAacbiHW... AHHAa. flHHAa 6y JepAa Bhp aHa AajAacbiHU... KyKAanbiH JapacbiHaaH. llIaKHAflaH 6axbip ymar. KyA-HHHaK apacbiHAaH. 0KAHAAaH 6axbip ymar... UlaKAH Bap rbisbiH annar. ©3Y Jox... KyKAacN car... 03Y Jatbip a6aAH. KyKAacbi raAbip ojar... Fa6HpAap KyAAap hhhhao. PaHKÒapaHK ryAAap HHHHAa. Hd(i)acHHAa KYAa óataH. BaA roxyjan haBaHbm pyhy KaaHp 6ypAa JataH Hena hkha naBaHbiH... Axbi hapa KCAHpcaK. KaA, TaAacMa. AaJaH. Ayp. JarHH KH. emHAHpcan. Bhp ana. JaHa-Jana haauH-hasHH oxyjypt HHja HHCaH BaXTCbl3 OACYH. Harbip ÓYxyH éA-oóaHbi, Harbip KH, haMbi KopcyH KepCYH 6y xHjaÓaHw! Com MW9pHH MTKMn9pM B8T8H M9Ha OfYJI AECHH K6M9J8 lAFUPbiPAM cpyayAH pajoHyHyH Ba6w KaHAHHAa 31 HAflHp MYdAAHM HmADjHpaM. KaHA Cobcthhhh AenyiaTbiJaM. HrxHcaAH Ma-THHAHKAapAa aAaraAap OAa-par KaHfl coBCTAHjHHAa 6 Ha-^apflan HÓapai KOMHccHja Ja-paTAbir KH, apaar MahcyAAapw-HfalH KaTHpHAMaCHHa, 60AYUJflY“ pYAMacHHa HaaapaT eicHH. By-Hyn Y*iYH A0 paJoHAaKbi <*Apa3» HcrehAaK MaMHjJaTH-Hd y3 TyTAyr. JiaKHH oHAap COBeTAHjHH 9pa3HCHHA3KH Ma-ra.aaAapa haHCbi apaar Mah-cyAAapbiHbi BepAHKAapHHH, Ha K0HAapAHKAapHHH 6H.3AaH KH3-AatAHAap. Ko.MHCcHjaHbiH Ba COÓCTAHJHH 26 AenyiaTbiHbiH HmTHpaKbi HAa MaraaaAapAa jbxAaMa anapAbir. HoxAy ajHH-TH Y39 HblXAbl. MaCaAaHH COBeTAHjHH ceccHjacbiHAa Myaa-KHpa eiAHK. CaibiMbiAapbiH «íaBaóAapbiHAaH Ma’AyM oaav kH. «Apaa» HCTehA3K MaMHj-jaTHHHH caApH OHAapbi a3Ta-nbi.ian apaar Mahcy.iAapbiHbi 6aha FHjMaTa caxMara Manóyp eAHp. BynynAa 6aFAw A9(J>3-A9pAa À3apHTTH(|)arbiH pah-fiapAHjHHa MYpaMHOT eTMajH-MHaa fiaxMajapar HaTHMacH jox-Ayp. 1992-mh hahh MapTbiH-Aá AaapHTTHíJjarbTH rHjMai fiéAMacHHAO oAAyr. CopymAyr kH. Ha y'íY” <5em kyh asBaA AyJy BaKbi mahapHHAa 9 Manara, BejAaraH pajOHVHAa 13 MaHata oAAyry haAAa, Oyay-AHA9 321 Manara carbiAbió? Ha Mafeafi BepcaAap jaxmbiAwp? /^eAHAOp. OAa ÓHAap. By «oAa 6nAap«HH caóaÓHHH copymAyr. «9A MdK!» AejHó 6h3h OamAan CAOAHAap. hopMaTAH peAaKcnja. xaA-Fbin ranbiHbi copanAapa MeJ-Aan BeJ)an Óe.iaAapnAHp. On-Aapa rapmw MyOapnaaAa ha-MHuia T9KAaHMHmHK. Man ca-AahHjJatAH pah6apAapHMH3H 6v JoAAft KOMaJa »larbipbipaM. AAAahBepAH rVPB AHOB, <^Y3y^H paJOHy, Ba6bi Kan- AH. TPT-EBHMH3|ra Majbin 1-A9H e’THÓapan. TypKHjaHHn 6am naanpn Cy-AejMan J^aMnpaAnn Aaap6aj-Mana cai})apH apacJ)9CHHAa BaKbiAa cajna AepAYHny Ka. naA Hma SamAaMbimAwp. By KanaA.la TypKHja Te.iepaAHO IIIHPK9THHHH TPT-I AeBA3T nporpaMbiHbin BepHAnmAapn 6ytyh KYH ap3HHA9 9-My na-na.iAa TpaHcAjacnja eAHAnp. Aaapóajnan 4®BAaT TeAe-BH3Hja Ba PaAHO