Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 31, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 31, 1992, Baku, Azerbaijan . ЛЛЛ Л uj« iíiit 4 f    ft H П *    * I    i *.    ;• •    '.    ■ - *    / ;    <    « V « 4 * L. *« ЧвРШЭНБе АХШАМЫ, Н* «4 |21él7| AMPEAJ4AH РИЛШШСЫНЫН НЧТММАН ТИШШШАРЫН*. ЬвРвКАТЛАРЫНА, CMJACH ПАРШШРЫНА МУРАШ «АзэрбаЗчан Республика* сы президент« сечкклэри-нин кечирилмэси Ьаггында* АзэрбаЗчан Республикасы Али Советинин 1992-чи ил 25 март тарихли гэраоы иле АзэрбаЗчан Рес эрары и публика Заларын jpfca кеннш тэмснл олунмасы учуй Ьэмин комис-Ьи]авын тэркибиндэ дэЗишик-ликлэр едилмаси гэрара алынмышдыр. «АзэрбаЗчан Республика* сы сы халг депутатлары сечки* -, Осасы 1919*чу шлдэ гоЗулиушдур. АЗЭРБАЖН РЕСрУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАР-СШАСИ ГЭЗЕТИ Ги)мэтм 60 гфпми. президента сечкилэри 1992* лэри Ьаггында* АзэрбаЗчан *----7-нэ,    ба чи ил HjyH аЗынын Республикасы Ганунунун БИЗЭ CYÍlh ЛАЗЫМДЫР, БУНУН Y4YH ИСЭ БИРЛИК КЭРЭКДИР Cypaja дипломатфсынын Бакы дебуту 1П ПЛ    щ ««VI    II ^ М ---.    „ зар кунуна та^ин олунмуш- 20 ва 27-чи маддэларинэ эса-дур. «АзэрбаЗчан Республи- сан Меркэзи сечки комисси-касы президенти сечкилэри ¿асынын тэркибиндэ дэЗи-Ьаггында* Азэрба]чан Рес- шикликлар ичтамаи ташки-публикасы ганунуна уЗгун латларын республика ор-олараг АзэрбаЗчан Респуб- гаиларынын таклифлэри на-лнкасы президента сечки- зэрэ алынмагла едилир. лари узра Мэркэзи сечки ко-    Бунунла    элагадар респуб- мисси!асынын cвлahиJJaтлa- лнканыя ичтимаи тэшкилат-рини он икинчи чагырыш ларындан. Ьэрэкатларын-Азврба]чан Республикасы дан, аОаси партиЗаларындан халг депутатлары сечкилэри хаЬиш олунур кн, 1992-чи узрэ Мэркэзи сечки комис- ил апрел аЗынын 6-дэк тэк- Мартын 28-дэ АзэрбаЗчан Республикасы Али Советинин сэдри Л. Ч. Мэммэдов республиканын КоранбоЗ. Товуз вэ Газах paJoнлapындa олмуш-дур. Сэфэрдэ ону республика баш назиринин биринчи муавини Ф. Р. МустафаЗев, баш назирин муавини Девлэт Мадди-Техники ТэчЬизат Ко-митэсинин сэдри А. Ш. ЭзизбэЗов. АзэрбаЗчан Республикасынын дев лэт мушавири А. А. Аббасов, дахи-ли ишлэр назири Т. ,1. ЭлиЗев, ма-ли^э назири Б. Ч. ГараЗев, сэЬиЛэ назири Т. Э. Гасымов, ' нэнд тэсэрру-фаты вэ эрзаг назири М. И. Абдуллаев, рабитэ назири Ш. Ь. МусаЗев. милли банкын президенти Г. А. Ага-Jeв. дикэр рэсми шэхслэр MYшajиэт етмишлэр. Сэфэр маршрутунда илк мэнтэгэ КоранбоЗ шэЬэри иди. ...КоранбоЗу Бакыдан машынла бир нечэ саатлыг joл аЗырыр. Бура-да оларкэн илк дэгигэлэрдэн Ьисс едирсэн ки, паЗтахтын кундэлик кэр-кин ЬэЗаты, торпйгымызда муЬарибэ кетмэси Ьаггында сеЬбэтлэр вэ рес* публикамызын кэлэчэJи барэдэ му-баЬисэлэрлэ КоранбоЗун — муЬарибэ ганунлары эсасында ЗашаЗан эЗа-лэт шэЬэринин hэJaты арасында бе-Зук фэрг вардыр. 