Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 24, 1992

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 24, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r83ETH M maw iwa-im mjl » 5» m HVHMeHfl# hü’«™ risyji eähiiihiiiiähi' (^MH l.Vi C9hH^A9) J. H. M9MM0AOB ACjH^eHJiep« cyÓyT exM9K ynyH Hpannbi roHarjiapwH jaHMHAa Faaax paJoHy HMpa haKHMHjJexHHHH 6auiHbicbi B. 9JJy6oB HJia xe;ie(})OHJia aJiara caxJiaMum-Aup, B. a^JyöOB acmhuiahp kh, EpMaHHcxaHbiH Hocm-ÖepJaH paJoHy T0pa4>AaH axaiu AaaaM cahp, M. BaHSHHHH xahHiuH HJia EpMaHHCxan T9P94>h OHyH xeji€(J)OH A8HBinii>inii ojiMyiuAyp* M. Baii3H Japaa. MbUlI BdSHjJaX haiTblHAa M0*- ayMax Bep9p0K epMaini xapa-4>HHa x©KJiH<|) exMimiAHp kh, axaiHHH AajaHAWPbi^acbi oiapxHHa 0Maa excHH, Tejie(jx>H AaHbiiiibffbiHAaH coHpa Aaap-öajMaH pehöapJiHjH hjib Hpa« HyMaJaHA» heJ’axH apacwHAa AaHbHuwTJiap AaaaM exAHpHJi-MHlUAHp. HiuxyaapJibir mapaifXHHAO K6H9H B9 &HhST XapBKTep AB- kií^JaH KepyiDAB AoeptejMae Am COBCTH C9ÄPHHHH 6h-pHHTO MyaBHHH 3. 9. Cbmba-3aA0. Ajih Ck>BeniH coaphhhh MyasHRH T. J. rapaJCB. Ajih CoBCTHH 6ejH0Jixajir Myna* CHÖaxjiap me’ÖQCHHHH myah-pH H. 9. AxyHApB, MpaH HcjiaM PecnyÖJiHKacuHiiiH AaapóaiMaH PecnyöJiHKachiH-AaKbi MysarraxH Hiiuiap aa-khjih 96yjiracbiM eaJiaA A»-MBiuTHjJa HinxHpaK exMHUi-Jiep, (A30pHH4)OpM). PEtnyBJINKAHUH BAIU HMNINI mtyjl ETMKIUIINP aeiYiua KOHYjmmp xatiip (9BBBJIH l.YH CahB^BA©) hHCcacHHHH epMaHH Ba aaap^ 6aJ«caHJibi HMBíaJiapw apacbm-Aa cyjih japaxMar MarcaAH Ky. AaH aJiaraJiapa MaHCHHJiHK xe* paABH epMaHH xapa<})H AaHW-luwrjiap npocecHHa 6áuiJiaMar ynyH KecxapHJiaH hap ÖHp MahAHH rapiubicbiHbi aJibip. napjiaMe^Hx ysBJiapH co- pyuiMyuiJiap kh, A3ap6aJnaH npoÖJieMHH hajiJiHHH Hewa xa-caBByp 6AHp. h. 9. hacaHOB 6y cyaJia naBaÓ BcpapaK As-pona napjiaMCHXHHAaKH hw-xbiuibiHAa A3ap6aJnaH Pec-nyöjiHKacbi aAbiHAaH npaJiH cypayJY xaKJiH(j)H—3ara(J)ra3H-Ja öejiKacHHH cHJiahcböJiaui* AbipbUlMbllU 30Ha 6'JiaH eXMBK XaKJIH(}>HHH xaXbipJiaXMblIIIAWp. By, 6eJia 6hp (paKXbi ÖHp a©-ha cyÖyT eflHp kh, 6h3 npo6-J16MHH cHjacH joJiJia ha/iJiHHa xapa<^ABpw« EpM8HHCxaH Hca ÖejKaAxajir hyryr HopaiaJiapbi-Hw KOÓyA^acbiHa nosMarAa AaBaM eA0P0K AaapóajYaKbiH AaxHjiH HuiJiapHHB rapbimMp, OHyH irapiiibicbiHAa jepHHa Je-XHpHJiMacH mymkYH oJiMajaH 6hp hox mapxJiap. o nyMJia-A3H AHKap AöBJiaxHH apa3H-CHHA8 Aaha ÖHp epMaHH A0b* jiax rypyMynyn xaHbiHMacbi. 