Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 25, 1992, Baku, Azerbaijan |216Э1| Эсасы' 1919-iy «яд» гойглмушдур АЗЭРБАЖН РЕСПУБЛИКАСЫИЫН ИЧТИМАИ-ШАСИ ГЭЗЕТИ Ги|м«тм М ram*. АЗЭРБАЛАНДА JAffiAJAH BYTYH ИИЛЛЭТ ВЭ ХАЛГЛАРА МУРАЧИЭТ Дерд илдир ки, Азэрба]. чан торпагында ганлы му-Ьарибэ кедир. Кечмиш ССРИ-нин эразиеиндэ па-вадарлары вэ харичдэ пул-лу архасы олан Ермэннс. танын гулДУР Ьэрби бир-лэшмэлэри ва Фуздлу дэс-тэлэри торпагымызда кв-рунмэмиш аэгынлыглар те-рэдир, динч эЬалн1э аман- едэн Ьэрэкэтлэрдэн бирн Ьэрбчи аилэлэринэ. рус-дилли эЬал^э гаршы тэх-рибат чэЬдлэриднр. Бунлар-дан анчаг бир мэгсэд куду-лур:    республикамызда    са- Hh-mhJh позмаг. эЬалинин ajpw-ajpb! груплары ара-сында нифаг салмаг, Азэр-6aJsaH рэЬбэрл^ини, онун фэали^эт хэттики квздэн сыз Ш1МН тутурлар. Кандлэр салмаг Устэлик. бунлар вирая^го}улур. евлар ¿анды- эЬалинин даЬа чох ehnijaji рылыб дагыдылыр, ез дог- ичэрисиндэ алан груплары- ки. Азарба^ан    Республикасы Али Советники февгал'ада сесси}асы ГАРАБАР: ЧЫХЫШ ЗОЛУ АХТАРЫЛЫР ‘и* тоопагларында jauiaJaH нын эли ила нврулур адамлар гачгын вэзиНвтиив бурадан да мэгсэд мэнзил. avmvwap. Инсанлыгла бир лэрин бошалдылмасыяа иа. aoala сыгма1ан Хочалы coj- ял олмагдыр. гыоымы памымызы cap- Ajbir олун: hen бир Ьэдэ- сытмыщдыр.    ropxyja,    laajwa > jма,)ын. Зор V ui nan fioiv Азврба- ишлэдэчэклэри нлэ Ьадэлэ-Узун иллэр 60jy Азэроа- jaHJTap jaxyfl буна чэЬд каста. рэнлэр гану! чэзаландыры I    иММИ    lama-    олун:    Азари^«" чурулмэся ял» алагрдар «ус-1    Д севинчимиз аа ганунларымыза Ьврмэт еда. Í"    мухтвлнф    энлэр, ]ахуд оунв ч„..д чан торпагында мухтэл ч> J    гануИун    влила    чидди миллвтларин ва *^глар“а ¡.эзаландырылачаглар Эмин нума]аидвлэри __A3ap6aJiaH Ьвкумати Гарабагда    атылан топ- ларын сэси мэсафэ Уза1л лыгына керэ Бакыда республикамызын    дикэр бвлкэлэриндэ ешидилмэсэ па орада баш верэн Ьади-сэлэр haMbija вэ hop iuejo тэ’сир едир. УмумиМэтлэ, республикада ич1има£*^“ 1аси шэраити Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ чэр^ан еден Ьадисэлэр MjajJaH-лэшдирир вз невВэсиндэ кОртэбии*. бэ’рэн ДЭ |ДУШУ-нулмуш шэкилдэ ¿арадылан шэраитин нэтичэси исэ Гарабагда кедэн мубаризэдэ угурсузлуглар шэклиндэ узэ чыхыр. Она керэ дэ бир зэнчирин ики Ьэлгэси олан бу мэсэлэлэрн ajpu-ajpbi-лыгда дejил, бир-бири илэ элагэли шэкилдэ музакирэ етмэк лазым кэдир. Бакыда haKHMHjjdT угрунда кедэн чэкжшйэлэр, Ьэр1ч-мэрчлик, низам-интизамын позулмасы онсуз да Ьэлэ там форма-лашмамыш милли ордунун, даЬа дэгиг десэк езунуму-дафиэ гуввэлэринин, £Н чох да эЬалинин гэлэбэjэ инамыны сарсыдыр. тэнтиглар му»Лаи Ьэрбчи-    «ывивр.    ---м    агцр    рак оизн.кл. лари динднрмэк учуй opa    ¡*"5£о»    бирЛиримизэ    ha-    majaH.iapbiH яедиблэр. Ззгафгазн^ hap-    *Y«MP»a    ÌvDMvùiyr.    