Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 24, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r83ETH M maw iwa-im mjl » 5» m HVHMeHfl# hü’«™ risyji eähiiihiiiiähi' (^MH l.Vi C9hH^A9) J. H. M9MM0AOB ACjH^eHJiep« cyÓyT exM9K ynyH Hpannbi roHarjiapwH jaHMHAa Faaax paJoHy HMpa haKHMHjJexHHHH 6auiHbicbi B. 9JJy6oB HJia xe;ie(})OHJia aJiara caxJiaMum-Aup, B. a^JyöOB acmhuiahp kh, EpMaHHcxaHbiH Hocm-ÖepJaH paJoHy T0pa4>AaH axaiu AaaaM cahp, M. BaHSHHHH xahHiuH HJia EpMaHHCxan T9P94>h OHyH xeji€(J)OH A8HBinii>inii ojiMyiuAyp* M. Baii3H Japaa. MbUlI BdSHjJaX haiTblHAa M0*- ayMax Bep9p0K epMaini xapa-4>HHa x©KJiH<|) exMimiAHp kh, axaiHHH AajaHAWPbi^acbi oiapxHHa 0Maa excHH, Tejie(jx>H AaHbiiiibffbiHAaH coHpa Aaap-öajMaH pehöapJiHjH hjib Hpa« HyMaJaHA» heJ’axH apacwHAa AaHbHuwTJiap AaaaM exAHpHJi-MHlUAHp. HiuxyaapJibir mapaifXHHAO K6H9H B9 &HhST XapBKTep AB- kií^JaH KepyiDAB AoeptejMae Am COBCTH C9ÄPHHHH 6h-pHHTO MyaBHHH 3. 9. Cbmba-3aA0. Ajih Ck>BeniH coaphhhh MyasHRH T. J. rapaJCB. Ajih CoBCTHH 6ejH0Jixajir Myna* CHÖaxjiap me’ÖQCHHHH myah-pH H. 9. AxyHApB, MpaH HcjiaM PecnyÖJiHKacuHiiiH AaapóaiMaH PecnyöJiHKachiH-AaKbi MysarraxH Hiiuiap aa-khjih 96yjiracbiM eaJiaA A»-MBiuTHjJa HinxHpaK exMHUi-Jiep, (A30pHH4)OpM). PEtnyBJINKAHUH BAIU HMNINI mtyjl ETMKIUIINP aeiYiua KOHYjmmp xatiip (9BBBJIH l.YH CahB^BA©) hHCcacHHHH epMaHH Ba aaap^ 6aJ«caHJibi HMBíaJiapw apacbm-Aa cyjih japaxMar MarcaAH Ky. AaH aJiaraJiapa MaHCHHJiHK xe* paABH epMaHH xapa<})H AaHW-luwrjiap npocecHHa 6áuiJiaMar ynyH KecxapHJiaH hap ÖHp MahAHH rapiubicbiHbi aJibip. napjiaMe^Hx ysBJiapH co- pyuiMyuiJiap kh, A3ap6aJnaH npoÖJieMHH hajiJiHHH Hewa xa-caBByp 6AHp. h. 9. hacaHOB 6y cyaJia naBaÓ BcpapaK As-pona napjiaMCHXHHAaKH hw-xbiuibiHAa A3ap6aJnaH Pec-nyöjiHKacbi aAbiHAaH npaJiH cypayJY xaKJiH(j)H—3ara(J)ra3H-Ja öejiKacHHH cHJiahcböJiaui* AbipbUlMbllU 30Ha 6'JiaH eXMBK XaKJIH(}>HHH xaXbipJiaXMblIIIAWp. By, 6eJia 6hp (paKXbi ÖHp a©-ha cyÖyT eflHp kh, 6h3 npo6-J16MHH cHjacH joJiJia ha/iJiHHa xapa<^ABpw« EpM8HHCxaH Hca ÖejKaAxajir hyryr HopaiaJiapbi-Hw KOÓyA^acbiHa nosMarAa AaBaM eA0P0K AaapóajYaKbiH AaxHjiH HuiJiapHHB rapbimMp, OHyH irapiiibicbiHAa jepHHa Je-XHpHJiMacH mymkYH oJiMajaH 6hp hox mapxJiap. o nyMJia-A3H AHKap AöBJiaxHH apa3H-CHHA8 Aaha ÖHp epMaHH A0b* jiax rypyMynyn xaHbiHMacbi. 6aAHaM AafJiwr rapaóap Pec-nyÓJiHKacbiHMH AaHbimwrJiap-Aa ynyHHy xapai khmh hiii-xHpaK exMacH oapaAa luapx-jiap HpaJiH cypyp. 