6aAHaM AafJiwr rapaóap Pec-nyÓJiHKacbiHMH AaHbimwrJiap-Aa ynyHHy xapai khmh hiii-xHpaK exMacH oapaAa luapx-jiap HpaJiH cypyp. 03 xaKXH-KacbiHbi xeB-xe3 AQjHuiaH aa xaJiaÖJiapHHH JeHH-JeHH <t>op-MajiapAa HtpaAa ca0H epMaHH xapaípH acjiHHAa aaaaJiKH m6B-reJiapHHAa rajibip. Epmohhc-xaHbiH lAaapóaJnaHa rapiiibi xaMaByayHyH abbbm    exMacH Ba KexAHKMa Aaha hajacwa ^opMaJiap ajiMacbi 6yny cy* Gurt enap. h. 0. hacaHOB yMHÄ ctah* IKHH fiHJIA^MHUIAHp .KH, AT9M-HH ÉaKbiJa KaJiMHm HyMaJaHAa heJ’axHHHH v3BJia-pH EpMaHHCxaH—AaapoajYan MyHarHiuacH harrbiHAa hara-raxH AyHja lí^xHMaHjJaxHHa naxAMPa^ar Ba MyHarHuiaHHH AHHY aacHxaJiapJia apaAaH raji* AbipbuiMacbma KOMaK eAa^aK* Jiap. JaH KyÖHui axpa^/ibi Ma-jiyMax ynyH xauiaKKyp exMHUi B0 8MHH eXMHUIAHp KH, OHyH ÖauiHbiJibir exAHjH, nyMaJaHAa heJ’axH AaHbiuibiTJiap npcÑcecH-hhh OaoiJiaHMacbHia uiapaux japaxMara KOMaK exMan ynyH aJiHHAan KaJiaHH acHpKaMaJa* -laKAHp. CehóaXAa Aaapóaj’iaHUH XapHHH HUJJiap H33HPH h. M. CaAbiroB HUlTHpaK exMHuiAHp. (A3apHH(|)0pM). TYPKMJ0J9 K0PYUJ0 HaxMbiBaH Myxxap Pec-nyÖ.iHKacbiHbiH Ajih Momjih-CHHAaH AaapHMcJJopMa Ma’-jiyMax BepMHiuJiap kh, Hax-HbiBaH Myxxap PecnyÖJiHKacbi A.ih MaMJiHCHHHH caAPH hejAap 0JiHjeB TypKHja Pec-nyóJiHKacbiHbiH npeoHACHXH T^pryx 03aJibiH Ba jOJIkphhh 6aui Ha3HpH CyJiejMaH Aa-•MHpaJiHH Aa’BaiH Hiia Map- ■íbiH 22-A9 TypKHjaJa Jo.xa iAyiuMyuiAYP- Oa4>apAa ony •HaxHbiaaH Myxxap PecnyÓ-jiHKacu Ajih Mbhjihch caa-PHHHH MyaBHHH AcH^) KajiaH-i xapJiH MyuiajHax eAHp. . 0cKap aTajupH CaSap Haaapoa,    Mimaoby* Bapaharauainaui 6«p rypyp rapumup. Ca0i^ni 0ap op-jiy \aßh9H9, rajBBp HonaAaAHp. Hw HCa orjqr Eran Jon cajup. To4>ht HtiBAoiyH «bjuau Cahap TypnancraiABH h^H zHAMaTAOB Td38Ba rajujBMS. Ocxh» JyHMara Oeaa Maiaji TaimaJbiS. ONHpna racaóacnn can-n Oanr Banjea A3 oHyH rhmh... Hmaax MyhaHAHCJiapH HflcniTyTyByH TaaaOaaapa Jamap HacHÓoBj, Mehpaa haMséJcBH, HacpaAAU Bajpaiioay Aa Baraa aamptiDiM Öaaan ro|HaJii6._ Bap Haiidqrp «ahaMAB AsJuflaJa aama, «raAwaaapa aasaavaa rampa... Hn yaiar aaachi Tarjan Maaaaon ab apaan aatfliaABa aa^apn rajHAraru o ayay ara^avaa. ^By sa^ ayayaa Jojuaaaaaapa^ 9npra ^aóara-Aan ^y“3 MacaaAaan axyaAy Eaa 0ca^ Mycajea xejap-Aja acpap. Baa a© «Aan» abJbb. • <Poxo