Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 31, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛ Г ГЭЗЕТИ    и мам im-чнил шэнидлэримиз т 64 Кечэ чохлу rap ¿агмыш-ды. Гышын сазагы адамы гылынч ними несирди, со-jyr иликлэримизэ ИШЛвЗИр-ди. Бэлкэ да ела она керэ кэндин мудафиэчилэри бу сэЬэрин сакитликлэ ачыла-чагына умид едирдилэр. Амма бу архаЗинчылыг сыр-хавэндлидарэ 6aha баша кэлди. Кирэвэчил ермэнилэр кэшфиЗЗат трупу кендэриб сэнкэрин кимсэсизлиЗини jarHH етдикдэн сонра стра-тежи эЬэмиЗЗэтли посту ала кечирдилэр. ...Дерд ил àpa-сыра Ьучум едэн ермэнилэр сон ajnap даЬа да азгынлашмышды-лар. Алты aj иди бу Ьучум-ларын арды-арасы кэсил-мирди. Алты aj иди Сырха-вэндин ар икидлэри jyxy jaтмыpдылap. Кечэ-кундуз догма кэндлэрини кез бэбэк-лари ними гopyjypдyлap. О кеча да БэЬмэн невбэ* дан ней гаЗытмышды. Омур-кун ЗоЛдашы ону Ьэмишэки ними доггазда гаршылады. БэЬмэнин Jyxycyзлyгдaн гы-зармыш кезлэринэ, joppyH керкэминэ бахыб дэриндэн ah чэкди. Баиси урэЗиндэ о ни вар лэ’нэтлэди. БэЬмэн cojyr cyjy овучлаЗыб уз-кезунэ вурду. Чэкмэлэрини чыхармадан гапынын агзын-дача отурду. Бещатыланы дизинэ сеЗкэди. Бир xejnn белэчэ лал-динмэз кезлэри Jon чэкди. — Бйр аздан ишыгланачаг, кедим ушаглара баш чэким, — деди. — Элини баЗагдан сузулмуш 4aja уза^ды. Ела бу заман Ьарадансэ пулем-¿отлар шаггылдады. Ценэнин бу вэ’дэсиндэ гисмэтинэ сузулмуш чаЗдан бир гуртум да ичэ билмэди. Бир да на билэЗди ни, бу онун ÄYHja не’мэтлэриндэн сон гисмэ-thJmhui. Чэлд силаЬыны кетуруб евдан чыхды. Ела бил кеЗдэ-ки улдузлар Jepa сэпэлэнир-ди, ишыгсачан куллэлэр hap тэрэфдэн долу ними jaFbip-ды. Гэрибэ иди. куллэлэр ку- неЗдэки лостдан ¿агдыры-лырды. Фикриндэн нэлар кечмэди БэЬмэнин:    «Ахы орадакылар бизим ушаглар-дыр». Бу ан балача гардашы Вагиф езуну Зетирди: — КунеЗдэки посту ермэнилэр тутублар. Пост сэм-тиндэки евлэри Зандырыб-лар.    » Дан JepH агарырды. БэЬ-мэн гати гэрар гэбул елэди: ики flacTaJa белунмэли, би-рйнчи дэстэ кэнддэ галыб душмэнин Ьучумунун гаршы-сыны алмалы, икинчи дэстэ исэ хэлвэти Joллa кунеЗэ Сыохавэндин мудафиэсини Бэймэнсиз тэсэввур етмир-дилэр. Ушаглары башына ¿ыгды. Лени деЗуш тапшырыглары верди. Бир-бир онларнн узунэ бахды, элини лап ча-ванынын 4hJhhh3 rojfly. Ja-манча кеврэлмишди. АллаЬ елэмэсин, бу чаванлара куллэ flajca о HtJnaJapflH? Ахы бунларын ¿олуну кез-лэ]ирдилэр: ата-ана, гоЬум-гардаш... КунеЗдэки сэнкэрэ аз га-лырды. Ашагыдан кэнд ал ичи ними кврунурду. Га-дынларын фэрЗады, ушаг- шиддэтли ¿ериндэ бела ушат-лара квз олурду. BaJarKbi чаван оглан дизлэри уста дуруб тачан ермэнилэрэ атэш ачырды. Саг тэрэфдэн шаггылты кэлди. БэЬмэн caca тэрэф дойду. Автоматын дарагыны тэзэчэ долдурмуш ермэни ону ajara вериб ча-вана тушлады. Бешатылан бош иди. БэЬмэнин: «Jo-o-x!» — деЗиб чэкд^и Ha’paja бу* тун дэстэ чеврилди. О, кэн-чи гучаглаЗыб Jepa ¿ыхлы, куллэ боша чыхды. Ела бу заман икинчи атэш ачылды. БэЬмэн сэндэлэди, езуну дузэлдиб атэш ачды. Ермэни сонунчу депш галхмалы, душмана архадан зэрбэ ендирмэлидир. Кедэнлэрин саг галача-гына умид аз иди. Амма кэндин икид мудафиэчилэ-риндэн бир дэстэ Joлa чыхды. Даглара душмуш галын тар Ьэрэкэти чэтинлэшди-рирди. Дэстэ исэ тэлэсирди. Бэр кечэн сан^э бир писан hэJaтынa бэрабэр иди... .