BepnAnmAa-pn lljHpKaTH caApHHHH Mya-bhhh <t>yaÁ TapWBepAHjeB AeMHmAHp KH. TYPKHjaAH haMKapAàp 6y HMKanw 6H3a TaMannacbia OAapar japar-MbimAap. HHTM3AM T8A8EH r8)UlAPJIbir AEJMA BMP UJ0PTJ19 KM, hAMbIJA EJHM ME'JAPflA JAHAUJACAH 0J1M BAJPAM/lbl UJah0P MMPA hAKMMMJjeXMHMH BAUJMblCbl PAhMJl MEhAMJEBUe MYCAHMB0 P. MehAMjeB HXTHcacna HHuiaaTHWAwp. Vayn HAAap THKHHTH TamKHAaTAapblHAa MyXiaAHCj) aa3H4>9AapA9 HaAW-mbi6. 4>ahAaAHKA9H HAapa pah6apAHjHHaA9K Jykc3Ah6. 9ah BaJpaMAbiAaKbi 3 HonpaAH canaje KOMÓHHaTbiHWH ah. peKTOpy HmAaJapKaH mahap CoaexH HHpaHjJa KOMHxacHHHH caAPH ceHHAH6. 0xaH hahh HoJaÓpbiHAaH nnpa haKHMHj-JaXHHHH éamHblCblAbip. — PahHA MY9AAHM, 6H3 H9. XHH 6hp A0HPA9 JamaJbipwr. PbixAbir, BanaAbir aAO^napu HMxahaHa namip. Ycxbahk Fa pa6ar MYHarHmacR raHAbi MYhapH6aJa neapHABÓ. HaMaax hap cHxaMa Aeayp, Fapa6ar AapAH HJ*9 JamaJbip. Jbfhh KH, 6eA3 6hp mapaHXAa raj-PblAapURbl3 Aa HOXaAbló... — Fapaóara JaxbiH.yaar. haMbiMbi3 MyhapHÓa mapan. THHA9 jaiiiajbipbir. BemHHSH HAAHp KH. ryAyaAamMbim ep-MaHH japaFAbiAapw HAa y36a-Y3 AaJaHMbim Fy6aAAw 6oa* KacHHHH aAaMAapbiHa haMH-AHjH 0hA9MH3a KOTYpMyUIYK. OpaAaKbi «CaphaA» xejpHjJa MaMHjjaTHHHH hecaóbiHa 100 MHH Manar nyA KeHHpMnmHK, 40 MHH ManaTAbiFAaH hox ap-3ar. 10 TOH JaHanar. 20 mhh ManaTAbiFAaH hox eAeKTpHK Ba canaje MaAAapbi KoHAap* MHmHK. MaTHH mapaHTAa 4?aaAHjjar Kocrapan hejBan. AapAbir racappY4^aTbiHa 215 TOH hhJha raóbiFbi, HHmaaT-HbiAapa 6 MHH aA9A KapnHH. 23 BaroH A9MHp-6eroH Ma’-MyAaxbi joAa caAMwrnbir. YMyMHjJaTAa coh a©PA aj-Aa Fapa6ara, caphaA 6oak3-AapHHa japbiM mhaJoh ManaT-ABH HOX HaFA nyA. oh TOH-AapAa janaMar, 400 mhh Ma* HETAbir apaar, yn jya Hacjiap-AHK jaTanar A9Cth KOHAapMH-mHK. JapAbiMWH ywyMH Ma6. A3FH mhaJoh MaHara ja-xbiHAbip. 9A6aTTa, coh6ai an-Mar cocHaA rajFbija JonaA-AHAMHm Ma6AaFA9H KeAHp. ByHAapbi caAaAaMaFAa <6op. MyMy,iy jepHHa JeTHpMHmHK* Ae.MaK HCTaMHpaM. harr Hmn-MH3 yrpyHAa MY6apH38Aa coh THKaMH3H. aXbipblHHbl FanHjH-MH3H, AaabIM KaAAHKAa. COH AaMAa raHbiMbi3bi Aa acHpKa-MajaHajHK. Bnp nena Aa^a mahapHH (JjaaAAapw HAa ÓHp-AHKA9 FyóaAAbiJa Ba Fapa- 6ara k6Ah6 MyraAAac Topna-FblMbI3bIH MYAa(|)HaHHAapH HA8 KopYiuMym. AapA-cap-AapHHA9H xa6ap TyTMvmyr. JepH KaAMHmK8H ACJHM KH, mahap npoKypopy. pecny6. AHKaHbiH xaAF AcnyTaTbi Ea. Aap CyATBHOB HKH HAAHK Ma’ayHHjjaTH heca6biHa hkh aja jaxbiHAbip kh, rajHap H0FTaAapA9flHp. — BaAKa 6Hp Hena KaAMa JapAbiMbiH MaHÓajH 6apaA9--- — EAa 6hp CHpp joxAyp-KeHMHm CCPH BaxTbiHAa Aa 6eA3 MaHÓaAap sap