3. Ч. Мэммэдов Коранбо^ кэлдик-дэн сонра Зерли езунумудафиэ гув-вэлэринин де^шчулэри илэ керушду. СеЬбэт эн’энэви соргу-суалдан баш-ланды: дeJYШчYЛэp нечэ хидмэт едир-лэр, чaтышмaJaн бир шеЗ вармы? Тез-ликлэ сеЬбэт ачыг диалога чеврилди, вэтэнин мудафиэчилэрини даЬа чох нараЬат едэн мэсэлэлэр аЗдынлашды. Мэ’лум олду ки, Ьэрби ке^мин кеЗ-фиJJэти писдир, эрзаг тэчЬизатын-да фасилэлэрэ Зол верилир. Гарабаг вэ Ермэнистанла ЬэмсэрЬэд ра1онлар . учун нэзэрдэ тутулан Japдымын бир Ьиссэсинин нэдэнсэ алверчилэрин вэ меЬтэкирлэрин элинэ кечмэси, Кэн-чэнин, елэчэ дэ дикэр Jepлэpин ба-зарларьгада сатылмасы эскэрлэри ху-сусилэ гэзэблэндирир. Л. Ч. Мэммэдов мувафиг назирликлэрин вэ баш идарэлэрин рэЬбэрлэринэ бу мэсэлэлэр барэсиндэ кестэришлэр верди. J. Ч. Мэммэдов доЗушчулэрин су-Длларына чаваб верэрэк деди ки, ин-ди республиканын талеЗи КоранбоЗ да вэ дикэр одлу негтэлэрдэ Ьэлл олунур. О деди ки, Ьазырда дeJYш эмэ-ли^атларыны да]ан^ырмаг, силаЬлы бирлэшмэлэри тэрксилаЬ едиб бу белкэлэрдэн чыхармаг барэдэ ермэни тэрэфи илэ данышыглар апарылыр. 3. Ч. Мэммэдов деди ки, бу мэсэлэ-нин Ьэлли учун дннч васитэлэрдэн тамамилэ истифадэ етмэк вачибдир. чунки бизэ ган текулмэси, дагынты* лар лазым дeJилдиp. Мэгсэдимиз фа-чиэли нэтичэлэрэ сэбэб олмуш гар-шыдурманы тезликлэ арадан галдыр-магдыр ки, Jypдyмyздз сулЪ бэргэрар олсун, Азэрба]чан халгы мустэгид ]аша]а билсин, ез милли сэрвэтлэ-риндэн сэрбэст истифадэ етсин. Л. Ч. Мэммэдов деди: Эслиндэ }е-ничэ japaтмaFa башладыгымыз орду jaлныз сэрИэллэримизи вэ республиканын эразисини горумаг учун лазымдыр. Бунунла бела, Азэрба1-чанын бутевлу]уну, халгымызын тэп-лукэсизл^ини горумаг учун Ъеч нэ-дэн чэкинмэ]эчэ^к. О деди ки, ермэни силаЬлы бирлэшмэлэри кэнарда, о чумлэдэн PycиJaдa мудафиэ олун-дугларыны Ьисс етмэсэ1дилэр, бела азгынлыг етмэ|э чэсарэт кестэрмэз-дилэр. 3. Ч. Мэммэдов деди ки, бу шэр&итдэ ермэни тэрэфинин данышыглар просесини позмага jвнэл-дилмиш фитнэлэринэ у]маг олмаз. Республика Али Советинин сэдри вэ ону муша^эт едэн шэхдлэр Ко-paнбojдaн Нафталана кэлдилэр. Хо-чалыдан олан гачгынлар бурада му-вэггэти сыгыначаг тапмышлар. Хо-чалы сакинлэри галдыглары санато-р^анын тибб ишчилэри вэ хусусэн, фачиэнин бутун агырлыгыны ез узэ-риндэ Ьисс етмиш Ъэким МэИэммэд НагыЗев Ьаггында хош сезлэр деди-лэр... 3. ч. Мэммэдов гачгынларын . }&• шаЗыш шэраити илэ таныш олду. О деди ки, АзэрбаЗчан халгынын тари-хиндэ Хочалы фачиэси кими фачиэ "'А : ' олмамышдыр. Республика парламен-тинин башчысы эмин етди ки, бу фачиэнин кунаЬкарлары мутлэг ашкар едилэчэк, онларын адлары халга билдирилэчэкдир. Л. Ч. Мэммэдов деди: Бунунла белэ, Залныз дэЬшэтли кечмишин хатирэлэри илэ Зашамаг олмаз. ЬэЗат давам едир вэ кэлэчэк йаггында душунмэк, онун эсасларыны бу кун Заратмаг лазымдыр. Али Советин сэдринин гачгынлар-ла сеЬбэтиндэ бу адамлары нараЪат едэн бир чох проблемлэр галдырыл-г ды. Мэсэлэн, онларын бэ’зилэринин сэнэдлэри галмамышдыр, бир чохла-рынын палтар вэ аЗаггабы алмага пулу Зохдур... Гачгынларын ишэ ду-зэлдилмэси мэсэлэси дэ чох кэскин шэкилдэ гаршыда дурур- Лакин. Хочалы сакинлэрини эн чох нараЬаТ едэн будур ки, онлар догма шэЛэрэ гаЗыда билэчэклэрми? Л. Ч. Мэммэдов бу суала чаваб верэрэк деди ки, Хочалы ез сакинлэринэ гаЗтарыла-чаг, Зенидэн тикилэчэк вэ абадлаш дырылачагдыр. Хочалы гачгынларыны нара!1ат едэн проблемлэр барэсиндэ бир сыра назирликлэрэ вэ баш ида-рэлэрэ конкрет кестэришлэр верил-ди. Сэфэр