Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 28, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 28, 1992, Baku, Azerbaijan v¿ *6 APR ¿y92 МАРТ 1992-чм ИЛ. ШвНМ. И* М (21AJ4) «АЭвКАЗЧАНЫН МИЛЛИ ГЭЬРЭМАНЫ» АДЫНЫН МУвШЭН ОЛУНМАСЫ ьаггында A39P6AJ4AH республикасынын гануну f АзэрбаЛчан Республнкасы-ым Али Совете гэрара алыр: 1. АзэрбаЛчан Республи-касыньш эн )уксэк фэрглэн-мэ дэрэчэси — «АзэрбаЛча-нын Милли ГэЬрэманы» ады муэЛЛэн олунсун. 2. «АзэрбаЛчанын Милли ГэЬрэманы» ады деЛуш вэ эмэк Ьунэрлэри кестэрэн. АзэрбаЛчан Республикасынын азадлыгы, мустэгиллиЛи вэ тэрэггиси намине хвлг гар-шысында хусуси хидмвтлври олан шэхслдро верила билэр. Аза Республнкасы президенте  (этдэрпш haJiTt хечиран Ада**«» Рсспубжнисы Ап Сом* egg. Бакы шэЬэри, 25 март 1992**ю ил. Эсасы 1019-чу илдэ гоЛулмушдур АЗЭРБАЛЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-СИЛАСИ ГЭЗЕ АЗЭРБАМАН—CYPHJA: КЕНИШ 9М9КДАШЛЫГЫН Т9М9ЛИ ГШУЛМУШДУР "    Чэнаб    Ф1 Мартын 27-дэ АзэрбаЛ-|ан Республнкасы Али Со-1етинин сэдри Л. Ч. Мэммэ-10в Сури]а Эрэб Республи-сасынын Бакы да олан лесу мэт нумаЛэндэ ЬеЛ’этини •эбул етмишдир. НумаЛэндэ ЬеЛ’этинэ бу елкэнин каричи ишлэр назири чэнаб Фаруг эш-Шэр'э башчылыг едир. Л. Ч. Мэммэдов гонаглары сэмими саламлаЛараг де-мишдир ки. АзэрбаЛчанда СуриЛа халгына беЛук Ьер-мэт бэслэЛирлэр. 0ЛКЭЛЭ-римнз арасында сых элагэ-лэр, о чумлэдэн дипломатии мунасибэтлэр Ларадылмасы-на шадыг. О. умид етди]ини билдирмишдир ки, Ьэр ики тэреф учун мараг догуран проблемлэрин Ьэллиндэ гар-шылыглы анлашма вэ элагэ 1арадылачагдыр Л. Ч. Мэммэдов ермэни— азэрбаЛчанлы мунагишэси илэ элагэдар АзэрбаЛчан хал-гынын агыр вэзиЛэтэ душ-ДУ Луну геЛд едэрэк бу финн рдэ оЛ дугу ну билдирмишдир ки, Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ вэ Ермэнистан — АзэрбаЛчан сэрЬэдццдэ мунагишэнин арадан гал-дырылмасына СуриЛа беЛук кемэк едэ билэ». Мунагищэнин тарихи* Лсэбэблэри вэ агыр нэтичэ-лэри барэдэ гонаглара эт-рафлы мэ’лумат верилмиш- пив АзаобаИан парламен.    беливдэ Иадисвларин бир-    даглыг ™нин башчькы ге]д ет-    тарэфли. гврэзли шакилдэ    эЬалнси мишгяп ки Азэрба]чанын    ЙШЬ1Гландырылмасы y3Yh-    сЩасзти узун“ муддэт информаси]а    дан мунагишэдэ Азврба).    