Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 03, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 3, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ з maj im-w ил. и* 8« Прещет    еечшари Сечичилэрлэ керушлар Cyмгajытын мэркэзи Mej-данында шэЬэр .ичтимаиЗЗэ-ти нумаЗэндэлэринин митинги олмушдур. Митингдэ чы-хыш етмиш республиканын халг депутатлары АХЧ Мэч-лисиннн сэдри Ариф Ьачы-}ев, АХЧ сэдринин муавини Искандер Ьэмидов вэ башга-лары республика президент-лиЗннэ намизэд, АзэрбаЗчан Халг ЧэбЬэсинин сэдри Эбул-фэз ЕлчибэЗин фэалиЗЗэтин-дэн данышмышлар. Сонра Э. ЕлчибэЗ митингин иштирак-чылары гаршысында чыхыш етмишдир. О, республиканын гаршысында дуран вэзифэ-лэрдэн. Гарабаг мунагишэ-синдэн, президент сечкилэри-нин кедишиндэн, АзэрбаЬ чан сакинлэрини душундурэн проблемлэрин Иэлли Золла-рындан 6ahc етмишдир. О, се-чичиларин суалларына ча-ваб верэрэк демишдир ки. АХЧ гаршыдакы АзэрбаЗчан ирезиденти сечкилэринин де-мократиклиЗини вэ ганунили-Jhhh тэ'мин eTMaJa чалыша-чагдыр. * • * Азэрба]чан республикасы президентлиЗинэ намизэд. A3ap6aj4aH Милли Истиглал Парти]асынын лидери Е’ти-бар Мэммэдов сечичилэрлэ — Абшерон ра]онундакы МеЬдиабад гэсэбасинин са-кннлэри ила керушмушдур. Е. Мэммэдов вз сечкига- багы платформасындан да-нышаркэн програмда Азар-ба]чанын суверенлиЗинин меЬкэмлэндирилмэси. республика игтисадиМатынын са-битлэшдирилмэси. торпагын кэндлилэрин ирсэн кечэн MYЛкиJJвтинэ верилмэси, зэЬ-мэткешлэрин сосиал муда-фиэси, гачгынларын Jep6aJep едилмэси, милли девлэт тэЬ-сили системииин Зарадылма-сы кими истигамэтлэрэ ус-тунлук верди]ини билдирмиш-дир. Сонра Е. Мэммэдов бир чох суаллара чаваб вермиш-дир. * * * АзэрбаЗчан Республикасы президентлиЗинэ намизэд Азэрба]чан Демократии Зи-]алылар Иттифагынын сэдри, республика Елмлэр Академи-Jacынын мухбир узву Низами Суле]мановун сечичилэрлэ ил к кврушу «АзэрбаЗчан» нэшpиJjaтындa кечирилмиш-дир. Н. Суле^анов вз сечкига-багы програмында, республи-када мурэккэб ичтимаи-сиЗа-си вэзиПэтин арадан галды-рылмасы Золуну нечэ тэсэв-вур етдиЗиндэн данышмыш вэ ге)д етмишдир ки, гы-са муддатлэрдэ Ьэлли мум. кун олан Гарабаг мунагишэ-синин арадан галдырылмасы hap шеЗдэн эввэл милли бир-лик тэлэб едир. Президент-ли]э намизэд игтисади проблемлэрин Ьэлли Золуну нэдэ кердуЗундэн 6ahc етмишдир. (Азэринформ). БАБА ДЭМИРЭЛ КЭЛИР Baba % а*» **** I4ARFRIFR ТуркиЗэнин эн чох Jajbi-    ,щ1>щ\т»ияшптгг лан гэзетлэриндэн « Милли j-Зэт»ин дунэнки немрэси бе. лэ сэрлевЬэ алтында дэрч едилмишдир. <Баба» адыны TypKHjaHHH баш назири Су-леЗман Дэмирэлэ халг вериб. О догрудан да ТуркиЗэ си- JacaTHHHH агсаггалыдыр. Лед- [sTSaSS«№» SSÄ» ди дафэ баш назир вэзифэ- -“JÄÄÄÄ« сива t3*jhh олунуб - flYHja    аюаааи сиЗасэтиндэ керунмэмиш ha-дисэдир. Гэзетин бу саЗында Азэр-6aj4aHbiH CHjacH хадимлэри-нин. зи^лыларынын, садэ бакылыларын урэк сезлэри дэрч олунуб. Хош мэрамлы сэфэр кун-лэриндэ бела Гарабаг агры- йМННИММ '"I кг-г-л 7 *»*•,»««* *т тЛЖ* N*rt.-n Им «*•*»*»> NN*>«"mr» IWH « г -Г к* *MIM m .«*»- ш* I« w—»«♦» %т“щтт Н» >■*» lit    и» ч* ->»»    «-» И*1»а>■*— i «pél» i» rm*eCi •чим *1 »4 —< «там, «и» mm» щ, «» _ АшЬла** ».*<•*■ *»■* H»<"*« ***¥>    _    _    .    ... т ..JMS«»* vto* *»•» Mm«* «k -a*—«, i*-*-ИЛИ* ’mt >«м Йи>    *м1»»)|Мк<М    Мв Щ$штЛт ффл.4» jèjip Ьптшт* амАМ «а*»' IkRMr >«■■■>» »в»    — бвкО BOyüktl^lml«!