маршрутунда невбэти мэн тэгэ Товуз шэЬэри иди. 3. Ч. Мэммэдов Товуз сакинлэри илэ сеЬбэтдэ адамларын догма Зерлэрдэн чыхыб кетмэси фактларынын артмасындан нараЬат олдугуну билдйрди. О деди ки, эмэк аИэнки нэЗин • баЬасына олурса-олсун зэифлэмэмэлидир, чунки* Заранмыш вэзиЗЗатдэ тэкчэ халгын рифаИы деЗил, Ьэм дэ мудафиэ мэсэлэлэринин вэ дикэр мэсэлэлэрин Ьэлли республика халг тэсарруфаты-нын нэ дэрэчэдэ сэмэрэли ишлаЗэчэ-Jиндэн асылыдыр. Газах paJoHy 150 километрдэн чох мэсафэдэ Ермэнистанла ЬэмсэрЬэд-дир. Дерд илдэн чох давам едэн гар-шыдурма деврундэ бу сэрЬэд1аны ра-Зонда кэркинлик эслиндэ зэифлэмэ-мишдир. Инди дэ республиканын мудафиэ мевгелэриндэн бири мэЬз бу радан кечир. Он иллэр эрзиндэ Га захда мухтэлиф проблемлэр Зыгылыб галмышдыр. Инди раЗон демэк олар муЬарибэ ЬэзиЗЗэтиндэ Зашадыгына керэ 11эмин проблемлэр даЬа да агыр-лашмышдыр. JarHH ки, буна керэ J. Ч. Мэммэдовун pajoH зиЗалылары-нын вэ эмэкчилэринин нумаЗэндэлэ-ри илэ керушундэ бэ’зэн eMOCHja-лар*у:тун кэлирди. Бутевлукдэ исэ сеИбг .* заманы галдырылан мэсэлэлэр кестэрди ки, бу сэрЬэдЗаны бвлкэнин сакинлэрини илк невбэдэ Иансы мэсэлэлэр нараЬат едир. Бунлар МДБ-нин 7-чи ордусунун билаваситэ иш-тиракы вэ Ьавадарлыгы илэ Ермэ-нистан эразисиндэн ермэни силаЬ-лы бирлэшмэлэри тэрэфиндэн мун-тэзэм атэшэ тутулан сэрЬэдЗаны кэндлэрин эЬалисинин агыр вэзиЗЗэ-тэ душмэси, ЬэЗат сэвиЗЗэсинин аша гы олмасы, аЗры-аЗры вэтэндашла рын ганунсуз олараг сахладыгы си лаЬы мусадирэ етмэк, Ьабелэ ра-Зонда олан бутун Ьэрби техниканы вэ силаЬы инвентарлашдырмаг лу-зуму, ихтисаслы Ьэрби мутэхэссислэ-рин* чатышмамасы вэ бир чох башга мэсэлэлэрдир. Натиглэрдэн биринин дедиЗи кими, бу мэсэлэлэри халг'ла бирликдэ Ьэлл етмэк лазымдыр. J. Ч. Мэммэдов бир даЬа rejfl етди ки. B33Hjj9TH нормаллашдырмаг учун илк невбэдэ данышыглар просе-синдэн истифадэ етмэк лазымдыр. Лакин халгын, бутун ичтимаи вэ cHjacH гуввэлэрин ЗекдиллиЗи вэ бир-лиЗи олмаса, rapuiuja roJyaaH мэгсэ: дэ чатмаг чох чэтин олачагдыр. Кэркин, нараЬат сеЬбэт бир нечэ саат давам етди. Бурада галдырылан проблемлэр бир даЬа кестэрди: халгын бирлиЗи еЛэ бир зирвэдир ки. биз чэтинликлэрэ, иткилэрэ вэ МЭЬ-румиЗЗэтлэрэ мэ’руз галагала бу зирвэЗэ инди-инди галхмага башла Зырыг... Ьэмин кун ахшамдан xejan кечмиш J. Ч. Мэммэдов во ону MyiuajHaT едэн шэхслэр БакыЗа гаЗытдылар. (Азэринформ). * Газах ра|Оиунуи сакнилари ила каруш заманы. Мартын 28-дэ Назирлэр Кабинетинин    бинасында АзэрбаЗчан ва СуриЗа Эраб Республикасы арасында гар-шылыглы эмакдашлыг Ьаг-гында протоколлар имза-ланмышдыр. Игтисади вэ мэдани саЬэдэ эмакдашлыг барэдэ сэнэди баш назир Ь. Ьэсэнов. дипломатик муна-сибэтларин з*Р^Дылмасы Ьаггында протоколу иса АзэрбаЗчан Республикасы хари-чи ишлэр назири Ь. Сады гов имзаламышлар. СуриЗа тэрэфиндэн сэнэдлэри Сури]а харичи иш лэр назири Фаруг эш-Шэр э имзаламышдыр. Сонра Ьэр нки девлэтин нумаЗэндалэри апарылмыш данышыглар барэдэ журналистлэрэ мэ’лу* мат вермишлэр. Ь. Ьэсэнов: — Бу кун девлэтлэрими-зин тарихине 3«ни бир сэЬи фэ Зазылмышдыр. АзарбаЗ чанла СуриЗа арасында бир си!