Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 24, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 24, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ -+'■ 14 март im-ч* ия.-^ ни» Денуш мэкамы I «КН эсрэ JaZUK МУДД8ТД9 ДвВЛЭТ муста* гилли>ти итирмят, танк етмак, дипломатий апармаг вардншларнни тамамяла ¿адыртамыш халгымыз мил ли варлыгыиы даЬа ток лирик взунув]маларда ropyjy6 сахламьиидыр. Балка да буиа пера а зад. лыг ва мустэгиллик угрунда мубариза]а ше'р ва шаирана тафаккурла башламы-шыг. МеДдан е попе Jacú сапардан ахшама. дэк cycMaJan ше’рлэрдэ, лакокик шуар* ларла, ганадлы чыхышларла ифадэ олу. нурду. 1990,-чы илии Занварында reJpaT-ли огулларымыз амансыз душмакин габа-гына «няфротимизлэ танклары эридарик» кими шаирана тафаккурла a;mjaab№ чых-4 дылар. «Гарабагдан Ьэрбчилэр чыхсыи, езумуз бачарарыг» тэлэбиндэн соира дч силаЬлы ермэни гулдурлары ила Зенэ шайр кими — ушагларын, гадынларын, гочаларын, эли-Залын aha линии rejpér ва нифрети ила му-бариза апардыг. Бу садэлевп гызрынлыг меЗданда даЗанэкла, Занварда гургушун-ла, КэркичаЬан, Мешэли, Чэмилли, Га-радаглы... МалыбаЗлида кутлави ваза ила мукафатландырылды. Бутуи бунлар ниф-ргтимизи тукэндириб, геЗретимизи Jyxyja верди. Инди шаирана бир мубррнз санки Хоралы даНшатини анлаЗыб гэзмэ чакмэн. да ачиздир. Лурдун шэнриндэч, рушват-хорундан. оррусуидан, бошборазындан онун эскэрина чеврилмэкдэ чох кечикмишик. Хочалынын баискары на ермэнидир, на да онун архаеында да]анан нмпериза зопасы. Хочалы бизнм бутун сэЬвлэримизин, ку. наЬларымызын, . ла’кэталаЗнг хасиЗЗатла. римизин баНраси олду. Аталар де]иб: зи-Занын Зарысьтдан гаЗытмаг да хеЗирдир. Биэсэ гаЗыда билмэдик. ЗнЗанын о башы. надэк кэлиб чыхмышыг. Гарабагын даг-лыг hHccacHHH демэк олар ки, итирмишик. Инди аран Гарабаг, Ермэнистанла сэрЬэд-лэримиз, бутун АзэрбаЗчан торпагы тэЬ. лукэдэдир. Гырх аршынлыг гу1унун дибин-дэн чыхмара Ьунэримиз чатачагмы? Азэрба)чанлыларла мубаризадэ Ьэмишэ мэр луб олмуш ермэнилэрин свзу бу олуб: «Мусэлманын сон арлы каш эввэлдэн ман. да олаЗды». Тарих сынагындан чыхмыш бу сезлэр халгымызын арын-архаЗынлырыны. астакэллиЗини, нahajan Ьа]гырыб душ. мэни аЗагынын алтына салмаг хнслэтини ифадэ едир. Душмэни caja салмамаг, ловгалыг, Ьэрислик, дндишмэ ва Ьачвлашмэ биза ба. Ьа баша кэлдн. Мубаризанин Ьэлледичн мэгамында езумузу башсыз гоЗмушуг. Ьа-кимиЗЗэт беЬраныны дэриилашдирмэклэ халгы умцдсиэлиЗа салмышыг. Азадлыгы-ны ва мустагяллиЗини горумага hap чур имканы олая гаднр бир халгы аЗлардан барк удуздурараг ваЬимэ ва чашгынлыгын чаЗнагында rojMymyr. Бу, взумузэ xaJaHar деЗилми? Халг бу кун агыллы вэ денмэз рэЬбэрлэрини кезлаЗИЕ^-Адамлар hJhb учУ боЗда бир ишыг ахтарырлар ки, умидлэри. ни алышдырсынлар. Бу кун халгы ajará галдырыб ез кучуну она квстэрмак ла-зымдыр. Гаршыдурманы квруклэЗвн монодушун-чэЗа, взуну Ьаглы билмэЗэ гати сон гоЗул-малы, hap ики тэрэфин ан агыллы. тэд-бнрли, тэчрубэли нумаЗэндэлэри миллэ-тнн мубаризэсинв рэЬб&рлик етмэлидир-лэр. Гэлэбэ учун чохлу вэсаит лазымдыр. Хвлгьш вар-joxy мр груд адамын алинда чамлашиб. Го] онлар Ьеч надан горхуб ча-кинмасинлвр, АзэрбаЗчанын Ьалал газан-чыны кизлинлардэн чыхардыб влду-галды кунумуздэ орта Ja гоЗсунлар. ГоЗ Ьэрбдэн башы чыхаилар, сенкврдэ Затмага дезуму чатанлар, бир гашыг гавындан горхмаЗан. лар Загылара кучумузу кестарсинлар. Бун дан соира душманлэ да, онуя Ьавадары ила да данышмаг асан олар. Мэ’лумдур ки. муЬарибэни агыллы си. Засэтсиз, муттэфигсиз удмаг чэтиндир. Дипломатии корпусумуз Зеиидэн тэшкил олун-малы, душманин ЬиЗлэлэри