Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 27, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 27, 1992, Baku, Azerbaijan ............ ХАЛГ ГЭЗЕТИ » март ни-« ил. и» ei М»ним фикримчо Pahöap ишчинин нуфузу ва етикасы Бу чох муйум проблем, дир. Рэйбэр ишчи йэр бир коллектив да нэзифэчэ йа-мыдан Зуксэкдэ даЗанан, ишин тэшкилинэ вэ бура, хылан мэйсулун сон нэ-тичасина кора мас’ул олан адамдыр. Коллективдэ йамы. нын казу рэйбэрдэ олур. Бу мэ’нада рэйбэр ишчи йэр Зердэн ajдын керунур --деЗирлэр. Истер бв^к олсун, истэр кичик, фэрги Зохдур, йэр бир коллективдэ ишин мувэффэГиЗЗэти она рэйбэр-лик едэн адамдан асылы-дыр. Адам вар башчылыг eтдиjи коллективин узвлэ-рини вайид истигамэтэ Зе-нэлдэ билир, адам вар ки, )ох. Сэ^лэр бир мэгсад уг-рунда    бирлэшэндэ нэтичэ дэ угурлу олур. Ьазырда эмэк коллектив-лэринии бир чохунда йэрч-марчлик Зараныб. Адам-ларын    эли ишдэн со]у}уб. Чохларында ишламэдэн, езуну    зэймэтэ вермэдан Jaxшы    доланмаг эйвал-ру- hиjJэcи    вардыр. Ьэмин эй- вaл-pyhиjJэни, йэрч-мэр!Ч-лиЗи нечэ арадан галдыр-малы? Бу, рэйбэр ишчилэр-дан хусуси сэриштэлик тэ-лэб едир. Рэйбэр ишчи дэ инсан-дыр, онун башчылыг етди-Зи * коллективин узвлари дэ. Елэ исэ йаисы кеЗфиЗ-jэтлэpи башгаларыны Jox, мэйз ону рэйбэрлик столу-на кэтйриб чыхарыб? Иши дэриндэн билмэси, адамла-рын бвJYK йермэтини га. занмасы, мэc,yлиjJэтиi га-били^эти, Золдашларына гаЗгыкешлиЗи, тэмкинлиЗи, мэсэлэлэрин агыллы вэ муд-рик йэллинэ чалышмасы... Бу кeJфиJJэтлэp йэм дэ онун шэхси^этини муэЗЗэнлэш-дирир. Коллектив узвлэри-нин муэссисэ башчысыны ешитмэлэриндэ, онун атды-гы йэр бир аддымын угурлу олачагына инам беслэмэ-лэриндэ рэйбэр ишчинин шэxcиJJэти муйум рол оЗ-наЗыр. Рэйбэр ишчинин коллективдэ нуфузу олмалы-дыр. Нуфуз исэ асанлыгла газанылмыр. Башгаларын-дан интизам тэлэб едэн адам илк невбэдэ взу инти- замлы олмалыдыр. Тэсэр-руфат вэ сосиал вэзифэлэ-рин йэллиндэ эдалэт прин-сипини йэмишэ уча тутмалы-дыр. Сезу ила эмали дуз ка л мели, Зери кэлэндэ коллективин мэнaфeJи намина ез арзу вэ истэклэриндэн кечмэлидир. Коллектив узв-лэри илэ рэфт&рында етик нормалары кезлэмелидир. Бела рэйбэр ишчинин де. диклэрини йамы ешидир, верди}и тапшырыглар Je-ринэ Зетирилир. Pah6ap ишчинин ловга-лыгдан узаг олмасы, садэ-лиJи вэ тэвазекарлыгы ону. коллективин гаршысында учалдыр. ИсмаЗыллы pajo-нундакы Калинин адына колхозун сэдри Н. В. Ни: китин вэ Нефтчала paJonyH-дакы Н. Эли]ев адына кол. хозун сэдри Нуруш ЭлиЗев бу бахымдан нумунэ ола билэр. Кэр ики тасэрруфат pah6apn зенкин тэчрубэЗэ маликдир. Неинки рэйбэр-лик етдиклэри коллективин, йабелэ елин-обанын йермэ-тини, инамыны газаныблар. Буна кора дэ рэйбэрлик ет-диклери тэсэрруфатлар га-багчылдыр, адамларын ку. зэраны Захшыдыр. ТабелиЗиндэ" оланларын фэрди xycycHjJaTHHH, пси-холок^асыны дэриндэн би. лэн, онларын hajaT тэрзи-нэ йэ JamaJbimbiHa бэлад олан рэйбэр ишчилэр чох-дур. Белэлэри коллектив узвлеринин xejnp вэ ¡рэ-риндэ Захындан иштирак