Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 26, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 26, 1992, Baku, Azerbaijan 14APR1992 r ■i' |11«S4| se«» ms-v -w r.jy«mr«wp , ASàPBAJMAH PECnyBJlHKACWHWH HMTHMAH-C?yACH r»3ETH A39p6aj¥aH PeenyÓmtKacu A/m Cob0Thhhh ^prgyiVw» caecnjacu rAPUAf; HAPXAMEVTIIH JEHII TSIiaEKYCiaPN rn|Mrai ét raONH. MapTbiH 25-fl0 pecnyCJiHKa napJiaMeHTHHHH HMJiacbiHfla flenyiaTjiap rapaOarwH flar* nwr hHCC0CHHA0 BB3Hjj8T B0 pecnyóJiHKaAa hhthmbh-ch-JacH luapaHT M0C0Jibchhhh my* aaKHpacHHH flaeaM eTflHpAH-Jiap. HHJiacbi A39p6ajHaH Pec* ny6jiHKacbi Ajih CoBeiHHHH C0APH Jaryfi M0MM0AOb ana- pwpAU. rapap JiajHhaCH haaupAa-Mar y^YH <5hp kyh 0BB9A Ja-paAWJIMWUI KOMHCCHjaHblH C0APH AcnyTaT BahpaM 3ahH-Aoaa CB3 BepHJiAH. XoMaJiWAa, AamaATbiAa. Majiu60jJiHÀ0. FapaAafJibiAa. Meui0AHA0. KapKHMahaHAa b0 rapaóarwH AaFJiwr hHccecH* HHH AHK0P jauiajwui M0HT0r0-jiapHHAB Cani BepMHui 4>aMH0-JIH haAHC0JI0pHH T0(|)CHJiaTbI-HÌ9I ajAbiHJiauiAbipMar Y'ìYH AenyiaTJiapAaH h6^0t hcthh- Tar /KOMHCCHjaCWHblH TapKH-6h A8 AenyTaTjiapwH lacAHrH-H0 aepHjiAH. / Ajih Coaei rapap JiajHhacH* HH MaAA0-MaAA9 MY3aKHp0 eTMaJa ÒauiJiaAW- JlaxHH ac* nyraTJiap iHOxay aY38J1hui Ba HpaA HpaJiH cyPAYHABH coh-pa ajAWH oJiAiY kh, JiajHha Y3apHHA0 MHAAH HIUAaM0K Aa* abiMAwp. By Ba3H(|)a rapap Aa-jHhacHHH hasbipAaJaH Tal KOMHCCHjacwHa Tanuibf-pblAAbl. COHpa A AH C0B6T CCCCHja-HblH KYHA8AHJHHA0KH AHKap MacaABAapHH MyaaKHpacHHa OaujAaAbi. napAaMeHT «AaapOajMaH PeonyÓAHKacbi KoHCTHtycHja-CbiHbiH (Bcac raHyHynyH) 112* MH MaAABCHHAB AdjHlUHKAHK-Aap haiTbiHAa» AaapóajHaH PeonyÓAHKacbiHbm rattyHyny raOvA 6TAH. ceccHja «A3ap6ajMaHbiH MHAAH rahpaMaHbi» aAUHUH Ta'CHc oAyHMacbi harruHAa Aa raiwH raÓyA 6Tah. fbica 4)acHAaA8H conpa npe3HAeHT anapaTbmbiH me’* 6a MYAHpH Cai^p HoBpyooaa C03 aepHAAH. O, PapaÓaFbiH AafAbir hHCcacHHa Ba ranrbiH-Aapa JapAWM KeciapMaK y^y« BaCaHT TOnABHMaCblHAaH B8 6eAYmAYPY^MacHtìA0H Aa-HbimAbi. OHyH Hbixbimbi caAOHAa ÓHpMa’HaAbi maKHAAa rapmbi-ABHMaAw. Mac8A0H, Acnyiai HcK0HA0P haMHAOB C. Hob- pyaoByH Ma’AyMaTWHw TaK- 3h6 CAapsK hyMaHHiap JapAW* MbiH 6a3apAapAa Mohra. KHpAap T3p0(|)HHA0H CaTblA-MacbiHa AaHp <})aKTAap KaiHp-AH B0 T0KAH(|) 6TAH KH, ha* MHH 4>aKTAapbI TahTHF CTMaK Y4YH napABMeHT Y3BA9PHHA0H HÓapaT KOMHCcHja JàpaANA-cbiH. AanyxaT TahHp KapHM-AK ACAH KH. ÓYTYH MeBiMyA BacHTaAap'H Ba ehTHjaTAapu ehXHjaHbl OABHAapblH haMUCbl-Ha. 0H 0BBaA rapaCaFbiH MyAa-(J)H8HHAapHHa B0 raHnjHAapa MaAAH JapAbiM KecxapHAMacH-H0 JeHaAXMOK AaawMAbip. 