асынын ЬэЗата кечирмаси лифларини АзэрбаЗчан Рес-вэ ичтамаи бирликлэрин, публикасынын Али Советинэ Ьэрэкатларын. си]аси парта- тэгдим етсннлэр. Азарба)чи Респуб*»*« А» 28 март 1992-чи ил._* ЧЭБЬЭ хэпиндэ ХУСУСИ МУХБИРЛвРИМИЗ ХЭБЭР ВВРИРЛЭР Агдам СОн уч кун эрзиндэ Аг-дамда вэ сарЬад кэндлэрин-да кэркинлик азалмамыш* дыр. «Шелли ва Кулаблы кэндлэри хусуснлэ интенсив шэкилдэ атэшэ тутулмуш-дур. «Алазан» вэ «Кристал* ткпли ракетлэр бир сыра За-шаЗыш биналарыны 3*ндыр-мыш вэ дагытмышдыр. Тэ-лэфат Зохдур. ли тэлэфат верэрэк кери чэ-кнлмэЗэ мэчбур олмушдур. Шиддэтли деЗушлэр заманы Азарбарван Милли Ордусу-нун аскэри, 27 Зашлы Фэр-ман Гурбанов Ьэлак олмуш- % нечэ” муЬум мугавилэ баг- I ЩуЩЯ ланмышдыр. Бунлар дип- I v ломатик. KOMMyHHKacHja, игтисади вэ мэдани элагэлэрин Зарадылмасына аиддир. Ра зылашдыг ки, СуриЗанын иш кузар адамлары БакыЗа кэл синлэр. елкэмизин игтисадиЗ Заты илэ Захындан таныш олсунлар. Кэлэчэкдэ эн мух-тэлйф саЬэлэрдэ элагэлэр Зарадылачаг. Гыса мэ'луматдан сонра Ьэр нки тэрэфин нумаЗэн I дэлэри журналистлэрин суал-ларына чаваб вермишлэр. Суал: НиЗэ CypHja ез эра зисиндэ ермэни террорчу-ларына Jep верир? Фаруг эш-Шэр’э: Сиздэки мэ’луматлар Занлышдыр. CypHja эразнснндэ Ьеч бир ермэни террорчу бирлэшмэси Зохдур. Биздэ анчаг ермэни ичмасы вар. Онлар бу тор-паглара бир нечэ ониллик ЭСАС МЭГСЭД ГАН ТОКУЛМЭСИНИ ДАJАНДЫРМАГДЫР « ВйПМАК R9 I Мартын 30-да АзэрбаЗчан Республикасы Али Совети-, нин сэдри J. Ч. Мэммэдов Гарабагда bbohJJothh низама салынмасы саЬэсиндэ васнтэ- чилик мэрамыны Jepnyp З^тн-рэн Иран Ислам Республи-касыньш нумаЗендэ ЬеЗ’эти- ни гэбул етмишдир. Нума-Зэндэ ЬеЗ’этинэ Иран Ислам Республикасы харичи ишлэр назиринин муавини МаЬмуд Ваизк башчылыг едир. Гонаг PycHjaJa вэ Ерменис-тана, Ьабелэ Гарабагьш даг-лыг Ьиссэсинэ сэфэринин Зе-кунлары, ермэни ичмасынын нумаЗэндэлэри илэ керушу Ьаггында мэ’лу мат вермиш-дир. О демишдир ки, Иран тэрэфи АзэрбаЗчан илэ Ер-мэнистан арасында ган те-кулмесини даЗандырмаг учун элиндэн кэлэни етмэЗэ ha-зырдыр. МаЬмуд Ваизи де-мишдир: Виз тэклиф етми- шик ки, мунагишэнин арадан галдырылмасында Pycnja нумаЗэндэлэри дэ иштирак ет-синлэр. Москвада керуш заманы бу баредэ разылыг ал-дэ олунмушдур. О Ьэмчинин мэ'лумат вермишдир ки, Ер-мэнистанда даньпиыгларын кедишиндэ тэрэфлэр АзэрбаЗчан, Ермэнистан, Иран вэ РусиЗа нумаЗэндэлэринин сэрЬэдЗаны раЗонларда — АзэрбаЗчанын Газах раЗонун-да вэ Ермэнистанын Ичеван раЗонунда керушмэси Ьаггында разылыга кэлмишлэр. МаЬмуд Ваизи демишдир ки. мунагишэни арадан гал-дырмаг учуй эн эввэл, атэ-шин даЗандырылмасы меха-низмини Ьазырламаг лазымдыр. Васитэчилик мэрамыны мувеффэгиЗЗэтлэ Зеринэ je* тирмэк вэ дэгиг мэ’лумат элдэ етмэк учун Иран Агда-ма, Lllyuiaja. АзэрбаЗчанын вэ Ермэнистанын сэрЬэдЗаны раЗонларына дили билэн мушаЬидэчилэрини кендэр-мэк фикриндэдир. Ьермэтли гонаг Ьэмчииин rejÄ етмиш-дкр ки, Иран тэрэфи Гыр-мызы Хач ЧэМиЗЗэги васитэ-силэ кировларын дэЗишди-рилмэсиндэ дэ васитэчи ол-мага Ьазырдыр. МаЬмуд Ваизи билдирмиш-дир ки, бир сыра кутлэви информасиЗа васитэлэринин, о чумлэдэн Си-Ен-Ен теле-шкркэтинин вердиЗн хэбэрэ керэ АзэрбаЗчанын мудафиэ гуввэлэри