Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 31, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ si март iwi-«. ил. м* 64ШИН ХАЛГЫ АЛДАТМАJAr лэр, фа“".рР«.всы™'ь2г™ «^1Иетм«*С^л^лвк    ДР    «*» ^имаз'^Нинд^4—= 3,St сына мусбэт тэснр квстэряр. лакни эдалвтснз те w» ^    вердикдэ адамлары .тэнгид вэтвчасв сун'н кэрмталяк    ,Ja- «Вэтэн» гээетияин «Умид- етмэк. дузкун J<m кестэрмэк маг ола билвр. Эдалвтснз тэнгид ]шв эсаслаш-р.    6v3Y сь1Нды» мэгалэ- Ьэм шэхсин езунун, Ьэм дэ лая исэ дннл^эн учун тэЫирдирсэ, се^эн учуй икнгат сиапикМЧ^«ДЫ;бИми3дэн чаваб-h олдугу иш cahacH- тэЬгирдир».    , нискилли бир суал нечди: нин, бутевлукдэ 49MhJJ9THh Али Советин Je«« сэдри    э^л^бузу^'сьшма^ыГн    Республикасы Лагуб Мэммэдов "“ «ундэн    ^п^ес™1ИЛ ¿э    „умкирэ    сэбЗ&ни АХЧ Али Мэчли-    Али Советник сэХри халга телевизи]а илэ чыхышында ншлэри    невбэти    ичласынын    мурачиэтонда. телевиз^а вэ ЭМИН етмишди ни, печ бир едирлэр.    аргтямпл    кечиоилмэсиндэ ке- мэтбуатдакы чыхышларын- тэ^иглэрэ табе олма]ачаг.    парадам артыг    рэнк    ал-    ^дамда нечирммэотда^    д£фДлэрлэ билдириб ки, чалышачаг ки, бундан сонра    маз» мэгалэси исэ    ади    _у¿0ы сон 4 илдэ КэркичаЬан-    демократи}анын, мустэгил- кунлэримиз cHjacH чэкишмэ- Ге]бэтиндэн    бир    mej . р    хочалыда    ли}т, там азадлыгымызын лер кирдабында кечнэсин.    ^4H“^fF,y^yH уч$ -рэФдар^Ьеч бир бло-„жж "s, яйгмерж ggrajgw глп-АГœ» Та    s«ce    g    £»£ Sfà ja. мэгалэлэр дэрч олунмага лэчэ|и j аур дщтэти Чэлб ми? На вахта гэдэр башгасы- лэ бирма^налы шэкилдэ (жл башлаяы    сдир. Анчаг республикада эн ^кврду^    етди)и п£ограмдан 'кэнара Халг тэрэфиндэн севилэн, али елм очагы cajbuan БДУ р р- 'J адымыза чыха- чыхарса, демократи]аны по- охунан бэ’зи мухалифэт гз- нун досенти    ЛЛ**Ф"" Р^Д aFa гара де]иб дурача- зарса, Ьэрэкэтлэриндэ гусура зетлэри бир сыра }азыларын- олкэлэрин ^уттэфиг ,    *    (длла|^ Сэнэ рэЬмэт joл верэрсэ, бу Ьалда ону да тэнгиди тэЬгирлэ эвэз учуй анчаг ejHH Д1® ^ajpar £ласин 6eiYK Сабир!)    чидди тэнгид едэн мухали- едиб, девлэт сэви))эсиндэ га- алтында бйрлэ1^э1ини .    Тэкгаоа ]ол версэк дэ. бир Фэтэ )алныз вэ )алныз г тэ- бул едилмиш гэрар вэ га- jap тутмасы тээссуф Ьисси Тэк^^ве^эк^^р    едэрик    0зу    дз ¿рзу нунлары. дeJилмиш мурачи- Д°ГУРУР*    *    ,    н    ки    мызы A3ap6aj4aH дилинин едэрик ки, сэдрин негсанла- зти тэЬриф е®эР®к ачь'^“у    пи” Советин    сэдринин теле-    зэнкинли]индэн бэЬрэлэнмэ]э    ры вахтында кестэрилсин. кар haAjaH Ja3aHAa халгы    Али    Советин    сэдринин т    чагырырыг. Го! онлар    «тэса-    онларын гаршькзыны алмаг чашбаш салмага чэ)тд кестэ- BH3Hja илэ чы^шына д - дуфИ адам» вэ «адамын тэ- учуй эмэли тэклифлэр верил-рирлэр. Бу, онлара баш уча- гэтлэ гуж *см^ ^нки ^Фифиад^лмэси>) ^офЬумла- лыгы кэтирмир.    о у * i кммэк» мэЛИум- рынын арасындакы фэрги jepH кэлмишкэн, бир мэ- «Азадлыг» гэзети Ъэ-мишэ    ип-бириндэн    а]ыра    баша душмэ)э гэдэр савадла- сэлэ барэдэ дэ. Сон вахтлар мубариз Ja3b^apbi илэ сечи-    -    Р    ^    бкшга чур H3ah    Рьшы артырсынлар.    Сонра    мэтбуат сэЬифэлэриндэ. хусу- либ, эн чох охунаи гэз^0лмур    Эк эр мэгалэ    мэгалэдэ кестэрилир    ки, J.    сэн дэ взуну мухалифэтчи римиздэндир Анчаг о >    :    ф    ^спубликада    али    Мэммэдовун намизэдл^и эв- cajaH гэзетлэрдэ девлэт сэ- бир^    Липина    10    вэлчэдэн музакирэ едилирди ви]]эли мэсэлэлэрин, рэЬбэр- ТЭКЗИБэвэзинэ сон немрэлэриндэн пттиЖи прспубликала али iwwnoMWBj«  ------ ----    -- cajcm I    vo- , m я    „    P пм пч?гла?ынланбиринэ 10 вэлчэдэн музакирэ едилирди BHjJaJIH МЭСэлэлэрин, рэЬбэр- Гурбан Мэммэдов>н    илпэн    Чох муддэтдэ рэИбэр- (тээссуф ки, муэллифлэр бу- л^ин ajpbi-ajpbi узвлэринин сэдр элчэк атыр»    J    етмиш ликэр алим Ъэм- »Ун парада музакирэ едил- фэалииэтинин тэИлилини вер- .Элчэк карыны «тэсадуфи адам» ад- *1« «SVSKSiM: мж «ир нев даб душуб. Бу- «/.'•а« ».«к    ----    -    ртмиш    пикэо алим Ьэм- нун парада му «ми»    фэали1^этинин тэплилини вер учуй бела jaA башлыг сечмэ    .    ^    адам»    ад.    ahJhhh кестэрмирлэр). Бу бе- мэк бир нев Д01б дуШуб. Бу си тээссуф доррур ^Элчэк    52Спубля-    лэ идисэ вэ J. Мэммэдов пар- на пис бахмаг олмаз. Пис атмаг» A33p6aj4aH халгынын ла“А“РЬ1рса^ о ^ ре У^^ ламеНтдэ эле]Ьииэ чэми 10 олан чэЬэт будур бу мев. нэ адэт-эн энэсиндэ олуб с    .    мапагландыгы-    сэслэ бу вэзифэ)э сечилмиш- зуда )азанларын алтында «то- дэ бу ифадэ дилимиздэ и - IIIV6ha етмэк ^?азым ко^ сэ- буна пахььплыг етмэк jox, лэбэ», «вэтэндаш», «сагы-лэдилиб. Бу эн чох руслара    у    *    анчаг севинмэк лазымдыр. ЧЫ)!> «фэИлэ» имзалары ду- аид адэт олуб, кечмишдэ    &„ИГИЯ1ЫНЬ1 кестэомэклэ    Мэгалэдэ кестэрилир ки,    рур ИЦ1 0 jep8 чатыб Ки,    гэ- хырда деди-году устундэбир^    МЙГ    «    A    j    «он у и Ьэлэ беч нэ етмэмиш зетлэр мэктэблилэри дэ ез- бирини тэЬгир ед|^ Ауелэ    нифа]    гэзетиндэ дэрч    «мэним халгым» Aeja мура-    лэрш1э муэллиф сечирлэр. чагыранда кара1капивд L.tvHa    «Îvhmv^    «Мухалйфэтэ му-    чиэт етмэси 'Jaxniij тэсир    Ьалбуки деВлэт сэви]1эли лэ мэгалэни ¿азмагла    уяпмгЬатп» мэгалэсинлэ ja-    багышламыр». J. Мэммэдо-    проблеми пешэкар политолог- cHjacH хал г а займа г ис^э|он    хал. ф д    1    ермэни    ВУН бир вэтэндаш, бир алим,    лар Ьугугшунаслар, игтисад- Гурбан    Мэммэдов о] ез    д    Ра у гаршыСында ачиз    биР депутат ними ез халгы    ЧЫлар, халгын jaHbiHAa    сезу лимиздэ буну эвэз едэчэк тэчавузу^ гаршысында ч^ уцун нэ ишлэр керДУ)У мэИз кечэн ЗИ]алылар шэрЪ етсэ- сев ахтармаг уч\н тэ.^ОД    1ппляпла    е^тиоаФ едир» халга jaxmbi мэлумдур, ди- лэр    МЭнтиги    керунэр a3HjjaT чэкмэсин, ч^нки    SRRÌaa 6v баоэдэТагуб Мэм- КЭР тэрэфдэн исэ Иэр бири- бу ^алда йизли имзалар- Советин сэдри или кундэн    е6цу    вахРтАЬечКимэму-    мизин ез халгы на «мэним ла> т*эхэллуслэрлэ чыхыш ет- нэинки    АХЧ-]э «элчэк    ат    мэдов печ вахт, печ ким» \    \атгым» де!э мурачиэт етмэ-    рЬти1ач галмаз мыт»,    эксинэ, Эбулфэз    Ел-    саЪибэ вермэмишдир. 0зун-    ?аЛ^”гУ ¿РДЬФ вэ бунун    M3Je ДЭ ehTHja4 ГаЛМа3< 4H6aja мурачиэт едэрэк ону    дэн нэ исэ у^ду.рмагла дискус-    J    i    у J *    Бу материалы гэзет cahH- CHjacH эмэкдашлыга чагыр    CHja ачмаг истэ]эн муэллифэ    J    мэгалэдэ муэллифлэр    фэсинэ чыхармагдан мэгсэд мышдыр.    бизим ермэни тэчавузунэ У 03 CHjacH чаЬилли Али Советин сэдрини Ьэдэф «Миллэт* гэзетинин «По- мэруз галмагымыз тэзэ мэ- р дкестэриб бела бир фи- кетурмуш муэллифлэрлэ популизм хэстэли]и» мэгалэси лум олур?! Joxca «М. И.» ар- J    сурурлэр:    «Т. Га- лeмикaJa кирмэк. гатыгыи нин муэллифи исэ билмэли-    тыг бизим ермэнилэр узэ-    ^Р    0^Ээбулфэз Елчибэj. h.    аг вэ ja rapa олдугуну субут дир ки, J. Мэммэдовун чы-    риндэ там гэлэбэмиздэн ра-    ,    *    ’ Е мэммэдов, haT-    етмэк де)илдир, мэгсэд )ал- хышында oлмajaн чумлэлэ-    порт ja3Mara Ьазырлашыр.    