Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 25, 1992

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 25, 1992, Baku, Azerbaijan |216Э1| Эсасы' 1919-iy «яд» гойглмушдур АЗЭРБАЖН РЕСПУБЛИКАСЫИЫН ИЧТИМАИ-ШАСИ ГЭЗЕТИ Ги|м«тм М ram*. АЗЭРБАЛАНДА JAffiAJAH BYTYH ИИЛЛЭТ ВЭ ХАЛГЛАРА МУРАЧИЭТ Дерд илдир ки, Азэрба]. чан торпагында ганлы му-Ьарибэ кедир. Кечмиш ССРИ-нин эразиеиндэ па-вадарлары вэ харичдэ пул-лу архасы олан Ермэннс. танын гулДУР Ьэрби бир-лэшмэлэри ва Фуздлу дэс-тэлэри торпагымызда кв-рунмэмиш аэгынлыглар те-рэдир, динч эЬалн1э аман- едэн Ьэрэкэтлэрдэн бирн Ьэрбчи аилэлэринэ. рус-дилли эЬал^э гаршы тэх-рибат чэЬдлэриднр. Бунлар-дан анчаг бир мэгсэд куду-лур:    республикамызда    са- Hh-mhJh позмаг. эЬалинин ajpw-ajpb! груплары ара-сында нифаг салмаг, Азэр-6aJsaH рэЬбэрл^ини, онун фэали^эт хэттики квздэн сыз Ш1МН тутурлар. Кандлэр салмаг Устэлик. бунлар вирая^го}улур. евлар ¿анды- эЬалинин даЬа чох ehnijaji рылыб дагыдылыр, ез дог- ичэрисиндэ алан груплары- ки. Азарба^ан    Республикасы Али Советники февгал'ада сесси}асы ГАРАБАР: ЧЫХЫШ ЗОЛУ АХТАРЫЛЫР ‘и* тоопагларында jauiaJaH нын эли ила нврулур адамлар гачгын вэзиНвтиив бурадан да мэгсэд мэнзил. avmvwap. Инсанлыгла бир лэрин бошалдылмасыяа иа. aoala сыгма1ан Хочалы coj- ял олмагдыр. гыоымы памымызы cap- Ajbir олун: hen бир Ьэдэ- сытмыщдыр.    ropxyja,    laajwa > jма,)ын. Зор V ui nan fioiv Азврба- ишлэдэчэклэри нлэ Ьадэлэ-Узун иллэр 60jy Азэроа- jaHJTap jaxyfl буна чэЬд каста. рэнлэр гану! чэзаландыры I    иММИ    lama-    олун:    Азари^«" чурулмэся ял» алагрдар «ус-1    Д севинчимиз аа ганунларымыза Ьврмэт еда. Í"    мухтвлнф    энлэр, ]ахуд оунв ч„..д чан торпагында мухтэл ч> J    гануИун    влила    чидди миллвтларин ва *^глар“а ¡.эзаландырылачаглар Эмин нума]аидвлэри __A3ap6aJiaH Ьвкумати Гарабагда    атылан топ- ларын сэси мэсафэ Уза1л лыгына керэ Бакыда республикамызын    дикэр бвлкэлэриндэ ешидилмэсэ па орада баш верэн Ьади-сэлэр haMbija вэ hop iuejo тэ’сир едир. УмумиМэтлэ, республикада ич1има£*^“ 1аси шэраити Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ чэр^ан еден Ьадисэлэр MjajJaH-лэшдирир вз невВэсиндэ кОртэбии*. бэ’рэн ДЭ |ДУШУ-нулмуш шэкилдэ ¿арадылан шэраитин нэтичэси исэ Гарабагда кедэн мубаризэдэ угурсузлуглар шэклиндэ узэ чыхыр. Она керэ дэ бир зэнчирин ики Ьэлгэси олан бу мэсэлэлэрн ajpu-ajpbi-лыгда дejил, бир-бири илэ элагэли шэкилдэ музакирэ етмэк лазым кэдир. Бакыда haKHMHjjdT угрунда кедэн чэкжшйэлэр, Ьэр1ч-мэрчлик, низам-интизамын позулмасы онсуз да Ьэлэ там форма-лашмамыш милли ордунун, даЬа дэгиг десэк езунуму-дафиэ гуввэлэринин, £Н чох да эЬалинин гэлэбэjэ инамыны сарсыдыр. тэнтиглар му»Лаи Ьэрбчи-    «ывивр.    ---м    агцр    рак оизн.кл. лари динднрмэк учуй opa    ¡*"5£о»    бирЛиримизэ    ha-    majaH.iapbiH яедиблэр. Ззгафгазн^ hap-    *Y«MP»a    ÌvDMvùiyr.    