03 xaKXH-KacbiHbi xeB-xe3 AQjHuiaH aa xaJiaÖJiapHHH JeHH-JeHH <t>op-MajiapAa HtpaAa ca0H epMaHH xapaípH acjiHHAa aaaaJiKH m6B-reJiapHHAa rajibip. Epmohhc-xaHbiH lAaapóaJnaHa rapiiibi xaMaByayHyH abbbm    exMacH Ba KexAHKMa Aaha hajacwa ^opMaJiap ajiMacbi 6yny cy* Gurt enap. h. 0. hacaHOB yMHÄ ctah* IKHH fiHJIA^MHUIAHp .KH, AT9M-HH ÉaKbiJa KaJiMHm HyMaJaHAa heJ’axHHHH v3BJia-pH EpMaHHCxaH—AaapoajYan MyHarHiuacH harrbiHAa hara-raxH AyHja lí^xHMaHjJaxHHa naxAMPa^ar Ba MyHarHuiaHHH AHHY aacHxaJiapJia apaAaH raji* AbipbuiMacbma KOMaK eAa^aK* Jiap. JaH KyÖHui axpa^/ibi Ma-jiyMax ynyH xauiaKKyp exMHUi B0 8MHH eXMHUIAHp KH, OHyH ÖauiHbiJibir exAHjH, nyMaJaHAa heJ’axH AaHbiuibiTJiap npcÑcecH-hhh OaoiJiaHMacbHia uiapaux japaxMara KOMaK exMan ynyH aJiHHAan KaJiaHH acHpKaMaJa* -laKAHp. CehóaXAa Aaapóaj’iaHUH XapHHH HUJJiap H33HPH h. M. CaAbiroB HUlTHpaK exMHuiAHp. (A3apHH(|)0pM). TYPKMJ0J9 K0PYUJ0 HaxMbiBaH Myxxap Pec-nyÖ.iHKacbiHbiH Ajih Momjih-CHHAaH AaapHMcJJopMa Ma’-jiyMax BepMHiuJiap kh, Hax-HbiBaH Myxxap PecnyÖJiHKacbi A.ih MaMJiHCHHHH caAPH hejAap 0JiHjeB TypKHja Pec-nyóJiHKacbiHbiH npeoHACHXH T^pryx 03aJibiH Ba jOJIkphhh 6aui Ha3HpH CyJiejMaH Aa-•MHpaJiHH Aa’BaiH Hiia Map- ■íbiH 22-A9 TypKHjaJa Jo.xa iAyiuMyuiAYP- Oa4>apAa ony •HaxHbiaaH Myxxap PecnyÓ-jiHKacu Ajih Mbhjihch caa-PHHHH MyaBHHH AcH^) KajiaH-i xapJiH MyuiajHax eAHp. . 0cKap aTajupH CaSap Haaapoa,    Mimaoby* Bapaharauainaui 6«p rypyp rapumup. Ca0i^ni 0ap op-jiy \aßh9H9, rajBBp HonaAaAHp. Hw HCa orjqr Eran Jon cajup. To4>ht HtiBAoiyH «bjuau Cahap TypnancraiABH h^H zHAMaTAOB Td38Ba rajujBMS. Ocxh» JyHMara Oeaa Maiaji TaimaJbiS. ONHpna racaóacnn can-n Oanr Banjea A3 oHyH rhmh... Hmaax MyhaHAHCJiapH HflcniTyTyByH TaaaOaaapa Jamap HacHÓoBj, Mehpaa haMséJcBH, HacpaAAU Bajpaiioay Aa Baraa aamptiDiM Öaaan ro|HaJii6._ Bap Haiidqrp «ahaMAB AsJuflaJa aama, «raAwaaapa aasaavaa rampa... Hn yaiar aaachi Tarjan Maaaaon ab apaan aatfliaABa aa^apn rajHAraru o ayay ara^avaa. ^By sa^ ayayaa Jojuaaaaaapa^ 9npra ^aóara-Aan ^y“3 MacaaAaan axyaAy Eaa 0ca^ Mycajea xejap-Aja acpap. Baa a© «Aan» abJbb. • <Poxo Pa^ CamaaoayaATP. HMIIIIIPI nraHCNiuwrpKii PMiBW BTAMT t npaaaAsar aikparuHnM Aatpaa^opn    o2* MHmaaD aa. AaapöW^** P®c« nönncu nD^eRTaaaa Sg^jaxan ^ara n'i«- tSTAaipÖtjw pjcnyöniia. CH Ajih Cobcthhhh coap» J M. Mommbaob HHcaanap-aapjiMK Ba nphaiiaT npim-canapai« pÄöap ryxapar. aajiaJtapa rapaöarHM Aar^n* haccaca na haMcaphaA paJoaJiapA« lamaJaH 6ap rpyn MahKyM ojiYRMym IH9XCH aaaaHHH ra-AaH haccacHHa aaKiiaKAaH aaaA exMOK harrwHna 4>ap»aH HiiaaJiaMuaiAi>iP- OapMaH aiiaaJiaHapKdH »a. aapa aabmMuiuAbip kh. aaaA oJiynaR aahÖycJiapHH anjia-aapHHMk xapKHÖHHAa ©3-JanuiH yuiarjiap, roaäJlap bo raAHMJiap BapAwp. Öy aaJia-jiap roaiuy pecnyóJiHKa xa. paijMiHAaH KyHÓeKYH KeHHUiJia-H8H xaaaaya