Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, May 03, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - May 3, 1992, Baku, Azerbaijan Mil. «ASA», Mt M (limi JtOMHCCHJACMHAA OcMu 1919-«y aw roJyffMymffyp. A33PBAJS\H PECÍiyBJIHKACblHblH HMTHMAH-CHJACH TMETH rN|M«TN 1 MtNiT. ■i* JiarBETMB A38p6ajHWi Kn MlCHbiH ;i9PBeTMt KOMMCCiiJaciii Aaop-(SajBaM PecnyOJiHKACSii npe- 3HAeKTKHHM C9JlthilJj9THMM hoJaTa KCHMpaH J. MaMMdAO. ayH TaiüiH<|)iiHH acac lyTapar. pecny6jiHKaHboi Kemmm Koiu MyHMCT    napTHjachiHiiiH 6ya- «ISCHHA8    raAMbiin nyAJiapam xeJpMjJa MarcaAJiopa mji» X9p^A8HMaCKHH T8’MHH eA8H T9A<5Hp;i9p KepYp. 1 MRAjOH MaMaT B8CaMT TOp. narAapbiMbi3biH MYAa4>K»CM JoxyHAa    ui8hHA oAaiuiapbiH I A84>H M9paCHMA9pMHH T9U1. KH.1 eTM9K y^YH Taí^raa MYCt^iMaiuiapbi HAtpaaniioi heca6biHa xaHYPYJiMYiuAYP- h8MUf (|)ORAyH hacaOuH. AaH Hai^TaJiaH luahapioiA» iiYwrraTH iiacKyiüiaBmbiui Xoaajiu ra'fruHJiapbiMa 1 MMJiJOH nanaT B9 BaKbnibiH «3ypyji6a» caiiaTopiiJacbiMAA MY9WT9«* jepAamAHpiWímiii MaJibiOajAH rawbfflMpwHa 850 MHH MaHaT japAUM koc. Tapan MHiuAUp. BYAH8A8 raJiMUUi nyA b9. caHTH Atha ÓHP Cbipa xej-pMjja M8rC8AJI9pHH8 j8H9JU Aan8R8KAMp. XOUI CAJblH CYnEJinAH AaMMPail! TYPKMJ0HMH BALU HA3.MPM BAKbIJA KSJIMMIUAMP MaJWH 2-A9 TYPKHJ9HHH 6auj H33HPH CYAejMSH AeMHp-3.1 AaapÓaJnaH najTaxTWHa K0JlMHUJAHp. Bhh3 aeponopTy AaapOaJ-MaHbiH ea TypKHjaHHH AeeJiat fiajparjiapbi HJia CaaaAHJiMHiu-AHp. Vnyuj MejAaHbiHAa (|)ax-pH rapoBy.T aYSYJImyuiaYP-TaJJapaHHH nmiJiaKaHH JaHWH-na C. AaMHpa;iH aa xaHbiMw-Hbi AaapCajMBH PecnyÓJiHKa* cbi npesHAeHTHHHH caAahHj-J3THHH bajara KCHHpaH pec-nyOjiHKa Ajih CoaeTHHHH caA-pH J. MaMMaAOB Ba xaHbiMw, AaapCajMaHbiH 6am nasHpH-hhh caJiahHjJaTAapHHH HHpa e^aH MycTa4)ajeB, Ajih Co- BCTHH CaAPHHHH OHpHHMH .My- aBHHH 3. • CaM0A3aAa. AeBJiar MyuiaBHpH A. HaJiHJiOB, oaui HaaHpHH OHpHHMH MyaBHHH A. PacHsaAa, 6am HasHpHH My-aBHHH ■” A®b.18T HrTHcaAHj-JaT Ba riJiaHJiaiiiAbipMa Komh-T3CHHHH caApH P- hycejHOB. (5aiii HaaHpHH MvaBHHJiapH B. 9hMaA0B. P KYAM0MMaAOB. M. PaAaJeB. xapHWH HiuJiap HasHpH h. CaAbiroB, BaKW uiabapH HMpa haKHMHjjaiHHHH flaiiiMbiCbi A. BarbipoB, HasHp-Aap. npeaHACHTHH MyiuaBHpJia-DH, AHítap pacMH uiaxcjiap rap-iiibiJiajbipJiap. AaapfiajMaH PecnyóArfKacbi npesHAeHTJiHjH-Ha HaMH30A-nap. AaapfiajnaHbiH MyxTaJiHíp cHjacH napTHjaJia-pbiHWH B8 hapaKaiAapbiHbiH, uiGhap HMTHMaHjJaTHHHH HyMa- jaHAaJiapH, haóejia TypKHja PecnyóJiHKacbiHbiH Asapoaj-naHAaKbi ca4)HpH A. KapaMaH-oFAV Aa rapiubiAajaHJiap apa-cbiHAa HAHAap. MHJIAH KCJHMAH OFABHJiap Ba rw3Jiap aAH roHarw ca^aM-AAAWAap. yuiarjiap