Бир    Констнтуси]а бизимлэ би даирэсинин прокурору В. I • Р ч0ТИНЛиклэримизэ, Иванов бу ишдэ ¿ахындан созлэ,    ф0ЛаКэтли    вэ- иштирак едир. Вэзифэсин- W Y    биканэ    гал- дэн. neerejHHflaH асылы о л- Majapar бутун кугэссирлэр    >    Республика- ÄST ,ММ I сыныя    довлат суверенлн. меЬрибан ja. Ьамысынын Ьугугларыны вэ тохунулмазлы?ыны го-ру]ачагдыр. Инд^эдэк не-чэ 1ашамышыгса, бундан сонра да елэ динч вэ сакит JamaJaHarbir. Ермэнистан — A3ap6aj4aH iuuuu тпппаглаоымызын бу- мунагишэси нэтичэсиидэ ев-Фасилэдви сонра^ деп?^ SvÍvhyh тэИлука]» мэ'- ешн^идэн дидэркин душ-татлар    Ч.Harujea,    A. Orp-1    л'ип    вахтда>    муш с0]дашларымыза кал. дикдэ исэ биз онларын агыр вози] jaw >ашадыгларыны баяов «у закирэ олунан «£ I руэи ^лдь'гыввзи^т„“и5н сэлэлэр илэ баглы ез тэк- игтисади жни билдярдилэр. Де- агыр вахтьгнда севинмэк лифлэрини билдирдилэр. де- агыр    м    бнлнр    вэ    девлэтнн.    хал- путат к Ьы.«о.у« чыхышы I ^Л’ох HxÄ кГазз^ ?ыи бутун нмканларыядаи парламент узв> »гдим eTAHjH сэ. костэрилирдм ки. i    'вэ    1ышына имкан japaaar. cÍHcacHja ними гаршылан. | де*¡ак    ¿y^p    oJL    истнфадз едирик ки. онларын ды. Онун парламент уэв- «^“iн халгыя)    ha-    мэишэт шэраитини ¿ахшы- лэринэ тэгдим етди}и сэ- яу У у ^радгымызда    jai    лашдыраг. нормал    jaipa- ...явапав НЙГТЯПИЛИПЛИ КИ. I МЫНЫН, тир1»»**    I......    UUU9U    Ьпяпаг. CeccHja вахты. Фото J. Хэлилов вэ О. Мэммэдовундур. (Азэринформ). нэдлэрдэ Квстэрилирди nn, i    циЛЛЭТ    ВЭ JbHIlblHa гачгынлара    ^    .У"    халгларын умуми дэрдинэ. BaanjjaT агырдыр. торпаг- тында    “к ^ aiBeó    бэласына чеврилмишдир.    ларымызы душ.мэн тэчаву- сэк    ■“    i52S    Анчаг    гэдим    Азэрб^чан    зундэн горумаг учун Иамы- „TP6hp„Ä9Äh-    Ä Ä-M» V"k    “в"'    3 Милли}! боро»^°°Сигаретинин,Д    ^^Нрибанлыгыны кезу    1этиндэн    асылы    олма]араг истеЬсал олунмуш    KerypMaJewiap дэ »®Р^ЫР манатлыг ми- |    Онлар мухтэлиф jon^ap вэ харичдэ 100 милJoн ник машыны (500 эдад) в^| ааситэлэрлэ иа^зылыг ^а- оигапртш ялынмасы барэ- ратмаг, бизи оир-оиримиз- дэфэ!) Азэрба)чан Рес- hapHÖocHHa сэбэб ола билэр. лари hajaia кечириэк учуй    п^сХ^млэр    дГа«нэдлэрдэкТаСфактлары    дан инчик салмаг ^тэ)'|,Р' публикасьГ Т™ Советииин 0,Р республикада    оеспубликада    ич'тимаи-си.    SmSSm    сонра    биз,    «а    лар._Бел»    Ьар^тлар.    )ол - в^«!г== äff Ä"S“ где •ssvo. esäs S^äSswi»r—» —— низам.интизам республикада Азорба}чанда Ja- Е'тибарлы мудафиэнин ол- са саДрЛИн едирди мадыгыны_ Иисс едэн эпали KyHAanHja ашагьщакы нэинки Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэн, harra jaxbiH pajoнлapдaн баш кетуруб гачыр. Душмэнлэ тэкбэтэк галмыш Хочалынын агибэ-ти кез габагындадыр ахы. Хочалы фачиэсиндэн дуз бир aj кечир. Февралын 26-на кечэн кечэ ермэни-лэр бу шаИэри jepna-JeK-сан едиб, динч сакинлэри-ни амансызчасына гырыб-лар. Эсир алынанларын вэ гэдэр президент, jaxyfl пар- олма1ачаг. ослипди    «    .    