едирлэр. Бутун ишчиларлэ ejHH чур йэрэкэт етмэк олмаз. Чунки инсан психо-лок^асы чох мурэккэбдир. hap бир HiiiHHja фэрди Ja-нашылмасы онун гуввэсин-дэн сэмэрэли истифадэ олунмасында хусуси эйэ-MHjjaTa маликдир. Инсаф вэ сосиал эдалэт принсиплэринэ даим эмэл едэн рэйбэр ишчини коллектив севир. Бу чур рэйбэр ишчилэр гаршыларына бела бир мэгсад rojypwiap: 40MHjj9TAa йэр mej инсана хидмэт етмэлидир, онун сагламлыгынын горунмасы вэ рифайынын Захшылаш-масы кунун вачиб мэсэлэ-сидир. Буна керэ дэ лазым кэлдикдэ ишчинин гэбайэ- тиндэн кечир, (кез JyMMyp. мэйз кечир), ону багышлама-гы бачарыр. hep кичик mejflan етр/ кадрлары кор-ламыр. Зэ’гэн елэ олур ки, ишчи йарадаса рэйбэрэ гар. шы кобудлуг едир. рэйбэр исэ буну ¿аддан чыхармыр, йэмишэ йэмин адамы тэ’-гиб едир, йаЗфыны чыхмага чалышыр. Ел кезундэн йеч нэ гачмыр, коллективин башга узвлэри буну керур. Буна керэ дэ белэ рэйбэрин коллективдэ йермэти ол-мур, кеч-тез бутун коллектив ондан уз дендэрир. Ьуманист рэйбэр ишчилэр барэдэ йамы хош сез-лэр ceJлэJиp. Белэлэри чэ-тинэ душенэ имкан даире-синдэ кемэк эли у зады р, бэ'зэн ез йесабына башга. ларынын райатлыгыны тэ'-мин едирлэр. Бир дэфэ A3ep6aj4aH КП МК буро-сунун ичласында билдири-лир ки, С. Вургун ев учун мурачиэт едиб, онун вэзи). j9TH агырдыр, кемэк етмэк лазымдыр. буро узвлэри бу йагда душунсунлэр, имкан-лары е]рансинлэр. Бу вахт бурода иштирак едэн маа-риф назири Мирзэ Мэммэдов сез алыб деЗир ки, мэн-зили кенишдир, аилэси исэ уч нэфэрдир, она ики бала-ча отаг кифаЗэт едэр. Белэ-ликлэ, С. Вургунун индики ев-муэе)и шанрэ верилир. Ьуманист, xejnpxaft инсан М. Мэммэдов исэ эвэзиндэ ики кичик отаг алыр вэ ем-рунун ахырына гэдэр орада Jaiuajbip. Башга бир мисал, Табели-)индэ олан бир ишчи АзэрбаЗчанын керкэмли pnja-зи])атчы алими акадамик Зайид Хэлилова гаршы кобудлуг едибмиш. Буна бах-Majapar йэмин адам академика сечилэркэн Зайид муэллим она сэс верир. Достлары буну она ирад тутурлар. Зайид муэллим де]нр ки, о, лajигли pHja3Hj-)атчыдыр. Елмимизин кэ-лэчэ)ини шэхси йисслэрэ гурбан вермэк олмаз. Эсл рэйбэр ишчи йеч вахт сэрэнчам вермэ)э тэлэсмир. О, йуманизми, инсафы, мурвэти, эдалэти ]аддан чыхармыр, лазым кэлсэ гэра. рыны тэ’хирэ салыр. Белэ рэйбэр ишчинин шэхсиБэ-тинэ йамы йермэт едир. Мэйз йермэти са)есиндэ о, «ел агсаггалы* cэвиjjэcи-нэ (]ашындан асылы олма. }араг) )уксэлэ билир. Коллектив башчысынын тэлэбкарлыгы гаршылыг|ы олмалыдыр. О ез негсаал-ны кермэли, Jepи кэлдикдэ буну е’тираф етмэ)и бачар-малыдыр. Душунмэмэли-дир ки, белэ йэрэкэт онун нуфузуна мэнфи тэ’сир едэр, эксинэ*. негсаныны е’тираф етмэк рэйбэр ишчини кол. лективэ догмалашдырыр. Бу йэрэкети керэн коллек. тив узвлэри дэ ез гэбайэт-лэринэ керэ узр иcтэмэJэ йазыр олурлар. УмумиМэтлэ, рэйбэр ишчи йэр сезуну, йэрэкэтини елчуб-бичмэлидир. Тээссуф ки, онларын бир чоху белэ де)илдир. Бэ’зэн ади бир иш проблема чеврилир. Кичик бир мэсэлэ)э керэ адам-лар кет-кэлэ салыныр, узун-узады гапы архасында кез-лэмэли