Бир    Констнтуси]а бизимлэ би даирэсинин прокурору В. I • Р ч0ТИНЛиклэримизэ, Иванов бу ишдэ ¿ахындан созлэ,    ф0ЛаКэтли    вэ- иштирак едир. Вэзифэсин- W Y    биканэ    гал- дэн. neerejHHflaH асылы о л- Majapar бутун кугэссирлэр    >    Республика- ÄST ,ММ I сыныя    довлат суверенлн. меЬрибан ja. Ьамысынын Ьугугларыны вэ тохунулмазлы?ыны го-ру]ачагдыр. Инд^эдэк не-чэ 1ашамышыгса, бундан сонра да елэ динч вэ сакит JamaJaHarbir. Ермэнистан — A3ap6aj4aH iuuuu тпппаглаоымызын бу- мунагишэси нэтичэсиидэ ев-Фасилэдви сонра^ деп?^ SvÍvhyh тэИлука]» мэ'- ешн^идэн дидэркин душ-татлар    Ч.Harujea,    A. Orp-1    л'ип    вахтда>    муш с0]дашларымыза кал. дикдэ исэ биз онларын агыр вози] jaw >ашадыгларыны баяов «у закирэ олунан «£ I руэи ^лдь'гыввзи^т„“и5н сэлэлэр илэ баглы ез тэк- игтисади жни билдярдилэр. Де- агыр вахтьгнда севинмэк лифлэрини билдирдилэр. де- агыр    м    бнлнр    вэ    девлэтнн.    хал- путат к Ьы.«о.у« чыхышы I ^Л’ох HxÄ кГазз^ ?ыи бутун нмканларыядаи парламент узв> »гдим eTAHjH сэ. костэрилирдм ки. i    'вэ    1ышына имкан japaaar. cÍHcacHja ними гаршылан. | де*¡ак    ¿y^p    oJL    истнфадз едирик ки. онларын ды. Онун парламент уэв- «^“iн халгыя)    ha-    мэишэт шэраитини ¿ахшы- лэринэ тэгдим етди}и сэ- яу У у ^радгымызда    jai    лашдыраг. нормал    jaipa- ...явапав НЙГТЯПИЛИПЛИ КИ. I МЫНЫН, тир1»»**    I......    UUU9U    Ьпяпаг. CeccHja вахты. Фото J. Хэлилов вэ О. Мэммэдовундур. (Азэринформ). нэдлэрдэ Квстэрилирди nn, i    циЛЛЭТ    ВЭ JbHIlblHa гачгынлара    ^    .У"    халгларын умуми дэрдинэ. BaanjjaT агырдыр. торпаг- тында    “к ^ aiBeó    бэласына чеврилмишдир.    ларымызы душ.мэн тэчаву- сэк    ■“    i52S    Анчаг    гэдим    Азэрб^чан    зундэн горумаг учун Иамы- „TP6hp„Ä9Äh-    Ä Ä-M» V"k    “в"'    3 Милли}! боро»^°°Сигаретинин,Д    ^^Нрибанлыгыны кезу    1этиндэн    асылы    олма]араг истеЬсал олунмуш    KerypMaJewiap дэ »®Р^ЫР манатлыг ми- |    Онлар мухтэлиф jon^ap вэ харичдэ 100 милJoн ник машыны (500 эдад) в^| ааситэлэрлэ иа^зылыг ^а- оигапртш ялынмасы барэ- ратмаг, бизи оир-оиримиз- дэфэ!) Азэрба)чан Рес- hapHÖocHHa сэбэб ола билэр. лари hajaia кечириэк учуй    п^сХ^млэр    дГа«нэдлэрдэкТаСфактлары    дан инчик салмаг ^тэ)'|,Р' публикасьГ Т™ Советииин 0,Р республикада    оеспубликада    ич'тимаи-си.    SmSSm    сонра    биз,    «а    лар._Бел»    Ьар^тлар.    )ол - в^«!г== äff Ä"S“ где •ssvo. esäs S^äSswi»r—» —— низам.интизам республикада Азорба}чанда Ja- Е'тибарлы мудафиэнин ол- са саДрЛИн едирди мадыгыны_ Иисс едэн эпали KyHAanHja ашагьщакы нэинки Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэн, harra jaxbiH pajoнлapдaн баш кетуруб гачыр. Душмэнлэ тэкбэтэк галмыш Хочалынын агибэ-ти кез габагындадыр ахы. Хочалы фачиэсиндэн дуз бир aj кечир. Февралын 26-на кечэн кечэ ермэни-лэр бу шаИэри jepna-JeK-сан едиб, динч сакинлэри-ни амансызчасына гырыб-лар. Эсир алынанларын вэ гэдэр президент, jaxyfl пар- олма1ачаг. ослипди    «    .    