haJ1J1    .    магазаларындакы    majan    намуслу ламент сечкилэри кечирил- орду ]охдур, езбашына фэа-    6ипэр    Бу    ишлэ    кон-    kw ГэЛЭр боллуг нечэ Japa- Ьамысынын душмэнлэридир_ -    мрусинин элеШинэ олдугу-    .iHjjaT кестэрэн силаЬлы    олуна оилэр. ь;у ишл«>    0у гэдэр ооллу!    сон    вахтлар    бизи    нараПат масалалар дахил    едялмиш.    “^Тлдирди. Республика,    дзстзлзр вар. Мудафна №.    ^.дь'с ки онГрдан    м“':    "Т Ьамидовуи    тагдим ет-1 Д1. Гарабагын    даглыг .бис.    ¡¡ГS5U?^а^    тарк!    ули^т тал* едилсии. Биз    ди)и башга    бир садад да С9СИНД9    ме^кэмландирилмэси. низам-    силаЬ едилмалидир.    Нэ    инди нэдэн илак к    -    далутатл^    квстари. "    интизамын нучлэндирилмэ-    вурушанларын са]ы    били.    лы}а кимдан    коман.    ^    республинадакы плапа гаршы    иир. на елэнларин ка да а-    лэр? Бу яуи в Д    лирди .    ^    бн (Нэ_ jaTHHABH A3ap6aj4aHja jaшaJaнлapын Ьамысы harr ишимизэ ja-хындан кемэк етмэли. hep чур тэчавузлэрэ вэ тэхри-батлара гаршы ajыг-caJыг мубаризэ апармалыдыр. Азэрба]чан Республшосы Аля Советииин сэдрн J. МЭММЭДОВ. ликада ичтимаи-с^аси шэ-раит Иаггында.    си^ меИтэкирлэрэ 2. A3ap6aj4aH Республи-    фэал    мубаризэ    апа-    ралананларын касында президент    усул-    рыЛмасы учун чох    нш кер- дафиэ ишлэрини идарэси Ьаггында.    мэлидирлэр. 3. Кечид деврундэ )ени парламент сеч1%илэринэ гэ- Гарабагдан Назир му-    данлыг олмалыдыр. ^ес-    тэшкилатлардан 1л,пама меИкэм.    публикада Ьэрби сэфэрбэр-    мин тэшкилатда 1®ллама —- -'v_.«u MvnflhH. лик е’лан едилмэлидир. кетди!и учун ады чэкилмэ-лэтмэк    учун    бэ зи \    -    j щ Кэрнмо», Даими Ja-    ди) Ja пони jafla истеЬсал олун. зэлэрини    дэ    cвjлэди. Гэлэ- т.-.-^«ивп» Макбуоэн    or а пап видеокамера калэчэкдэ ша]ыш Дерлэрини Мэчбурэн муш 25 эдэд видеокамера кэлэчэкдэ ш«. _ г ^вэтэндашлар. аль1б. Бу видеокамералар ЧЭБЬЭ хэттиндэ ХУСУСИ МУХ»ИРЛ*РИМИЗ ХЭБЭР ВЕРИРЛ9Р Агдам говулан coj -    . шеит сечнилэрина .в-    яашларь1Мызын    JepöaJep    г,н,™Л^пнлми-'инн    I»-»    Тэрк Етмнш Вэтандашлар.    алыб. Бу видеокамер»™н  __________ .    дар Милли Шуранын сала.    лдилмаси, онларын    ез евлэ-    ^6arí" 1;лашГн^ара да    ла Иш Узрэ Деялэт Комят»-    «Гарабаг де)ушлариндэ фа- ме]итлэрин Феч дэ Фамысы Ьи)}этлэринин артырылмасы    Га}тарылмасы, эЬали. мага    "азыр    ^ Р    сннян с»дря: Гачгынларын ал иштирак етдиклэрина вэ мартын 24.иа кечэн не- "'л    —    ь—•    нин кечду}У }ерлэрдэ шж-    ешКт-    jepöajep едилмаси учун чох гарабага. сэрЬвА^лары- ,э М9рЭиЛи иш Kepyjiy6. Онлар респуб- на тез-тез кеттАклэрт*«» | лэр jamajaH гаракэнд н^н- гaJтapылмaJыб. Бу муддэт    Ьатгында.    