4enyxax BahpaM SahHAOB KYHA0AHJHH enpHHMH MacaAa* CH 6apacHHA0 AeinyxaxAapbiH X8KAH<pA0pH Ba BABBaAapH Ha* 3apa aAbiHMarAa xejAH HiuAa-hh6 xaKMHAAamAHpHAMHm Je* HH rapap AajnhacH HAa nap* AaMCHiH xaHbim bxah. ¡¡finy-lax CaÓHp PycxaMxaHAbi xaK* AH<}) exAH KH, XoMaAbiAa 6am BepMHm 4>aHHaAH haAHcaAap* Aa aAaraAap aJpbPia canaA ra-6yji oAyHcyH • Ba ÓejHajrxaAr xauiKHAaxAapa, AYHja napna* MeHXAapHHa KeHAapHACHH. VayH CYPMaJaH AHCKyccHjaABH COHpa ceccHja Aah Cobcxhh rapapbiHbi raóyA cxah. Fa* papAa FapaóaF MYHarnmacH* HHH xe3AHKAa apaABH raAAbi-pbiAMacbiHa AaHp xaA^^pAap MyaJJaH oAyHMymAyp. Bapna* MCHX pecnyàAHKaHbiH MyHa* rnmaHH ahhh cHjacH BacHxa-AapAa apaAan raAAwpMar hc-xaAHjHHH xacAHr CAapaK, ej* HH aaMBHAa Óhaahpah kh, Ep-'poa' MaHHcxaHbiH A3ap6ajMaHa rap* mbi apa BepMaJaH xaManyaY mapaHXHHAa napÓH AOKxpHHa hasupAaMar AaabiftiAup- Xo* . MaAbi mahapHHHH àhhh ahaAH* CHHHH BahmHHacHHa Mahg eAHAMacH rapapAa AaapiSal* nari xaAFbma raprnu kchocha (^KXbl KHMH rHjM0XA0HAHpH- AHp. CaHaAA» pecnyóAHKa-HbiH caphaAAapHHH MehKaM-AaHAHpM8K. apasH ÓyxeBAYjY* HY ropyMar, TapaGaFWH abf* Awr hHccacHHAaH OAaH asap-6aJ'MaHAbi ranrbiHAapbi aaaAH JamaJum jepAapHHa raJxapMar cahacHHAa xaAonpAap Aa my-aJJaH eAHAMHUJAHp. XoMaAbi (pawHacHHHH xa*-CHAaxbiHbi ajAbiHAaiuAbipMar YHYH AcnyxaxAapAaH Hóapax HCiHHxar rpyny JapaxMar harrwHAa Aa rapap raÓyA e aha AH. CoHpa AHKapaAaKbi Aaap-óajMaH MaAaHHjjax MapKa-3HHHH ha3bipAa BaKbiAa oAan C8APH HaMHA Yhaa Acnyiai-Aap rapmbicbiHAa Hbixwm ei-AH. O. A3ap6ajHaH napAa-MCHiHHH, OyxYH AsapÒajMaH xaArbiHbi TypKHja caKHHAa-pH BAblHAaH C3MHMH CaAaM-Aajapar aMHH oAAyFyny (5ha-«AHPah kh, AaapóaJ^aH xaA. ru CnpAamanaK Ba aH aBBdA Fapa6ar npo6A6MH HAa aAa. raAap oAapar kchhpahJh arwp CbiHBTAapa y^tyh KaAa ÓHAaMaKAHp. AaapfiajMaH Aah    Cobcih- HHH caApH Jaryó MaMMaAOB AcnyxaxAap, PecnyÓAHKaHWH SyxYH caKHHAapH aAbiHAaH roHara xamaKKyp cxah. AxmaM HHAacbiHAa Aenyxai-Aap AaapÓaJnan PecnyÓAK-KacbiHAa npe3HAeHT    HAapa YcyAy MacaAacHHHH    wyaa- KHpacHHa ÓamABAbiAap. Fa-pa<5aFAa BaaHjjax barruHAa AHCKyCCHjaHblH KCAHmHHAa AenyraxAap BahHA    Meare hasbipABMaFa HaAbimbipAbi- Aapca, 6y Aa<|)a MyaaKHpaAap Aan aBBaAAaH KacKHH aa 6a’3aH 6apbimMa3 xapaKxep, ajiAbi. • ÀenyxaxAap HcKBHAap ha* MHAOB. To<})Hr FacbiMOB, Ta-hnp KapHMAH, Hca FaMÒapoB, ApH(^ haMMjeB, CaÒHp Pyc-xaMxaHAbi, MaxAaÓ MyxaA-AHMOB, A30p6ajMaH XaAr MaChacHHHH caAPH BOyAc^aa EA’iHÓaJ ACAHAap KH. Aaap-ÓajMaHAa npesHAenx haKH-MHjJaXH A0FB OAyHMaAWAblp. OHAap