* görOftü: 4 Blzler Nahcivan seskniyor rct»    щтгш JV ^ ,    ... .. .    pínfe#'*!“-5 MA **etUrvt*i .'SSéw itkdk**» сы JaAflaH 4bixMaJbi6. «Мил-лиJJэт»ин мухбири Сэма Бин- tsranbuPda Türki liderler zirvesi •tinti«». м»гв»1*»п аавивп, мам¡an уцп’пжт. «ив«*« «»чсем* m л üumw tMuran Кмям o» «*r «пи* (N» na г*,т*ию£пгшшпшшж& mrnMkäJtmm ПППмы^^иам*^ квлун «A3ap6aj4an ган агла-Jыр » сэрлевЬэли репортажы белкэдэки сон фачиэли ha-дисэлэрэ hacp олунуб. С. Дэмирэлин Банька илк сэфэриндэ чэкилмиш фотону     ,_______ дэрч едэн гэзет «Ики зи|а- рэт» башлыглы мэгалэдз 25 i ^tnt* ил бундан эввэлки сэфэрлэ I S5&»5SE2fS ущ ìtiil (Irirt Ьяфмфгтл fc Hibh iit индини Myrajaca едир вэ нэ- :    .rtv»»*а» тичэ чыхарыр: «Баба бу дэ-фэ мустэгил A3ap6aj4aHa кэлмишдир*. 3. РУФЭТОГЛУ, «Халг газета*нин мухбири. i/Mprogn Avri Temmoz^áietak Ы KwUeotan« 1 пт» Ьтта»«**» «eàUr* I jrtv~r tk кпшвт iт ЬтаЫЛ 1 »M'NmL ХхПл:    «а1ц«><ап    ш и!>я* ^ькъеЪявштаяшЪшЬтЛШ+юш ans#» Иг tv в»Нч» JMinM учЛЛ to««» >•»>»«■ А«гка    V    Ni    tint tm i*.ито ЬчоМм* 4» U •»гШщгяА. \ж : im Mai otaM Tertayt* buoAi-Aamk at< ’*■ **    ^ • : im Кхш .»ям Tmtaytér a&u«: if Ьмты tfti dmmmf n i tnijaftMi -air i tifi«4« АкиШ nt* ft'TryU шмм адчпиаПи. Т** km» «««тми»    rnteütMm ТЛТ m АА «t ümanr«; (< »*»»»•.• щ N «»•«•»• aaeiii^ i mm* ч*>» (тм» < » «»»■(» am nut « aalmm- ч» а*«мДм» I TartiM im Mt»a* t» |ц    i    -«ним—im M    . •|АД| ■»    ^ -rn vivrta tarn a»*m»» - >*y.^ *»« •«**»»•«*• fcaim-màmmmi тшфш* «m* ¡    ».к tum    а *Turki>e A/erbaycaa da' SSrtJyXrS»^    мши*« «ами«_^С-Д*-    r--n/»«a». «s %»• l*tm Pmym TLiJXtU: iman^LÄ jit*—■■ . im fa»«HM. tarn |    ,    1амаи1    m ! g*»*'1* »i«i—-*»»*— m;<—1ШШ mm — — i Д|»1 gat« Ba§kanlik ÄaLSe—ÄBm t    •    •    •    • РуНани сазу егидемнзе сабит галмасаг flyHja мусэлманларынын рэЬбэри сонунчу nejraMÓap Ьззрэти МэНэммэд 14 эср бундан габаг Эрэбистан Ja- «ымадасында — Мэккэ шэ-эриидэ AyHjaJa кэлмишдир. 63 иллик вмруну чэЬалэтэ. Ьагсызлыга. зулмэ гаршы мубаризэ]э вэ Ислам дини-нин тэблигинэ сэрф етмиш. Мэдинэ шэЬэриндэ ахирэтэ говушмушдур. Бутун тарихи сэнэдлэр, хусусилэ Гур’ани-Кэрим, Ьэзрэти Иса пе)гэмбэрдэн сонра хэтми neJraMÓap Мэ-Ьэммэд (сэллаллаЬу элeJhи вэ алиЬи вэсэллэм) олдугуну тэсдиг едир вэ ондан сонра neJraMóap KaxMaJa4ajHHH аш-кар бу]урмушдур. Бунун УЧУН МЭШЬур 11ЭДИСДЭ «Мэ- пэммэдин шэриэти rHjaMdTd гэдэр кедэчэкдир» — 6yjy-рулур. Эн чаван, ичтимаи вэ му-тэрэгги дин олан Ислам ди-нинин эсас влкэси са]ылан CayflHjJa и0рэбистанында, Ираг, Пакистан. Иран вэ башга елкэлэрдэ белэ 124 мик пе^эмбэрдэн сонра nej-гэмбэрлик иддиасы едэн Jox-ДУР- Бу пе]гэмбэрлэрин hen би-ри гадын олмамышдыр. Ьэзрэти Мэ11эммэдин гызы Фа-тиме]и 3ahpa нэчиб, пак. му-гэддэс эмэллэри илэ танын-са да атасындан сонра бу ид-AHaja душмэ]иб. Сон вахтлар Бакыда Кул-зар адлы бир гадыны nejraM-бэр кими гэлэмэ верэн, ону pyceaj едиб ез xeJnpAH эмэллэри учун чалышан бэ’зи шэхслэр MejAaHa кэлмишдир. Элбэттэ. елкэдэ Ьэрч-мэрчлик оланда, инсан пу-гуглары тапдалананда нэузэ-биллаЬ, белэ «мугэддэслэр» кебэлэк кими чох JepAdH зу-hyp едиб чыхачаг. Лакин га-дынын белэ бир иддиасы Ьеч бир мэнтигэ сыгышмыр. Чамаатын се!Гбэтлэриндэн ешидирик ки. инам вэ эгидэ илэ онун JaHbiHa кедэн бэ'зи хэстэлэр шэфа тапыр. Бэлкэ дэ бу габили^эт мэЬз Алла1ь тааладан она верилэн верки-дир. Белэ шэхсин езу кэрэк разы олмасын ки, онун бу га-билиЛэтиндэн меЬтэкирлик мэгсэдилэ истифадэ елэсин-лэр. Сэрвэт газанмаг хатири-нэ мугэддэс динэ саташмаг, инсан AajaraTHHa вэ шэрэфи-нэ тохунмаг чох 6eJyK кунаЬ-дыр. Онларын сэНвлэриндэн бири дэ ез уздэнираг neJraM-бэрлэринин адыны дуз roja билмэмэсидир. «Рэсул* эрэб-чэ «елчи» демэкдир, бу да киши чинсинэ аиддир. Гадын елчи]э эрэблар «рэсулэ» де-jHpAap. Лакин нэ гадир Ал-лап, нэ дэ адил uialuiap hen Jepa гадын елчи квндэрмэ-мишлэр, она кврэ дэ «рэсу-лэ» свзу онларын лугэтиндэ 1охдур. Нэ гэдэр ки. дун]ада би-абыр олмамышыг, взумуз вз е]бимизи вртмэли]ик. Joxca у]дурма Гарабаг проблеми кими бу биабырчылыг да 6eJ-нэлхалг проблема чеврилэ би-лэр, ислам AyHjacbiHAa ну-фуздан душмэ]имизэ сэбэб олар. Вахтилэ руЬанилэрин harr сэслэрини ]ериндэчэ богур-дулар. онлары мэтбуатда. радио вэ телевиз^ада лага го-Jypдyлap. Кечэ-кундуз pyha-нилэрин квлкэсини гылынч-naJaH фeлjeтoнчyлap, публи-систлэр бу кун гулаглары-нын дибиндэ «nejraMöap» зу-hyp етмэсини HHja кврмур-лэр? Бэлкэ дэ «Кулзар nej-гэмбэрин гэзэбиндэн» гор-хурлар. Кврунур. хурафат вэ мевЬуматы диндэн, шэриэт-дэн ajbipa билмирлэр. Мэн истэмэздим ки, дун-Ja мусэлманлары A3ap6aj4aH халгына пис нэзэрлэ бахсын-лар. Низами, Фузули кими ввладлары олан бир халгы надан, садэлввЬ кими таны-сынлар. Чох тээччублудур, бэ’зи журналистлэр Ьансы марага кврэсэ белэлэрини гэзет сэЬифэлэриндэ тэ’риф-лэ]ир, бэ’зи операторлар исэ белэ биабырчы ojyнлapы ви-деокассетлэрэ кечуруб jajbip-лар. Элбэттэ, дин hen бир hHK-мэтин 3AejhHH3 flejHn. Ола билсин ки. hajaTfla reJpH-ади rypBBja малик олан инсан-лар MejAaHa кэлсин вэ онларын муэПэн Ьикмэтлэриндэн халг бэЬрэлэнсин. Нэ чох белэ адамлар, белэ логман-лар. Бэлкэ дэ Кулзар ханы-мын элиндэ белэ бир hHK-мэт вар. Нэ олар, roj халга хидмэт етсин. Ланына инам-ла кедэн xacT9j3 квмэк едиб сагалтсын, буна hen кэс е’ти-раз едэ билмэз. Амма дун]а мусэлманла-рыны тэЬгир едиб взуну nej-гэмбэр е'лан етмэси багыш-ланмаз сэЬвдир. 9зу дэ ки. Бакы кими eAM-M9Ä9HHjJaT мэркэзиндэ, зиЗалыларын козу гаршысында. Ьарун-эр-Рэшидин двв-рундэ бир нэфэр neJreMöap-лик иддиасына душур. Хэ-лифэ ону capaja баш ашпаз тэ’]ин едир. Бир Ьэфтэдэн сонра Ьарун-эр-Рэшид езу онун кврушунэ кэлир. Мэт- бэхэ кирэн кими зарафатла сорушур: — Пе]гэмбэрими-зин Ьалы нечэдир? Кврэсэн, она мэлэк назил олурму? Ьэ-мин «neJra.Móap» чэкинэ-чэ-кинэ flejHp: — ШаЬ саг ол-сун, индичэ чэнаб Чэбраил JaHbiMAaH кетди, мэнэ тэ’-кидлэ тапшырды Ьарун-эр-Рэшидэ AejHM ки, Аллай белэ 6yjypy6: — Мэним nejF8M69-рими мэтбэхдэн узаглашдыр-масын. Ьэр кун Кулзарын ига-мэткаЬында сэсучалданла азан AejHwiHp. Азанда JeHa МэЬэммэд (с) nejraMöapa шэ-Ьадэт верилир. Инди ки, Кулзары nejraM6ap е’лан едиблэр, кэрэк «эш11эду эн-нэ Кулзар рэсулуллаЬ» де-]илэ]ди. Иллэрдэн бэри Ьэсрэтиндэ олдугумуз кун кэлмишдир, халга вичдан азадлыгы ве-рилиб, дини а]инлэримиз h9p JepAa ашкар ичра олунмагда-дыр. Лакин буна 6axMaJapar Ьэлэ дэ бэ’зи хурафатлар арамыздан тэмизлэнмэмиш-дир. 