нин комдиу    -    «рпиб    куллэ    сэси эрзиндэ республикада JapaH- 4 A3ap6aj4aH Республи- кимадэн кэнд тэсэрруфаты    Y' мыш нчтиман-сиjасн B93Hj-    касы дли    Совети    Милли    ишлэринэ башланмасы ]эти нечэ г^мэтлэндирмэк    щурасынын    JeHH    узвлэри-    0Лагэдар керулэн тэ олар? Оз jypд-jyвaлapындaн    нин сечилмэси raj-дасы har-    дЭН HXTHjapbiHAft алан «сэрЬэд xejpHjja* фондундан haMHH кэндлэрин сакинлэринэ —* hap аила ja 300 манат мэб. лэгиндэ пул верилмэсини тзшкил етмнш дир. Ермэни силаЬлы гуввэ- гында. cehöaT ачан В1ЭДОВ rejfl етди ки, 'д.|Н республи. бунлар }ерииэ }етирилмэсэ бу иш °лД^Дяляэ"кш^д"ар ?а]ыТдГ1ерлэшдарйлмишлар. v-чун фаснладэ депутат Ш. -“'¿.иаТалыЛа Гала}чы- кэрлари. милис. езуиу.муда. „асы А^и СоНветн Миллй    нзтич^н    чох агыр ола би- Ивд^ ^сы« бГдада    ^    Бу иш девиат Я сРави}}аси„да    }анашдыг.    О    де-|    лар    кэндлэрннда    атышма    фИа гуввэлар^сарЬэд кзнд. Шурасынын таркибиида да-    лар.    SSTST Ä    Ча-    ^арылмалыдыр.^^Га^    ди: вэ ja 43 миндэн чох лышмаг лазым дыр ки, бу, лара MyajjaH гэдэр }ардым __ Искэндэр Ьэмндовун Али кестэрилиб. Бундан элавэ дедиклэринин гачгынлар ко- Ьаггында 7. «A3ap6aj4aHbm ГэЬрэманы» адынын едилмэси Ьаггында. Мухтэлиф мэсэлэлэр Милли тэ‘сис Назирлэр Кабине, илэ гач-ajpылмыш дидэркин душмуш гачгынларын jepèajep едилмэси, онларын ез евлэринэ raj-тарылмасы учун нэ иш кв-рулур? Бундан сонракы фэaлиjjэтимнз. TaflejHMH3 нечэ олачаг? Бутун бу суал-лара A3ap6aj4aH Республикасы Али Советииин узун фасилэдэн сонра дунэн jeHH-дэн ишэ башла]ан февгэл’-адэ ceccHjacH чаваб вермэ-лидир. Эввэлчэ rejA едэк ки, Али Советин бинасы гар-шысында митинг кечирилмэ- janajH барэдэ A3ap6aj4aH      ..    _______ ____ Халг ЧэбЬэсинин тeлeвизиja A3ap6aj4aH Республикасынын лары Ьэлэ дэ Гарабаг мэ-    ‘"Ьэоб|Г^му- 92Тчи йл учун будчэси пэ- ^эн 5« вэзкфэдэ кечэн илин илэ верилэн е’ланы нэтичэсиз дахили ишлэр назири - сэлэсинэ бяпмагаоасы ба. сэт . ез 1ериндэ. «у»    -------------------- галмамышды. Me j дан бом. бош иди, анчаг бурада шэ-hap H3MHjJaTfciHbiH Ьэрэкэ-ти даЗандырылмышды. Бэ’-зи jepлэpдэ Joллap баг- лар оЛуб. влум-итим ¿охдур. jHuiH^H^ap Ьаггында т„^сыА«?уси& адам*3 кечуб! "умумиИэтлэ! ^ГГаГри ^агишГи    SSSTWST¡S\ Тэрт^р Sac Гану^н) 112-чи мунагишэ зонасыидан не- Советин rcW^pMaMrYHa^acHT3_ пенси%. „шсизли}а кеда ^хдур 0рада республика I    Г мадяэсиндэ дэряликликлэр чэнлэрин са]ы    .    чилик етмэк истз}эн бутун муавинэт дэ верилэчэк.^ Jap- ТэчИизат Комитэсинин ады "Й,. „г, хо—ш Ф....-    XS' fftSSTmSffS^. ssr¿p£ssr лэринин муЬафизэсини меЬ-кэмлэндирирлэр^ Фирудян РЭСУЛОВ. дэл^инэ ajpH4a мэсэлэ да-    верди    1ини cвjлэJиб бил. гынлар дврд-беш jepflOH в0Саит’ элагэдар тэшкилат-    _ ________ хил eднлмэJиб? Хочалы ич-    Р    J    мэгсэдимизэ    japAHM алыр. бэ зилэри дэ лар 0 ,умлэдэн гачгынлар    ^онларында 8. Мухтэлиф мэсэлэлэр. ра haKHMHjJaTHHHH башчысы дирди ки,    Д    ¿ердэн.    