0ли]ев кими maxcHjjar-    ныз ондан ибарэтдир ки, сари онун адына чыхыб, сонра Сонра муэллиф сезунэ д -    * j мэммэдов нечэ pah- дэ бир Ьэгигэти муэллифлэ- бунун тэЬлштнэ кечмэк Ьеч вам едэрэк рэИбэршф мэс-    •    фИкриндэдир?».    рэ вэ гэзетлэрэ хатыртадаг: бир эндаз^э сыгмыр, етика лэЪэт керур ки Курчустан    халгы-    тэнгид гэрэзли jox, o6jeKTHB дан кэнар ишдир. Муэллиф вариантындан бэЬрэлэнэ . ла]игли огуллары тэк вэ эдалэтли олмалыдыр, ÏJ. Мэммэдов, 1ерли прези- Курчустан си^сэтиндэн б ah- ныи'    J    он.    башанмыш ишлэрин, нэзэр- дентлэрлэ «денуш }аратмаг» рэлэнмэкми лазымдьф? Ахы оу ш    JQ;lMajaH    мин.    дэ тутулмуш тздбирлэрин ha- фикрини езундэн у]дурмуш. с^асэт конкрет    лэрлэдир. влкэ^ рэЬбэрлик ]ата кечирилмэсинэ хидмэт чыхышда oAMajaH бела haA- лэтдэ кедэн ^имаи-си]аси ^    ^ вэ Ja дикзр гру. етмэлидир. ]анлары ja3Mawa ез чылыз- просесл0РДон.    у    ру    пун> шэхсин HCTajH, мизан-тэ- бэ’зи муэллифлэр куман лыгыны субут етмишдир. г^ыгы^ричи вэдах^и си илэ де^л КоНституси- етмэсиНлэр ки.73-74 илдэ Сонра муэллиф кестэрир тэсирлэрдэнi асылыдыр^ hop    халг    тэра.    р    6утун    негсанла- КИ, Л. маммадовун Агдам СЭ- бИр дввлатин    буиэ Ja дикар гечилир ........ 2_3 h^ì3V эрз„„да ис- Фввралын 26-да ахшам Азэринформ Хочалыдакы вэзиjjэт барэдэ Анэ’лумат ]а]мышды. Азэринформун Ьэмин мэ’луматда бирбаша истинад етд^и информаси]а республика Дахили Ишлэр Назирл^и тэрэфиндэн Ьа-зырланмыш илкин инфор масиЗа иди. Материалы о вахткы дахили ишлэр нази-ри Т.. Кэримов шэхсэн езу имзаламышды. Бунунла бела бир сыра кутлэви информа си]а • ’ васитэлэри хэбэр вер мишлэр ки, ку]а Ьэмин мэ -луматын мэнбэ}и республика президентинин мэтбуат хидмэти олмушдур. Мэтбуат хидмэти буну тэкзиб етмэк вэ изаЬат вер-мэк учуй мувафиг мэ лумат-ла чыхыш етмэ]и лазым бил-мэмишди, чунки Бакыда вэ Москвада хочалыларын иш-тиракы илэ кечирилэн мэтбуат конфрансында мувафиг сэнэдлэр тэгдим олунмушду. Мартын 24-дэ Aзэpбajчaн Республикасы Али Совети-нин февгэл’адэ сесси]асын-да чыхыш едэн Jeни дахили ишлэр назири. халг депутаты, АХЧ идарэ »^’этинин узву Т. Эли]ев ичтимаи]]эти нараЬат едэн суалЛара эт-рафлы чаваб верди. О, сес-cиjaдa бу барэдэ деди ки. мэн назирликдэ информа-си]а узрэ коопераси]а ач-мыш идарэ рэисини ишдэн чыхармышам. О. инфopмacиJa вермишди ки, Хочалыда миндэн артыг jox. чэми ики адам 11элак олмушдур. ку]а ора^а вepтoлJoт кендэрил-мишдир. Инди о дejиp ки, ачлыг е*лан едиб. Инанды-рырам сизи. бундан сонра белэ ачлыг е’лан едэнлэр Ьэ-лэ чох олачаг! Дахили Ишлэр Назирл^и рэЬбэринин бу рэсмн бэjaнa-ты 1шр ше]и ез ]еринэ го-jyp. Ьэмин мэсэлэ илэ баглы сонралар мejдaнa чыхан Je-ни верс^алар. • о чумлэдэн Азэринформун верс^асы (]ери кэлмишкэн, Акент-лиjин сесси]а Ьаггында рэс-ми Ьесабатында Т. Эли]евин чыхышындан мэЬз Ьэмин су-жет кэсилиб атылмышдыр) тамамилэ Jepcиздиp вэ меЬ-тэкирлик характери дашы-]ыр. > Азэрба1чан Республикасы Президентинин Мэтбуат хидмэти. ки, J. Мэммэдовун Агдам со- оир Д9ВЛЭТ”Н ^ ^    финдэн    гечилир.    ¿¿¡"2—3    Ьэфтэ эрзиндэ ис фэри вахтилэ Мутэллибовун. мэгамда anapAbi^^CHjacoT,    Q ^    галды муэллифлэрин    pah Вэзировун сэЬв аддымлары- тут дугу joji д.. р У    кулунч    суалына: «J. Мэммэ-    бук: дики,’ истэр кэлэчэк poh б эр-    илэ    «Даглыг Гараоаг кеспуо-    ¿Г7 рЬти1ачы 1оХДУр. Jamaja- Кэлин,    бир гэдэр    Ьевсэло 1Э1ЖН халг ичинэ чыхмасы    ликас^» арасында данышыг-    ha J    ли 0лаг,    ишлэмэк,    езумузу нэ вахт дан вэ Ьансы мэмлэ-    лар    апарыларса. бунун нэ    Рд„ы р р бунлары    да    демэ-    кестэрмэк    учуй бир-бирими кйда пйс Ьэрэкэт са]ылыр?!    