Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 26, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 26, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ -*■ 26 март 1992-чи ил. м* 61 вЗЛЭШДИРМЭ: Алтериатив вармы? Нон л л Агалалаш гызы Багырова 1961-чн нлдэ уня- Бутун елкэлэрдэ муэсси-»рпги^^ битнш^ нгтнсадчыдыр 1957-ад нлдэн Ma- сэлэрин а)ры-а)ры шэхслэрэ ¡SÜTSSFZA-p республика «Хядмэт» консернинин првзидентидир. — Наила ханым, Милли Шурада музакирэси лэнк кедам ганунларыиыздан бири да девлэтсизлэшдирмэ вэ езлэшдирмэ Ьаггында ганун-дур. ИгтисадиЛат комиссн-]асы бу ганун ла]иЬэсини бир веча дэфэ кениш музакирэ етмиш, лакни мэ’лум олмуш-дур кн, сэнэд Ьэлэ натамам дыр. Ьэмин музакнрэлэрдэ фэал иштирак етмиш бир иг тксадчы кими сизин фикри ннзи билмэк мараглы олар-ды: кш ни)а бела ду)унэ ду-шуб? — Бэри башдан де)им ки. езлэшдирмэсиз базар игтиса-ди^аты, даЬа а)дын десэк. 40MhJJ8Thh беЬрандан чыхыш Joлy )охдур. ЭЬалинин ке-ниш тэбэгэлэри буну кетдик-ча Aaha а)дын дэрк едирлэр. Бас бу просес нечэ кедэчэк, на вахт башланыб на вахт гуртарачаг? Бу суаллар инди Игтисади JJaT    комисеи)асы- нын ичласында езлэшдирмэ Ьаггында гануну музакирэ едэн алимлэрин мевге)и тэ-эччуб догурур. Онларын фив* ринчэ, бутун эсас муэссисэ-лэр индики базара yJryH ги) мэтлэ сатылмалыдыр. Билмэк истэрдим ки, бела Ьал-да Ьансы коллектив ез му-эссисэсини сатын ала билэр? ЬАГГ ИНЧЭЛЭР, УЗУЛМЭЗ h армат ли    редиса)!! Бир нлдэн артыгдыр ки, да)мади)им гапы галма)ыб. АМН! шика) этих а, хаЬншя-ма бахая )охдур. Надансэ чохлары Ьаггы rojyö, на-Ьаггы ахтарыр. ...1989-чу илин августунда Кэнчэдэ Музэффэр Салма- Мэи кэнд тэсэрруфаты иутэхэсеисн)аи. Си]асатдэ )атымыз алверчилэрин, Meh- вэзи^этдэ )аша)ырлар. Он- новдан алгы сатгы мугавилэ-дэ мэшгул олмурам. Сои вахтлар ресиублхкамызда чэб- тэкирлэрин элиидэдир, hap ларын кузэраны Jaxuibuiaui- Си эсасында евинин дердда Ьэлэшмэннн кучланмаси маян бу сатирларн JaaMara мэч- ше) онларын ирадасинэ табе- дырылмалыдыр. Умуми^эт- би и Г9Дэр ыулк алмышдым. бур етдн.    дир. Ьеч олмаса эрзаг мал- лэ. халгын haJaT сэви)£эси ij3t6^3lljj9TjI9 иэмин мулк- ларынын сатышьиа чидди нисбэтэн )уксэлсэ, hap Ьан-    «ршНэнптма    иш- Мэ'лум мэсэлэдир ки, рес- наЬсыз ганлары, cajcbis-he- девЛэт нэзарэти го)улмалы. сы си)аси масэлэ даЬа асан да та мир. )енидэнгурма публикада президент бир на- сабсыз фачиэлэр Ьамыны бу чэтин деврдэ халгын ку- Ьодл олунар.    лари апармышдым ки, нэЬа фар олмалыдыр. Лердэ га- чашдыры|Г Инсан на гэдэр зэраныны гисмэн да олса ^аи^арын' аР™ас* ”лнэ Jat. хэстэ Ьэ)ат )олдашым ■ Н AM Б•J Y К TÏBB01IP uu    ланлар девлэтин идарэ олун-    эсэби вэзи))этдэ Jaiuajap?!    )ахшылашдырмаг учун гэти    ^^лэрин ®Рт^®сыда^“н0    кврпэлэрим pahaT )ашасын- Элбэттэ, мэн об)ектлэрин    И м^РМндя она квмэк етмэли-    Бу эсабилик адамлары бир-    тэдбирлэр кер\лмолидир, На    да бе)^к фар Р'Р    лакнн М Салманов на —  -орпнп-    «    Элбэтта    мэн    6HDHH-    бири ила дил таямага го)- учун довлэт магазаларында эмэк Ьаггыны вахтында ала лар. лакин м. иалмаиии ад невбэдэ апа’рат ишчилэ-    мур. Халгын вэ рэЬбэрл^ин    Ьеч на олмадыгы Ьалда ал-    билмирлэр. Бэ’зилэриннн ал-    фикирлэшдиеэ 1 ил 7 а)дан рини нэзэрдэ тутурам. Хал-    Ьэмрэ')ли)инэ айкал терэ-    верчилэрдэ hap ше) вар? Бе-    дыгы эмэк Ьаггы эрзага тала-    сонра кэнэз PaJOH Халг МеЬ- гымызын бу агыр кунлэрин-    дир. Бутуи    бунлар азмыш    Лэ    суаллара чаваб тапмадыг-    ©атмя[30|фаиэгаи<бела.