Бу    да наразы- КОмитэси. cahHjJa. халг тэЬ-    ggip Биринчи мэсэлэ илэ ала-    ^ыхышына бела бир суалла    ”?^а^наГ б?ндан    сонра да лыга сэбэб олур. Чох тээс-    СиЛИ> ТИКинти... назирликлэри1    китликдир.^ ---- гэдар чыхыш едэнлэр -    башлады. Она керэ ки чох    «анлардан    ^Hja_    суфлэнирэм ки, комитэнин    арась1НДа* белушдурулур. д дппбя 1чян Республикасынын пяпм Ьэлэ дэ Гарабаг мэ- Ф Д _________ i___qo «u un vmvh будчэси ha- miu Kv вази^япа кечэн илин PajoH мэркэзинэ автомат-лардан, иричаплы пулем-¿отлардан атэш ачылыб. Тэлэфат oлмaJыб. Шуша. Лачын вэ Газах Кэлбэ-нисби са- Мартын 24-нэ кечэн кечэ Газах    pajOHyHyft Гушчу А]рым    кэнди топ атэшинэ ту'тулуб. 3. СУЛТАНОВ. Шуша Дунэн Шушадакы мух-биримнз Илгар Рустэмов ах. шамчагы редакс^амыза зэнк чалыб бнлднрди км, чэбЬэдэки вэзкиэт барэсши Шуша фовгэл'адэ pajo- тэ    бармагарасы ба.    сэт^.    ез^    •    тадбнр-    лэ дэ тэсдиг олунмаЛлб.    и]ул    ^ыНДан    йшлэjиpэм.    ФуЗуЛМ - м    Гэрибэдир    ки. Гара- ^иэК0сал^эл^ДИр Атэшин М. БaбaJeв, республика- Кечэн ил тэчЬизат комитэ-1    ■    ^ рабаг узрэ мувэккили М. багда вэзи^эт мУза««Р® Па1а„дыоыЛмасыны позмаг ныя баш прокурору: Догру- С1|НЭ 10 милjoи манат пул Мэммэдов, Хочалы ичра олунанда бэ зи . депутатлар Д)I    чохдур. Бела дан да республикада ^да. ^рыЛмышды ки, гачгынлара Мартын 23-дэ саат 17-^н haкимиjjэтинин    башчысы    салону тэрк едирлэр. Хоча-    »стэ^энлэр    ^    ЬэМ    ганун зэифлэjиб. Бунун    бир    J¿¡йajыш    мэнзиллэри    тин-    18-дэк    Диваналылар кэн- 1о«    ^-д-аоН    и«-    Е. Мэммэдов, Лзэpбajчaн лы д0Ьшэтлэрини ез кезлэ- У Р фурсэт кезлэ- сэбэби Гарабагда баш верэн М0К учун езунэ мYэJJэн мад. да Шртуни ра1онунун эра-    Ш7Ш* ланмышды. Депутатларын    Республикасынын    мудафиэ    ри Илэ    кормуш В.    Мэммэ.    у    Республиканын    рэЬ-    Ьадисэлэрдирсэ, дикэр сэбэ.    ди техНики база japaдa бил-    зисиндэн    атэшэ тутулуо.    ^ коменданты сэрбэст ишлэмэси учун jax-    назири Р. Гавайев Гарабагын    дов    бу чур со1угганлылыг-    I Р Р- ке(чэ-Кунд\1з бу    би эЬалинин кузэранынын    син Лакин ола билсин ки,    Кешикчи постунун мупафи-    П011ФОВИИКИ Элэкбэр В шы шзраит варды.    даглыг Ьиссэсиндэ вэзиjJэт    дан    инчимэкдэ Ьаглыдыр.    Ьэлли узэриндэ    пислэшмэси, баЬалыт вэ ба-    дввлэт ТэчЬизат Комитэ-    зэчиси. милли ордунун эс-    --------- Нэдзнсэ эввэлчэ журна-    вэ республикада    ичтимаи-    онун фикринчэ    с^а    прооле    кемэк ет.    зар. игтисади^атына кечил-    СИНД9 Ьараданса мал алмаг I    кэри Сэлим Садыгов Japaлa- листлэри ceccиjaja бурах-    с^аси шэраит Ьаггында . э -    Хочалы гыргыны    мэ1э имканы оланларын Ьа-    мэси илэ элагэдардыр. Ла-    учун иши сур’этлэндирмэк!    ныб,    . 