rapuibicHHAa acjiHHA© iiYÄac|)H8CH3 raJi- MHuiJiap. By raÖHJiAaH OJiaH Mahóyc-aam>iH a4ia cAHJiMacH harruH-Aä xahMuiJiapa ÖaxHJiMacw HUiH AasaM CAMp. Ma'nyMAT AaapöaJaaH PecnyÖjiMKacw <ape3MAcaxMHHH capaHHaiiH pna K. P. AJomioa (Saiora auia KeHMacil HJia aJiaraAap (wiapar B¿ku PaAHorajwpMa Hcxeh-caJi BHpjiHjtiHHH 6aui ahpck-xopy Ba3ii4>acMHAdH aaaA eAMJIMHtllAMp. maBhd XSTTHHAS (OBBajiH l.YH cahailiaAa) Tapxap MapxbiH 22-Aa Tapxap uia-hapH, CejAHMJiH B9 ranaHJiH KdHAJiapH APAapa (KeHMHui MapAaKepx) paJoHy xapaiJiAaH 4 caaxa JaxwH npHManJibi ny-jieMjoxjiapAaH axama^ lyxyji' MyiiiAyp. MkJiJiH eayHYMyAa-4)Ha AacxajiapH b9 mhjihc hui* HHJiapH AyiuwaHHH ra(J)H;i hy-MyMyHa jiyjHrnH lasaö ßcp-MHui, oHJiapfai KcpH oiypAa ÖHJIMHUUiap. Tapxap axpa<})biHAa AöJYUi* jiapAa MHajiH opAynyH acKapH Ejimbh MaMMaAOB JapaJiaH-MMUlAbip. 3. CVATAHOB. Jojiy abhm axauia ^xypjiap. AynaH cáax 15.30-Aa uia-hapa JaHanar KaxHpaH aaxo-MauiHH AyiuwaHJiapHH axauiH aJixbiHa AYuiMyuiAYP. MauiNH napxjiaMbiuiAbip. AaKHH xa-jia5>ax oJiMaMHUiAMp. By ha-AHcaAaH ÖHp Hena Aanira coh-pa haMHH JepAa Aaha 6np aB-xoMauiwH—capHHuiHH aBXOÓy* cy ryjiAypJiapwH axauiHHa xyui KaJiMHuiAHp. Byxyn 6y xaxpHÖaxjiapa óaxMaJapar ma* hapHH MYAa(J)HaHHjiapH axa-uiHH AaJaHAwpwJiMacbi 6apa-AaKH paawJibiPa ÖnpxapaipjiH rajAaAa aMaJi eAHpjiap. lUy-uiaJibiJiap an naxHH aHJiapAa 6eJia 63 AaJanax Ba xaMKHHJia-pHHH HXHpMHpJiap. H. PYCT9M0B. 4»Y3yjni inyma LUahapHH jeKana hajax JoJiy JeHa xahJiyKa aJixwHAaAwp. AamajiTw KaHAHHAa Jyaa caji-Mbiui epMaHH ryjiAypJiap Jla* HbiHAaH Lllymaja Kanas 6y MapxuH 20-ab caax IB-ash 2O-A0K KeHMHui haApyx pajo-HyHAaH FapaAarJiH bb Mapxy- HH apa3HCHHA0H AHBaHajibiJiap K3HAH axauia xyxyjiMyuiAyp. EpMaHHJiap vysyjiH uiaha-pHHHH JaXUHJIblFblHAaKbl 9p* KYH911I AB^BiHbiH axaKJiapHHAa paKex ryprycy rojMara nah/^ exMHuuiap. OHjiap «KaMA3> MapKajiu MaiubiHbiH ycxyHAa paKexH rypaiHAwpapKaH mhjihc, JepjiH e3YHYMYAac})Ha AacxajiapH epMaHHJiapH huih JapbiMHbir pojMapa aa xepn na* KHJiMaJa MaMÖyp exMHiiuiap. AyuiMaH cxpaxe»H Manxara ojiaH 9pKyHaui JyncaKJiHjHHAa MehxaMJiaHa ÖHJiMaMHuiAHp. 0X8H uiaHÖa Ba Öaaap xyH-jiapH AHBaHaJiMJiap, Mbmhjijih, rapaAafJibi, HHMaH xaHAJiapH apa.cbipa axauia xyxyjiBiyui-Ayp. Maaaö axaum HJia ayuí* M9H cycAypyJiMyuiAYP. haaupAa hhcöh cekhxjihk ojica Aa, KeMMHui haAPyx Ba MapxyHH paJoHJiapHHMH Twp MW3U Baaap. Typ, Ayaykhy. Hapxaa «aHAJiaPH xapa(J>Aa epwaHHJiapHH Hoxcajjibi 3H-pehJiH xexHHKacbi naMJiauiMaK-A0 AaBaM eAHp. <^3yjiHHH xapK exMHui ca-KHHJiapHH 6hp HoxyHyH eBJia; pHHa raJbixMacbi MyuiahHAa ojiynyp.    ♦ (ApAH 3-hy caliH4iaAa) JJurrar: aaha 6np jeHnmiK AKAAEMHJA CAhHBHHH A9JHÍUAH ••• HTTH4>ar abfujiau. cahiiGjiap, aAJiap AajHmAK» KYny. jiap Aaha kyhjiy, an^iJiap Aaha 3ai^ ojiay. OayHy eraH 70 HJiAd OHJiapjia xajmiH amH xapH, raHU öahacun raaa. HUJ18H Bap.ABBJiaxn JexaHa hyrym BapHCH e'Jiaa eÁaH Py-cHja JeHa raöara AyniÄY, Jena yAAy. Kenmiin HxTH^arbiH OopYJiapuHAaH raxHjJaxjia Gojyn ranupaH, aaxn haaupa Ha3Hp ojiMara babt cabh «GoJyk rapAamuMua» Jian 6y xyH-jiapAa YMyMHTTH(|>ar Kan Tacappy^iaTM EjniaapH AKaAe« MHjacHHu Aa, Hena Acjapaap, 63 heca6uHa xenpHtf. Axa-AeMHjaHHH pecny6jiHRaMU3Aa ojibh 5 vaByHAaH 6rph, Ara. Majttiopjiy aAUHa AsaptfaJxaH KaHA Tacappy^iaTH. AnAC-MHjacuHUH Ka4>6APa myahph, HrrHcaA ejnijiapn Aonopy, npo4>eccop AJauh M0QIM9AOB 6y TaAÖxpAa, 6amra ceajia, PKT *EA.kuh xa'cHc JuFUHxaniHAa HmrapaK cahC. 6y xaöapH Aa ö*®© © ©epAH sa ycxajin oxyxyjiapHMH3 yxyH Maparjni ojiaa 6Hp cupa MacaJiaJiapH ajAUHaamAuPAU. — AjAm MyajuiHM, YaiyM. HTTHiJiar KaHA Tacappy^jaxu EjiMJiapR AKaAeMHjacuHbiH PycHja AKaACMHjacuHa hcb-pHjmacHHAdH 6h3HM najuMM-aa Ha ayuiay? Axh aicaAeMHja. HHH JapaHMacuHAa Ba Jama. MacbiHAa AaapöajHBH ajam. aapHHHH, RdHA xacappY^axH- MU3UH TaxpY6acHHn aa pojiy 0JiMaJu6. ‘ — Bh3 6y haAHcauH Kes- JiajHpAHK. JepH KaJIMHUlKaH AejHM KH, YMyMHXXH<l)ar Akb-‘'ACMHjacbi PycHja KaHA Ta-cappY4>axbi EJiMJiapH AnaAe-MHjaCblHa HCBpHJIMaAH. OHa raibiJiAbi. Axbi 1990 — 1991-MH HJiJiapAa HxxH4)ar axaAe. MHjacbiHbiH    peKHOHJiapAa (j^aajiHjJax xecxapa« cJiHjiHaJi-jiapu ÖasacbiHAa mhjijih k3HA xacappytjiaxbi eJiMJiapH anaAc-MHjaJiapbiHHH japaAWiiMacbi npocecH ÖauiJiaHMbiuiAN. Ap-Tbir 6X3H HJIHH COHyHEAaK KeH-MHuj HixH(|>arbiH ÖHp nena pec-nyÖJiHKacHHAa MyBa(})Hr Bita-AeMHjajiap xauiKHJi ojiyHAy. PecnyÖaHKEJiapbiH ÖHp Hena. CH AcJaHAa M9H 179 ejiMH-laAPHrax MyaccHeacHHM eayH-Aa ÓHpJiauiAHpaH PycHja AKaACMHjacbiHH, “ 50 cjimh. xaATHrax MyaccBcacH ojiaH VKpajHa AKBAeMMjacuHU. .39 eaMH xaATHrax MyaccHca-CH ojiEH FaaaxHCxaH Akbac-MHjacNHN, 10 caMH-xaATwax MyaccHcacH ojibh KypxycxaH AxaAeMHiJacbiHH. ejiaixa a© eaöaKHcxaHH. TypKMaHHcxaHw, TaMHKHCxaHH Ha38PA8 xyxy-paM. TaaccyiJ) kh. A3ap6ajxafl • 6y A8<N A3 KexHKAH Ba Jaa. HH3 Karu3 y^RHAd «Aaap* OxJxáH arpap-caHaJe kom- UJieKCHHHH e.XMH Xa’MHHEX MapKa3Ht>UH JapaxMaraa kh-4)aJaxjiaHAHK. Kyja 6y Hiua haaa haabip AcjHJiMHmHK. hajiöyKH 6H3A3 öy cahdAa HEJibiiiiaH Jyaaapaa ejihm, oHJiapaa eaMH-xaAnirax hhc-THTyxy. PHjMaxJiH xanpyóa Ba HxxHi^Jiap Bap. FaaAH cya. JlblHUaUH HKHHMH hHCCaCH. «a, aPbip Aa ojica acJhm kh, naJbiMbiaa hen Ha AYiHMaAH. A3 oaAyryMys ynyH cacHMH-3H euiHTMaAHaap. AKaACMH- JaHbiH 101 ysBYHAaH homh 5-h AsapóaJnaHAaHAwp- Oh-jiapuH Aa AöpAY