еда-    ЙЭ||9СИ гаршысында    иддиа лугЬаМетГси^охМЭвачД^дир:    »    халгыи PehfcpAHj» ииамы    яемрирэм. мэнчо. республика    галдырды ки. nyja еви мэнэ *Био тэоэФдэн игтисади 6eh-    мэгсэдлэри    учун истифадэ    азалыр.    рэЪбарли)и Гарабаг м\наги    сатаркэн арвадынын    хабар \ ран J бири тэрэфдэн бэднам    eTMaJa ч^ышырлар. Сезун    Ьеч кимин дэрдинэ-сэринэ    шэсини )олуна rojca вэ ти-    олма}ыб Ьалбуки арвады- гоншуларымызын арази ид-    ачыгы. халгы рэйбэрликдэн    №ма]ан адамлар базарлар-    чарэтда'    иэ.    НЫн нотариусда тэсдиг олун- диалары вэзиБэтимизи гат-    узаглашдырыб наразы салан    6з вилик    сэлэлар бела тезликлэ Joay-    муш имзасы вар гат чэтинлэшдириб.    игтисади))атда мумкун олан    вэ    5а^арЫрЫНЫ чэми))этими-    на го)улар.    Напэз PajoH Халг    Mon Гарабаг мунагишэси, Ъэм- тэдбирларин керулмамэси- зин тэрэггисинэ сэрф етмэк    BarHÎL    АМАНОВ, вэтэнлэримизин текулэн ку- дир. Ела бил ки, игтисади)- истэ)эн зи)алылар иеэ агыр    Фузул*    ра)ону pyiny.i\iaja4ar ки. бу гэдэр пулу Нансы )олла газанмы-сан? — Бу фикрии нэ)инэ е’ти- тэкчэ игтисадчылар учун де-    раз едирлэр ки? )ил, филологлар, философ- — Бурада инчэ мэтлэб вар. лар. тарихчилэр Иэтта ша-    Мэ’лумдур ки, совет    haKHMHj- ирлэр учун да музакирэ мев-    ]эти илл'эриндэ hap    бир иш- зусу олуб. Бу да тэбиидир.    ЧИНИн газанчы онун    )аша)ы- чунки езлэшдирмэ Иамынын мэнафе)инэ тохунур. Девлэтсизлэшдирмэ вэ езлэшдирмэ мэсэлэлэри узрэ инди)эдак '\е)ли KOHcenewJa ирэли сурулуб, мухтэлиф формалар тэклиф олунуб. Лакин бунларын Ьеч бири hajaTa там вэсигэ ала бил-MfejHÖ. Тэтбиг олунанлар да -^»ло бир мусбэт нэтичэ вер-MajHÓ. «Норма л базар игтисади))а-тына кечэн елкэлэрин бир чо- шыны куч-бэла керурду. Сон иллэрдэ елкадэ орта а)лыг эмэк паггы 240 манат. Азэр-ба)чанда иеэ бундан да аз-170 манат олуб. Бу кун аук-сиондан муэссисэ алмаг учун кэрэк мил)онларын олсун. Бела мил)ончуларымыз вармы? На гэдэр истэсэн. Бас бу мил)онлар на вахт. Ьансы )олла газанылыб? Демэли, ajpH )олларла кулли мигдар-да варидат топламыш «киз-ли игтисадиJJaT» ишбазлары коллективлэрэ пулсуз верил-мэсинэ* тэрэфдар де)илэм. Девлэт мулкиМэтинин кутлэ-ви, пулсуз па]ланмасы рес-публиканы беЬрандан чыхар-ма)ачаг. Бунунла бела, му-эссисэлэрэ девлэт учун сэр-фал и реал ги)мэт го)улараг, эмэк коллективинэ сонрадан ону алмаг hyryry ила ичарэ-)э верилмэсини мэгсадау]-гун heca6 едирэм. Бела ол-дугда муэсснсэнин дэ)эри hHcca-hHCca, узун муддэтэ едэнилэ билэр. Сэ1шлэшдир-мэ )олуну да сечмэк олар. — Наила ханым, на \нув муассисэлэрин а)ры-а)ры адамлара )ох, мэЬз эмэк кол-лективлэринэ сатылмасыны тэ’кид едярсиниз? — Или невбадэ она керэ ки, истэ)ирэм сослал эдалэт принсипи позулмасын. Дов-лэт он иллэр бо)у эмэкчила-рин зэЬмэт Иагтындан кэса-рэк, саЬэнин инкишафыпд вэсаит гоJyó, эсаслы фонд )арадыб. Инди бу сэрвэтин ез саИнбинэ jox, кэнар адамлара гисмэт олмасы инсаф-дан де)ил. Буна керэ да ез-лэшдирмэни саглам эсаслар вэ реал буневра узэриндэ hajaTa кечирмэк лазымдыр. Виз бу мэсэлэдэ да «дев- хунун тэчрубэси субут едир муэссисэлэри алачаг, Ьамин    v    „__ ки. адамлар варландыгча чэ-    муэссисэлэрдэ иллэр бо)у    ^АапишишГ»    ]ерина^    Je- mkJJot дэ варланыр. Лакин    вичданла ишлЭ)эн. ¡етмиш    ^мсэЭТеи.