ACAHAap KH, Myha-pHÓa BaaHjjaxHHAa oAaH pec-«nyOAHKaAa npeÌ3HA€HX cen- KHAapH KCHHpHAMaCH, BC-AHHAa Hca haKHMHjjax yr-pyHAa MY<SapH33 ryBBaAapH. MH3H FapaÓar MyHarKma* cHHAaH Ja)biHAbipa ÓHAap, HaMHlJaxHH napnaAaHMacbiHa Ba naxxa aaxaHAam MyhapH-6acHH8 KBXHpHÓ Hbixapap. A3ap6ajHBH XaJir MaóhacH Aa CeHKHAap KeHHpHAMaCH. HHH aAeJhHHaAHp. AXM hy-MajaHAacH oaah AenyxaxAap ACAHAap:    haAÓyKH pecnyó- AHKaAa 3H HYÌyaAy xamKHAax OAaH AXM A3Bp6ajMaH npe- 3HAeHTH B83HCjjaCHHa 03 Ha* MH3aAHHH HpaAH CYPB B8 CCM-KHAapAa raAH6 K3A3 6ha3P. ^enyiaxAap UlaHAAHH Bah-JeB, Apaa BAHaaAa, KYAa66ac FahpaMaHOB, Mommoa FyAH-jeB,. To(|)Hr KenapAH, PamHA MdMM3A0B. lUaAMan hYceJ. HOB, MahaHKHp MYCAyMaaAa Ba 6amraAapbi 9KC MesreAa AypAyrAapuHbi (SHAAHpAHAap. MbKbim eAaHAapHH Meare* AapH Ba AaAHAAapH 6hp-6h-pHHAa« Ha3apaHapnaHar ab- paHdAd 4^prA8Hca AP. xaxAap Y>*y“BH, pecnyÓJiBKa-Aa npeaHACHXJiKK xa’CHca-xbmuH caxAamiacbiHa sa A3ap6aJ^aH AeMBXH 6am- HWCbl CeHKHAapHHHH KeHH* pHAMBCHHa X8pa4)Aap OJIAy-Aap. haxxa xaKAH<t> cahaah kh, Mhaah lUypa ÓypaxNA- ; cbiH B3 hhahkh BaanjjaxAB fiyxYH haKHMH}Jax }€HH Ja-paAMAMbim pecnyÓAHKa A®®-jiax Myab<1>H0 Komhxbchhb BepHACHH. Aenyxax PahHM Fa. abljCB B03HjJaXHH H03apa-napnanar abpb^bab kbpkhh* AamMaJa íJamAaAWFhi OHp aaxxAa napAaMCHXH a«h-jiH nxxHAa<|)Aapbi yHyx-Mara Ba xa’xHpa caAbi-la OHAMajBH MBCBAaABp 6a. pacHHAB BMBAH rapapAap ra-íyji exMBje narbipAN. » AHCKyCCHjaHblH KeAHmHH-A3 pecnyÓAHKa Aah CosexH* HHH CBAPH Jaryó- MaMMOAOB C03 aAAM. o abah: Mbh bb hacBH hacaHOB MaMHjJaxHH ÓYTYH ryBBBABpHHHH ÓHpAH-jHHa HaAbimapar AXM pah-<5apAHjHHa X3KAH<J) exMHmRK KH. A3ap6ajMaH xaArw Y^Y« 6y aFbip abbpab aMOKAam. Awr eABK. üpeaHAeHX cchkh. AapH KeHHpHAMBCHHa K0A- AHKA3. hen 6hp nm Ba tba- 6hP YWyMH ABPAHMH3H — FapaÓarw ÓHp ab^hcb Aa oa-cyH ynyxMara m3Hh Manóyp exa 6ham33. J. MaMMOAOB ac-Ah:    JapaHMwm    aaaHjJax    xa. Aa6 6AHP KH, xaArbiH e'xH-MaAMHbi laaanaH JeHH aob-jiax ÓamHWCbi cenKHAapH— aAxepnaxHB Ba AeMOKpaiHK acacAa, OyxyH HMXHMaH-cnJa. CH hapanaxAapbiH nmxHpaKhi HA0 CeHKHAap KCHHpHACHH. CaApAHK cAaH xaKAH(|) exAH kh. MyaaKHpaAap AaJaHAU- pUACblH B8 CaCBepMa óamABH* CbIH. Bhp Hena ab4jb kchhphabh aA^BaA cacBepMaHHH jeKyH. Ajsptl HOCXOPAH KK, HapAB* MeHT pecnyÓAHKaAa npeaK. AeHX haKHMHjjaXHHH A8FB 6X* M^HH B3 A3ap6a}^aHAa bb. 3Hjjax    HopMaAAamaHBABK npeaHACHXAHK xa’cHcaxbiHbiH ^aaAHjjaxHHH MYBarraxH ab-JaHAbipMapbiH aAejhHHdAHp. CeccHja cae HOXAyry hab rapap ra6yA cxah kh. Aaap. óajMaH PecnyOAHKachi npe* 3H^eHXH ce'tKHAapH 