Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 28, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 28, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛ Г Г93ЕТИ -»■ » март iwi-«h ил. NS 63 Кунун мввзусу С8НК9РДЗН ЧЫХМАГ ВАХТЫДЫР АзэрбаЗчан президента исте'фа верди. Бу исте’фа нэтичэ е'тибарилэ Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэки вэ онун этрафындакы Ьади-сэлэрлэ, хусусэн Хочалы фачиэси илэ баглыдыр. Бу-нунла бела Ьэмин иете’фа-да вазифа давасы, мэнсэб-пэрэстлик да аз рол ojna-мады. Бутевлукдэ халг, парламент президентин бу Ьэрэкэтини демократиЗанын гэлэбэси вэ А. Мутэллибо-вун тэвазвкарлыры, аличэ-наблыгы ними гиЗмэтлэн-дирир. Ajpu-ajpbi адам-лар исэ буну президентин raTHjJaTCH3nHjH, зэифлиЗи, дикэрлэри Ьэтта демокра-THjaHUH мэPлyбиJjaти, зо-ракылыга. пикета мэ’руз галан бир акт кими гэлэмэ верирлэр. Президентин ис-те’фасында hap бир негте-JH-Ha30p, учун эсас вардыр. Лакин бела бир чэЬэти да Заддан чыхармаг олмаз ки, бир чох Ьалларда инсан езу-ну вичдан эзабы илэ чэза-ландырыр, оз raTHjJaTCH3-лиЗини бир нов онунла Jy-j у б тэмизэ чыхарыр. Керу-нур. президент бу Золу эсас квтурмушдур. Бурада дийэр бир мэсэлэ дэ аз эЬэмиЗЗэтли деЗилдир. Бу, бир труп адамын Гарабаг проблемини кадрлар проб-леми илэ уз-узэ гоЗмасы. | cHjacH oJyнбaзлыг етмэси илэ баглыдыр. Эслинэ га- ланда бундан эввэлки дэ-Зишиклик дэ Гарабаг ДУЗУ-ну илэ элагэдар иди. Суал олунур:    республи- када бела дэЗишикликлэр чохму олачаг? Гарабаг мэ-сэлэси нэ вахтадэк узана-чаг? Демэк чэтиндир. Лакин буна, нечэ деЗэрлэр, бэ’зи адамлар. Ьэрэкатлар вэл си-1аси пapтиjaлap бахымын-дан дон ке]дирмэк асан-дыр. Бу асанлыглар вэ чэ-тинликлэр ондан ирэли кэ-лир ки, гэрибэ дэ олса, Азэрба)чан — Ермэнистан, о чумлэдэн Даглыг Гарабаг I адлы ваЬид бир консепси-JaMbi3. стратежи мэгсэдимиз олмамышдыр. Бэднам гон-шуларымызын исэ бела бир аЗдын, лакин хэбис мэгсэд вэ KOHcencHjacbi вардыр: Даглыг Гарабагы АзэрбаЗ-чандан гопармаг, ону Ермэ. нистана илЬаг етмэк. Она кврэ дэ Ермэнистанын бутун сэ’]лэри. дахили вэ харичи фэалиДэти Залныз вэ ¿ал. ныз бу мэгсэдэ догру J0-нэлдилмишдир. Ермэнистан рэЬбэрлэри, онларын ичти-маи Ьэрэкатларынын лидер-лэри дэ буну инкар етмир-лэр. Даглыг Гарабаг проблемини «елум-дирим мэсэ-лэси» кими пнмэтландирир-лэр. Виз исэ Даглыг Гара-f багын A3ap6aj4aHbiH бир Ьиссэси олмасыны демэкЛэ кифаЗэтлэнмиш, проблемин эсл MahajjaTHHa вармамыш. буну бир нов ермэни шыл-таглыгы кими гиЗмэтлэн-дирмишик. Mah3 буна кора да нэинки Ьаглы тэлэблэ-* римизи hajaTa кечирэ бил-мэмиш, haTTa ону лазы-ми сэвиДэдэ ирэли сурэ билмэмишик. Устэлик бизэ тэчавузкар дамгасы да ву-рулмушдур. A3ap6aj4aH, A3ap6aj4aH халгы барэдэ Ермэнистан Залай шaJиэлэp jajMania бизи гэддар, Ьэтта ганичэн бир халг кими гэлэмэ eepMaja чалышмышдыр. Нэтичэдэ бир сыра Гэрб елкэлэри Азэрба]чан Рес-публикасыны, АзэрбаЗчан халгыны Ермэнистана вэ ермэни халгына тэчавуздэ кунаЬландырмага башла-мышлар. Ьэлэ бу Ьарасы-дыр? Онларда ермэни екс-тремизминэ мэгсэдди гаЗда-да кемак едэн гуввэлэр дэ тапылмышдыр. Буну би-ринчи невбэдэ АзэрбаЗча-ны ислам фундаментализ-миндэ кунаЬландыранлар едирлэр. Ьалбуки Азэрба)-чан бу Ьадисэлэрдэн узаг-дыр вэ дар кунундэ езунун бэ’зи дин гардащларындан уму-кусу етма]э Ьаггы вардыр. Азэрба]чан ермэни. лэрдэн фэргли олараг Ьеч вахт вз халгында душмэн образы Ьиссини гычыглан-дырмага чалышмамышдыр. YмyмиjJэтлэ. Ислам дини Ьуманист принсипэ эсасла-ныр. Бела олмаса}ды, Азэр-ба]чанда 350 миндэн артыг, Иранда 500 мина гэдэр, Турки jэдэ 10 минлэрла христиан динли ермэни За-шамазды. Гарабаг Ьэрэкаты «вэтэн-пэрвэрлэринин» тэхрибаты-на гэдэр ермэни миллэти-нин нумаЗэндэлэри Азэр-бaJчaндa JYKcэк вэзифэлэр тутмуш, онларын ичэрисин-дэ чохлу депутат, назир вэ назир муавинлэри, завод директорлары, идарэ рэис-лэри, мэЬкэмэ, прокурор-луг, милис ишчилэри ол-мушдур. ШэЬэрин эн