Лол ¿ары олмушду. , Онлар гэфлэтэн ермэни Зараг-лылары ила растлашды-лар. Демэли, душман куне-¿э галхан бутун чыгырлары тутмушду. БэЬмэн дэcтэJэ узанмагы эмр етди. Итки вермэк олмазды. Чэсур командир вэ онун деЗушчулэ-ри душмэни сэрраст ат'эшлэ бир-бир ¿ера сэрирди. Ермэнилэр итки вердиклэрини керуб YЗYjyxapы гачмага башладылар. БэЬмэн ишарэ ила атэши даЗандырды. ' Ким билир, бу дерд илдэ нечэнчи .дэфэЗди башыныи дэстэсини бела дejYшлэpдэн саг-саламат чыхарырды. Бэр дэфэ да душмэнин истэ-¿ини кезундэ гоЗурдулар. ларын    чыгыртысы БэЬмэ- нин ypajHHH узурду. О тэлэсирди. Дэстэ ирэли чан атыр-ды. Бирдан беЗрундэки кол-лугдан арамсыз атэш ачылды. Ьамы jepa Затды. Ани сукутдан истифадэ елэЗиб гачмаг HCTajaH ермэнилэрин икисини БэЬмэн сэрраст атэшлэ jepa сэрди. Учунчу исэ арадан чыхДы. Артыг дэстэ архадан KyHej сэнкэ-ринэ ¿ахынлашырды. ДejYш шиддэтлэнирди. Гызмыш лу-лэлэр    тара дэЗдикчэ буг галхыр, деЗушчулэрин нэ-фэсинэ    гарышырды. Ермэнилэр    элэ кечирдиклэри посту асанлыгла элдэн вермэк истэмирдилэр. Чунки бу сэнкэри элдэн вермэк Ьэлледичи jpJyuiy удуемаг демэк иди. Артыг чиркин эмэллэринин баш тутмаЗа-чагыны дэрк едэн душмэн, атэш ача-ача кери чэкилир-ди. ДejyшчYЛэpимизин кул-лэлэри онларын курэклэрин-дэн дэ}ирди. Патрон тукэн-мэкдэЗди. БэЬмэн бешаты-ланын дарагыны долдурмаг истэди. Ганрылыб ушаглара тэрэф бахды. О, деЗушун эн ¿араглысы узу устэ rapa батды. Башындан елумчул japa алмыш БэЬмэн Мэммэ-дов Золдашларына ез мевге-лэрини тутмагы тапшырды. ДеЗушу даЗандырмаг олмазды. Душмэн езунэ кэлмэ-миш посту элэ кечирмэк ла-зым иди. ДеЗушчулэр езлэ-рини итирмэдилэр. Бир не-чэ нэфэр БэЬмэни чэтин даг чыгырлары илэ кэндэ тэрэф апарды. Галанлар исэ деЗу-шэ атылдылар. Ермэнилэр кезлэнилмэз Ьучумдан ч&ш-баш олуб гачдылар. Кбндэ сохулмуш гулдур-лар KyHejflaKH nyneMjoTna-рын MymajH9TH алтын^а ез ишлэриндэ идилэр. HahajaT, nyneMjoT да сусду. Душмэн иши баша душуб гачмага башЛады. Онлар 6eJyK тэлэ-фатла кэнди тэрк етдилэр. Ахшамадэк давам едэн бу дejYШДэ Б. Мэммэдов вэ Т. Бэширов агыр "¿араланды* лар. Сэмэд Фэрзэл^ев вэ Ислам Arajee исэ гэЬрэман-часына Ьэлак олдулар. Б. Мэммэдову тэ’чили БакьОа . чатдырсалар да. ону хилас етмэ!С мумкун олмады. О кун Сырхавэнддэ Ьамынын богазыны гэЬэр ¿андырды4 Интигам Ьисси тэтиJи сыхан бармаг кими кизилдэтди он-лары: БэЬмэнин вэcиjJэтинэ эмэл олунмалы]ды. Амма.., Кучлу вэ мэкрли душмэн гаршысында Сырхавэнд кэнди кетдикчэ тэклэнирди. Инди Сырхавэнд    кэнди ¿охдур. Лерлэ-]ексан    олуб. Дун]анын бир абад кэндиндэ дэ ермэни ОДгушлары ула-¿ыр. Элбэттэ, БэЬмэн кими огуллар кэндин бу куну учун вурушмурду. . Нэ гэдэр ки, догма обаларымыз ¿агы тап-дагыдыр, икид шэЬидлэри-мизин руЬу да нараЬатдыр. Буну кэрэк Ьамымыз дэрк едэк. Хараба галмыш ¿урдлары-мызын, душмэн тапдагына денэн ©¿лагларымызын кеэу ¿олдадыр. Онлары ¿агы элин-дэн хилас едэчэк икидлэри кeзлэjиp. Мэн ¿азымы БэЬмэн Мэммэдовун тез-тез иш-лэтдиJи бир чумлэ нлэ би-тирирэм: «Олумэ Ьазыр ол-маг да бИр силаЬдыр, сэн бир дэфэ ону ишлэт». Бах о вахт бэЬмэнлэрнмизнн. керпэлэримизин, гыз-кэлин-лэримизин, агбирчэк анала-рымызын, агсаггалларымы-зын, хараба галмыш ¿урдла рымызын гисасыны алачагыг О кун узагда дeJил. ТэЬмасиб КЭНКЭРЛИ, Агдам ра{ону, Гызыллы кэндн. Аерылы cehfor ДУЗ ДАРЫ—КВЗ ДАРЫ Бир вахтдар дешумузэ дв]уб фэхр едэрдих «, тор-пагымызын нефти, газы, дмири, минерал су лары, дузу вар, барж а)агда Ьеч олмаса буидаи етру ¿адлара ал ач-марыг. Бэс инди? Наны ториагымызын сарватдэри? Бу тезлиилэ ту кэнди Jb’hh? Бизи Нахчыааидаиы дуз иэ’дэ-ияяэ елэ бу наракат вэ иикараи суаллар авармыпды. Илк