ona KyJi- lÍHHbR'Ta/fAHM eiAMAap. OaxpH rapoByjiyH pancH C. ana panopr BepAH.. TypKHja-HHH Ba AaapCaJ^aHbiH a6BA0T hHMHJiapH H<|)a oJiyHAy. Coh-pa C. AawHpaJi aa J. MaMMaAOB HHTF cejJiaAH/iap. C. AawBpaJi acah: PapAaiu. AOCT AaapóajMaH Topnarw-Ha HjHpMH 6eui h;ia3H coh-pa JeHHAOH raAaM rojAyFywa COH Aapa'*® luaAaM. MaiHH-JlHKAapHHHB 6H38 JaXlUbl M8 -AyMAyp. fapafiaFAa aepAH- JHHH3 HTKHJ18PA8H XaóapAH-pbir. AaapóajMaHbiH 6y aAa-A8TJ1H MybapHÓacHHAa ha-iaK oAaHAaphiH haMwcbiHa aJiAah pahMBT eAacHH. AYHjaHWH 6y naAHCdJiapAaH xaóap tyiMa-Cbl Y4YH 9AHMH3AaH KaA3HH CAHpHK. CH3H 8MHH CTMaK HC-TajHpaM KH. TypKHja haMH* lua AaapCajMSHJia ÓHpKa oa* Myiu B8 oAanarAbip. Ch3 aof-py JOAAa — HCTHFAaAHjJaT Ba aaaAAbir JoAyHAacbiHwa. By joAynya acan oAMaMbiiu-Awp Ba 6h3 luaAbir kh, 6y JOAAa CyTYH MaHeaAapH apa-AaH raAAbipa 6hamhchhh3. BH3 CH3HHAa CHpAHKAa OA- Myiuyr. AapAHHHaa Aa. ccbhh-MHHH38 Aa luapHK oAMyiiiyr. C. AawHpaA TypKHjaHHH ÓyTYH BaxaHAauiAapbi rawh. AAH OyTYH AaapfiajMaH xaA-FblHa CaABM JeTHpAH. J. MaMMaAOB AaapeajMaH PecnyÓAHKacbiHbiH Aah Co-BCTH Ba hoKyMaTH. ÓyxYH AaapCaJnaH xaArw aAbiHAaH aAH roHAFU hapapaiAa Ba caMHM-raA6A9H caAaMAaAbi. O acah:    Aaapóajnaaa ca(})a- PHHH3 óeJYK ahaMHjJaia MAAHKAHp. CH3HH UiaXCHHH3-Aa jeiMHui AOPA ha fiyHABH 3BB8A OAAyry KHMH. HHAH A3 A30p6ajHaHblH HCTHFAaAHjJa-THHH AYHjaAa Chphhhh laHbi. JaH OAKaHHH HY^ysAy HYMa- JaHAacHHH KSpYPYK. By kyh AapHH pasbiAbir hHCCH hao rejA eAa 6HA3PHK KH, haJaTbIMbl. 3biH exaH AeBpYHYH naxHH- AHKAapH XapHXH AOCTAyF TCA-A8pHMH3H Fbipa 6HAM3MHUI-AHp. Pecny6AHKaMbi3biH pah-GapAHjH AaapOajMaH ha3 TypKHjaHHH hapX0pa4)AH aAa-raAapHHHH HHKHuia(t) .exAH-pHAMacHHa óeJyK ahaMHjJax BepHp. 9MHH8M kh. CH3HH caJapHHHa, rapuiWAaKbi Aa-HbiiubirAap 6y aAaraAapn Aa-ha Aa AapHHAaiuAHpaMaK, ch-JaCH, HFXHCaAH B0 M8AaHH aMaKAaujAbiFbiH Aaha Aa hh. KHiua^ exMacHHa KyMAy xa. KaH BepanaKAHp. PapuibiAaHMa MapacHMH 6a-uia Haxbip. ABXOMaiubiHAaj) KapeaHbi (paxpH rapoByAyH MymajHaxH ha8 C. Aa^Kpa.i YMYh aJpbiAMbiLU HFaMaxKaha joAa AYiHYP. KyHYH HKHH4H JapblCblHAa .1. M8MM8A0B Ba C. AaMHp-0.1 apacbiHAa XDKÓaxaK KopYui oAAy. CoHpa AaapOajnaH — Typ-KHja AaHbiuibirAapbi ÓaioAaH. Abi. AaHbiuibirAapAa Aaap-6ajHaH T8pa4)HHAaH npeoH. ACHX c0AahHjj0XHHH hajaxa KeiHpaH pecnyóAHKa Aah COBeXHHHH C0ApH J. MaMMaAOB, 6auj HaanpHH caAahHj-JaxAapHHH HMpa eAaH O, MycTa(})ajeB, aobaot MyuiaBH-pH A. MaAHAOB. óaiij Ha3H-PHH MyaBHHH — /^OBAOX HF-XHCaAHjJaX B8 riAaHAaiUAbip-Ma ' KOMHXaCHHHH C8APH P-hYcejHOB. MOAaHHjJax HasHpH n. ByAÓYAOFAy. cahnjja na- 3HpH P. hycejHOB, paÓHxa Ha3HpH