козэл ^рлэриндэ онлар Зашамыш-лар. Бу haдиcэjэ гэдэр Ермэнистанын али мэктэблэ-риндэ чэми 64 нэфэр азэрбаЗчанлы охуЗурду. Азэр-ба)чанда исэ jaлныз кеч-миш Халг Тэсэрруфаты Институтунда 360 нэфэр. Бакы Девлэт Университе-тиндэ 790, Heфт-Kимja Институту нда 1000 нэфэрдэн чох ермэни тэлэбэ вар иди. Буну ермэни екстремистлэ-ринин бэласына дучар олуб Бакыдан гачгын душэн ер-мэнилэр дэ е'тираф еда би-лэрлэр. Онлардан бэ’зилэри артыг кимин кунаЬкар ол-дугуну, кимин торуна душ-дуклэрини дэрк етмэ1э баш-ламышлар. Oбjeктивлик хатиринэ демэк лазымдыр ки, бир сыра ермэни зи^лылары, о чумлэдэн    jaзычылapы вэ журналистлэри дэ азэрбаЗ-чанлыларын вэ турклэрин цифссиндэ    душман образы Зарадылмасынын биринчи невбэдэ ермэни миллэтинин езунэ зиЗан кэтирмэсини ара-сыра    геЗд едирлэр. Ьэтта Даглыг Гарабаг проб-леминин гондарма, сун’и бир проблем олдугуну сеЗ-лэЗэир зм]алылар да вардыр. Мэсэлэн. филoлoкиja елмлэри намизэди ЛилиЗа ГpигopJaн «ДГМВ проблема неча, Заранмышдыр?» ад, лы мэгалэсиндэ (АФР-дэ чыхан «Страна и мир» журналы) кестэрир ки, Даглыг Гарабаг проблема 1987-чи илин )азындан, Сов.ИКП МЬ* и)ун пленумундан сонра Горбачовун Дэмирчи)аны биабмр’*.'.' етмэсиндэн вэ онун ишдэн чыхарылмасындан сонра меЗдана кэлмишдир. Виз экс тарэфин сэмэрэ-ли фикирлэрини 0|рэнмэк вэ тэблиг ешэклэ дэ хе)ли иш кврэ билэрик. Е’тираф едэк ки, умуми))этлэ. бу са-Ьэдэки тэблигатымызы ваЬид консепси)а    узрэ дузкун гу- ра билмирик. Мэсэлэн, биз Гэрб елкэлэринин, о чумлэдэн АБШ-ын нэзэринэ лазыми дэрэчэдэ белэ бип Ьэгигэти чатдыра билмирик: ахы, Азэрба)чан нэ ис- T9jHp? Ону hctpJhp ки. ер-мэнилэр Азэрба]чанын коне-. THTycaJa ганунларына эмэл етсинлэр вэ рекионда сабит-ли)и позмасынлар. Экер АБШ-ын hap Ьансы бир штаты онун ганунларыны позмуш олса)ды, онун президенти буна дезэрдими? Лахуд Москвада, PycHja-нын дикэр шэЬэрлэриндэ фэрз едэк ки, hap Лансы бир азэрбаЗчанлы мэЬэллэсиндэ Русланин 6ajparbi енди-рилиб )андырылсаЗды, чэнаб Лелтсин буна дезэрдими? БеЗнэлхалг hyryr нормала-рына риаЗэт етмэ}э чагы-ран Америка кими сивили-засиЗалы бир девлэт бизи дузкун баша душмэлидир. Биз узун иллэр кезлэмэ мевгеЗиндэ даЗанмышыг вэ даЗанмагда да давам едирик, Ьэтта ади суаллар eepMajH бачармамышыг. Ермэнистан ез эразисини азэрбаЗчанлы-лардан тэмизлэмэклэ Гарабаг эразисиндэн 1,5 дэфэ чох олан бир cahaHH зэбт етди. Инди ермэнилэр Даглыг Гарабагы ганунсуз олараг республика е’лан едирлэр, езлэри исэ 200 мин азэрбаЗчанлы учун вилаЗэт тэшкил етмэдилэр. Pycnja телевизиЗасы вэ мэтбуаты да утанмадан «Даглыг Гарабаг республикасы» сезу-ну тез-тез, 6eJyK Ьэвэслэ ишлэдир. Лакин Татарыс-танда баш верэн Ьадисэлэр-лэ элагэдар олараг PycHja телевизиЗасы референдум гаМасы илэ мустэгил республика е’лан eTMejH japap-сыз, XX эср учун вахты кечмиш бир метод кими \ги|мэтлэндирир. Шчэ ще-Зэрлэр, башгасына ryjy га-зан езу душэр. Инди Ру-сиЗа мэтбуаты референдум гаЗдасында мустэгиллик га-занмагын дузкун олмады-гыны субута Зетирмэк мэг-сэди илэ умумхалг референ-думунун Иттифагын сахла-нылмасы учун эЬэмиЗЗэтсиз олдугуну rejfl едир. Белэ сиЗаси оЗунбазлыга аид чохлу мисал кэтирмэк олар. ‘ Тарих бу сиЗаси аванту-ристлэрин дэрсини верэчэк-дир. Сон Ьадисэлэр кестэрир ки, белэ адамлар, нечэ деЗэрлэр, езлэри ез rejpn-обЗектив дэлиллэри илэ чы-хылмаз сиЗаси оЗунлар кир-дабына душмушлэр. Ермэни екстремИзминин эл-гол ачмасында бизим гэ-тиЗЗэтсизлиЗимиз дэ MyhyM рол оЗнамышдыр. Биз h9-мишэ H9j9 исэ инанмышыг. Ьэтта инанмышыг ки, душмэн бу кун cahe етеэ дэ ca6ah сэЛвини баша душэр, дузкун Зола гаЗыдар. Лакин h9jaT кестэрир ки, душмэн амансыздыр. Хочалы Ьадисэлэри буна субутдур. Гарабагда гыса муддэт-дэ 50-дэн артыг кэндимизи элдэн вермишик. 