hah. MacaAaH, HManHAHKAap. hap ajbiH ÓHpHHHH maHÓa kyhy caHaJe MyaccHcaAapHHAa. th. KHHTHAapAa. XHAM8T cahaA8-pHHAa KCHHpHADH HM3HHAHK-AapAaH JbiFbiAaH BacaHT mahap óaHKbiHAa 142424 hom-paAH hecaóa kohypY-^YP-OoHAyn 4)aaAHjj8TH Fapa6ara KOMaKAa MahAYAAamMbip. Hhahkh FbiTAbir Ba 6ahaAbir luapaHTHHAa msaah KOMaja MohraHAapbiMbia Aa as Ae-JhA. JeH8 A9 KHMHHCa YHBa-HblHbl K0CT8PH6 AapAHHH Ta. 38A8M8K HCT8M33AHM. Ma’Ay. M3T Xa'THpHHa ÓHAAHpHM KH, 4)0HAyH japaHAbiFbi KyHAan HHAHjaAaK    HMKaHCbi3Aapa. KHMcacH3Aapa. apasH 6yt0b-ayJymY3 yrpyHAa epMaHH JaparAbiAapbi H.ia MY6apH38Aa 0BAaAAapbIHbI. BaAHACjHAapH-HH HTHpMHm HHAaAapa 1.5 mhaJow ManaTAaH hox japAWM KOCTapHAMHmAHp. JyxapbiAa heca6 HOMpacH KocrapHAMHm (|)OHAa maxcH K0M8KAapHHH acHpKaMajaHAap Aa HoxAvp. Aorpycy. hhahkh aFbip KY3apaH mapaHTHHAa aAaMAapbiH MOMapAAHjH Aa-XHAH rvpyp hHCCH Aorypyp — XaATUMuaa Maxcyc Ma’-HaBH ynaAbir MaaHjJaxHHHH axe rYx6YHA3 AypaHAap, xeHiim HMxaHAapbma 6axMaJapar, cacHHH HHHHa HaxHÒ axpa^^Aa 6am BepaH haAHcaAapH 6ha. MasAxJa, emxxMaaAHja, xep-MasAHja BypaHAap fla xanw. Abip. haxxa 6a’3HAapH Ma-raM xeaAajHpMHm xhmr Aaba xaM4>YPcax oayBaap: hox ra-3aHH xexYpwaJa, naMaaxMH Aap xyHYHAa raa Bypy6, raaan AOAAypwara meja KocxapaH. Aap A9 Bap. — Hox xaaccYcJ) kh. 6eAa- AHp. AMMa oHcya Aa haMW hap mejH jaxmw 6HAHp. BeAa MaraMAa «KOMaK Kocxap* my- paMH8THHH K03A8MaK Aa3bIM AejHA. Tanap aAaMWH 03YH* A3. ToxAyr KoayHAa. hapapax raAÓHHAa. rejpai raHWHAa KapaK. Hyhkh 6y MYHarnma-HHH coHAyry japbiMwa Y'íY» jaxuibi. japbiMbi3 ynynca ohc OAa 6HAM33. BaAa ywyMH. AHp, oHy óHpKa AacJ) exMaAH-Jhk. FaAAbi. KHMHHca ra-HyHHyAyryH 3aH(})AaMacHHAaH HCTH(})aAa eiMaKAa raAflap-AamMacbi. K8M(})YpcaxAamMacH, 6eA8AapHHHH Ma*H3BH KacaA-AbiFbiHbi, caAana OAapar, JaA-Aa caxAaMar AaawMAwp. — IlIahapHHH3Aa hJhpmh. A9H HOX caHaJe »lyaccHcacH, xarpHÓaH o raAap xhxhhxh Ba 40.AaH apxbir xHA^ax xamxMAaxfai Bap. Bnp cesjia, 9ah BaJpaMAbi pecnyÓAHxa-Mbi3biH HpH caHaJe raahapAa-pH napxacHHAa KeARP- Ta6HH XH, aXHH-ÓHHHH JOXAYP. HH-AHXh óehpaHAH xYHAapA® xaHAAaH aMaAAH.6amAbi kb-Max xepMaAHjHHH3 Aa kh3ah AejHA. 60 MHHA3H HOX ahXAH, 0H MHHAapAa 4)ahAa JamaJax mahapHH apaaxAa xa’nHHaxH YHYH xa Hm KepYPCY«Y3^ — 9KHH-6HHHHAaH XaMEMH- Aa MahpyM AejHAHK. By ca-haAa haAa mahap Cobcxh HMpaHjja KOMHXaCHHHH C3APH OAapKaH 6a'3H xaA6HpAap bajara KeHHpMaja 6amAaMbim-Awr. Kymy japAbiMHbi ra-cappY<baTAapa BepMHmHX. 210 heKxapa jaxwH caha aj* pbiAbió. FapaMaA. rojyHny* Ayr, rymnyAyr (J>epMaAa-pw hak MahcyAAapwHW 6y HA    caTbima Hbixap- MbimAap. 