ила    нэтичаланэча!« барада    ^ Ахырда оунла^    да    ^ M0hj]9T    верэк Ьамин гэзетда .Душманлэ    Тэнгиддэн    чакинмэк    лазым ез дилиндэ данышмалы» ма- лиф мэтбуаты иад^ди    Лакт)    Тэнгид    тэн галосинин муэллифина исэ Р»М"    президенти    хатиринэ олмамалыдыр. 06- билдирмэк истэрдик ки. оу* п^« Г,ан тэрэфиндэн JeKTHB, эдалэтли, умуми ишин тун елкалэрда парламента Тер-Пет^с)ан тэраф д    олан    халгын    гуручу- Азэрба)чан Республикасы Али Советяинн мэтбуат мэрказн. ФИНЛАНДША АЗЭРБАтНЛА ДИПЛОМАТИИ МУНАСИБЭТЛЭР 1АРАТМЫШДЫР ЬЕЛСИНКИ, 27 март. Финланди]а Телеграф Бу. росу (ФТБ) хэбэр вермиш-дир ки. ФинлаИд^а Азэр-6aj4aH, Гыргызыстан вэ Ер-мэнистан илэ нота мубади-лэси етмиш вэ дипломатик мунасибэтлэр JapaTMbiai-дыр. Ь9Р ЧУМЭ KYHY... Ьэнчэнин баш санитар Ьэ* КНД1Н Эли Аббасовун мэ'лу-маты шэНэр Советы pajaca* heJ'aiHHHH узвлэри учуй кез-лэнилмэз олду. Чэми у1* Ьэф-тэ эввэл кил*торпаг комбина-тынын (кечмиш алуминиум заводу) директору Камал Иб-раЬимов paJacaT hej’aTHHHH ичласында чыхыш едиб бил-дирмишди ки, haeaja атылан зэЬэрли тозун мигдары ha-JaTa кечирилэн тэдбирлэр нэ* тичэсиндэ кэскин шэкилдэ ашагы душмуш вэ онун минимума ендирилмэси учуй бу-тун гуввэлэр сэфэрбэрли)э алынммшдыр. О заман советин сэдри Чинкиз Садыгов да севинчлэ paJacaT    hej'aTH адындан директора миннэт-дарлыгыны билдирмиш вэ тэклиф етмишди ки. ону ишиндэн-кучундэн а)ырыб hop Ьэфтэ pajacaT hej’aTHHHH ичласына дэ’вэт етмэсинлэр. Демишди ки. таки иш кет-син. иллэрдэн бэри Кэнчэ эЬалисини танка кэтирэн бу тозун гаршысы алынсын. PajacaT Ье)’этинин узвлэри дэ директора инанмыш-дылар. Амма инди мэ’лум олурду ки. санунчу сеЬбэт-дэн сонра комбинат да зэрэр-ли туллантыларын мигдары нормадан уч дафэдэн дэ чох* дур. Бу епиэоду тэсадуфэн мисал кэтирмирэм.    Чунки сон вахтлар Канчэ    ШэЬэр Халг Депутатлары Совети pajacaT hej’aTHHHH hap Ьэф-тэнин чумэ кунлэри кечирилэн ичласларына муиасибэт мухтэлифднр. Бэ’зилэри де-jHpAap ки. Советин pajacaT hej'aTHHAa елэ мэсэлэлэрэ бахылыр ки. бунлар билава-сита шэЬэр вэ pajoH ичра ha-KHMHjjaTH апаратынын иши-дир вэ чох заман бнр-бирини тэкрар едир. Башга бир фи-кир ондан ибарэтдир ки. эксинэ. инди эн муЬум гэрар-лар билаваситэ Советлэр тэрэфиндэн ишлэниб Назыр-ланмалы вэ ичра hawiMHjja-ти онлары Ьэ]ата кечирмэ-лидир. Икинчи фикирлэ даЬа чох разылашмаг истэрднм. Тэк-чэ она керэ Jox ки, бу сэтир- лэрин муэллифи дэ Советин рэ]асэт hej’aTHHHH узву ол ду гун дан бир чох мэсэлэлэрин музакирэсиндэ иштирак едир. шэЬэр проблемлэринин Нэл ли учуй Советин нечэ 6eJyK тэшэббус вэ чaнJaнaнлыг кестэрмэсинин шаНнди олур. XeJp. садэчэ олараг буну биз-дэн инди республикамызда ]аранмыш кэркин ичтимаи-CHjacH B33Hjj3T тэлэб едир. Артыг уч-дерд ил эввэл олду ту кими. «Ким кимэ табе дир?» суалу тэдричэн ара-дан чых&алыдыр вэ Иамы бир Herraja вурмалыдыр. Советин pajacaT hej эти-нин елэ бир ичласы олмаз ки. Ч. Садыгов шэИэр ичра haKHMHjjaTH апаратындан ра-зылыг етмэсин. AejHp ки, галдырылан hap бир проблеми апаратын эмэкдашлары 6eJyK разылыгла гаршыла-jHp вэ онун hajaTa кечирилмэсинэ чалышырлар. ШэЬэр ичра haKHMHjJdTHHHH башчы-сы республиканын халг депутаты СэбуЬи Абдинов де-Jnp: Мэн тэсэввур едэ бил-мэздим ки, шэЬэрии эн муЬум проблемлэринин