0з эрази-синдэ деЗушэ билмэмэк чох хэчалэтли ишдир. «Извес-THja» гэзети ермэни даи-рэлэринэ истинад едэрэк Хочалы Ьадисэсини Ьэрби \-стунлук, Ьэрби наилнИэт кими ги)мэтлэндирир. Лакин белэ бир иш бизим тэ-рэфдэн керулсэЗди вэЬши-лик адландырыларды. Биздэ дэгиг 11эрби консеп-сиЗа олмадыгындан, гэти)-Зэтсизлик вэ биканэлик hncc-лэри JYKC9K олдугундан стратежи эЬэмиЗЗотли кэнд-лэри, обЗектлэри элдэ сах-лаЗа билмэдик. Бундан башга, атышма эсасэн эЬалиси сых олан негтэлэрдэ, мэнтэгэ- лэрдэ апарылдыгына керэ чохлу иткиЗэ Зол верил-мишдир. Бу мэсэлэлэрдэ ичтимаи гуввэлэр вэ Ьэрэкатлар да гэтиЗЗэтсизлик кестэрмиш-лэр. Ачыгыны деЗек ки, вахтилэ Топханада 5 — 6 агач кесилен заман Азадлыг меЗданына топлашан Зуз минлэрлэ «вэтэнпэрвэри» дэ баша душмэк олмур. Ке-рунур, он да бу, кимдэнсэ исте’фа тэлэб етмэк учун едилирмиш. Хочалы Ьади-сэсиндэн габаг белэ бир митинг тэшкил етмэк олар-ды. Лакин бу олмады. Ке-рунур митинглэрин езу дэ мэгсэдли формада ЬэЗата кечирилирмиш. Хочалы фачиэси барэдэ «Советска1а РоссиЗа» гэзети мартын 14-дэ кениш Зазы вермишдир. Мараглы чэЬэтдир ки, сосиализм принсиплэрини, Иттифагы индиЗэ гэдэр мудафиэ едэн, вэЬши базар игтисадиЗЗа-ты гаЗдаларыны тэнгид едэн бу гэзет Ьэмишэ АзэрбаЗ-чана, Гарабаг Ьадисэлэри-нэ обЗектив мевгедэн За-нашмышдыр. Бу гээет нэинки бизим халга, Ьэтта рус халгынын езунэ зэрбэ вур-муш, ону нуфуздан салмыш Лелтсин вэ Горбачов сиЗа-сэтинэ гаршы мэнфи мевге тутур. Индики шэраитдэ рес-публикада бирлиЗи позмага чэЬд етмэк, стол давасына чыхмаг эн азы кутбеЗинлик вэ инсафсызлыгдыр. Бу мэсэлэдэ нэ радикал, нэ либерал, нэ саг, нэ дэ сол мевге дэ дурмаг олмаз. Биз бутун гуввэлэримизи сэ-фэрбэр етмэлиЗик. СаЗыг-лыгымызы элдэн вермэк, тэфригэчиликлэ мэшгул ОЛ-маг, гуЗуЗа бата-бата вэ-зифэ йддиасында олмаг чи-наЗэтдир. Биз эввэлчэдэн керулэ билмэЗэн агибэти керэ билмэли)ик. Фэрди мэпдудиЗЗэтлэрдэн узаглаш-малы, умуми вэЬдэтлэ бир-лэшмэлиЗик, гаршыдурма-нын Нансы нэтичэлэр верэ билэчэЗини там долгунлугу илэ дэрк етмэлиЗик. Инди бир-биримизэ и рад тутмаг заманы деЗилдир. нечэ деЗэрлэр, бир-биримиз-дэ . риЗази    камиллик вэ идеаллыг    ахтармагданса ^бу да муЬум мэсэлэдир вэ буну Ьэмишэ етмэк олар) вэзиЗЗэтдэн оптимал чыхыш вариантларыны ишлэЗиб ha-зырламаг даЬа вачибдир. Бу бахымдан Али Советин сэдри J. Мэммэдовун Эбул-фэз ЕлчибэЗэ мурачиэтини вэ дикэр ичтимаи тэшк^лат вэ Ьэрэкат нумаЗэндэлэри илэ сеЬбэтлэрини тэгдирэ-лаЗиг йесаб етмэк лазымдыр. Элбэттэ, фикир плурализ-ми бахымындан ajpbi-ajpbi партиЗа вэ Ьэрэкатлар, тэ-р эф л эр бир-биринэ алтерна-тив мевгедэ ола билэрлэр. Лакин бу фикирлэр биртэ-рэфли олдугда, стол давасы сэвиЗЗэсинэ галхдыгда емо-сионал сэвиЗЗэ алыр вэ фа-чиэли шэраитэ эсаслар ja. радыр. Мэ’нэви ихтилаф-дан, вэзифэбазлыгдан доган Фачиэ даЬа дэ1шэтли олур. Чунки бу, гоншумузун нан-корлугу деЗилдир, езумуз-дэн асылы олан нанкорлуг-дур. Тээссуф ки, Низами. си, Фузулиси, Вургуну, Чаб-барлысы, Короглусу, Бабэ-ки, Гачаг Нэбиси олан бир ха л гын нумаЗэндэлэри белэ бир мэгамда ара-сыра хыр-дачылыг едир, ушаг кими бир-бири илэ ечэширлэр. Бир-биринин унванына на-лаЗиг, эндазэсиз сезлэр иш-лэдэн адамлары баша душмэк олмур. Ахы мэ'лумдур ки, horra идеал шэраитдэ белэ (инди белэ бир шэ-раит Зохдур) бир тэрэфин тэлэблэри тэ’мин едилдикдэ о бири тэрэфин MeerejH бир нев зэифлэ]ир. Демэк. эзи-лэн тэрэфи, тэреф мугаби-ли дэ нэзэрэ алмаг лазымдыр. Буну Залныз обЗектив-лик хатиринэ деЗил, Ьэм дэ милли бирлик хатиринэ етмэк лазымдыр. МуэЗЗон паргги)а вэ Ьэрэкатларда фикир плуралиэми олмуш вэ олачагдыо, лакин индики муЬарибэ шэраитиндэ, хал-гымызын талеЗуклу проб-лемлэринин Ьэлл олундугу бир мэгамда белэ мубаЬи-сэлэр Ьэлэлик бир нев инсан урэЗиндэ. дахили муба-ризэ олараг гала билэр. Шылтаглыг, дэлисовлуг да бизэ аз зэрэр кэтирмэ-мишдир. ДунЗа елкэлэри-нин тарихи тэчрубэси кестэрир ки, муЬапибэ шэраитиндэ бутун партиЗа вэ Ьэ-рэкатлар разылыга кэлиб анчаг вэтэнин хиласы уг-рунда ваЬид чэбЬэ истига-мэтиндэ Ьэркэкэт едирлэр. Индики шэраитдэ бирлик консепсиЗасыны ирэли сур-мэк Ьеч дэ кнмиеэ л ибера л-лыга, jepcH3 пассивлиЗэ ча-гырмаг демэк деЗилдир. Садэчэ олараг вэзифэ устун-дэ Зерсиз чэкишмэлэрлэ Жоблемлэримизи.    