олурлар. Бу, коллективдэ сарлам а6-йава)а хэлэл кэтирир, деди-году]а сэбэб олур. Ловгалыг вэ тэкэббурлук рэйбэр ишчи учун багыщ-ланмаз ке^иБэтлэрдир. Коллектив узвлэринэ )уха-рыдан ашары бахан, онларын ираддарына е’тина-сыз )анашан, тэнгиди б^-ран, мэнэм-мэнэмлик ед|н коллектив башчысы адам-ларда икрай йисси дорурур. Белэлэри креслосу, телефону, кабинети илэ гуррэ-лэнир, ичтимаи рэ^и нэзэрэ алмырлар. Коллектив узв-лэриндэн интизам тэлэб етдиклэри ййлда! езлэри ин-тизамсызлыг едир, иш ку-нунун эксэр йиссэсини му эссисэдэ тапылмырлар. Бу чур рэйбэр ишчилэрин «ну мунэси» истейсалы ирэли апармаг эвэзинэ, кери чэ. кир. Рэйбэр ишчи истейсалат командиридир. Ордуда эс-кэрлэр командири ешитдик-лэри кими, истейсалатда да эмэкчилэр муэссисэ башчысыны ешитмэли, она эмэл етмэлидирлэр. Бу нуфузу рэйбэр ишчи езу газанма-лыдыр. Бэхти1ар АБДУЛЛАДЕВ. Туфанлы Навада саман совурмазлар 1ахуд «мухАЛИФет» не истежР! Экер охучу вды чэкалм гэзепш 12 фпри нэмрэ-снии oxyjyöca, jam laja кшарэ вурдугуму каайатсыз баша душэчэк. Amu hap Ьалда хатырдатмаг маслаЬвг-днр: сейбэт «Хадг гэзетк» «Коммупет» вордвшмцдам м чэкмкр» сэрлевйэли мэгадэдэк, бкдавасктэ бу ]азыныя муэллифянэ унванланмыш ачыг мэктубдаи кедвр. Кэмкарларымла . хошакэл-мэз диалога кирмэк мэним-чун агыр олса да мэчбурам: езу Jbixb^aH агламаз. Эзэл башдан е’тираф едим ки, бир журналист, бир вэтэндаш кими, |<Арабачы> ачеркЦпам-флетиндэ )ол верилэн чидди гусура керэ езуму багышла-ja билмирэм. Факт гаршысында Аллай да ачиздир. Шэксиз, муэллиф мэгалэ дэрч олунан эрэфэдэ барэ-синдэ сез демэк истэди)и адамын саг олуб-олмадыгЫч ны бир дайа ¿охламалы иди — бу мэним сэйвимдир. Кеч дэ олса мэрйумун аилэсинэ башсаглыгы верирэм, баш-сыз галмыш арвад-ушагын-дан гэбайэтимэ керэ денэ-денэ узр HCTdjHpeM. «Мухалифэтжн билаваси* тэ бу сэтирлэрин муэллифи-нэ унванланмыш «Ачыг мак-тубу>на чаваб ¿азыб-)азма-маг барэдэ хе^и душунуб-дашынмышам. Елэ били^эм «Ачыг мэктуб>ун йиккэли тону, муэллифин гэрэзли мевге)ини ачыг-а)дын кестэ-рэн элавэ фактлар белэ чы-хыш учун мэнэ мэ’нэви йагг верир. Муэллиф е’тикасы, дузлук, об)ективлик вэ гэрэзсизлик истэр рэсми мэтбуатда, ис* тэрсэ дэ мухалифэт мэтбу-атында чалышан журна-листлар учун башлыча ме -jap олмалыдыр. Хусусэн башгасына ирад тутанда. «Арабачы»дакы фактла-ра кэлдикдэ исэ йэр iuej Jep-ли^ериндэдир, ]алныз бир мэ’лум сэйвдэн caBaJbi. Мэр-йумла саглыгында керушуб-сейбэт етмишэм, евиндэ ол-мушам. Ар атыны, дэмир «дашгасыны» — арабасыны ез кезумлэ кермушэм. Деди-Jhh3 керэ аты 80-чи иллэр-дэ 600—700 маната, араба-ны исэ 400 маната алыб. Сейбэтимиздэ pajoH гэзети-нин редактору Ьикмэт Эзи-мов эввэлдэн-ахырадэк иштирак едиб. Бир гэдэр сон-ра «Шэлалэ» гэзетиндэ <Оху-чу проблем галдырыр» руб-рикасы илэ «Араба бу кун дэ лазымдыр» мэгалэси дэрч олунуб. «Арабанын xeJnpH- дашдары ил» сойбатлардэн ашагыдакылар мэ’лум одду: алн тэйсилли игтисадчыдыр, Сов.