Kena« Ha CeHHJIHÖ. > — Baj«a 0H3RM AorpyABH Aa TaxpyöaiiHs, ean norex. cxajnoius 6yxa xxxn xep. Mxp. eayxys ä© iwcaa xax. AXHX3 XX, «rax 70 xaAa xxa-AeMXjaxux yaxaapx apaciix-Aa hnxma aamr Tamxxji ,eTMxmxK. — Jox, 6yHyH caöaÖM Gaui. ra uiejAxp. j^mabma MaHea HHHMHSAaXH KHH-KYAYpax Ba eroHdMAHp. JaxiubicH 6yAyp. 6y cehÖaxH aeaaJiaMaJax. OaKx Hca öyAyp kh, xaKxa pecnyÖaHxa KaHA Tacappy-qiaxbi Ba 9p3ar HaaHpnjR CHcreMMHAd 80 H84>apa JaxbiH eaMJiap AOKXopy. npo^icccop (|}oajuiJJax Kecrapxp. Arpap. cdHaJe MCxehcaaH HJia iryaj. Jw AdpdYaiAa aJiaracH OJiaH JyxcaK HxxHcacjiN Ba meh-poxJiH aJiHMJiap opAycyHyH ORp PRCMH pecnyójniica Ejim-jiap AKaAemiJacbiHAa 3ajiH. uibip. Xajx- xahcHJiH cxcxe-MHHA8 A© arpap caha hji© stampya oaaH aaRMJtapxR 6e. JYk 6hp AacxacR MyBa<M)a- FBjJaxaa mnJiaíBp. YMyMXJ. Jaxjia, AKaACMHja xaniKHa ojiyHapca 100 HwJjapa JaxbiH aKEACMHK, aKaAeMHjaHbiH Myx-ÓHp Y3BY B8 npo4>eccopy. MHH H^apA^ 'í©* eJiMJiap HaMHaaAXHHH eaMH ca JJiapH-HH arpap cahaHHH hhkhuie. 4>biHa HcxHraMaxJiaHAHPMaK ojiap. HrxHcaAH xahaxa kbji-AHKA3 Hca 6y MyhyM xaA- 6hP HY3*H XapM X8JI80 .CAHp. hasHpAa pecnyÓJiMKa EA-HUH KawxaAa <paaJiHjjax KecxapdH me'ÓacH yuya My-HacHÓ 6hhe aJpbiJica 99 OHp asna Aa xéMaK ojica oy ap-3y harHraxa ueBpHJiap. Xa-XbipJiaAUM KH, aBBOJijiap Aa Aaaj^ajHaHAa KaHA Ta¿ap- pyiJiaxH EjiMJiapH AKaACMH- jacu KaHHaAa xapM6. BypaAa hha® Aaap-óaJxaH KaHA Tacappyc|)axH AüaAeMHjacH. 6 k8HA xacap-pyd>ax xaMalyJUiy eJiiiH xaA-nrax MyacciicacH Jepjiaimip. Ejimh noreHCHEJibiH xaxMX-H3H JapHCH ÓypaAE MaMJia-uiHp. BaKHAa Hca cyaepeH pec-ny6jiHKaMbi3 yhyh haJia hox 6HHa JiaabiM ojíaxar. — AxaAexnJa bauxu jja, cahx6xn A© A©JnnAB. Bae Anap Mycranui A©n©*Aap-A8X oxax 26 ajoonx Haxcy. 6xJj8TX Macajncx xexa h©ju oxyxAy? — KeHMMui HxxHcJiar KmiA TacappyiJiaxN EJiMJiapH Aica- A6MMjaCHHHH    ABPHJIMaCH Hjia dJiaraAap aiiaAeMHjaHHH CyxyH Y3BJiapH PycHja Axa-AeMRjaCblHHH XapKHÓHHA© caxJiaHbuiAUJiaP- MAB Maxa-HbQiAa PycHja AKXXBMxJa-cHHa . YMyMHXTH(J>ar AxaAC- MHjacbiHHH BapHCjmjH ha-BaJia oJiyHAy. pecnyCJxwa-MH3HH K8HA xacappyiJmTH HJv 6apjiH CJiMH npoOjieicJia-pxH ajiaraJiaHAxpHJiMacH b8 Jepxxa JexHpxjmacHHa ejiira-MexoAHK -Haaapar A© ©«yH ehAacxaa ayihay. Anua mex-C8H M8H HSaHMHPBM KH. 6Hp Annax 6amra 6xp a©bji0thh eJiHR noreHCHajiHiia caxapa-jiH pahÓapjiaxK eAa 6hjichh. OHyH xrTHcaAH npoíJjieMJia-pHHHH ejiMH haJuiRHa Ha. jiumcbiH. CxiiCxiX' JaiAM: 'lABAAOi^ «Xaar raaeix^xxx hyxÓxpx KyHyH ca/idaTM — HrrxcBAX (SéhpaH Aa* pxxxaxniaxAa A»©» en raxyxnp. 