ешнтд^нмиз 1>эсми мэ’лумат бела олду: дуз мэ’-дэнлэри беЬран кечирир. Отэн ил 2 мин тон эвэзинэ чэми 1.590 тон херэк дузу истеЬсал олунуб. — Бунун бир сэбэби одур ки. мухтар республика^ кэ-лэн дэмир ¿оллары бир муд-дэт баглы олмушдур — де-}э Нахчыван Филиз Идарэ-синин директору Фирдовси Бэмидов изаЬ етмэ]э башла-ды. — Ермэни гулдурлар тэрэфиндэн дэмир |олунда терэдилэн тэхрнбатлар нэ-тичэсиндэ дузун сифариш-чилэрэ кендэрилмэсиндэ фа* силэлэр ¿аранды. Нэтичэдэ мугавилэ еЬдэликлэри ¿ери-нэ ¿етирилмэди. Бэтта Азэр-ба]чанын бир сыра шэЬэр-лэринэ даш дуз кендэрилмэ-сн мумкун олмады. Дикэр сэбэб дуз мэ дэниндэн 11 километр аралыда ¿ерлэшэн Батабат дэмир]ол станс^а-сына даш дузун дашынмасы вэ вагонлара >уклэниб ¿ола салынмасы илэ баглыдыр. ИдapэJэ мэхсус олан 1укуну-ез\1бошалдан машынлар учун фонд узрэ бензин, дизел ¿а* начаты. еЬтн]ат Ьиссэлэр алынмасы хе)ли чэтинлэшиб. 11 машынын ¿алныз 4-5-дэн истифадэ олунуг). Бакы илэ элагэ зэифлэ1ио. Баш ндарэ — «Азэрэлванметал» Девлэт Консерни мэ’дэнэ кемэк' кестэрмир. Гоншу Иран эразисиндэн машын-ларла БакьОа кeднб-кэлмэJэ Ьэлэ дэ ичазэ верилмэ]иб. Башга чэтин лик л эр дэ вар. Електрнк енержиси намэрд гоншулар тэрэфиндэн мун-тэзэм кэснлир вэ бу сэбэб-дэн шахталарда иш тез-тез AaJaHbip. Ги1мэтлэрин ли-бераллашдырылмасы да эла-вэ чэтинликлэр    Japa дыб. бтэн ил даш дузун бир тону ну н пОмэти 26 манатдан 32 маната галдырылмыш-ды. Бу илин ¿анварындан онун Ьэр тонуна 124 манат, Йвралын эввэлиндэн исэ О манат rHjMaT го]улуб. Бу Ьесаба мэ’дэнчилэрин эмэк Ьаггы 5—6 дэфэ артыб. Лакни эмэк Ьаггынын артырыл-масы дикэр саЬэлэрэ вэсаит хэрчлэнмэси имканларыны аэалдыб. Демэли, мэ’дэнчн-лэр ]алныз мэЬсулун nijM9-тини даЬа да баЬалашдыр-маг ¿олу илэ езлэрини ¿аша* да билэрлэр. Лакин ги!мэти бундан ¿ухары галдырмага Ьеч чур имкан ¿охдур. Бир сыра алычы тэшкилатлар индинин езундэ мэЬсулумуз-’ дан имтина едирлэр. Херэк дузуну тэкчэ мухтар респуб-лика]а веририк. — Чыхыш ¿олу вармы? Бу суалымыза мэ’дэнин баш мупэндиси Эли Гурба-нов чаваб верди: — Мэ'дэн ¿енидэн гурул-малы, муасир TexHonoKHja тэтбиг олунмалыдыр. Шах-талар чохдан бэри тэ’мир еднлмир: нэ материал вар. нэ дэ аваданлыг. Шахтадан дуз чыхаран електровоз учун Укpajнaja дерд дэфэ кедиб-кэлмишик. Чох хаЬиш-мин* нэтдэн сонра алдыгымыз електровозун муЬэррики ол-ма]ыо. Разылашыб кэтир-мишнк, муЬэррик дэ тапмы-шыг. амма оилмнрэм о ха-раб олса нэ едэчэ]ик? Ахы ири механизмлэрин Ьамысы Бакыда тэ’мир олунур. Нах-чыванда белэ имкан ¿охдур. Билдиjиниз кими, Бакы]а муЬэррик апармаг ге]ри-мум-кундур. Г^мэтлэр артыб. Отэн ил бир манатлыг мэЬ-сула 99 гэяик хэрч чэкир-дик, бу ил исэ 10 гэпиклик кагыз кисэни 70 гэпиJэ ал-мага мэчбуруг. Отэн или зи-¿анла баша вурдуг. Бнр сез-лэ, ги]мэти галдыра билми-рик ки. муштэри гачар, эв-вэлкн сэви]]э дэ сэрф елэ-мир. Виз мэ’дэндэ оларкэн фэЬ-лэлэр кнле]лэндилэр кн. Нахчыван ШэЬэр Тичарэт Идарэси онлары тамам ¿ад-дан чыхарыб. Бу бoJдa мэ’дэнин ¿емэкханасы. чajxaнa-сы ишлэмир. магазасы баглыдыр. фэплэлэрэ нети херэк верилмир. ©¿рэнднк ки, шахталарда чалышанларын xejли Ьнссэсн Нахчыван шо* Ьэриндэ ¿аша)ыр. Онлары Ьэр кун Нахчывандан. Ьэм-чинин Бабэк pajoнyнyн Па-¿ыз вэ Тэзэкэнд кэндлэрин-дэн мэ’дэнлэрэ апарыб-кэ-тирэн беш автобусдан ¿ал-ныз учу шш^ир. Бутун бун-лар исэ фэЬлэлэрин элин!