Ьэллин-дэ Совет, онун paJacaT hej’a-ти. депутатлар бизэ бу чур кемэк нестара билсинлэр. ШэЬэрин мудафиэ ишинин тэшкили уч\т1 Советин 6eJyK вэтэнпэрвэрлик кестэрмэси дедиклэримэ aJaHH субутдур. Советин бэхти бир дэ он-да кэтирнб ки. онун pajacaT hej’aTH узвлэринин aKcapMj-jaTH Кэнчэдэ танынмыш адамлардыр вэ шэЬэрдэ hajaTa кечирилэн MyhyM ишлэрин билаваситэ ищтирак-чысыдыр. Назим Эскэров 20 и л дан    артыг дыр* ки. 3 немрэлн тикиити-гурашдыр-ма трестинэ. рэЬбэрлик едир. Республикада    танынмыш иншаатчылардан бнридир. Азэрба^чан Республикасы-нын халг депутатыдыр. Акиф Новрузов исэ 1ол ин-шаатчысыдыр. О да бejYK hэJaт Joлy кечиб. Лол-тикин-ти трестинэ рэЬбэрлик едир. Рагиф Ьэсэнов. Давуд Вер-д^ев шэЬэрдэки ири cэнaJe муэссисэлэринэ рэЬбэрлик едирлэр. Фуад Эл^ев кэнч олмасына бaxмaJapar он илэ JaxындJ»lp Кэичэ елм мэркэзннин диреКторудур. Профессор Габил CeJидoв, Ьэким Энубэт    Нэзэрли. эмэкдар муэллим Мусэддин Мэммэдов. Ьугугшунас Ел-мира Мэммэдова... Кэнчэ шэпар Совети pэJacэт heJ,э-тинэ мэЬз бу чур адамлар сечилмишднр. Бас H0Jэ керэ шэЬэрии эн муЬум проб-лемлэри диггэтдэн кэнарда галсын? «Бу, бизим ишимиз де}ил* фикри ]арансын? Ьазырда Совети нараЬат едэн мэсэлэлэрдэн бири дэ Кур cyJyнyн тезликлэ Кэнчэ-]э кэтирилмэсидир. Советин paJacэт heJ’этинин ичлас-ларында Назим Эскэровун мэ'луматы кэнчэлилэрин уми-дини бирэ-беш артырыб. Кур тезликлэ Кэнчэдэ ола* чаг. Дикэр соснал проблем-лэр дэ белэчэ Ьэр дэфэ нш-кузарчасына музакирэ олу- нур. Э| »ввэллэр Советин pajacaT heJ’9THH3 дэ’вэт олунанлар тэрэддуд едирдилэрсэ, инди 6ejyK haeac.ia кэлирлэр. Билнрлэр ки, бурада конкрет, муЬум ишлэрлэ баглы ceh-бэтлэр олачаг. Кэнчэнин са-беЬы наминэ бутун гуввэлэр сэфэрбэр едилэчэкдир. “\СЫМОВ, Ьамлет ГА< «Халг гэзети»мяк иухбири. КЭНЧЭ. В. ВУРАЛ: «TVPHHJ9 ГАРАБАГ МУНАГНШЭСННИН ДИНЧ J0JIUA АРАДАН ГАЛДЫРЫЛМАСЫНА Т8Р9ФДАРДЫР* Д01УШЧУЛЭРИН ГОНАГЫ ОЛМУШЛАР 1941 —1945-чи иллэр му-hapHóacHHHH эн jaxшы эн э-нэлэрини давам етдирэн Азэр-консврт Девлэт Гастрол-Кон-серт BHp.iHjH а|ртистлэринин Азэрба}чан Милли Ордусу-нун Ьазырда hapÓH хэстэха-нада муаличэ олунан japa-лы AejymMyAapH илэ Kepyuiy олмушдур. Консертдэ Азэрба1чан Рес-публикасынын халг артисти Элиага Гули^вин рэЬбэрлик eTAHjH халг чалгы алэтлари ансамблы, Гара Tapajea ады-на A35-p6aj4aH Девлэт Опера вэ Балет Театрынын солис-ти Чанэли Э^эрое. Азэркон-сертин салистлэриндэн Ma 1ис Мэммэдов. Алмаз Тагы ]ева. Нэрминэ Г\тзбанова. Ел мира Фэрзулла]ева. гармон-чалаи Лунис Чаббаров вэ башга лары иштирак етм ишлэр. )^ушчулэр Азэрба^чан халг маЬныЛс.рыны. мугам вз тэснифлэри. AaapóajnaH бэстэкарларыньш эсэрлэрини jfieJyK разылыг Ьиссилэ дин-лэмишлэр. Азэрконсертин артистлэри мунтэзсМ олараг эскэри бел-мэлэрде. hspóH хэстахана-ларда. Ермэнистанла hoMcap-haA pajd^apoa Ьамилнж кон-сергглэри верчр. Вэтэн му-дафиэчилэринин агыр вэ шэ-. рэфли ишиндэ оилары pyh-ландырырлар. (Азэринформ). ^~■ «7  ......—    -    ■■    - АЗЭРБШЧЙН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТ СЕЧКИЛЭРИ Гурт ja Республикасы ныи PycHja Федераси]асыи-дакы феигэл'адэ вэ сэлаЬМЦэтли сэфяри Вулкан Вурал Гарабагыи даглыг Ьяссэсиндэ вэ ояуи этрафыяда saaHj* ¡этлэ элагэдяр мухбирими зкн суалларыиа чаваб вермэ-Ja разылыг вермншдир. БАКЫ ШЭЬЭРИ Y3P0 1 нем,рэли 03K36aJo® даи-рэси 2 нвмрэли Сэбаил даирэси -3 немрэли Гарадаг даирэ- -си ЧИП n.UllïWinnnvin«ii«ii... -..ц-.