Ермэнистанын сэр-нишин тэЗЗарэсини вуруб салмышлар. Али Сояетин сэдри J. Ч. Мэммэдов бу мэ’луматы гэти тэкзиб едиб демишдир ки, АзэрбаЗчанын тэЗЗарэ вура билэн силаЬы Зохдур. О демишдир: Энсинэ, бу кунлер АзэрбаЗчанын сэрЬэдЗаны ра-Зонларынын вэ Гарабагьш даглыг Ьиссэсиндэки азэр-ба]чанлы ЗашаЗыш мэнтэгэлэ-ринин ермэни силаЬлы бир-лэшмэлэри тэрэфиндэн атэшэ тутулмасына сон гоЗул-мур. 3. Ч. Мэммэдов даЬа сонра демищдир: Бизэ мэ’-лумдур ки, 366-чы мотоаггы-чы полнун шэхсн ЬеЗ'этинин ч ыхарыл/масына бехмаЗараг, Ьэрби техниканьш хеЗли Ьис-сэси Ханнэндидэ сахланыл-мышдыр. Ермэни тэчавузу нэтичэсиндэ Гаребагын даглыг Ьиссэсиндэ, сэрЬэдЗаны ЗашаЗыш мэнтэгэлэриндэ догма ев-ешиклэрини тэрк етмэЗэ мэчбур алан вэ бел э лик-лэ, ез торпагыида гачгына чеврилэн адамлара республика рэЬбэрлкЗИнин кундэлик гаЗгы кестэрмэси барэдэ го-наглара мэ’лумат аерилмиш-дир. 3. Ч. Мэммэдов демишдир: АзэрбаЗчан рэЬбэрлиЗ«-нин эсас вэзифОси гачгыила-ры Зерлэщдирмэк. онлара сыгьшачаг вермэк вэ сонра даими ЗашаЗыш Зерлэринэ гаЗтармалдыр. Республика парламеигинин башчысы бир даЬа тэсдиг етмишдир ки, АзэрбаЗчан мунагишэни динч сиЗаси васи-тэлэрлэ арадан галдырмага чалышыр. О демишдир:    Бу мэсЬлэдэ биз васитэчилик вэзифэсини )еринэ Зетирэн Ираньш, беЗнэлхалг тэшки-латларын фэап сэ’Злэринэ умид бэслэ)ирик. Ишкузар вэ ачыг характер дашы]ан керушдэ АзэрбаЗчанын баш назири Ь. Э. Ьэсэнов, республиканын мудафиэ назири Р. Ь. ГазыЗвв, Али ' Советин беЗнэлхалг мунаси-бэтлэр ше’бэсинин мудири Н. 8. Ахундов, Иран Ислам Республикасынын Бакыдакы мувэггэти ишлэр вэкилн Эбулгасым Овлад ДэмэшгиЗЗе иштирак етмишлэр. (Азэринформ). лэр (^гндан эввэл кэлиблэр. Суал: Чэнаб назир, CypHja ермэнилэри Даглыг Гарабаг эразисинэ снлаЬ, сур-сат, Ьэмчинин чанлы гуввэ кендэрирлэр. Инди. нки девлэт абасында дипломатик му-насиоэтлэр Зарадыландан сонра CypHja ермэнилэринин АзэрбаЗчанын дахили ншлэ-! ринэ мудахнлэсннэ нечэ ба-I хырсыныз? . аруг эш-Шэр’э:    Сиздэ олан информасиЗанын Ьеч бир эсасы ]охдур. CypHja-дакы ермэни ичмасынын бизэ дост олан девлэтэ снлаЬ кен-дэрмэсини нстэмэздик. Бу ¡ кун АзэрбаЗчана сэфэрим сизлэрэ самими мунасибэти-мизи бир даЬа тэсдиг едир. Фаруг эш-Шэр’э «Даглыг Гарабаг мунагншэсинин* а Сон кунлэр, хусуснлэ мартын 29-да вэ 30-да кечэ Шу-шада вэзиЗЗэт хусуснлэ агыр олмушдур. ШэЬэр Ханкэнди истнгамэтиндэн «Кристал* вэ «Град* типли ракетлэрлэ интенсиз атэшэ тутулмуш-дур. РаЗон мнлис ше’бэси-нин бинасы, о чумлэдэн бир сыра ЗашаЗыш биналары да* гыдылмыш. бир мнлис иш-чиси Ьэлак олмуш. сэккиз нэфэр агыр Зараланмышдыр. Сосал ар кэнди этрафында ермэни силаЬлы бирлэшмэ-лэриннн вэ Ьэрби техника-нын чэмлэшднЗи барэдэ эв-вэллэр дэфэлэрлэ мэ’лумат верилчишди. Мартын 29-да онлар Косалар кэндинн му-ЬасирэЗэ алмышлар. Шиддэтли деЗуш башланмышдыр. Гуввэлэр нисбэта reJpH-6apa-бэр олса да. душмэннн Ьу-чумуну дэф етмэк мумкун дан галдырылмасында беЗнэлхалг тэшкилатларын ва-ситэчилиЗи* барэдэ суала бела чаваб верди: — Биз мэсэлэнин CHjacH [ Золла Ьэллини алгышлаЗы-рыг. Бу торпагда текулэн ганлар урэЗимизи агрыдыр. ,Арзу едэрдик кн, мунагишэ тез бир заманда арадан