™Н"ке1{иш соси- бунун учун узун иллэр сэрф    ил муддэтиндэ    ГГэ;/ н а/    зылыга j0JI    вермэмэ- едирлэр:    мэсэлэн. Турмф    зик» Aeja бутуи    бу эмлакьш    чалышмалы)ыг.    Мэндэн 30 ил, JanoHHja 20 ил... Мар- умумхалг мулки))эти олдугу    эввэлчэ    саЬибка- гарет Тетчер Инкилтэрэдэ он на инандырылан. )аман кун    'С0Сиал    мудафиэсинэ    та    илэрзиндэ нэзэрдэ тутула-    учун гэпик-гэпик jbiFAbiFbi    Р“”арвиеарлэн %.?уГИ девлэт нын Ьеч JapbicbiHbi езлэшди-    еЬти)атыны да хэрчлэ)иб гур-    гурмалы, jaлныз бундан сон- рэ билмэди...    тармыш минлэрлэ эмэкчинин    езлэшдирмэ    мэсэлэсини — Ьэлэ ону да нэзэрэ ал-    тале}инэ cahnó    дурачаг.    етмэли)ик.    Бу    кун рес- малы)ыг ки, бу елкэлэрдэ    Бундан башга, лампада    публикада верки едэнчлэри шэхеи мулки))эт сосиал гу-    саЬибкардан бир ил муддэ-    МЭСЭЛЭСи дэ гэти а)дын де- рулушун эсасыны тэшкял    тинэ муэсснсэнин лрофилини    -нл дхы HCTehcanbiH вэ хид- едир. Виз бу кун, нечэ де-    сахламаг тэлэб олунур. by    М£.т’ин Ьэчмини муэ))энлэш- )арлэр, 9ли ашыядан да ол-    муддэт кечэн дан сонра ез    дирэн дЭГиг статистик heca- мушуг, Вали ашындан Да. билди)ини еда билэр. Демэ- батымыз олмадыгы учун дэ- — .Бали, бу, данылмаз    ли. да!1а чох a3HjjaT тэлэб    гиг верки си)асэтимиз дэ jox- фактдыр ва Ьэлледичи амил    едэн истеЬсал муэссисэсини    дур Истэнилэн вахт jyxapbi- кими нэзэрэ алынмалыдыр.    асан вэ кэлирли истигамэтэ    дан елэ ^ир верКи го)улар Лакин музакирэ заманы aj-    w jвнэлтмэк, flejaK ки, коммер-    ки 0Ну вдэмэ)э имкан ол- дын кврмэк олур ки, гану-    cHja муэссисэсинэ чевирмэк,    ма'3 Нечэ ^ бирдэн-бирэ ишчилэри дэ ихтисар едиб    керулэн ишин 28 фаизи миг- ôajbipa атмаг мумкундур. дарында элавэ дэ)эр верки- Умуми))этлэ, эЬалисинин 6ejyK эксэри))эти дилэнчи кекундэ jamajaH бир елкэ-дэ муэссисэлэрин бу шэкил-дэ Ьэррача го)улмасы )ол-верилмэздир. Бу, нэинки игтисади беЬраны арадан гал- нун тез-тэлэсик гэбул едил-масинэ чанфэшанлыг едэн гуввэлэр вар. Белэлэри бу кун дэ агына-бозуна бахма-дан PycHjaHbiH угурсуз тэч-рубэсинэ истинад едэрэк бе лэ мисаллар чэкирлэр:    По пов илдэ муэссисэлэрин 80 фаизини, Хасбулатов 60 фа-изини езлэшдирмэ)э сез ве-рир... Тээссуф ки, бизим мутэ-хэссислэр арасында да Ьеч бир ел ми эсасы олма)ан, ре-аллыгдан узаг бела иллузи-)алара инананлар вар. Мэн Ьэлэ ону демирэм ки, бутун бу ишлэр jeHa дэ кучлу тэз-jHr алтында керулур, халгын, фэЬлэ вэ гуллугчула-рын,    тэсэрруфатчы ларын адындан гэрарлар чыхары-лыр. 0зу дэ Ьэлэ бутун саЬэ-лер узрэ haKHMHjjaT струк-турлары — Ьугуги, инзиба-ти, бурократик структурлар галмагдадыр. Бела инзибат-чылыг шэраитиндэ эл-голун ачылмасындан, саЬибкарлыг гын, азад алгы-сатгынын ин-кишафындан нечэ данышмаг олар? Ьэр кун rapiiibija