-    ----- Y3P3 СЕЧКИ ДАИРЭЛЭРИНИН ШАМСЬ! v-joa    23    немрэли    Агдэрэ    дай-    45    немрэли    Зэрдаб    даирэ    рэси раси 24 намрэли Агдаш даирэси 25 немрэли Агчабэди да- си 4 нвмрэли Бинэгэди даирэси 5 немрэли Сабунчу даирэ си 6 немрэли Нариманов да ирэси 7 нвмрэли Нэсими даирэси 8 немрэли Низами даирэси 9 немрэли JacaMÆa даирэ- ирэси 26 немрэли Ьачьггабул даирэси 27 намрэли Агстафа даирэси 28 немрэли Абиюрон даирэси 29 немрэли Астара даи-‘рэси 30 немрэли Агсу даирэси 31 немрэли Бэрдэ даирэси 32 немрэли Бе|лэган даи- 45 немрэли Зэрдаб даирэ- рэси 71 немрэли Хачмаз дай- 46 немрэли Иьмишли дай- рэси рэси    72    немрэли    Хочавэнд да- 47 немрэли Исма)ьвллы да- ирэси ирэси    73    немрэли    Хочалы дан- ИрЭСИ    •    J    Н^МрЭЛИ    АОМаЛЫ    Дап- 48 нв1М>рэли    Газах дацрэси    рэси 49 нвмрэли    Гах даирэси    74    немрэли    Хызы даирэси гг/л —------- 75    немрэли    Шэмкир дан ей 10 нвмрэяи Сурахань, да- Р^си ^    ^    ^  «г _________ пари    сс ирэси 11 немрэли Хэтаи даирэси КЭНЧЭ ШЭЬЭРИ УЗРЭ ‘■lïy пся.п^ш х ÛA ^on,povn 50 немрэли КэдэЗД дай рэси 51 немрэли Кэлбэчэр даирэси 52 нвмрэли Губадлы даирэси 53 немрэли Губа даирэси 54 намрэли Гусар даирэси 55 немрэли Курдэмир да- рэси 76 немрэли Шамахы даирэси 77 немрэли Шуша jjajoH даирэси 78 нвмрэли Japды•млы да ирэси НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ УЗРЭ рэси    56    немрэли Лачын даирэси    79    нвмрэли    Нахчыван да- 34 нвмрэли    Билэсувар да-    57 немрэли Лерик даирэси    ирэси Нрэси    58    немрэли Масаллы дай-    80    немрэли    Чулфа шэЬэр 35 немрэли Гэбэлэ даирэ- прей    -даирэси си 12 намрэли Кэпэз даирэси 13 немрэли Низами даирэ- црэси 35 немрэли Гэбэлэ даирэ XXX 14 нвмрэли Эли Ба)рампы даирэси 15 немрэли Jee.iax шэЬэр си си 58 намрэли «даирэси рЭСИ    ^UIUJTOVH 59 немрэли Нефггчала да- 81 ремрэли ирдуоад шэ- 36 нвмрэли Kej4aj даирэ- Ирэси    hap    даирэси 60 нвмрэли Огуз даирэси 82 яесирэли Баб эк даирэси 37 немрэли Коранбо] да- 61 немрэли Саатлы дай- 83 нвмрэли Чулфа pajoH даирэси 16 немрэлк Лэнкэран да ирэси 17 намрэли Минкэчевир даирэси 18 намрэли Нафталан да- w/ * rvittpcr^lfl V/A J «J ^W<«,yvv* 37 немрэли KopaHÓoj да-    61 немрэли Саатлы дай-    ем немрэли    p*»jwn ирэси    рэси    даирэси 38 немрэли Гобустан да-    62 нвмрэли Сабирабад да-    84 нвмрэли    Сэдэрэк даи- ироси    ирэси    рэси 39 нвмрэли Дашзгасэн да- 63 нвмрэли саад* даирэси %5    ли 0рдубад ^ ирэси    .64    намрэли    Сал)ан даирэ-    „,„плпн 40 нвмрэли Чэлилабад да-    см    данрэин ирэси 19 нвмрэли CyMrajbiT дай- nv»upu-if* V/MU4IJ л дал yuvfi    ОС    цл ирэси    .64    намрэли    Сал)ан    даирэ-    ПЯИ1ПЭСМ 40 нвмрэли Чэлилабад да- Си    данрэии аси    *    05    нвмрэли    Товуз    дацрэси. вб нвмрэли Шэрур дай 66 немрэли Тэртэр даирэ- Рэси Я7 ирэси рэси 20 нвмрэли Шэки даирэси 21 нвмрэли Шуша шэЬэр даирэси XXX 22 немрэли Агдам даирэси 41    немрэли    4aópajbwi    да-    66    немрэли ирэси    ‘си 42    нвмрэли Дэвэчи даирэ-    67    немрэли    Учар даирэси . си    68    немрэли    Фузули    даи- 43    намрэли    Загатала    да-    р^и ирэси rv/rl '»v"    69    немрэли    Ханкэнди    да- 44 немрэли Зэнкилан да- ирэси ирэси    *    70    немрэли    Хамлар    дам- vn    9 87 немрэли ШаЬбуз дай рэси # <Азэрба1чая Республика сы президенти сечкялэрн узрэ Мэркэзя сечки 'ко-MHccnJacbi. — Чэнаб с эфир, Гарабаг проблеми вэ оиуи арадан гал- дырылмасы Доллары Ьаггын* да TypKHjdHini рэсмн мевге- АХЧ ПРЕЗИДЕНТ СЕЧКИЛЭРИНДЭ ИШТИРАК ЕДЭЧЭКМИ? Jhhh тэкрар едэ бялэрдиниз- ми? — TypKHja Даглыг Гара-багы Азэрба)чанын ajpbi.n-маз Ьиссэби Ьесаб едир вэ буну эсас тутур ки, Ьэмин вила)эт республиканын тэр-. кибиндэ га.