ИКП узву олуб. Техники пешэ мактэбинда илк комсомол тэшкилатынын катиби H^ajHÖ. Бирдэн-бирэ ра- jOH КОМСОМОЛ КОМНТ8СИН9 ни елэ билмвJин ки. твкчв учунчу катнб вэзифэсина ирэ-тутун дaшыJapкaн керурам»,    "    ~ ]ахуд «арабаны муэе]а вер-ма]э калин таласмэ]ак. ара-ба]а арха чевирмэ]эк* чум-лэлэри да йэмин ]азыдан ке-турулуб. Демали «арабасы олма^б, арабаны 30 ил бун-дан габаг суруб» иттийамы ар ] алан дыр. « Мухалифэт»даки Jaзыдaн сонра, февралын 18-дэ Эмир-чан канд эрази ичра йаки-м^]ати иума]»идасннин му-авини Паша Ье]даровла бир-ликда мэрйумун аилэсинэ баш чакдик. Евин сайибаси Хан зада бизи мейрибанлыгла гаршылады. Сейбэт «Араба-чы»дан душэндэ иса миннат-дарльй* елади: «Гызым оху-ду. биз гулаг асдыг, йамы-мызы кевралтди. Лазы бизэ чох бejYк таскинлик вериб, ону ушагларын атасындан хатирэ кими ^уруб сахла-)ачагыг>. «Мухалифэт»даки мэктубун муэллифини ез оезлари ила иттийам елэ]иб деди ки. фикнр верма)ин, о нэ билир ела ше]лари. Ону да алавэ етди ки, амиси илэ елэ бир мунасябэтдэ олма-]ыб, бир дэфэ хэстэ оланда баш чэкиб, бир дэфэ дэ рэй-мэтэ кедэидэ. Бу аилэни )ах-шы танымадыгы «в ушагы ]етим гoJyб кетмиш...» ифа-дэсиндэн дэ мэ’лум олур. Ьалбуки сэккиз гыздан дер-ду эрдэдир, дерду евдэ. «Нэ Эмйрчанда, нэ этраф кэнд-лэрдэ, нэ дэ Гах шэйэрин-дэ су дэJиpмaны-зaды ]ох-дур» тэкзиби бейтандыр. Эв-вэла, «Арабачы»да дэ]ирма-нын ]ерлэшди]и конкрет мэ-кан, 1ер кестэрилмэ]нб. Икинчиси, йазырда Гахда 14 дэ1ирман вар. З-у су илэ, 11-и електриклэ шш^ир. Дикэр фактлара кэлдикдэ исэ. мэсэлэн мэрйумун сосиал вэзи]1эти, )э'ни ата ба-басынын «мейкэм ортабаб» олмасы фактыны да йэ1ат 1олдашы тэсдиг етмэди. Бу экс-дэлил дэ эсассыздыр. Инди кэлин керэк «Ачыг мэктуб» муэллифинин езу кимдир? Ону ¿ахындан таны-1анларла, кечмиш иш }ол- ли чэкилиб. Сонра нкннчи катнб олуб. PbJoh napraja ко-митэсиндэ тэ’лиматчы кими чалышыб, де1илэнэ керэ, бир муддэт тэшкилат ше бэсинин мудирини эвэз едиб. AJauh мэсэлэдир ки, о да «болше-вик мэншэли». чох фэал коммунист кими paJORAa партийный иде]аларынын гаты тэблигатчыларындан вэ бу сайэдэ ишлэрин тэшкилатчы-ларындан олуб. Верилэн мэ лумата керэ еви дэ paj-комда ншлэ1эркэн алыб. Бир сезлэ. napTHjaHuu «sepajH илэ» 6ejYjy6, имти1азларын-дан бол-бол истифадэ едэн-лэрдэыдир. Сонра элиндэн «хэта чыхдыгы учун» paj-хомдан уэаглашдырылыб. Истейлак чэм^1этиндэ иш-najH6. Ьазырда мэтбуат Ja-Jhmu ше’бэсииин рэнсидир. Сейбэт eл9ДиJим адамлар дан йеч бири муэллиф барэ-синдэ хош сез се1лэмэди. Ьэтта Эмирчан кэндинин езундэ дэ. KepymMdjH бело мэслэйэт кермэдилэр. Бунун-ла белэ керушдук. Сейбэти-миз беш-аяты дэгигэ чэкдн. Дн кэл устундэн йеч он беш дагигэ кечмэмиш ешитдим ки. бэрк наразы галыб, ку-ja ону «шантаж» елэмэ)э кэлмишэммиш. Кейнэ paj-комчулары онун барэсиндэ «кениш информас^а вердик-лари учун» 6агышлама]ача-гыны билдириб, мухбир ба- Синдэ бир да Ja3a4arH илэ . элэ1нб. Бу гадэр. Де)ирлор ки, туфанлы йа-вада саман сов-урмазлар. Фа-чиэ вэ мусибэтлэримизин эр-шэ галхдыгы, кагызын гыт вэ байа олдугу бу мурэккэб деврда газет свйнфэсиии охучу учун кэрэкли 