0T3H HA caHa-je MyaccHcaAapHHHH aMax-HHAapHHB 40 TOH 3T, 100 MHH MaHaTAbirAHH HOX MYXXaAHíJ) K3HA TacappytbaTw ne’Max-.napH caTbiAbi6. 1476 Ha<|)apa 6ar. 6ocTaH. AHppHK-xapasaa MahcvAAapbi jerHmAHpMaK MarcaAH hao 82 heKiap Top-nar cahacH ajpwAbi6. J^HKap Tapa<})AaH. peKHO-HyMyayH 6aAbirHbiAbir y^Y» CaHHjjaBHAHjH 3AHMH3AaH Xy- ryp, TaKHa haswraóyA xe-AYHY HasapAa xyxMypaM. Ja- XblHAbirABKbl XhipA^ X0AM3- H3Aap Aa cap4:aAHAHp. Bxp HA aBB3A JapaAWAMbim «Aaapóa.iwr* khhhk MyaccH-cacH 6em KOAManaHH HHapa-ja koxypy^' rbicá MYAAaxAa K3AHPAH cahaja hcbhphÓ. KOAAeKXHB aJ ap3HHA9 6hp TOHa raAap 6aAbir xyxy6 ca-Twma KOHAapa 6hahp. Jchh. M8 íbaaAHjjaxa 6amAaMbim AHxap AopA 6aAbirHbiAbir xa- cappY<^Tbi A» YMHAoepaHAHp.  KaApJMpbñi ccHBmro JepjiamA^Nunaca hox pancaó, aaAAHjJ^" aanapna raprnujumnio:    n- 3H6BTH ampjnn MYXxami^ laam^ya» *«• AhiiDMum cbbwm. nnBTMp, anuaJU KiApJUip A> MP* »Y-XYH ■awJIaTjmi« m |mn. mu, ■YXTa«^ cyoj€«nm ca6a6jiap Y3Y"A«í h«’    ®"P Baamtmja Jbxhh eypoxuxMH-ja&BBp AH- — Pah6ap napxHja saaH-(bacHHAa OAMacaM na KaApJia, pa MYHacHÓaxHH mahHAHjaM. «hap mejH xaAPJiap haAA eAHp* hexMY eaa eJ6anap haAa caAbiHMbimAbi km. 03 ahaMHjJaXHHH HXHpMHmAH Hyhkh HajH nena eAaMaK KOHKpex cahaAa HaAbimaH pahóap HmHHHHH. koaackxhb óamHbicbiHhiH. MYxaxaccHCHH ÓhaahJh. óanapAbiFbi khmh AcjHA. «JyxaphiAapa* capif) eAaJaH maKHAAa haAA oajth-MaAbljAbl. EAa HblXbipAbI kh. ÓeAxaJa óamMbi ccHHAaH aAa-Ma Ba3H(J)a ha3 6apa6ap hc-xe'AaA 6axm eAR^np* Aap* haA óyxyH ÓHAHWiapa cahMÓ oAypAy. OHyH JaHbiHAa Ha ar-pOHOM AaHbima 6ha3PAH. Ha 6ajxap haKHM. MeAHOpaxop. Ha <|)H3HK. pHja3HjJaXHhI. ‘ H3 Aa Me’Map. Tyxar kh. HHHaca. H3X HHCXHXyXyHy ÓHXHpaH 6h-oHHHH aAaM a3 raAupAbi ca-hHjJa me‘6acHHHH 6am ha-KHMHH3 xh66a3H MyhasHpa oxycyH. BeAaAHKAa, HHaMChia. Abir MYXxaAHt}) nHJiaa khap-AapbiHbi hapaKaxa xaxHpHAaH MexaHM3M3 — poóoxa nesH-pHpAH. «JyxapbiAaH xecxapHm* Map33H xeHHmAaHHpAH. MaHa raAca. haHCbi Aoap-Aa. KHMHHAa HUIAaMaCHHAaH acbiAbi oAMaJapar óanapur Abl. XaArblMbI3bIH XapaFFHCH HaMHHa JopyAMaAaH HaAbim. Mafbi oayHa Ma’HaBH 6opn 6h-A3H KaADJiapbi Hma nwtú ex. M3K BaHM6AHP- HHXHSaM Hca 3H ÓaiiiAbiHa mapTAHp' Axu HHXHsaM xaAaÓH raAAapAbir AcJha. xanmupiiiAMiiim Hma Mac’yAHjJax Hhcckhh apxup. MarAbip. Bhp mapxAa kh. ha. Mbija ejHH Me’JapAa Janama can. CaMan Jaanb^ Tahxp MVXTAPOFJiy, «Xajir raaenton «y*®"!