haJ1J1    .    магазаларындакы    majan    намуслу ламент сечкилэри кечирил- орду ]охдур, езбашына фэа-    6ипэр    Бу    ишлэ    кон-    kw ГэЛЭр боллуг нечэ Japa- Ьамысынын душмэнлэридир_ -    мрусинин элеШинэ олдугу-    .iHjjaT кестэрэн силаЬлы    олуна оилэр. ь;у ишл«>    0у гэдэр ооллу!    сон    вахтлар    бизи    нараПат масалалар дахил    едялмиш.    “^Тлдирди. Республика,    дзстзлзр вар. Мудафна №.    ^.дь'с ки онГрдан    м“':    "Т Ьамидовуи    тагдим ет-1 Д1. Гарабагын    даглыг .бис.    ¡¡ГS5U?^а^    тарк!    ули^т тал* едилсии. Биз    ди)и башга    бир садад да С9СИНД9    ме^кэмландирилмэси. низам-    силаЬ едилмалидир.    Нэ    инди нэдэн илак к    -    далутатл^    квстари. "    интизамын нучлэндирилмэ-    вурушанларын са]ы    били.    лы}а кимдан    коман.    ^    республинадакы плапа гаршы    иир. на елэнларин ка да а-    лэр? Бу яуи в Д    лирди .    ^    бн (Нэ_ jaTHHABH A3ap6aj4aHja jaшaJaнлapын Ьамысы harr ишимизэ ja-хындан кемэк етмэли. hep чур тэчавузлэрэ вэ тэхри-батлара гаршы ajыг-caJыг мубаризэ апармалыдыр. Азэрба]чан Республшосы Аля Советииин сэдрн J. МЭММЭДОВ. ликада ичтимаи-с^аси шэ-раит Иаггында.    си^ меИтэкирлэрэ 2. A3ap6aj4aH Республи-    фэал    мубаризэ    апа-    ралананларын касында президент    усул-    рыЛмасы учун чох    нш кер- дафиэ ишлэрини идарэси Ьаггында.    мэлидирлэр. 3. Кечид деврундэ )ени парламент сеч1%илэринэ гэ- Гарабагдан Назир му-    данлыг олмалыдыр. ^ес-    тэшкилатлардан 1л,пама меИкэм.    публикада Ьэрби сэфэрбэр-    мин тэшкилатда 1®ллама —- -'v_.«u MvnflhH. лик е’лан едилмэлидир. кетди!и учун ады чэкилмэ-лэтмэк    учун    бэ зи \    -    j щ Кэрнмо», Даими Ja-    ди) Ja пони jafla истеЬсал олун. зэлэрини    дэ    cвjлэди. Гэлэ- т.-.-^«ивп» Макбуоэн    or а пап видеокамера калэчэкдэ ша]ыш Дерлэрини Мэчбурэн муш 25 эдэд видеокамера кэлэчэкдэ ш«. _ г ^вэтэндашлар. аль1б. Бу видеокамералар ЧЭБЬЭ хэттиндэ ХУСУСИ МУХ»ИРЛ*РИМИЗ ХЭБЭР ВЕРИРЛ9Р Агдам говулан coj -    . шеит сечнилэрина .в-    яашларь1Мызын    JepöaJep    г,н,™Л^пнлми-'инн    I»-»    Тэрк Етмнш Вэтандашлар.    алыб. Бу видеокамер»™н  __________ .    дар Милли Шуранын сала.    лдилмаси, онларын    ез евлэ-    ^6arí" 1;лашГн^ара да    ла Иш Узрэ Деялэт Комят»-    «Гарабаг де)ушлариндэ фа- ме]итлэрин Феч дэ Фамысы Ьи)}этлэринин артырылмасы    Га}тарылмасы, эЬали. мага    "азыр    ^ Р    сннян с»дря: Гачгынларын ал иштирак етдиклэрина вэ мартын 24.иа кечэн не- "'л    —    ь—•    нин кечду}У }ерлэрдэ шж-    ешКт-    jepöajep едилмаси учун чох гарабага. сэрЬвА^лары- ,э М9рЭиЛи иш Kepyjiy6. Онлар респуб- на тез-тез кеттАклэрт*«» | лэр jamajaH гаракэнд н^н- гaJтapылмaJыб. Бу муддэт    Ьатгында.    