дэрдлэ- мизи артырмаг лазым деЗилдир, мэнэм-мэнэмлиЗи, гаршыдурманы арадан гал-дырмаг лазымдыр. Вуруша-вуруша таЗфабазлыг, дэстэ-базлыг вэ стол давасы етмэк чинаЗэтдир. Садэ бир Иэгигэти баша душмэли)ик ки, Даглыг Гарабаг, Азэр-ба]чан — Ермэнистан муна-сибэтлэри мэсэлэсиндэ ha. мынын езунэ керэ, нечэ де-Зэрлэр, негсан najH вардыр. Биз Ьэлэ Ьэрэкэтлэри-мизи елчуб-бичэ билмэди-Зимизэ керэ Ьансы шеЗин сэрфэли, кэрэкли вэ кэрэк-сиз олдугуну там долгунлугу илэ аЗырд едэ билмэмишик. Халгы нараЬат едэн му-Ьум мэсэлэлэрдэн бири дэ бир тэрэфдэн, рэ!1бэрлиЗин гэтиЗЗэтсизлиЗи, дикэр тэрэфдэн, мухалифэтин дава-карлыгы олмушдур. Гэрибэ дэ олса Ьэр ики тэрэф халг адындан данышыр вэ Иэр ики тэрэф Зол вердиЗи негсанлар узуидэн халга зиЗан кэтирир. Нэ учун белэ олур? Она керэ ки, рэЬ-бэрлик вэ мухалифэт Ьэмишэ дил тапа билмир. Бунун сэбэблэри, дэрин кеклэри вардыр. Эслинэ галан да му-Ьарибэ шэраитиндэ муха, лифэт олмамалыдыр. Бэл-кэ дэ мэн сэЬв едирэм. Лакин зэннимчэ, бир сыра Ьалларда бэ’зэн мухали-фэтлэ фикир аЗрылыгыны, алтернатив душунчэ вэ Ьэ-рэкэтлэри еЗнилэшдиририк. Ахы душунчэ мэдэниЗЗэти олмаЗанда душунчэли Ьэрэ-кэт дэ олмаз, бу бир аксио-мадыр, садэ Ьэгигэтдир. Биз мэнсэбпэрэстликдэн ирэли кэлэн Ьисслэрдэн узаг-лашмалы, кенишмигЗаслы ваЬид Гарабаг,- умумиЗЗэтлэ Ьэрби консепсиЗамызын ол-масына чалышмалыЗыг. Тофнг ГУЛШЕВ, БеЗнэлхалг Игтнсадчылар ЧэмиЛэти идарэ heJ’эти. нин узву, эмэкдар елм ха. дими. A36P6AJ4AH РЕСПУБЛНКАСЫНЫН ГАРАБАГЫН ДАГЛЫГ ЬИССдСИНДд B83HJJ9T, ХОЧАЛЫ КЕНОСИДИ ВО РЕСПУБЛИКАДА ИЧТИМАН-СШАСН ШЭРАИТ НАГГЫНДА (Эввэля 1.чж сэЬнфэдэ) Мустэгил Девлэтлэр Бир-лиЗинин гошун Ьнссэлэри, елэчэ дэ Ханкэндиндэ 1ер-лэшэн 366-чы алаЗын шэхеи ЬеЗ’эти, техникасы, силаЬы ермэни тэрэфиндэй Ьучум эмэлиЗЗатларына чэлб олун-магда давам едир. Ермэни сепаратны гул-дурлары узун иллэр эрзнн-дэ ЬэЗата кечирдиклэри ган-лы террор методларьшдан истиФадэ едэрэк минлэрлэ азэрбаЗчанлыны, мусэлман курдуну, Ахыска-Адыкун (месхети) туркуну, о чумлэдэн гадынлары, гочалары вэ ушаглары вэЬшичэсинэ елдурмуш, шикэст етмиш вэ даими ЗашаЗыш Зерлэриндэн амансызчасына говмушлар. АзэрбаЗчанлылар ЗашаЗан 52 кэнди, Хочалы шэЬэрини. гвЗмэтли тарихи абидэлэри тамамилэ дагытмышлар. Га-рабагын даглыг Ьиссэсиндэ ез догма торпагындан эорла чыхарылмыш он минлэрлэ азэрбаЗчанлы Ермэнистан-дан, 1948-чи илдэн сонра икинчи дэфэ, 1988-чи илдэ зоракылыгла товулмуш 207 мин гачгына гошулмушдур. Минлэрлэ азэрбаЗчанлынын вэЬшичэсинэ гэтлэ Зетирил-диЗи Хочалы фачиэси Сонг-ми вэ Хатын дэЬшэтлэрини керидэ гоЗур. Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ эЬалинин мудафнэси там тэ’мин едилмэмиш. «АзэрбаЗчан Республикасы* нын СилаЬлы Гуввэлэри Ьагтында». «Февгэл’адэ вэ-зиЗЗэт Ьаггында*. «Девлэт сэрпэди Ьаггында» Азэрбаз* чан Республикасы Ганунла-рынын, онларын гуввэЗз минмэси Ьаггында гэрарла-рын ичрасы Зарытмаз тэшкил едилмишдир. Мустэгил Девлэтлэр Бир-лиЗинэ дахил олмагын баш* лыча шэрти кими бирлиЗин Ьэр бир узвунун дахили иш-лэринэ мудахилэнин |ол верил мэзлиЗи вэ онун сэрЬэд-лэринин тохунулмазлыгы 1аггында гэбул олунмуш бэ-Заннамэлэрэ вэ еЬдэликлэрэ бахмаЗараг нэ РусиЗа. нэ дэ Мустэгил Девлэтлэр Бирли-Зинин башга узвлэри Азэр-баЗчана гаршы ермэни тэча-вузунун гаршысыны алмаг учун Ьеч бир гэти тэдбир кермэмишлэр. АзэрбаЗчан информасиЗа блокадасына алынмыш вэ она гаршы тэблигат муЬари-бэси апарылмагдадыр. СаА-та мэ’лумат сели дуваны бурумуш вэ дунЗа ичтимаиЗ-Зэтини чашдырмышдыр. Белэ бир вэзиЗЗэтдэ, АзэрбаЗчан Реслубликасында Га-рабагын даглыг Ьиссэсиндэ вэ Ермэнистанла сэрЬэд ра-Зонларында баш вермиш арасыкэсилмэЗэн фачиэли Ьадисэлэрлэ элагэдар олараг ичтимаи-сиЗаси вэзиЗЗэ-тин сон дэрэчэ кэскинлэшди-зини нэзэрэ алыб. АзэрбаЗчан