* HHcaH ceAHHHH MAbuapa. Cbl K8CHJIMHPAH. CA-o6a 63 MKHA OBJiaAbl HAa COH BHAaJa xonAamMbiuiAbi. JlepHXAa hox-AaH 6cj¡9 H3ARhaM oAMaMbim. Abl. KHmHAH.raAbiHAiii. ro. HaAbi.ymarAbi haMbi oa xyxyó JaHbipAbi. ...ApayMaH .nahAdean nyc-caAH. 6oJ-6yxyHAy. mHpRH AHAAr oTAaH hah. AAAah oh-AaH hen Ha acHpxaMaMHmAH. 0CKapAHXA8H KaA9H KYHY axacbi AaaAxaH OHy rYpyp-Aa CY3Y® omyP’KYH JOAAa-mbi CapbiKYAa Hmapa cxah: — dcji 6aJ OFAaHAbipt Baóacbi 3RjaA KHmH Aa o kyhyh hacpaxHHAa hah-ApayMaH OHyH ÓoJyk HaBacH hah. FaMaxH ajHAMHm aF-caHAbi 6a6a y^Y« Hasa xojy KopMaxAaH 6ejYK ccbhhh Ha OAa 6ha8pah! Annar (})aAaK aMaH BepMdAH... 0AYM R63Aa ram apacuH. AaAbip ““ AcjHÓAap. Ammh ApayMaHa 0aym ceay Japam-Mbip. MyraAAac xopnarAapbi-Mbi3 yrpyHAa mahHA oAaH 6yXYH 0BAaAAapblMbI3 KHMH o Aa haMHma 6H3HMA3 OAa-Kar. Hhah JIcphkhh Apay-MaH KYHacHHAaH haMN ry* pypAa xesMaAHAHp. O. aóaAH Mam’aAAHp. rwca ea Ma’na-AM 6MPY HAa Hena-HeMa Hac-AHH hajax JoAyHa Hyp HHAa-JanaK... ApayMaH dcaAyAAaJes Jle. pHKAa CaKfCH3HHHR CHH(}>H 6RXHpMHmAH. BaxfciRbm Bh. Ha racaáacHHAa xexrnixH nema maxxaÓHHAa xahcHA aA. MbimAbi. AjJP-Aa hapÓH xha-M3XA8 OAMymAy. Apaycy aAH xahcHAAH K3HA xacap-PY<t»Tbi MYxaxaccHCH khmh eA-o6acbiHa xoMax exMax hah. 1990-Hbi hahh raHAbi jan. Bap haAHcaAapH OHy Ma'Jyc exAH. Kohyaay mhahc Aacxa-CHH3 JaabiAAbi. BaxbiHbiH Hh-3aMH paJOH mhahc HAapacH. hhh nocx-naxpyA xhambxh aAaJbiHbiH lO-ny poxacbiHAa HmA3M3ja ÓauiAaAbi... RHuic 6am cepsaani han. A8H MabHyAoa: — ApayMaH poxaMbiaa Ka-A3HA3H ÓHpXa HmAajRpAHK. Macyp OFAaH hah. (X>eBpaAbiH 20-Aa 25 Ha<t)ap lUymaJa Jo. Aa aYuiayk. KaHX3A3H. ah. xap paJOHAapAaH Aa xei^Ja xaAMHmAHAap. FpynAapalSo-ayhayk. Bh3 6em Ha<|)3p MHAHC HmMHCH. 6em Haijiap Aa JepAH caxHH 3-hy nocxy ropyJypAyr. BaAaAHHMHa AaaA l^FbipoB hah. XaHxaHAR Ba BaAAbiMa k3hah xapa<|>AaH epM3HKAapHH Bxam HorxaAa. pHHH MyaJJaH cahó onepaxHB xaA6HpAap KopYPAp. Hox AHrraxAH    hah. AYomainni MYAa()}H3    xaxAapHRH Aonir MyaJJoH eAapflH. haMA8M 6ambmbi aAAapR apacbiHa aAu6 (})itKp3 KexAi-OnyH raMAH ÓaxbOUAapbi hox mej acJhpah. EpMaKHAap 2— 3 Aa^a KocaAap xaRARRa ARBaH xyxMara h^ia exiiam- AHA8D. hap AWl» a® AajHFAH HasaoAapbiHbi aAMfannAbtAap. 25—30 cpM3HH ryAAypy raHbiua raAxaH cAHAMHmA». AyniMaH rHcac aAMar y^yh 33HMHP XaMHpHpAH... Aacxa HeBÓaHM xahsHA BepAH. MapxhiR 3-A8 cahap asxoóycAa IllyTnaAaH JlaHbiHa JOAa ayihay^^P* TarpHÓaH 18 HHAOMexp KCXMHmAKAap KH. aexoóyc Y'* Aa4>a neapH-ah6 Aapaja amAH. BHpHHw jblXblAaH haMA3M OAAy. O* AaphaA raAXhió Bap kyhy rbimrbipAbi; — VmarAapbi XHAac eAHH... JoAAaH KcnaH MambiHAip «AoJyhi cahHacHHAaH»    Aalm xea yaarAamMar y^y* ^yp*-axH apxhipwpAbiAap. haMAa-MHH YCT-6ambiHbm aAj*aHa ÓyAamAbtFbiHbi xepaH    6hp cypYHY ajAaHH 6acAbi.    