Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 28, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ 28 МАРТ 1992-чи ИЛ. HS 6I СААТЫН 9ГР9БЛ9РИНИ ГАБАГА Ч9КИРИК Азврба}чан Республикасы Назирлэр Кабинети «Азэр-6aj4aH Республикасы эра-зисиндэ вахтын Ьесаблан-масы    Ьаггында» гэрар гэ- бул етмишдир, Ьэмин гэ-рара    эсасен Азэрба]чан Республикасы эразисиндэ «Декрет* вахтынын тэтбиги, ja’HH    саатын эгрэблэринин 1 саат габага чэкилмэси Ьаггында A3ap6aj4aH Дев-лэт    Стандартлашдырма вэ MeTeopcwioKHja Мэркэзинин, Азэрба]чан Республикасы СэЬиЛэ Назирли}инин, Азэр-енержи ИстеЬсал Бирли-Jhhhh, A3ep6aj4aH Республикасы Елмлэр Академи)а-сынын, Азэрба]чан Дэмир Лолу    Идарэсинин, Хэзэр Кэмичилик Идарэсинин тэк-лифи гэбул едилмишдир. Саатын эгрэблэ^и 1992-чи ил мартын 28-дэн 29-на кечэн кечэ саат 2-дэ 1 саат габага чэкилэчэкдир. Республика Назирлэр Кабинети елм вэ халг тэйсили ше’бэсинин баш мутэхэс-сиси Акиф БеЬбудов гэра-ры шэрЬ едир: г— Хэбэр верилди]и кими. 1991-чи ил сен^абрын 8-дэ республика эразисиндэ саатын эгрэблэри бир саат кери чэкилдикдэн, Ja’HH гуршаг вахты тэтбиг едил-дикдэн* сонра республика Назирлэр Кабинетинэ на-зирликлэрдэн, баш идарэ-лэрдэн, ичтимаи ташкилат-лардан вэ а}ры-а]ры вэтэн-дашлардан республика эра. зисиндэ кечмиш вахт пе-сабланмасына, башга свзлэ, «Декрет» вахтына га]ытмаг хапиши илэ чохлу мэктуб дахил олмушдур. Бизэ му-рачиэт едэн тэшкилатлар вэ вэтэндашлар ез хаЬиш-лэрини, хусусэнл б^гнунла эсасландырырдылар ки, гыш вахты артыг саат 17-дэ га-ранлыг душур, бу исэ енер-жи еЬти]атлары мэсрэфини артырыр вэ истэр дстеЬса-латда. истэрсэ дэ мэишэтдэ MYэJjэн нараЬатлыг ¿ара. дыр. Мэктубларда Ьабелэ Ьэр ил «Jaj* вахтына кеч-мэ]ин мэгсэд^гун олма-дыгы эсасландырылырды, бела ки, бу, эЬалинин. ху-сусилэ аЬыл адамларын саг-ламлыгына мэнфи тэ’сир кестэрир. Бутун бунлары нэзэрэ алараг, республика Назирлэр Кабинета узун иллэр АзэрЗДчан эразисиндэ фэа-лиjJэт кестэрэн «Декрет» вахтына га)ытмаг гэрарына кэлмишдир. Бундан элавэ, индэн бела «jaJ» вахтына даЬа кечмэк мэгсэдэу}гун са]ылмамышдыр. (Азэринформ). КЕ1ИБ ЭСКЭР ПАЛТАРЫНЫ,.. ...Гарабагда, сэрЬэд бел-кэлэриндэ ермэни гулдур-лара гаршы мубаризэдэ мэрд огулларымызла чи}да-ч^инэ дaJaнaн гызларымыз Ьаггында тез-тез ешидирик. Дунэн редакси]амызын дэЬ-лизиндэ Ьэрби ке]имли гьгзла растлашанда да тээч-чублэнмэдик. Ьал-эЬвал тут-дуг, кэлишинин мэгсэдини сорушдуг... Ласэмэн CapaJeвa CaлJaн paJoнyнyн Гызылбурун кэн-диндэ, чохушаглы аилэдэ бeJyJYб эрсэй чатыб. Бир муддэт Элэт агач е малы комбинатында ишлэJиб. Вэ-тэнин дар кунундэ синзсини душман куллэсинэ сипэр едэн эскэр гардашларына hэJaн олмаг истэ1и и}ирми ики ]ашлы Ласэмэни чэбпэ хэттинэ — Губадлы]а апа-рыб. Эввэлчэ ¿аралылара гуллуг едиб, сонралар элдэ силаЬ до]уш сэнкэриндэ да1аныб. О деди: — Банька кэлмэкдэ мэ^-сэдим мудафиэ назирли1ин-дэ олмат, Милли OpдyJa ]азылмагдыр. Jeнидэи Гу-бадль^а ]ола душурэм, эсл эскэр кими: го] Ьамы бил-син ки, торпагымызын ке-ппОяга чэкмэ]э гэлбимин Ьекму *илэ кедирэм! И л к б a h а р д а ташылларыя илк гурулта^ Летмиш иллик тоталитар режимдэи бизэ CyMraJbiT еколожн фачиэси, Хэзер дэр-ди мирас галыб. Бир чохла-ры елкэмиздэ ]аранмыш кар* кин вэзиНэти игтисади вэ еколожн мунасибэтлэрин ни-замланмасы ]олу илэ азалт-магы мумкун са]ырлар. Азэрба]чан Jaшыллap Чэ-ми]]этинин дунэн кечирилэн тэ’сис гурулта]ында белэ бир фикир ифадэ олунмушдур. TypynTaJ Гафгаз Мусэл-манлары Идарэсинин сэдри iuejx АллаЬшукур Пашаза-дэнин xejHp-дуасы илэ баш-ланды. Илк дэгигэлэрдэн hncc олунурду ки, мэчлис зидди]]этсиз кечмэ]эчэк. ,Лап эввэлдэн нума]эндэлэрин бир нечэси ]ашыллар HaMHjjara-ни rapuiuja rojflyry низамна-мэ вэ мэрамнамэ]э yJryH ола-раг napTHjaja чевирмэ]и тэклиф етди. Лакин республика Тэбиэти МуЬафизэ Ко-митэсинин сэдри Ариф Мансуров мэ’лумат верди ки, Ьэлэ Али Совет cnjacn парти-janap Ьаггында ганун гэбул eTMaJn6. Белэ бир ганун гэбул олунандан сонра чох ку-ман ки, }ашыллар YbMHjJa-ти Дэ napTHjaja чеврилэчэк. Бунунла белэ фикир ajpu-лыгы. pa’j мухтэлифл^и ара-дан галхмады. Иса Г9МБ9РОВ, халг депутаты, Мшим Шурамыж уа- ву: — Ьэр бнр тэшкилат — истэр 49IOIJJ9T, истэрсэ ДЭ napraja олсун, мутлег дэа-лэт структурлары илэ эмэк-дашлыг етмэлидир. Лакин бу эмэкдашлыг рэгабэти метисна етмир. Ьэрчэнд мэнэ белэ кэлир ки. 49MKjj9T республика Тэбиэти МуЬафнэе Комитэсинин тэ'сири алтына душечэк. Бу, mbmhJJhthh кэ- ЛЭЧЭК ф9&ЛИ]]9ТИН9 MyaJJeH шубЬэлэр догурур. Фэрмая М9ММ9Д0В, республика *«9далэт» Бе]нэлмж-лэл Шурасымыя сэдрн, р-шыллар 49mhJJbthhhh уаву: — Бу кун республикада-кы еколожи бел ран бизи ва-дар едир ки, белэ бир чэ-MHjJaTfla бирлэшэк. Башлы-ча вэзифэлэримиздэн бнри чэми^этимизин AYHja ]ашыл-лар Ьэрэкатына фэал гошул-масыдыр. Лашыллар 49MHJ-JaTH cHjacH ме]дандан да кэ-нарда галма]ачаг. Дввлэти-мизин мустэгилли]и, heja-тымызын демократиклэшмэ-си угрунда мубаризэ апара-чаг. Иффэт ЭФЭНДИДЕВА, jyHECKO-нуя «Инсан вэ бм- осфер» врограиы yape Ааар-ба]чан Мшив Ктшшшшшш — Вукунку гурулта] мэнэ дургунлуг дэврунун тэд-бнрлэриня хатырлатды. Чэ-MHjJaTHH тэркибинэ сечилэн-лэрин чоху узун муддэт тэбиэти муЬафязэ апаратында ишлэ]иб. Демэли, еколоки-]амыэын беЬраны учун он-лар да бнрбаша мос’улиЛэт дашы]ырлар. Бу адамлар ja-шыллар Ьэрэкатына гошул-муш кэнчлэрэ кемэк eTcaJ-дилэр даЬа 6eJyK xejHp вер-миш олардылар. Исма]ыл РУСТЭМОВ, республика lamuuap Ьэрэиаты идарэ ЬеГэтииии сэдри; — Азэрба]чаяда ]ашыллар Ьэрэкаты 1989-чу илдэн фэ-anHjj3T9 6anuiajbi6. Бу куиэ-дэк тэбиэтимнзин горунма-сында ¿ахымдан иштнрак едиб. Амма Ьэр Ьалда белэ гэрара алдыг ки. Jemi Japa-дылан 4aMHjjaTHH тэркибинэ дахил oAMajar. Мустэгил фэ-али]]эт кэстэрэк. Лакин эмэкдашлыгдан имтина ет-мирик: ГурултЪ]да А. Мансуров Азэрба]чан Лашыллар Чэ-ми]]этинин сэдри сечилдн. В. ЭЗИЗАГАОГЛУ. AMHAJ4AH КСЛУВЛИКАСЫ МФДФНИиФТ НАЗИММИ A39PSAJ4AH Д9ЙЛ9Т ОПСРА В9 БАЛЕТ ТЕАТРЫ |квиын эмэкдар артиста адил меликовун иштирвкы или Мартын 29-Д1    Y. «КОРОРЛУ» Та маша емт 15-дэ баш ланыр. Бмиатлар тэатрын кассасыида саат 19-дак сатылыр. 