Ммыш блокадасына душмзеи вэ    чанын ролу. Гарабагын    мышдыр Ьиссэсиннн ермэни барэсиндэ онун ЪаЬтында ДунЛада тэсэввур 1арадыл- Чэиаб Фаруг эш-Шэр'э сэмими вэ меЬрибан гэбул вэ республикада сиЛаси вэзиЛЛэт Ьаггында этрафлы мэ’лумат учун тэшэккур етмишдир. О. Сури)а Эрэб Республикасынын президента Ьафнз Эсэдин АзэрбаЛ-чан рэЬбэрлиЛинэ. бутун АзэрбаЛчан халгына салам-ларыны Лстирмишдир. О демяшдир:    Бу. Азэр- баЛчан Республикасына илк рэсми еэфэримиз олса да, гэдим диЛарыныз Ьаггында чох те] билирик. Бурада игтисадиЛЛатын. ел мин вэ мэдэниЛЛэтин эн мухтэлиф саЬэлэриндэ мвЬкэм вэ узун-муддэтли элагэлэр Ларатмаг фикриндэЛик. Дипломатии мунасибэтлэримиз дэ буна кемэк едэчэкдир. Индики еэфэр заманы дипломатии 4 мунасибэтлэр Ларадылмасы Ьаггында протокол имзаламаг ниЛЛэтиндэЛик. СеЬбэтдэ АзэрбаЛчан Али Совета сэдринин биринчи муавини 3. Э. Сэмэдзадэ, республиканын харичи ишлэр назири Ь. М. Садыгов. халг депутаты, республика Али Совети Милли Шура-сынын уэву т. М. Эзизов. Али Советии беЛнэлхалг мунасибэтлэр ше'бэсиннн мудири Н. Э. Ахундов. Ьа-белэ Сури)аныи    РусиЛа ФедерасиЛасьгадакы еэфири И сам эл-Наиб иштирак ет- мишттап (А.ЧЯПИЖЬООМ). ПРЕЗИДЕНТИН И9ТБУАТ ХНДМЭТНННН Т8КЗИБИ «Известила^ ^гээетинин 1902-чи ил 27 март тарих- л" 73-М Л'ХТаЖ едилмиш «АТ9М I араоага сулЬу горуЛан силаЬлы гув-вэлэр кендэрмэк фикриндэ-дяр» сэрлевЬэли мэгалэдэ иддиа олунур ни, иуЛа АзэрбаЛчан Али Советиннн сэдри Лагуб Мэммэдов проблемин «зор кучунэ Ьэлл едилмэ-сяиэ эсасланыр». Ьэм дэ газет онун парламентдэки нитгиндэн ситат • кэтирир. КуЛа J. Мэммэдов бу ниттин-дэ бутун муэссисэлэри Ьэр-би режима кечирмэЛэ чагыр-мышд&р. АзэрбаЛчан Республнкасы президентинин мэтбуат хид-мэтн там мэс’улиЛЛэтлэ бил-I дирир - ки, 1992-чи ил мартын 5-дэ АзэрбаЛчан Али Советанин сесиЛасын-I да республика парламента-нин сэдри сечилмжп Лагуб : Мэммэдов бела бэЛанат вер-мэмишдир. Мэ’лум олдуру ними, мартын 24 — 25-дэ кечирилмиш февгэл’адэ сес-си)ада о. рэсми нитг сеЛ-I лэмэмишдир. Гарабагда вэ-зцЛЛэт мэсэлэсинин музакирэ. си заманы вердиЛн реплика-ларда иеэ АзэрбаЛчанын мев-геЛини тэсдиг етмишдир. Ьэмин мевге бундан иба. рэтднр ки, проблеми сиЛа-си васитэлэрлэ. сулЬ да. нышыглары Л^У илэ Ьэлл етмэ]э чалышмаг лазымдыр. »АЗЭРБА1ЧАНЫН МИЛЛИ ГЭЬРЭМАНЫ» АДЫ ЬАГГЫНДА вСАСНАМв ЛА1ИЬвСИНИН ЬАЗЫРЛАНМАСЫ БАРвДв A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИНИН ГЭРАРЫ АзэрбаЛчан Республикасынын Али Совета гэрара алыр: АзэрбаЛчан Республнкасы Али Советиннн Девлэт тэЬ-лукэсизлиЛи. Ьэрби ишлэр вэ Ьугуг гаЛдасы. Ганунвери-чилик. ганунчулуг даими ко-миссиЛаларына. АзэрбаЛчан Республнкасы Али Совети Милли Шурасынын Дввлэт гуручулугу даими комиссиЛа-сына тапшырылсын ни, «АзэрбаЛчанын Милли ГэЬ-рэманы» ады Ьаггында Эсас* намэ ЬазырлаЛыб АзэрбаЛчан Республикасынын Али Сове-тинэ тэгдим етсинлэр. А“^’“ РеСПУвЛМК“Ы А” ЖЭДЖ Бакы швЬ^ри. 25 март 1992-чи ил. А39РБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУСИ1АСЫНЫН (вСАС ГАНУНУНУН) 112-чм МАДДвСИНДО ДвШШИКПИКЛвР ЕДИЛМвСИ ЬАГГЫНДА АЗЭРБАГЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ АзэрбаЛчан Республикасынын Али Совета гэрара алыр: АзэрбаЛчан Республнкасы КонстатусиЛасыньш (Эсас Ганунунун) 112-чи маддэси-нин 2-чи Ьиссэси ашагыда-кы редаксиЛада верилсин: «АзэрбаЛчан Республика-сы Али Совети РэЛасэт ЬеЛ’-этинин тэркибинэ АзэрбаЛчан Республнкасы Али Совети сэдринин биринчи му- авини. АзэрбаЛчан Респуб-ликасы Али Совети сэдринин йки муавини, АзербаЛ-чан Республнкасы Али Совети даими комиссиЛаларынын сэдрлэри дахилдирлэр. Нахчыван Мухтар Республнкасы Али Советинин сэдри вэзи-фэсинэ кврэ АзэрбаЛчан Рес-публикасы Али Совети сэдринин муавиниднр». Республнкасы президента Лэтлэрннн bajara кечярэя Республнкасы Алн Советянян сэдря ‘    J.    МЭММЭДОВ. АзэрбаЛчан Бакы шэЬэри, 25 март 1992-нк^пл. ^ pyCHJA ФЕДЕРАСИМСЫ ПРЕЗИДЕНТИ И8ТБУАТ ХИДМЭТИНИН BÍJAHATN 1992-чи ил мартын 25-дэ 4звестиЛа» гэзетиндэ Азэр-ij4an Али Советинин сэд-I J. Мэммэдов илэ мусаЬи-I дэрч олунмуш. бурада аглыг Гарабаг проблеминэ >хунулмушдур. Бу муса-лбэдэ елэ мулаЬизэлэр Ардыр ки, онлары |алан мэ’-^мат вэ уЛдурмадан баш-\ аЛры чур гиЛмэтлэнзирмэк этиндир. Даглыг Гарабаг мунаги-юси илэ элагэдар мэсэлэ-эрдэ РусиЛанын вэ шэх-эн президент Б. Н. Лелт-инин на иеэ тэрэфкирлиЛи аггында J. Мэммэдовун ддиалары эн азы тээчч^"б огурур. J- Мэммэдов буну а демэЛи езунэ рэва би-ир ки, Kyja Ермэнистан вэ (усиЛа «динч азэрбаЛчан-ылара гаршы биртэрэфли [уЬарибэ» апарырлар. Бе- лэ 'Луисэк дввлэт вэзифэси тутан бир адамын вз евз-лэринэ бу чур сэтЬи Ланаш-масы тээччублудур. Лахшы ‘ мэ’лумдур ки, Руси ja гаи твкулмэсинэ сон гоЛмаг вэ Даглыг Гарабаг проблемини динч васитэлэрлэ Ьэлл етмэк учун бе-1ук сэ’Ллэр кестэрмиш вэ кестэрир. Мунагишэнин арадан галдырылмасы Лол-ларынын    ахтарышында Б. Н. Лелтсинин хидмэти Ьэм АзэрбаЛчан, Ьэм Ерм»* нистан, Ьабелэ ДунЛа бир-лиЛи тэрэфиндэн лаЛигин-чэ гиЛмэтлэндирилир. па-мыЛа мэ'лум олан факт-ларын мугабилиндэ Л. Мэм-мэдовун «Известила» гэзе-тинэ ‘ мусаЬибэсиндэ сеЛлэ-диЛи мулаЬизэлэр тээссуф догурур. AMKAJIAD РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ МЭТБУАТ М 8 Р ХЭЗН И И Н БВААКАТЫ ЕТМИШДИР АзэрбаЛчанын баш назири h. Э. Ьэсэновун CypHja харичи ишлэр назири Фаруг Эш-Шэр’э илэ керушундэ АзэрбаЛчан илэ CypHja арасында икитэрэфл# девлэт-лэрарасы элагэлэр Л«Р»ЯЫЛ' масы мэсэлэлэри диггэт мэр-кэзиндэ олмушдур. АзэрбаЛчан Ьвкумэтинин башчысы гонаглары республикада индики чэтин ичти-маи-сиЛаси вэзиЛЛэтлэ таныш етмиш, Хочалы фачиэси, ермэни—азэрбаЛчанлы муна-гишэсинин мэнбэлэрн