ÚJ. MycaJeB. xapH-MH HIUAap HaSHpH h. CaAbi-FOB. XaAF XahCHAH Ha3HpH P. íDeJayAAaJeB. npesHAen-XHH HIUAap HAapaCHHHH MYAH-pH o. UlahCaaoB. npeaKAen-XHH MymaBHpH B. Py.ny3aA8. AaapóajMRH — TypKHja hiu-Kyaap oMaKAaiuAbiF KOMHxa-CHHHH CaApH A. MaMMaAOB, AHKap pacMH uiaxcAap, Typ-KHja xapa(})HHAaH 6aui Ha-.IHp C. ^aMHpaA. A0BA9X HA-3HPH H. HaFAap. XapHMH HUI-Aap H33HPH h. MeXHH. Typ- KHjaHHH A3ap6ajMaHAaKbi ca- (|)HpH A. KapaMAHOFAy. Typ-KHjaHHH MocKBaAaKbi ca4)H-PH B. BypaA. AHKap pacMH maxcAap, haÓeAa TypKHja HUJKyaap AanpaAapHHHH hyma-JaHAaAapH HuixnpaK eAHpAH-Aop. /^aHbimwFAapAa CyHAaH aa-b9A HMsaAaHMbiuj caHaAAa-pHH B8 ca3HuiAapHH haJaxa KCMHpHAMaCHHHH KOHKpCX JOA-Aapbi MyaaKHpa onynfíy. 3. M9MM0AOB X8KAH(|> 6XAH KH. 6y HIUH 8AaFaA8HAHpMaK YMYH ÓHpKa aM9AH rpyn JapaAWA- CbIH. hasbipAa AaapfiajMEHAa OHAapna AaapfiajMaH — Typ-KHja fiHpKa MyaccHcacH 4)aa-AHjJax Kecxapnp. JIakmh 0MaKAauiAbir HMKAHAapbi 6y-HyHAa xyKaHMHp. PejA oAyn-Ay KH. AaapoajMAHbiH san. KHH xaMMaA CaaacbiHAaH hc. xH^aAa exMaK y*iYH MyacHp xexHOAOKHjaAapw. asa aah aw-Fbi B0 TypKHja MYxaxaccHCAa-pHHHH xaMpY^acHHH Aaha Ke-HHUl XDX6hF eXM8K Aa3b!M-Abip. Abxomo6ha b8 aBHacHja HaFAHjJaXbl. XHKHHXH MBXepH-aAAapbi HcxehcaAW, paAHo Ba XeA6BH3Hja. KHMHK B0 Op* xa 6H3H6CHH HHKHlUai})!»!, 6aHK c^aaAHjJaxH Ba KpeAHX-Aap cahacHHAa Aa aMaKAauiAbir YMVH nepcneKXHBAap BapAbip. BaAjyxa HHsecxHCHjacbi hm-KaHAapbi MyaaKHpa bahaah. TypKHja xapad)H <5y MacaAaAa AaapÓajMBHa nap myp KOMaK exMaJa haawp oAAyryny 6ha-AHpAH. CoHpa C. AaMHpaA BaKW-HWH Taaannp MacMHAHHa KexAH Ba ÓypaAa MaApacaHHH BHH9 AEPOnOPTYHAA. KaHM AHHAajHMHAapH HA8 K0- pyuiAY. Ta(¿Fa3 MycaAMaHAapw HAapacHHAa TypKHjaHHH 6aui Ha3HpH HAapaHHH caApH lUeJxYAHCAaM haMW AAAah. lUYKYP IlamaaaAa ha8 KepYui-AY- KopYUiAa J. MaMMaAOB Aa HuixHpaK eAHpAH. CoHpa C. AaMHpaA Ba ony MymajHax babh uiaxcAap LUa-hHAAap xHjaCaHbiHa KeAapan haAaK OAaHAapbiH MaaapAa-pbiHa KYA FojAyJiap. Caax 18-Aa AaapÓajMaH PecnyCAHKacbiHbiH Aah Coee-XHHA9 TypKHjaHHH 6auj Ha-3HpH C. AaWHpaA B8 OHy MY-majHax eAaH luaxcAap AaapOaJ-MaH napAHMeHXHHHH Y3BAa* pH HA8 KOpYUlAYAap. AaapÓajMSH PecnyÓAHKa-cbi Aah Cobcxhhhh cbaph J. MaMMaAOB xypKHjaAH ronaF-Aapa MYpaMHaxAa xa6pHK ce-3Y cejAaAH. O acah: HaHa6 HaMHpaA, A38p6ajMaHAa ch3h typKHja-HHH K9PK8MAH CHjaCH XaAH-MH KHMH XaHblJWpAap. XaAF-AapbiMbi3bi yayH acpAapAOH ÓapH 6hp-6hphh3 FapAauiAWF xe.iAapH óaFAaJbip. By aAa-raAap HHAHjaAaK FopyHy6 CaXAaHMblUIAbip. J. MaMMaAOB acah    kh. meJ ajbi AaapÓajMaH y*íYh xycy-CH 6np ajAwp: 1918-mh hahh Mah3 MaJ aJbiHAa AaapóajMaH AeMOKpaxHK PecnyOAHKacw