Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 27, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 27, 1992, Baku, Azerbaijan 14 APR 1992 • Оемы IM«-«; uv roJyJMjnWp. A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-ШАСИ ГЭЗЕТИ Ги|м«тм М СЕССИМ 03 ШИП БАША ЧАТДЫНЫ АзврбаК&н Республнкасы    ншини баша чатдырмышдыр. Али (Щетиним февгэл’адэ    Сесси]ада кундэли)ин мэсэ- ceccHjacbi мартьт 25-дэ ах-    лэлэри эсасэн муэакирэ олун- шамдак хе;ли кёчмиш вз    мушдур. (Азарииформ), KYHYH Е'ТКИАДНАИЭЛЭР ТЭГДИН ОЛУНМУШДУР Мартын 26-да* Франсанын Бакыдакы сафири Жан Пер-рен ез е’тимаднамэларини республика Али Советинин сэдри .Г Ч. Маммэдова таг-дим етмишдир. .Г Ч. Мам« медов сенади габул едарак ики елка арасында сых ва гаршылыглы суратда фа]да-лы эмакдашлыгын даЬа да дэринлэшаче)инэ умиД етди-]йни билдирмишдир. Жан Перрен 1932-чи ил-да анадан олмушдур, рус ди-ли узрэ али ТэЬсил диплому вардыр. 1054-чу ил да Франса Харичи Ишлар Назирли-jиндa ишлама]э башламыш-дыр. Сонра Франсанын Ран-гунда, Бангкокда, Калкатада консулу. Франсанын Токи- одакы. Куала-Лумпурдакы. Бангкокдакы сэфирликлэри-нин икинчи катиби, Франсанын ТеЬрандакы сафирли1и-нин биринчи мушавири вэ сонра муваггэтй ишлар вэ-кили везифэсинин ичрачысы, Франсанын Куала-Лумпурдакы февгэл'адэ ва caflahnJJaT-ли сафири вазифалариндэ ишламишдир. Е’тимаднамаларин тентэ-нали шараитда тагдим олун-масы мераснминде A3ap6aJ-чан Реопубликасынын харичи ишлар назири Ь. М. Са-дыгов, Али Советин бе)нал-халг мунасибатлар ше’баси-нин мудири Н. 9. Ахундов иштирак етмишлар. (Азарииформ). Керуш заманы. Фото J. Хэлиловундур. (Азарииформ). Ч*рш*и6* муиу Чмувм Кор*)* Харичи Иштр Ныирли|и билдирмишдир ИИ, Кор*)* Республика* еы м Аирбфаи гам Нммд* дипломатии муи*еи- батям 1ав1ТМУШЛ1В. мЕ’луматда ÄBjwwp ки. Аэарбя]чан МДБ увву олан ва Сеулун расман таныдыгы онунчу алкедир, Ьазырда Kopeja Республнкасы Тачикистан ила днпломатик алагэ-лер )аратмаг Ьаггында данышыглар апарыр. Ирам харичи ишлар иааирииии муаинмм Mali« муд Лайам чиршанба иуиу билдирмишдир ми, Аэвр-6а|чаиыи и Лрмаиистаиыи Ирана бир ааситачи ними а'тимад бмшмлси Даглыг Гарабагда бяНраныи арадп галдырылмасыиа мамам адам мусбат амил-Дир. Иран HyMaJaHAacH демишдир: Инди hap ики республика дариндан дарк етмишдир ки. Иран онларын «Ну-аа е'тмбарлы гоншусудур». 