| ишдэн со]удур. Ахы аилэса ни Ьеч олмаса минимум сэ-^¿¿эдэ доландыра билмэJэн фэЬлэдэн Ьанвы ¿уксэ»< мэЬ-сулдарлыг. ^¿фи]]этли иш тэлэб етмэк олар? Сэрдар элидев. «Халг гэзети*инн мухбкрм. Мэн им фикримчэ «МУСИБЭТ ЕСТАФЕТИ» ЬЭЛЭ ГУРТАРМА/ЫБ Заманын Ьеч бнр говгасы мэндэн ¿ан кечмэДО. Тале башыма олмазын ншхэнчэлэр кэтнрнб, 6ojyx cap-сынтылара дезмэли олмушам. Бу Ьагда даЬа ¿азмаг нс-тэмнрэм. Елэ бнлнрдим «муенбэт естафетнм» гуртарыб. Демэ ¿анылмышам. Тале амансызмыш. Догма Бакымда рус имперн]асынын терэтд^и ганлы ¿анвар кунлэрвни кердум. Сонра Малыбэ1лн муенбэти, Хатын Ьаднсэсии-дэя дэ дэЬшэтли Хочалы фачнэси. Мннлэрлэ ушага, го-taja вэ гадына вэЬшичэсинэ диван тутулан, ¿ерлНексан еднлэн шэЬэр... Сон вахтлар «ермэни фа- Вургун. Рэсул Рза, Суле|-шистлэри» ифадэси ишлэдн- ман Рустэм, Эди Вэл^ев, лир. Мэн алман фашистлэ- ЭЬмэд Чэмил, Дадаш Ша-ринин TepaTflHjH вэЬшилик- раллы, Элевсат Садыгов, ha-лэрин чанлы шаЬиди олму- чы Мэммэдов ен 4o6haja ке-шам. Одур ки, Хочалы фачи- диб flejymMynap гаршысында эсини ешитдикдэн сонра де- чыхыш едирдилэр. . Бакыда ¿ирэм:    ВэЬшиликдэ ермэни отуруб «МэЬв олсун...» фашистлэринэ чатан олмаз. Ьазырда кечирд^им cfap- «Ура» демэклэ душмэнэ te-лэбэ чалмаг олмаз. Бу ¿ахынларда бир гэлэм сынты о сарсынтылардан де-    достумла керушдум. Билир- ¿ил. Ьэм дэ мэним ¿ашымда    дим ки (5И« КуН эввэл теле- олан чэфакешлэр учун белэ    Виз^а илэ чыхыш едиб. Лах- фэлакэти кермэк бejYк му-    шь, данышьг тэрзи вар. Ону сибэтдир. ДаЬа нэ аЬ-уф    гэсдэн тэбрик етмэдим. Озу- едиб агламагын xejpи вар,    н.. caxлaja билмэjиб соруш- нэ дэ Ьэмишэ тэкрарланан    Ду КИ( дунэнки чыхышымы сахта пафослу сезлэри ешит-    ешитдин? Чаваб вердим ки, \^ин. Башымызын чарэси-    ешитдим. Бэс ниjэ динмир- ни гылмальОыг.    сэн ьамы бу чыхышымдан Мэн бир агсаггал ¿азычы,    данышыр, — дejэ кускунлу- Ьэм дэ муЬарибэ ветераны    ¿УНУ -билдирди. Она дедим кими бэ’зи мулаЬизэ вэ мэс-    ки,*тэзэ Ьеч бир шeJ ceJлэ- лэЬэтлэрими демэк иcтэjи-    мэдин. Данышмаг хатиринэ рэм. данышырсан. Инчимэ, бир Бирлик! Бу сез дэ чох иш- турк шаиринин ше'рини ха-лэнир. Мэни rbiHaMajbiH. Ан- тырладым чаг бир факты rejfl етмэли-¿эм. Абшерон кэндлэриндэ. хусусэн дэ Рамана, Курдэ-ханы. Балаханы кишилэри-нин данышыглары, инди дэ Нэлэр )ашадыг, Вэтэн учун Кимимнз елдук, Кнмнмиз нитг се1лэдик. РэЬбэрлэр вэзифэдон чы- зырды: «МуЬарибэнин ез rajfla-ra-нунлары вар. МуЬарибэдэ нэинки физики чэЬэтдэн кучлу, Ьэм дэ хусуси Ьэрби Ьа-зырлыг кечмиш Aejyrnny ла-зымдыр...» МаЬир идман усталарыны, Ьэм дэ тэкчэ онлары jox, даЬа агыр сынаглар учун го-румаг, онлары даЬа мэс -ynnjJaTnH, чэтин тапшырыга — десант дэстэлэринэ вэ ja 8n6aJaxa вурушмалара кен-дэрмэк даЬа фaJдaлы олмаз-дымы? Вэтэн хаинлэри амансыз чэзаландырылмалыдыр. Му-Ьарибэнин гануну белэдир. Хочалы фачиэсинин сэбэб-лэри дэриндэн 0jpaHHnM9nH-дир. Мугэссирлэр тапылыб муЬакимэ олунмалыдыр. «Хо-чалылар агыр кундэдир. Онлар ачдыр, opaja вертол-JoT ишлэмир...» Бу сезлэри фачиэдэн эввэл гэзетдэ оху-¿ан Ьэр кэс hajaMaH кечирир-ди, Бэс вэзифэли, canahHj-¿эти олан адамлар нэ душу-нурду? МуЬарибэ вахты архада галанлар 4?6h3ja flajar ол-мушдулар. Эрзаг гытлыгы да варды. Анчаг хусуси ки-табча илэ Ьэр кэс магаза-даы она чатаны аз да олса ала билирди. Бэс инди не-чэдир? Y4 aja ¿ахындыр эЬа-Кунун свЬбэги ff СОНРА КЕЧ ОЛАЧАГ éé ■ ■■ ¿адымдадыр. О заман ajpbi- хан    онлары пислэ|ир- ajpы нэсиллэр арасында тез- ЛЭР- By, гэЬрэманлыг fleJHX. тез ган давасы олурду. Он- Вэ зэн дэ сэЬв едэнлэ чина-лар 1918-чи