Республикасынын Али Совети гэрара *лыр: 1. АдорбаЗчан Рсспубли-касы рэЬбэрлиЗинэ тапшы-рылсын ки. Гарабаг мэсэлэ-синин сиЗаси Золла Ьэлл едилмэсн учун мумкун олан бутун тэдбирлэри ардычыл-лыг вэ гэтиЗЗэтлэ ЬэЗата ке-чирсин. АзэрбаЗчана гаршы Ьэрби эмэлиЗЗатлары даЗан- дырмаг вэ мунагишэд^ олан тэрэфлэр арасында сэмэрэ-ли сиЗаси диалога башламаг учун дипломатии сэ’Злэри кучлэндирсин. Гарабаг мэсэ-лэсинэ дайр БМТ-нии Ьима-Зэси алтын да АзэрбаЗчан вэ Ермэнистанын иштиракы илэ тэ’хире салмадан беЗ-нэлхалг конфранс кечирмэк учун БМТ-Зэ. Иран. ТуркиЗэ, РусиЗа, Газакыстан, УкраЗ-на вэ башга девлэтлэрэ тэк-лифлэр кендэрсин. 2. АзэрбаЗчан Реслубли-касы эразисинэ Ермэнистан Республикасынын силаЬлы басгын етмэси, зор ишлэдиб онун эразисинин бир Ьиссэ-сини зэбт етмэси Ермэнистан Республикасынын мустэгил АзэрбаЗчан Республика-сына гаршы тэчавуз эмэли кими пОмэтл)эндирилсин. Ермэнистан Республикасынын тэчавузкар девлэт кими танынмасы учуй лазыми сэнэд вэ материаллар мува-фиг беЗиэлхалг тэшкилатла-ра тэгдим едилсин. 3. 1988-чи илдэн башла-Зараг Ермэнистан эразисин-дэки тарихэн ¿ашадыглары торпаглардан, сонра исэ АзэрбаЗчан Республикасынын Гарабагын даглыг Ьис-сэсиндэн милли мэнсубиЗЗэ-тинэ, Зэ’ни Залныз азэрбаЗчанлы олдугларына керэ динч эЬалинин говулмасы, инсан Ьугугларынын позул-масы. Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ:    МалыбэЗлидэ, Гарадаглыда, Мешэлидэ. КэркичаЬанда вэ дикэр За* шаЗыш мэнтэгэлэриндэ. ху-сусилэ Хочалы шэЬэриндэ минлэрлэ динч эЬалинин. точа. гадын вэ ушагларын эн дэЬшэтлн. амансыз усул вэ васитэлэрлэ кутлэви гыргы-ны илэ нэтичэлэнэн Ермэнистан Республикасынын душу-нулмуш Ьэрэкэти кеносид кими гиЗмэтлэндирилсин вэ бу барэдэ беЗиэлхалг тэшки-латлара вэ дунЗа девлэтлэ ринэ мурачиэт гэбул едилсин. Ьэмин соЗгырымында Мустэгил Девлэтлэр БирлиЗинин орду Ьиссэлэринин кемэЗи хусуси геЗд олунсун. 4. Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ. о чумлэдэн Хочалы-да соЗгырымы Ьадисэлэ-ринин тэфеилатыны аЗдын-лашдырмаг учун сэлаЬиЗЗэт-ли депутат-истинтаг комис-сиЗасы Зарадылсын. 5. АзэрбаЗчан Республи-касынын эрази бутевлуЗуну вэ тохунулмазлш’ыны. Гарабагын даглыг Ьиссэсинин эЬалисинин тэЬлукэсйзли-Зини тэ’мин етмэк уч\и тэдбир кермэмиш вэзифэли шэхелэрин даирэси муэЗЗэн-лэшдирилсин вэ онлардан чидди чавабдеЬлик тэлэб олунсун. 6. АзэрбаЗчан Республикасы рэЬбэрлиЗинэ таишы-рылсын ки: АзэрбаЗчан Республикасынын Иран. ТуркиДэ, Пакистан, Эфганыстан, Рус^а. УкраЗна. Газахыстан вэ башга девлэтлэрлэ данышыглар аларыб эм^идашлыг вэ тэЬ-лукэсизлик Ьаггында мугави-лэлэр багланмасы саЬэсиндэ конкрет тэдбирлэр керсун. «Февгэл’адэ вэзиЗЗэт Ьаг- гында» вэ «Девлэт сэрЬэди Ьаггында» АзэрбаЗчан Республикасы ганунларына му-вафиг олараг республиканьш Гарабаг вэ Ермэнистанла ЬэмсэрЬэд олан раЗонларын-да тэ’хирэ салмадан февгэл -адэ вэзиЗЗэт тэтбиг едилмэ-си вэ республика сэрЬэдлэ-ринин тохунулмазлыгынын тэ’мин едилмэсн мэсэлэлэри-нэ бахсын. 7. АзэрбаЗчан Республикасы Девлэт Мудафиэ Ко-митэси мунагишэ зоналарын-да вэзиЗЗэти низама салмаг учун конкрет ичрачысы вэ ичра муддэти муэЗЗэн едил мэклэ бутун мэсэлэлэри, елэчэ дэ Ьэрби доктрина За* радылмасыны там эЬатэ едэн комплекс тэдбирлэр му-эЗЗэнлэшдирсин вэ онун ич-расыны тэ мин етсин. 8. АзэрбаЗчан Республикасы Ьугуг муЬафизэ орган-ларынын рэЬбэрлэриндэн га-нунчулугу вэ Ь\туг гаЗдасы-ны тэ’мин етмэк. чинаЗэт-карлыга гаршы мубаризэнин сэмэрэлиЗини    артырмаг учун комплекс тэдбирлэр муэЗЗэнлэшдириб ЬэЗата ке-чирмэлэри тэлэб едилсин. 9. АзэрбаЗчан Республикасы Назирлэр Кабинетинэ тапшырылсын ки: Гарабагын аран Ьиссэсин-дэн мувэггэти кечмуш эЬалинин кери гаЗтарылмасыны: Гарабагын даглыг Ьиссэ-синдэн вэ сэрЬэдЗаны раЗон-лардан зорла говуланларын мувэггэти Зерлэшдирилмэси, онларын ишлэмэси, мадди-мэишэт еЬтиЗачларынын едэ-нилмэси учун тэ’хирэсалын-маз тэдбирлэр керулмэсини; Хочалы шэЬэри вэ дагы-дылмыш дикэр ЗашаЗыш мэн-тэгэлэринин бутун девлэт органларынын эввэлки ста-тусла фэалиЗЗэтлэрини давам етдирмэсини тэ’мин етсин. 