1. Ваизи ТеЬранын васитечилн)к давам етди|рмвк фузл^м планларындан данышараг демишдир ки, Ьазырда Йран аташин даТанды рыл масы Ьаггында сазиижн муддатиннн азу таклиф етдоОи JyKcen савиМеда керушэ гадар уза-дылмасына кемак етмак фикриндадир. Бу керушда му- -------бутун тарэфл ам Фарачовдур. Эслнм )даранлыдыр. Маним учун эрОДчанын hap гарышы лиднрлар. Вундан башга. Ьамин керушун )екунларына бирка бе]анатын najHhacHHH Ьазырламаг лазымдыр. оу и«1анат Иран паЛахтында кечирнлмиш учтарафли Иран - Ерманистан - Азэрба)чан данышыглары нэтича-снида габул олунмуш TehpaH расми ма луматынын м^д дааларына асаслачмалыдыр. Ба)анатда Даглыг Гарабаг да aa3HjJaTHH нормаллашдырылмасы саЬесиндэ амэли тэд-бирлар MyaJJaH едилмалидир. «РУСкМА ЕРМЭНИСТАНЫН KÖMGJH ИЛЭ A30PBAJ4AHA ТЭЗЖГ K©CT9PM3JS ЧЭЬД ЕДИР» Азерба]чан Али Советники свдри JaryÓ МЭММ9Д0В Москваныи ИМА-Пресс Акентли]инэ вв Итали^аиьш BAI ширк&тияа буилары билдирмишдир — Гарабаг беЬраныкын кииппафынын ]ахыи пе] пемгмвлррм я«ч»(ря>? А 6aj4BH орду сэфэроерлщшш иеча hajaTB кечярмэ}э ha* зырлашыр? АхЫ фиунла сна иунагишани кэскиилаш. дирдн]иннзи ва опт иешпп. миг) ас л ы    MyhapHoaja че. внрдж]икнзи    нума)нш ет- диримш олурсуз, *— Азарбармн умуми са* фарбарлик    кечирмир ва Ke4tfpMajH6 да. Виз ез орду, музу ¿аратмамышыг. Бу кун бизим милли силаЬлы гув-валаримиз )охдур, )алныз бела гувваларин )арадылма-сы бара да Ганун габул едил-мишдир. Виз инди мунаги-шанин CHjacH ^лла низама салынмасына чалышырыг. Виз бутун сулЬ тэшаббус-ларини алгышла)ырыг. му-aJJaH бир муддатэ аташин да)андырылмасына наил ол. Сазиш Ьэлелик Je-1етирилир. Арабир мушуг. Сазиш Ьэлелик Je Еина    »етирилир. Араби1 эм бу. пам да о бири терэф-дан сазиш позулур. Ла- кин принсипчэ фэал Ьарби a.\^HjJa^ap дaJaндыpыл. мышдыр. Виз Ерманистан, Даглыг Гарабаг рэЬбэрл^и (J, Мэммэдовдан алдыгымыз мэ’лумата керэ ceh6aT эс-линдэ ермэни ичмасынын башчыларындан кетмишдир — «Халг гэзети») ила мухтэлиф CHjacH лидер-ларла CHjacH диалога она керэ башламышыг ки, данышыгларын вахтыны, JepHHH вэ муддэтини MyaJ-Зэнлешдирэк. Гарабагда ва сэрЬэд ра-j<^apbiHfla Jepли эНалидан езунумудафиэ дастелэри топла)ырыг. Бизим на Ер-мэнистана. на да башга гоншу девлэтлара Ьучум ет-мак HHJJ9THMH3 JoxAyp. Бу. на керэ да биз орду JapaAbi- 5ыгса, ону ¿алныз ез сэр-эдларимизи ва . еразимизи горумаг учун едирик. Умуми сефэроарлик учун hen бир зэрурэт JoxAyp. Инди JY3 мин - aзэpбaJчaнлы МДБ ордусунда гуллуг еднр. Биз онлары чагыра билардик ва бунунла да пазыр силаЬлы гуввэлэрнмиз оларды. Лакин бнз вурушмаг истамирик. Гарабаг мэсэлэсини Ьарби Золла Ьэлл етмак мумкун дeJил. Ерманистан езунун милли ордусуну чохдан japa-дыб. Онун муаснр техника ила T94hH3 олунмуш. Jax-Ьазырлыг кермуш гув-вэлэри вар. Ики ил эввэл (Арды 2-чн сэЬифэдэ) ДТНЛАНЫН ГУЛАГ Ы    Г AP AB АГД А ДЫР Гарабаг лроблеминин харичи HH<)>opMacHja васитэлэрин. да биртэрефли, ермэнипэрэст мевгедэн ишыгландырььлма-сы aз9pбaJчaнлылapы ела