6y ha HjynyH 7-Aa kchhphachh. AxmaMAaH xejAH KCHMHm ceccHja 03 HmHHH AasaM ex* Ahphpah. (A3apHH(|)0pM). naHMNMNPHKMH? nAPIIAMEHT MYXSHPHaPMMH3 XOSaP BEPMPJiaP CeccHjaHWH hkh kyhayk HmHHHH JeKyHAapblua rHjMax BepcaK. e’xHpa^ exMaAüjHK KH. napAaMeHXHMH3 Aanx nm-jiajHp. TacaBBYP cahh kh, ac-nyxaxAap xaKMa Óhphhhh m3-C0A3HHH — FapaGarbiH Aar-Abir hHCcacHHAa BaaHjjax Ba pecnyÓAHKaAa HHXHMaH-CHjacH mapaHx harruHAa MacaAaHHH MyaaKHpacHHa kyh JapwM B3XX HXHpAHAap. MY^ahHca exMHpHK, 6y, xaArbiMbia yn^’H haJaxH ahaMHjJaxAH MacaAa-AHp. hap O03Y A®Ha-AeH8 Ke* XYp-roJ exMaK AaabiM xaAHp. HHcaípaH OHy a® AeMaAHjHK KH, Aenyxax KopnycyMya Ker* AHKMa HYXxaAamHp, xaAr eA-HHAapH ABha dBBaAKH KHMR MacaAaHH MacaAaJa raxMbip, MyaaKHpa oJiynaH M6B3y bt-pa4>biHAa AHCKyccHja anapbip. 03 xaKAH(|)AapHHH BepHpAap. Bac HHja AaHKHjHpHK? Aeny-xaxAapABH 6hp rpvny — C. PycTaMxaHAu, h. Bamoa, H. l'aaiOapoB, M. MaMMaAOB sa OamraAapbi ÓynyH KYHahbrabi Aah CoBexHH haMiÍH canaAAa* pH ha3wpAajaH    ko* MHCcHjaAapbiHAa KopAYJiBp: rapap Ba ranyH AajHhaAapH ÓauiAaHCOBAy. JapwMHbir ha-3bipAaHbip... C03YMY3 joxAyp. harAu* AbipAap. Ají» Cosex robihcch-JaAapa Aaha capHmxaAH, tqm* 'PY^aAM MYxaxaccHCAapH ^laAO exMaAH, KepYABH Hm Y'íYH AapbiH Mac’yJiHjJaxHBH ap-xbipMaAUAbip. Bac Aenyxax* AapbiH 03AapH HOBa. 5y ca-H3AAapHH haabipAaHMacbi npo* cecH HAa MaparAaHwpAapMbi? HMAaca caApAHK eABH J. Mbm* M3A0B XarCHpH ABHMH komhc* cHjaHbiH ycxYHB áxaH Aonyxa-xa hatrjibi oAapar HpaA xyxAy: By caHBAHH AajHhacH ajfaiH 15-A8H CH38 najAaHbiÓ. han* Cbl ^HpHHK3 KBJIIXÚ KOMHCCHja* Ja 03 XaKAH(J>AapHHH BepHÓ? BypaAa Hca MHKpo<|>OHAapbiH rapmbicbiHAa HeaóaAHp... AEnYTAT Pa'JH CapAip Mbmmbaob: Mysa- KHpaAapAB HblXbim eA3H AC* nyxaxAap cecci^aHbiH <J>eB-raA*aA0 xapaKxepHHH HaAaHca Haaapa aAMbipAap. Hhah yayn* yaaAU MyCahHca aHMarwH JepH acJha. MoxAapw HHKpo-4>oHa Hbixbim exMaK xaxHpKHa jaxNHAambip. KOHKpex xaKAHíp BepMaK dBasHHa j^ABKxa xa* paKxepAH MYAahH30Aap cejAa* jHpAap. ByHAapbi aBBaJwaAaH Kaxn6AHja AB xarAHM exMaK OAap. BeAa xexca, xejAH Baxx HTHpapMK. Baxx Hca hhah hap uiejABH rajMoxAHAHp; XaJir fiyiyH MyCahHcaAapa coh ro* •JyÓ B81B6 rapapAap raCyA OAyHMaCbIHbl K03AajHp. BH3 Hca AaHKHjHpHK. MyhapHóa mapaiíxHHAa hap AarHraHHH 03 h^MY Bap. Bxap KOMHCCHja* Aap MyKaMMaA rapap AajHhaAapH haabipAacaAap, JepcH3 MY3aKHp8A0p3 ehxHjaM raAMaa. J«ry6 MaMMaAOB: «...l'axHjJa* Tinia inyChaHiia oJiMacbiH» Aah Cobcxhh caApH JaryO MaMM3A0BAaH MYcanH^a aA-Mar yhyh Aaha 6hp (j)YPcax. napAaMeHXHMH3HH CnHKCpH ^cHAaAa Aa HuiAajHp, ^jeja HblXaH KHMH HtypHaAHcYAa-pHH ahaxacHHa ay<!UYP- — Jary6 mybajihm, Fapa-6BFAaKbi yrypcyajiyrAyryMy-31 Kopa xiAT pecny6AiiKa paii* CapjnjBBH raTBj]axcH3JiHKAa KYHihAiHAMpMp. Hhah ch3HH ranJJaTHHHaa na abpbhbab 6eA GaFAiMar ojiap? —* Mbhhm raxHjJaxHMa hen 6np mY6haHH3 oAMacbiH. Ha raAap ManeaAap, xasjHTAap oa* ca Aa — áyHAap aa acJha --Man 03 raxHjJaxHMAaH, npHH* CHpHMAaH, xyxAyryM Joaabh A6HBB AejMAaM. FapaCaF npo6-ACMH'" o raAap ABpHHAamnó, 6ejHaAMHA3AAaUIH6 KH, OHy 6np haMAa HAa haAA exMaK MYMKYH OAMyp. JlaKHH M0H x^HdXHa hhk6hh3M. Fapaóar MaCBAaCHHH haAA CAaHBjHK. — PyCHjaHUH BaCHXaHHAH* JhHABH pa3UCfcOniI3Mbl? — PycHjaHbiH Aa, xejHpxaii HHjJaxAa HmHMHaa KeMan ex-M8K HcxaJaH 6yxyh AOBAaxAa- pHH AB BacHxaHHAHjHHAaH pa* 3blJaM. — CH3 MaCaABHHH haHCbl JoAAa — cHjacH, Joxca hap-ÓH-CHjaCH JOAJia haJUHHB tb* pa4»AapcbiHU3? — Hak H0B(5aA8 HaAbima-MaraM kh. FapaÓar mbcbabch B8 YMyMHjJaxAa. EpMaHHCxaH* Aa MYHaCH6aXA0pHMH3 CHjaCH JoAha haAA oAyHcyH... A^PAVmY JEP 60UI rAIIMAJÁ«4Ar Ceh6BX pajacax heJ'aXHHAB-KH jepAapABH KCAHp. BypaAB HaxHbiBaH Myxxap PecnyfiJiH-Kacbi Aah Cobcxhhhh cbaph hejABD dAHjeB ajAaiiiBHBK. AaapítójHaH Pea^OAHKacbi KOHCXHXyCHjaCblHblH 112*hh MaAABCHHa eAHAaH AY3BAHm oHa 6em ónp HMKaH BepMHm* AHp. AY3BAHmHH aXHpblHHbl hHccacH 6eA0AHp: «HaxiiiBáH Myxxap PecnyWHitacH Ajih CoaemiRR caAPH aasH^iacHBamm B/upAMiii MYHACNMT11J8 TBBPNIUOI» HOBpya fitJpBMbl MYHBCH* 6BTHAB A3Bp6ajHBH Pecnyó-JIHKaCbl pahdBpJIHjRHRH YH-BaHblHa TBÓpHKAOp lAbOlMbim. Aup. «Mox hopMaxAH Jaryó Ma-B8A opjiy! HoBpya 6aJpaMiii myhich. 60XHA3 XadpHKABpHMH TB* Óyjí eABH. JeHH ha ab Cksb, AaBpdaJnan PecnyOAHKacbi-HblH hOKyMBXHHB. HlpAl. MeHTRHB BB XlArUH! CBMHM. rSAdABH CYAh BB BMHM-aMaM. Abir apayAajbipaM. ¿BpHH hOpMBXAB, Mocbbb bb 0Tn* PycijB oarpHapKBi AJIBKCH». «hepMBXAH JaryO Mbmmb AOb! .ÜBpHH XapHXH KOKAapH OAIH, JeHHABUJMB P8M3H OAIH HoBpya dajpiMbi myhichObxh- AB CBMHMH XBÓpHKABpHMH rBÓyA eAMH. By OaJpiM aAaM. Aapa ymha bb cesHHM. kbab^ HBjB HHaM Oaxm eAMp. Ch. 3B bb A3ap6ajHaH PecnyO. AHKacbiHbiH xaArbiHa HaHcar AbIPbl, CBáABX BB XBpBlTH gp* ayjiaJbipaM. PycHjB ^cAepacBiBCbmiH BHTCe.lIpC3HAeBXBA. PYTCKOJ». (A3BpHH4>0pM).KEHUIEPHH 4>HKPHHMd.. A^P-RH XapiHH KUlABp HH [pH haMC-AHTDHX IH 4>HKpHHHB. AaP iFAa MYHarHmBHHH apaAan raAAbipbiAMacbi yhyh AT8MKOPB A3ap6Bj«BB Ahh CoB€- TB cBApnan mybbhhha>p». By AY33J*"*í* ^*0* caKHXAMK* AB raCyx bahaah. AenyroxAap 6yHAaH BBBBA hBMHH hHCCB* HHH KOHCXHXyCHjaAaH Hbixa* pbiAMacbiHa HeMB