ВЭ СЭ-бэблэри Ьаггында онлара мэ -лумат вермиш, АзэрбаЛчана зорла гэбул етдиридэн бу му-Ьарибэ барэсиндэ республика рэЬбэрлиЛннин мевгеЛини изап етмишдир. ' Сонра Э. Ьэсэнов де-мишдир ки, АзэрбаЛчан вэ СуриЛа эерлэрдэн бэри мэдв-ни вэ тичарэт-игтисади эмэк-дашлыг теллэри илэ бир-би-ринэ баглыдырлар. Баш на-зир гонаглара хатырлатмыш-дыр ки, беЛук Азэрба>чан ша-ири вэ философу Нмадэддин Нэсими узун муддэт СуриЛа-да лашаЛыб-Ларатмышдыр. О, тэклиф. етмишдир ки. Ьэлэб шэЬэриндэ шаирин мэзары узэриндэ абидэ гоЛулсун. Бу абидэ АзэрбаЛчан вэ СуриЛа хадгларыкын гардашлыг рам-зииэ чеврилэ билэр. Баш назир игтисади муна-сибэтлэрдэн данышараг ики елкэнин ишкузар адамлары-нын даЬа тез-тез элагэ сах-ламасы лузумуну геЛд етмишдир. СуриЛа харичи сиЛасэт идарэсинин башчысы сэмими гэбул учун тэшэккур едэрэк ез влкэсиндэ Нэсиминин ха-тирэсинин эбэдилэшдирил-мэсинэ кемэк етмэЛэ Ьазыр олдугуну соллэмишдир. Фаруг Эш-Шэр’э ики влкэ врп* сында элагвлэрин даЬа да меЬкэмлэндирил мэси. мэсэ-лэсинэ тохунараг СуриЛа рэЬ-бэрлиЛинин дэмэшг—Бакы бирбаша Ьава хэтти ачылма-сыны арзуладыгыны билдирмишдир. СеЬбэтдэ АзэрбаЛчанын харичи ишлэр назири Ь. М. Садыгов, Назирлэр Кабине* танин    харичи игтисади элагэлэр    ше’бэсинин    мудири X. Г.    Сэлимханов,    СуриЛа- нын    РусиЛадакы    еэфири Исам эл-Наиб иштирак ет. мишлэр. (Азэринформ). ХАРИЧИ ЖУРНАЛИСТЛЭР Мартын 26-да АзэрбаЛчан Республикасы Али Совети сэдринин биринчи муавини 3. Э. Сэмэдзадэ БеЛук Бри-таниЛа вэ Франса журналист-лэри групуну гэбул етмишдир. Онлар Би-Би-Си корпо-расиЛасыны, Франса радио-суну, Франсанын «Гама» Хэ-бэрлэр АкентлиЛини вэ «ЛЛа круа» гэзетини (Парис) тэм-сил едирлэр. • Харичи журналистлэри республикада Ларанмыш ич- тимаи-сиЛаси шэраит, Гарабагда вэзиЛЛэт, Али Советии Леничэ баша чатмыш февгэл’адэ сессиЛасынын Лекунлары марагландырмышдыр. 3. Э. Сэмэдзадэ ауаллара чаваб верэрэк демишдир ки, АзэрбаЛчан ‘халгы ез тарихинин эн муреккэб деврлэриндэн бирини кечирир. Республика Ермэнистан тэрэфиндэн тэчавузэ мэ’руз галыр, бу тэчавузэ нуфузлу харичи гуввэлэр кемэк едирлэр. Ер мэни гулдуо бирлашмэлэри АзэрбаЛчанда ЬакимиЛЛэт дан-1 азврва1чаН- бЛ^ыны ^д^гаддаФ; лы эЬалиЛэ гаршы эсл муЬа-рибэ апарырлар. Бунунла элагэдар Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ вэзиЛЛэт Ьаггында АзэрбаЛчан Аля Совети сессиЛасынын мартын 25-дэ гэбул етдиЛи гэрар беЛук эЬэ-миЛЛэтэ маликдир. Республика президента сечкНлэри ке-чирилмэси Ьаггында cecenja-нын гэбул етдиЛи гэрар иеэ мага, вэзиЛЛэти сабитлэшдир* мэЛэ Ленэлдилмишдир Гонаглар этрафлы чаваб-лар вэ сэмими гэбул учун 3. Э. Сэмэдзадэ Ja тэшэккур етмншлэр. СеЬбэтдэ АзэрбаЛчан Али Совети Милли Шурасы игтасадиЛЛат комис сиЛасынын сэдри В. Г. ЭЬ мэдов иштирак етмишдир. (Азэринформ). АЗЭРБАЛЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАРАБАЕЫН ДАГЛЫГ ЬИССЭСИНДЭ ВЭЗИЛЭТ, ХОЧАЛЫ КЕНОСИДИ19 РЕСПУБЛИКАДА ИЧТИМАИ-СИЛАСИ ШЭРАИТ ЬАГГЫНДА АЗЭРБАЛЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИНИН ГЭРАРЫ АзэрбаЛчан Республикасынын Али Совети АзэрбаЛчан Республикасына гаршы ермэни тэчавузунун мигЛасы-нын кенишлэнмэси илэ элагэдар олараг ашагыдакылары геЛд едир: Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ вэ Ермэнистанла сэр-ЬэдЛаны раЛонларда Ермэнистан сепаратны гулдурлары-нын вэ Мустэйсл Девлэтлэр БирлиЛинин чиивЛэткар Ьэрби бирлэшмэлэрянин Ьучу-муна сон гоЛмаг вэ мунаги-шэни сиЛаси Лолла Ьэлл етмэк учун республика рэЬ-бэрлнЛинин атдыгы бир сыра конкрет аддымлара б»х* маЛараг, Ермэнистан Республикасы АзэрбаЛчан Республикасынын Гарабагын даглыг Ьисссэсиндэ фэалиЛ-Лэт кестэрэн миллэтчи екс-тремистлэри вэ онларын муздлу гошун Ьиссэлэри беЛнэлхалг Ьугуг нормаларыны ЬэЛасызчасына вэ ачыгдан-ачыга позараг, бу белкэнин мае кун ермэни эЬалисинин ез мугэддэратыны тэ’Лин ет-мэсинэ дайр сахта шуар ал-тында белкэдэ    *лт' мыш минэ Л&хын аээрбаЛ-чанлынын. Лахуд умуми эЬа-линин учдэ бир Ьиссэсинин Ьугугуну тапдалаЛараг, АзэрбаЛчан Ресяу(1ликасынын эразкекнин бир Ьиссэсини ишгал етмэкдэ давам едир. Мунагишэни динч Лолла ни-эама салмаг саЬэсиндэ беЛнэлхалг васитэчилик сэ’Ллэ-риндэн, дунЛа ичтимаиЛЛэти-нин (сулЬсевэр чагырышла-рындан Ьэлэлик мусоэт нэ-тичэ Ьасил олмамышдыр. Хусуси Ьазырлыг кермуш силаплы ермэии Ьэрби бир-лэшмэлэри беЛнэлхалг ермэни террорчу груплары вэ ермэни лоббисинин кемэЛин-дэн. РусиЛа рэЬбарлиЛинин. ЬимаЛэсиндэн истифадэ едэрэк АвэрбаЛчан Республикасынын Гарабагын даглыг Ьиссэсини гэсб етмэЛэ ча-. лышырлар. (Дрды 2-чн сэЬнфэдэ) Москваиын ИМА-Пресс АкентлиЛинэ вэ ИталиЛаньш ÍAI ширкэтинэ верилмиш >э «ИавестчЛа» гээетинин бу ш 25 март тарихли немрэ-индэ дэрч едилмиш мусапи-барэсиндэ РусиЛа Фед^ра-:иЛасы президент» мэтбуат :идмэткнин бэЛанаты илэ ишгэдаф буну геЛд етмэЛи ла->ым билирик ки, Азэрба>1вн Республикасы Али Совегги-»ин сэдри J. Мэммэдовун бу-гун <мула*шзэлэри АаэрбаЛ-«ан халгынын дуацдуЛу агыр зэзиЛЛэт Ьаггында кениш дун-la ичтимаиЛЛэтинэ мэ’лумат ттдырмаг арзусундая ирэ-пи калмищдир. Ермэнистан эразисиндэн. говулмуш 200 мьин азэрбаЛчанлы гачгьша Даглыг Гарабагдан олак да-ha 47 мин вэ Ермэнистанла ЬэмсэрЬад ра)онлардан 57 мин гангын элавэ едилмиш-дир. АзэрбаЛчан халгы ез эразисиндэ гачгын вэзиЛЛэти-нэ душмушдур. Хочалы шэ-Ьэринин фачиэсини — бурада 2 минэ Лелын динч саки-нин, о чумлэдэн гадынларын, гочаларын вэ ушагларын кул-лэбаран едилмэсини, эзабла елдурулмэсини вэ дири-дири )андырылмасыны ермэни мил-лэтчипэри тэрэфиндэн терэ-дилмиш кеносиддэн башга аЛ|ры чур гиЛмэтлэндирмэк мумкун даЛиддир. Ьазьщда бу, бутун дунЛаЛа Лехапы мэ’-лумдур. АзэрбаЛчан Республикасы сэлаЬкЛЛэтли ррган-ларынын сэрэкчамында ола« тэкзибеднтмэз фактлар бундан эвеэл АзэрбэЛЧаи Республикасынын Даглыг Гарабаг эразисиндэ Лврлэшди- рилмиш МДБ СилаЬлы Г^-вэлэринин Ьэмин Ьадисэ-лардэ иштиракыны субут едир. Лакии РусиЛа ФедерасиЛа-сы президента мэтбуат хид-мэтинин бэЛанагына эсас эн бела тэсэввур ЛЛ(раныр ки, сои вахтлар деЛуш эмэлиЛЛат-лары зонасында ЬадисэЛэрин инкишафы вэ баднам 366-чы полкун Ьэмин Ьадисэлэр- -дэ фэал иштнрвкы Ьаггывда президент Б. Лелтсинэ объектив вэ дэгиг мэ’лумат верил--мэмищдир. Бундан ’ башга, МДБ узву олан девлэтлерин башчыларьшын бу ил мартын 20тдэ КиЛев шэЬэриндэ кечирилмиш керушундэ АзэрбаЛчан бш рэсми нумаЛэвдэ ЬеЛ’эти Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ веал вэзиЛЛэт Ьаггында керуш иштиракчыла-рына мэ’лумат вермэк им-канындаи, тээссуф ки, эс-линдэ мэЬрум едилмищдир. Бунунла элагэдар АзэрбаЛчан Республикасы мустэгил експертлэр групуну гэбул ет-мэЛэ вэ Ьэгигэти муэЛ]анлэш-дцрмэк учун онлара лазыми иш шэраици Ларатмага Ьазыр олдугуну биддирир. АзэрбаЛчанда Гарабагын даглыг Ьиссэси проблемини динч васитэлэрлэ Ьэлл етмгэк мэгсэди илэ РусиЛа Федвра-сяЛасынын васитэчилик сэ’Л-лэринн гиЛмэтлэчдирнр вэ умнд едирлэр ки, РусиЛа Фе-дерасиЛасы. мунагишэнин арадан галдырылмасыва * элин-дэн кЗлап кема]и индэн белэ дэ ла)игинчэ кестэрэчэкдир. Бакы, 26 нарт 1962-чн ня. ЧЭБЬЭ хэттиндэ ХУСУСИ МУХБИРЛЭРИМИЗ ХЭБЭР ВЕРИРЛЭР Кэлбэчэр РаЛонда нисби сакитлик олса да, кэркинлик азалмыр. Ермэни тэрэфи сэрЬад зона-сына чохлу чанлы гуввэ вэ Ьэрби техника чэмлэшдириб. Онлар бутун сэрЬэд боЛу сэнкэрлэр газыр, кечэ-кун-дуз тэ’лим кечирлэр. Мэг-сэд аЛдындыр:    Ермэнистан кечмиш Даглыг Гарабагла Ермэнистан арасында «кер-пу» ачмаг истэ]ир. Марда-керт раЛонунун Кэлбэчэрлэ гоншулугда Лерлэшэн Има-рэт-Гэрвэнд вэ Умудлу кэнд-лэри ишгал едилдикдэн сон-ра душмэнин иштаЬы бир аз да артмышдыр. Бу кун эс-линдэ муЬасирэ вэзиЛЛэтинэ душэн Кэлбэчэрэ элавэ гуввэ вэ Ьэрби техника кендэ-рилмэсинэ, е’тибарлы муда-фиэ тэдбирлэри керулмэси- нэ еЬтиЛач вар. _ 3. СУЛТАНОВ. Коранбо| . Дунэн кунортачагы кечмиш ШаумЛан раЛону эра-зисиндэн ЬаваЛа галхан МИ-8 Ьэрби вертолЛоту азэрбаЛчанлылар ЛашаЛан ЗеЛвэ кэндиндэки езунуму-дафиэ баталЛонунун мевге-лэрини