Гарабаг дарди гадар нараЬат еднр. hap пансы )анлыш ин-фopмacиJa кэндлэримизэ аты-лан «Алазан»лардан да дэЬ-шатлидир. Азэрба}чанын harr сэсн Ьэла ки, сарЬэдлари ашыб дун]аньш «гулагына» иятмя 1мб Сон вахтлар республика-мыза калан харичи журна- листларин артмасы информа-CHja блокадасыны дагытмага хе]ли кемак еднр. «Вэтан* 4öMHjJaTHHfla кечирилан керушда Би-Би-Синин эмэк-дашлары Бэ1юуз Афаг Тэб-ризи вэ Роберт Парнонс. Франса гэзетлэринин эмэк-дашлары Чон Кристоп, Рза Днггэти, Гази CHjaeym иштирак едирдилэр. Гази ЗДавуш Ьэм да Исвечрэ вэ Канада кутлэви инфopмacиJa васи-тэларинин мухбиридир. Он-лар Гарабаг проблеми барэ- дэ harnraTH охучуларына чат-дырмаг фикриндэдирлэр. Харичи елка Ьэмкарлары-мыз билдирдилэр ки, онларын гэзетлари Гарабагдакы B93HJJ9T барэдэ hap ики тэ-рэфин MeerejHHH ишыглан-дырмаг HCTajHp. Амма Азэр-6aJwaHAaH инфopмacиJa аз кэлир. Бунун учун онлар тэ-бии ки, бизи кунайландыр-дылар. Бнз оз сэсимизи дун-jaja JajMarbi бачармырыг, Ja да буну башгасындан кезла-jHpHK. Рза Днггэти деди ки, гэлэм hap миллэтин сэфири-дир. Керунур бизим сэфир-лэримиз чатышмыр. Ьэмкар-ларымыз буну да дедилар ки, инди дун Ja охучулары hap ики тэрэфин онсуз да бир-бири ила дуз кэлм9Jэн вэ Jaнлыш тэсэввур JapaAaH мэ’луматындан чох, онларын ас л MOBrejHHH ифадэ едэн да-гиг свз ешитмэк иcт9Jиpлэp. Онларын BaKUJa кэлиши да ела бу сэбэбдэндир. Журналистлэрин чоху Франсадан кэлдиклэринэ вэ орада ермэни лоббисинин чох кучлу олдугуна кара онлара тазJиг костерилэчэ}индан на-раЬатлыгымызы да чатдыр-дыг. Ъэмкарларымыз деди-лэр ки, бурда ермэни лоббисинин кучу Ьэддиндэн артыг шиширдилир. Онлар на гэ-дэр кучлу олсалар да, журналиста нэjи вэ иеча Jaзмa-гы eJpэдэ билмэзлэр. Харичи мухбирлэр бу кун Гарабага ¿ола душурлэр. Фанг НОВРУЗОВ. РЕДАКСИЛАНЫН Г9БУЛ ОТАРЫНДА «YPOJHM ГАРАБАГДА ÄÖJYHYP» PeAaKCKjBMbBa гочв бнр киши калмкшди. Мартабала-ри пм]ада галхдь»ындан «учла нэфес алырды. Чибиндан бир васнга чыхарды: — Май муЬармба алили jaM. — дедн. — 72 ¿ашым вар. а дым ArahycejH, фами AHjaM ^ нарда Азарб_. __г    - . эзиздир. Амма ннди ypajKM Гарабагла fleJyHvp. Ермэни-лерин ваЬшили]к Ьаддкяи ашыб. Мани нараЬат еден бир-ики калма сезум вар, к ал мишам ону халгыма чвт-дырасыныз. Биэим миллати xaJanaT ва намардлик гадар Ьеч на jaH-дырмыр. Мани да ерманила* рин xaJaHaTH JaHflbrpH6-Ja-хыр. 17 Jaшым олан да ал-май фашистларина гаршы ву-рушмушвм. Бутун äYhJb халглары тэрэфинден пис-лэнан алман фашистлари ер-маниларин тератдиклари ваЬшиликлари етмирдилар. МуЬарибада )едди дафа Japaлaнмышaм. Башымда инди да гэлпа кэздирирам. Май рус торпаглары угрунда ву-рушмушам. Алдыгым Japa-лар мани о гадар