10. АзэрбаЗчан Республикасы Харичи Ишлэр Назир-лиЗиндэн республиканьш беЗиэлхалг информасиЗа вэ дикэр элагэлэринин кениш-лэнмэси уч^-н харичи дев-лэтлэрдэ дипломатии нума-Зэндэликлэрин Зарадылма-сына Ьазырлыг ишини сур'-этлэндириб тезликлэ баша чатдырмаг тэлэб олунсун. 11. АзэрбаЗчан Республикасы Милли ТэЬлукэсизлик вэ Дахили Ишлэр Назирлик-лэринэ тапшырылсын ки, ajpbi-ajpbi мэс’улиЗЗэтсиз шэхелэрин сабитлиЗи позма-сы, республикада эзбашына-лыг шэраити ¿аратмасы. Ьа-кимиЗЗэт органлары вэ вэзифэли шэхелэрин ганунла MyaJJaH едилмиш вэзифэлэ-ринин ичрасына мане олма-га Зенэлдилэн Ьэр Ьаисы ганунсуз Ьэрэкэтлэринин вэ башга миллэтдэн олан шэхе-лэрэ гаршы фитнэлэрин гаршысыны алмаг учун гэтй тэдбирлэр керсунлэр. АзэрбаЗчан Республикасы Али Совети АзэрбаЗчан халгынын мустэгиллиЗи уг-рунда эдалэтли мубаризэси-нин гэлэбэ илэ баша чата-чагына эмин олдугуну бил-дирир вэ бутун Ьэмвэтэнлэ-римизи сых бирлиЗэ, ДэЗа-н»этли вэ тэмкинли олмага чагырыр. Аээрб»)чан Республикасы Али еовуиняи^сэд^и Бакы шэЬэри, 25 март 1992-чи ил. Актуал сеЬбэт M8‘H8BHJJAT В8 МИЛЛИ 8Н‘вН8ЛЭР Ьэр бир халгын тарихи тэкчэ мадди не’мэтлэр Jopa дыл мае ы илэ мэЬдудлаш-мыр, о. Ьэм дэ халгын мэ’нэви тэлэбаты вэ сэрвэтлэ-ри илэ баглы олур. Она кврэ ки, инсаилар езлэрини haJaTfla чисмани чэЬэтдэн Ьифз едиб Зашатдькглары кими, дахили, руЬи тэлэблэри вэ еЬтиЗачлары да вар. Бэшэр сивилизасиЗасы-нын илкин чагларыида гэ-дим эчдадларымызда муэЗ-j3H бэсит мэ’нэви Ьисслэр тэшэккул тапыб формалаш-мышдыр. Садэ YHCHjJaT raj-далары, бирлик Ьисси. гар-шылыглы кемэк адамларын мэ’нэви ЬэЗаты учун зэру-ри шэртлэр саЗылмышдыр. Нбтидаи инсанларын албир эмэЗи тэбии мэЬсулдар гув-вэ ahaMHjJaTHHH кэсб ет-мишдир. Jaiuajbiiii учун зэ-рури мадди тэлэбат гаЗгыла-ры онлары коллективлэрдэ чэмлэшдирмиш, дахили, руЬи элагэлэрэ — YHCHjJaTa. севки вэ мэЬэббэтэ, рэгбэт вэ ralFHja еЬтиЗач Заран-мышдыр. РифаЬ, xejHp вэ шэр Ьаггында илкии тэсэв-вурлэр меЗдана чыхмыш, Ьэ]ат фэалиЗЗэтинин гаЗда-ганунлары бэргэрар олмушдур. Иллэр кечдикчэ Ьэмин тэсэввурлер вэ гаЗда-ганун-лар инкишаф етмиш, инсан-лар Зени-Зени мэ’нэви кеЗ-фиЗЗэтлэрэ ЗиЗэлэнмишлэр. Мэ’нэвилик бир анлаЗыш кими инсанын дахили, руЬи алэмини ифадэ едир, умумэЬэмиЗЗэтли муэЗЗэн пркнсиплэр системи cajH-лыр, эхлаги нормалар har-гында та’Лим ними сэчиЗ-Зэлэнир. Мэ’нэвилиЗи етик фикир еЗрэнир; хусуси елм ними етиканын тэдгиг ет-диЗи саЬэ эхЛагдыр. Мэ’нэвиликлэ эхлаг ара-сьшда сых элагэ вардыр. Эхлаг инсанларын элдэ ’бтДиклэри мэ’нэви тэчру-бэнин бир-биринэ етурул-мэсиндэ. Зашадылмасында муЬум рол оЗна|ыр. Мэ’-нэвиЗЗат ичтимаи-нгтисади эсаслара маликдир вэ соси-ал мунасибэтлэрлэ шэрт-лэнир. Сосиал-игтисади мунасибэтлэрлэ муэЗЗэнлэшэн мэ’нэвилик Ьэм дэ езунэ-мэхсуслуга маликдир. Башга сезлэ десэк, о, ичтимаи hajaTa вэ инсаилар арасын-дакы обЗектив элагэлэрэ тэ’-сир кестэрир, белэликлэ дэ, нисби мустэгиллик имканы кэсб едир. Ьэмин чэЬэт илк невбэдэ эхлага олан тарихи тэлэблэ баглыдыр. Халтла{м»1н, миллэтлэрин, бу вэ ja дикэр сосиал бир-ликлэрин езунуэмэхсус мад-ди-игтисади ЬэЗаты, тэбии муЬити, эмэк мэшгулиЗЗэти олдугу кими, мэ’нэви а л эми дэ фэргли эламэт вэ кеЗфиЗ-Зэтлэрэ маликдир. Чунки мэ’нэвилик дунЗаны вэ ин. саны ayjMar, дэрк етмэк, бэ’зэн исэ дэЗишдирмэк ва-ситэсидир, Зэ’ни эхлаги сэр-вэтлэри мэнимсэмэк вэ Зеии-лэшдирмэк амилидир. Инсанларын мэ’нэви кеЗ-фиЗЗэтлэри — xejnp вэ шэр. эдалэт вэ Ьагсызлыг, Ьэги-гэт вэ Залай, кезэллик вэ еЗбэчэрлик. фэзилэт вэ рэ-зилэт, хошбэхтлик, вэ бад-бэхтлик, Ьуманнзм вэ нисана нифрэт, вичдан вэ шэ-рэф, борч, вэзифэ вэ мэс’-улиЗЗэт, ЬэЗатын мэ’насы вэ идеал барэсиндэ бахыш-лары, тэчрубэси вэ реал фэали]3этлэрн тарихилиЗэ вэ элагэлэрэ маликдир, Зэ’ни варислик вэ эн’-энэ MafiUijaTH дашыЗыр. Халгларын, миллэтлэрин aj-ры-аЗры тарихи деврлэрин-дэ мэ’нэви амиллэр. хусу-CHjJaT вэ кеЗфиЗЗэтлэр бир-бириндэн фэрглэнсэ ДЭ, 0Н-лар арасында муэЗЗэн баг-лылыг, охшарлыг вэ дахили .