нин комдиу    -    «рпиб    куллэ    сэси эрзиндэ республикада JapaH- 4 A3ap6aj4aH Республи- кимадэн кэнд тэсэрруфаты    Y' мыш нчтиман-сиjасн B93Hj-    касы дли    Совети    Милли    ишлэринэ башланмасы ]эти нечэ г^мэтлэндирмэк    щурасынын    JeHH    узвлэри-    0Лагэдар керулэн тэ олар? Оз jypд-jyвaлapындaн    нин сечилмэси raj-дасы har-    дЭН HXTHjapbiHAft алан «сэрЬэд xejpHjja* фондундан haMHH кэндлэрин сакинлэринэ —* hap аила ja 300 манат мэб. лэгиндэ пул верилмэсини тзшкил етмнш дир. Ермэни силаЬлы гуввэ- гында. cehöaT ачан В1ЭДОВ rejfl етди ки, 'д.|Н республи. бунлар }ерииэ }етирилмэсэ бу иш °лД^Дяляэ"кш^д"ар ?а]ыТдГ1ерлэшдарйлмишлар. v-чун фаснладэ депутат Ш. -“'¿.иаТалыЛа Гала}чы- кэрлари. милис. езуиу.муда. „асы А^и СоНветн Миллй    нзтич^н    чох агыр ола би- Ивд^ ^сы« бГдада    ^    Бу иш девиат Я сРави}}аси„да    }анашдыг.    О    де-|    лар    кэндлэрннда    атышма    фИа гуввэлар^сарЬэд кзнд. Шурасынын таркибиида да-    лар.    SSTST Ä    Ча-    ^арылмалыдыр.^^Га^    ди: вэ ja 43 миндэн чох лышмаг лазым дыр ки, бу, лара MyajjaH гэдэр }ардым __ Искэндэр Ьэмндовун Али кестэрилиб. Бундан элавэ дедиклэринин гачгынлар ко- Ьаггында 7. «A3ap6aj4aHbm ГэЬрэманы» адынын едилмэси Ьаггында. Мухтэлиф мэсэлэлэр Милли тэ‘сис Назирлэр Кабине, илэ гач-ajpылмыш дидэркин душмуш гачгынларын jepèajep едилмэси, онларын ез евлэринэ raj-тарылмасы учун нэ иш кв-рулур? Бундан сонракы фэaлиjjэтимнз. TaflejHMH3 нечэ олачаг? Бутун бу суал-лара A3ap6aj4aH Республикасы Али Советииин узун фасилэдэн сонра дунэн jeHH-дэн ишэ башла]ан февгэл’-адэ ceccHjacH чаваб вермэ-лидир. Эввэлчэ rejA едэк ки, Али Советин бинасы гар-шысында митинг кечирилмэ- janajH барэдэ A3ap6aj4aH      ..    _______ ____ Халг ЧэбЬэсинин тeлeвизиja A3ap6aj4aH Республикасынын лары Ьэлэ дэ Гарабаг мэ-    ‘"Ьэоб|Г^му- 92Тчи йл учун будчэси пэ- ^эн 5« вэзкфэдэ кечэн илин илэ верилэн е’ланы нэтичэсиз дахили ишлэр назири - сэлэсинэ бяпмагаоасы ба. сэт . ез 1ериндэ. «у»    -------------------- галмамышды. Me j дан бом. бош иди, анчаг бурада шэ-hap H3MHjJaTfciHbiH Ьэрэкэ-ти даЗандырылмышды. Бэ’-зи jepлэpдэ Joллap баг- лар оЛуб. влум-итим ¿охдур. jHuiH^H^ap Ьаггында т„^сыА«?уси& адам*3 кечуб! "умумиИэтлэ! ^ГГаГри ^агишГи    SSSTWST¡S\ Тэрт^р Sac Гану^н) 112-чи мунагишэ зонасыидан не- Советин rcW^pMaMrYHa^acHT3_ пенси%. „шсизли}а кеда ^хдур 0рада республика I    Г мадяэсиндэ дэряликликлэр чэнлэрин са]ы    .    чилик етмэк истз}эн бутун муавинэт дэ верилэчэк.^ Jap- ТэчИизат Комитэсинин ады "Й,. „г, хо—ш Ф....-    XS' fftSSTmSffS^. ssr¿p£ssr лэринин муЬафизэсини меЬ-кэмлэндирирлэр^ Фирудян РЭСУЛОВ. дэл^инэ ajpH4a мэсэлэ да-    верди    1ини cвjлэJиб бил. гынлар дврд-беш jepflOH в0Саит’ элагэдар тэшкилат-    _ ________ хил eднлмэJиб? Хочалы ич-    Р    J    мэгсэдимизэ    japAHM алыр. бэ зилэри дэ лар 0 ,умлэдэн гачгынлар    ^онларында 8. Мухтэлиф мэсэлэлэр. ра haKHMHjJaTHHHH башчысы дирди ки,    Д    ¿ердэн.    