5э'Гзи ^Ж^рнал^лэр Эобпм3:    2ГаТс“Рздил3ЭрМУ    ЛЭРИ'    д^Бу    ГЭРьР™^а    ”"1лет    мысы сафарбар едилнб. Му-    кин буФемкима ганунларын    ,магсадкл»_Ьаисыса_ маМтуб_а |    _Р«^н    ^«Р^Г.раба^ £€?наЖ%Еа"Йа^ „иГ”РумГК: маЖ. ~    ^Та^ы'‘ М    Ф«» ортанларында дя РУЬ ^^.^ «чшклада^^йиар«. б«пл,»й. муэллифлэри дэ ез ликада    вэзиjJэт    кэркиндир.    Хочалы    ^Фа^и^баш^-    ^ дэ    чох    данышылыр.    душкуш^у japaныб. Эскэров. дан ашагыдакы мэ’лумвты алмышдыр: — Шуша этрафында уму-мэн сакитлнкдир. Ермэни- лэрин 1азылары илэ «душмэнэ^сирр Гарабаг проблемини Ьэлл рэнэ гэдэр    азНишД керулур. /ахшы олар    !Бир мэсэлэни    дэ (х\суси верэнлэр» CHjahbicbiHa душ-    етмэк учун биринчи невбздэ    ЛЭРИН мУДаФиэс э    *    -    ^    вэтэндашлыг    rejA етмэк HCTajHpoM. Wa- му-щдулэр. Экэр ермэнялэр-    нязам-йнтиэамы кучлэндир.    вабдеФ «ди? Лолун    кч“лма-    W пэр    ^    инэ    мы хочалы фачиасянин ба. мак лазымдыр. Joxca бела сы кимэ тапшырылмышды?    haJMbIMbI3    февгэл'-    ислэрини ахтарыр. К: бир шэраитдэ мУЬаРибэ ?.!ÍÍ!?H    ада вазиНэт ' режиминда онлары i рин кэшфиjjaты анчаг би_ зим ja3Abi^apbiMbi3H ejpaH. мэклэ мэшгулдурса, eaj он- апармат, кучлу душмана синэ ларын Ьалына. Журналист- галиб кэлмэк олмаз. Myha- гачгын л ары    ±эали]]эт дэ давам    ------    .    . лэрэ Jox, гэзетлэрэ сензу- рибэ Ьэлэ узун чзкэчэк.    довлэт гэрары д    Y    рилмэлидир.    Ьэр чур хош-    си Даглыг    Гарабагда    Jep- ра rojMar лазымдыр. Нэ Милли Орду Ьэлэ вурутпан олунма^ыб Ах у Д Р ни«.этли васнтэчилик тэк- лэшдирилмиш 366-чы ала-исэ, биз ез najTax^MH3Aa орду    u*r,unUM    Аик_    эз ев-ешиклэр нд Р У- .    ---- —-—    1ын HVMaiaHnanaDHJHD ринчэ japa дылма*1ыдыр Ьакимииат угрунда чэт яетлар    вндирмэли}ик.    Ганунсуз    музункулэр дэ тэгсиркар. кишмэ о гэдэр кучлэннб ки,    . “У"аФ"а "а™диэа- б“;    силаЬ }£гылмалыдыр.    Дыр. Истинтаг групу    Japa- еФти}атсыз бир Фэракэт мил-    ]ея    ХиэтмрФаснладэ    депутатлардан    дылыб Бу    кунлэрдэ    366. ^лГдн^РМваНтЫандашамуа-    ^л”даГЛ SSjl“!    алдыгымыз    мухаЬнбалар:    чы ала}ын    Курчустана не. мэк мэгсэдилэ Девлэт ТэчЬизат Комитэсинэ де!илэн мэблэгдэ пул ajpbinMajbi6. Депутатлаодан бэ’зилэри м\'закирэ олунан мэсэлэлэр-дэн кэнара чыхырдылар. ахтарыр. Кэлин 'ÒaxMaJapar Хочалы ада    ткГрда^    ^Гарабагда вэзя}етнн .а барэдэ рэсми ишлэмэлиз . Д    б    ермэнилэрдиР1    икинчи-    республикада    ичтимаи-си- — да гэбул фэалиуэт^дэ^давам^ етд» гмн Ляглыг Гаоабагда Jep- j^ch шэраит мэсэлэсинии му- закирэси ceccnjaHHH бу кун кечирилэчэк ичласын-да давам етдирилэчэкдир. дырылмасы Ьаггында разы-лашмаиы позурлар. Дунэн саат 11-дэ чэбЬэ хэттиндэ-ки постларымыздан бири Эрминэван кэнди4, тэрэфдэн автоматлардан вэ ири чап-лы яулем1отлардан атэшэ  тутулмутндур- Лазыми ча- тигамэтиндэ *снлаЬлы ермэни вУаб тэдбирлэри керулмуш-дэстэлэринин чэмлэшмэси ДУ^. давам едир. Чэбра|ыл в    • Атэш сэси ешидилмэсэ дэ Ьадрутун Сур кэнди ис- па!