гал-¡дырылсын. Экэр бу олмаэса. дэЬшэтли фачиэ баш верэ билэр. Чунки харичдэ Гарабагда ган текулмэсинин гур-тармасыны истэмэЗэн гуввэлэр вар. Мэтбуат    конфрансында АзэрбаЗчан    Республикасы харичи ишлэр назири Ь. Садыгов иштирак етмишдир. В. ЭЗИЗАГАОГЛУ. олмушдур. Зедди нэфэр ел* муш 20-дэн чох адам агыр Зараланмышдыр. Мартын 29-да ермэни гул-дурлар Лачын—Шуша Золу-ну атэшэ тутмуш. нэтичэдэ 2 нэфэр олмуш, сэккиз нэ-фэр Зараланмышдыр. Ьэмин кун ГаЗбалы кэн-диндэ дэ чидди атышма олмушдур. Ики нэфэр милис ишчиси елмуш. 7 нэфэр Ja* раланмышдыр. Бу Ьучумларда душмэн тэрэфи дэ чидди тэлэфата уграмыш. онун бир сыра атэш негтэлэри мэЬв едил-мнщдир. Илкин мэ’лумата керэ 60 ермэни гулдур ел-дурулмуш, 20 нэфэр Зараланмышдыр. Мартын 30-да ахшамадэк Агдамда, Шушада, Лачында, Тэртэрдэ вэ Косалар кэндин-дэ нисби сакитлик Заранмыш-дыр. Бунунла белэ, Ьэр ан гулдурларын Ьучуму кезлэ-нилир.    _ 3. СУЛТАНОВ. Коранбо| Мартын 28-дэн ермэни гулдурларын Jyea салдыгы Гарачинар во JeHHKaHA тэ-рэфдэн Захынлыгдакы азэр-ба^анлылар jamajan кэнд-лэр арасы кэснлмэдэн атэ-тэ тутулмушдур. Муасмр техникадан, знреЬли машын-лардан вэ ири чаплы пулем-Зотлардан истифадэ етмэси-нэ бахмаЗараг душмэн xej- Республика Милли ТэЬлу-кэсизлнк НазирлнЗи раЗон белмэсинин рэнси полковник ЬусеЗнага ЭлиЗевин вер-диЗи мэ’лумата керэ. дунэн-дэн нисбн сакитлик Заранмыш дыр. Ь. ГАСЫМОВ. ЧэФра|ыл Мартын 28-дэ Галачыг вэ Шыхлар кэндлэрин ин са-< кинлэри кечмиш Ьадрут ра-Зонунун Доланлар кэндиндэ-ки кешнкчи мэнтэгэсиндэ невбэ чэкэн милис ишчилэ-ринэ Земэк апараркэн Ьэмин постун Захынлыгында ермэ-нилэрин торпага басдырдыг-лары мина партламыш. «КамАЗ* машынында кедэн уч нэфэрдэн икиси — Мэ-Ьэммэд ИсмаЗылов вэ Мб-Ьэммэд АллаЬвердиЗев Ьэлак олмушлар. Мартын 29-да. базар куну ЧэбраЗылын Сирик Шыхлар. СулеЗманлы, Гышлаг, Дошулу кэндлэринэ Ьадрут . тэрэфдэн пулемЗотлардан, автоматлардан * кучл у атэш ачылмышдыр. Итки олмамышдыр. УмумнЗЗэтлэ. сон кунлэр ермэни гулдурлар Зе-нэ дэ фэаллашмышлар. Онлар эсасан Ьадрутун Сур. неЬнэ Тагылар кэндлэри тэ-рэфдэ мевгелэрини меЬкэм-лэндирмэЗэ чалышырлар. Зэнкнлан РаЗонун Ермэнистанла сэрЬэд кэндлэриндэ мартын 28-дэ там сакитлик олмушдур. Лакин базар куну саат 20-дэн башлаЗараг Агкэнд вэ Газанчы кэндлэринэ автоматлардан вэ пулемЗотлардан. агыр знреЬли техникадан атэш ачылмышдыр. Милис ишчилэри, Милли Ордунун эскэрлэри ЬэмлэЗэ лаЗигл.. чаваб верэрэк душмэн« керн отуртмушлар. Фузули Мартын 28-дэ кунортадан сонра раЗонун Гарадаглы. Арыш, Хатынбулаг, Чувар-лы кэндлэри Ьадрут тэрэфдэн «Алазан* типли ракетлэрлэ, пулемЗот вэ мияаатан силаЬлардан атэшэ тутулмушдур. Тэлэфат ¿охлур. Мартын 29-да саат 19—20 радэлэриндэ Арыш кэндинэ «Алазан* ракета атылмыш. Диваналылар вэ Чимэн кэндлэри знреЬли техника илэ атэшэ тутулчушДУР- Ики са* атдан чох давам едэн бу ’атышмадан сонра душмэн сусдурулмушдур. Ф. Р9СУЛОВ. A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ СЕЧКИЛЭРИНИН КЕЧИРИЛМЭСИ ЬАГГЫНДА * * Азврба Ыаи Республикасы ■ Али Советинин гэрары АзэрбаЗчан Республикасынын Али Совета гэрара алыр: 1. АзэрбаЗчан Республикасы Кансги-тусиЗасынын (Эсас Ганунунун) 1217-чимад-дэси рэЬбэр тутулараг АзэрбаЗчан Республикасы президенти сечкилэри 1992-чи ил иЗунуи 7ч!