Бу    да наразы- КОмитэси. cahHjJa. халг тэЬ-    ggip Биринчи мэсэлэ илэ ала-    ^ыхышына бела бир суалла    ”?^а^наГ б?ндан    сонра да лыга сэбэб олур. Чох тээс-    СиЛИ> ТИКинти... назирликлэри1    китликдир.^ ---- гэдар чыхыш едэнлэр -    башлады. Она керэ ки чох    «анлардан    ^Hja_    суфлэнирэм ки, комитэнин    арась1НДа* белушдурулур. д дппбя 1чян Республикасынын пяпм Ьэлэ дэ Гарабаг мэ- Ф Д _________ i___qo «u un vmvh будчэси ha- miu Kv вази^япа кечэн илин PajoH мэркэзинэ автомат-лардан, иричаплы пулем-¿отлардан атэш ачылыб. Тэлэфат oлмaJыб. Шуша. Лачын вэ Газах Кэлбэ-нисби са- Мартын 24-нэ кечэн кечэ Газах    pajOHyHyft Гушчу А]рым    кэнди топ атэшинэ ту'тулуб. 3. СУЛТАНОВ. Шуша Дунэн Шушадакы мух-биримнз Илгар Рустэмов ах. шамчагы редакс^амыза зэнк чалыб бнлднрди км, чэбЬэдэки вэзкиэт барэсши Шуша фовгэл'адэ pajo- тэ    бармагарасы ба.    сэт^.    ез^    •    тадбнр-    лэ дэ тэсдиг олунмаЛлб.    и]ул    ^ыНДан    йшлэjиpэм.    ФуЗуЛМ - м    Гэрибэдир    ки. Гара- ^иэК0сал^эл^ДИр Атэшин М. БaбaJeв, республика- Кечэн ил тэчЬизат комитэ-1    ■    ^ рабаг узрэ мувэккили М. багда вэзи^эт мУза««Р® Па1а„дыоыЛмасыны позмаг ныя баш прокурору: Догру- С1|НЭ 10 милjoи манат пул Мэммэдов, Хочалы ичра олунанда бэ зи . депутатлар Д)I    чохдур. Бела дан да республикада ^да. ^рыЛмышды ки, гачгынлара Мартын 23-дэ саат 17-^н haкимиjjэтинин    башчысы    салону тэрк едирлэр. Хоча-    »стэ^энлэр    ^    ЬэМ    ганун зэифлэjиб. Бунун    бир    J¿¡йajыш    мэнзиллэри    тин-    18-дэк    Диваналылар кэн- 1о«    ^-д-аоН    и«-    Е. Мэммэдов, Лзэpбajчaн лы д0Ьшэтлэрини ез кезлэ- У Р фурсэт кезлэ- сэбэби Гарабагда баш верэн М0К учун езунэ мYэJJэн мад. да Шртуни ра1онунун эра-    Ш7Ш* ланмышды. Депутатларын    Республикасынын    мудафиэ    ри Илэ    кормуш В.    Мэммэ.    у    Республиканын    рэЬ-    Ьадисэлэрдирсэ, дикэр сэбэ.    ди техНики база japaдa бил-    зисиндэн    атэшэ тутулуо.    ^ коменданты сэрбэст ишлэмэси учун jax-    назири Р. Гавайев Гарабагын    дов    бу чур со1угганлылыг-    I Р Р- ке(чэ-Кунд\1з бу    би эЬалинин кузэранынын    син Лакин ола билсин ки,    Кешикчи постунун мупафи-    П011ФОВИИКИ Элэкбэр В шы шзраит варды.    даглыг Ьиссэсиндэ вэзиjJэт    дан    инчимэкдэ Ьаглыдыр.    Ьэлли узэриндэ    пислэшмэси, баЬалыт вэ ба-    дввлэт ТэчЬизат Комитэ-    зэчиси. милли ордунун эс-    --------- Нэдзнсэ эввэлчэ журна-    вэ республикада    ичтимаи-    онун фикринчэ    с^а    прооле    кемэк ет.    зар. игтисади^атына кечил-    СИНД9 Ьараданса мал алмаг I    кэри Сэлим Садыгов Japaлa- листлэри ceccиjaja бурах-    с^аси шэраит Ьаггында . э -    Хочалы гыргыны    мэ1э имканы оланларын Ьа-    мэси илэ элагэдардыр. Ла-    учун иши сур’этлэндирмэк!    ныб,    . 5э'Гзи ^Ж^рнал^лэр Эобпм3:    2ГаТс“Рздил3ЭрМУ    ЛЭРИ'    д^Бу    ГЭРьР™^а    ”"1лет    мысы сафарбар едилнб. Му-    кин буФемкима ганунларын    ,магсадкл»_Ьаисыса_ маМтуб_а |    _Р«^н    ^«Р^Г.раба^ £€?наЖ%Еа"Йа^ „иГ”РумГК: маЖ. ~    ^Та^ы'‘ М    Ф«» ортанларында дя РУЬ ^^.^ «чшклада^^йиар«. б«пл,»й. муэллифлэри дэ ез ликада    вэзиjJэт    кэркиндир.    Хочалы    ^Фа^и^баш^-    ^ дэ    чох    данышылыр.    душкуш^у japaныб. Эскэров. дан ашагыдакы мэ’лумвты алмышдыр: — Шуша этрафында уму-мэн сакитлнкдир. Ермэни- лэрин 1азылары илэ «душмэнэ^сирр Гарабаг проблемини Ьэлл рэнэ гэдэр    азНишД керулур. /ахшы олар    !Бир мэсэлэни    дэ (х\суси верэнлэр» CHjahbicbiHa душ-    етмэк учун биринчи невбздэ    ЛЭРИН мУДаФиэс э    *    -    ^    вэтэндашлыг    rejA етмэк HCTajHpoM. Wa- му-щдулэр. Экэр ермэнялэр-    нязам-йнтиэамы кучлэндир.    вабдеФ «ди? Лолун    кч“лма-    W пэр    ^    инэ    мы хочалы фачиасянин ба. мак лазымдыр. Joxca бела сы кимэ тапшырылмышды?    haJMbIMbI3    февгэл'-    ислэрини ахтарыр. К: бир шэраитдэ мУЬаРибэ ?.!ÍÍ!?H    ада вазиНэт ' режиминда онлары i рин кэшфиjjaты анчаг би_ зим ja3Abi^apbiMbi3H ejpaH. мэклэ мэшгулдурса, eaj он- апармат, кучлу душмана синэ ларын Ьалына. Журналист- галиб кэлмэк олмаз. Myha- гачгын л ары    ±эали]]эт дэ давам    ------    .    . лэрэ Jox, гэзетлэрэ сензу- рибэ Ьэлэ узун чзкэчэк.    довлэт гэрары д    Y    рилмэлидир.    Ьэр чур хош-    си Даглыг    Гарабагда    Jep- ра rojMar лазымдыр. Нэ Милли Орду Ьэлэ вурутпан олунма^ыб Ах у Д Р ни«.этли васнтэчилик тэк- лэшдирилмиш 366-чы ала-исэ, биз ез najTax^MH3Aa орду    u*r,unUM    Аик_    эз ев-ешиклэр нд Р У- .    ---- —-—    1ын HVMaiaHnanaDHJHD ринчэ japa дылма*1ыдыр Ьакимииат угрунда чэт яетлар    вндирмэли}ик.    Ганунсуз    музункулэр дэ тэгсиркар. кишмэ о гэдэр кучлэннб ки,    . “У"аФ"а "а™диэа- б“;    силаЬ }£гылмалыдыр.    Дыр. Истинтаг групу    Japa- еФти}атсыз бир Фэракэт мил-    ]ея    ХиэтмрФаснладэ    депутатлардан    дылыб Бу    кунлэрдэ    366. ^лГдн^РМваНтЫандашамуа-    ^л”даГЛ SSjl“!    алдыгымыз    мухаЬнбалар:    чы ала}ын    Курчустана не. мэк мэгсэдилэ Девлэт ТэчЬизат Комитэсинэ де!илэн мэблэгдэ пул ajpbinMajbi6. Депутатлаодан бэ’зилэри м\'закирэ олунан мэсэлэлэр-дэн кэнара чыхырдылар. ахтарыр. Кэлин 'ÒaxMaJapar Хочалы ада    ткГрда^    ^Гарабагда вэзя}етнн .а барэдэ рэсми ишлэмэлиз . Д    б    ермэнилэрдиР1    икинчи-    республикада    ичтимаи-си- — да гэбул фэалиуэт^дэ^давам^ етд» гмн Ляглыг Гаоабагда Jep- j^ch шэраит мэсэлэсинии му- закирэси ceccnjaHHH бу кун кечирилэчэк ичласын-да давам етдирилэчэкдир. дырылмасы Ьаггында разы-лашмаиы позурлар. Дунэн саат 11-дэ чэбЬэ хэттиндэ-ки постларымыздан бири Эрминэван кэнди4, тэрэфдэн автоматлардан вэ ири чап-лы яулем1отлардан атэшэ  тутулмутндур- Лазыми ча- тигамэтиндэ *снлаЬлы ермэни вУаб тэдбирлэри керулмуш-дэстэлэринин чэмлэшмэси ДУ^. давам едир. Чэбра|ыл в    • Атэш сэси ешидилмэсэ дэ Ьадрутун Сур кэнди ис- па!