Bnp raAbiH JajAbiFbi ha3 Japacbu Hbi capbiAbi. K3Ah6 A^JaiiaH MamuHAapbiH capinumiBAa. pH 3A-aA3 BcpHÓ JapaAbiAapM CbíAAWpblMAaH HblXapiOW 6amAaAbiAap. hYcejH ha<^ 6oBAa MaMMaA 06AYAhaca-HOB haAax oAMymAyAap. han-A3M H3AA Aapaja eHHÓ oay. HY ApayMaHa JexHpAH. — FopxMa rapAam.    hap luej Jaxuibi oAanar. — acah. ApayMaHbi. 9AaA8TH, Ea. uiaHH lUyma HCXBraMaxw» xeAaH MauihiHa roJyO xa’Hm. AH xacxaxaHaJa HaTaupMMm Fbi rapapa aAAbiAap. /imcap JapaAMAapbi ^lanbiHa JOAa caA-AbiAap. ApayMaH IIIymaAA KeHHH-AH. Haphc CvAeJiiaHOH Ba-Kbija HaxaHAa haJaxAa brai. AamAbi. Pa<J)aHA HcnaJuAos xa'MHAH JapAbiM xacxaxana-CbiHAa oMpYHY xanmupAbi. BeAana 6em hkhahmh3 epiia. hh xeppopynyH hob63XH ryp-ÓaHbi OAAy... AJpbiAaHAa haMAdii aJiHH-A3KH roma aapara Mana yaaxAbi. AocxAapH OapaAa JasAbiFbi me’p hah— hajax 6h3H HMxahaHa na. XHp. BHp-6HpHMH3HH FBAP»-HH 6ha3X b3 hap 6hp mxnr aaxxbiHAa. han A6 aAOHp ko- peR. ByHv haAax oAaH hkxa- AapHH pyny xaAa6 eAxpI Hear 0MaRrJIJlAilB. «Xaxr r33en»m mjttìmpm. MyPAM AHTOJIOKHJACH nAPHCJia hA3blPJIAHWP lUahMar MAhO BAP. TAH flA OJICA IIHC 0JIMA3 A3ap6ajHaH HAnaHHUAapuHbiH HoxAaHxia apaycy, Hd-hajax, KcpHBKAHja HCBpHAMaxAaARp. By haa3h e’xHdapaH HAMaHHfakAapbiMbi3 B0 ajpu-ajpu K0MaHAaAapHMM3, Bapce-AOHa oJiHMnnaAacM McxHCHa eAHAMaxAa. 6yxyh JapumAap-Aa MYCxiiHA xaMCHA oAyHaxarAap. Beaa JapumAapAaH 6h-püHHRCH Ba 3H 60JyJy ^ Y“y**AYHJ® mahMax oAHMimaAa-cbi HjyHyH 7-A9R 25-AaK OHAHinnnaiH najxaxxbi MamiAaAa xeni^HAaHax. MyxaxaccHCAapHx 4>HxpHHHa, AaapóaJxaHWH raAUHAapAaH HÓapax cenaia xoAAexxHBH 10 an kyhay KoxaH-Aa cbipacbiHAa Jep xyxa ÓHAap. KoMaHAXRbiH AopA Y3*Y^* A3H Y'iY xa’AyMAyp: óejHaAxaAr rpoccMeJcxep AJhjmd Co-(JiHjeBa, óejHdAxaAF ycxa «Pmyaa BaAHxaHAW la OHaE-hhh ycxacH HAaha FaAHMOBa. AoPAYHMy HyMaJaHAaüHa Aaap-6ajHaR HeMHHOHaxbiHbiH JexyRAapuHa nepa By KYHA9H ÓamAaJapar raaexHWHaAa hjik oAHMnnJa mahMax xoMaRAaMbiabiH HmxHpaxHbiAapM HAa rwca MycaluiÓaAapH A3PH eAanajHX. Hak haMcehóaxHMHa xoMaiiAaHbiH ?h kshh Y3BY HAaha FaAHMOBaAup. 0TaH HA ap3HHAa ABpona HeMDHOHy aAbiHbi Ba AYHja 6hphhmhahJhhhh KyMym mc-AaAbiHbi raaaHMacbi ony HaHH-KH pecny6AHKaMW3Aa. cAana. Aa 6ejHaAxaAF mahMax aAa-MHHAa KH(|)ajax raAap xaHW- Aw6. Kepym Baxxw asBaAna xahcHAH HAa MaparAaHAbir. — By HA 11-MH CHH(})H 6H-xHpanaJaM. AHWFbiHw acJhm KH, xahcHAAa 6aFAbi npoÓAeM-AapHM 33 AcjHA. Ba’saH Ja-pbimAap, MamrAap o raAap BaxThiMbi aAbip