cbc BepMHm* AHABpCB. eABHB AB ®3 TBpap-AapbiHbi ABjHmAHpAHRBp- , XejAH B3XTAbip h. BahJbb HaxHbiBaHAa JapaHMbOiJ bb* SHjjBXAa BAarBAap napAaMeH* THH HMAaCAapbIHAa HlÚXHpaK cAa OHAMMp. KepocaH 6y xa* 6bph o, HeHB rapmbiaaJaMar? AaapÓaJnaH PecnyÓAHKacbiH* Aa npeaHACHX Ycy^-®AapBCH harrwHAa mbcbabhhh my31KH-pacH <5amAaHaHAa (})Hkhpa8. mHpAHK KH. KopaH Aony^TAa* pbiH HbtxapaHaFbi rapap Abir FapaÓaFA» bb pecnyÓAHKaAa bbshJJbxhh ca* 6KXABmMBCHH9 KOMBK eABHBK* MH? Axm QyHAaH bbbba, npe-3HA6HX ycy^'BAapBCH JapaAbi' AaHAa A& AojHpAHAap kh, 6y. pecny0ARKaAa ftAapaexMa bb HMpa HmHHHH CBMBpBAHjHHH apxbipaHar. BaxxHAa 03 A»* AHAABpHHN HMKaH Xanbl6 AO* Jb 6HAMaj9HABp 6y AB<^B MHK* po(hoHAap raprnucbiHAi hob* 6a xvxMaFa tbabchpahabd... rrAPOT HHPHJKB, rsaanSap' F9PHBOB. HH HMKaHJiapUHAlH A^hl (^9* cxM(taAa OAyHa 6HAap. À HaH o. «BecxABjnep pyHAWHK» paAHocxaHCHjacbiHa aepAH JH MycahHÓaAa AOMHmAHp KM. 6y MBCBAa A^naAa Tah AYKSCR3AHK BB dMBKAfcUlJIUr MaCBABABpHHB ABHp MYUUIBH* PBHHH HmXHpaKHblCbl OAIH ABBABXA^H HYMajBHABABpH HHH H0B0BXH KBpymYHYM K^ abahJhhab AypaH bh mypbk* KB6 MIAABABPABH 6MpHAHp MyaaKMpa saMaHbi paabiAbir BAAB OAyHMymAyp KH. KOH (^l»HCbifi CBAPH MYHanfma HmxHpaKHbiAapbmAiH heACHH KHja Moh3 KHMH AB’BBX 6XMBK haiTbiHAa raxH rapap r96y,fi eABMBKAHp. HasHp AOMHm AHp: Bh3 óyny acac xyxypyr KH. hBMHH npoÓAeMHH Mysa KHpaCHHAB EpMBHHCXan BB A3Bp6aJnaH HYMaJaHABABpHH ABH 6amra. jtarAbir FapaOa PUH ' CaKHH«TOpH AB dHAlBlCH xa HmxMpaK eiMaAMAHpAap. O ejHH aaMiHAa aomhiuaRP KH, 6eA3 MYHaramaABPB Jo/j aepMBMBK BB OHAapu apiAlH riAAupMar y^yh A'19M*hh CBpaHHBMUHAa hhahJbabk kh 4>ajBX raAap bicrxbabp Jox Ayp. Bhpkb AAMaHHja—<PpaH ca KopymYHYH HmxRpaioiuAa u ATdM*HM fiapuiQbir bb ap* «xpaiR Y3PB xycycH opraHu Hu JapiTMar xamaOÓYCYHY 0b-jBHCBABp. 6y CahBAB mybJJbh HMKaHAap aHbtna danap. ha* mmh' opraHbiH rapapjiapu mbh* 6ypH xapaKxep AamuMiAu* Aup. PycMja bb ABIU box* MBH OHyH YBBY OAMBAUAUp-Aap. By. hBMHH opraHUH hy* ^^y aprupap. AAMaHRja XBP9I|)H AT9M*hh CYAhY ro* pyjBH rYBBBABpHHH JipiTMa* FU T9KAIk|> exMHmAHp. h.-A-KeHuiep AeMMmAMp kh, 6y TaKAH<|) 6aj8HHACB, AT8M*RH «MBBM AB6HJiraARABp»ABR «0®' OoAMBABpH AarAur rapa PAI MYHarHma babh xapM^ abphh apuiaHMacbiRAa hiuxh* paK eAB OHJIBpABp. .KYHYH Ayimn ñomtm MBi6ya? Ammnm^ floiiiya Ptc-iiydJMicacMiiUN XapNMN Mimiap HaaNpiw|NNa acaciia-Hipar n6ap aapMwaiAHP ttK nojmia AaapBa|HaN aa TaaNHNcraN muí awihoaimtn« MYNacNBéTiiap |apÍT- . Avnm OpaNca XapnHN Hamap HaMpiMlN pac- AAM iiifÉá alnBMfMMMM