инчитмэ-Jhö. Ешиденде ки, Гарабагда шаЬарЛаримизи, кендле-римизи виран roJaH ермани-лара руслар кемак едир, рус торпагларыны горудугум замай алдыгым ¿араларым koJ HajHp. ArahycejH киши fleJanajH сезун агырлыгыны кекс етур-мэклэ анладыб сезунэ давам етди: оланларыи^1ел^Ггадар ша- I    АТОМ    Нахирмр    Шурасы A»f лыг Гарабагда ве- рафли елум joxAv. АллаЬ I ||#Т|| мумммря «дарам* орада дааам атмакда олан шэпидлэримизэ рэпмэт ела- | мммягмшаим вреден галдырмаг учуй бо|иалхалг мои- АРЦ1* чмывмаг бара да гарар габул «тммшдир. Гаоаоа алынмышдыр ки, конфранс JaxbiH вахтларда Минскда кечирилэчэкдир. Конфрансда АзэрбаЗчан, нистан. Бела рус, ЧСФР, Алманза^ Исвеч. H^Hja, АБШ. PycKja, Турина ва КонФоансын сэдри иштиракчы девлатларла мэслэпатлэш яикмн соноа Даглыг Гарабагын сечилэн ва динар ну-мaJaнд9Лэpини марагы олан тарэфлэр ними да ват едэ- ¿ТЭМ Назирлер Шурасынын индики сэдри Иржи Диистбира тапшьфылмышдыр кн, аташнн самэрали ше-килда naJaHwapbuiMacHHa ва {енидан башланмамасына. Ьабелэ B83MjJaTMH диич Joллa Ьэртарафли низама салын-масы учун шараит japaflbWMacHHa кемак етмак учун Ja-хын вахтларда пэмии бел naja кетсин. Иалсмнкм лросасммми иштмракчысы олан ална-лорнн харичи ишлар * нааирлари шурасынын сад-ри, Чио-Смммф х*рмчи см|к*т идаркмши 6*ш-ЧкКЫ Иржм Дммствмр журн.»ш<тя*рп* «орушл» Д«-мишдир: Ом бииеип км, АТ®М-мм иум*)*кд* ho| • •TN бмр ион* куклам сайра Даглыг Гарабага |опа душакан, яакмн камкрат мук Налаямк м,уа||аи еяшшомишдиРа Назир демишдир ки, бир-бирина гаршы дуран тэ-рафларин аташи ¿иандырмаг Ьаггында сазишэ эмэл eflK6-eTMaJa4aiJHHfleH чох mej асылыдыр. НазЬр демишдир: чЬекуматлэр разылыга кала би-ларлар, анчаг бу Ьала о демак де1ил ки, Даглыг Гарабагда барышыг Ьаггында сазишэ ем ал олуначагдыр. Бир чох силаплы бирлашмаларин, елече да кечмиш Совет Ор-дусу бвлмвлорняня вяр Ьнссвсяяни командярлврннв Ьеч КНМ Я9Э*р*Т етмир». Нвзнрин Д*ДН)ИН9 керэ, Г ^^г твшкилатлГрыя? о чумладэн НАТО-нун. А,pona бнрлнклвриннн. А.роп. Шурасынын Гасби Ав-I Иттифагыиыя ва башгаларынын Гарабаг яла <&глы Т0Дбирлврини^магвл»идарвчвк. ^ мман он- ропа лар*т !Т»а»снидвн в» нмканларындан истнфада едачак-дир™Харичи Ишлэр Наэирлари Шурасынын садрн де-мишдир кн. АТ0М Даглыг Гарабагда Иранын диплома тик фэаллыгыны мудафиэ едир. гирета чаеырырам Халгымызын башынын ус-туну JeHHAdH rapa булудлар алыб. Чашгынлыг japanca да AYHjaKepMyui бир адам ними де]ирэм: бунлар Ьамысы ета-ридир, тезликлэ огуллары-мыз Ьамылыгла flejyma гал-хачаг. hart ишимизи Ьеч бир намард Ъ^лэси, зор поза билмэз. Хочалы фачиэси ej-нилэ 1918-<чи илин Новруз 6ajpaMw кечэси Шамахы эЬалисиннн башына кэтири-либ. Дашнаклар о вахт paJoHy-муза hy\yM едиб 20 мин на-фар h эм J е р ли ми зи, о чумла-дэй ]ашадыгым KejAap кэн-динин 118 сакинини кезлэ-рим гаршысында ваЬ\ичэси-иа гатла ]ётярдилар. ШаЬид-лар арасында керпалар. Ьа-мхла гадынлар. гочалар да-ha чох иди. Маи ва JambiA-ларым о вахт интигам Ьис-си ила ajara галхыб hapajH-мыза ]етишан турк аскарла-ри ила Шамахы. Шуша. Ханкенди. Лачын де]ушлэ-ринда текулан наЬаг гацы ]ерда го]мадыг. Галиб хал-дик. Чунки Ьамы бир 1ерда иди. Лачынлы Султан 6aJ ки* am rahраман оглумузун ко-манданлыгы алтында flejy-шурдук. Шамахыдан Лачы-на KeMaJa кетмиш Чаваншир алаЛында 1200 щирванлы хидмэт едирди. PoJ Султан 6ajHH ва онун силаЬдашла-рынын reJpaT J<wiy балалары-мыза ернак олсун, онлары My6apH38ja руЬландырсыя, 105 ]ашым вар. Имканым олса]ды бу кун, шубЬасиз. 74 ил аввал kcsakJhm чы^гыр-ларла ке дарди м. Агмллы. гочаг халгымы бу чатни кун-ларда ваЬид раЬбарлик, rej-ретлх огуллар атрафыида сс б^иа^йанг Ке|лер др чэбьэ хеттинде A39P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ МУДАФИЭ НАЗИРЛШИ МЭТБУАТ МЭРКЭЗИНДЭН if. ФУЗУЛИ. Мартын 25-да ермэни Japa^binap Ьад-рутуи caphaA дэстэлэриндэн элэ кечирдиклэрн 7 Кирову 8 автомат, 1 тапанча. 4 УАЗ маркалы автомобилэ вэ ' 2 тон JaHanara дэJишмишлэp. Дэстэнин pэhбэpлиJи Ьэрб-чилэрин аилэлэрини тэЬлу-кэсиз ¿ерлэрэ кечурмэк мэч-буриЛэтиндэ галмышлар. * зункилан. Мартын 25-дэ Гафан paJOHyHa элавэ 200 ермэни 1араглысы кэти-рилмищдир. Мартын 25-дэй 26-на кечэн кечэ сэЬэрэдэк ХУСУСИ МУХБИРЛОРИМИЗ ХОБОР ББРИРЛОР paJouyH Газанчы, ЛеМэзли, Агкэнд, Cejидлэp, Вежнэли кэндлэри Ерманистан тэрэф-дэн БТР. БМП, пyлeмJoт вэ автоматлардан атэшэ туту-луб. * ШУМКИР. PajoHyH эразисиндэ Jepлэшэн 55028 немрэли авиаес кадрил Ja hap-би писсэсинин Ьэфтэ эрзин-дэ Волгоград шэЬэринэ ке-чурулмэси Ьаггында эмр ве-рилмишдир. Мартын 24-дэ шахе и heJ’aTHH эмл акыны дашымаг учун ИЛ-76 TaJJa-рэси кэлмишдир. О ГАЗАХ. CaphaA кэнд-лэриндэ атышма c9HKhJh6. if. ТОВУЗ. Мартын 24-дэ Коханэби кэндиндэ гэЬрэ-манчасына Ьэлак олмуш Ха; гани Мэммэдовун вэ Агдам к&нд сакини Наиг Дусифовун дэфн мэрасими заманы ер-мэнилэр гумбараатанлардан вэ автоматлардан paJOHyH Агдам кэндини кучлу атэшэ тутмушлар. Чаваб атэши илэ душман сусдурулмушдур. KÜPAHBOJ. Тодан— 4ajK3HA 496ha хэтти 6oJyH-ча ермэнилэрин гуввэлэри топлашыр. Талыш кэнди не-тигамэтиндэн TanraparoJyH-лу, Гарачинар тэрэфдан иеэ Шэфэг кэнди атэшэ тутул-мушдур. Гарачинар этрафы-на ермэни Japa^Hflap вэ техника кэтирилир. Ермэнистанын мудафиэ назиринин муавини Г. 1ри-ropjaHWH Кулустана сафари кезлэнилир. >|с ГУБАДЛЫ. Корусун Хындзирек кэнди тэрэфдэн Элигулуушагы кэнди БТР. пудем]от вэ автомат силаЬ-лардан атэшэ тутулмушдур. Агдам Мартын 26-на кечэн кечэ Шелли кэнди ракет атэши-иа тутулмушдур. Ерманилар JamaJan Пахчываник кэндин-да чохлу Ьарби техника ва чанлы гуава чэмлэшдирил-AhJh мушаЬиде едилир. Ьу- чумлар да эсасэн бурадан тэшкил олунур. Намин кеча pajOH мэркэ-зинэ бир иеча ракет атыл-мышдыр. Дагыктылар вар. Элиагалы, Паправенд вэ Чин-ли кэнД^аринлэ да атышма олмушдур. 