10- дан Ьэфтэдик п рог рам Расиубиика теяэвнам)асы 9XXS. МутмплмкаоНа фнлм-пщрт. 935. «Ушаг «немклоп« дНесыкд«н с4Ьиф«л«р». 10.00. «215 ка» «тудиуасыиым лрогр«-мы. 1630. Експр«с жирормаск-j«. 1635. «Да^вмачапмр». 16.50. «е^ДАМЖ мммалы». 19.1*5. «Лапе«. 19^5.    ‘башм^мм, najnaj*. 20.00. «Кун». 20.35. Ча-пыр Рам на Гупи»аа (тар). 20.50. Раклам. 21.00. 1аимлмклар (М). 21J5. «7 кум» публмсистмк про* грам. 22.35. «bajer«iH бмр аны». Кимопрограм. 01 Зй Хабарпар. «Бакы» студи|асы Кар кум саэт 20.30-дам    Трансл)аск)а 9усЦа гэяэныфцымым БИРИНЧИ ПРОГРАММ 6.0а «СаЬар». 0.35. Мулти-плмкасНе фмлмларм. 9.16. 6а-ДМ» таяаамам^а фмлмм: «Далм-соа калмтам». 1-км capeja. 1020. «Марафон—15». 11.10. Саиадлм тапаамаиуа фнлмн: «1аша)»«ш ]арм». 1230/ J«hm-анмлар. 14.15. «Таламмкст». 1530 JaHHAM'KAap. 15.20 6. Слаакмн — «ЛааЬа». Талаамэм-Й таыашасы. Ié.15. «1анн мгтм-с«дм сийсет». 16.45. «Улдуэлу jafMNif». 16.00. 1аннликлар. 1020. «Футбол нкмалы». 16.50. «Тара гуту». 1925, «Талааи**;« «чрамында млк дафа». Бадин фмлм; «Дат да и jyiecaa». 20.45. • «ОСаканмз xajpa галсьж, бала-ларЫ. 21.00. Мнмликлар. 21.40. Боме. МДБ м АБ4Л1 ]ы»ма ко-«ландаларымын {арышы. 22.40. «John студм}# тагдмм «дмр». Фасмлада:    ¿«нмликлар. 0130. Б. Слаакмн — «ЛааЬа». Талаам-аН« тамашасы. «Руем)а» каналы 6.00. Хабарлар. 6.20. «Иилсу-эар адамларым «акты». 9.20. «Итал]ан дмлм».*9.50. «Асуда аааст». 10.05. «Сагламлыг». Та-лоамзИе журналы. 10.35. «Ин-касамат аламннда». 1135. «Аг терта». 12.00. Мактаблмпбрми таЧмл кунлароцда. 13.10. «Бурда модам» тагдим адир. 13.40 «Кандли суалы». 1430. Хабарлар. 1630. «Ушаг сааты». 17.00. •Са1шбкарлыг аа ан’ана». 17.15. «Камдлм1 суалы». 17.45. Талаам-%ан|амын ниформасм1]«- комыар. orja «абарларм. 1630. «Санат мар». 16.45. «Асуда аахт». 19.00. «Уауму РусийЙ тутурам». 19.15. Санадлм панорам. 1955. Рампам.ч2030. Хабарлар. 20.20. «Ьар кум баграми. 20.35. С. Франк — Пралудмй« хорал аа фута. Ифа адир Ра-фмг Г ули)ав (фортепиано). 20.50. Рахлам, 21.00. 1аниликлар (М).    21.35. «Гадр качаем». 22.15. «Аэарба|*аи иммосу «к-раны». Вадим филм: «Мен км казал да)илдим». 23.40. Хабар» лар. Русм|э млаэмаийсымыи БИРИНЧИ ПРОГРАММ 6.00. «Cahap». 8.35. ААулп»-пликасмй фмлмларм. 935. Вадим талаакзмй фмпмж «Даям-coa капитан». 2-мм сармй-1О10. «Футбол мммэлаг». 10.40 Вадим филм: «Датдан jyiccato». 12.00. 1«нмлмкл«р. 12.25. Рит-ммк кмммастика. 12.55. Самад-ли талаакзмй фнлмм: «Тааба учун маазу». 1355. С. Промоф-jaa — «Ромао «а Чул]атта» балет индам с унта. 1420. «Чакуб Курил дделэры». 44.40 «Блокнот». 14.45. «Тнчярат сырэсы». 15.00. 1«иилммл«р. 15.25. Та-паффус «мммастм^асы. 15.40. Вадим талааиаий филми: «Уза-га атур.м». 17.05. Мултиллкаа-смй филмн. 1720. «Ушаг му-сиги клубу». 18.00. ¿«ниликлар. 18.25. Халг тараналари. 16,40. Сенедли талаамзм]« филмн. 19.20. Хоккей. МДБ-нни чемпионаты. Финал. И аа Ш Ьмсса-лар. Фасмлада: «Каманиз xajpa галеын, балалар)». 21.00. JaMMimicnap. 21.35. «ТалаанаЦа •кранында илк дафа». Вадим филм: «Найт лкмити». 22.45. «Таласиоп«. 23.15. 24.00. J+нмликлер. 