MVBMMMiÉ- ÉÁáaasÉÉ^ rifnBn MniiTiii KNr OpiNca AariMr rapaéarAa My-NarwHaHNH annh Joaiia apaniN raiMlupauiMacM y«iyn MNNCMa Komppaiic KHiwpMaH Eapa^a AaponaAa Tah-HYKacNSHNN M OMaNAMHNMr MacaMiiapMiia /laNp mymmupmim HMifwpaiwMoi ojum aiwaiia^N lapuMN Niiuiap MonpmpmmH    KapyuiYHAa    mpiiHH- 6a aiiiiaMM aiMia aANiMMiu paiMiiaiiiMaNM uirwui- L FypAo*MoHXiH Arfaut Fipaóar HviiajBHABAapRHHH KOlM^pBHCAB HmXHpBK eTMBCM 0apBA9 a30p6ajBaHAUAapAa epMBHMABpKM ptaUAblPa KBAMBCHHR AT8M HBpHRBBCHHAB 6y M0HAHCHH MYB8<txh8niJj0XA8 KeHNpHAMBCM JOAyHAa MyhyM aAAMM aAABRAUpMUlUAUp. 6>paNcaAa HMxaN «IMapacioNB raaaTN Mctih-ByajiaN ihmB a»P« itanIn Marajiana |aaMp km, Typ-KN|aÁa KarANiraa Aihi *«oi apMaNNiiapa rapuiw MySapNsana aiap6a|MaNiihuiapw a«iMr MyAMpNa ar-Ma|a liaH ayp aacapar arMa|aN amia paMapfwiNHMH CON    aliTN|aTiiM    Maara|NNAaN HapaiM oiiAyry- Ny flMimMpNP- hBM AB ajpu*ajpu aA&MJiapUH (|)hkph HBsapa aAUH* Maca. cehOBX hBp0R uyaumnwH xexMMp. heKyMaiABH tb* ABÓ eAüpABp kh. OejHBAxaAr babmab 03 C03YHy ynaAaH Ae* chh. a3Bp0ajHaHAu rapAXuiAapa hen OAMaca oy Jojuia k0-MBK excHH. TypkhJbhhh 6YTYH TeJieBH3Hja nporpaMAapu MB0hB xbxxhhabh hap axmaM 8xpa4>AU penomaNuiap k^tb* pHPABp. hap xeAecryAHjBHUH FapaóapAá 2—3 myx0hph BapAup. TypicN|aNNN 6aiu HasNpN Cyna|MaN A^MNpaa aa HuMMaiN MyxTip Pacny6jancacM Aim MaHHNCNHNH caApN ha|Aop 9iM|aB HapuiaiiÓa axiiiaMM ÀNNipiAa aMaicAauiiMr harrwN/ia npoTONOfi NMiaiUMMiiiiiap.^ Cbhbaab TypkhJb bb HaxquBaH apacuHAa nrxHcaAHj-Jax. TBhcHA, HBFAHjJaT BB paÓHXB cihacHKAB myhbcmObtab* PHH HHKHmaih eXAHpHAMBCH HB3BPAB XyXyAyp. AHKipa Hax* HUBBHa 100 MHAjOH AOJUItp MB0ABFHHAB KpCAHT BepBHBK. hBp HA 100 HaXMUBlHAU XBAB0BHH XBhCHA Y'ÍY« TB0yA eABMBK. Myxxap pecny0AHKaHU TypkhJb xeAeBR3Hja bb xe* ;ie<hOH CHCXCMABPHHB romMET ClhBCHHAB HmABp KBpBHBK. TypkhJb hab HaxHUBan apacuRAa hasa bb abmhp Joa wa* riiH japaxMapa óamAaJaHarAwp. TyPkhJb Apaa caphw Maju Y3BWIHABH KOpiiy CBAMBr óapBAB AB BhABAHK K0X\I^ MvmAYP. ByHABH 6amra, roumy pccnyóAHKaHUH HrxiicaAHj* JaxuHa HHsecxHCHja rojMarAa TypkhJb 0H3HecMeHABpHHa hm* XHja3Aap BepHABHBKAHp. mna X9TTHHA9 XYCyCM MYXBMPJIOPMMM3 XeiOP KPMPJieP AJiuRaH MB’AyMaxAtpa kb-pe, epMBHH JapaTAUAapu MÁB CHAahAU ryBBBABpH. HHH haApytW JepABUlBH aacxaBa ABCxacHHa 0acruH exMHmABp. Afabm Coh KYHA8P epMBHH ryA-AYPAapUH lIleAAH KBHAH BX-pa^UHAa    HBMABmAHKABpH u«ujotnMa     * MymahHAB baharp. Tbcoav^h    h    « AejHA KH, KBHA hap KYH hy. IfoOpAllBlJl iiyMa M0*py3 raAUp. MapxuH    • MyMa MB'pya raAup. MapxbW 25-hb kchbh kcrb ab IUoa* AH «AAaaaH» xhhah paKei. ABpABH axama xyxyAMymAyP- ÁaFUHXU Bip. xbab4)Bx Jox- ^íiaMHH KeHB paJoHyH Fa. AajHUAip kbhahhb ab «Ajia. 3BH» JMIKeXJIBIMI aXblAMUm* Aup. AíAgMAt acKBpaH apa-cuHAa JepABmBR nocx AP-ruAU-n^uiAiiip. MVABthHO rYBBBJ^pHHKH BHcJiyHyWy HAB AY“!