3. СУЛТАНОВ. Фузуля Мартын 25-дэ ахшам саат 19-дан кеча 1ары1адвк Чу-варлы кэнди «Алазан» ва «Кристалл» типли ракетлар-ла атэша тутулуб. Душман чатинликла да олса сусдурулуб. Дунандан бери ерманнла-рин тэшэббусу илэ ики та-рэф 'арасында данышыглар апарылыр. Св1)6вт Фузулк-нин Лухары Ве1салли каи-динда ермэнилэрин киров ке-турдуклари адамларыи бизим эразнмиздеки кировлар ва ме]идларла дэJишдиpил-мэсиндэн кедир. Мартын 26-да кумортадан хе]ли кечмишэдэк ра]онуи эразисинда еакитлик олуб. Чэбра}ыл Мартын 25-дэ ва 26-да 4a6pajHAbm CynejMaHAH. Гышлаг кандлари тарафа ара-сыра ачылан аташ навара алынмаэса белкада са кит-лик олуб. Ф. Р9СУЛОВ. Кораябо) Дуиен кундуз саат lb—12 арасы азэрОДчанлылар Jama-JaH Тодан кэндина Еркач кан-динин уст тарефиидаки ме-шадаи 8 марми атылмыш-дыр. Мармилар кандэ чатма-мыш. ¿ахынлыгда партла-мышдыр. Белканин дикар са* Ьэларинда нисбэтан сакит-ликдкр. Ь. ГАСЫМОВ. Кулаблм. Догма каидш momjniAa. АзарбаНан Республнкасы Дахиля Ишлар Назирли-]инин матбуат хидмати хабар вермишдир ки. мартын 25-да ермэни склаЬлы бирлашмалари зиреЬли техниканын комаГи ила Тартар paJoHyHyH Чамилли ва С^димли кэнд* ларинэ hynyM етмишлар. Республика hyryr муЬафюа ор ганларынын амакдашлары чаваб тэдбярларн ила Ьучум еданлери кери отуртмушлар. !  ■ * ^ ждлэримизэ рэ сии. Онун саси титраса да езу ну сахладьг. — Кез jaiubi адамы JyM-шалдыр. МуЬариба ела]ан халг узун муддат Jac сахла* са зэиф душар. IleJreMöep элeJhиccэлaм аланин арха-сынча агламагы Jacar 6yjy руб. Торпаг онун угрунда вурушанларын JeHH наслини )етйрэчэк. Амма торпаг кет^ са нэсил итар. Башымызы дик тутмасаг уз тутдугумуз чэтин 1олун самтини керэ билмэрик. Бу саваш. бу coj-гырымы биринчи дафа де-J^i. Атам Aejapjui ки. 1920-чи илдэ Сабуичуда ермани-лэр мусэлманлары гыранда арвад-ушагы га]ыга * минди-риб дэниЗэ апармышдыг кн, Jaxынлвшcaлap памысыны ба-тыраг. Торпагымызы кери алача-гыг, буна сез ола билмэз. Амма халгын бу агыр ку-нундэ онун дэрдинэ бикана олан л ара, везифэ давасына чыханлара. кучалэрдэ ускук о!