0025. Ид-мам кмммастикасы. Байалмлг турнир. 01.25. Вадим те леем эм-Й филми: «Узага атур...*. «Русмй» каналы 8.00. Хабарлар. 820. «Фраи-сыз дилм». 1-чи тадрис или. 650. «Асуда аахт». 9.05. «Ф^ансыз дилм». 2-чм тадрис или. 9.35. «Ушаг сааты». 10.35. Мектеблклармм та'тнл кунла-ринда. 12.05. Мултиплмкесий филми. 12.15. «Чаиналлмкде».. 1330. Сенедли панорам. 13.40 «((ендли суалы». 1430. Хабарлар. 16.00. «Кеиишлмк». 1620. «МаЬаббата алуда». 16.45. «Какдли суалы». 17.40 Тала»и-зи]а информасий ко мм apenja хабарлари. 1755. «Асуда аавст». 18.10. «Окар йшыньга».** 1А40. Ларламамт хабар лари. 16.55. «Рус^а аа дунй». 19.25. Идман программ. 19.55. Раидам. 20.00 Хабарлар. 20.20 «Нар мум 6aj-рам». ОусмЙ талаэмамйсымым БИРИИЧИ ПРОГРАММ 6.00. «Cahap». 8.35. Мулти-плнкасмй фмлмларм. 920. «Ушаг мусигм клубу». 10.00. Самадлн фипмлар. 10.40. Хок-ха]. МДБ-нНк чемпионаты. Финал. II аа III Ьмссалар. 1230. 1аиилмвлар. 1220 АЛусигмли-ммформасмй программ. 1^50 Сенедли филм: «Keivi саЬбат-лари». 1326. «€Цалат салону». 1351 М6уааффап>Дата мака мамп олмалыУ». 14Л5. «Тала-микст». 4520. «Бу «ум аа а аахт». 1550. Вадим талааннЦа филми: «Сир paje учуй суру-ау». 1-чи capuja. 17.00. «Рои Абаке». 16.00 JaiKHiHicnap. 18.50 «Проблем йчуу>1». 1920. Вадим филм. 20.45. «Кечемиз xajpa гадеын, балалар!». 21.00. Ja-нитислар. 2121 М. Задорноаум иигоуакы ила айаичали про- 22.50. Мусигм ли инфор1-масмй программ^ 2320. П. А. Столыпин Ьаггыцда бадмн-пуб-лисистик фидм. I Кисее. 24.00. 1емипикл«р. 0025. «Лимкюпо». 0055. Бедии талааизий филми: «Сир paje учуй суручу». 1-чм сари]«. «Русмй» каналы 8.00. Хабарлар. 820. «Алмам дилм». 1-чи тадрис или. 8.50. «Асуда аахт». 935. «Алмаи дм-ли». 2-чи «тадрис или. 9.35. «fy-сиймыи талаеизи(а театры». 10.00 Криминал канал. «Тема-миле мм эли». 12.55. «вармаси-Йлы маазу». 13.40. «Кандлм суалы». 1430. Хабарлар. 16.00. «Ушаг сааты». 17.00 «&ун|а ба-зарына ачар». 17.30. «Ьа(«тым па)ыаы». 17.45. Tanaananja им-формоси)« ком марен ja хабар-лари. 18.00. Траисросафмр: «Уэаг LUapc». Тадааизщ'а ичма-лы. 16А5. «Винам баи».* 19.15. «9jлайка». 19.51 Рампам. 2030. Хабарлар. 2020. «Нар кум 6aj-рам»; ручу». 2-чи сари ja. 17.00. Чо«-серийлы б «дни талааиэи^а филми:    «44|«и1гчи март аб ада самкмза}аглы илбиэлар». 4 ку. capMja. 16.00. 1анилимлар. 1620 «СИД» тагдмм адир. 1650. «.м16гдак аа даНа    1920. «dOmooaiкарам». 20.45. «ЗСача-низ xajpa галсыи. *балалар1». <2130 1анмлкклар. 21.35. Л. Лашшанхонун jyCiabaj качаем. 2320. Л. А. Столыпин Наггыи-да бад»к! луб лисистик филм. 11 Ьиеса. 2430 JaiaaMMwap. 0025. Идман програмы. 0125. Вадим телеемэи]# филмж «Сир paje учуй суручу». 2-ин capnja. •Русмй* каианы 830. Хабарлар. 6.20. «Ислам дили». 1'-чи тадрис или. 650. «Асуда аахт». 9.0$. «Испей дилм». 2-чи тадрис или. 9.35. «Ушаг. сааты». 1025. Футбол. Аарюпа кампнонлары^мн ify-боку. «Ваифика» (Мр — «Динамо» (Кий*). 1 v О. Вадим филм. 1320. Мултиплмка-смй филми, 1340. «4(андли суалы». 1430. Хабарлар. 16.30. Траисросафмр: «Адыи га]ытма-си: СЭрка} Нача)аа». 