тахтымызда орду де1ил. Назирин фик- ез ев-ешиклэриндэн ир гу- лифЛЭрИНИ гэбУл етмэк ла- Jwh HyMaj9^^9pHAHp. Нэ-баш верен Фаднсэлэр бара, ринчэ. милли низами орду ру чанла ч ^    а“х^изд^НнИиз3^замы    ^ирла^^эГт! латлао тэрэфиндэи иерулуб. д^™«зд^мм.^эам    %    /    дэ    тэгсиркар_ дэ Москва вэ харичи елкэ мухбирлэриндэн хэбэр тут-мага jaMaH е!рэшмишик. Биз ичэри дахил оланда ceccHjaHbiH кундэл^и артыг тэсдиг олунмушду (икинчи Гудрэт ПИРИДЕВ, Гэзэяфэр ГЭРИБОВ, «Халг гэзетш*шя бирлэри. мух. Елэ Ьэмии кун Хочалы аеропортуна ики Ьэрбн Jyk TaJjapacH енмишдир. TaJJa-рэлэрин KaTHpaHjH Jyk ба. рэдэ мэ’лумат ¿охдур. "]возунчу кундур ки, Дуная эн сакит кунлардэн .Маиу,|а;Х)в Кар}ери» де)и-бири олуб. Бутун £ои J.3 лан Jepa чохлу Нэрбн техни. Зэикнлап тарла ишлэринэ бaшлaJыб. Узумлуклэр бечэрилир. мал-гара отлаглара чыхарылыб. АЗЗРБАЛЧАНЫН БЕЛНЭЛХАЛГ ЭЛАГЭЛЭРИ Республиканын Харичи Мисир. Данимарка. Канада, вэ бирке рэсми мэ'луматын ¡sSäS?«& ,вЙГ5«Гкиа“й: ST« S&Í4S!»йье гдедеагаг Бакы]а замаиы кати Аз»пба1чанын истигла* к не тан, Румыни)а, Волга рыс* эвволлэриндэ л^етини «¿ы^шдыр 21 тан. Австралии Куб«, Фин- квадакы сафимшии дввлэтла,    о    чумлэдан    Газа-    лаиди}а,' Индонезии, Лаос,    *емэиилэн хыстан, TypKHja, Исвечрэ, Кипр, Лунаныстан, Бурунди, имзаланачагдыр. КХДР,    YKpajHa.    Мексика,    Португали]а, Исраил. Ефио-    janoHHja    вэ Сури)а илэ пи Ja, Монголустан, Иордани-    ДИШ10матик    мунасибэтлэр Jaja, JeHH Зеланд^а, Лнв8Я,    пылмягы    vuvh тэдбиюлэп Мали. Maлaiвиja> Буркина-    радылмасы    учун тэдоирлэр Фасо, Еквадор, Бенин, Лат- керулур. BHja, EcTOHHja бунларын ара- Республиканын ХаР"чн сындадыр.    Ишлэр Назирл^индэ хэбэр Чин Халг Республикасы нын Москвадакы сэфирли]и   _нин ну^эндалэри илэ апа Дипломатии мунасибэтлэр рылмыш даныпшглар нэти _Qtí1ia -    - ь*ггыниа мvoa- {япатмаг тэкли<Ьи илэ Азэр- чэсиндэ Азэрба)чанла Чин эмэкдашлыг Ьаггында \р ба!чана мушчиэт етмнш 37 арасында дипломатии мунаси- чиэтлэр .вэ тэклифлэр <жр девлэтэ мувафиг ноталар вэ ¿даляр ¿арадылмасы Ьагг^- ^рвэ    ^?Л8ТЛэрв мэктублар квндэрилмяшдир. да рвзылашма элдэ едилмиш кендэрилмишдир. Испанца, АФР, AßCTpHja, Франса, Белчика. CayAHjJa Эрэбнстаны, J9M9H. Полша, Бангладеш, Нин дистан, Бе-JYK Британии, Иран, Гвине-Ja, Лив^а, Америка Биолэш-миш Штат лары илэ там Ъэчм-дэ дипломатик элагэлэр Ja-радыдмышдыр верилди]и кими, Азэрба)ча- *» нын милли мэнафелэрн эсас тутулараг, дипломатик муна-сибэтлэр ¿арадылмасы вэ* Дв ТУШ) ГАРАБАГ МЭСвЛЭСИНИ ГАЛДЫРМАГ ФИНРИНДвДИР ияй; етда ssrsssrssirs , TypKHja lap™“ ■*«* мишдир ки. гаи текулмэси- зиденти Ч. Буш Гвраваг ап- ]олла арад ___      п    г^ттгнннн ара дан галдырыл- хпдилмиш «теле- * там ин V4BV олан тесир кестэрсин. л. четин фон дншшш*ти|асы»на бвш-мэсэлэни АТЭМ ин Y Y    JepesaHH вэ Бакыны атэшин ламышдЫр. Ar евяя бешчы- елкэлэрин харичи ишлэр na       —    л^ш..