6xpH-6xpxxn apAuna xepxxax 4»©P**©^*® Aa xapa xaxMxp. Byxyx ca-6a6x CX3X8 xaAXp? — BehpanuH Aap**«©©“®-MajHHHH 6hp Hena ca<5aáH sap. 9BBaJia, MycxaTHJi aiViaHAM- >ujiaH pecnyOjiHKaHbiH Myc. xarHJi .Aa HrxHcaAH cRjacaro oJiMaJibiAwp. JyKcaK hxxh. cacJiH MyxaxaccHCJiap rpyny-HyH JaxbiHAaH huixhphrh hji© KOMHJieMC HHKHma<t) npo^-Mbi haanpJiaHMaJibiAbip. A©f-pyAyp, Mhjijih lllypa xapa- iHHAaH HTXHCaAHjJaXHMU3HH HHKHÜiadibiHa xHAMax eAanaK raHyHJiap haaupJiaHbió. 03-jiaiiiAHpMa, óaHK, Hnapa Ba AHKap MacaJiaJiap ÓapaAa ranyHJiap 6yna mbcejiamp* JlaKHH heKyMaxHH nporpa-mh haJia kh, JoxAyp. Hkhh-HH ca6a6 rnjMaxJiapJia oar-jiwAbip. PecnyOjiHKaMbi3Aa eSJiamAHpM© B8 A©BJiaTCH3-jiaiUQHOMa hajaxa KeHHpiin-M9A0H * rHjMaxJiap Tea-xa. jiacHK jiHÓepaJiJiamAHpbiJiAN. BynyH Aa HaxiwacH k63 ra-OapbiHAaAbip. Yhyhmy caOaó, 6h3 hana Aa PycHjaAan acM-Jibijbir, HcxacaK ab. HcxaMa. CBK A8 6y hajia 6hp myaabx rajianar. AcbiJibiJibir Aa, 6hji- AHJHHH3 KHMH. EAaXaH, HKH Tapa^waH Óhphhhh yAyaMa-Cbi HJia MyuiajHax oJiynyp. MaH 6eJia (JWKHpjiauiHpaM kh, ÓehpaHAaH HUXMar, Hr-XHcaAHjJaxbiMbi3bi he*i oji-Maca caíSHTJiauiAHpMaK ymyh CHH xauiKHji ojiyHEMar he-KyMar 63 MycxarHJi cHjaca- XFHH MyaJJaHJiauiAHpMaJiH- A«p. ByHABH aJiasa, Óaaapa KeHHAHH MajAaJiaJiapH MyaJ-9H oJiyHMaJibi. 6hp myaabt A6BJI8XHH xa'cHpH heH dJI-MBca 6a’3H cahaJiapAa cax-JiaHMEJIbiAbiP- Basapa K6HHA A6BPYHA© HTXHcaAHjJaxbi 6aui-jiH-dauibwa dypaxMar oji-Ma3. Eaa óyHyH HaxHnacH- AHp kh. MyaccHcaJiapHMH3HH AapAH HJia Mauipyji ©JiaH xanbiJiMfaip, óejia h9xhh B8 Kacbió BaxxbiMbisgia xapHXAaH BBJiJyxaJa k8ha X9cappy<j>axbi MahcyjiJiapbi ajiMara Mandy-pyr. Fbicacbi. kchkakh OyTyH ^a/^HpJiapH MaphaJia-Biap. haJia daaapa yJryHJiauiAW-pbiJniajibiABip. — Bej» dxp 4»xxxp Bap: CxjBcx cyxepexxn raaax. MtABX AsapiSaJxaxin raa xrrxeaAX MycxanuioijH xm> xaxcbiaAup- haAxcaxapn KeAXBix xecrapxp n, cxjacx cyxcpexan o raAap A© n© ma acax raaaxujnajaxar. Bac xex© eA©B? Bexa xaaxJJarAa yxpray Jox xap? — OHy APrpy a©ahhh3 kh„ CHjacH MycxanuuiHja dejia T63 Ba acaHJibirJia HaHJi ojia dHJiMaJaxajHK. AMMa caxHT-xa oxyppyd HrrHcaAXíJaTbi-* MbisbiH xapwMap oJiyHMacbi-Hbi * Aa K63JiaJa dxjiMapXK. Hftxcbah MycTarHJiJiHjHMxa YMYH KCHHm BMXaHJiapbilIblS Bap. MaH acjiHHAB o ^HxpxH dJieJhxHdJaM km. cxJacH üyc. xarHJUiHK HTTHcaAH Mycxa-rHJUiHKA8H xpaJiHAa Ay* pyp. Axbi 6y aAX harHraxAHp KH, IffTHCaAH XahaTABH 38HCÍ) óxp ojiica hex Baxr cxjacx xa-haxA9H xycrarxji ojia dxx. Mas. .HrxxcaAH acbuiujibir HaxHxa e’xHdapxjia c^JacH acbuibijibiFa KaxitpHd xuza. pbip. Bh3 hap mejABH axBaJi. xapHXR HTTRcaAM aJiardJiapR Aaha Aa MehKnJiaHAxpMajiH, ejHH BaZTAB HTXHCaARjJaXblH cxpyKxypyHy AajHHiMdJiRjHK. Ba'3H cahaJiape AHirar icyi. jiaHAHpHJiiiaJix. de’3X caha-jiap xaiiaM X8fb