агылла инчэ. лэнмэли, harr ишимизэ арха-даЗаг тапыл. малыдыр. Матбуат-ииформасиЗа чэбЬэси да алиЗалынлыга сон гоЗмалы, душ мании Заланларыны ифша етмали, алчаг Ьэ-рэкэтлэрини бутун дуиЗаЗа чатдырмалы-дыр. Аз-чох урурларымыз » дилэ кэтирил. мэдиЗинэ керэ халгда бела бир тасаввур Зараныб ки, душман ахырымыза чыхачаг. Она кера да тезликла асл муЬарибэ тэб-лигаты формалашдырылмалыдыр. Арха 4a6ha да муЬарибэ деврунун тэ-лэблэрина yJryH гурулмалыдыр. Позул-муш тэсэрруфат ишлэри эн гыса муд-датда саЬмана салынмалы. hap6H сэна]е Зарадылмалы, чэбЬэнин мадди еЬти]ач-лары биринчи невбэда едэнилмэлидир. Ич. тимаи эхлагы позан, мэ'нэвиЗЗата зэрбэ вуран Ьэрч-мэрчлиЗа, гэнимэтчилиЗэ, меЬ-такирлиЗэ, еЬтиЗатларын дагыдылмасына сон гоЗулмалыдыр. Халгын шикаЗэт ва тэк-лифлэри кениш шэкилда еЗрэнилмэли, тэ’-чили тэдбирлар керулмалидир. Эн гыса муддатдэ адамлар меЬкэм интизамын, hap бир саЬэдэ тэлэбкарлыгын, мутэшэккил. ли]ин шаЬиди олмалыдырлар. Он чэбЬэдэ деЗушэнлэрин, заралы вэ Ьэлак оланларын аилэлэринин еЬтиЗачларына девлат сэ. виЗЗасиндэ гаЗгы кестэрилмэлидир. Xej-ри33ачи«эрин Зардымы эн вачиб унванла-ра Зенэлдилмэлидир. Азадлыг, мустэгиллик барэдэ мучэррэд тэсэввурлэр бэ’зэн торпагларымызын бу-тевлуЗуну гору маг учуй лазым олан реал, чэтин аддымлары сечиб аЗырмага мане олур. Бу инадла да бэ’зэн cnJacaT меЗда. нында езумузу тэклэмэкдэн чэкинмирик. Кечмиш ИТтифага нифрэтимиЬин к\Цун. дандир ки, ики мустэгил девлат кими РусиЗа ила фэал данышыглер апармага, ермэни. лари MyaJJaH саНэлэрдэ неЗтраллашдыр-мага, Туркустан республикаларынын би-зимла Ьэмрэ'ЗлиЗини Заратмага чэЬд кес. тэрмирик. Ma'лум деЗил ки. Бирлэшмиш Миллэтлэр Ташкилатынын трибунасы учун haHCbi санэдлэр Ьазырланыр. Динар дост елкэлэрин Ьансы кемэЗи ола билэр. Харнчи маршрутлар миллэтин мэнафеЗинэ деЗил, Ьэлэ да истеЬлакчы ниЗЗэтларэ, ком. Mepciija магазаларына хидмэт кестэрир. Эн Захын кунлэрдэ тилсимии сындырыл. масы — душмана сарсыдычы зэрбэ вурул-масы haea-cy кими карэклидир. Халгын угурлу мубариза Золуна чыхардылмасы о«ун шаирана тэсаввурлэри бир кэнара тулла. Зыб силаЬлы аскера чеврилмасини тэлэб едир. Нифрат о заман танкы эридир ки, халг алиЗалын олмасын. Иткилэримизин сон haouH гэлэбэмизин башлангычы олмалы. дыр. Душманин hajacbi3 ловгалыгына му-гэддэс торпагларымызы гаЗтармагла чаваб вермэлиЗнк. ТаЬир АДДЫНОГЛУ. XEJKPXAhJIAPJIA Y369Y3 Хабар верндднЗн кими, Бакыда республика Со. сиал -Тэ’минат Назир ли Зинин тэшэббусу ила Ал. маниЗаиын «МаЗра» фир. масынын истеЬсалы олан кресло-арабаларын вэ дн-кэр барпа васнтэлэрн-нин сэркисн кечирил. мишдир. Назнрлик бутун шм кайлы    муэссисэлари хеЗриЗЗэчилик магсэди ила ¿амин мэЬсуллары алмага чагырмышдыр. — Ела бу кунлэрдэ Ко-ранбо] раЗонундан гаЗыт. мышам, — деЗэ 1 немрали шэрэбчылыг заводунун директору, халг депутаты Назим ИбраЬимов сеЬбэтэ башлаЗыр: — ЧабЬэдэ огул-ларЫмыз намард гоншу. лардан торпагымызы гору-Зурлар. Ганлы муЬарибэдэ Заралананларымыз. иткилэ-оимиз аз олмур. Элил ара-баларынын сатышындан хабар тутан кими гэрара кал. дик ки, Гарабаг торпагын-да, сэрЬэдлэримиздэ Зара. ланмыш, шикает олмуш ев-ладларымыза 1 милЗон манат дэЗэриндэ 40 кресло, араба алыб багышлаЗаг. СеЬбэти кооператив вэ дикэр формалы азад са1шб-карлыг ишчилэри Ьэмкарлар иттифагы СэбаЗел раЗон ше'бэсинин садри Тагы Тагы-Зев давам етдирир: — Виз республика неЗро-чэрраЬиЗЗэ мэркэзинин спон-соруЗуг. Торпагымызы гору-Заркэн Зараланмыщ огул. ларымыза даим мадди Зар-дым кестэририк. Мэркэзин фондуна 30 мин манат, элил арабаларынын алын-масы учун Сосиал-Тэ’минат