JapaAblAMblUJAbip. O    3aMAH 6y pecnyfiAHKaHbiH MYAa-4)HacHH3 Maha TypKHja k9A-MHuiAHp. XX acpHH axbipAa-pwHAa Jena Aa Maha TypKH-ja AaapÓaJnaHbiH HcxHFAaAHj-jaxHHH. CnpHKMH OwiapaF xa-HbiMbiLUAbip. Byna    Kepa A3ap6ajMaH xaAFw    Fap- Aam xypK xaAFWHa mhhh8x. AapAbip. XaAFbiMbi3 rapaóEF npoÓAeMHHHH apaABH fraam-pblAMaCbl YMYH TypKHjaHHH hajaxa kbmhpahJh cHjacH xba-CnpAapH A9. AaapÓaJnaHbiH HH(J>OpMaCHja ÓAOKEAaCblHblH JapbiAMacbi, PapaÓaFAa 6aui BepaH haAHCdAap, XoHaAbi (paMHdCH haFfbiHAa haxHFaxHH 6yxYH AYHjaJa Ma’AyM OAMa-Cbl YMyH TypKHjaHHH HHAH. JaA8K KopAYJy B3 haawpAa KopMBKAa oAAyry mox ÓeJyK HuiAapH Aa hcM Baxx yHyx-MaJaMaFAbip. AaapÓajMan Aah CoBexHHHH caAPH PapaÓaF npoÓAeMHHHH af^ABH FAAAbl. pbiAMacbi MacaAacHHAa pec-nyÓAHKA pahÓapAHjHHHH M0B-FejH haFFbiHAa AaHbiuiAbi. By M0BFe óejHaAxaAF hyxyx npHHCHOAapHHa:    apaaHHHH 60AYHM83ahJh Ba caphaAAapHH n03yAMa3AbIFbI npHHCHHAapH-H8 acacAEHbip. o acah:    Jla- KHH ha3bipAa ajAbiH KopyHyp KH, XypKAHAAH 0AK8AapHH H83apa MapnMaFAa oa3h óHp-ahJh npocecH MyaJJan FyBBa-AapHH xouiyHa KaAMHp. Papa. 6ar 6y npocecH AaJaHAwpMaF M8FC8AH KYA8H MHHE XapüK-xepH AauibiMbipMbi. PapaóaF MyhapHÓacHHHH aAOByHAaH T8KMa AsapÓajMaHa acJha, haM Aa AYHjaHWH AHKap a©b-A8XAapHH8 XaajHF K0CXapMaK YMYH HCXH(J)aAa OAyHMypMy? J. M8MM8A0B AOAH KH, 6a’. Opxa AcHja 0AKaAa. nepHjaHWH xapa6aAWFAapuH-Aa JeHH MycxarHA AOBAaxAap, o MYMAaABH FapAaujAapwMW3 aaapóajMaHAWAapwH. rwp-FW3AapwH, raaaxAapwH, 03-óaKAapHH,    xypKMaHAapHH A0BAdXAapH JapaHAbi. Bo-JYk xypK AYHjacw peaAAW-ra MeBpHAMHuiAHp. JeHH Ja-paHMwui AOBAaxAapAa xejnp-xah, cyAhccBap aAaMAap Ja-uiaJwpAap. By 0AK3AapHH ha-MwcbiHAa hyryrH acacAa c|)a-aAHjJax K0CxapaH Ba rapujw CWH3 03 XaAFAapWHWH X3paF-FHCH KHMH HaMHC MaFCBA FO- JaH ACMOKpaxHK MaMHjJax ry-pyAMOAWAbip. haMHuia jBAAa caxAaMaF AaawMAwp kh. Maha Zr er A3"ap6airaHwii ^OBAax aAAMAapa xham3T ex- ^YPKHja HA8 JaXWHAaUIMaCblH-'*'*^**' ABH    acaÓHAaUJAHKAapHHH    HUJK\3ap    Ì- MMnnM luypAflA Mhaah UlypaHbiH anpcAHH O óhaahpam km. ÓHpAauiMHui    pa 30.AB KCMHpHAMHUJ HMABCbl- CHAahAbI FYBB^WJH FOUiyH Pe Hbi A39p6ajMaH Aah Cobcth hHCC9A9pHHHH 1993-my hahh CaApHHHH CHpHHMH MyaBHHH 3HjaA C8M3A3aAa anapwpflbi. JlenyxaxAnp Mhaaii lilypa. HUH Y3BY UÍHDHH haMbIKapH MOByH pecnyOAHKaHbiH cap. laAjaHbi Paaax. Tosya b9 AFCxa4>a paJoHAapuna cacica. pHHHH JeKyHAapw ha"rwnAa Ma’AyMatbiHbi AHHAaAHAon. Mhaah lUyjpa «Hnapa har-rwHAa* AaapoajMAH PecnyÓ-AHKacwHHH FaHyHyHy roóyn exAH. PaHyHyH AajHhacH aB-B9AKH HHAaCAapAB dXpa(t)AW MyaaKHpa oAyHMyuiAy. Kcmmhui CCP HxxH4)arbi MyAaiJJHa HasHpAHjHHHH Pa. 