KH. ha<|)TaAap-Aa M8KTa6fl8H aj'pw AYniYP^**- CoHpa óyxYH ryasaMM xonAa-jbl6 HTHPAHKAOPHMH Fajxap-Mara HBAbimbipaM. AaapóajMBH XapHMH AHAAap IleAaroHCH YHHBepcHxexHHa AaxHA oAMa-Fw apayAajbipaM. Ammb 6y-HAKH JapbimAapbiH xarBHMH o raAap 38Hkhh b8 cwxAbip kh. hen óHAMHpaM naxAbipa ohab-MajaM. ja jox. AHrrax jexHpHH: MajwH 12-A9H 25-AaK 20 jama raAap rw3Aap apacwHAa ABpona MeMOMOHaibi KenHpH-AaM8K. YMyMAYUja OAHMnHBAa-CMHAaH ¿Hp-HKH KyH COHpa AAMaHHjaHWH AyJc6ypr mahapHHAa 18 jama raaap rwa-Aap apacbiHAa AYnJa óhphhmh-ahJh oAanar. Aah MaKxaóa ra6yA HMxahaHAapw a» ha-MHH Baxia aY“^YP- — Hnaha, hap ÓHp hambh-HUHfaiH HBHAHjJaxHHAa MamF-«ihhhh pony anaacHaipip. Hh-AxJaAax xejAH MamrHH hab rapmbi AamMbicBH... — Bamra hambh HOBAapH-HH Acja ÓHAMapaM, iiahMaxAa caBHjjaAH MyxexaccHCAap. m3C-AahaxHHAap Ha raAap hox oa-ca. 6Hp o raAap JaxmbiAwp. Mana hak MamrnHM 9mpa(}) MehAHjeB Aa. CaAMBH MaBEA-33Aa Aa, AAeKcaHAp Aca3Hob A3, BeAapycAaKU MamrnHAa-pHM Aa. Apxyp JycynoByH MaKxaóHHAa ceMHHapAapa pah-6apAHK eAaH MapK ^BopexcKH Aa HOX K0MaK eAHÓ. hasupAa M8HH HpH óejHaAxaAF japwm-Aapa T8HpY6aAH mahMaxHW-Mbi3, rpoccMeJcxep EAMap Ma-happaMOB hasbipAaJbip. — Hhah aY"J**“" pa xyHAY mahiBanu raAbni-Aapbl, M3CaA3H, MaHapHCXEH- Abl noAcap ÓanuAEiw, xc- BeHAH Hxa KpaHAXH , eAa xeHMxm ayhJ* HCMHHOHaapH HoHa ranpxHAamxxAX, MaJJa HRóypAEHHAae mahxaxHH xx-mHAapxH xypHXpAapxHAa w®* XHpaxa ycxyxAYX aepxpAap... — TaóHHAHp. By xyH kh-uiH uiahMaxbi xejAH kyhayaYP Ba 6h3 oHAapAEH ejpaHMaJa HaAumbipbir. HMKan AY*®®**Aa M3H A3 6eAa xypHHpAapAa nm-xHpaK eAHpaM. MacaAan, 1988-mh HAA3 KocxpoMaAa ko-M3HAa xypHHpHHAa oFAaHAap-Aa JapwmbipAbiM.    _ — OapahAXAXp xx. xmxx-pax exAXjKH JapunuapAa canni MafAyóxJJaTXi óipaA» enmxMxpHX. hap haxAX* na ÓXAxpcax, 6y Boprnax hax-AupMu? — AyaAYP' ABpona Ba AY®* Ja ÓHpHHHHAHKAapHHH M3FAy-ÓHjJaXCHS KCMHpa 6HAAHX. AMM3 haMbI KHMH MaHHM fla yrypcy3AyrAapbiM oAyo. — haxcbi MarAytaJJam cení flaha hox xa’cxpaaxflx-px6?    _ — By JaxbiHAapAa Apea-AeMAd AAMaHHjaHbiH aHbir 6h-pMHMHAHjHHfla 4>HH Fbl3liIHa yA>'3MaFbiM. Bhp apxwr nnja-Aa B3 Meare ycxYH-nYJY«® Majapar apxaJuHHbiAbira Joa BepAHM B3 AaphaA naaaAEH-AhiM. BeAa MaFAyÓHjJax acA ^^—^fiiyacxp maliM«THiump-jiax xmoni ojyx ycflyíy xo-myxa xaJBpY —    FanplIHAXUIBMAHHHH. Hyhkh 6y ycJiy® haMHma ra-Aaóaja anapup. OAÓaxxa. anap cahB exMacaH. _ — Manuuoix oAXMXMaflacMXfla Aaapoajw mMEXABcaanix xMiMimyM ■exa rxjMetflaMflipepcag? — M8HH8. ÓamAHxacM haH-cbi JepH xyxaxaniMaia flejHA. hap Kac Haja riflxp