>и äv гаЧлапшин тшЬао- SSSiS учуп са^зр“ ни да}андырмаг мэгсэдилэ о, сэяэсшшн ара дан галдырыл-галдырыла^ы учун « ^лэри    «ч к    тэр0*лэрэ    масыиа }ввэлдилмиш «теле- fSgSSJS.v SSS Ta’cHD квстэрсии. ьПАетни фон дипломати)асы»иа^ б«пг CHjdcaT    oA.ua Аияч васитэлэрлэ Ьэлли ¿ол- рынын керушу маотын z.1* дэ ддрц^ы ахтармаг мэгсэдилэ Ьелсинкидэ ачылмышдыр. бирбаша данышыглара баш-TypKHja харичи ишлэр яа- ламага чагырмышдыр. зири Ьикмэт Четии Гарабагда атэшин узун    - Финланд^анын харичи иш ¿андырылмасына наил алмаг    „й_т.н    пяайо    ‘ мэгсэдилэ шэнбэ вэ базар Дор наз^ Пв^о да^ндырылмасыны тэ'мин ет- сынын бу сэ^лэряннн тэфэр- руаты Ьаггында мэ лумвт ве- рнлмир.    ___ А. ЧШ » г 1111.1 : РИТА - СвТА-шш «Т*- й^лэД АБшТвлет ийтйбй ней билдирмищднр ки. АТЭМ-чй2^Ве1кео Азэрба1чанын ни иштиракчысы олан двв-башнатари ^Ьэсэн^энов во Ермэиистан президенте Левон Тер-Петрос)аи илэ те- ич^ь^ гарао^а да»р лефои данышыгларьшы да- су^ конффашдам меч^ вам етднрмишдир. «ЧумЬу- aaxajH jep мэсалэси илкин pHjjar» гээети хэбэр ве^жр:    ¡^¿дада разылатдырылчьип- дыр. Конфраас Беларусуя naj тахты Минсндэ ^Йаоир демшцднр ки. гвр-шыдакы конфрансда Гарв-багыя HYMaJaHflaMHjHHHH нечв олачагы. Ьабелэ бу бе]нэл-хвлг мэчлясин садом бародэ мэсэлэлэр Ьэлэлтс Ьэлл едмл мэмкшднр. Губадлы Бир сугкадан чохдур ки, атэш сэси ешидилмир. Ра-JOH ичра    haKHMHjJaTHHHH башчысы ,h. Эсэдов дунэн ка топлашмагда давам едир. Ахшамчагы алдыгымыз. мэ’лумата керэ Га}балы кэнди    КэркичаЬан    тэрэфдэн .«Кристал» вэ «Алазвн» тип-ли ракетлэрлэ атэшэ ту-тулмушдур. Тэлэфат ¿охдур. Шушанын Ьэрбн коменданты билдирмишдир кя, шэЬэрии мудафиэчилэри га. сэоЬэд кэндлэри — Курчу- лэбэ эЬвал-руЬи,^эсиндэдир-лу Гунданлы, TejMyp-Myc- лэр. вэ Ьеч бир душмэн фнт-канлы. Чылфыр кэндлэри- нэкарлыгы ояларын эзмини не, Огуз гэсэбэсииэ кетмиш, сындыра билмэз. ГАРАБАГ МУДАФИаЧИЛдРИНИН МАННЫШ Фашязмлэ муЬарибз нллэ-риядэ кеээл вэтэмпэрвэрлик эсэрлэрм. о чумлэдан мэшЬур «Шэфгэт 0ачысы> маЬнысы-яы ¿аратмыш 6eJyK Yaejnp ЬачыбеКяун эн'эиэлэриниин-кишаф етдирерок. AaapoaJ-чаи бэстэкарлары Гарабаг мудафиэчилэри нин эскэрм Ьуиэрлэринэ мусиги Ьэср едирлэр. Чаваишир Гули]ев 6eJYK ¿арадычылыг мувэФ-фаси1}эти газанмышдыр. ;0. «Эскэр каршыв маЬнысыиы 1азмышдыр. Бу маЬнынын |дранмасы-нын мараглы тарнхчэси вар ды р. Чаваишир Г>ли)ев бу ¿ахьшларда республиканын « raj нар* нвгталэркндэ ол-муш, Лачында вэ Шушада азунумудафйэ дэстэлэрн-нин дв]ушчулэри вэ комаи-дирлэри илэ сеЬбэт етмиш-дир. Лачын paJoHyHAa даст» командарм Эпли]ат Сулейманов она Азэрба|чан Aejyui* чулэринэ Ьэср едилмиш ше-рини кестэрмишдир. Ше р мусигичянин YpajHHO ]атмыш вэ онун эсасында тезликлв эскэр маршынын руЬлаиды-рычы мелоди)асы ¿азылмыш-дыр. ;
RealCheck