carjimojijí-AHp. MaH8 eJia eJiica jcecfa- pHH KH, dyxyH ehxHjaxJiapbi-    Jyp. Bh3 harxa Hcsexpa    Mbiiibis diuiMaJiHjHK kh,    aetHJi? Hbi JajiHbia 63 HMKEHJiapbi    (JmpMaJiapbiHbTH ÓHpM HJI3 6y    daJxBHw eayHAaH dauira^x    Mbicbi cada y i hecadbiHa 6AacMX. Haca aJi-    xyHJiapAa dHpK# MyaccHca Aa    xac dehpaHAan xbixapa oxji-    __ pecxydxxxa    Hapxa*ex- MaJibi, Haca BepMojmjHK. Jla- JapaAaxarbir. 9HKaJiJiapx- Majafxax.^    rxxA©    ©©■ KHH haJaxH ahdMHjJaxH ojiau ejia cahaJiap Bap kh. QHJiapbiH BacHxacHJia ^       ■    - nydjiHKEMbi3bi xox MypaKKad nydJiHKa caeMjJaJiH xaxhHsax ulypaja xepxxaxajx —fA^ ^a«*©« makMptß omycjmyt. B^xjjaxa cajibipjiap. BwpwH* japhiTMbip. PecnydjiHKa MaA- xrrxcaAXJJar nnqnga ra-    ^ xaxmp ■yxa- «H rvajiMHM'fUH MBBaduHJia AH-TexHHKH T8xhH3ax Ko- cii raxy iKxaraxapai xee-    Helxxxn xxcc oxy* MH cyMhiHHShiH MaMOUHfla    KOMxepcHja    4)81-    aaja    JMmm    ^    , mJ* .pMWwmni HOMiuieac nporpaxASH aa- ;,hJJ8thh8 KeMxacH 6ap lox    cyala    tww6tóa    ronyju I ojiau MH3 dauira xapa4>JiapA©HAHp. HMKaiuiapbiMbiaa apxajiaHiia- *^gjoi||gnxxa dojy xcrelicax- da'aaH PecnydJiHKEAaxHJiH MyBaipHr Jihijwr _ _ Xii Aaxyrt» rpyíl3r«y tncxA pee- cxpyKxypjiap JoxAyp. pec- — haxxMXjJtin aura    exjxcx —.....X «...Anaua    v.'Mihu'ia«    IHyHAJk ■eDBXaXalX lUlAl. _____ ■■    —    ---- HbniiAbiM. Bax dy Macajia. Jiap Aa opaAa 63 axcHHH xan. Aaka ab MHXaCHHHH    _ KexMacH dxp xox pn Oy . MvaccHcajiapH xbixbuiMaa b8> paxini xnacBAlUJaY    ryxam 3»)JaT0 cajibid. Ba^ eJia cxjacaixaa cbap« «■■■ nxxO SJiSixO.    MeareJxxxba© dy A©JninxxJx » xx© xaaM eAspAPnon? — MaH hap uiejABH aXBaJi. napxaiiexT y3byJ©*i. mhjuibt BanaxJaM. Ajih ranyHxepM* XXJIXK opraHbiHA® 4>aaJiHjJax KOCXapdH, MHJUiaX B8K1U1H ajynÉI AAUibiJaH uiaxc Hca cxjacaxa dBitai» raJia dHJi-,| M83. O dHprf tapa<hAaH Aa. XrtHCiAXbl KHMH Jaxuihi dH-JIXPOM KM. MOpMaA CHjaCH MyhMx. HOpMaJi cHjacM 3a-MXH OJlMa¿Wl HOpMaJI HTXH-CBAX KHKHma4l J©WP- — PecxydxiaaMiaAa I©-panmm xxrxMax-cxJra xa-njjm Myxacxderxxxa? — Hhax dajixa Aa pecnyd^ jiHKaMbia coH jyaxJUiHKAa ©•* dehpaHJiu. 8H afwp KyHJia-pxHM JauiaJbip. By dehpaHbiH dxp daiuabixa cadadH cw xaxxJiap yaa xbixbid — iioh- K9M* B93H(}>0 AaBacH NCAXp. UlaxcM aMdxcHjaJiap. H9 Joji-jia cMiypca-oJicyH ^haxHMifJ-jaxH 9A3 aJiMar xcxajx dy-HTXH- xyH damra ryBaoaapH ©3 ,JldH EV 0JVH4AH KeHAP4AJAM n ••• h8Hcehd9TKKxa pecxydxxxa Axx Coxerx Mxxxx mypacuxMi xrrxcaAXjJaf xoMXCcxJacMXia cupx, raf Aeoyrani. *Baxx«|mianip    Hcrehcaxxr Bxpxxjxxn dam AxpixTopy BaliXA ahMO^OBAVP. MEJibiflbip. BHpxa MHca.T AC. rH>M9iJiap rojyjiyp km. ba©- híM 9cac Hcxehcaji (hOHAJia- Maja caAaxa KyxyMya x^x-    — Mhjijih UiypaAa «.