бир энкэл чыхыр. Ганун бутун бунлары тэнзим етмэлидир. Комисси)анын тэгдим етди-Jh ла)иЬэ иеэ бундан чох узагдыр. — Фикнр а)рылыгы дапа чох Ьансы мэсэлэлэрдэ )а-раныр? —JIajHhaHHH 7-чи маддэ-синдэ rejA едилмишдир ки. езлэшдирмэ заманы ауксиона у)гун олараг, кэлир барэсин-дэ деклараси)а тэлэб олун-масы гэти гадагандыр. Ja,-ни девлэт муэссисэсини аук-сиондан алан шэхедэн со- ИСТИ JEP ТАПЫБЛАР?. Дерд ил эввэл кэндиммвэ газ чэкилишинин башланма-сы хэбэри Ьамымызы севин-дирди. Эдалэт наминэ де)эк ки, илк вахтлар Ьэр mej jax-шы кедирди. Амма нэдэнсэ, илин орталарында ишин сур’-эти бирдэн-бирэ азалды. 0тэн ил сент)абрын эввэллэ-риндэн иеэ га)нагчылар бри-гадасы )ыгышыб кэнддэн кетди. Сэбэбини е)рэнмэ)э чалышдыг. Республика Газ Тэ’мир Трестинин 1 немрэли идарэсинин иш ичрачысы Ба-Ьадур (фамили)асыны бил-мирик) деди ки, материалы-мыз гуртарыб, она керэ дэ бизи керн чагырырлар, )э-гин тезликлэ га]ыдыб o6jeK-ти тэЬвил верэчэ)ик. Биз дэ инандыг. Ьэр ил чатинликлэ дэ олса )аначаг (одун, даш кемур, сол)арка) тэдарук едэрдик. Газчэкэнлэрин вэ’динэ ина-ныб буну да елэмэдик. Инди галмышыг эламанда. Кэн-димиз боз дагларын этэклэ-риндэ )ерлэшир. Демэк ис-тэ)ирик ки, )ахынлыгда ме-шэ, баг-багат да )охдур ки. чыр-чырпы )ыгыб очаг гала-)аг. Адындан корунду)у кими, Ьаггында данышдыгымыз идарэнин эсас вэзифэси )а-ша)ыш монтэгэлэринэ газ хэтти чэкмэкдир. Экэр дотру дан да идарэдэ материал Зохдруса, сон 5- 6 ajfla ин-шаатчылар нэ илэ мэшгул- JAXAflAPblHbl К9НАРА ЧЭКИБЛЭР Ьермэтли peflaKCHja. чох кетур-го) едэн. гапысы Ьэмишэ зир-зибилин ичиндэ олур. дэн, фикирлэшэндэн сонра сиза мурачиэт Догрудур. тэмизлик ишиндэ бизим дэ к>-етмэ)и гэрара алдыг. Тэрэддуд етмэ)ими. наЬымыз вар. Амма МИС Ьэ)этдэ бир зин сэбэби вар. Лашадыгымыз бинанын са- абырлы зибилхана дузэлтмир ки антиса-кинлэри мухтэлиф гэзет вэ журналларын нитари)адан )ахамыз гуртарсын. Бинамы-эмэкдашлары, «Азэрба)чан* нэшриПаты- зын устунэ адичэ немрэ левпэсинин в>-нын ишчилэридир. Куман едирднк ки. Ьэм рулмамасына нэ де)ирсиниз? Биз Ьэлэ би. нэшри))ат рэЬбэрлэри. Ьэм дэ Ласамал ринчи мэртэбэ)э почт гутуларынын rojyn-ра)онунун башчылары xejnpxah пешэ са. мамасыны демирик. Бутун бунлар иеэ го. Ьиблэринин коммунал раЬатлыгы га)гы. наглы.гаралы 6eJyK najyaxT шэЬэриндэ сына галар, ора-бура мурачиэт етмэ)э eh- эслиндэ 6ejyK негсан са)ылмалыдыр. ти)ач да олмаз. Амма Ьэр ше) эксинэдир.    исэ    фикирлэшеэк    Ьэлэ    чох кэм. Ики илэ )ахындыр ки. бура кечмушук. О кэси уЗЭ ЧыХар. Бир мэсэлэдэ бизэ квмэк вахтдан уст-устэ Ьеч бир aj да лифтдэн €ДНН Бизим бинанын га)гылары илэ «Азэр-истифадэ етмэмишик. Нечэ невбэсиндэн ga«MaH> нашри^аты, joxca Ласамал pajo-га)ыданларын, хэстэлэрин, гочаларын нэ нунун мэнзил идарэси, 22 немрэли МИС чэкди^ини тэсэввур едирсинизми?    