НазирлиЗинэ 1 милЗон мднат пул кечурмушук. Алынмыш кресло-араба ларын 9-у республика неЗ-рочэрраЬиЗЗа мэркэзиндэ муаличэ олунанлара тагдим едилмишдир. <МаЗра» фир-масынын директору Керд БЗене да Заралылара баш чэкмишдир. О, палаталары кэзмиш, хэстэларла сеЬбэт етмищдир. Ьэкимлэр алма-ниЗалы гонага билдирмиш. лэр ки, Заралыларын чоху агыр диагнозла — онурга беЗин зэдэлэнмэси ила За-тырлар. Ьорадизли Рафаил АгаЗев вертолЗот бомбард, манында Зараланмышдыр. Ону икинчи чэрраЬиЗЗэ эмэ-лиЗ]дты кезлэЗир. К. БЗене тэаччубуну кезлэтмэдэн <де. ди: — Ман сиЗасэтчи деЗилэм. Амма кврдуклэримиз бизи дэЬшэтэ кэтирди. Бу, асл ганлы гыргындыр. Инаны-рам ки, чох кечмэз сулЬсе вар торпагыныза эмин^ман-лыг кэлэр. Биз да ез кемэ. Зимизи эсиркэмэЗэчэЗик. Соира мэркэзин рэЬбэри Руф'эт Ьэсэнов гонага бил. дирди ки. бэрпа шв’бэси 1985-чи илдэн фэалиЗЗэт кестэрир. Биз нэинки эмэ-лиЗЗат апарыр, Ьэмчинин ор. ганизми там бэрпа едирик. Ьэмнн кун сэркинин бар-ланышы олмушдур. Бакы нефтаЗырма заводунун рэЬ. бэрлиЗи ела орадача алды-гы кресло-арабалары элил. лэрэ вермишдир. — Эввэллэр истифадэ ет-диЗим араба мэнэ чох эзиЗ-Зэт верирди, — деЗа J. Рэ Ъимовла сеЬбэт едирик. — Сон ики ил иди ки, Иеч евдэн чыха билмирдим. Ин. ди бу мэЬрумиЗЗатдан гур-тардым. Арабалар олдугча раИатдыр. ВаЬид ЭЗИЗОВ, «Халг гэзети»ннн мухбирн. ГИЗМ9ТЛЭР АШАГЫ САЛЫНМЫШДЫР БИР ФОРМАНА ДАИР ИКИ UlOPh Мэ’лум олду«7 ИОЮ, огам шмба lyiy АзарбаЗчая Ресдублякасы презядеятяняя салжМяЗЗатянн bajara кечн-рая АзарбяЗчая РесяуБдяяасы Аля Сооетяиян садря 5. Маммадовуя фэрмаяы дарч едялмяшдяр. Ьамян фар- маяа ас асан черэк, суд ва суд мэЬсуллары, жара Jarw эла-ва да] ар аеряясвжа чалб еджлмэкдэн азад едялжр ва тяча-рат кузаштя (алавэся) ашагы салыяыр. Азарявформуя мухбкрларяянн хаЬяшв ял» фармвяы шэрЬ едярлар: Ресяубляхаяыя малиЗЗэ на-зярн Б. rAPAJEB: — Фэрманын маЛиЗЗэтн aha-ли учун илкнн тэлэбат Mah-сулларынын гнЗматинн ашагы салмагдыр. Билирсиниз ни, базар мунаенбэтларинэ хечклмэси, малларын гиЗмэт-лэринин сэрбэстлэшдирилмэ-сн ила веркиларин бутун невлэри — истэр будчэ. ис. тарса да тичарэт веркилэрн артмышдыр вэ бу. тамамилэ тэбнидир. Нэти(чэдэ гиЗмэт-лар, нстеЬсалчыдан истеЬлак-чыЗадак Зол кечэрок, хе]ли артмышдыр, ЭЬали буну ху-сусилэ эрзаг мэЬсулларынын гиЗмэтлэриндэ Ъисс едир. Ja-гин ^адыныздадыр, гиЗ мат Ларин сэрбэстлэшдирилдиЗи ил к кунлэрдэ адамлар хама-нын, Захуд гатыгын вэ кефи-рин гяЗмэтиг.дан нечо hejpa-тэ к ал ми шд ил эр. О да Зады-мьгздадыр ки. магазалар тез хараб олан haMHH мэЬсуллары, сатылмадыРына керд, лбир нечэ кундэн соира чых-даш eTMaJa мэчбур олмуш-дулар. Ьаггында сеЬба^ кедэн фар ман MahcywiyH узаринэ чохпиллэли верки гоЗулма-сыны Зункуллэшдирмэли. бэ’-зи Ьалларда иса тамамилэ лэгв етмэлидир. Hepaja. суд ва суд мэЬсулларына, кара Загына гоЗулан элавэ даЗэр веркиси (хатырладым ки. бу. истеЬсалчынын rojAyry сон гиЗмэтин 28 фаизини тэшкил едирди) тамамилэ ке-турулмушдур. Тичарэт ку-зэштинэ (элавэеннэ) кэлднк-дэ иса. о. 25 фаиздэн 10 фаизэ, черакдэ иеэ 7 фаизэ ендирилмишдир. 