'Дини ганунларымыз aj-ры-а|ры ]ерлэрдэ мухтэлнф чур ичра едилир, Jepnn адэт-эн’энэлэрин тэ’сиринэ мэ’руз галараг ©з MahHjJaTHHH ити-рир. Чох тээссуфлэр олсун ки, биздэ дини миллилэшдир-мэк. Ьэгигэтдэн узаглашдыр-маг MejAH вар. Мухтэлиф шэЬэрлэрин килсэ вэ монастырларында олмушам. Онлар ез эгидэлэ-риндэ чох дэгигдирлэр. EJ-ни бичим вэ ejHH KejHMfla олан раЬиблэри узагдан кв-рэндэ адам hejpan галыр. Сэ-лигэли KejHMAapH, нэзакэтли давранышлары илэ инсаны валеЬ едирлэр. Ьэлэ мэн мaвзoлeJин га)да-ганунлары-ны демирэм. Ленинин мэгбэ-рэсинэ кедэнлэрэ хусуси нэ-зарэт rojynyp. Ьеч кимэ ар-тыг Ьэрэкэт eTMaJa ичазэ ве-рилмир. Ьэтта гыса палтар ке]эн гадынлары бурахмыр-лар. Амма мусэлман гыз-кэ-линлэринэ дэфэлэрлэ дejйл-ди]инэ öaxMajapar, JeHa дэ мэсчидлэримизэ, мугэддэс }ерлэримизэ башачыг. гыса, намунасиб ралтарларда кэлир, ислам ганунларыны ко-буд сурэтдэ позурлар. Г>р’ани-Кэримдэ 6yjypy-луб: Ьэгигэтдэ Алла1г йеч бир та]ифэнин Ьалыны пис-ли]э flajHmAHpMa3, таинки о тaJифэ езу ез Ьалыны, вэ-3Hjj9THHH flajHmMaca. Экэр биз эгидэмиздэ сабит галмасаг башымыз чох бэ-лалар чэкэчэк. Ьачы Мнрэзнз СЕ1ИДЗАДЭ, Бакы Ислам Инстнтутунун фигЬ мудэррисн. АЬИШ-дэн ИКИ ХЭБ9Р АЬИШ-ин сэдри К. Ага-hycejHoeyH Ьэмкарлар ит-тифаглары зона тэдрис методик мэркэзиндэ ТЭ11СИЛ алан Ьэмкарлар иттифагы комитэлэринин сэдрлэри илэ кечирилэн кврушундэ эмэк коллективлэриндэ мввчуд олан чэтинликлэрдэн. 3ah. мэткешлэри HapahaT едэн мэ-сэлэлэрдэн, эрзаг вэ хам-мал тэчЬизатында Joл верилэн негсанлардан, индики мэрЬэлэдэ h эм карл ар итти. фагларынын вэзифэлэриндэн кениш свЬбэт ачылмышдыр. Кэлирин тэнзимлэнмэси, истеЬлак сэбэти. MyxKHj. J9THH девлэтсизлэшдирил. мэси вэ езлэшдирилмэси. Ьэмкарлар иттифагларынын h угу г лары, фэаля]]эт тэ*-минатлары Йаггында ганун aajHhdAapHHira Милли Шу-рада лэнк музакирэ алунма-сы. бу cah9A9 Ьэмкарлар иттифагларында чалышан A3Bp6aj4aH халг депутатла-рынын гeJpи-фэaллыFЫ кими ирадлар rejfl олуимуш-ДУР- • * * K. ArahycejHOB Сал/ан вэ Билэсувар paJoнлapындa олмуш, Билэсувар ра]онун-дакы БэJдилли кэнд 3ah. мэткешлэри илэ кврушмуш. кэнд тэсэрруфаты ишлэри. нин кедиши, зэЪмэткешлэ-рин сосиал вэ игтисади проб-лемлэри илэ марагланмыш. республикада, хусусилэ дэ Гарабагын даглыг йиссэсин-дэки B93HjjaT барэдэ онлара этрафлы мэ'лумат вермиш. дир. К. ArahycejHOB Ьэмнн колхозларда (paajmjjaT кес-тэрэн бир нечэ нчарэ кол-лективи илэ, о чумлэдэн дэ Адбала Ьэсэновун башчы-лыг етдаЗи нчарэ коллекти-винин узвлэри илэ саЬэдэ кврушмуш. онлары мараг. A39PBAJ4AHA МЭЬЭББЭТЛЭ \ TeneBH3Hja екраныида ке- сэнэткар варлыгыны haJeMa- дэ едирди. «Ермэни фашиз-рунэнлэрин haMbicbiHbiH: ana- на кэтирэк писслэрдэн даны- миндэн*. Хочалы фачиэсин-рычы Назлы Ылычагын, шырды. 0зу демишкэн сэси дэн. Гара Ланвар кунлэрин-TypKHjaHHH харичи ишлэр дэ, эЬвалы да кекдэ aeJniiflM. дэн данышанда сэси тутулур-назири Ьикмэт Чэтинин. oxyja билмирэм flejHpnn вэ ду. квзлэриндэ 6eJyK бир кэ-турклэр демишкэн «A3ap6aJ- данышырды: Вэтэнин дэрд- дэр, нифрэт варды. Санки чанын унлу сэнэтчиси» 3eJ- лэриндэн, кечирд^имиз баласыны итирмиш бутун нэб Ханларованын. Нэтта бу- агыр-ачы кунлэрдэн даны- аиаларын, эрини. гардашыны. тун верилнш 6oJy бир кэл- шырды — она ннанан, ону атасыны итирмиш гыз-кэлин-мэ дэ данышмадан poJaAfla севэн, ону мэфтунлугла из- лэрин, гарлы-шахталы Jo.i-мугэннини MYшaJиэт едэн вэ AaJaH алтмыш MHAjomyr ларда донан дидэркинлэрин арабнр онун сэсинэ сэс ве- турк халгы, бутун TypKHja нифрэти, дун Ja Ja чатдырыл-рэн турк бэстэкары Шэфи учун вэ Турюф TeAeBH3Hja- малы олан дэрдлэри, фэpja-yjr\'H0p 6ajHH дэ узундэ сынын )ол тапдыгы flynja ды варды. Бу верилишэ биз-A33p6aj4aH халгына дэрин учун.    дэн эввэл Турки ja та.машачы- мэЬэббэт ашыб дашырды. 