1азылара а1ырмаг мэслэйэт Aej№iMH? Гисасчылыг, башгасынын сэйвиндэн йэзз алмаг, елэ билирик, гэзетэ вэ гэзетч^э ]арашмаз... Пнрн МЭММЭДОВ, «Халг гээети»нин мух бири ГАХ PAJOHy, ЭМИРЧАН КЭНДИ. «РУСИ1А ЕРМЭНИСТАНЫН K6M9JII ИЛ9 АЗЭРБАШНА Т93Л1Г K9CT9PM9J9 ЧЭЬД ЕДИР» (Эввэлн 1-чи сэйифэдэ) орада мувафиг гэрарлар гэ-бул едилмишдир, - инди исэ hiajaTa кечнрилир. Горбачов бу ордунун тэрксилай едил-мэси барэдэ фэрман вермиш-ди, лакин йэмин фэрман je-ринэ ]етирилмэди. Биздэ исэ силайлы гуввэлэр JapaT-маг баррдэ ганун jaлныз 1991-чи илин жфбрында гэбул едилмишдир. Вэ экэр мудахилэ олмаса. экэр сулй бэргэрар олса. мэн ордунун 1арадылмасына нэйэнк ма-ли]1э хэрчлэри вэ игтисади хэрчлэр чэкилмэсини мэ’-насыз йесаб едирэм. Иллай да ки. инди, игтисади бей-ран кечирди/имиз бир вахт-да. Ди кэл, Гарабаг мунаги-шэсини cHjacH 1олла    йэлл eTMaja наил ола билмэсэк, башга чыхыш 1олумуз гал-мыр — биз ез вэтэндашла-рымызы, эразимизи,    дев- лэтимизи горумалы1ыг. Он-да биз башга 1олла кетмэ-)э мэчбур олачагыг.    Халг учун бу нэ гэдэр чэтин олса да, башга ]ол 1охдур. — Сизчэ мунагишэни ни. зама салмаг учун йаисы дип-лематик тэшэббуслэр ола билэр? — Биринчиси: биз тэклиф едирик ки. атэш бутун чэб-йэ 6ojy узун муддэтэ да-JaHflwpbincbiH. Сонра ки-|ювлары дашнак. Бундан сонра Азэрба1чан гачгын-ларынын оз догма 1ерлэ-ринэ rajbiTMacbi учун шэ-раит japaдылмaлыдыp. Лол-лар ачылмалы вэ а1ры-а1ры ра1онлар, кэндлэр вэ адамлар caBHjjacHHAB данышыг-лар башланмалыдыр. Вэ тэдричэн ики халгы барыш-дырмаг лазымдыр. Мэн ]ал- ныз. бу Золу керурэм. Биз ез евлэрини тэрк едиб Бакыдакы caHaTopHja-ларда вэ истирайэт евлэ-риндэ jamaMara мэчбур олан азэрба]чанлыларын Гара-бага raJbiTMacbiHa кемэк етмэли]ик. Бу проблеми да-нышыгларын предметинэ чевирмэк лазымдыр. 6з тэ-рэфимиздэн исэ Гарабагда jamajan ермэнилэрйн тэй-лукэсизли]и учун зэманэт верэчэЗик. Биз тэдричэн тэрксилай вэ ja Даглыг Гарабагдакы йэр ики тэрэфдэн олан силайлы бирлэшмэлэрин чы-харьглмасы мэсэлэсини орта ja rojanarbir ки, бу ре-кионда умумиЗЗэтлэ, йэрби йиссэлэр олмасын. Разылашмалара эмэл олун-масына нэзарэт етмэк учун мухтэлиф девлэтлэрдэн вэ Ja беЗнэлхалг тэшкилатлар-дан мушайидэчилэр дэ’вэт етмэк олар. Экэр Даглыг Гарабаг эйалиси A3ap6aJ-чан КонститусиЗасына йермэт едэрсэ, онун ганунла-рына табе оларса, биз онла-ра АзэрбаЗчан вэтэндаш-лары кими йермэт едэчэк вэ ез мэдэниЗЗэтлэрини, тарих-лэрини. адэт-эн'онэлэрини инкишаф етдирмэк учун нор-мал шэраит Зарадачагыг. Бу муйарибэ Гарабаг ер-мэнилэринэ лазым деЗил. Ону кэнар гуввэлэр — Ер-мэнистанда вэ харичдэ Ja-шаЗан миллэтчи ермэнилэр башлаЗыблар. Мунагишэнин башлыча илйамверичиси «ДашнаксутЗун» napTHjacH-дыр. Бу, совет йакимиЗЗэти гуруддугдан сонра харичдэ фэалиЗЗэт кестэрэн, бурада езунун• езэклэрини Зарадан, бу Захынларда исэ Лереван-да легал фэалиЗЗэтэ кёчэн партиЗадыр, Тарихэн Ермэнистан эра-зисиндэ бир милЗона гэдэр азэрбаЗчанлы Зашамышдыр. Инди онларын йамысы го-вулмушдур. Лери кэлмиш-кэн