0зу да бу Ьалда 46pajHH бишнрилмэси просеси ила баглы харчлэр-дэн да элавэ даЗэр веркиси тамамилэ кетурулмушдур. Белэликлэ. новундеи асылы олараг, черэЗин гиЗмати 10-20 фанз, судун rujMaTH 30 фаизэдэк, республикада не-теЬсал едилэн вэ мугавилэ гиЗмэтлэри илэ сатылан Кара JarbiHbiH гиЗмати 30-40 фанз ашагы салыначагдыр. Эн садэ Ьесабламалара кора. rajмэтларии-ашагы салын-масы Ьесабына hap бир аилэ Ьэмнн мэЬсулларын алынма-сына аЗда аилэ будчэсинин тэгрибан 15-20 фаизи гэдэр гэнаэт едэчэкдир. Бэри баш-дан деЗим ки, JeHH гиЗмэтлэ-рин эмэлэ калмэси нэтичэ- синдэ Ьэмнн мэЬсулларын истеЬсалчылары зэрор чэк-мэЗэчэклэр. Фэрман илк невбэдэ оудчэЗэ вэ муэЗЗэн дэрэчэдэ тичаретин мэяафе-Зинэ тохунур. —ГяЗмэтлэрян ашагы душ-мэсн нэлиэеюдэ ятнряЛэя кэляр Ьаясы мэнбэларяв Ье-сабыяа едэнилэчэкджр? —Эввэлэн, бу. илк невбэдэ республикадан кэнара апарылан малларын узаринэ гоЗулан веркилэри артырмаг Ьесабына компенсасиЗа еди-лэчакдир. Икинчиси. зиЗнэт шеЗлэринэ гоЗулан аксиз вер-килэрииин муэЗЗэн гэдэр ар-тырылмасы бу хэрчлэрнн Зе-рини долдурмага кемэк еда* чэкдир. Акт>*аллыгыны нти-рэн бэ’зи верки кузэштлэри-нин лэгви дэ перспективли мэнбэ ола бнлэр. Гэти шэкилда бир ше]и деЗэ билэрэм:    веркиларин. эслиндэ иеэ илкнн тэлэбат маллары мэЬсуллары гиЗмэт-лэринии азалдылмасы эЬа-линин сосиал мудафиэси программна тэ’сир кестэрмэ-Зэчэкдир. Энсина, Ьэмин про-грамын ИаЗата кечирилмэси-учун аЗрылан вэсаит даим артачагдыр. Республика тичарэт назнр-лиЗн маляЗЗэ ше’бэеннин рз-вся Э. ЗЕзНАЛОВ: —Фэрманын мэзмуну оса-сан изап едилдиЗннэ кера, мэн республика девлат иг-тисадиЗЗат вэ плаилашдырма комитэсинин баш гнЗмэтлэр идарэсиндэ тэсдиг еднлмиш пэракэндэ гиЗмэтлэрин Ьед-динин Зени сиЗаЬысындан бэ’зи нумунэлэр кестэрмэк-лэ кифаЗатлэнэчэЗэм. Белэликлэ, элавэ дэЗэр веркиси олмадан вэ тичарэт кузэштлэринин (элавэлэ-ринин) ашагы салынмасы нэзэрэ альшмагла, черэЗин вэ черэк мэ’мулатынын мух-тэлнф невлэринии гиЗмэти ашагыдакы шэкилда дэЗиш-мишднр (эн кеннш ЗаЗылмыш невлэри кестэрэчэЗэм): гиЗмэти 1 манат олуб чэки ила сатылан АзэрбаЗчан черэЗн-нин гиЗмати 80 гэпик, эдэд-лэ сатылан Ьэмин черэк. 1,5 манат эвэзинэ 1.3 манат, 2.1 манатлыг Кэнчэ черэЗи 1.9 манат, 3,3 мантлЫс э’ла нев АзэрбаЗчан черэЗи 3.1 манат, 2.7 манатлыг бут да черэЗи 2,5 манат, гэлибдэ бишири-лэн 2,4 манатлыг ар черэк 2.2 манат олмушдур. Индэн бела 80 га пи клик нев днлимлк батон 7Q reteja, 1,5 манатлыг паЗтахт батону 90 гэпиЗа. 70 гэпяклик таяв* бэ батону 60 гэпиЗа сатыла* чагдыр. Литрлик шушэлара долду-рулмуш Заглылыгы в фана олан пастеризе еднлмиш су-дун гиЗмати 2,55 манат аве-знлэ 2.0 манат, Зарым лит> лик шушэлерда иса 1,3 № нат овезинэ 1.0 манат ола-чагдыр. Кагыз вэ Ja поли-етилен пакетлэрда Ьэмнн судун I лцтринин гиЗмати 2.7 манат евэзина 2.1 манат олмуш, Зарым литриннн гиЗмати иса 2 дэфа ашары душмуш-дур. Ларлылыгы ашагы олая С витаминли судун бнр лит-ринин гиЗмати 1,75 манат-дан 1.4 маната енмншдир. Лаглылыгы 3,2 фанз олан пэЬриз кефириин Зарым лят-ринин гиЗмати 90 гэпнкдан 70 ranHja, Заглылыгы 2.5 фанз олан кефирин гиЗмати иса 75 гэпик дан 80 ramije душмушдур. Лагсыз кэемн-jhh 1 килограмынын rajM»-ти 4,5 манат эвэзина 3,5 манат, пергамента вэ Ja фол-raja букулмуш 250 грам кес-mhJhh ги]мати иса 1.2 манат эвэзинэ 95 гэпик олмушдур. Бутунлукдэ иеэ бу cHja-Ьыда 70-дэн чох ад вар. ШубЬэсиз, бело гэти шэ-килдэ Залныз девлэтин тен-зимладиЗи гиЗмэтлэри нестар-мок олар. Кэрэ Jarbma, пен-днрэ. хомаЗа вэ дикэр суд мэпсулларына кэлднкдэ нее —мэ’лум ал дугу кими, бунлар сэрбэст гиЗмэтлэрло са. тылыр—бурада Зогнн кн, ху-суси изаИата ehTHja4 вар. Мэсэло бурасьшдадыр ки, бу За^ь1нларадэк Бакынын вэ республиканын башга се-Haje мэркэзлэринин - эЬали-синэ индйки вахт ^уи ку-лунч квруяэи гиЗмэтлэ—кн-лог рамы 32-33 маната саты-* лан Jar етон илин галыгындан кечмишдир. Бу кун Ja-гын реял базар гиЗмэти олдугча ahoMHj-JaT.iF дарэчадэ тэрэддуд едагр вэ 120 манатдан 180 мана-тадекддр. Хама ээ пендимга гиЗмэтлэри дэ белэдир. Буна керэ дэ Ьэмин мэЬсулларын ги]мэтлэрннин нечэ ола-чагыны гэти шэкилдэ демэн мумкун деЗиддир. Лалныз ону деЗэ билэрэм:    алычы- лар инди Ьэмнн мэЬсул. лар учун элавэ Adjap веркиси едэмэЗэчэклэр, бу иеэ, мэ’лум олдугу кими, нстеЬ-салчынын гоЗдугу гиЗмэтин 28 фаизи г^дэрдир. Тичарэт кузэштлэри (элавэлери) учун дэ эввэлки 25 фаиз эвэзинэ 10 фаиз едэЗэчэк.