э, базар кунунэ тэ’Зин едилсин. 2. МуэЗЗэн едилсин ки, «АзэрбаЗчан Республикасы президента сечкилэри Ьаггында* АзэрбаЗчан Республикасы ганунуна yJryH олараг, АзэрбаЗчан Республикасы президента сечкилэри узрэ Мэркэзи сечки комисси-Засынын сэлаЬиЙэтларини он икинчи чагырыш АзэрбаЗчан Республикасы халг дапу-татлары сечкилэри узрэ Мэркэзи сечки ко-миссиЗасы ЬэЗата кечирир. Ичтимаи бирликлэрин, Ьэрэкатларын, cujeen партиЗаларын даЬа кенити тэмсил олунмасы учун Мэркэзи сечки камиссиЗа-сынын тэркибиндэ дэЗншикликлэр едил* мэсн мэгсадэуЗгу» саЗылсын. 3. АзэрбаЗчан Республикасы халг депутатлары сечкилэри узрэ Мэркэзи сечки комиссий ас ына тапшырылсын ки. АзэрбаЗчан Республикасыида раЗвнларын, ра>он бел-кусу олмаЗан республика табели шэЬэрлэ-рнн, шэЬэрлэрдэ раЗокларын серЬэдлэри да-хилиида АзэрбаЗчан Республикасы прези- денти сечкилэринин тэшкили вэ кечирилмэси учун сечки даирэлэри ]аратсын. 4. МуэЗЗэн едилсин кИ, АзэрбаЗчан Республикасы президента сечкилэри узрэ да-ирэ сечки комисбиЗаларынын сэлаЬиЗзэтлэ-рини АзэрбаЗчан Республикасы Зерли халг депутатлары советлэри депутатларынын со-нунчу уму ми сечкилэри вахты Зарадылмыш АзэрбаЗчан Республикасы Зерли халг депутатлары советлэри депутатларынын сечки-лэри узрэ раЗон вэ шэЬэр (Бакы вэ Кэнчэ цюЬэрлэриндэн башга, республика табели шэЬэрлэр) сечки комиссиЗалары ЬэЗата ке-чирирлэр. *    ' 5. Нахчыван Мухтар Республикасы Аля Мэчлисинин РэЗасэт ЬеЗ’эта, раЗон вэ шэЬэр халг депутатлары советлэри АзэрбаЗчан Республикасы президента сечкилэри узрэ сечки мэнтэгэлэринин во мэнтэгэ сечки комиссиЗаларфнын тэшкилини тэ’мин етсннлэр. 6. АзэрбаЗчан Республикасынын Назирлэр Кабинета АзэрбаЗчан Республикасы Али Совета РэЗасэт ЬеЗ’этинин тэтдиматы илэ АзэрбаЗчан Республикасы президенти сечкилэринин мадди вэ малиЗЗэ тэ’минаты, сечкилэрэ нэглиЗЗау вэ рабитэ муэссисэлэри вэ тэшкилатлары тэрэфиндэн. хидмэт кес-тэрилмэси мэс эл эл эрин и Ьэлл етсин. АзэрбаЗчан Республикасы Аля Советинин сэдри J. МЭММЭДОВ. Бакы шэЬэрн, 25 март 1992-чи ил. A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ СЕЧКИЛЭРИ УЗРЭ МЭРКЭЗИ СЕЧКИ КОМИССШАСЫНЫН МЭ’ЛУМАТЫ 19д2-чи ил мартын 30-да «АзэрбаЗчан Республикасы президенти сечкилэрн " Ьаггында* гануна мувафиг су-рэтде АзэрбаЗчан Республикасы Али Совета тэрэфиндэн Зарадылмыш АзэрбаЗчан Республикасы президенти сечкилэри узрэ Мэркэзи сечки ко-миссиЗасынын биринчи ичла-сы кечнрилмишдир. Мэркэзи сечки комиосиЗа-сы тэрэфиндэн нэзэро алын-мыш вэ рэЬбэр тутулмушдур ки, АзэрбаЗчан Республикасы Али Советинин 25 март 1992-чи ил тарихли гэрары илэ АзэрбаЗчан Республикасы KoHCTHTycHjacbiHbTH 1217-чи маддэсинэ мувафиг олараг АзэрбаЗчан Республикасы президенти сечкилэри 1992-чи ил иЗунун 7-нэ. базар кунунэ тэ’Зин еднлмиш-дир. АзэрбаЗчан Республикасы Али Совета MyoJJ» етмишдир ки, АзэрбаЗчан Республикасы президента сечкилэри узрэ Мэркэзи сечки ко-миосиЗасынын сэлаЬиЗЗэтлэ-рини он икинчи чагырыш АзэрбаЗчан Республикасы халг депутатлары сечкилэри узрэ Мэркэзи