лмалыдыр. Биз буну Ьэмишэ там ачыг шэкилдэ cejAdJnpHK. TypKHja pah6ap.nHjH белэ Ьесаб едир ки. бу балкэдэки мунагишэ. Ьабелэ Ермэнистан илэ Азэр-6aj4aH арасында мевчуд гар-шыдурма Ьэрби васитэлэрлэ де)ил. динч CHjacH ¿олла. диалог васитэсилэ арадан гал-дырылмалыдыр. — Соя Ьадисэлэр Иран диплома THjacbiHHM 1'арабаг-да 6ejyx фэаллыг кестэрдя-Jhhh субут едир. 1эрб кутлэви яиформаси{а ваентэлэ-ркнин бела нддналарыяа шэ-рнкснинзми ки, Иран бу мэ-сэлэдэ тэшэббусу элэ .ал* мышдыр? — Иран васитэчилик ca’j-лэрини Азэрба)чан рэИбэр* ли)инин хаЬиши илэ hajaTa кечирир. Белкэдэ сулЬуп тэ -мин еднлмэеннэ ]енэлднлэн Ьэр Ьансы фэал^]эт вэ тэд-бирлэр TypKHjafla мудафиэ олунур. Иранын васитэчи-ли]и MYBЭффЭГИJJЭTЛ9 нэти-чэлэнсэ. биз бундан разы га-лачагыг. % — Сои вахтлар Ермэшс-тая рэЬбэрлэри мунагишэ-кия арадан галдырылмасыяда ТуркиJafniH васитэчи ролу ojHaJa билэчэ1яиэ шубЬэ ет* дяклэрики билдирир, буну оиуила эсаслаидырырлар шя, ку]а Анкара белэ Ьалларда зэрури олан бнтэрэфлжх кос- тэрмир. Сизяк бу куклэрдэ I белэ эЬ- Хэбэр вepилдиjи кими. мартын 27-дэ A3ap6aj4aH Халг ЧэбЬэси Мэчлисинин невбэти ceccHjacbi олмушдур. Музакирэ едилэн эсас мэсэлэлэрдэн бири HjyHyH 7-дэ республикада кечирилэчэк *A3ap6aj4aH президенти сеч-килэриндэ АХЧ?иин ишуи-ракы мэсэлэси иди. Дискус-CHja заманы мэ’лум олмушдур ки. иштирарчылар арасында бу-мэсэлэ барэсиндэ бир-биринэ зидд блан ики мевге вардыр. Бир сыра на-тиглэр гаршыдакы сечкилэ-ри ôoJkot eTMejH тэклиф ет-мишлэр. .Онларын фикринчэ, jepли haKKMHjj9T органлары-на республиканын эввэлки pэhбэpлиjинин Ta’jHH eTAHjH адамлар башчылыг ет-дикчэ. демократии вэ азад сеч кил эр кечирмэк мумкун дeJилдиp. Республикада президент идарэ усулу мэсэлэ-сй барэсиндэ Уварламентин гэрар гэбул етмэсинэ тэ’сир кестэрэ билмэмиш, Милли .Шурайын фэaлиJjэтинин je-нидэн гурулмасы вэ Али Советин cэлahиJjэтлэpинин она верилмэси мэсэлэсинин му-закирэ едилмэсинэ наил ол-мамыш «Мустэгил A3ap6aj-чан» блокундан олан халг депутатлары да мэзэммэт едил мишлэр. Республиканын башчыоы вэзифэси угрунда гаршыдакы мубаризэдэ Халг ЧэбЬэ-сияин иштиракьша тэрэфдар олан мэчлис узвлэри демиш-лэр ки, АХЧ АзэрОДчан президенти сечкилэриндэ иштирак етмэлидир вэ биз эминик ки, бу сечкилэрдэ талиб кэлэ билэчэ}ик. Натиг-лэр демишлэр: Лерлэрдэ вэ-зиИэтин тэЬлили субут едир ки, эЬали арасында АХЧ-нин нуфузу jyKCBKflHp. Умум-халг сэсвермэси кедишиндэ АХЧ намизэдинин TonAajana-гы сэслэр буну субут едэ би-лэр. Сечкигабагы кампани- JaHbiH кечирилмэсиндэ демократия нормалар позулар-са, бу кампан^ада иштирак-дан имтина етмэк имканыны да истисна етмэк лазым де- jHAAHp. Узун сурэн музакирэлэр-дэн сонра гэрара алынмыш* дыр ки. бу мэсэлэ A33p6aj-чан Халг ЧэбЬэО! Мэчлисинин невбэти cçccHjacbiHfla бир Aaha музакирэ едилсин. CecçHjaAa башга мэсэлэлэр дэ музакирэ олунмушдур. (Азэринформ). Jepeaana еэфэряккз вал-руЬяЛэлэря .