надыб, гумарбазлыг ела-Jэнлэpa, сэрват далынча га-чанлара бир сезум вар: cej-рэтиниз олсун! О сезуну гуртарыб, баш-агрысы BepAHjH учун узр ис-тэди. Элиндэки зарфи да столун устуна rojyö отагдан чыхды. Зарфи ачыб охудум. Ше р иди. Басдяр! íetap ву ■атаа, By J*c Гурусуя тш »ям. ■И Ше’рии алтында иса имза эвэзинэ Ьарби билетинин нем-расини — «003156» рагами-ни ¿азмышды. Аряф ГУЛШВВ. «Халг га»етж»яжи мухбяря. ГАРАБАГА U ЛР|ЫМЫ CAJIJAH (L.------- дм). PaJoeyH амак коллек-тивлери, »JpH-aJpM ватая-дкшлвры )енвар - февр^ а)ларында Гарабага мин маяатдыгдая чох арзаг маЬсуллары кеидармишлар. Бу кунларда pajoe ичра Ьа-KHMHjJaTKHHH башчысы Q, CeJptHOeyH раЬбарлик ет-AhJh HYMtJaHA» haj er; Ar-дама кетмиш. республика президеитянин Гарабагдакы иумккялли]киик хусусн ко-MHccHjacbiHi Сал]вн амак-чклари адыядая 514 мни манат пул тагдим атмиш-дир. Нумиаида ЬеГатянмн ^узалери Ьамчинин Эскаран paJOHynyH JaxMHflMfMWA }ерлашан еауиумудафка ба-тал]онунун эскарларина. И марат Гараанд каидяиин сакннларииа пал-пал тар. арзаг маЬсуллары чатдыр-мыш, ' ларын чатинликла-ри яла марагланмышлар. Гарабаг муваюеилли]* 1ардым ишинда хусусила фарглан-миш Сал]ан шаЬарвидакн 1. 2 ва 7 немрали мактабла-рин муаллим ва шакирд коллективларина твшвккур мактубу каядармишдир. Parren У Эсадов. . Каряватурша яамусуяу охучуиу» Cypi*J Т»гы-**д* ираяодяр. ТОРПАГ OJANUP, fAJfbUIAP ЧОШЫР Табиат ' ar epnajMHH ба-шыидая атыр. мешалар Ja-шыл дона бурунур. чел-чв. им чана кэлир. Буллур су-лар пычылдаша-пычылдаша )ашылча отларын арасы ила сувударак архлара говуш-мага таласир. Ча]лар мачра* PUEI сыгмыо. Ву ил дат pajoiuaрында карунмамиш гыш олду. JeM са рыдай мад-гара корлуг чак-ди. твлвфат верди. Ела ин-санлар да аэ сыиага чакмл-мадилар. Kah гав олмады, xah ашыг. НараЬатлыг, карими лях да бир )андан. Анчаг баЬар баЬардыр. ястасэк да, истамасак да ка-лир аа биз оиун rajrbuupw ила Jama мага мачбуруг. Эюшчи чма чыхмалы, тор-вага тохум сапилмалидир. Такча Огуз ра)онунун тасар-руфатларында бу ял 5 мня 162 Ьектар саЬада JawMr битки л эр акилмаси назема тутулуб. Arpap-caeaje комби-натыныи директору Аднл Маммадов сеЬбат «амаиы билдирди ки, тохума еЬтк]ач эсасэн ¿ерли имканлар Ьеса-бына еданилир. кенар команден казларини чакиблар. Вал а мир, ¿ончв тохуму артыг сепилмиш, сотая аа гар-гыдалы учун саЬалар а]рыл-мышдыр, истиканаларда ту* туиун бечарилмасина баш* лан мышдыр. техниканын та* мири гуртармаг узрадмр. Бунунла бела чатинлик-лар да чохдур. Jaлныз дан-лик саЬаларда салил мак учун 20 тома гадар чаван нэсил гаргцдалы тохумуна епти-¿ач вар. Тахыла азот куора-ся верилмалидир. анчаг )ох-дур. Уаначаг тапылмыр. Ке-чм шиш мувафиг ДвврУ*» нисбатаи бу ил нормадаи 25« той аэ ¿аяачаг алынмышдыр. Ву. умуми еЬти)ачын ^еч 50 фаизияи да едаммр. Техника учун еЬти]ат Ьнссалар. биринчи наибада аккумул]а-торлар чатышмыр. Пярл М9ММ9ДОВ. ;
RealCheck