деЗим ки, елэ индинин езундэ Бакыда 20 мин ер-мэни вардыр. — БеЗнэлхалг мушайидэчилэр деЗэндэ сиз кимлэри нэзэрдэ тутурсунуз? — БМТ-нин, Авропа ел-кэлэринин, УкраЗна вэ Га-захыстанын нумаЗэндэлэри-ни. Елэлэрини ки, обЗектив-дирлэр. — Сиз езунузун дипломатии сэ’Злэринизэ чаваб кезлэЗэрэк, нечэ муддэтэ атэши бэрпа етмэмэЗэ йа-зырсыныз? — Биз 10 кунлук муддэтэ разылашмышыг. Сонра харичи ишлэрг назирлэри сэвиЗЗэсиндэ данышыглара кетмэк лазымдыр. Инди он-лар керушун JepH йаггында разылыг элдэ етМэклэ мэш-гулдурлар. Сонра исэ биз йэмин муддэти узатмага йазырыг. УмумиЗЗэтлэ. мувафиг разылашмалар элдэ едилсэ, биз йэрби эмэлиЗ-Затлара башламаг ниЗЗэтин-дэ деЗилик. — Бизэ мэ’лум олдугу на керэ . Сиз РуснЗаны бу му-нагишэния меЗдана чыхма. сында мараглы олмагда куяайлаидырмысыяыз. Де. мисиииз ки, АзэрбаЗчанын зэифлэмэси вэ Ермэннста. на кемэк кестэрмэк онун мэнафеЗинэ уЗгундур. — Эввэллэр биз PycHja-ны йеч вахт кунайландыр-мырдыг. Умид едирдик ки, о, обЗектив. битэрэф мев-ге тутачаг. Лакин заман кестэрди ки, Москва нын бу мэсэлэЗэ мунасибэти бир-тэрэфлидир.- PycHja феде-расиЗасынын рэсми рэй- бэрлэри ермэнй сепаратчы-ларыны ачыг мудафиэ едир, онлара йэрби сайэдэ кемэк кестэрирлэр. Хочалыдакы йадисэлэрдэ 366-чы алаЗын фэал иштиракы олмушдур. МДБ ордусунун кемэЗи илэ Даглыг Гарабагдан дидэр-кин душмуш азэрбаЗчанлы гачгынларын саЗы инди 50 миндир. Бу онунла баглы-дыр ки, Горбачовун. сонра исэ Лелтсинин Захын муша-вирлэри арасында хеЗли ер-мэни вардыр. СтаровоЗтова Ермэнистандан ССРИ Али Советинин депутаты иди. Галанлары:    Шайназаров, АмбарсумЗан, АганбекЗан— онлар чохдурлар. Инди он-лар Лелтсинин мэслэйэтчи-лэри вэ мушавирлэридир. Нэтичэдэ РусиЗа рэйбэрлэ-ринэ куЗа АзэрбаЗчанын Даглыг Гарабагы дагыдыб гарэт етмэси барэдэ биртэ-рэфли информасиЗа верилир. РусиЗа Ермэнистана ез ор-дусуну Заратмагда кемэк кестэрди. Бизэ исэ инди мане олур, бахмаЗараг ки, биз Совет Ордусуна рес-публикаларын йэр бириндэн дайа чох кемэк етмишик. Бу кун МДБ-нин сйлайлы гуввэлэри бизэ кемэк ет-мирлэр, бирчэ дэнэ патрон да вермирлэр. Ермэниста-нын сэрэнчамына исэ муасир техника верилир, устэлик Зеддинчи орду сэрйэд ра-Зонларындакы тоггушмалар-да Ермэнистан тэрэфивдэн иштирак едир. Буну рус забит вэ эскэрлэри дэ тэсдиг едирлэр. Ьазырда    Ермэнистан МДБ бирлэшмиш силайлы гуввэлэринин умуми коман-данлыгына гошулмущдур. АзэрбаЗчан исэ Зох. Биз йэрби ишлэрдэ иштирак етмэк истэмирик. Ермэнистан пар- ламентиндэн фэргли ола-раг бизим Али Совет МДБ-Зэ дахил олмаг барэдэ му-гавилэни тэсдиг етмэмиш-дир. РусиЗа исэ буна керэ бизи чэзаландырмага чалышыр. Биз мустэгиллик, демократка, суверенлик ¿о-луну сечмишик вэ кечмиш иттифага 'охшар йеч бир блока кирмэк арзусунда деЗилик. РусиЗа исэ Гарабагда' Заранмыш вэзиЗЗэ-тин кемэЗи илэ бизи йэмин блока дахил олмага мэчбур етмэк истэЗир... Бу кун йэрби эмэлиЗЗат-лар нэЗэ керэ белэ кучлэн-дирилир, ермэнилэр    ниЗэ белэ йэЗасызлыг едирлэр? Она керэ ки, архаларын-да РусиЗа