умумилик вардыр. Чунки мэ’нэвиЗЗатдакы тарихи нис. билик ирэлиЗэ вэ Зуксэлишэ догру кедэн тэрэггинин диалектик просесини сахлаЗа билмэз. Ja’HH мэ’нэви KeJ-фиЗЗэтлэр (едунуинкишафын дахили мэнтигинэ маликдир. Одур ки, сосиал-игтисади ЬэЗатла шэртлэнэн, реал ичтимаи мунасибэтлэр-дэн доган вэ ижанлар ара-сындакы унсиЗЗэтлэ шэртлэнэн мэ’нэвилик нисби мус-тэгиллиЗэ маликдир вэ иг-тисади ЬэЗата муэЗЗэн тэ’-сир кестэрир, бурадан да мэ’нэви амиллэрин фэаллы-гы меЗдана чыхыр. Мэ’нэви хусусиЗЗэтлэр га-габагчыл, мутэрэгги дэ ола билир, муЬафизэкар, кеЬнэл-миш, зэрэрли шэкилдэ дэ тэзаЬур едир. Бурадан да шэхсиЗЗэтдэ, миллэтдэ вэ чэмиЗЗэтдэ «икилэшмэ», «гутблэшмэ», «гаршыдур-ма» баш верир. Ьэр Ьалда мэ’нэвиЗЗатын тарихи инки-шафы Зуксэлэн хэтт узрэ кедир. Тарихин ибрэт дэрс-лэри, инсанларын сосиал ЬэЗаты, мэишэт вэ мэшгу-лиЗЗэт тэрзи кестэрир ки, бир сыра Ьалларда чэмиЗЗэтдэ мадди сэви)3э Зунсэк олур, мэ’нэвиЗЗат исэ касыб вэ баЗагы. JaxyA эксинэ, сосиал фираванлыгын ол-мадыгы муЬитдэ мэ’нэвиЗ-Зат амиллэринэ хусуси диг-гэт )етирилир. Учунчу тэрэф дэ вар; Ьэм игтисади Ьэ-JaT, haM дэ мэ’нэвиЗЗат чох пие вэзиЗЗэтэ Яушур (кеч- миш ССРИ-дэ). Бэс мэ’нэви нагислик вэ эхлаги душкунлук вэзиЗЗэ-тиндэн чыхыш Золу нэдэдэ-дир? Инсана гиЗмэт вермэк, онун мэнлиЗинэ Ьермэт етмэк инди Ьэмишэкиндэн даЬа зэруридир. Азадлыг, бэ-рабэрлик, гардашлыг кими эхлаги кеЗфиЗЗэтлэр ез дэ-Зэрини санки итариб. Эхлаги сечмэ, мэ’нэви мевге, вэтэндашлыг борчу вэ вичдан, сосиал вэзифэ вэ мэс -улиЗЗэт кими ичтимаи-си) а_ си принсиплэр вэ тэлэблэр санки унудулуб. Ьэр шеЗ базар игтиса-диЗЗатына кечидлэ баглы олан бир деврдэ, ги)мэт-лэрин сэрбэстлэшдирилмэси шэраитиндэ мэ’нэви ЬэЗа-тымыз санки Заддан чыхыб. Ьалбуки, эхлаги лик пула, сэрвэтэ сатылмамалы, игтисади вэ сиЗаси мунасибэт-лэрдэ, мэишэт вэ давраныш саЬэлэриндэ, гаршылыглы шэхеи элагэлэрдэ, унси!]эт вэ сэмимиЗЗэтдэ мэ’нэви амиллэр унудулмамалыдыр. Инсанларын мэ’нзди алэ-минин емосионал зэнкин-лиЗиндэ мусбэт ЬэЗэчан вэ Зашантылар. умид вэ иде-аллар муЬум рол оЗнаЗыр. Одур ки, индики шэраитдэ мустэгил девлэт кими Азэр-баЗчанын вэ онун халгынын эхлаги тэкмиллэшмэси вэ мэ’нэви тэрэггиси учун сосиал-игтисади ЬэЗатын тэнэз-зулунун гаршысыны алмаг-ла Занашы, милли-эхлаги сэрвэтлэримизи горумалы вэ онун мусбэт эн’энэлэрини сахлаЗыб инкишаф етдирмэ-лиЗик; бу саЬэлэрдэки тэр-бизэ ишинэ чидди диггэт Зетирилмэлидир. Бутун бунлар учун биз ез халгымызын тарихиндэ- ки мутэрэгги эхлаги тэч-рубэЗэ, онун мудрик адам-ларынын ибрэтамиз тевсиЗэ-лэринэ. бутевлукдэ кечмиш мэ’нэви наилиЗЗэтлэримизэ эсасланмалы, мэ’нэви31аты-мызын милли эн’энэлэрини дирчэлтмэли. онлардан сэ-мэрэли ШЭ1ШЛДЭ фаЗдалан-мальПыг. Халгын мэ’нэви тэрэггисинэ наил олмагдан етру ичтимаи haJaTfla эх-лагилиЗин тэтбиги саЬэсини кенишлэндирмэли, мэ’нэви сэрвэтлэри вэ милли мэдэ. ниЗЗэт дэЗэрлэрини гору-малы вэ тэблиг едиб JajMa-лыЗыг. Эдалэти гору маг. мэрЬэ-мэтэ Зол ачмаг, хеЗирхаЬлыг кестэрмэк улу бабалардан халгымыза ирс галмыш кеЗ-фиЗ>этлэрд»р. Ьэлэ XI эср-дэ девлэт, елм вэ мэдэниЗ* Зэт хадими Эли Хачэ Низа-му лмул к «СиЗасэтнамэ» эсэриндэ haKHMHjJar башын-да дуранлара tobchJ9 едар* дн ки, ишеизлэрэ иш вермэк, онлары бэшэри не’мэт-лэрдэи мэЬрум етмэмэк. пакдин вэ лаЗигли адамлары ирэли чэкиб, бэдмэзЬэб, бэд-эгидэ адамлара вэзифэ тап-шырмаЗыб, онлары езун-дэн узаглашдырмаг лазымдыр. Низамулмулк ону да деЗирди ки, бутун заманлар-да вэзифэ ни етигады тэ-миз, эсли-нэсэби мэ’лум. элидуз, кезутох адама тап-шырмышлар. Нэтичэдэ дев-лэтии малы заЗ олмамыш- ДЫАзэрбаЗчанын XIII эср енсиклопедик дуЬасы Нэси-рэддин Туси дэ «Эхлаги-Насири»    трактатаында ин- саидакы камиллик вэ нагислик, xejHp вэ сэадэт Ьаггында гиЗмэтли фикирлэр сеЗлэмишдир. О, эхлаги саф- лашдырма сэнэтини эй шэ-рэфли сэиэт саЗырзы; фэ-зилэти рэзалэтэ гаршы, xej-ри шэрэ гаршы гоЗурду. Туси эхлагын тэмизлэнмэси, сез демэк, отуруб-дурмаг, Земэк гаЗдалары, Ьэрэкэт вэ сукут, эдалэт вэ сэдагэт Ьаггында дэЗэрли мулаЬи-ээлэр ирэли сурмушдур. Гур’ани-Кэримдэ мэ’иэ-виЗЗат. эхлаги кеЗфиЗЗэтлэр барэдэ саЗсыз-Ьесабсыз мэс-лэЬэтлэр. ибрэтамиз тевси-)элэр, мудрик кестэриш-лор вардыр:    «АллаЬ фасад чыхаранлары севмэз», «Ал-лаЬ hэддини ашанлары севмэз. Ьэддини ашанлары эзаб кезлэЗир». «Аяд ичдиииз-сэ, андыныза садит галыи». «XejHpxah иш керэн кэслэ-рэ горху Joxflyp. онлар мэ-Jyc олмаЗачаглар». Халгымызын керкэмли шэхсиЗЗэтлэри эЬалинин мэ’нэви дирчалишянэ. эгли oja-нышына кемэк кестэрмэк вэ онун AyHjaja ачыг кезлэ бахмасы учун елмэ. савада ЗиЗэлэнмэсинэ хусуси диг гэт вермиш вэ бу сапэдэ Ьэм нэзэри. Ьэм дэ эмэли xejfrp-xah ишлэр кермушлэр. Бв-Зук мутэфэккнр. драматург М. Ф.. Ахундов халга реал кемэЗи нэзэрдэ тутараг Ja* зырды: «Узумдэн кэз Зашы силмэк    нэ кэрэк, элач зт геымэсии гамыны    У рек» Онун эхлаги муддэасы ьсэ белэ иди: «Пис шэхелэр пис сезлэр    данышарлар, Захшы сезлэр    ]ахшы шэхелэрэ мэхсусдур». Мэ’иэвиЗЗаггымызын шэ-рэфли,    гезрэтли вэ нэчабэт- ли бн’энэлэринн горумалы вэ ЗашатмалыЗьг. Садэ нн-санлар    тарих 6oJy ада етн- ка нормаларына, мэ’нэви тэлэблэрв, давраныш гаЗда- ларына, иясаии мунасибэт-лэр тэрэинэ pnajar етмиш вэ едирлэр. Ь^мымызыи шаЬиди олдугу, мушаЬидэ етдаЗи вэ гиЗмэтлэндирдиЗи-миз халгын белэ «мэ’нэвиЗЗат кодекси» вардыр: беЗук кэлэндэ кичик ajara гал. хар. киши мэнзилин гапы-сыны ачыб отава дахил олан-да гадын, ушат онун пиш-вазына чыхар. Ев тикэнэ ел-оба кемэк едэр. хонча Ьа-зырлаЗаиа гонум-гоншу эл-тутар, naj верэр. Сэхавэт. хеЗриЗЗэчилик, касыба, кимсэсизэ эл ту туб rajfbi кестэрмэк халгымызын адэтидир. Бу саЬэдэ Ьачы ЗеЗналабдин ТагыЗев эн’энэлэрини Зашатмаг вэ давам етднрмэк лазымдыр. Вахтилэ кэндлэрдэ, раЗон меркэзлэриндэ а)рыаЗры имкямлы адамлар ее Ьеса-бына булаглар    тикдирэр. арх газдырар, су чэкдирэрди. Инди имканлы адамлар ни. Ja белэ эн’энэлэри Зашат-мырлар? Белэ вэрдиши вэ кеЗфиЗ)эти халгда, адам-ларымызда тэрбиЗэ етмэк кэрокдир. Мэ’нэви вэ эхлаги тэрбиЗэ иши анлэдэ, багчада, мэк-тэбдэ. али тэЬсил очагла-рында. нэЬаЗэт, ичтимаи Ьэ-Затда, эмэк колле ктивлэ-риндэ. адичэ инсани муна-сибэтлэрдэ бэргэрар еди-либ реаллашдырылмалыдыр. Вахтилэ шуар кими ирэли сурулэн «инсан инсанын дос-ту, Золдашы. гардашы» олма-лыдыр чагырышы бизим хал. гымыз арасында ЬэЗати тэлэ-бата чевршгаэли вэ эн Ьу-маняст принсиплэр кими Je_ ринэ Зетирилмэлидир. AJxua МИКАЛЛЛОВ, профессор. АЗЭРБАЗЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАРИЧИ ИШЛЭР НАЗИРЛК1ИНИН БЭЗАНАТЫ (Эваэдн 1.чи саНифода) ла Ьэллинэ Ьэмишэ тэрэфдар олмуш вэ тэрэф да рдыр. О, ики мустэгил девлэт арасында мевчуд олан бутун му-баЬисалэри данышыглар Золу илэ Ьэлл етмэЗэ Ьазыр-дыр. Данышыглар икитэрэф-ли эсасда апарыла билэр. ,!}арлыг Гарабагын ермэни ичмасынын нумаЗэндэлэри-нэ кэлдикдэ. белэ даиышыг-ларда онларын мустэгил тэ-рэф кими иштирак етмэси эсассыз оларды. Бу, АзэрбаЗчан Республикасынын бир девлэт кими бутевлуЗунун вэ суверенлиЗинин позулмасы демэк оларды. Даглыг Гарабагын девлэтлэрарасы даны-шыгларын субЗекти кими танынмасы АзэрбаЗчан девлэ-тинин эрази бутевлуЗуну вэ суверенлиЗини позарды. Буна керэ дэ АзэрбаЗчан Республикасы мунагишэннн ке-нишлэнмэсинэ Зол вермэмэк мэгсэди илэ АзэрбаЗчан Республикасы илэ Ермэнистан Республикасы арасында му-наенбэтлэрин низама салын-масы учун АТЭМ чэрчивэ-синдэ беЗиэлхалг ' конфранс кечирилмэсинэ разылыг вере рэк, бу конфрансда Даглыг Гарабагын ез нумаЗэндэ ЬеЗ’этинии иштиракыны Зол-верилмэз Ьесаб едир. чунки бу. дунЗа Ьугуг гаЗдалары-нын даЗагларыны сарсыда билэр. Баш, 26 март 1992-чи ил. t ;
RealCheck