17.10. Ид-ман програмы. 17.45. Талаамэи-ja ш нрормасий-мэмАшрой *•" берлари. 1630. Фипм-консарт. 16.35. «Асуда вахт». 1650. Парламент хабар лари. 19.05. «Би зим еисоертизл*. <1955. Реклам. 20.00. Хабарлар. 2020. «Ьар кун ба)рам». 8.00. Хабарлар. 620 «Ишку-эар адамым шахты«. 9.20, «Ии* jEWWU«    тага* О СЛ    .i ^1 « ми пппГ    /.иМ НгЦШРИгРШ    ДРииШ*    6*ЧИ тадрис или. 1020. Ж—2» тагдмм адир. 1340. «Каидли суалы».    1430. Хабарлар^    1630. «бСеиишлик». 1620. «15 {ашлы капитан». 1730. Траисросафмр: «Урал—ТБ». 17.45. Талааизий 1630. «Карйрвмыи 1620. «Асуда аап». 1641 «Рае ajar».- 1930. «XX аса -каасхаа аа мала авна-с>жд>». 1955. Рампам. 2030. Хабарлар. 2020. «Ьар иум 6aj- иак|у. 1640. Русланы* парна 4 42 4LC Амыдвчп^а-АибРРВТ    1    wvbyW*    " 1YJ5- 1955. Рампам. 2030. Хабарлар. 2020. «бмр мум ба|рам». 931 Хабарлар. 920 Абупти ЛЛИМЙСб« ПМАМЛЫМ 1030 «бСммЙымк. СаЬар програмы. 1430 Орган иусигнси. Чалыр Ра'иа HcMajawoaa. 1120. «^ф- рэаЧубпмка тапаамакйаы 9.05. Хшбщртр. 9Ж Myimt 1035. Реклам. 10.15. «цДарадаи-тапа-дам». 1430. Ааарбайам баста- ¡#NN Ш"С зря, 11.40. Вадим филм:    «АбаЬам- мад Па)гам6ар». 1630. Бис-прас кпформаси1а. 1135. Мул-типлимаей* филми. 1620 У шаг лар учуй: ССамрак гадалг лар». 1935. Ааар Paajea — С .«ригта аа фортапиыю дадмадбвб 6    jbVea а» ^а Б^ФаФч^^    а • ГПГШТГИЪ и i li É il    fi    й/t    **    ~ PrPfEiCEliwT f^W^PEPÜI« iE«^i« «Ja »а« тамашалар». Ш. Гурбг ИЬ»ЙЭ — '¿Ьамсиаа AaapBajaaw ими тамашасы Ыитыида. 1630. ттл бЭммю ^ущ» 20.00. «бОуи». 2025. Г. Гарай« Y. ‘чет »»»»и А1к6«1«аи Ддщи симфомик ориастри. 2130* •Футболумузун уф^’/кра, 2120. аТалааиаш». 22.00. Ja-нуи>Мф| (АА).    22.45. «215 ил» студйэсыиак« программ. бакы шакеринин муэссисэ, тэшкилат, ИДАРЭ, KONCEPH, ACCOCHACMJA, КООПЕРАТИВ РЭНБЭРЛЭРИНИН . НЭЗЭРИНЭ1 С осипл cMPoprajá во мвшгуллуг фомдунп Йырмплдрыи норматиалэри Ьаггында Ajapóaf-чаи Рвслубликасыныи 31 докабр 1991-ми ил т*-рихл ^ Гану ну на эсасэн бутун муэссисэ, идарэ, тэшкилатлар... форма вэ табвчмлм}индэн асы-лы oAMajaper, «ЭЬалинин мэшгуллугу Ьаггыи-да» Азэрба)чан Республикасы Ганунунуи сэмэ-рэли фэали|)эт кэстэрмэси мэгсэди илэ аэ «Авэрба|чбн Рэспубликасында Нугуги шэхелэ-рин мэмфээтиидэн вэ кэлирлэринин ajpw-aj-ры нэвлэршДБК Вбркилэр Ьаггында» Аээрба|-чан Рэспублмкасынын Ганунуна *yj«yH олараг, 1992-мм ил ¡амаарын 1-дэн 2 фамз мэчбурм ajwpManap»» Эмэк Ьаггы Фондундан Дэалэт эЬалинин мэшкуллулума кэмэк фондуна кэчу-рулмэлмдмр. AjwpManap муэссисэнин, идарэимн, тэш-килатын вэ коолэратмвин ¡эрлэшд^и эрааиимн pajón байк шэ'бэлэринэ кэчурулмэлмдмр. СубЬэсабларын ва мэркэзлэрин pajón банкларыны хатырдадырыг: Сэбамл ра|оыу — 3509041 — Сэбаил pajón тикинти-сэна|э баикы. Бммэгэдм ра|ому п  000609425 — Бммэгэдм pajón TMKMHTM-ceHaje банкы. Сабумчу ра|ому — 609056—Сабумчу Дэалэт Бамкы.    » Низами ра|оиу — 609651 — Низами pajón TMKMMTM-cenaja банкы. 