**®"    orypAyA- MyuiAyp. MapxuH 24*ab axmaM Cyp kbhahhabh Fuidait bb Cy- AejMBHAU KBHAABPH BBXOMaX B3 nyjieMjox axamHHa xyxyA-MymAyp- MaBB0 axauiH ka9 AYmMBH cycAypy-íiy0* Toprap EpM9HH CHAahAU 6HpABUI-mbabphhhh paJOH mbpkbbh, CejAHMAH BB FanaHAU kbha* ABPH BXpa4>UHAa HBMAam-AHKABPH MY“!®hMAB eAHAHp. OHAap 0ypa myxtbam4) xex-HHKa KaxHpHp. CBHKBpABp Fg-3UpAap. hBMHH HCXHraMBXAB AYmMBHHH HHAAH    hVHyMy K63ABHHP. 3. CyJITAHOB.niyina PaJOH HMpa haKHMHjjBTK-hhh ÓamMUCu Mawcyp Man. MBAoayH myx6hphmh3b Bep* AHJH MB'AyMBXa KOpB. MipXUH 25-ab caax 10-abh 11-Abk lUyma — JIbmuh joAy a®<“-BAxu xapa*ABH axama xyxyA-MymAyp. TaAB(}>ax JoxAyp-Hbmhh kyh caax 15*ab epMBHH CHAahAU 0HpABmMBA3pH XaHKBHAimABH FaJÓBAU kbh-AH HCXHTBMBXHHAB hkh 3H-pehAH MamuHAa    hyMyMi KeHMHUiABp. Kbhahh MYAac|>Ha- MHABPH AY“!**®H" H®P" “^P^-H. PVCT9MOB. J^YHBh caax 11 pbabaophh- A8 paJOH MBpK83HHB BB <1>H0. AeroBKB racaÓBCHHB <Aab* aaH» XHHAH paitexJiBp aY“*-MYmAYP* PiKexABp 8pkyhbiii ABFU Xapa<|)ABH aXUAMbUH-Aup. Tbab^x b3 AaruHiu jox. ayp. MapxuH 24-ab caax 20-ab EpMBHHCxaHUH Kopyc pa-joHyHABH aAHryAyymaru bb MBAHKBhMBAAH    KBHAABpH apBMCUS ton axamHHB mb * py3 rtAU0. 8pa3H myab^h® ÓaxaAjo* Hy BB hyryr MYna4>H3a op-raHAapuHUH MasaÓ axamH AYmMBHH KepH MBKHAMBja M3M0yp CAH0. Tbabc^bx JoxAyp. haaupAB paJOHyH Ep-MBHHCXaHAa hBMCaphBA K3HA-ASpHHHH MYha$H3BCH Y^Y" XaA0MpABpTaaax Axam KBCHACB A». HtpahaT-AUt aSBAMUp. EpMBHHABP Ka* MapAH. Jyxapu 9cKHnapa. XeJpMMAH. BapxyABpJiu KBHA-AapH Bxpac|)b!HAa caHKap ra3up, hap0H xexHHKa xon-AajupAap. JlaHumurJiap aa-MaHU HCB MYhapH0B eXMBK HCXaMaAHKAapHHM 6HAAHP»P-ABP. Coh KepYfflAB Moraa coBxosyHyH AHpeKXopy Mm-B6A nexpocjBH 0eAB acJhO: — Ch3 axMaJuH. 0h3 ab atuaJaíMaFUl. Coh haAHCBAa-pH KHposaKaH <racxpoAMy** Aapu xepoAH0ABp. „ , „ Faaax. HMeBiH bb Hojeu* 6epJaH paJoH pah0apABpHHHH H0B0BXR COh0BXH A3 OCJIB Óapumur MBSMyHyHAa oJiyO. haA0yKM €AB hBMHH SaXX FaaaxAaH BapxyA*pAuJa Ke, ABH xenA0B03 epMaHHABP x^ db<^hhabh    napxAaAUAu0. ^aruAUAaH kbhaabpab hb Hmur Bap, hb raa J*h“P-Kbhaah Topnaru BKii<U>e-MBPB 0HAMHp. YCXBAHK A9 MtA-rapacuHU. sap-AOBAaTH-HM ABjBp-ABjMaaioja ca«p. Bajch nihlXJlU. <t>oxo M. H6wB7WUrp. Aaoyrax bmpyhyh iHJiapu. ;