мэшгул олмалыдыр? Бэлкэ елэ Ьэр икиси Бина)а исти су верилмэси дэ проблема jaxaCyHbi кэнара чэкиб, хэбэримиз )охдур? денуб. Нэшри})ат башчылары су кэмэрини    ьвРМЭТЛЭ: Бкы, Мэтбуат проспек. тэ’мир етмэли ез бо)нундан атыр. 22-чи МИС-ин рэЬбэрлэри дэ бу ишин нэшриИат тэрэфиндэн кврулмэсини иерар едирлэр. Кэлэн усталар карбид тапылмадыгыны бэ-Ьанэ кэтирирлэр. Бу мэсэлэдэ квмэ}имизи тэклиф елэмишик, тэки нэтичэсини керэк. Башга негсанлар да вар. baJaT. кириш тиндэки 29 немрэли бинанын гадыи сакннлэрнндэн:    М. ЧАББАРОВА, В. АВДЕЛЕВА, Т. НАДИРОВА Е. ДЭМИРЛИ, Н. ЭКБЭРОВА, А. БАЛ-РАМОВА, М. ЭБДУЛОВА. Чэми 15 им за. мэси иддианы рэдд етеэ дэ М. Салманов эл чэкмэди. республика Али МэЬкэмэ- | синдэ езунэ Ьавадарлар тап-ды. Иш )енидэн Кэпэз Ра)он Халг МэЬкэмэсинэ кендэрил-ди. Бу дэфэ иши елэ дузуб гош дул ар ки, мэн борчлу галдым. Инди бир илэ JaxbiH-дыр аилэм динчлик тапмыр. Тез-тез Ьучум едйб атамы. )олдашымы де)урлэр. ушаг лары Ьэдэлэ)ирлэр. Республика Али МэЬкэмэси дэ гэ- ти сезун у демир. Биз *озумуз Чэнуби Азэр-ба)чанданыг. Лакин бурада Ьеч вахт ajpbi-сечкнлик Ьнсс етмэмишик. Инди дэ моЬкэм эминик ки. мулку гану ни са-тандан 1 ил 7 aj сонра ид-дна галдыранлара вэ онларын Ьавадарларына сэЬв етдиклэри баша салыначаг. Ьагг инчэлеэ дэ, узулмэз. С элям УШМЁНД, Кэнчэ шэЬэри. Чапарядзе кучэси, бнринчи денкэ, е* 21. — Бэс нэ тэклиф еднреи-низ? —Сон дэрэчэ еЬти)атлы олмаг кэрэкдир. Башга елкэлэрин тэчрубэсини eJpaH- си го)улду. Бу да ги)мэтл^ рин кэскин галхмасына во эмэк Ьаггынын азалмасынэ кэтириб чыхарды. Башчылыг етди)им саЬэнин проблемлэри чохдур эЬалинин тэлэбаты едэнил ,        —     ж дырар, эксинэ си}аси пар    -    МИр( Хидмэтин сэви))эси аша*    I дурлар?    Ишлэмирлэрсэ, не- ла)ыша сэбэб ола билэр.    гыдыр, наразылыг Ьэдсиздир.    |чэ мааш    алырлар. бу агыр Бунлары билирик. Лакин вэ-    |заманда    нечэ доланырлар? зи))этдэн бу чур «асан» )ол-    I J0X экэр материал варса ла — езлэшдирмэ )олу илэ    | HИjЭ ]арыМчыг го)дуглары чыхмаг проблемлэрин Ьэл-    I об]екти тамамла)ыб кэнд ча- лини ду)унэ сала билэр. Са-    I маатыНы эзаб-эзи))этдэн гур- мэли)ик, лакин ону тэтбиг    дэчэ олараг, идарэетмэ ме-    ■ тармаг истэмирлэр?! БеЬтан едэркэн. мутлэг республика-    ханизми тэкмиллэшдирилмэ-    I атмаг фикриндэ де)илик, ам дакы мевчуд вэзи))эти, )ер-    лидир саЬэ)э даЬа чох сэр-    I ма ешитди)имизэ керэ, кэнди ли шэраити вэ халгын пси-    бэстлик верилмэлидир. Уза-    I МИЗдЭки иши )арымчыг го- холоки)асыны нэзэрэ алма-    га кетмэк лазым де)ил. ьу    I jyб кедэн бригаданын га)наг- лы)ыг. Бу саЬэдэ езумузун    кун хидмэт саЬвсини 20-Дэн    ■ чЫларЫ Бакы вэ Сумга)ыт дэ иллэрин сынагындан чых-    чох орган )охла)а билир вэ    I шэЬэрлэ^и этрафындакы баг мыш тэчрубэмиз вар. Ьэ-    Ьэр бири илэ дэ. нечэ де-    I евлэриндэ, истиханаларда ез лэ 1984-чу илдэ мэишэт хид-    )эрлэр. дил тапмалысан. ьу    I лэринэ исти )ер тапыблар чур идарэетмэ структурунда    I Догрудур. елэ бир зэманэ)э биз бутун проблемлэримизив    1 ХЭЛИб чатмышыг ки, Ьэр ше) тэЧили Ьэлли Ьаггында,    | кэлир-чыхарла елчулур. Ан «ишыглы кэлэчэк* барэдэ данышырыг. Бу кун республиканын мэ* ишэт хидмэти саЬэсиндэ 44 мэти муэссисэлэринин мус-тэгилли)ини артырмага имкан верэн игтисади експери-мент — тэсэрруфат Ьесабы тэтбиг едилди. Эмэк кол-лективи илэ девлэт мэнафе-)ини, саЬибкар мэнафе)ини. «ХАЛГ ГЭЗЕТИ»НЭ ЧАВАБ ВЕРИРЛЭР Лернк ра]ону нчра ЬакихаЛэтннни башчысы В. Ага- ^еВ _ Садагэт Ье)дэрова ptuaKCHjaJa мэктубунда бил-лиоипди ки. Вистэн кэнд ушаг багчасында хадимэ иш-лэмишдир Ксчэи ил мартын 5-дэ багчанын мудири А. Гуляева ону гануйсуз олараг ишдэн азад етмиш дир. 0тэн муддэт эрзиндэ С. bejflapoea paJOH халг мэЬкэмэ-синэ бир нечэ дэфэ мурачиэт етеэ дэ шикартинэ хылмамышдыр. Мэктубу альшдыгдан сонра мэЬкэмэ тэ-оэфиндэн онун мэсэлэсинэ бахылмыш, Ьэгигэтэн гэрэз-лэ ишдэн азад едилди)и ашкара чыхарылмышдыр. Ши-KaJoTHH эввэлки ишинэ бэрпа олунмушдур. PajoH халг тэЬсили ше’бэсинэ тапшырылмышдыр ки, багча мудири Ьаггында чидди интизам тэдбири кврсун^ Лэнкэран шэЬэр халг депутатлары Совегинин сэдрн М. ei ».    Механиклэшдирмэ муэссисэсинин брига- дири Денмэз Атакиши)ев кэнд тэсэрруфаты ры учун а)рылмыш фэрди миник машынлары дэ ганунсузлуга )ол верилмэсиндэн, 1978-чи илдэн нев-б^индэ ¿рдугу ВАЗ-2106 «Жигули* маркалы авто-мобиллэ тэ’мин едилмэмэсиндэн маны эризэдэ кестэрилэн фактлар эсасэн догру чыхмыш пыо Муэ1)эн едилмишдир ки, кечэн ил республика Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг Назирли)и тэрэфиндэн Лэнкэран апрар санаje комбинатына 41 эдэд мухтэлиф маркалы мийик машыны а]рылмышдыр М*ха“и“*шадДР“® „YHu-сисэси учун нэзэрдэ тутулмуш «Жигули, автомашыны нын Д. Атакиши1евэ верилмэси (Sejwia arpep бинатына тэгдимат кеидэрилмиш. сэиэддэ оиун невбэли )и кестэрилмишдир. Лакин бир гэдэр сонра дирмэ муэссисэсинин директору Ь. Казымов комбината даЬа бир тэгдимат кендэрэрэк. машыиын муэссисэнш, Ьутугшунасы Гурбан Ахундовун адына сэнэдлвшдирил-мэсиии хайни. етмишднр. Ву да Д. Атакиш^евин Ьаглы наразылыгына сэбэб олмушдур. Чпнкэоан ра)он аграр сэна)е комбинатынын )ени ди оектору 9 Ага*ев вэ механиклэшдирмэ муэссисэсинин директору К. Казымовла чидди сеЬбэт апарылмыш, онларын диггэти ¡ол верилмиш негсанларын арадан г®«“ рылмасыиа. новбэти машын болкусундэ Д АтмаииЩевин мутлэг нэзэрэ алынмасына )енэлдилмишдир. «Бакылифт. вхтисаслашдырылмыш встейсалат ида- | рэси учуичу кичик муэсснсэсняни директору т.    • _ Хэтаи ра)онунун Гулам Лэ^а кучэсиндэки 44 нвм- ппи евин сакинлэри лифтин ишлэмэмэсиндэн шикaJэ. рэли евин саки у 'г    мэнзил органларыньж тэг- лэнмишдилэр. Билдиририк ки, мэнзил ии* к гызмасы гипи узунлэн машын отагынын дамындан }    ‘ митичясинлэ лифтин трансформатору сырадан чыхмыш дьт ^азырда трансформатор ¡ениси и.тэ эвэз олунмуш. ЛИфТБуиГда г^ДИ“"ик ки. бела шика)этлэр ¡охла- | тьшЬ'&эминЛ^1он^Г^6'немрэлиНмэнаила1истисмар сайз- лифтлэрин нормал ишлэмэсинэ тэминат вермир. тэмсил едэн мудири))эт ара-    мин нэфэрдэн артыг адам ча- сында Ьэр ики тэрэф учун    ль|шыр. Биз ез ишчилэрими- мэгбул олан мугавилэ баг-    зи итирмирик. Эксинэ, онла ланды. Бу, эслиндэ езлэшдир-    рын caju элавэ иш )ерлэри мэнин бэсит формасы иди.    japaTMar песабына артыр. Бу кун мэишэт хидмэтиндэ    Мэишэт хидмэтинин мисил- ичарэ мунасибэтлэри, эмла-    сиз имканлары вар. Бу кун кын идарэ олун мае ын ын кол-    она инкишаф учун )ени сти- лективлэрэ тапшырылмасы    мул Вермэк лазымдыр. Зэн- инкишаф етмиш. езунуида-    нимизчэ, кетурду)умга «а- рэ эсасында хе)ли кичик муэссисэ )арадылмышдыр. «Хидмэт* консернинин 40 фаизиндэн чохуну эЬатэ едэн белэ муэссисэлэрин нэтичэлэ-ри угурлудур. лэшдирмэ истигамэти е? н? тичэсини верэчэкдир. СеЬбэтн )азды: Гудрэт ПИРШКВ. Фото