арадан гал-дырмаг вэзяфэсх илэ элагэ-дар де1клдярмн? — XeJp. Еревана еэфэрим Ьэр Иансы нараЬатлыгы. ja-худ шубЬэлэри арадаи гал-дырмаг мэгсэди кудмурду. TypkHja Гарабагда B93HjjaTtm инкишафыны диггэтлэ излэ-Jwp. Тээссуф ки. бу вэзииэт сулЬун вэ сабитли)ин горуи-масы учуй тэЬлукэ ]арада билэр. Мэн Леревана атэшии да1андырылмасыны тэ’мин етмэк вэ дэрЬал . Ермэиис- тан—A3ap6aj4ai) данышыг-ларына башламаг кими мэсэлэлэр барэсиндэ Назирлэр Набинетинин MeerejHHH Ермэнистан pah6apAHjHH9 чат-дырмаг учуй TypKHja héKy-мэтииин тапшырыгы илэ кетмишдим. Битэрэфл^нми-зэ кэлдикдэ. бэли. Туркмении тэрэфлэрдэн бирини мудафиэ етмэсинда бизи тэг-сирлэндирэ биларлэр. Биз raTHjjaH кизлэтмирик ки, турклэр aзэpбajчaнлылapa рэгбэт бэcлэJнpлэp. Бу да тамамилэ тэбиидир. Анчаг буна 6axMaJapar, биз муна* гишэнин динч JoAAa арадан галдырылмасына тэрэфда-рыг вэ буну JeiUHa дузкуи )ол Ьесаб еднрик — Мэтбуат гыса мэ’лу-матла кяфа)этлэнмяшдир. Сяз Jepeaaa даиышыглары Ьаггында этрафлы мэ’лумат верэ бнлэрдяякзмя? — Биз Гарабаг проблеми-ни музакирэ етдик. — Чэнаб еэфкр, TypKHja рэЬбэрлМннян Гарабаг проб-лемжмэ иунаскбэтяядэ бэ’зн фнккр Мрылыглары пэзэрэ чарпыр. Президент А’ургут в зал ^э мухаляфэтдэ олан А па Вэтэя Парти]асыиым лидеры Мэс’уд Дылмаз Ер-мэиястая барэсиндэ с эрг моя-ге тутмаг тэрэфдарыдырлар-са, баш иазнр Суле1ман Да-марал мо’тэдял хэтт Jepn-мэк тэрэфдарыдыр. Бу зцд-диЦэтлари иэ илэ изаЬ етмэк о лар? Мэкар TypmjaKmi Гарабаг барэсиидэ ааЬяд аэ бутов сн]асэтк ¡охдурму? — Бурада Ьеч бир зид-AHjJaT Joxflyp. YMyMHjJaMa TypKMjaAd Гарабаг мэсэлэ-синдэ фикир ajpbuifrirM Jox-дур. TypKHja мунагишэни арадан галдырмагын cnJacH Joллapынын Ьэрби ваентэлэр-дэн устун олдугуиа эминдир. Далныз бу мевге атэшии узун муддэтэ да1аидырылмасыиа вэ тэрафлэр арасында бары-шыг JapaHMacHHa кэтириб чыхара билэр. ТуркиJbhmh MOBrejH ичтиман фикрэ там ачыг шэкилдэ чатдырылмыш-дыр вэ Ьэр чур еЬтималлар у]дурмадан башга бир uiej дejилдиp. Белэ у)ДУР>«лар Ермэнистан да да. Typiûija мэтбуатында да нрэли суру-лэ билэр. Мэс эл эн, Тур-KHja гуру гошунлары-нын «Гыш-92»    шифра ли ады алтында план узрэ кечирилэн тэ’лнмлэри Ермэнистан сэрЬэдиндэ Ьэрби бирлэшмэлэрии чэмлэш-дирилмэси кими гэлэмэ ве-рилмишдир. ТуркМэ Хари-чи Ишлэр HaзнpлиJи бу мэ-cэлэJэ дайр мувафиг бэ)анат вермиш. мэтбуатыи, о чумлэдэн «Правда» гэзетинин Иддналарыны тэкзиб етмиш* дир. Бир даЬа хатырлады-рам ки. бу маневрлэрин Гарабаг проблеми илэ Ьеч бир элагэси joxдyp. Ьэм дэ ки, тэ’лим ра1ону Гарабагдан узаг мэсафэдэ ¿ерлэшир. — Азэрба]чаида бэ’зэи белэ фииярлэр епштмэи мум-кундур яя, НАТО-иун узву олая Туркя1э Гарабаг проблема барэсиндэ оз MoarejHHH Ьеч дэ мустэгял муэ^эя едэ бмлмяр вэ Ваплягтонсуз бар аддым да атныр. Бу догру-дурму? — Бунлары чидди фикир Ьесаб етмэк олмаз. Даглыг Гарабаг. мэсэлэсиндэ дуМа H4THMaHjj9THHH мэЬз Турки-j9 ajara галдырмышдыр. Буну Ьеч чур инкар етмэк олмаз. ЬазырДа flyHja Гарабагдан данышырса, бу jaл-ныз TypKKjaHHH сэ^лэри са-JacHHAd Аумкун олмушдур. Буну инкар eTMaja чалы-шаилар лaгeJдлиJэ вэ сэЬ-вэ Joл верирлэр.. Куман ет- ’ мэк олар ки, белэ гэрэзли -I вэ фитнэкар нддиалар Myaj-j3H даирэлэрин ишидир. — Изяя верни, билавасн-тэ A39p6aj4BH ва Азэрба)-чаи—TypRHja элагэлэря илэ баглы олая бяр нечэ суал аерям. А. Мутэллибовун ис-те'фасы TypnJW нечэ гар-шылаияышдыр? — TypKHja кечмиш Итти-фагыи JeHH турк девлэтлэри илэ ез мумасибэтлэрини Ьу-гуг бэрабэрли!и принсиплэри эсасында гурур, онларын Ьеч бирииэ устунлук вермир вэ онларын дахили вэ харичи CHjacdTKHd гарышмыр. Си-JacH pahÓapAMjHH AajHmflH-рилмэсн Азарба1чаиын с зла hHjj3THH3 аидднр вэ бу мэ-сэЬэ барэсиндэ TypKHjaHHH Ьэр Ьансы MeBrejH ола бил-мэз. ,    — Ьэрбя 1ардым Ьаггыя- * да бэ'зя иддяалар барэсиидэ иэ Aeja бнлэрешпэ? — Бу yjAypMBAbip. Турки-jdHHH снлаЬ нхрачына дайр програмы 1охдур. — СеЬбэтэ ящ XVB еляпам. А. ЧЛ БАНКИ РОЯ, ;