тэр. (Азэринформун мухбяр- лэри).чэбьэ хэпиндэ (Эввэли 2-чя сэЬифэдэ)ЧэФра|ыл Мартын 21—22-дэ вэ ду-нэн ахшамадэк раЗонун эра-зисиндэ атэш саслэри еши-дилмэмищдир. Чамаат (Заз тарла ишлэрини давам ет-дирмэЗэ имкан тапмышдыр. Лакни СулеЗманлы, Дошу* лу, Гышлаг кэндлэри узэ-риндэн тэЬлукэ Ьэлелик со-вушмамышдыр. Лахьшлыгда ермэни силаЬлы бирлэшмэ-лэри топлашеа да ,бу кэнд-лэрин сакинлэри тэмкини итирмирлэр.Зэнкилан Отэи шэнбэ ахшам саат 21-дэн 22-дэк Вежнэли кэн-дн Емэнястаиын Мегри рану эразисиндэн топла вэ «Алазан» типли ракетлэрлэ атэшэ тутулмушдур. Буна бахмаЗараг, Ермэнистанла ЬэмсэрЬэд Вежнэли, Аркэнд, Бартаз вэ дикер кэндлэркн сакинлэри арасында чашгыи-лыг мушаЬидэ олунмур. Ермэяистанын Гафан ве Мегри раЗонларынын Азэр-ба]чана бнтишнк эразнлэрин-дэ душманин чанлы гуввэси ве техникасы чэмлошдирн-лир.Губадад Сон уч кун эрзиндв раЗон-да нисои сакитлик Ьекм су-рур. РаЗон ичра ЬакнмиЗЗетн башчысынын муавини И. Эли]ев, раЗонун прокурору И. Аббасов ве РДИШ-ин ре-иси Н. ЬусеЗнов Ермэниста-и ын Гафан ве Коруе раЗонларынын рэЬбэрлэри ял» керушмушлэр. Гафанын ЗеЗве кэидиндэ апарылан да-нышыгларда атешин даЗан-дырылмасы вэ бирибирян» Ьу-чум етмомэк барэсиндэ мэ-сэлэлэр музакирэ олунмуш- дур. Ермэни тэрэфин бу дэфэ да вэ’дэ хилаф чыхма]ачагы шубЬэ догурур. Чунки Гафанын Гызылдаш ае Корусун Хинзнрэк кэндлэри эрезясян-дэ чанлы гуввэнив в» зи-реЬли техннканын Зерлэшди- рялывсия,<5ТросШ: Коранбо] Отэи шэнбэ сэЬер саат 6-дан Шэфег кэнди Гара-чинар вэ 1еникэнд тэрэф- дэн иричаплы пулем]от-лардан атэшэ тутулмушдур. Ики саатлыг деЗущдэн соира душмэн хеЗлн итки верэрэк керн чэкилмишдир. Ертеси кун Ьэмин кэнд уч саат эрзиндэ атэшэ тутулмушдур. Чидди мугавимэтэ раст кэлэн душмэн кери чэкилмишдир. . Мешэлэрэ сыгынмыш За-раглылар етэн базар куну Тодан кэндини топ атэшинэ тутмушлар. Онлара лаЗигли чаваб верилмишдир. Бу мэ’луматы верен республика Милли ТэЬлукэсиз-лик НазярлиЗи КоранбоЗ белмесинин рэиси ЬусеЗнага Эли]ев биддирмишдир ки, дунэн кунорта]адэк эразидэ нисби сакитлик олмушдур. Ьаилет ГАСЫМОВ.Газах Атэшин д&Зандырылмасы Ьаггында разылыг элдэ едил-сэ дэ ермэни тэрэфи буна эмэл етмвк истэмир. Мартын 21-дэ бутун кун врзин-дэ Ашагы Эскипара, Мэ-зэм, Гушчу АЗрым кэндлэри топлардан вэ зиреЬли ма-шынлардан арамсыз атэшэ тутулмушдур. 30-дан чох ев дагыдылмыщдыр. Ьэмин кэндлэрэ кедэн Золла-ры кечэ-кувдуз атэш. алтын-да сахлаЗан ермэни гулдур. лары 2 машыны мэЬв ет-мишлэр. 0 л эн л эр вэ Зара-лананлар вар. Мартын 22-дэ Газах вэ Ичеван ра]онлары башчы-ларынын сэрЬэддэ керушу кечнрилмишднр. Лакин ермэни терэфинин тэгсири узун-дэн сеЬбэт нэтнчэсиз гал-мышдыр. Керуш Зеринин Захынлыгындан кечэн Со. фулу, Бе]ук Чэфэрли кэнд. лэрнни бирлэшднрэн торпаг Золда Зук машыны ермэни. лэрнн басдырдыглары ми-на]а дэЗиб партламышдыр. Нэтичэдэ 2 нэфэр Ьэлак олмуш, 2 нэфэр Заралан. мышдыр.Агетафа Бурада сон 2 кун с&кит кечмишдир.