Рафнг Салмановундур. Мухбир мэнтэгэсинэ мэктуб кэлир... «г СЭХАВЭТДЭ ЬАТЭМТАЛ АДАМЛАР Инди Гарабаг кими Ер-мэнистанла ЬэмсэрЬэд ра-)онларымызын вэ кэнддэри. мизин дэ га) гылары ел-оба-мызда Ьамынын. бутун халгын умуми дэрдинэ чеври-либ. Бу агыр кунлэрдэ тэк-чэ ра)онлар, идарэлэр, муэссисэ вэ тэшкилатлар, кол. лективлэр де)ил,| ajpu-ajpbi адамлар да Ьэмвэтэнлэрннэ ел )ардымына гошулублар. «Халг Г9эети*нин Бе)лэган-дакы мухбир мэнтэгэсинэ кэлэн мэктублардан керун-Ayjy кими Имишлидэ дэ белэ тэшэббус кестэрэн хе-jHpxah эмэл саЬиблэри вар. Лохланмыш вэ )азыланла-рын там Ьэгигэт олдугу тэсдиг едилмиш ики мэк-тубун (нэ)э керэсэ Ьэмин мэктублара »мза го)улма-мышдыр) гыса мэзмуну бе- лэдир:    Ьермэтли    ел    агсаг- галы, )уз )ашы Ьагламыш Мирги)ас МирсалаЬов эн га)нар негтэлэрдэн олан Рубадлы)а элибош кетмэ-мишдир. Шэхси Ьесабын. дан 3 тон ун, бир о гэдэр картоф, мин манат пул апа-рыб ра|онун Гарагашлы, Га-рачаллы вэ башга кэндлэ-риндэ мадди чэЬэтдэн гыт-лыг чэкэн аилэлэрэ па)ла- РЕДАКСИЛАДАН:    Ьан- сыса ра)он рэЬбэриихш, идарэ муднрнннн, тэсэрруфат башчысыяыя, дэлэдузун бэд эмэллэряядэн бэЬс едэн нвзасыз мэктублара чох тэсадуф етмишнк. Бэс хе-jHpxah яш саЬяблэрииня, Ьа-лал тнкэенни. башгалары нлэ беляэ)н езунэ шэрэф чаг вэзифэ. инсанлыг бор-чуну да унутмаг олмаз. Ьачыгабул ра)онундакы Атбулаг кэндннии сакнн-лэри адындан:    муЬарибэ элиллэри — Б. ЭЬмэдов, К. Исрафилов, 3. Абдул-ла]ев, А. Ьэсэнов вэ башгалары. М0Н9 КвМЭК ЕДИН 85 )ашым вар. Бу мэктубу сизэ мэчбур олуб )аздыр-мьшмм. Ьэ)ат )олдашым (муЬарибэ ветераны иди) чохдан дун)асыны дэ)ишиб. Нечэ иллэрди ки, ушагларымын атасы да, анасы да мэн ол мушам. Ахыр ки, евладла-рымы бе)утмушэм. Ьамьгсы аила саЬибиднр. Дузду, аилэ саЬиби олублар, амма ев са-Ьиби ола билмэ)иблэр. Ьазырда аилэ гурмуш ики оглумла бир мэнзилдэ 4аша-)ырыг. Ел елэ сыгар, ев евэ сыгмаз де)иблэр. Оглан-ларымдан биринэ Ьэ)эт )ери мышдыр. Вагиф адына кол- ■ алмаг истэдик. Амма нечэ хозун сэдри Суле)ман Шы- 1 муддэтди ки, арзумуз урэ)и-хэли)ев исэ аилэ будчэсин- В миздэ галыб. Оглум Сэрхош дэн Гарабага )ардым фон- | Сэмэдов совхоз директору-дуна 4.500 манат пул ке- В н адына эризэ )азды, лап чурмушдур. О, Ьэмчинин ■    Ьакими})эти    апа- Даглыг Гарабагдан Имиш- В ратынын башчысына да му-ли)э кэлэн 9 гачгын аилэ- В рачиэт елэди, )енэ фа)дасы синэ Ьима)эдарлыг едир.    В олмады> Нечэ иллэрди кн, Ф. РЭСУЛОВ,    Вушагы кеткэлэ салыблар. «Халг гэзетн*ннн мухбири. са)аи Ьатэмта) адамларыи сэхавэтннн вэсф елэ)эн мэктуб лар да нэ уадн ммза X Е ЛИРХАЬЛАР Не ¡ахшы кя. елин-обаныи бела агыр ®а,дЛД^азР“атуНуИНТОрпагы1шзы горлан кунлэринда адамлара тамаиштсыз комок тибб л»®®»“а™н“ ££££ Агдаш Кэнд едэн хе)ирхаЬлар вармыш. Бу адамлар и д О Р хрхникумунун муЬасибат ¡йгкяк янка-гж «Д- ^„л^рк^ч^иЛэТ'иЖ^ГеГти:    ДЭМэрин хе]ирхаЬлы^ бала«лара ^аГЙГ^яГдЖ ишэ ™Га?а^1^рыХХшТмвУ^ы^ » минЛманатлыг дэрман ¡ола салыб. ды. Иш )олдашлары чэтин кундэ оиу дар. лаЬа,лм«м\'злакы хе)ирхаЬлардан бири дэ да го)мадылар. Аилэсинэ 5 мин манат    РЬэсрэто.дур. )ардым етдилэр.    ^ инди)эдэк мэсчиди олма)ан бе)ук бир Агдашлылар сэрЬэдлэримизи гору)ан К9НДДЭ минарэли, ики губбэли ибадэт оча-икидлэримизэ дэ мадди )ардым кестэрир- гынын тикнлмэси учун 2 мин манат пу лэр. Онлара эрзаг кендэрэнлэрин са^ы    вэ 0нун иншасьшда )ахындан иш- кунбэкун артыр. ШэЬэр сакини ЗаЬид Рэ- т к етмиШдир. Ьимов иш )олдашлары Азэр Мэммэдов вэ Кэяин хе)ирхаЬлыгдан узаг душмэ)эк Рамазан Кэримовла бирликдэ сэрЬэд ра- Г(). xej„pxahлыг чыраг кими емрумузэ ¡онларында олуб. кери га)ыдан кими ми- ишыг салсын, агыр кунлэрин сынагындан лис ишчилэринэ 3380 манатлыг эрзаг кен_ цЫХна1,да бизэ кемэк олсун. дэриблэр. Ра)он мэркэзи хэстэханасынын    фарнз    РУСТЭМОВ. Гир*^/^*чбГ‘н ,9им" лэАгдамакедиб. ¡аралыларла коруппб    тиияя    мэс’у*    иатяби. Она ев тикмэк учун торпаг саЬэси вермирлэр. 0зу дэ билеэк ки, Ьеч кимэ Ьэ)эт )ери вермирлэр. биз дэ сэ-симизи чыхармарыг. Ахы ___ бир учдан чамаата торпаг rojyjniacHH?    Ахы    Мнргн)ас    I па)ла)ырлар. Бэс мэним ог- кншиинн,    Суде)ман    Шых-    I лума ни)э вермирлэр? Биз эля)евнн ншлэрн нэ гэдэр савабдырса, белэлэринин ке. зал эмэллэринэ нчтнман фикри чэлб етмэк дэ бнр о гэдэр бе)ук хе)ирхаЬлыг-дыр. ки. гануйсуз иш тутмуруг. Зуле)ха нэнэ, Масаллы району, Бэдалая кэидя. ЭБЭДИ ЛАДНКАР Маитабимнаяэ баш верен серв комбинатынын. тэ’мир. Дери кэлмишкэн ону да де-¡аигын ики синиф от.гьжы тиииип.    {^Ги^^ичЗЙ,    ¿¿Z киииаН ЧЬматериалларынын сыз олараг ти книги мате. 4MMaj9 башла)ыб. Лериуа. рк” ЙЯ баЬа олдугу бир рналлары )олладылар. Дан- МоллабурЬан. Гэдимоба вахт да бэрпа ишниин тез- мыш синиф отаглары беш- а*"дл*ринлэ™КИЛ^1 ликлэ баша чатдырылачагы. он куиуи ичиндэ тэмир чидлэр нэчиб эмэл сапио. на умидимизя итирмишдик. олунду. тэдрис просеси ез лэриидэн эбэдя ^адика^дыр. Саг олсувлар. xejBpxah аЬэикииэ душду.    ^элил    ЧЭЛИЛОВ. адамлар дадымыза ¡етишди- Коллективимиз бу xejHp- Хачмаз шэ^риидэга ч тар PajoH истеЬлак 4aMHj- xah ишдэ эмэ]и олан ларын яоярэлк^мэктэб директо teTHHHH рэйбэрли]и, кон. Ьамысьгаа миннэтдардыр. руиун муаииим. 1АЗМЫШДЫМ, БИР ДЭ i АЗЫ РАМ Иллэрлэ абунэчиси олд>’-гум «Халг гэзети*нэ мэктуб )азыб шика)этлэнмишдим ки. евимэ газ кэлмир. Редакси-)анын эмэкдашы вэ pajoH газ идарэсинин мудири кэ-либ вэзи))этлэ jepHHfla та-ныш олдулар. Кердулэр ки. JanaH )азмамышам. Анчаг орасы вар кн, бу газ идарэ-еннин дэ кунаЬы де)илдир. Ра)онда газ JoxAyp. Одур «и, aj ры-аJ ры jauiajbiui мэнтагэ-лэринэ. елэчэ дэ бизим мэ-Ьэллэ)^ тэбии )аначаг ве-рилмир. Ондан разы галдым ки. мэктубум ит-бат олма)ыо. Икинчи дэфэ peflaKCHjaja мурачиэт етмэкдэ шика)этим башга мэсэлэдэндир. Мэн эмэк ветераны)ам. 1943    t>0- чи иллэрдэ орду сыраларын-да олмушам. Амма муЬарибэ иштиракчыларынын ку-зэшт вэ имти)азларынын Ьеч бири мэиэ верилмир. Пенси)алар верилмэси барэдэ гэрара да мэЬэл roJaH Гохдур. Орада кестэрилир ки. памбыгчылар 50 )ашь»' на чатанда вэ иш стажы 20 или адла)анда онлара пенси-)а Ta'JjiH едилмэлидир. haJaT )олдашым Кулзар Ьэсэн гызы 21 ил памбыгчы ишлэ-)иб, )ашы исэ 50-дэи хе1ли чохдур. Амма она пенси)в вермирлэр. Умуми))этлэ. Ьеч бир компенсасн)а, jap-дым вэ )а башга кемэк ал-мыр. Инди умидим «Халг гэзе-ти*нэдир. Куман едирэм бу мэктубуму да диггэтенз roj-ма]ачагсыныз. Музэффэр ГАСЫМОВ С«л)ан шэЬэря, 20 /анвар кучэся, ев 3. ;
RealCheck