1асамал ра|ому — 2609322 — 1асамал pajón TMKMMTM-cenaja бамкы. Хэтаи ра|оиу — 1609975 — Хатам pajón TMMMHTM-ceHaja банкы. Нэрмманоа ра|оиу — 1609141 — Нэрмма-мов pajoH TMKMMTM-cenaja банкы. Эзкзбэ|оа pajony — 609151 — Азэрбй-чан Дэалэт Баикы. Гарадаг рЦту — 609528 — Гарадаг pajón TMKMHTM-cenaja баикы. Нэсимм polony — 609780 — Нэсммм Дэалэт бэмкы. Сураханы ра|ому — 609424 — Сурахамы pajón TMKMMTM-cenaje бамкы. Пуялары мэшгуллуг фомдуна кэчурмэй тэлэемм. Бумумда см» ватэмдашларым сосмм мудафмэемпм тэ'ммм этмэ|а кэмэк этмкш оларсымыз. БИРИИЧИ ПРОГРАММ 630. Ритмм имммастика. 620 Республика телеамзийсы 935. Хабарлар. 920. ААудти-плимасий филми. 940. «Азар-ба)чам фаунасы». 10.10. Чалыр А зад Элийв (скрипка). 1020. «bajarыи бир аны»/ Кимопрю-грам. 16.00. Бкспрас-ииформа- сйа. 1835. Мултипликасй* фидмлари. 16.35. «Бачарыглы аллар». 1935. Реклам. 19.15. «Уч Йрлап». Min aceitar програмы. 19.45. «Jlajaaj, башйим, na|naj». 20.00. «Кун». 20.35. К ■■■и 3 МЕБААОбВЛйЫ' fH м4Ьп * ийа. Ифа адир Y. haauBejoe - адыиа Азарбайан Даалат-сим-Расяубммка тамавмамйсы фоинк ориастри. Д^унжор J. Раслубммка тамаамамйсы 9.05. Хабарлар. 920. Муятн* «чатасий филми. 9.35. «Дам уддузу». 10.10 «ШаЬмат клубу«. 10.40. - «JaMH фиямлар. 11.10 Вадим филм: «Ками са-шмиын смрри». 16.00. Емспрас-жформасЦа. 1635. ААултипли-waoija фмпмн. 16.15. «1урдум, |уаам^ масканимсам». Эи jaat-шы ушАг расмяаринии тапашг x8tj^i мусабшасиммн |#куму. 1930. аИддвт». 1945. «Jlajnaj, баизфшч. пцащ». 2030 <6Сум». 9.05. Хабарлар. 920. ААуатм-пликасий фмлмларм. 920. АА. Рааел —Форгашиаио учун иом-сарт. Чалыр Ф. Адыка зал зада. 10.10. мАз«рба]чан мжюсу ак-рамы». Бадии филм: «ААаи ми мазал да|млдим». 1630 Екс-прас-ниформасЦа. 16.01 ААул-типлимаейа фмлмларм. 1825. «Cajrw». *1935. А. Дадаиюа — 8 намралм симфоний* Чалыр У. Начы6ajoa адыиа Азарбайан Деелет симфоннк ориастри. Днрнжор И. Начь >j аадир. 1925. Рампам. 19.45. «JUjñaj* баши-jMM, ла|дй». 2030. Лун». 202$. «Галх ajara, Азер6а|чан1». 2130. 1амнликлар (АА). 2121 Ь. Чааид — «Иблис». Азарбайем ААмл-дм Даалат Драм Таатрыиыи тамашасы. 2325. Хабарлар. Адамаазалоадур. 2130. 1анн-лнклар (АА). 2125. «Днннмнз-ма'маам^атымыз». 22.05. Вадим филм: «ААаЬаммад Лфамбар». 0025. Хабарлар. Руспй таааэивфсымым БИРИИЧИ ПРОГРАММ 1 630. «СаЬар». 825. Мулти-пликасмй фмлмларм. -920. Вадим филм. 1045. АА. Задорно» ауи мштмракы ила а)леичелн Лрограм. 1230. JananiMcnep. 1220. «Ьйааилар. аламинда». 1335. «Сирии Ьамы сошир*. 1320. Саиадлм талааизий фип-мм. 1440. » аВлом»80т«. 14Л5. «Таламмкст». 1100. )анмлик-лар. 1520 Сенедли талааизий филмн. 15.50. Вадим талааиэ» Й филми: Лир РЭЙ ГИГ* су- Республииа талавмзчйсы 9.05. Хабарлар. 9.20. ААулти-ллммасий филми. 9.40. «Jypxy* му хабар алеем..*. 1020. Вадим филм: «Бир галаныи смр-ри». 18.00. Смопрес информа-сий. 1635. Ушаг л ар учуй: «Се* зуну cajna алана». 18.35. «ААак тубуму oxyjyw». 19.05. Ч. ha-4»ijaa — Камара симфони}#-сы. 19.35. Реклам. 19.45. «Ла(* гш], башйим, najnaj». 2030 Лун». 20.30. ЛАугам ахшамы». 2130. JeHMtMNAep (АА).    21.35. «Бу торпагым оглу, гызы...». 