Товуз Мартын 21-¡дэ раЗонда сакитлик олса да, ахшам саат 17-дэ ермэни гулдурлар Ар дам кэндини атэшэ тутмушлар. Атышма саат 21-дэк давам етмишдир. Да-гынты вэ тэлэфат Зохдур. Ы. Ill г» Kdpaj    Ф AFnblH ДИНТЯТУРЯСЫ г—— Нечэ агыр, нечэ мусибэт-ли кунлэр ЗашаЗырыг! Инди Ьамы — кечмиш ССРИ-нин бутун халглары белэ flejHp. Амма боЗнумуза алаг ки, бу «мусибэт Зарышында» биз бнринчиЗик. Ьеч бир саЬэдэ биринчнлик дипломуну ала билмэсэк дэ. мугамат Ьара-Зы илэ долу дун]а ефириидэ биринчилик бирим гисмэти-мизэ душуб. Торпагымызда истилачы муЬарибэ апаран, игтисади чэЬэтдэн бэлкэ биз-дэн даЬа агыр ^вэзиЗЗэтдэ олан ермэни гулдурларын вэ онларын фе’линэ. уЗмуш бутун ермэни халгыньад да мусибэти бизимки илэ муга-Зисэ олуна билмэз. Мэн мусибэт деЗэндэ деЗуш меЗда-нындакы мувэггэти мэглу-биЗЗэтин дэ устундэн кечи-рэм. Сырф Ьэрби гаршыдур-ма бахымындан бу о гэдэр дэ беЗук фэлакэт деЗил. Ики деЗушэндэн бири невбэ илэ басылдольздыр. Бизим муси-бэтимиз мэ’нэви, психоложи чэЬэтдэн, геЗрэт, намус ба-хымындан дезулмэзднр, аг-лабатмаздыр. Догмача торпагымызда. ез евимиоин нчнндэ милли. шэрэфнмиз. геЗрэтнмиз аЗаглар алтыкда тапданыр. биз иеэ буна деэу-рук. Ьэтта бу мурэкэблиЗин Заратдыгы долашыг шэраит-дэн ез мнекин мэгсэдлэри учун истифадэ едэнлэр дэ тапылыр. Ермэинлдрин бнр душмэни лар—турв халгы. Бэс бизим душмэнимиз Ч нэ гэдэрдир? бзумуз нэ гэдэряжсэ, бнр о гэдэр. Бу мугаЗисэЗэ сез оЗуну кими бахмаг да, шубЬэ етмэк дэ олар. Амма орта бнр Ьэгисэти инкар едэ бил-иэрик. Инкар етмэк истэсэк о дэгигэ Хочалы фачиэсяни бизэ хатырладарлар. Хочалы фачиэси тарихин Заддашында Залныз ермэни гулдурларын ганичэнлик рэмзи кими деЗил, Ьэм дэ АзэрбаЗчан халгынын милли фачиэси кими, мэ’нэви-эхла. ги мэРлубиЗЗэти кими гала-чаг. Тэкчэ бу агыр мэглу-биЗЗэтия тимсалында халгы-мызьга там образыиы. реал. даЬа «Зеткин» «бэдии» сурэ-тини Заратмаг олар. Дуздур, бу образ бйздэн хеЗли эавэл Чалил Мэммэдгулу за дэнин, Мирзэ Элэкбэр Сабирин эсэрлэриндэ Зарадылыб. 0зу дэ даЬа бэдии боЗаларла. Амма биз Ьэлэ дэ буну дэрк едэ билмэмишик, онлардан ситат кэтирэ-кэтирэ, кэлам-ларыны ээбэрлэЗэ-эзбэрлэ]э ез ишимиздэ олмушуг. Одур ки, ДЯглыг Гарабар фачиэси даг чэкиб синэмизэ. Бу мэглубиЗЗэт haMbiJa ej-нк дэрэчедэ аиддир. Бири аз, бири чох—фэрги HajMHiu — Ьамымыз е]нн дэрэчэдэ кунаЬкарыг. Тэкчэ девлэт башчыларынын Захасындан тутмаг, бутун кунаЬлары бир адамын, беш адамын ус-тунэ JbixMar да умуми бэла-мызыи—сэвиЗЗэсизлиЗимизин бэЬрэсидир. Ьеч фикирлэш-мирик ки, онлар да милли]-Зэтчэ азэрбаЗчанлыдыр, космосдан, езкэ планетдэн кэл-мэЗиблэр. Онлары халгымыз. муЬитимиз Зетишдириб. Демэк HCT9jHD9M ки, Оу мэглубиЗЗэт бвдн милли дэрдлэримнзин даЬа дэрин гатларыиа баш вурмага мэчбур едир. Бэсдир даЗаз су-ларда уздуЗумуз сэвиЗЗэсиз-лик, елмсизлик далгаларын-да эл-гол атдыгымыз. Кэ-лин бу агыр мэРлубиЗЗэтин эсл сэбэбини еЗрэнмэЗэ ча-лышаг. Лалныз онда езумузу кэлэчэк фэлакэтлэрдэн гуртара билэрик. Joxca ба-шымыза даЬа дэЬшэтли му-сибэтлэр кэлэр. Мэн пеЗгэмбэрлик иддиа-сында деЗилэм, Зол кестэр-мэк ниЗЗэтнндэн узагам. Са-дэчз олараг бутун халгын, онун Низамисинин, Фузули-синнн, индичэ адларыны чэк-диЗим вэ чэкмэди1им Зазычы-ларынын, маарифчи зиЗалы-ларын Зуз мин дэфэлэрлэ д^ днклэри бир Ьэгигэти. бир консепсиЗаны тэкрар едЭчэ-Зэм: ннсанын хошбэхтлиЗи онун арлында, зэкасындадыр. Писан анчаг ел илэ, зэЬмэтлэ хошбэхт ола билэр. Бутун CHjacH чэкишмэлэр. ганлы ингилаблар, гиЗамлар, дик-татуралар чаЬиллНк ррмзк^ дир. БНзэ оирчэ диктатура лазымдыр—аглыи диктату расы.. ДеЗэ бклэрлэр ки, бу, са* дэлевЬчэсинэ басит кснсеп-си]адыр. !