тахтымызда орду де1ил. Назирин фик- ез ев-ешиклэриндэн ир гу- лифЛЭрИНИ гэбУл етмэк ла- Jwh HyMaj9^^9pHAHp. Нэ-баш верен Фаднсэлэр бара, ринчэ. милли низами орду ру чанла ч ^    а“х^изд^НнИиз3^замы    ^ирла^^эГт! латлао тэрэфиндэи иерулуб. д^™«зд^мм.^эам    %    /    дэ    тэгсиркар_ дэ Москва вэ харичи елкэ мухбирлэриндэн хэбэр тут-мага jaMaH е!рэшмишик. Биз ичэри дахил оланда ceccHjaHbiH кундэл^и артыг тэсдиг олунмушду (икинчи Гудрэт ПИРИДЕВ, Гэзэяфэр ГЭРИБОВ, «Халг гэзетш*шя бирлэри. мух. Елэ Ьэмии кун Хочалы аеропортуна ики Ьэрбн Jyk TaJjapacH енмишдир. TaJJa-рэлэрин KaTHpaHjH Jyk ба. рэдэ мэ’лумат ¿охдур. "]возунчу кундур ки, Дуная эн сакит кунлардэн .Маиу,|а;Х)в Кар}ери» де)и-бири олуб. Бутун £ои J.3 лан Jepa чохлу Нэрбн техни. Зэикнлап тарла ишлэринэ бaшлaJыб. Узумлуклэр бечэрилир. мал-гара отлаглара чыхарылыб. АЗЗРБАЛЧАНЫН БЕЛНЭЛХАЛГ ЭЛАГЭЛЭРИ Республиканын Харичи Мисир. Данимарка. Канада, вэ бирке рэсми мэ'луматын ¡sSäS?«& ,вЙГ5«Гкиа“й: ST« S&Í4S!»йье гдедеагаг Бакы]а замаиы кати Аз»пба1чанын истигла* к не тан, Румыни)а, Волга рыс* эвволлэриндэ л^етини «¿ы^шдыр 21 тан. Австралии Куб«, Фин- квадакы сафимшии дввлэтла,    о    чумлэдан    Газа-    лаиди}а,' Индонезии, Лаос,    *емэиилэн хыстан, TypKHja, Исвечрэ, Кипр, Лунаныстан, Бурунди, имзаланачагдыр. КХДР,    YKpajHa.    Мексика,    Португали]а, Исраил. Ефио-    janoHHja    вэ Сури)а илэ пи Ja, Монголустан, Иордани-    ДИШ10матик    мунасибэтлэр Jaja, JeHH Зеланд^а, Лнв8Я,    пылмягы    vuvh тэдбиюлэп Мали. Maлaiвиja> Буркина-    радылмасы    учун тэдоирлэр Фасо, Еквадор, Бенин, Лат- керулур. BHja, EcTOHHja бунларын ара- Республиканын ХаР"чн сындадыр.    Ишлэр Назирл^индэ хэбэр Чин Халг Республикасы нын Москвадакы сэфирли]и   _нин ну^эндалэри илэ апа Дипломатии мунасибэтлэр рылмыш даныпшглар нэти _Qtí1ia -    - ь*ггыниа мvoa- {япатмаг тэкли<Ьи илэ Азэр- чэсиндэ Азэрба)чанла Чин эмэкдашлыг Ьаггында \р ба!чана мушчиэт етмнш 37 арасында дипломатии мунаси- чиэтлэр .вэ тэклифлэр <жр девлэтэ мувафиг ноталар вэ ¿даляр ¿арадылмасы Ьагг^- ^рвэ    ^?Л8ТЛэрв мэктублар квндэрилмяшдир. да рвзылашма элдэ едилмиш кендэрилмишдир. Испанца, АФР, AßCTpHja, Франса, Белчика. CayAHjJa Эрэбнстаны, J9M9H. Полша, Бангладеш, Нин дистан, Бе-JYK Британии, Иран, Гвине-Ja, Лив^а, Америка Биолэш-миш Штат лары илэ там Ъэчм-дэ дипломатик элагэлэр Ja-радыдмышдыр верилди]и кими, Азэрба)ча- *» нын милли мэнафелэрн эсас тутулараг, дипломатик муна-сибэтлэр ¿арадылмасы вэ* Дв ТУШ) ГАРАБАГ МЭСвЛЭСИНИ ГАЛДЫРМАГ ФИНРИНДвДИР ияй; етда ssrsssrssirs , TypKHja lap™“ ■*«* мишдир ки. гаи текулмэси- зиденти Ч. Буш Гвраваг ап- ]олла арад ___      п    г^ттгнннн ара дан галдырыл- хпдилмиш «теле- * там ин V4BV олан тесир кестэрсин. л. четин фон дншшш*ти|асы»на бвш-мэсэлэни АТЭМ ин Y Y    JepesaHH вэ Бакыны атэшин ламышдЫр. Ar евяя бешчы- елкэлэрин харичи ишлэр na       —    л^ш..