сечки комис-сиЗасы ЬэЗата кечирир. АзэрбаЗчан Республикасы президента сечкилэри узрэ даирэ сечки комиссиЗаларынын сэ-лаЬиЗЗэтлэрини АзэрбаЗчан Республикасы Зерли халг депутатлары советлэри депутатларынын сонунчу у му ми сечкилэри вахты Зарадылмыш АзэрбаЗчан Республикасы Зерли халг депутатлары советлэри депутатларынын сечкилэри узрэ раЗон вэ шэЬэр (Бакы вэ Кэнчэ шэЬэрлэрин-дэн башга, республика табели шэЬэрлэр) сечки комиссиЗалары ЬэЗата кечирирлэр. Мэркэзи сечки комиссиЗа-сы ез ичласында она верн-лэн сэлаЬиЗЗэтлэре у}гун олараг АзэрбаЗчан Республикасы президента сечкилэринин тэшкили вэ кечирилмэси учун республиканын шэЬэр вэ раЗонларынын сэрЬадлэри дахилиндэ 87 сечки даирэск тэшкил етмишдир. (Данрэлэ-рин сиЗаЬысы дэрч олунур). Мэркэзи сечки комиссиЗа-сы тэрэфиндэн 7 »Зун 1992- чи ил АзэрбаЗчан Республикасы президента сечкилэринин Ьазырлыгы вэ кечирил- мэсн узрэ эсас тэдбирлэрин тэгвим муддэтлэри муэиэи едил мишдир.    АзэрбаЗчан республикасы президентли-Зинэ ирэли сурулэн намизэ-дин мудафиэси учун тэшэб-бус груплары тэрэфиндэн им-за топланмасы гаЗдасы вэ муддэтлэри муэЗЗэн едилмиш-дир. (Гэрар дэем едилэчэк). Гануна мувафиг олараг бу сэиэдлэрдэ нэзэрдэ тутулур ки. АзэрбаЗчан Респ>-блика-сы презцдеитлиЗинэ намизэд-лэр идарэ. муэссисэ вэ тэш-килатларыи эмэк коллектив-лэри. орта ихтисас вэ али тэдрис муэссисэлэри коллек-тавлэри. ЗашаЗыш Зериндэ се-чичилэрин , Зыгынчаглары, АзэрбаЗчан Республикасынын ганунвернчилиЗинэ у!гуи олараг геЗдэ алынан сиЗаси пар-тиЗалар. Ьэмкарлар иттифаг-лары вэ кутлэви ичтамаи Ьэ-рэкатлар тэрэфиндэн чи ил апрелин 7-дэи 22-дэк «роли сурулур. Президентли-- ирэли сурулмуш намизэд [эркэзи сечки комиссиЗасы тэрэфиндэн намизэдин ирэли сурулмэси барэдэ сэиэдлэр вэ онун сэсвермэЗэ гоЗулма-га Зазылы разылыгы да-хил олан андан беш кун муддэтиядэ, лакин 1992-чи ил апреля! <27-дэн кеч олмаЗараг геЗдэ алыныр. бу шэртлэ ки, ирэли сурулэн намизэд сечки Ьугугу олан эн азы 20 мин АзэрбаЗчан Республикасы вэтэндашы тэрэфиндэн мудафиэ едилсин. Президент ля J9 намизэдлэ-рин сечичилэрлэ иврушлэри-нян онларын Мэркэоя сечки комисснЗасыида геЗдэ алын-дыглары кундэя иЗунуи 6-дэк (6-сы да дахил олмдгла) кечирилмэси нэзэрдэ тутулур. Мэркэзи сечки комисо^а сы тэрэфиндэн президент сечкилэри узрэ сечки сэнэдлэри формала рынын нумуяалэрЬ, елэчэ дэ сечкилэрии Ьазырлыгы вэ кечирилмэсинии ке-диши заманы мувафиг мэ-луматларыи Мэркэзи сечки коммссн]асыиа тагдим едкл-мэси муддэтлэри тэсдиг едил* мишдир. Мэркэзи сечки комнссиЗа- сы тэрэфиндэн АзэрбаЗчан Республикасы президента сечкилэри узрэ’ даирэ сечки комиссиЗаларынын иши узрэ методики кестэришлэр тэс- Кедилмиш, » АзэрбаЗчан яублякасы президента сечкилэри узрэ мэркэзи, даирэ вэ мэнтэгэ комиссиЗаларынын иши илэ элагэдар бир сыра дикэр мэсэлэлэр нэзэр-дэн кечнрилмишдир сы кы. Ч9СЯ, II. Телефонлар: Мэркэзи сечки .комиссиЗасы сэдри: 92-79-27. Мэркэзи сечки комиссиЗасы катаби: 92-80-74. КатяблиЗин ишчилэри: 92-30-88, 92-73-60, 92-74-85. 92-77-07. Aaep6aj4tti Республикасы ирезядеята сечциэрк узрэ ¡Брюаа сгон комнсск-|асы. (Cm щрмчяш cel* ям» ими Йкфи ш Бвуревшв). ;
RealCheck