6aAa paAHOAOKacHja cxaHCH. jacw narrbiHAa Mac3A8HH 0J. paHMaK y*<YH pecnyfiAHxa A0BA3T TaoHaxH MYha4>H3a KOMHXaCHHHH C3ApH ApH(|) MaHcypoB óauiAa oamafaa Aenyxax KOMHccHjacw Japa-AWAAbl. KOMHCCHja 03 pa'jH. HH Mhaah UJypaHWH Myaa-KHP0CHH0 BepaMaKAHp. PecnyÓAHKa 6am HasHpH. HHH MyaBHHH. Mhaah Llly. paHWH HFXHCaAHjJaX KOMHC* cHjacwHWH caAPH BahHA 3h. M3A0B PycHja Myaa(pHd Ha. 3HpAHjHHHH HyMAjaHAa hej. 0XH HA3 BaKWAa KeMHpHAMHUl AaHwujwFAapwH JeKyHAapw haFFWHAa HMAaCWH MUlXHpaK. MWAapwna Ma'AyMax BepAH. hHCC9AapHHHH ------ axwpuHBAaK AaapÓaJnaH apa. SHCHHAaH MWXapblAMaChl. OH. AapwH ajpbuajpw Coamoao-pHHHH Mca cAa 6y ha pee. nyCAHKaHWH JypHCflHKCHja-cwHa BepHAMacM harrwHAa paabiAbir 9AA0 oAyHMyuiAyp- XaOap BepHAAHjM khmh. Aenyrai HyMuiyA HypHjeeHH MYpaMHdTH HAa aAaraAap OAa. par Mhaah lllypa AaapÓaJ. MaHblH XapHMH HrxHcaAH aAaraAapH cahacHHAa hyryr noayHxyAapMHH xahrnr ex-M8K YMYH Aenyxax hcxhh. xar KOMMccHjacw JapaxMWui. AWp. HMAaCbIH HUlTHpaKMW* Aapw KOMHCCHjaHbm C3APH. Mhaah llIypaHWH hyryr ch-JacaiH yapa abhmh komhc. cMjacbiHWH caAPH HxTHjap UjHpHHOByH Ma’AyMaXWHW AHHAaJapaK «AaapÓaJnaH Pee. ny6AHKacwHWH xapHMH hi^h. caAH anaraAapH cahacHHAa hyryr noayHxyAapwHW xah. FHF eA8H Aenyrax HCTHHxar KOMHCcHjacw harrwHAa» ra-HyH raÓyA exAHAap. CoHpa    PapaóarAa. o MyMAaAaH XonaAWAa coj-rwpwMW haAHcaAapHHHH xa4>-cHAaxwHw ajANHAauiAbipaH Aenyxax HCXHHxar KOMHCCHja* cwHWH Y3BY 9ah 0MapoBa C03 BepHAAH. o ÓHAAHPAH KH. KOMHCCHja ySBAapHHHH My. UHH0T CTAHjH ÀaapÒajHEH .»ccnyÓAHKacu MynaipHa Ha-SHpMHHH OHpHHHH MyaBHHH UJahMH MycaJcB 0H.iapwH cyaAAapbiHa HasaC aepMaK. A9H KOÓya U19KHAA9 MMTHHa eTMHuiAHp. Mhaah lUypa rapapa aAAbi kh, Ui. Myca. JeBHH B93H4>8 CBAahMjj9TA9pH MyBarraxH oAapar AaJaHAU. pblACblH. Mhaah UlypaHbiH yaBAa-pH pecnyOAMKaMbiawH hymb. JaHAa heJ’axHHHH HinTMpaKbi HAa AT9M.HH JYKC9K B83H- Í0AH UiaXCAap H0MHT9CHHHH eACHHKHAa rapuiwABKW ne. pyuiy harruHAa Mhaah lUy. paHWH xapH^H HuiAap yapa AAHMH KOMHCCHjaCbmWH C8A-pH Hca FaMÓapOByH Ma'Ay. MaXWHW AHHA9AHA9P. ha. MHH K0PYU1A8 MHHCKA9 Fa-paóara AaHp (SeJnaAxaAr koh. 9paHCWH KeMHpHAMaCH HAa aAaraaap MacaAaAap MyaaKH-pa oAyHanaTAbip. Hwxbiui eaaHAapMH Jckaha (|)Hkph 6e. Aa oa;:^ kh. FapaOaruH Aar. Awr hHccacH HHMaaapblHblH HYMaJaHABAapH Mhhck koh. (ppaHcwHAa JaAHWs AaapÓaJ. M3H HyMaJaHAa heJ'axHHHH xapKHÓHHAa HuiTHpaK eaa 5m-AapAdp. HHAacAa AaapÓajnaH Aah COBCTH Mhaah lllypachiHWH HUIHHHH T3UIKHAH MdCaAaCH A3 MyaaKHpa oAyHAy. (AsapMHc^pM). AJIHMJ18P CVBEPEH A39PBAJ1AHA OAJflAJIM OJIMAP HCT8JHPJI8P PECnyBJlMKA EJIMJ10P    YMYMM    JblfblH*<AfblHAAH A.lHMAapHH