Ахы бутун AYHja CHjacH чэкишмэлэр ме]даны-дыр, буту'н flYHja Ьэлв зэка, агыл тахтында там бэргэрар олмаЗыб. Бмз иеэ бу агыл тахтынын лап ашагы пиллэ-синдэ дэ езумузэ jep елэмэ-мишик. Ьэр кунумуз кэскин сиЗаси тоггушмалар кирда-бындан кечир, сосиализм ре- жими дагыландан сонра иеэ азадлыга чан атан милЗон-ларын истэк вэ арзулары лап TyrJaH едир. Бутун бунлар элбэттэ, илк бахышда чох тэбии керунур. Анчаг бу тэ-биилик дэ мувэггэтидир. Писан аглы Ьеч шубЬэсиз эсл демократиЗанын гэлэбэсинэ наил олачаг, хырда чэкишмэ-лэрин, егоизмин, амбисиЗа-ларын февгундэ дурачаг. Лакин бунлар кэлэчэк нэ-силлэримизин гаЗгыларыдыр. Бу кун иеэ эл-аЗагымыза до* лашан, бирлнЗимизэ, хош-бэхтлиЗимизэ мане олан сэ-виЗЗэсизлиЗин, CHjacH чэкиш-мэлэрин Ьерумчэк торундан азад олмага чалышмалыЗыг. Луксэк cnJacH ерудисиЗаЗа ЗиЗэлэнмэдэн, муасир дунЗа-нын cnJacH мэнзэрэсини бил-мэдэн, ону тэЬлил етмэЗи бачармадан cnJacH ЬакимнЗ* Зэтдэн. демократиЗадан дэм вурмаг садэчэ наданлыгдыр. Бу барэдэ душунэркэн мэн Ьэр шеЗдэн эввэл фэалиЗЗэт механизминэ даЬа Jax-шы бэлэд олдугум бир са-Ьэдэн—бутун Зарадычы Ьэ-Затымы Ьэср етди]им теле-визиЗадан сез ачмаг истэЗи-рэм. ХеЗли вахтдыр ки, теле-визиЗа дэрдимиз мэтбуатын апарычы мевзуларындан би-рйнэ чеврилиб. Мэн езум дэ бу барэдэ хеЗли Зазмышам вэ чох шадам ки. Заздыгла-рым чумл»>чумлэ, сэтирбэ-сэтир дуз чыхыб. Бунунла белэ, телевизиЗа екранынын чазибэсиндэн азад олмаг чэтиндир. Эсримизнн бу надир ма’чузэсинин эсири олма]ан кимдир ки..? ТелевизиЗа халгын керэн кезу, вуран урэЗи, душунэн беЗнидир. Белкэ буна керэдир ки; телевизиЗа этрафында кедэн мубаЬисэлэрин арасы кэсил-мир.    • Республиканын бэ’ви му-халнфэт гэзетлэри телевизиЗа ширкэтинин Зени сэдри Елшад ГулиЗевин ады ефир-дэ сэслэнэндэн дэрЬал сонра тэзэ бир партократ образыны кэшф етдилэр. Мэгсэд яэ-дир? «Лени рэЬбэрлик кеЬнэ рэЬбэрлиЗин сэЬвлэрини тэкрар едир» («Азадлыг» г&-зети) фикрини субут елемэк. НэЗмиш керэсэн «тэкрар олунан» бу сэЬвлэр? Мэ’лум олур ки, бунлардан бири Ла-губ Мэммэдовун аЬ*Р "в4* кунлук cHjace феаляЗЗэтннда Мутэллябов вэ Гафаровоныи стилжни ха тырл а дан»    илк фэрманы— Елшад ГулиЗевин сэдр тэ’Зин олунмасыдыр. Бу фэрман нэ учун «сэЬвлэ-рин тэкрары»дыр? Лазынын муэллифи Эли Кэримовун фикринчэ она керэ ки, Елшад Гуляев Ьеч демэ, «Гарабар мунагяшэениин эввэ-ляядэн Ьэгнгэтнн АзэрбаЗчан халгындан вэ дуиЗа ич-тнмаяЗЗэтяядэв кязлэдидмэ-ся учуй (?) эвэзежз хидмэт-лэр кестэриишднр». Елшад ГулиЗевйн «эвэз-сИз хидмэтлэринэ» ястеЬеа едэнлэрдэн сорушмаг истэр-дим: керэсэн о деврдэ республика телевизнЗасынын рэЬбэри олсаЗдылар Ьансы «ме’чузэнн ичад едэрди-лрр?» (ДллаЬ сэнэ рэЬмэт елэсин. ВаЬид!) Бэ Ьэгнгэтэн «ме’чузэ ичад елэмэк» фик-ринэ душсэЗдилэр нечэ кун демирэм, нечэ саат вэзифэдэ гала билэрдилэр? О нллэрдэ Ьансы гэпрэман халгын се-зуну ачыг де]э билэрди? ЕЗ-ни ирадымы чаван журналист Елчин Абдуллаоглунуя да нэзэринэ чатдырмаг истэ-Зирэм. Елшад ГулиЗевин ун-ванына истеЬза вэ тэкэбоур долу нфадэлэр ишлэтмэк. журналист пэмкарларыны тэЬгир елэмэк Ьансы демо-кратиЗа принсиплэринэ уЗ-рундур. Белэ «мубариз» За-зылар халгын Ьэгнгэтэн чох севди!и «Азадлыг» гэзетинэ дэ башучалыгы кэтирмир. Мубаризэни истеЬза илэ. тэЬгирлэ Зох, агылла, еймлэ апармаг лазымдыр. Эли Кэримов дикэр тэрэф-дэн. «демократа* методлар-ла тэзЗяг аасятэдэряидэя истифадэ» («Азадлыг») едерэк Али Сове тин тэзэ сэдрннн дэ «сез азадлыгы мэЬкэмэ-синэ» чэкир. Нэ учун? Она керэ кн. Лагуб Мэммэдов лартократяЗа нумаЗэндэси-дир. Тэкчэ Ьэмин мэгалэ му-эллифинин Зох, башга бир нечэ «демократ» журналистки Зазыдары да еЗнн еЗЬам-чарла долу дур. Мэгсэдим индиЗэчэн узуну кермэ. дцЗим ве буи дан соира да кермэк и дд нас ын да олмады-гым бир адамы везнфэ ба-шына кечэн кими та’риф леЗ-санына тутмаг деЗил. Буна Ьеч бяримизяа еЬтн]ачы ]ох-дур. Мэням (Зэгин кн. онуя да) Заляыз Ьэгягэтэ. дузлу-Зэ ептиЗачыц вар. ДузлуЗ», Ьэгигэтэ кедэн Jai да елм, агыл кулшэниндэн кечи р. Сорушмаг истэЗирэм: керэ--сэн догурданмы