даЗаныр. Эслиндэ биз инди Ермэнистанла вурушмуруг. Бу, Ермэнистан вэ РусиЗанын динч азэр-ба]чанлылара гаршы    бир- тэрэфли муйарибэсидир. — КиЗев керушунун нэ. тичэлэрини нечэ гнЗмэт. лэндирирсиниз? Мунагишэ зонасында МДБ-нин    сулй гуввэлэринин Зерлэшдирнл-мэси илэ разысмиызмы? Экэр разысыиызса,    онда йаисы республикаларын ну-маЗэнд эл эринии ораЗа кэл. мэсинэ устунлук верэрди. низ? — АзэрбаЗчан КиЗев са-зишлэрини имзаламаЗыб. МДБ . гошунларынын Даглыг Гарабагда олмасына биз разы деЗилик. Артыг дерд илдир ки, онларын нечэ мевге тутдугларыны керу-рук вэ истэмирик ки. .йэмин. гошунлар АзэрбаЗчан — Ермэнистан сэрйэдиндэ Зер-лэшдирилсии. Ьэмин йиссэ-лэрин кимин тэрэфини тута-чагы аЗдындыр. — Бэс сэрйэдэ БМТ го. шуилары кэлсэ яечб? дэн Ермэни олдугу — Бахыр йаисы елкэлэр-кэлир бу гошунлар. тэ’сиринин кучлу елкэлэрдэн кэлэн гошунлары биз гэбул етмэ-рнк. — Сиз конкрет олараг Авропа даалэтдэриядэн би. ринк Ермэнистан ордусунун снлайдавдырылмасына кемэк костармэкдэ купай-лаидыра билэрсияизми? — Мэним элимдэ фактлар вар. лакин бу барэдэ данышмаг истэмэздим. Эрэб елкэлэри —- CypHja, Ливан, муздлулар да вар. АвропаЗа кэлдикдэ исэ... Биз бу гитэ-нин девлэтлэри илэ достлуг мунасибэтлэри, гаршылыг-лы элагэлэр JapaTMara чан атырыг, онлардан интигам алмага Jox. — Борис Делтсииии Кя-JeB керушундэ тутдугу миге барэдэ сизни шэхси фякрияиэ нёчэднр? — Бу. биртэрафли мевге дир, Лелтсинин йэрэкэтлэ-рини мэнфи гиЗмэтлэнди-рирэм. АзэрбаЗчан халгы белэ мунасибэтэ лаЗиг деЗил. PycHja президенти Ааэр-баЗчан халгы илэ ултима-тум дилиндо данышыр. Бу йеч бир Захшы нэтичэЗэ кэтириб чыхара билмэз. Мэн Лелтсинэ зэнк вурдум ки, KHjeBd кэлэ билмэЗэчэЗими она хэбэр верим. Онунла элагэ JapaTMara чох чалыш. дым. Дуз бир йэфтэ ону тап-мага чэйд кестэрдим. Биз чох нэзакэтлэ сейбэт етдик. достчасына данышдыг, мэн вэзиЗЗэтя она изай елэдим вэ хайиш етдим ки. бизим ну-маЗэндэлэри гэбул етсин, мушавирэ иштиракчылары-на Хочалы фачиэси барэдэ эсл йэгигэти чатдырмагда нумаЗэндэлэримизэ кемэк кестэрсин. Лакин чох тээс- суф ки, о, нумаЗэндэлэри-мизи тэбул етмэди. — Шушвяыи коменданты Рэйми ГазыЗевю! мудафнэ назярн тэ’Знн олунмасындан сонра Азэрба/чаяда йэрби гисас барэдэ даяышаиларыя саЗы артыб. Сизчэ. муяа. гяшэяи сырф йэрби ]олла йэлл едилмэсн мумкундур-му? — Экэр биз буна умид етсэЗдик. онда мулки шэхси мудафиэ назири тэ’Зин ет-мэздик (ахы, ГазыЗев али мэктэб муэллимидир). Кеч-тез биз данышыглар столу архасында отурмальОыг. — Бир чох ввэрбаЗчвилы. ларыя йэрбн гэлэбэлэр коз-лэдиклэри бир вахтда сэ. лэфяииз АЗаз Мутэллнбовуи агнбатина дучар олачагы» яыздая горхмурсунузму? — Белэ бир тэйлукэ вардыр. Мунагишэни йэлл етмэк вэ чамаат учун нормал йэЗат шэраити Заратмаг мумкун олмаса. ишим чох чэтинлэшэчэк. Эйали езуну мудахилэдэн горумагы тэлэб едир. Халгын тэлэблэ-рини Зеринэ ЗетирмэЗэ ча-лышачагам. Баш тутса, де-мэли чох хошбэхт адамам. Лох, тутмаса, онда мэн дэ исте’фаЗа кетмэли олачагам. — Белэ йесаб еднрснянз. ми