3ejHaó ханыма верилэн су- лары бахмышдыр, онлар Свзлэриндэ дэ. квзлэриндэ алларын бири халгымызын Зе]нэби севир вэ инанырлар. дэ, арабир хырдача, нарын ÖeJyK овлады Мэммэд Эмин Онлар Ьэмишэки кими Jena тэбэссумлэриндэ дэ.,.    РэсулзадэЗлэ баглыЗды. 3eJ- дэ дэрдлэримизэ шэрикдир- CahHoJa чыхдыгы кундэн, нэб деЗирди:    Мэммэд Эмин лэр. Гара Ланварда Ьэлак сэсини илк дэфэ ешидэндэн Рэсулзадэ бизим халгымызын оланлара бир ил Jac сахла-hen кимэ бэнзэмэЗэн ифа хатириндэ илк мустэгил Зандан сонра белэ охумага тэрзинэ hejpaH олмуш, сев- АзэрбаЗчан чумЬуриЗЗэтинин ypajn кэлмэЗэн ЗеЗнэб Хан-мишди динлэ]ичилэр, тама- гуручусу кими jaiuajbip. Онун ларованы ешидэндэ турклэр шачылар ЗеЗнэб ханымы. Та- да адыны узун иллэр Jacar фачиэнин дэринлиЗинэ. душ-машачы ЗеЗнэби Mah3 бир етдилэр, ез Зурдундан узаг мэнин алчаглыгына Aaha чох сэнэткар ханэндэ кими та- салдылар. вмруну АзэрбаЗ- инаныр, ешитдиклэрини flaha Hbijbip. Арабир тамашачыла- чан халгынын истнглалына кениш ЗаЗырлар, рыЗла С03 вериб, свз аланда hacp едэн бир инсаны вз хал- Бутун верилиш АзэрбаЗча-©зу дэ кулур: «Мэним сэнэ- гьша душмэн кими танытды- на ¿' M^ho66oT.la ha:wp-тим охумагдыр, данышмаг лар. Jaxшы ки. кеч дэ олса ланмЫщДЫ халгымызы бир-jox», — деЗир.    harr Зернни тапды.    лиЗэ, эзмли, йрадэли. двзум- 0тэн а] тамашачылар 3ej- 3ejHö6 ханымын Атат^рк- олмага чагырыр, гэлэбэ]э нэб Ханларованы Турки]э те- дэн» Мэммэд Эмин Рэсулза-    Ьисси    тэлгин    едирди. левизиЗасындан бир Aaha квр- дэдэн кэтирдиЗи ситатлар    u^D-iAfta дулэр. О. дахилиндэ чошан, умид вэ арзуларымызы ифа-    Эзизэ АЗФМА1ЧАН МСПУЕЛИКАСЫ ПМЗИДвНТИ АПАРАТЫНДА 19P2-4N ИЛИМ MAJ АМИДА ветэндАШЛАРЫн гавулу чадвали Гэбул кунлэри Аббасов Аббае АЗдыж оглу Аграр сн Jac эти узрэ девлэт мушавяри Ахундоа    Чумшуд оглу Игтисади сиЗасэт узрэ девлэт мушавяри Рустамов Нам рай Эявар оглу Ьуманитар мэсэлэлэр узре девлэт му-шавири Чэлялов АфяЗэддяи Чалил оглу Ичтимаи-сиЗаси мэсэлэлэр узрэ девлэт мушавяри ЬачыЗев Сабир Камал оглу Ьугуг CHjaceTH узрэ девлэт мушавири ШаЬбазов Orraj Гэшэм оглу Президентин ишлэр мудири МусабэЗов Расим Нэсрэддяя оглу Ммллэтлэрарасы мэсэлэлэр узрэ президентин мушавири ЧаЬанкяров Эля Дадвш оглу Аграр мэсэлэлэр узрэ президентин ке- иэииигн Асланов Тофнг Ьэзи оглу Вэтэндашлыг вэ багышлама мэсэлэлэри ше’бэсинин мудири Багырлы Рамяз Абузэр оглу Мэктублар вэ вэтэндашларын гэбулу ше’бэсинин мудири ЭлиЗев ШаЬин МэЬэррэм оглу Ганунверичилик вэ hyryr експертизасы шв’бэсинин мудири ЗеЗналов Бахыш Новрузэля оглу Девлэт-hyryr ше’бэсинин мудири Новрузов Самур Ьэсэя оглу Эрази haKHMHjJaT вэ идарэетмэ орган-лары илэ иш ше’бэсинин мудири    i*.    ** ГеЗд: Вэтэндашлар АзэрбаЗчан Республикасы Прези-денти Апаратынын гэбул отагында гэбул олу-нурлар. Гэбул саатлары: 14.00-дан 18.00-дэк. Телефон л ар: 92-30-13, 92-98-65. К8НЧ8 28 MAJA ИАЗЫРЛАШЫР ^•-“ÍS-SS fc №BÄ 1асэт ЬеЗ’эти невбэти ич- Минск вэ бир сыра дикэр izzr ÄÄ er—- дылмасынын илденумуну — 28 МаЗы тэнтэнэли шэкилдэ rejfl етмэк учун кениш тэд-бирлэр муэЗЗэнлэшдирмиш-дир 5 26 12 18 29 8 4 15, 27 в, 19 7. 20 11, 21 13. 22 14. 25 Лакин респуб-ликамызда Заранмыш к эр-кин B93Hjj9T Кэнчэдэ бу тэнтэнэлэри кечирмэЗэ ма. нечнлик терэтмишдир. Инди имкандан истифадэ едиб м,,М1| n-nvFV кими оес. Милли Шура узвлэринин, Мэ лум олдугу кими. рее.    ^    АзэрбаЗчан    Демок. публика Али ллСове^ики,н мт як Республикасы Japa-   Али Советинин Милли Шурасы 28 Maj ба)-- Р^асынын илденуму му- рамьшы Кэнчэдэ тэнтэнэли шэкилдэ геЗд етмэЗи гэрара алмышдыр. Бу, тэсадуфи деЗил. АзэрбаЗчан Демок-ратик Республикасынын илк мэркэзи мэЬз Кэнчэ ШЭ11Э-ри олмушдур. Кэнчэ ШэЬэр Халг Депутатлары    Мэчлисинин сэдри, АзэрбаЗчан Республикасынын халг депутаты Чинкиз Садыгов мухбнри-мизлэ сеЬбэтиндэ демишдир. — ШэЬэр ичра ЬакимиЗ-Зэти илэ биркэ тэртиб етди-Зимиз тэдбирлэр планы рэн-карэнкдир. Бу беЗук баЗрам мунасибэтилэ шэЬэрдэ кениш абадлыг, тэмизлик ишлэри аларылыр. 1918-чи илдэ мувэггэти Ьекумэтии ЗерлэшдиЗи бина, Ьекумэт узвлэринин Зашадыглары ев-лэр тэ’мир олуиур. архив сэнэдлэри арашдырылыр. Мэгсэдимиз бу сэнэдлэри китабча вэ За буллетен шэк-линдэ чапдан бурахмагдыр. Биз Ьэмин кун Низами мэг-бэросиннн тэнтэнэли ачы-лышыны да нэзэрдэ тутму-шуг. Мэ’лум олдугу кими, насибэтилэ КэнчэЗэ кэлэ-чэк харичи гонагларын иш-тиракы илэ белэ бир тэдбири кечирмэк ниЗЗэтиндэЗик. Ичлас куну шэЬэрдэки мэдэни-кутлэви иш моркэ-зинин фоЗесиндэ Кэнчэнин с эн a Je муэссисэлэринин ис. теЬсал етдиЗи халг истеЬ-лакы малларыныи сэркиси ачылачагдыр. Гонаглар Ьэм-чинин шэпэрин кермэли Зерлэри илэ таныш олачаг, бир сыра caHaJe муэссисэ-лэринэ кедэчэк. ахшам исэ «Зэрдаби» noe3Hja театрын-да тамашаЗа бахачаглар. АзэрбаЗчан Демократик Республикасы Зарадылмасы-нын 74-чу илденуму Муиа-сибэтилэ маЗ аЗыиын hap шэнбэ куну умумшэЬэр имэчиляЗи кечирмэк нэзэрдэ тутулмушдур. ШэЬэр халг депутатлары мэчлиси бу тэшэббусун кениш JaJbW. масы учун республиканын mahap вэ раЗонларына му. рачиэт гэбзгл етмишдир. Ьамлет ГАСЫМОВ, «Халг гааетя*няя мухбяри. Б. ЗЕЛТСИНИН БИОГРАФИ1АСЫ ПАРТ1*иАЧЫЛАР учук васАИТдир ВЗетнамын китаб магазаларьшда Борис ^лтсинин автобиографиЗасынын сатышына башланмышдыр. Бу, Ру-сиЗа ФедерасиЗасы президента Ьаггында китабын ВЗетнам дилииэ илк тэрчумэсидир. Китабы нэшр етмиш ВЗетнам ИнформасиЗа Акентли-Зи ен сездэ узун тэрэддудлэрдэн сонра акентлиЗи белэ бир аддым атмага сввг едэн сэбэблэри изаЬ едир. Догрудан да, вз-взунэ белэ бир суал меЗдана чыхыр ки, сосиалист влкэсинин охучулары «Совет Иттифагыны вэ Сов.ИКП-ни лэгв етмиш» адамдан Ьансы тэчрубэни еЗ- рэнэ билэрлэр. Демэ бу нэшр Тэш1Шлат-партиЗа иши илэ мэшгул олан рэЬбэр кадрлар учуй нэзэрдэ тутулуб. Борис Лелт-синин хатирэлэри исэ, редаксиЗанын Ьесаб етдиЗи кими. «партиЗа учун тэЬлукэли олан оппортунистлэрин вэ де-магогларын пансы зэмиидэ меЗдана кэлмэсини» онларын дэрк етмэсннэ квмэк едэ билэр. ^ СВЕТ0В_ «Правда»нык хусуси мухбири. ЬАНОЛ. «Правда», 30 а прел. АЛИМЛ9Р СУВЕРЕН A38P5AJ4AHA Ф/идАлы олмаг истазирлар (Эввэли 1-чи сэЬяфэдэ) рэ истигамэтлэнмишдир. Бу- вэтэнимиздэ бизэ cahHö « ■*•«*» яэ    SrÄ »ä мушдур- CeccHjaiibiH ахы- “"ки^нсип™рС^^Ибахым. ларыиын' чидди ишлэрннин рында квруш замани ^рес. ни^ пРин^иаНян^зшаиовоК9Н Натичэл»рн нэ caHaJeJe НЭ принсипчэ публиканын рэЬбэри Азэр- дан **\0^эн'‘паШДИтэтбигНи кэнд тэсэрруфатына,    нэ ба^андакы нчтнмаи.си]аси    ® илук м. дэ cahHjJaJa кэрэкднр. Дог- вэ сосиал.игтисади вэзи). тэдгигатларда ji^yh^y 1аии руЛ1ШМЬ, Ьэдэлик суверен девлэтин Я .    , олан аалЗутаЗа hap шези сатын алмаг сэр- вэ J3T этрафлы да. рилэин ««тамэтлэри ^еии. РУШИМЫ Занараг ону сон дэрэчэ кэр* Дэн нэзэрдэн узэриндэ ландыран мэсэлэлэр, гар-шылашдыглары чэтинликлэр барэсиндэ ачыг свЬбэт етмишдир. Ичарэчилэр коллектив мугавилэ ’тэртиб едилэркэн онлардан    чох вэсаит тутулмасындан, ма-шын-механизм, Заначаг-сурт-ку мате риал ларыиын гиЗмэт-лэринин агласыгмаз дэрэчэ. дэ артдыгы бир вахтда кэнд тэсэрруфаты мэЬсулларынын сатыналма гиЗмэтлэринин ашагы олмасындан, верки-лэрдэн, сон а]ларын эмэк Ьагларыиын    индиЗэ . гэдэр верилмэмэсиндан шикаЗэт етмишлэр. К. АгаЬусеЗнов колхоз эмэкчилэрини эмин етмишдир ки, АЬИШ. республи. камызын бутун кэнд зэЬ-мэткешлэрини нараЬат едэн бу мэсэлэлэрин мусбэт Ьэлли учун элагэдар тэшкилат-лар гаршысында мэсэлэ гал-дырачагдыр. 63 ДИПЛОМУМУЗ ОЛАЧАГ АзэрбаЗчан Республикасы фиЗЗэтини ¿ахтылатдыра-Милли Шурасынын елм, чаг, эн башлычасы исэ дис-тэЬсил, мэдэниЗЗэт вэ дин cepTacnJa мудафиэлэриндэ мэсэлэлэри комиссиЗасынын элиэЗрилиЗэ. бурократик су-новбэти ичласы олмушдур. рундурмэчилиЗэ вэ милли Ичласы комиссиЗанын сэд- аЗры-сечкилиЗэ сон rojanar. ри, , халг депутаты Ф. Чэ- Тэклиф ел у иду ни, комис- лилов апарырды. Али АттестасиЗа КомиссиЗасынын фэалиЗЗэти илэ баглы мэсэлэлэрин му-закирэсиндэ елми шурала-рын узвлэри, квркэмли алимлэр иштирак етмишлэр. Али АттестасиЗа КомиссиЗасынын сэдри Р. Исма-Зылов билдирди ки, комиссиЗанын Зарадылмасы рес- cHja там фэалиЗЗэтэ башла-Зана гэдэр кечид девру учун мувэггэти механизм japa-дылсын. Мудафиэ Шурасыны бир. лэшдирмэк. диссертасиЗа мевзуларынын тэсдиг олун-масы узрэ элагэлэндирмэ шурасы JapaTMarr елмя иш-лэрин тэтбигини Захшылаш-дырмаг, дипломларын 6ej публиканын* мустэгиллик jo- нэлхалг Ьугуги статусуиа лунда атдыпя flaha бир ад- наил олмаг барэдэ фикирлэр дымдыр. Кечмиш ССРИ-Ja сеЗлэнди. дахил олан мустэгил дев- Рефератларын Ьансы дил-лэтлэрин 7-дэ артыг белэ дэ Зазылмасы. онларын комиссиЗалар Зарадылыб. hapa кендэрилмэси. Ьансы Алимлэрин иштиракы илэ елм саЬэлэри узре мудафиэ бир aj муддэтиндэ Зени шуралары Зарадылмасы. структурун Эсаснамэси ha- республикадан кэнарда дис-зырланыб Милли ШураЗа сертасиЗа мудафиэ едэнлэрэ тэгдим едилмэлидир. Сэн^ диплом верилмэси гаЗдасы ди Ьазырламаг учун ишчи илэ баглы opraja чохлу су-груп Зарадылды.    ал чыхыр. Бутун бунлар Алг Республиканын керкэмли АттестасиЗа КомиссиЗасынын алимлэри Ф. Гасымзадэ, И. эсаснамэсиндэ ез эксини Искэндэров. С. Иманов. Д. Ахундов, М. Маликова, Е. Мевсумзадэ, 3. Гаралов, Ь. ШирэлиЗев, Н. СеЗидов вэ башгалары чыхыш едиб кес- тапачаг. Ишчи груп сэнэдлэри ha--зырлаЗыб, инди фэалиЗЗэтдэ олан мудафиэ шураларына квндэрэчэк. Алимлэрин тэк- тэрдилэр ки, Али Аттеста- лифлэри, беЗнэлхалг тэчру-caja КомиссиЗасынын Зара, бэ нэзэрэ алынмагла муза-дылмрсы милли елми кадр- кирэлэр давам лар Ьазырланмасынын nej-    Г.    ГЭРИБОВ. кин. агыр дакы сон Ьадисэлэр барэдэ    »    •    Лагит утилитао данышмыш, президент сеч- ]эт елмэ басит, уталнтар килэри илэ элагэдар кампа. ниЗанын кедишини харак. теризэ етмишдир. АзэрбаЗчан елминин вэ-зиЗЗэтиндэн вэ онун гаршы- мн диггэт Зетирилмэмэси ты фикри и-тэ разылашмыш. ел- * ми идарэлэрин мадди.тех-    вз    республикасында мад- ники базасыны вэ алимлэ- ди квмэк    та па оилмэЗэн рин мадди вэзиЗЗэтини xej- АзэрбаЗчан алимлэри «кэ- •      Я---------.m.Im*.mm    IlAWtna *    ЭЛдВЭ МЗЛ И J J 3    ВМ* ахтарырлар. Бу кечирмэк лакин. агыр B03Hjj3l-J?6aFH ГчэКЭЛ бирМмуЬум фи- харичдэн ^Э?ыгынчагда бу суаллара —г дыр. елэ мунасибэтдэн    ки.    к    тэклифлэрэ кврэ де- АзэрбаЗчанда умуми милли    мэк олар ки> АзэрбаЗчан ел- кэлирин Залныз 0,5 фаизи    минин кэмисини узун иллэр зипэтиндэн вэ unvn .