бутун ком-мунистлэр мэ’нэвиЗЗатсыз, эхлагсыз. алчаг адамлардыр? Захуд езлэрнни демократ е’лан едэнлэрин Ьамысы дог-руданмы мэлэксималы адамлардыр? Инсанлара, Ьадисэ-лэрэ белэ схоластик мунаси-бэт анчаг сэвиЗЗэскзлик эла-мэтидир. Унутма]аг кн, Маркс да, Ленин дэ бутун бэшэриЗЗэти мэЬз пролетар вэ буржуазна ады илэ бир-бирннэ «душмэн олан» ики чэбЬэЗэ белмушду. Ьэр би-миз, печ олмаса. эн азы 5-10 елэ коммунист таныЗырыг ки. онларын инсани кеЗфиЗ-Зэтлэри мэнсуб олдуглары коммунист партнЗасына да башучалыгы кэтириб. Мэсэ-лэн, бутун емру 6oJy взуну коммунист Ьесаб едэн Пмам МустафаЗевин Ьансы коммунист кеЗфнЗ)этлэри езлэрнни демократ Ьесаб едэнлэрин демократ кеЗфнЗЗэтлэриндэн ашарыдыр? Чох Зуксэк вэзи-фэлэрдэ tuiuiaJdH, бутун ем-руну елм адлы фэзилэтэ Ьэср едэн бу адам инди ики-отаглы мэнзилдэ JauiaJyp. Онун тэсвиринэ сез тапа бнлмиром. Амма она мэнзил тэклиф едэн али мэнсэб са-Ьиблёринэ чаваб верир ки. «мэннэн ишиниз олмасын, сиз Гарабагын дэрдинэ га-лын». Мэн узун нллэр ун-СИЗЗЭТДЭ олдугум мэрЬум TejMyp Эли Je вин «гаты коммунист идеалына» да бэлэ-дэм, ншинэ. эмэллэринэ де. О бутун гэлби илэ коммунист олдугу кими, бутун гэлби илэ дэ кезэл, тэмиз инсан иди. Бутун гэлби илэ коммунизм идеолоки1асынын душмэни олан Эбулфэз Ел-чибэ] дэ мэЬз езунун Ьума-нист бахышлары илэ нуму-нэви вэтэн огулларымыздан бярйднр. Озуяуи биринчи сэЬифэ-синдэ «демократии метод-ларла тэзЗяг васитэлэрин-дэн» да пытан -«Азадлыг» гэ-эети ниЗэ унудур ки, 3-чу сэЬифэдэ Эбулфэр Елчиб^ Jkh сон дэрэчэ нэчиб кэла-мыны чап едиб? <АХЧ Ьел» Ьесаб едяр «я, МТН (ДТК) эмэкдашдары да бу халгын огулларыдыр ае ояларыя ез куяаЬларыяы Зумасы Ьале кеч xeju». Бах белэ! Демэ-ли. халга «демократии метод ларла» >jox. елмле. агыл- Г» ла. Зуксэк эхлагла «тэзЗиг» етмэк лазымдыр. Дигтэтлн охучу асанлыгла Ьясс едэр ки, T33j«r кветэрмэк нэ де* мэкдир. ТэзЗиг кветэрмэж тэнгнд етмэк, деЗнл, демояря-тик метод де]нл эоракылы-рын нлк пиллэся, эоряжы днктатуранын нлк аддымля-рыдыр Бунун иеэ иэ демэк олдугуну Захшы билирик. Ленинин зоракылыгла эле кечирдиЗи haKHMHjj3T нэ езу-нэ хошбэхтлик кэтирди, не дэ рус халгына. Снзэ елэ кэлмэсин ки. мэн республикамызда башланан демократии Ьэрэкатын тари-хи ролуну. чох бв]ук баше* JH мисс и Ja с ын ы кермурем. ахуд кермэк истэмирем. Бнр дэ сизэ елэ кэлмэсия ки, мэн коммунизмин дэли-чэсинэ ашиглэриндэи бирф J3M. Эксинэ, мэн езуму Оол-шевнк коммункзмя идеоло-киЗасынын барышмаз душ* мэни Ьесаб едирэм. Вэ бу барэдэ чохлу мэгалэ. публи-сист Зазы чап етдирмишем. Бу Зазыны гэлемэ алмагда иеэ бнрчэ мэгсэдим вер- Калин коммунизм идеолокиЗа-сы илэ коммунистлэри ejHHr лэшднрмэЗэк. КунаЬдыр. Бэ’зи демократларымы-зын мубаризэ усулларычы кердукдэ урэЗим arpbijbip, 37-чи нл Зада душур- Ьу ирадлары бэ’зи «демокра-тик» муэллнфлэрин эсла хошламадыглары «Халг ге- * зети»ндэ чап етдирмэклэ да еЗнн фикри тэкрар едирем. Бу Золла мэн бирлик. Je идиллии истэЗими нума^иш ет-дирмэк истэЗирэм., Ьэр чур ajpbwwr. гаршы-дурма бизи индики чох ч»-тин вэ шэрэфли мэгседимиэ* дэн—душмэнэ гаршы мубя-ризэдэн ЗаЗындыра билэр ае ЗаЗындырыр да. Инди демер* ларын да азэрбаЗчанлы гены ахан Ьэр кэсин — эи гаты партократьш да. демокра-тын да. ушагын да, гочаиьш да бнрчэ арзусу вар: торпагларымызы ермэни гулдурла-рындан азад елемэк. Бу мэ* гамда, бу мэрам да Ьамыныя урэЗи еЗнн еЬтирвсла долу-дур. Бу. бизнм бирлик негтэ- . миз. бирлик знраэмиздир. Бутун шэхеи, CHjacH. карьерист мэгсэдлэримизи Га раба* га гурбан вермэли]ик! Ьэлэ* лик бнзэ анчаг бнрлЯ* дям>-~ тагу расы, агыл дяжтатурасы лазымдыр. ;
RealCheck