aH’aH3BH Jw-FWHMarWHW JaFHH KH. 6eA3 JeKyHAauiAbipMar oAapAw: HHcaH (paaAHjJaxHHHH 6aiu. ra caha-iapHHAa oaayfY khmh. cAMAa A3 MyhyM aajH-UlHKAHKAap 6aui BCpaMaK-AHp. EJhh 3aM3HAa JWFWH-MarwH KCAHUiHHAa MaMHjJa- THMH3H cHAKaAaJaH. pecnyó. AHKaMwawH 6y kyh JauiaAw* Fw eAa haMHH haJaxH npoo. AeMAap A3 CaCAaHMHlUAHp. TaaMMyCAY acJhaahp km. EAM.iap AKaaeMHjacwHWH H.1AHK YMyMH JWFWHMAFWHWH ceccHjacwHAa MyaaKHpa o.iy. H3H cwp(J) eAMH Maca.iaAapAB JaHauiw. 6y MacaAaAap Aaap-óajMaH npeaMAeHTMHHH ca-AahHjJaxAapHHH bajara kbmh. P3H. pecnyÓAHKa Aah Co-seTHHHH caApH JaryO MaMMa-AOBAa aAHMAapHH K8CKHH cehóarHHHH Aa MOBaycy oa- (ApAM C8lUi4)8A9) KH3A0A3 6HAMHpAap. haAÓy KH, 6y. ÓyryH AYHja mhf JacbiHAa HHxerpacHja npoce-CHHHH JaAHW3 ÓHp hHCCdCH. AHp. J. MaMMaAOB AaapÓajMaH aa TypKHja napAaMCHT.iapH apa-CWHA3 rapiuwAWFAw anara .Me- XaHH3MHHH KeHHUIAaHAHpMaK Hy HyMajHUJ exAMpMacH yHyH hap Myp uiapaHT JaparMaAW-Abip. C. AoMHpaA a6Ah: TypKHja AeMOKpaTHK A0BA9T JapaTMaF YMyH MaxHH 6hp Joa kcmmhiu-AHp. 9mhh3M kh. CH3 A9 rap-uiwja rojAyryHya MarcaAAapa MaraMarcwHwa. TypKHjaHHH 6aui HaanpH ae- NJIK C99HPNH N9TBVAT KOHOPAHCU A.anndmnnn        —    r    — B8 flapHH;i9uiaHpM8K "Y3yMy-<yij|„j,g^y Hy rejA ctah. AxwpAa o. rap-    caxAaJwH    km.    Typ- .*       Wa«* Aauj TypKHja xaArwHa Aaap-óajMaH xaAFWHWH 3H Jaxmw apayAapwHw JexHpAH. C. AOMHpaA MABaÓ C03YH-Aa AeAH: Bnaa JaxwH Ba aof- KHja CH3HHA9AHP B3 CH3H hCM BAXT T3K FOjMaJaMarAbip. Ah-Mar FapaOaFAaH 6aiura chshh AaXHAH 3HAAHjJaTA0pHHH3 A3 BapAbip b0 OyHAapw Aa apa-AaH raAAbipMar AaawMAbip. A3 ACA". DM3» JUAMM B»    AaH FaAAbip«i»r Ma 0A8H A3ap6ajM8H Topna-    CoHpa pecnyÓAHKAMwawH ro- FWHAa KeMHpAHjHMH3 hap 8H    nafu rapuiwAaKW npesHAenr ceBKH Ba ceBHHMAa AO-iyAYp. O. C8MHMH. MehpHÓaH raoyA YMYH rauiaKKYp eAapaK acah KH. OH HAAap KeMaHAaH COH-pa Óypaja, hhah aaaA Ba Myc-raFHA oAMyui AaapOajMaH rop-narwHa JeHHAan Ka.iAHjHHa ko-pa xa.iejHHAaH paawAbip. C. AaMHoaA acah: Ch3 6y nyHa Ka.iHO MaraHaAaK MaxHH ÓHp Joa KeMM8AH oAyÓcyHya. Bh3 UJahHAAap xHjaóaHWHa KeA»-paK T0pnaFWHW3WH HCTHFAa-AHjJaTH yFpyHAa MyÓapHsaAa ryp(5aH KeAaHAapHH MaaapAa-pw ycTYHa KyA rojAyr. Oh- Aap aH FHjMaXAH uiejH — 03 haJaxAapwHw HCTHFAaAHjJax HAMHHa rypóaH BepMHuiAap. TypKHjaHHH óauj h33hph Aaha coHpa acah:    TypKHjaHHH Ba AaapóaJnaHWH MyHacHÓar- AapH aH 8BB3A FaoAaui xaAF-  ____^_________ AapwH MyHacHOaTAapHAHp. c th aAUHAaH HyHKH raHWMwa ÓHp. KOKyMya •"    *    - ÓHpAHp. AHAHMH3. AAdT B8 dH'-aH3iapHMH3 ÓHp-ÓHpHH8 Ja-XblHAbip, ÓH3 ÓHp^HpHMHSa Aa3WMwr. 1990-mw haab h.m- ceMKHAapH MacaAacHHa roxyH-Ay B8 YMHÁ CTAHJHHH iSHAAHp-AH KH. AsapÓajMaH xaArw ©3 HpaAacHHH H(|>aAa eAa 6ha9- M8KAHP. Aah C0B€TA9 KepyuiaMwr. Awr B3 rapuiwAwrAW aHAaui. Ma UiapaHTHHfla K6MAH. haMHH KYH C. AaMHpaAHH AaapÓajMaH reAeBH3Mjacw HA0 MWXWIUW AeHTa JaaUAAbl. AxuiaM «KYAYcraH> capa-JwHAa ÓHpKa AaapÓaJnaH — TypKHja h0KyMaTAapapacw ca. H3AJ13PH HMSaAaHAbl. C9H0A-AapHH HMaaAaHMacw MapacH* MHHA3H coHpa AsapóajMaH aa xapHMH 0AKa wypHaAHCTAa-pH YMYH MarÓyar KOH(J)paHcw KeMHpHAAH. CoHpa hepMaTAH roHarAa. pwH ui3p94>MH8 AsapóajMaH PecnyÓAHKacwHWH npesHAen. aAbiHAaH Hahap sepHAAH. TypKHjaHHH Óaui HasHpH c. AOMHpaAHH BaKwJa cacfca-pH AaBaM eAKp- (A30pHH4)OpM). 9jdí dcrap HahaiaBAWUi-44 jBiini B«p. Hpuan Sama BBaaj8TaHA8 tHiAtR ojiyó, aBapÓBjHBBJniABip. Hxthcbcri MYh8HiAacAiip. 4 ym«r btbcu- ^SpaH Hcabm PecnyÓAHKacwHWH AaapÓajMaHAB mak (|)0Br9A’aAa Ba caAahHjJarAH ca<t)HpH 9ah 9cf8P HahaBaH-AHaH    e’THMaAHaM9AapHHM AaapóajMaH PecnvÓAHKacbi npe3HAeHTMHHH CaAahHjJaTHHH bajara KeMHpan pecnyÓAiiKa Aah CoBeTHHHH cbaph Jtryó MaMMBAOBa rarAMM exMiuu. AKP* AnpeAHH 30.A9 «KyAycraHa capajbiHAB HpaH c9<|)hphhhh rarAHMar MapacHMH oAAy. 9ah 9crap HahaBaHAKaH wyp- HaAMCTABp YMyH M9TÓyaT KOH(|)paHCbi KeMHpAH. Max-6yar KOH(|jpaHCbiHbi anapaH aFajM MehAH najHAap Kyr-A8BH HH(})OpMaCHja BaCHT9-AapHHHH HYMaj9HA9AapHH9 C9())MpHH A39póajMaHAa HU19 ÓaUlAaAWFblHH B8 HAK K«pY-Uiy )KypHaAHCTA9pA9 KeMHp-AMjHHM ÓHAAHPAH.    ^ MaHaó 9ah 9cF8p HahaBBH-AHau ruca muxwuj ctah: — 9h 3BB9A. AaapÓajnaH xaArwHU HCTHrAaAMjJar ra- 3aHMaCW MYHaCMÓ8THA9 T9Ó. PHK eAHpaM. Hhah A9ba0TH-HM3 B3 KeMMHlU CCPH-A9KH AHKap MYcaAMaH pecnyÓAH. KaAapw hyppHjJar baa9 er-MMUIAap. OHAap K9AaM0KA9-pMHH 03AapH rypyp. BanwAa oAAyryw HKH KYHAa uiahapim K\'M0A0pHHH. XHjaóaHAapUKW H03AHM. Hhah A39p6ajHaH xa.irw aAAa eAHAMHUi Myc. xarMAAHjHHAaH ÓahpaAaHMa* AH. A«BAaTHHH rypyó. ropy-M3AW. JaiuaTMaAWAUp. Aor- aAMUui YA9MaAapa BepHAAH. MaHca ÓHp Hena xapiwM aha óhamdahm. 9bb8A Cay-AHjj9 9p90HcraHbiHAa C9<t)Mp-AHMA8    MBAUOIAM**. HK|I HA- A9H COHpa B9T9H9 raJbiAkio XapMHH RUIA8p HaSHpMHHH HpaM    Kep4>83MHA9 JepA8m8H 0P9Ó    0AK9A0PH yapa uyina. BKpN    MmA8M8j9 ÓaiUABAUM- Aana    coHpa lílHMaAH Kope- JaAB ÓeiU HA C9(^P OAAyM. pyAyp, MyhapHÓaHH cHsa na-AaJuÓAap. ByHa óaH39p ch-Jac9TH HpaH 1979-Hy ha HHrRAaÓWHAaH coHpa KBp-AY. Ulah pewKMHHH AeBMp-AHKA8H coHpa xaAr HpaHu 03Y JeHHABH rypMara ÓauiAa-AU. EA9 6y BaXT ÓM39 9HK9A OAMar YMYH HpaH — Hw MyhapHÓ9CH rep9A*wflK- 9®- Baui 0 HA AaaaM btam. Am-Ma HMnepHjt ryBB9A9pH Ja-HUAMUmAUAap. XaATUMU3 T9HaBY3Kapu jepMHAa orypr-Ay. AyHja ÓHAAM KM. MHrK-AaÓHU xaArAa ÓeAa p9<|)Tap eTM9K 0AMa3. A39pÓajHaH Aa AYHjaJa H9j0 raAHp ojisyryny K0CT9pM9AMAHp. KepHj9 A«*-MajBMajHHH r8TM ÓHAAHpM9AM-AHp. By HU1A9 CH39 ÓyryM ©a. . K9A9p. o HYMA9A9H HpaH HcAaM PecnyÓAMKacu kombk exMaJa haMMiua hasupAMp. €XaAT r93eTH»HMH MyxÓH-pH hepM9TAM ca<|wpAaH fl*n-AOMaTMK ÓHorpact)Hjacu Óa- S9A9 Ma'AyMar BCpMajH xa-Hui ctah: — TehpaH yHHBepcHrerHHH ÓMTHpMHUJaM.    