«- SLhnh AaíSr OJiAy^ M0P- Mbip. Hkhhxh TaxhHsaT xaui. c^xbuiap onayrxa aaAJip. ^ Ycr©JWj^ rvtiTAnmamalhir Hxth- ajbi apxaA© raJibid, JiaKHH na- 3hipjiaHMacbi npocecHHA» »y* yxy«    p«c_ L“ S§eí¡H Jy9¿chc»).8p ni /ywmhs «V3U8H_ onjw- ij™ «"iJ»™»«    ’«ÍS-    AjÍh    COTWwSh    jCHH ih )ox«yp.    HpsnHMjHpHK.    ““ joxAyp MYSÍcHMn8p''"iap    '¡Sí haHCbi cxpyKxypa xade xacxxAU i© oTflypyiiy a© dHJiMHp. JepH xapaaumr xap. Bxp w» KaaMHuiKaH. mdhh Hapahax wm. winw ^ cAaH dHp MacaJiaJ© A© Toxyn- n IDypt y»Y HCxapAHM. PecnydJiHKa- acJ© dxxapcinnia? HH HTTHCaAXblJiap XOJld OJiyX- ryBB©HHH COH ManfaiAbip. KOHKpex hcjib- nHj)©Ta haxjiapbi A© J©JiHbi3 deJiB pecnydJiHxaMbiabiH ®y*‘YSJ*<Y ryBBa HJia raHyRHJiaznAMp- BaaxJJoxH xaJi©d CAXp kh. MdK MYMKYHAYP. hon dyHB. TYH ry»ra©p h9M A© peaJi haKXiwJJöT dar rrpa(|)biw dapoA© cJ)iiKpMHH3 haJi9 KH, jiH, dy npodJieiiRH hajxiiH© Ss' hamm «rTHcaAibuiap _»»;    C«^ll«iwii!i.    «y    YcyJ«?^    ^YreMYKfli    »» -      «larbipMp,    ai0H IhO 3MJI9|Xi npé3H;x^ifX S-SSS. «‘S. S.T S uMxiiar YXYH yxyHxy J©©    jia^MAup* FanyHJiap hojaxa    Cxa    Jbxbm xaxapx    Imfvtr üeoYoaMMH? BaJiH. dena dnp    KexHpHJUHp. ohjibpnh hajaxa    PTP©Y«Y»^ Bra    xxc    hjiW    i¿mmnp Y-*Y«V    HeHI^«8CHH8 H«.P8T    “1““ nplHJI HKH lOJIAaH dHpHAHp    Ayp. IleHCHja xa MHHBXbl HJI9    JXp? ~ ^acniT HTOcaAH Hcna-    Sr©bi dy xyHnapAa 6am    -    Awp^Jxbh    3a«KHH h¡rnÍD KW.    »eP>*H«u Wncanap aea»K- Kiaiip. 08hptiia»H ^    An«    Co.    napinis oJihh CYflytayP- Y^YM «miíwnppm«»» ”?-    jpm. ae«H ff—l—■"« Hnm. Msma. «yiyH 6hp cs6a0. oh. ayp. Muzum Jony a« »«p. ^ WH iieiWM«*^^yv BYSicoaopmi a«u»P «YCTsnin Hrrwa. Jona -mxMar Y^ typm aa. «y* *• “J«    K |SnySÄ2Sw«kV»P^- wchJ^thhV    C«aYa (»ap« Bopaaa »a- jaruMuaViH MYcraran Johy- iiaaapH (tap Tapa4>a »Jy« 2- SL ^"o’ ¡«""■apBaaaaH    Hauonqnir    n, ion JicwJ*». aioiiinH 8khh-«h«^'    ^*Í25?’    nw xacxxxiaJxxXee raN^Amnparaia cex«9- jia. HrrxcaAXM HnwcaA»JJ©r-    6hl ——K md. aaxfliaxaD    AaepdaJ. jia Mamryx ojimijimamp^ P»- ora n ira    pxdar a©^ pecnydnrawi P«. «” SS? ^ratwS «?öxaxM aapAix caraarn xa caaa- dyryx xmax oprraa^ ss,    “i2s*Ä”j;s ÄS EsssrSÄ USS, SB^h—    J—r,“* S ÄTÜf"SSSS SSTSSSSiifÄ ««- Y»*™. 1*    ’läamiM    maxoi^taKpHM    Komtper omplr (tapjn^ «nam «8B«pa« onHymiM. 0e¿¡a«p™ c^ÄTa ¡pSÄiaio«» H»aeta*u HWPI » h« ö»P — O <j>HKpHMX J«*®    ^    (bbiMua Y^Y* xyalJaH xcrx-    cxjacx xcJiahaTJiapbHi. deh,. racAHT    SraLhir    mfaraap nxmjia^ haaup- pnAU. 6ra xraajax <J)9Jia. isSHS S' -SLr s ss.£P5j» S“V. srssB* STkaSÄ-TS-feani;; Sp’äWs: ;