илдэ ермэни-му- JaT едэни гарышдырырлар. сэлман муЬарибэсиндэ му- Бунлар тамамилэ мухтэлиф вэггэти барышыб шэрт го- мэфЬумлардыр. Нериман Нэ-j>f6nap ки, бир-бирлэринэ ке- римановун вахтилэ сэЬвлэри мэк кестэрсинлэр,    уму ми    олуб. Бу. онун чаванлыгын- душмэнэ гэлэбэ чаландан Дан, тэчрубэсизли/индэн ирэ-сонра душмэнчиликлэрини ли кэлиб. Ьэгигэти баша душ-давам етдирсинлэр. Белэлик- дукдэн сонра исэ Кремлин лэ, мэгсэдлэринэ наил олуб- гурбаны олду. Анчаг о, мил-лар. Вахт кечиб, ачыглары лэт*имизин гэЬрэман оглу, cojyjyö, сонралар интигам ичтимаи вэ cnJacH хадим, алмага да еЬти}ач oлмajыб... коркэмли ¿азычы кими jauia-Узун сезун гысасы, Ьазыр- Jawar. да мухалифэтдэ олан парти- Даглыг Гарабаг чэбЬэсинэ janap, мухтэлиф дэстэлэр Ьэрби чэЬэтдэн Ьазырлыглы араларындакы мунагишэлэ- адамлар кендэрилмэлидир ри у ну дуб ермэни дашнакла- ки, haвajы гыргына ]ол вер- рына гэлэбэ чалмаг    учун    MajaK. Мэсэл вар, Aejapnap, бирлэшмэлидирлэр.    Торпа-    икиди reJp9T jox, гылынч Ja- гымыза, намусумуза    гэсд    шадыр. Бу, 6eJyK Ьэгигэт- олунан ‘вахт мэнсэб,    вэзифэ    дир. анчаг индики вахтда давасы едэрлэрми? муасир Ьэрби техниканын Гарабаг «Ничат» MaMHjja- инкишафыны, меЬкэм инти-тинин сэдри, шайр Фамил замы унутмаг олмаз. ВаЬид МеЬди Агдамда чыхышында Ьэрби рэЬбэрлик олмаса душ-Ьаглы олараг деди ки, Бе- мэнэ гэлэбэ чалмаг мумкун ]ук Вэтэн муЬарибэси ишти- AeJnn. Мувэффэги^этсизли-ракчылары, тэчрубэли Ьэрби ¿имизин бир сэбэби дэ мэнэ забитлэрлэ элагэ сахламалы, елэ кэлир ки, ордумузда кэш-онлардан мэслэЬэт алмалы- фиjjaт вэ экcкэшфиjjaт иш- jbir. лэринин зэиф вэ {арытмаз Телевизи}ада демэк олар слмасыдыр. ки, Ьэр кун ejHH адамлар Бунунла элагэдар бир фак данышыр. чохдан билд^и-    ты rejA етмэк истэ]ирэм миз Ьэгигэтлэри тэкрар едир-    «Нефтчи» идман чэмн]|эти лэр. Аз галыб ки, телевь-    нин дзудо узрэ баш мэшг 3Hjafla Macaöajn олсунлар...    чиси, 28 ¿ашлы РузбеЬ Вэ Бэ’зэн елэ тэсэввур ¿араныр    nHjeea lUymaJa- кендэрмиш ки, онлар мэктэблилэрэ му-    дилэр. О, Дашалты flejym Ьазирэ oxyjypaap. Халг се-    лэриндэ елумлэ уз-узэ кал зу дил пэЬлэвенларынын аг-    ди. Сонра исэ онун ¿ахын зындан душмур. Бе;|э адам-    досгу, самбр узрэ 6ejH9Äxanr ларын бир нечэси ^истисна    идман устасы Рафиг Исма- здилеэ, галан л ары rajHap    ¿ылов Агдам чэбЬэсиндэ душ- негтэлэрдэ í|wiMaJbi6nap.    мэн куллэсинин гурбаны ол- BeJyK Вэтэн муЬарибэси    ду. Бу агыр иткидэн кэдэр- иллэриндэ шанр, ¿азычы вэ    лэнэн РузбеЬ «Идман» гэ- артистлэримиз — Сэмэд    зетиндэ урэк агрысы илэ Ja- ли jar ала билмир. Сэбэби-ни дэ демирлэр. Бэ’зи рэЬ-бэр ишчилэр телевизи]ада чыхыш едиб меЬтэкирлэри кунаЬландырыр вэ онларын ¿агын килосуну 200 маната сатдыгларындан coJyrraH-лыгла данышыр. амма тэд-бир кердуклэриндэн бир сез демирлэр. Kyja белэ дэ ол-малыдыр. Даглыг Гарабагда кедэн муЬарибэ республика naj-тахтында елэ бил Ьисс олун-мур. Нэ Хочалы Ьадисэси, нэ дэ cajcbi3-heca6cbi3 гач-гынлар Зада душур. Анчаг комис]он магазалары, видео-салонлар кундэн-кунэ ар-тыр. Адамын бир ¿ери аг рыЗанда AyHja кезунэ керун-мур. Миллэт дэ улви бир варлыгдыр. Гарабаг агры-¿ыр, аглаЗыр, о, матэм ичиндэдир. Белэ дэЬшэтли кунлэрдэ бэ’зилэри-нин башы кефдэн ajbin-мыр. ички мэчлислэриндэ халгдан, геЗрэтдэн дэм ву-рурлар. Бунлар талеЗин ис-теЬзасыдырмы? Гэзетлэримизин бэ’зилэ-ри Ьеч фикирлэшмэдэн елэ рэгэм вэ фактлар ¿азырлар ки, бунлар Ьэрби сирри ач-магдыр. Бу