ракет вэ пулемЛот атэшинэ тутмущдур. Ахшам саат 5 — 7 радэ-лэриндэ Тодан кэндинэ ермэни гулдурларын Лува салдыгы Еркэч кэнди тэ-рэфдэн БМП вэ топлардаи атэш ачылмышдыр. Шэфэг вэ ЗеЛвэ кэндлэ-ри ермэнилэрин Гарачинар вэ Леникэнд кэндлэри тэ-рэфдэн пулемЛот вэ топ атэшинэ мэ’руз галмышдыр* Кечэ саат Г-дэк давам едэн деЛушлэрдэ душмэн хеЛли телэфат верэрэк кери чэ-килмишдир. Ь. ГАСЫМОВ. Шуша Товуз СэрЬэддэки 11 даг кэн-динин Ьамысьгада нараЬат-лыгдыр. Чинар, Мосес. Ас-кепар ермэни кэндлэриндэ техника чэмлэшдирилмэси мушаЬидэ едилир. Сон атыш-маларда ЭлибэЛлидэ 15-э Лахын ев дагыдылыб. Ко-ханэби вэ Агдам кэндлэри-нин сакинлэри Хагани Мэм-мэдов*, Наиб Лусифов (Ьэр икиси Милли Ордунун де-Лушчусудур) Ьэлак олублар. РаЛон дахили ишлэр ше-бэсинин рэиси, ми лис ма-Jopy Эбулфэз Садыговун вердиЛн мэ'лумата к©рэ кэндлэрин мудафиэси мэг-сэдилэ истеЬкамлар гуру-лур, сэнкэрлэр газылыр, сурсат вэ техника топланыр. СэрЬэддэки бет ааставада вэ постлардд Миллв ОрДУ-нун деЛушчулэрн кешик чэ-кирлэр. в. шыхлы. Атэшин даЛаидырылмасы Ьаггында мораториумун мартын 26-дан узадыдма. сына бахмаЛараг ермэни гулдур бирлашмэлэри м*Р-тын 27-дэ сэЬэр саат 8.30-да 4 Дашалты тэрэфдэн Шуша — Лачыи рлуну атэшэ тутмушлар. Лолда партлаЛан мэрмилэрдэн би-ри Курдэмирдэн кэлэн сэр-нишин автобусуну зэдэлэ-мишдир. Сэрнншинлэрдэн 4 нэфэри Лункул Ларалан-мышдыр. Саат 14.30 дэгигэдэ Шу-шанын ГаЛбалы кэнди Хан-кэндидэн атэшэ тутулмуш-дур. Бу информасиЛа ре-дансиЛаЛа вернлэНД» •тэш Ьэлэлик кэсилмэмншди. Шуша февгэл'адэ вэзиЛЛэт раЛонунун коменданты Элэкбэр Эскэров билдирмишдир: — Ермэяилэр бу Ьэрэ-кэтлэря илэ бязи деЛушэ тэЬрик етмэЛэ вэ сонра мораториумун позуямасыида АзэрбаЛчан *гэрэфини гу-наЬландыомага чан атырлар. Кифа)эт гэдэр нмканымыз олса да буна метмирбк. Ра-Лонун этрафында ермэни-лэрин Лени гуввэлеринин знреЬли техникасынын чэм-лэшмэси мушаЬидэ олунур. Мартын 26 — 27-дэ Ш)°я рэЬберлэряияя вэ Шуша чэбЬэ копандаилыгыяью биркэ мушавнреси иечирил-мишдир. Мушавирэдэ раЛо- нун кундэлик ЬэЛаты илэ баглы мэсэлэлэр музакирэ едилмишдир. Ьазырда Шуша шэЬэриндэ    сакитлик. дир. Кбмендантлыг б ил дирир ки. сакянлэрнн    бэ’зил эр и евлоринэ гаЛытмага башла-мышлар. И. РУСТЭМОВ. Фузуд« Мартын 2в-да саат 18 радэлэриндэ ермэни силаЬлы бирлашмэлэри раЛон мэркэзини топлардаи атэшэ тутмушлар. Бир нечэ ти-кили дагылмышдыр. Тэлэфат олмамышдыр. ЧэбраЛыл РаЛочун Гышлаг аэ Су-леЛмаялы кэндлэри кечмиш М&ртуниннн сур кэнди тэ-.рэфдэн «Алазан» типли ра-кетлэрлэ атэшэ тутулмуш-дур. Бу дэфэ иткисиз кеч-иишдир. Чаваб атэшя илэ душмэн керн отурдулмуш-ДУР Зэнкиая Дунэн сэЬэр субЬдэн ер-мэнн Лараглылар Гафан истягамэтиидэя раЛонуи Се-Лядлэр кэндинэ Ьэмлэ ет-мишлэр.    