HHntnaÓAaH coHpa AOBAar CHcrtMHHAa ÓyryM saaHíjjaAap HpaH 3h-jaAbiAapwHa. ahhh rahcHA OpaAaH raJuAuó JeHa xapM MH MUlAap Ha3MpMHHM ÓaU MY-lUABMpH MU1A8AMM. BHp MYA’ A8T COHpa HpaHWH Ma'AdH. Shah3 JararAapu yapa Ha3H-PHHHH MyaBHHH    Ta’jHH OAyH- AyM. HKAHca MycramA Aaap-ÓajMaMAa HpaHun mak ca4>K. pwj»**- ArajH 9ah 9crap HahaBaH-AHbhb «XaAT raafTH* nyMa. JaHAacHHMH hkmhhh cyaAM tAaapÓaJxaH — EpMaMMcraH MYHarHuiacKMAa    HpaHWH ja- CMT8HMAMJMHMH    J«hh MaphB- ABCM» oapaAa    mam. CaifJHp cyaAa ÓeAa xaaaó aepAHt — HpaHWH BaCKraMKAHjH AtBaM iAKp. hasupAa Aaa^a* rHMH3HM peKHOHAa HYMaj8H-ABAapM Bap. OHAap MpaHUH XapNHH HiuAap HaaHpAMjM B8 BaKUAtKM Ca())HpAMjH HAa aAaraAap xaAuuiupAap. Ea8 óy KYH haMHH MyMaJaHAaAap. A8 KepyuiyM oAyÓ. KaAan had)T8 peKHOHAa MyHarHuiaHMH AaJaHAupuAMacu Ba cyAhyH óaprapap oAyMMacu JoAyHAa 3aHHHMH8. ÓOjyK BAAUM BTU-ABHar. 9m jaxwH BaxTAipAa AaapóajMaH b8 EpMaHMcraH HYMtJaHAa heJ’aTAapH Hpana Aa’Bar CAHAayaK. HHUiaAAah HaTHHaCH nMC oAMas. Bsái|A 93H30B, €Xaar rase«»«« EyxÓHpH 3|c A39PBAJMAH—TYPKHJ9 AAHblUlblFJIAPbl. «Dow t. XajDUKWy« •» O. MMnajioqraan» (Aíapra^op») KyHYH cohóOTH CHJAC9T K9NAH AAfUflUP... By «y*T X» «nWf«» mahapa lazmu jamAMpir r>TH xa|«AW-ni0tirAaH «anuó KaajMi MTvyHa JaxuuamjiMpilkir. Aiuru, ■■AH HevoDini cejMaH AaÓAaxip bb Óa’aw ÓHs A8 teJOi-liarcuB hnpcnnBH-EHBBanaH AYBauDiHsa, rapnaama Teeypy*. Ania cejHaHiaH« paAA tMm9mn9u alpu Óap ani K^YPY«*Y? K8HAH J«nwa« rypxjr* mahapAaa ajupiur. saw Acatoipamuani. AHpHpa*. O Hca ■cBihafAaHJKAalum, ese-nepmeBTAMi.eBcnepmeHT8 yaypyHya Aaha Aa A^MDUHjHHa KeAHp. Ba hox k—©a cae. Aaaaa, ATHjana ©■ mnnm^ tMmmm m-■aaapÉ BJia Óai^a óeaa napaei ■cjnhtrnpM hajiajnni n, htn 6mpm mjKj MotpfMtmjp. Aa BBCiló OMH ey^MMnAMI 9«. na. MepjaejMn nnn ni^arja (^> Oaeys    ------—, Jann. cyAY«, Jyuypramm, MtpjiejHwm ajara KaeHjnÓ. muiOBir ■■■■ cHjacm rypóiH acpmnn... Bj Oaliap Al    runaai    capr ■a^aca, óoa ysy u» KanÓ. Ptcnyóanaira-aaoi ÓHp rapa^niAa Myhapi^    o óh- pm rapaÍBixa    cyigrTy Bip. Cahaaapa ■nuaHaJa wuuuapM. ónapuMmi, anu-mam cahajapa 6apmataa cajuar oaap. Beaa óahapuH yay capr ramaAMp. B» Aa Óy rama mmmc. BapaAaH aeq> óy óahap, ram ■yaaBjnpH? © C9h. 3. ;
RealCheck