ки, мухаляфэтлэ разы, лыга кэлэ бмлэчэк вэ миллн бир лик йекумэтм Зарада-чагсыяыз? — Гарабаг мэсэлэси барэдэ биздэ фикир аЗрылыгы Зохдур. УмумиЗЗэтлэ исэ мэним сэлэфнм кифаЗэт гэдэр оператив йэрэкэт етмирди. онун сэйвлэрини тэк- Мэн рар »дылар: етмэ]эчэЗэм. Мусайибэяи апард Cepxej МИТИН Мниеле МАДЗА. «ИзвестиJa», 26 март. «САД9 РУС АДАМЛАРЫ ШРШШ шгынын ФМШТ19РИИИ ПАИ 1АХШЫ БАША ДУШУРЛбР» АзэрбаЗчан халг ларынын «Содружество» республика иенуллу йэмрэ’Злик чэмиЗЗэ-тинин нумаЗэндэ йеЗ’этн Ру* сиЗанын паЗтахтына Золла-наркэн гаршысына белэ мэг-садлэр гоЗмушду:    Гарабаг мунагишэси зонасында баш верен йадисэлэр барэдэ йэ* гигэти сеЗлэмэли, АзэрбаЗчанын русдилли эйалисинин мевгеЗини РусиЗа ичтнмаиЗЗэ* тинэ чатдырмалы, РусиЗа ФедерасиЗасыиын рэйбэр да-ирэлэрини Гарабагын даглыг йиссэсиндэ вэ Ермэнистанла йэмсэрйэд раЗонларда баш верэн йадисэлэрэ гарышма* мага чагырмалы. НумаЗэндэ йеЗ’эти Мос-квадан гаЗытмышдыр. Мух-биримиз чэмиЗЗэтин идарэ йеЗ'этиыин узву Олег Савченко илэ керушэрэк бу сэфэр барэдэ данышмасыны хайиш етмншдир. О демишдир: — НумаЗэндэ йеЗ’этимизин узвлэри РусиЗанын бир сыра гэзет вэ журналларынын редаксиЗаларыида онларла керушмэкдэн имтина едилди-Зини керэндэ бир дайа эмин олдулар ки, АзэрбаЗчан йаггында информасиЗа рэдд едилир. Амма бунунла белэ биз «АсиЗа-Пресс» ИнформасиЗа АкентлиЗинин. «Куранты» вэ «РоссиЗскиЗе вести» гэзетлэринии мухбирлэ-ринэ мусайибэлэр верэ бил-дик. Бундан башга нумаЗэндэ йеЗ’этинин узвлэри Гарабаг мунагишэсинин тарихи барэдэ йазырда Гарабагын даглыг йиссэсиндэ баш верэн йадисэлэр барэдэ эдэ-биЗЗаты, АзэрбаЗчанда рус дилин дэ чыхан гэзетлэри, йабелэ «Содружество» чэ-миЗЗэтинин фэалиЗЗэти барэдэ бу Захынларда нэшр олун-муш мэгалэлэр мэчмуэсини РусиЗанын ичтимаи даирэлэ-риндэ ЗаЗдылар. МДБ бирлэшмиш силайлы гуввэлэринин баш команда-нынын гэраркайында, БеЗук БританиЗа. Франса, ЧАР сэ-фирликлэриндэ. РусиЗанын бир сыра ичтимаи вэ сиЗа-си тэшкилатларынын игамэт-кайларында керушлэр олду. Вахтнлэ Шамахы раЗонун-дан ССРИ Али Советинин депутаты олмуш академик Кеорки Арбатов бакылы-лары сэмими гаршылады. О. рекнопдакы вэзиЗЗэт барэдэ РусиЗа президенти илэ шэхсэн сейбэт едэчэЗинэ сез верди вэ индики шэраитдэ АзэрбаЗчанда ЗашаЗан рус эйалииии • свзунун хусуси эйэмиЗЗэти олдугуну геЗд етди. НумаЗэндэ йеЗ’этимиз йа-рада дискуссиЗа кечирирди-сэ, кимлэ кврушурдусэ. мев-геЗимизнн баша дутулдуЗуну керур вэ йисс едирди ки. йэмсейбэтлэримиз вэзиЗЗэт-дэн баш ачмага, узун сурэн мунагишэдэ эсл вэзиЗЗэт барэдэ йэгигэти еЗрэнмэЗэ ча-лышырлар. Рус Милли Дир-чэлиш ПартиЗасынын нума-Зэндэлэриндэн бирииин деди-Зи сезлэр дайа чох Задымыз-да галмышдыр: «Лелтсин вэ онун эйатэси йэлэ РусиЗа демэк деЗилдир. Рус вэ АзэрбаЗчан халглары тарихэн мейкэм элагэлэр сахламыш-лар. Сада рус адамлары Гарабагда гаршыдурмаЗа зорла чэлб олунмуш АзэрбаЗчан халгынын фэлакэтлэриии дайа Захшы баша дуигур* лэр». К. РЗАЛЕВА, Азэрииформун мухбкрж.ФОВГЭЛ'АДЭ CECCHJA ФОТООБ1ЕКТИВДЭ ;
RealCheck