22.05. «JaMH тамашалар». Ш. Гурбаноа — «Сансио». Азар-ба|чан ААилли Даалат Драм Та-атрыиыи тамашасы Ьаггында. 2320. Хабарлар. ^пИН^'пР^А^ 630. «СаЬар». 820. Чолсари-\шлы бадии талааизий филми: ЛФмиичи мартабада саами j ajar лы илбизлар». 4-чу capuja. 930. «...16-дек аа даЬа 6ejyic». Ю.Ю Лнмолаиорам». 1221 Кеисарт. 1230. 1енияи«лер. К221 «CajahaiNHnap клубу». 132S. аЭзуиа азуи мэмак ат». 14.15. Ллеммог». 1420. «брич». 14.45. Лмзнас смифи». 15.06. Аешиажлар. 1525. Консарг. 1545. Вадим талааизйа филми: «Уч тутгун f кун». 1730. МДБ ушаг телаеизйесъжын асеосиа-ейасы тагдмм адир. 18.00. Ja-нняиклар. 16.25, Лэкумат: ла-Ьина аа anajhana». 1825. Ушаг-лар учун чохе арй алы бадии талааизий филмм: «Ламна-баргли Емил» (Иоаач). 1-ми серий 1920. ХодиА ААДВ-мми чемпионаты. Фшдл. 11 аа III Ьмссалар. фасмлада: Лечеииэ xajpa галсыи, балалар!». 21.00 JeMMjamnap. 21.40 «¿ЦД» таг-дим адир. Фасмлада: уттпиж-лар. 01.30 Бадии талааизий филми: «ИмтВЬаи». соната. Чалырлар А. ААанафлы аа Ф. Бодалбайи. 19.30. Рои-лам. 1940. «Лемчереме а) го-куб». 2030. Луи». 2025. Раилем. 2045. •Амрбфан Н]ут Саране». 2130. Jefimmnep (АА). 21.35. «Саз театрам. Н. ....... Лирлар хезиие-    645, «Ьамы учуй идман» ! 9.15 амидам сочмалар. 22.11 Лат*    «СаЬар таздам». Ушаг лар учуй ро» талааизий мииосалоиу. • аарияиш. 925. «Ьар ша) ода ' 0015. Хабарлар.    бы ар». 1025. «СаЬар улдузу». 1131 Ла) гурт агам. Халг й* ЭусЦа тавааотй»т>виы    радычаыыгм талааизй* про- эузуууу МЛРБАААУ    амыаыддыуддуу ЙйЬ! НБП1Т Ш ЭГ , рПГТтПчП I беХ'Б Г И991М    ыштт^тяшаэ    f тммлы. 1120. WW iHMipao» 720. Лшиузар адамыи шеи-    ыгтыю». 1220. В. ААйамасии ба саЬари». 6.35. ААултиллиша-    Ьаггында аарияиш. 1335. Чох- otja филмн» 641 «Зарзсфлиа аа jaj фосди Ьаггында сулит». 9.11 Лшиузар адамяуз»! «арбу». 1030. Эйе мчали «СаЬар» програмы. 1020. «ААариаз». Й40. Еиолоши хранима. 1125. ■ААусиги иашму». 1125. Лнсаи институту». 1225. Филм балат. 1320 Саиадяи филм: »Мосива жммиШч.». Kflft JatatntiKnacr- 1520. ЛХ асрии аскарлари муЬзрк6а    алвЬимаиамэ». Ларлылар да вала- II СП* Хэшм! А4Л&*ммм |ЭфгЭ« •и*«Лр*    РУЧрйРР И ва 111 ИЗО. 1645. оааамгоелаэ т нас ил са* •уокт Д исней дим адир. 1930. »Талалосйа». 19.10 «Парнаса «адаа )ал», 19.40 ТЕ «Наш: Baj нал халг таламарефеиуи ja- ладир!». ХЛО. Лмар «уиуир* куну барада. 1520. Вади« та- шшыфагрэиы. 2230 Мкуи- 1740. 2241 иаадрат». 1720. ААултиплиааси ры». 2430* Jiiaipamap. 0025 ---- --    -    ^    -    -а--  01.05. Й филмм. 1845. «Хошбахт Ьа-диса». 1945. «ТалааиHija аара- «ШЙвпалы гадим». 2041 «Ка- мБмт тг«э|п а гдазбм АзшшУб. ^чхмтда лаэпw •    * 2130. Jamawiowp. 2140. (Mb-мании арха тЭрефммде». 2240. ну». 820/ Лулвглар». 640. «Са-маГкармк 930. Ласяатбол ич-маяаи. 920. Саиадлм панорам. 1020. «Гус услубу». 1130. аУс- 630 Хабарлар. 620 «Узба-уаа. 935. 