Ьагда бир тэд-бир кермэк лазымдыр. Му* Ьарибэдэ руслар де^ирдиаэр: «Бошбогаз душмэн учун та-пынтьщыр». Ьэгигэтэн дэ белэдир. Hnja кизлэдэк, ичэ-римиздэ силаЬсатан да вар. огру да. амма ешитмэмишэм ки. онлардан бнри чаза ал-сын. Узу и мубаЬисэлэри, бош сеЬбэтлэри, деди-годуну бир ¿ана rojar. Кечмиш чэбЬэчи лэрин мэслэЬэт вэ KOMajH илэ душмэнэ гаршы ваЬид орду ¿арадаг. Вэтэни элдэн вермэ]эк. Эдалэт Ьэмишэ зэ-фэр чалыб. Суле]ман ВЭЛШЕВ, ¿азычы. Торпага ана AeJapHK, бешик де]нрнк, Вэтэн Aeja-рик. Вэтэн тэкчэ сэрЬэд днрэклэрн нлэ чэпэрлэнмнш, x9pHT9¿9 чеврнлмиш чографн анлаЗыш деЗнл, Ьавасындая, этнидэн, ганындан ¿арандыгымыз, эти нлэ, ганы нлэ бе-¿удуЗумуз вэ ¿ашадыгымыз мугэддэе варлыгдыр. Бу торпага говушанларымызын, бу торпагдан Jараяанларын хатиринэ инди ган текулур, гуроанлар веририк. Бар ¿вида ¿олунда чанымыздан кечдиЗнмнз торпагы башга бнр ¿айда урватсыз ел эм a¿9, саЬнбсяз rojMara Ьаггымыэ вармы? Ьаггымыз ¿охдурса бэс оцда HHja челлэрнмяз, баг-ларымыз, нллэрлэ эзаб-эзнЗЗэтлэ 6o¿a-6ama чатдырдыгы-мыз узум, чаЗ, .тутун плантасаЗалары адамсыэ галыб, архларымыз rypyjyp? Бнлнрнк, вэзнЗЗэт агырдыр, еЬтв-¿ач, гытлыг, баЬалыг, нмканлыларын ннсафсызлыгы, ня-сафлыларын имкансызлыгы, мнллэтнн белэ дар кунундэ гарышыглыгдан истифадэ едиб вар-девлэтннн гануннлэш-дирмэЗэ чалышанларын геЗрэтснзлиЗи адамлары сыхыр, ишлэмэк нстэЗэнлэрн дэ руЬдан салыр. Республика *®нд тэсэрруфаты вэ эрзаг иазириннн муавннн Ингилао ШЭМШЕВЛЭ сеЬбэтимиздэн керэчэкенниз ки, оз ку-наЬларымыз, езумуздэи асылы олан сэбэблэр дэ чохдур. — Республикамызда ¿аз тарла ишлэри башланыб. Илк бахышда нгтисади тэдбир кими керунэн бу ишии чох муЬум CHjacH эЬэмнЗЗэти дэ вар. АзэрбаЗчанын белэ агыр вэзнЗЗэтиндэ бнр аздан эрзагсыз гала билэрик. Аг-рар-сэнаЗе саЬэмиз Ьансы Ьазырлыгла ¿аз кампаниЗа-сына башлаЗыб? Чэтннлик-лэр даЬа чох Ьансы саЬэлэр-дэ езуну кестэрир? — БаЬар эрэфэсиндэ биз бир дэфэ бу барэдэ даныш-мыш, ]аз тарла ишлэринэ Ьа-зырлыгын вэзнПэтиндэн, ке-рулэн тэдбирлэрдэн сеЬбэт ачмышдыг. Аз вахт крчсэ дэ чох mej дэЗишиб. Мэн илк невбэдэ сэрЬэдЗаны pajonna-рымызда душмэн Ьучумла-рына мэ’руз галыб ата-баба ¿урдларыны. тэсэрруфатла-рыны, мал-гарасыны тэрк едэн. кунаЬсыз jepa гыры-лан, эзаб чэкэн гардаш вэ бачыларымызын B93Hjj9TH-ни, Гарабагын даглыг Ьис-сесиндэ азэрбаЗчанлылар ja-majaH эразинин хеЗли дарал-дыгыны, деЗушлэр KeTMajaH раЗонларымызда ишин нор-мал аЬэнкинин позулдугуну нэзэрдэ тутурам. Билирси-низ ки, эн нумунэви Ьазыр-лыг белэ ишин ¿алныз бир тэрэфидир. Эсас мэсэлэ нэзэрдэ тутуланлары Зуксэк сэвиЗЗэдэ haJaTa кечирмэк-дир. Республиканын муЬарибэ вэзийэтиндэ олмасы, тэчЬиэатын кунбэкун пис-лэшмэси дэ аз рол о}намыр. Адамларда сустлук э^элэ кэлиб, аз-чох ишлэмэк истэ-¿энлэрэ дэ немэк едэн, нс-тигамэт верэн ¿охдур. PajoH ичра ЬакимиЗЗэти башчыла-ры ja3 тарла ишлэринин тэш-килинэ кенулсуз Занашыр. республикада чэрэЗан едэн ичтимаи-сиЗаси Ьадисэлэрин Ьансы истигамэтэ тушлана-чагыны кезлэЗирлэр. Тэ-сэрруфат рэЬбэрлэри ез сэ-лаЬи)Зэтлэриндэн, нуфузла-рындан, имканларындан 6а-чарыгсыз истифадэ едирлэр. Белэлэри баша душмурлэр ки, бутун вэзиЗЗэтлэрдэ белэ ¿алныз бир мэгсэд дэЗиш-мэздир: эрзаг еЬтиЗаты тэ -мин олунмалы. арханын иг-тисади гудрэти меЬкэмлэн-дирилмэли, эЬали]э черэк ве-рилмэлидир. Ахы бу кун ишлэмэсэк сабаЬ, о бири кун ермэни тэчавузуну дэф елэ-сэк дэ ачлыгдан, фэлакэтдэн ¿аха гуртара билмэЗэчэЗик. Шэхсэн мэн нэ ¿енилэшмэ-нин. нэ дэ мустэгиллик ¿о-лунда инкишафын элеЗЬинэ-¿эм. Амма сиЗасэтчилэр си-]асэтлэ, ганунверичи орган ганун вэ истигамэт вермэк-лэ, кэндли торпагы экиб-бе-чэрмэклэ мэшгул олмалы-дыр. Кэнд тэсэрруфаты ищ-чилэримиз бу агыр илин мэН-сулу учун индидэн чалыш-малыдырлар. НазирлиЗимнз чэтинликлэрэ бахмаЗараг му-эЗЗэн ишлэр керуб, Мэсэл эн, ¿азлыг биткилэр экини учун лазым олан тохуму тапыб. ЬазырлаЗыб раЗонлара кен-дэрмишик. Техника, еЬтиЗат Ьиссэлэр сарыдан да кучу-муз чатана кемэк. едирик. Лакин ¿ерлэрдэ Ьэрэкэт ¿ох-дур. РаЗонларда тохумун паЗланмасы башлы-башына бурахылыб. Бу ишэ вэ дикэр тэдбирлэрэ Ьазырлыг ¿а-рытмаздыр. Бир сыро тэсэр-руфатларын малиЗЗэ чэтин-лиЗи езуну кестэрир. Онларын тохум аЛмага белэ пулу Зохдур. РаЗон бан клары ссуда вермэкдэн имтина едирлэр. Елэ тэсэрруфатлар вар ки, чамаата беш аЗдыр эмэк Ьаггы вернлмир. Республика Банкы мартын 1-дэк кэнд тэсэрруфаты иш-чилэринэ чатасы 472 мил-¿он манат эмэк Ьаггыны лэн* киднр. Бутун бунлар бэс де-¿илмиш кими гиЗмэтлэр дэ артырылыр. Тэсэввур един, заводлар полнетилен epTyJyH тонуну 60—70 минэ сатыр* лар. палбуки эввэллэр бу гэдэр полнетилен учун 3—4 мин манат верирдик. Отэн ил тэсэрруфатларымыз дизел ¿аначагынын Ьэр тонуна 145 манат верирдиеэ, инди о, 2 мин 368 маната баша кэлир. Ленэ баЬа да тапсаг. дэрд ¿арыдыр. Бундан да Ja-рымамышыг. Баша душэ билмирэм ки, нефт мэ’дэн-лэринин устундэ отура-отура ниЗэ ¿аначагдан бу гэдэр кор-луг чэкирик? Фурсэт душ-мушкэн, республика Милли Банкынын, агробанкын рэЬ-бэрлэриндэн. елэчэ дэ ди-кэр тэшкилатларын башчы-ларындан хаЬиш едирэм ки, кеч дэ олса кэндэ гаЗрыны артырсынлар, • ¿эгин билсин-лэр ки. бэла биздэн етуб он-лара дэЗэчэк. — БэдхаЬ гоншуларымыз-лв сэрЬэдлэрамнз ¿уз аяло-метрлэрлэ, демэли, мня Ьек-тарларла олчулур. Ьэмнн торпагларда деЗушлэр кет-диЗаядэя экин-бичнн вша да* ¿аныб. Мумкунсэ деЗжн, нэ гэдэр белэ саЬэмяз вар? Итн-рялэя мэЬсулун ¿еряня долдурмаг учун Ьансы тэдбнр-лэр керулур? • — 1988-чи илэ кими Даглыг Гарабаг Ьэр нл ¿уз мин тона ¿ахын тахыл вэ узум, 10 мин тон дан чох картоф вэ тэрэвэз верирди. Ьэлэ эти, суду, ¿умуртаны, Tojy-гу демирэм. Мэ’лум Ьадисэ-лэрдэя сонра- ез торпагымы-зын мэЬсулунун бир гра-мыны да ала билмирик. Эс-линдэ. торпагдан Ьеч онлар да истифадэ етмирлэр. Инди мэЬсулундан фаЗдалана билмэдиЗимнз саЬэлэр артыб. Тэкчэ Агдам раЗонунда 34 мин Ьектар экинэ Japap- рини долдурмаг учун MyaJ-]эн тэдбирлэр Ьазырланыр. Мэсэлаи. бу ил деЗуш кет-мэЗэн раЗонларымызын истеЬсал планлары артырыла-чаг. — Ермэнистеяла сэрЬэд раЗояларымыэда, Двглыг Га-рабагла гоншу тэсэрруфат-ларымМзда фермалар тала яыр, сурулэр Ермэнястана дашыныр. Тэхмнян Ье-саблвмаЗв керэ . тэкчэ сэрЬэдЗаны рвЗонларымызда бнр мял ¿он баша гэдэр ^ал-rape тэЬлукэ алтыядадыр. Вар нечэ а] эввэл сэЬбэт замены яазярляЗнмязяя мэс-ул яшчялэрнндэи барана бу барэдэ суал верэндэ база дэ архаЗын салды кя, лазымя тэдбярлэр керулур. вахтын* дан эввэл чамааты горхут-мага дэЗмэз. Инда аэрурсу-нуз, чвмввт кэляб, сурулэр, фермалар душмэнэ гясмэт олуб. Устэляк, этраф pajoH-ларымызда да ¿ем чатыш-мыр. Бнр аздан сурулэрямаз Кэлбэчэр вэ Лачыя даглары- бир Ьнссэсн Ьэмин pajowiap-да мэскэн салыб. Бу мэгсэд* лэ онларын гуввэсиндэн истифадэ етмэк олар. ШэЬэр-дэ галан ларын ишлэ тэ’мин олунмасы исэ назирлиЗими-зин сэлаЬиЗЗэти харичиндэ-дир. Ачыгы. инди памымы-зын Зеканэ мэгсэди Ьэмин адамлары тезликлэ «з тор* пагларына. ез тэсэрруфатла-рына гаЗтармагдан ибарэт олмалыдыр. Сонра бу проб-лемин Ьэлли учун иллэр лазым кэлэчэк. Биз дэ респуб-ликанын ¿ени рэЬбэрлиЗин-дэн чох шеЗ кезлэЗирик. —---------эЗэн    „ хэркян ДеЗушлэр кетмэЗэя ра-¿ояларда ¿араямыш хэркян вэзяЗЗэтяя бнр сэбэбя дэ Заз лы торпаг. 