OAflm-Hy HYxajMm exaHpaxaic. Hjik 6ejH»AxaAr Japwmfla AaapotJ-HaHbiH haMíh mapo<|wini j»Jb-FHHHa FOpyMET haMbIHMH tp- TACUMOBA. K8H<ia. (ppaHca naJxaxxNHAaKbi aY”-Ja XEAFAapbi MaAaHHjJaxH esH XaAF MyCHTHCHHHH XaÓAHFH HA3 MamryAAyp. *By BaxxanaH riapHCAa    pecnyÓAHKaHbiH aMaKAsp apxHcxH Aahm Facu-MOByH mJyacbiHAE hkh ahck óypaxbiAMbimAbi. Apxhir pec-ny^AHKaHfaiH xbaf apxHCXH ha-Hbi6a6a hycejHOByH Ba Ha6-6ap FapJaFAbioPAy yhJIYJYHYH AHCKAapH Aa haawpAbip. Bh- pHHHH AHCK3 hBHbióaÓa hy-cejHOByH Hc|>acbiHAa «hyMa-JyH» Ba «XapHH ceKah* My-raMAapbi asxha CAxni^- My-raHHHHH xapAH AracaAHM Ao-AyAAEjeB, KaMEHHaAa He3hm 9c3AyJi<naJeB MymajHax eARp-A3p. APaCaAHMHH H(|)aCbIHAH «3a6yA» b8 «Cexah» MyraM-Aapu Aa AeHxa aAUHuÓ. Hkhh-HH AHCK3 Hca SeHha FyJiHje-BHH H^MCblHAa «ülyp» B3 «Mahyp hHHAR» MyFaMAapw Ja3biAiii6. Tapfla M^inax Mw-cyMOB. KaMaHHEAE OaxpaAflXH AHAtmoB MymajHax eARpAap. J[|RCKA8p9 MyraMAapbUIM3 6a-pafla (ppaHCbia b8 hhkiiaxc AüAA»pHHfl8 Ma’AyMEXAap fla aAEsa oAyHyÓ. harxa MyraM-AapbiH HOX rypyAymy fla aec-XapMAHp. r938AA9|)HH XapHY-MacH fla lepxAHp. haMXH AHCKAapX OpXHCaflEH paH pecnyÓAHKa MaflaHHjJax xaaitpHHHH myxxxhh 3. Oop-saAHjeB flOflx KH. riapHCfla haÓHA dAXjexxH fla flxcni ha-aupAiMbip. By xyHflapfla jwa AYHja xaATAEpu MaflaKxJJat eBHHHH 8M8RAamAapu — Jactan peflairropy iljep Bya. pmRMCCop njep Chmoh Bekw- ja KaAMHmflHAap. OHAap xa-HbiHMbim xaHaHflaJiapHH Ba K3HH MYraHHHAapHMH3MH HC|ia-cbiHAa MyraMAapbiMbi3bi Aeirra aAflbiAap. By hahh axbipbiua-HaH Aaha c3kkh3 ahck 6ypa-xbiAanar. BeAaAHKAa. xaxMM-h3h 13 AHCKfldH HÓapax Aaap-dajHEH MyFaMbi aHXOAOKHjachi hasbipAaHaHar. By taxxanaH llapHCAa EHHar MapaicemHH MycHFH aHxoAOKHjachi óypaxM-Abió. OpaHCbiSAap BaKbifla oAaHfla «JlejAH Ba MamyH» onepa-cbiHa A® óaxbiÓAap. XomAapw-Ha k3Ah6. OnepaHbiH ílapHca anapbiAMECbi Haaapfla xyxy-Ayp. JepH KaAMHiiiKaH rejA eAax KH, AaapOajHEH ^oBAax One-pa B3 BaAex TcaxphiHbiH 6a-Aex xpynnacbi «MenepaA 6h3-Hec KOHCaAXHHF» <|)HpMaCbl-HbiH Aa’BaxH HAa AAMaHHjaJa racxpoAE Keflxfi. BiicÓafleH, Bhcaox. hcJfleAóepr xa Ty-ÓHHKeH mahapAapMHfla F^ rapaJeBHH «Jeflflx iceaaA» 6a- JieXH K6CTapXAaM»K, Hahh azbipuHAa OpaRcafli AaapfiaJxaH xaAHaAapwHb» óoJyk capKHCH xamKSA oAy-HEHar. hwj aJhiHfla Hca pec-nyÓAHKEHbm aMaKfljap apxHC-XH Aahm FacHMOB OpMca, HcnaHHja. BeAHHica se hoA-AaHflMjaJa racxpoAa KCAaxaK. AaapéaJxaHfciH esyRAa hm-Hacaaax Jafla ayiniiaca flo, AaapÓajHEH mxacaHaTH ayh-JaHbiH haMHma JaflWHAaflMp. HOBPyaOB. «Xmf r99tfm^mm myiÓmi*. ;
RealCheck