арш«.    олуиур Ьалбуки.    мэнкэнэдэ    сахлаЗан буз. сында дуран вэзифэлэрдэн елмэ сэрф о у ур, у HahajaT, эримэлидир. Ьэр данышаркэн    Jary6    Мэммэ-    мэсэлэн. МДБ влкэлэриндэ    ^алда истэр мэ'рузэлэрдэ, дов    узун    иллэр    буна    лазы-    бу квстэричи 7 фаизэ ча-    HCT3p¿a дэ чыхышларда геЗд .    едилдиЗи    кими,    Зухарыдан квстэриш    верэн мэркэз, ]э’ни ССРИ Елмлар Акаде-миЗасы кими кучлу манеэ jox олмушдур. Алимлэр Елмлэр Акаде. миЗасынын идарэетмэ сис-темини вэ тэшкилат струк-туруну демократиклэшдир-мэЗэ, езуну идарэ едэн рес-тэшкилаты кими академнЗанын нормал вэ еЬтиЗачсыз фэалиЗЗэтини, АзэрбаЗчан да елмин тэшки-линдэ алимлэрин кениш иштиракыны тэ’мин етмэЗэ дайр конкрет тэклифлар сеЗлэмишлэр. Елм хадим-лэри елми вэ елми-педагожи да ьлмлэр Академи^сыиыи    ama*    кадрлар Ьазырлаимасы сис- президенти Елдар СалаЗевин    ¿нтимута^енлэри-    темиии тэкмиллэшдирмэк “    uJ    Л?»    кеяеша    вэ^барэдэ тэклифлар ирэлн сур- нэ    дайр    кенетака    вэ C€U    иушлер.    Лыгынчаг ишти- лексиЗа Институтунда ana- pgK4bLiapb( республикада рылаи олдугча акту а л тэд. дли д^тестасиЗа комиссиЗа* п^паТЛп£^ ДИ рФт9 Газ'18 Jа” сынын Зарадылмасы илэ лэр. Дэрин Нефт-Газ    Ja-    бир    сыра п рин си. таглары Проблемлэри    Инс-    диал цудаЬизэлэр свЗлэмиш- титутунун алимлэри АБШ    Y учун тэсэрруфат Ьесабы илэ иш кермэЗэ чыхырлар. «Кристал» металшунаслыг хусуси йоиструктор буросу эмэкдашларынын Заратдыг-лары jefiH алэт поладлары. башга Зуксэк сэмэрэли их-тиралары... республикамы-зын пудудларындан кэнарда — МДБ девлэтлэринян ли мвЬкэмлэтмэЗин муЬум- нарда» луЗуну геЗд етмиш. еЗни канлары заманда республиканын иг- сэбэбдэн дэ зэкаларын. иде-тисадиЗЗатына вэ АзэрбаЗ- Заларын вэ милли чан халгынын мэ’нэви ни- диЗЗатын ктнрдиЗи хеЗли кншафына ели хадимлэринин калнрлэрин ахыиы баш ве. блика твЪфэсини артырмагын зэру- рир. Нэтичэдэ академиза-рилиЗинэ диггэти чэлб ет- нын Нефт Ьим]асы Пр -мишдир. О, миллэтин бир- сеслэрн Институтунда Зара-лиЗини мвНкэмлэтмэкдэ алим. дылан дэринин е малы У^уя лэрин. бутун зиЗалыларын «Бепикор» реакенти илэ ролунун хусуси эЬэмиЗЗэ. ТуркиЗэ бизнесменлэри За-тини геЗд етмишдир.    хындан мэшгул олмуш вэ Ьиндистанда бунуила ма да Елмлэр АкадемиЗасынын Бу проблемлэр Зыгынчаг.    Чехо-Слова- A—*— S r^»„OHHbW ВТрвф муЬитин антимутакенлэри- вэ академнЗанын академик-катиби Асэф Надировун мэ’. рузэлэринин мевзусу олмуш. чыхышларда сэсЛэн-мишдир. Алимлэр демиш-лэр ки, биздэн академиЗа, сапэ, али мэктэб елминин бутун фэалиЗЗэтинин дэрин. дэн 1енидэн тэшкилинэ дайр беЗук иш апармаг. ону АзэрбаЗчан Республикасынын девлэт истиглалиЗЗэта. нин, игтисади мустэгнлля. Зинин мэнафелэри илэ уЗгун-лашдырмаг тэлэб олуиур. Лыгынчагда геЗд едилмишдир кн. узун иллэр сонет елминин тэркиб ' Ьиссэси кими инкишаф едэн АзэрбаЗчан елми чох вахт рес-публяканын еЬтиЗачларын. дая олдугча узаг мэгсэдлэ. лэр. Онлар Ьабелэ республиканын сосиал-игтисадн инкишаф планлары вэ крнсеп-сиЗаларынын елми эеаслар узэриндэ Ьазырланмасынын зэрурилиЗиии геЗд етмишлэр. АзэрбаЗчан Республикасы- бир чох *ири муэссисэлэрнн. ныи девлэт мушавири Кам-дэ кениш тэтбяг едилир. ран Рустэмов сессиЗанын Алимлэр соруипгрлар:    иш*«ДЭ иштирак етмишдир. ахы иэ олмушдур? Двмэли.    ( Азэринформ). л ;
RealCheck