19 мин баш гара-мал, 120 мин баш да вар вар. Ьэр ил Агдам тахылчылары 100 мнн тона З&хын мэЬсул верирди. Бу кун сэрЬэдЗаны раЗонларымызда тэхмннэн ики Зуз мин Ьектардан чох саЬэ, елэчэ дэ мннлэрлэ мал-rapa тэЬлукэдэдир. Инди бу саЬэлэрдэ демэк олар ки, эсаслы ]аз тарла ншлэ-- ри керулмур. Бошлугун 3е' на, ¿а)лага кетнэлядир, вэзнЗЗэт нечэ олачэг? . Ьеч олмаса инди эмали тэдбнр-лэр корулурму7 — Бу саЬэ илэ назирин дикэр муавини Агаш Бахы* шов ¿олдаш мэшгул олур. Елэ билирэм о, сизэ даЬа дэгиг вэ этрафлы ме’лумат верэ билэр... — СэрЬэд раЗонларымыз-дан, Даглыг Гарабаг дан дя-дэркня душэнлэрян бнр Ьяс-сэся шэЬэрлэрэ ахышыр. Онларын енсэряЗЗэтн вэядлядяр. Еа-ешяЗнядэя, тэсэрруфа-тыядак ajpu салынмыш бу адам ларын пнлэ тэ'мнн олунмасы, Jena да торнагла мэшгул олмасы учун Ьансы тэдбирлэр нэзэрдэ тутулур? — Sajar етэри дэ олса де-диЗим кими, паЗызда нтирэ-чэЗимизин ¿ерини долдурмаг учун раЗонларын истеЬсал планлары артырылмалыдыр. Амма езунуз дэ ¿ахшы би-лиренниз ки. деЗуш хетмэЗэи раЗонларын озу дэ муЬарибэ шэрантиндэ ¿ашаЗыр. Проб-лемлэр чох. имканлар исэ аздыр. Инди дидэркинлэрин тарла ншлэряння гызгын вахтыяда кэядлн тэсэрруфат-ларыяыя ¿арадылмасы мде-¿асыяын ортаЗа атылмасы нлэ баглыдыр. Бнлнрнк, фэр-маи кечнкднрялнб, субЗектнв вэ обЗехтяв экхэллэр чвма-аты наразы салыб. Бэс инди нечэ олсун, кэндли торяаг ястэЗяр, ячтнмая тэсэрруфат* ларын ншн позулур. — Бунунла элагэдар Оиэ-дэн дэ кемэк истэЗирлэр. Бэри башдан деЗим ки, ишин белэ гызгын вахтында структур дэЗишиклиЗи Ьамымыза З&лныз мане ола билэр. Амма. умумиЗЗэтлэ, бу идеЗа чох гиЗмэтлидир. Мэним фикримчэ, тэсэрруфэтлар арасыида фэрг го1мадан тор^ паглар кэндлилэр арасында, даЬа догрусу. ону бечэрмэк истэЗэнлэр арасында белуш-дурулмэлидир. Ьэм да оу иш эн кечи фэрман чыхандан 10 кун сонра ЬэЗата кечирил* мэли иди. Инди белкуЗэ баш-ласаг Ьамымыз' »ЛирэчэЗик. Ьэлэлнксэ ичтимаи тэсэрру* фатлары дегытмадан онларын тэркибиндэ фермер тэ-сэрруфатлары ¿аратмаг. онлары техника илэ тэ мин етмэк даЬа мэгсэдэуЗгундур. Билирэм. Зерлэрдэ бу ишэ мане олурлар. Амма ьамы дэрк елэцэлиднр ки, бу га-.нунауЗгун бир просесдир вэ бутун манеэлэрин эксинэ олараг, кеч-тез ЬэЗата кечэ-чэк. СОЗАРДЫ: Чэвабсыз гадая еуадла дикэр нааяр My-Д. Бахышова мурачяэт етднк. О дедн я. суру-лэряя вэ фершадарыя реснублннанын ячэрнлэриэ ко-чурудмэсн вэ ¿ajaar проблема нлэ элагэдар иуэИэя тэд-бярлэр аэрулур. Элавэ да етдн я, бу Еагдв Ьэлэлнк мэтбувтда jñaÜMaca ¿ахшыдыр. душмэн jurjyr душэр. Лэн ¿ахшы, баз дэ еЬтаЗатлы олмагыя тэрэфдэры 1)ыг, амма ■а гэдэр? Назям ЭЛИХАНЛЫ, Чаяяд ХАСПОЛАД. «Халг газета »яви мухбнрлэрн.  --    “«■    *»    "V* njap муасир телефон аоаратларк ил* мэшЬурлапмчиг. Елеатроя eJjHiarлар беш чешиддэ мнироиалкул]аторлар, бар дэ «Пшиеоиии. ----- --------ж-    Inpi електрон нндексаснЗалы автомат телефон аналомвЗалы, тлары — бунлар Камча бул- дтр заводу куя )еяя мэЬсудларыдыр. ИстеЬсала бу аЗдая башлаяачаг, нлшн сояунадэк 10 мнн эдэд ашфат бурахылачаг.    MiliB А imma телефон чнЬвзлжрьнм баш лнтролог Галяб АбдуллаЗен вэ баш техяолег    и£пт    ЗеЗналабдяЗея ншлэЗяб Ьааырлэмышлар. Фото Ршфшг Салмавовукдур ;