921 ,  _ lb35. Лста|мрсЫ1нз. ♦035. аПарэ» с. Агамадыогду «дым «Шэраф вшпавы* ощзщ АЗЭРВА2ЧАН КЭНД ТЭСЭРРУФАТЫ АКАДКИИЗАСЫ Кафедраларда бощ олан ашагыдакы вэмфэлэри тутмаг учун мусабигэ а’лан эдир: * Ентомол<жи1а — кафедра мудирн, биолок^а алылэ-ой доктору, профессор. Узаи аэ биоложм ким]а — профессор, 1 ]ар, елмлэр доктору, узаи ва биоложи khmJb фэннв узрэ. тэдрнс Авар» 6«; чан дилиндэдир. Канд тэсэрруфаты Ье]аанларыкык ]ацлэндкрнлмаск — досент, 1 JaP. К8НД тэсэрруфаты елмларн намваэдн, канд тэсэрруфаты Ье1аанларынын ]емланднрнлмасн фэн-ян узрэ, тэдрнс Азэрба]чан днляидэдяр. Канд тэсэрруфаты иствЬсалыныи тршкили — десант, 1 Jep, игтисад елмларн намизэди, канд тэсэрруфаты му-эссдсэлэриндэ истеЬсалын тэшкилн фэнни узрэ. тэдрнс AaopóajHaH дклнндэдяр.    ______ ____ EmoooTOJioKHja аэ микробцолоки]а — досант, 1 Jap. ба]тарлыг елмларн яалхязэдн мнкробнолоки]а фэкня узрэ. Т>Д1^рз^п^л^1а^<ч^йда^э вэ мамалыг — кафедра мудиря, елмлэр доктору, профессор вэ Ja елмлэр намизэди. досент.    .    .    „_ . МуЬасябат учоту ва тэсэрруфат фaaл»JJ9тинин тэЬ-лнлн — кафедра мудяря, игтисад елмларн доктору, про-фессор ва Ja игтисад елмларн намизэди. досент. Паталожи физиолоки]а ва паталожи анатомий —кафедра муднрн. елмлэр доктору, профессор ва Ja елмлэр намяаалв досент. Меляоратяв вэ суварма bkkhhiuihJh. мелиорася]а — досент, 1 Jep. кэнд тэсарруфаты елмларн ШЙШ. <*' варма эЯяячялн]« фэянн узрэ. тэдрнс AatpÓajHBH дн-лнндэдир. Мусабигэнян муддэти е'лан гэээтдэ дерн едилдик-дэн бир aj кечэнэдакдир.    __ Сеяэдлэрн тэ’лнмата yjfyn олараг рэнеорун адыиа ]азылмыш эризэ илэ бврликдэ бу унваяа тагшш етмек J    Канча    шэЬари. Эзяэба)ов кучэсн, 262, лазымдыр: Канча шэЬари, Эзнэба}ов кучэсн, 2‘03'75'    РЕКТОРЛУГ. тел.: 1121 ti 25. 1240. «Тобиб». 1220 Бамии филм: ЛБочрук иаиали |м». 2-чи capili >. 1430 Хабар-1420    - 12.15. Лиз нача j хойачагыг?» 1ШЛ0.    РусЦаимм    <ф-_    «Л    «A»    rtptm. ISA -Ам» her «уросу. U4*. Cam iam «*»»«" датаацни»* «* — ^^я^ову» i j - ili _i » — — —— * —. шииоа «Прага дЫисаа» — 1шск ААулзиплииаоЦГ тар ласы» |рогр«м»я|да. 1430    1730.    Лайииар Хабарлар. 1420 Вмы* Ф»ым:    1бЗО «Пйтруи Й 1520 «аичлий»* 1^* сари- бааматбол узрэ лН1 чамлио-------- 1141 абЬ— ИВШ. 1930 а»ыгигэли> 6*р траст». И11 «ААугайдаслик аэ аны». 1921 Рашам. 2030 Ха-«баднями». 1645. «ГыыШ бар«ар. 2020 Лар «уи 6aj- шпор». 17.45. Пазиар аа Да- "'рш*. АЛЛАЬ РБЬМБТ ЖЛ9СИН Аз ДНИ треста 1 нэмрэдя ТГИ-янн коллектнви иш ]олдашлары Ьаем вафатындан кадарландннларннн бнлдирир аа даряя Ьузн-ла башеаглыгы верирлар. «Азэренержи» BHpflHj»WH нстеЬсал хядмэтларяння вэ шэ'бэлэрин ншчвлэря ЯШ ¿олдашлары 3. ОЬмэяэва. атасы    _    ^    _ AjuakJap Гурбаа оелуяув аафаты ила алагадар дерни Ьузнлэ башеаглыгы верирлар. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Тэ'смсчмлэр: Азэрбайам Республикасы Презмдентм I Г|даигн|маи yi—mi: 370158, БАКЫ ШОЬОРИ, БвЛГК ДЕНИЗ KY4ECH. 18. АПаРуч^."^ПГА^’    I    -    ÍMWT.    Г—» ской Рвспубяики и журиалм сгский иолямт» «Хаяг г»- I ^ЬлаЛт* — 93-34-2J, корравтвряар — 32-12-74. зети».    ■ lluia MDWknti nurt' П1 ПЛ Яцек 06814    Ч    1    3    3    4    5    в    7    8    9    10    II    13    13    I    Буш,    «Ааарбарем»    в»шр«На»ыш»    яэтбш». ;