>и äv гаЧлапшин тшЬао- SSSiS учуп са^зр“ ни да}андырмаг мэгсэдилэ о, сэяэсшшн ара дан галдырыл-галдырыла^ы учун « ^лэри    «ч к    тэр0*лэрэ    масыиа }ввэлдилмиш «теле- fSgSSJS.v SSS Ta’cHD квстэрсии. ьПАетни фон дипломати)асы»иа^ б«пг CHjdcaT    oA.ua Аияч васитэлэрлэ Ьэлли ¿ол- рынын керушу маотын z.1* дэ ддрц^ы ахтармаг мэгсэдилэ Ьелсинкидэ ачылмышдыр. бирбаша данышыглара баш-TypKHja харичи ишлэр яа- ламага чагырмышдыр. зири Ьикмэт Четии Гарабагда атэшин узун    - Финланд^анын харичи иш ¿андырылмасына наил алмаг    „й_т.н    пяайо    ‘ мэгсэдилэ шэнбэ вэ базар Дор наз^ Пв^о да^ндырылмасыны тэ'мин ет- сынын бу сэ^лэряннн тэфэр- руаты Ьаггында мэ лумвт ве- рнлмир.    ___ А. ЧШ » г 1111.1 : РИТА - СвТА-шш «Т*- й^лэД АБшТвлет ийтйбй ней билдирмищднр ки. АТЭМ-чй2^Ве1кео Азэрба1чанын ни иштиракчысы олан двв-башнатари ^Ьэсэн^энов во Ермэиистан президенте Левон Тер-Петрос)аи илэ те- ич^ь^ гарао^а да»р лефои данышыгларьшы да- су^ конффашдам меч^ вам етднрмишдир. «ЧумЬу- aaxajH jep мэсалэси илкин pHjjar» гээети хэбэр ве^жр:    ¡^¿дада разылатдырылчьип- дыр. Конфраас Беларусуя naj тахты Минсндэ ^Йаоир демшцднр ки. гвр-шыдакы конфрансда Гарв-багыя HYMaJaHflaMHjHHHH нечв олачагы. Ьабелэ бу бе]нэл-хвлг мэчлясин садом бародэ мэсэлэлэр Ьэлэлтс Ьэлл едмл мэмкшднр. Губадлы Бир сугкадан чохдур ки, атэш сэси ешидилмир. Ра-JOH ичра    haKHMHjJaTHHHH башчысы ,h. Эсэдов дунэн ка топлашмагда давам едир. Ахшамчагы алдыгымыз. мэ’лумата керэ Га}балы кэнди    КэркичаЬан    тэрэфдэн .«Кристал» вэ «Алазвн» тип-ли ракетлэрлэ атэшэ ту-тулмушдур. Тэлэфат ¿охдур. Шушанын Ьэрбн коменданты билдирмишдир кя, шэЬэрии мудафиэчилэри га. сэоЬэд кэндлэри — Курчу- лэбэ эЬвал-руЬи,^эсиндэдир-лу Гунданлы, TejMyp-Myc- лэр. вэ Ьеч бир душмэн фнт-канлы. Чылфыр кэндлэри- нэкарлыгы ояларын эзмини не, Огуз гэсэбэсииэ кетмиш, сындыра билмэз. ГАРАБАГ МУДАФИаЧИЛдРИНИН МАННЫШ Фашязмлэ муЬарибз нллэ-риядэ кеээл вэтэмпэрвэрлик эсэрлэрм. о чумлэдан мэшЬур «Шэфгэт 0ачысы> маЬнысы-яы ¿аратмыш 6eJyK Yaejnp ЬачыбеКяун эн'эиэлэриниин-кишаф етдирерок. AaapoaJ-чаи бэстэкарлары Гарабаг мудафиэчилэри нин эскэрм Ьуиэрлэринэ мусиги Ьэср едирлэр. Чаваишир Гули]ев 6eJYK ¿арадычылыг мувэФ-фаси1}эти газанмышдыр. ;0. «Эскэр каршыв маЬнысыиы 1азмышдыр. Бу маЬнынын |дранмасы-нын мараглы тарнхчэси вар ды р. Чаваишир Г>ли)ев бу ¿ахьшларда республиканын « raj нар* нвгталэркндэ ол-муш, Лачында вэ Шушада азунумудафйэ дэстэлэрн-нин дв]ушчулэри вэ комаи-дирлэри илэ сеЬбэт етмиш-дир. Лачын paJoHyHAa даст» командарм Эпли]ат Сулейманов она Азэрба|чан Aejyui* чулэринэ Ьэср едилмиш ше-рини кестэрмишдир. Ше р мусигичянин YpajHHO ]атмыш вэ онун эсасында тезликлв эскэр маршынын руЬлаиды-рычы мелоди)асы ¿азылмыш-дыр. ;