Озунум у дафиэ дэстэлэрявин сэ’Ли илэ душ-мэи кери чэкнлмэли олуб. Ф. РЭСУДОВ. ЛАГЛУГ ГАРАБАГДА, О ЧУМЛвДОН ХОЧАЛЫДА, СОЯЫРЫМЫ ЬАДИСвЛЭРИНИН те^^А^ны АШЫНЛАШДЫРМАГ УЧУН ДЕПУТАТ ИСТИНТАГ КОМИССШАСЫ 1АРАДЫЛМАСЫ ЬАГГЫНДА АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИНИН ГЭРАРЫ публикасынын халг депутаты, Р. М, ФэтэлнЛев — АзэрбаЛчан Республикасынын халг депутаты, М. Ч. Нэси-. ров — АзэрбаЛчан Республикасынын халг депутаты, М. Э. Мутэллимов — Азэрг баЛчан Республикасынын хэлг депутаты, С. П. ВердиЛев *— АзэрбаЛчан Республикасынын халг депутаты, Ч. Г. Нури-Лев — АзэрбаЛчан Республи* касынын халг депутаты, Ф. Н. Мэммэдов — АзэрбаЛчан Республикасынын халг депутаты, Э. О. вмэров — АзэрбаЛчан Республикасынын халг депутаты, Р. М. Кул-мэммэдов — АзэрбаЛчан Республикасынын халг депутаты. К. 0. Мэммэдов — кенерал-маЛор. Н. Ь. ЭлнЛев — АзэрбаЛчан Республикасы Али Совета КатаблиЛКНин шебэ мудири. АзэрбаЛчан Республикасынын Али Совети гэрара алыр: Даглыг Гарабагда. о чумлэдэн Хочалыда соЛгырымы Ьадисэлэринир тэфеилатыны аЛдынлашдырмаг учун аша-гыдакы тэркибдэ сэлаЬиЛЛэт-ли депутат истин таг комис-сиЛасы Ларадылсын: КомиссяЛанын сэдри — J. Ч. Ахундзадэ — АзэрбаЛчан Республикасынын халг депутаты !и>миссиЛанын узвлэри —• Б. С. ЗаЬидов — АзэрбаЛчан Республикасынын халг депутаты. III. Г. Ьачыкэри-иов — АзэрбаЛчан Республикасынын халг депутаты, Ш. Б. ЬусеЛноа — АзэрбаЛчан Республикасынын халг депутаты. Т. Т. Рустэмов — АзэрбаЛчан Республикасынын халг депутаты. J. *• Элн}ев - Asapdajw« Pec- Азарв»)ч»а Ресд^дадасы А« Ст^тт*»р Бакы шэЬэри. 25 март 1992-чи ил. А38РБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАРИЧИ ИШЛЭР НА1НРЛН1ИННН Б81АНАТЫ • РИТА—СвТА-нын 1992-чи ил мартын 26-да Ьелсин-кядэя вердиЛн хэбэрэ кврэ, Ермэнистан харичи ишлэр назири Раффи ОааяесЛан мэтбуат конАренсьшда билдкр-мишдир кн. пула Ермэнистан, АзэрбаЛчан аэ Даглыг Гарабаг нума/эндэлэрн арасында учтэрэфли данышыглар кечи-рилмэси Ьаггында сазиш эл- дэ олунмушдур. _ Онун иддиа етдиЛянэ кдрэ. «Даглыг Гарабагын Минск сулЬ ховфраясына ез вума-Зэидэ ЬеЛ'этяи каидэрмэк Ьу-гугунун гэбул едилмэси» бе лэ данышыглар учун шэрт олмалыдыр. Бунунла элагэдар АзэрбаЛчан Республикасынын Харичи Ишлэр НазирлиЛи ашагыдакылары билдярмэЛи зэруря Ьесаб едир: Ч-б Р. ОванесЛанын е лан етдиЛи мэ’лумат эсассыздыр- Ермэни-азэрбаЛчаялы хиэси барэсиндэ АзэрбаЛчан Республикасынын мевгеJи дэ- BI8 иэаЬ олунмушдур вэ ибарэтдир ки. АзэрбаЛчан проблемин динч Лол- (Арды 2,чи сэЬнфэдэ) ;