Pa^ CamaaoayaATP. HMIIIIIPI nraHCNiuwrpKii PMiBW BTAMT t npaaaAsar aikparuHnM Aatpaa^opn    o2* MHmaaD aa. AaapöW^** P®c« nönncu nD^eRTaaaa Sg^jaxan ^ara n'i«- tSTAaipÖtjw pjcnyöniia. CH Ajih Cobcthhhh coap» J M. Mommbaob HHcaanap-aapjiMK Ba nphaiiaT npim-canapai« pÄöap ryxapar. aajiaJtapa rapaöarHM Aar^n* haccaca na haMcaphaA paJoaJiapA« lamaJaH 6ap rpyn MahKyM ojiYRMym IH9XCH aaaaHHH ra-AaH haccacHHa aaKiiaKAaH aaaA exMOK harrwHna 4>ap»aH HiiaaJiaMuaiAi>iP- OapMaH aiiaaJiaHapKdH »a. aapa aabmMuiuAbip kh. aaaA oJiynaR aahÖycJiapHH anjia-aapHHMk xapKHÖHHAa ©3-JanuiH yuiarjiap, roaäJlap bo raAHMJiap BapAwp. Öy aaJia-jiap roaiuy pecnyóJiHKa xa. paijMiHAaH KyHÓeKYH KeHHUiJia-H8H xaaaaya rapuibicHHAa acjiHHA© iiYÄac|)H8CH3 raJi- MHuiJiap. By raÖHJiAaH OJiaH Mahóyc-aam>iH a4ia cAHJiMacH harruH-Aä xahMuiJiapa ÖaxHJiMacw HUiH AasaM CAMp. Ma'nyMAT AaapöaJaaH PecnyÖjiMKacw <ape3MAcaxMHHH capaHHaiiH pna K. P. AJomioa (Saiora auia KeHMacil HJia aJiaraAap (wiapar B¿ku PaAHorajwpMa Hcxeh-caJi BHpjiHjtiHHH 6aui ahpck-xopy Ba3ii4>acMHAdH aaaA eAMJIMHtllAMp. maBhd XSTTHHAS (OBBajiH l.YH cahailiaAa) Tapxap MapxbiH 22-Aa Tapxap uia-hapH, CejAHMJiH B9 ranaHJiH KdHAJiapH APAapa (KeHMHui MapAaKepx) paJoHy xapaiJiAaH 4 caaxa JaxwH npHManJibi ny-jieMjoxjiapAaH axama^ lyxyji' MyiiiAyp. MkJiJiH eayHYMyAa-4)Ha AacxajiapH b9 mhjihc hui* HHJiapH AyiuwaHHH ra(J)H;i hy-MyMyHa jiyjHrnH lasaö ßcp-MHui, oHJiapfai KcpH oiypAa ÖHJIMHUUiap. Tapxap axpa<})biHAa AöJYUi* jiapAa MHajiH opAynyH acKapH Ejimbh MaMMaAOB JapaJiaH-MMUlAbip. 3. CVATAHOB. Jojiy abhm axauia ^xypjiap. AynaH cáax 15.30-Aa uia-hapa JaHanar KaxHpaH aaxo-MauiHH AyiuwaHJiapHH axauiH aJixbiHa AYuiMyuiAYP. MauiNH napxjiaMbiuiAbip. AaKHH xa-jia5>ax oJiMaMHUiAMp. By ha-AHcaAaH ÖHp Hena Aanira coh-pa haMHH JepAa Aaha 6np aB-xoMauiwH—capHHuiHH aBXOÓy* cy ryjiAypJiapwH axauiHHa xyui KaJiMHuiAHp. Byxyn 6y xaxpHÖaxjiapa óaxMaJapar ma* hapHH MYAa(J)HaHHjiapH axa-uiHH AaJaHAwpwJiMacbi 6apa-AaKH paawJibiPa ÖnpxapaipjiH rajAaAa aMaJi eAHpjiap. lUy-uiaJibiJiap an naxHH aHJiapAa 6eJia 63 AaJanax Ba xaMKHHJia-pHHH HXHpMHpJiap. H. PYCT9M0B. 4»Y3yjni inyma LUahapHH jeKana hajax JoJiy JeHa xahJiyKa aJixwHAaAwp. AamajiTw KaHAHHAa Jyaa caji-Mbiui epMaHH ryjiAypJiap Jla* HbiHAaH Lllymaja Kanas 6y MapxuH 20-ab caax IB-ash 2O-A0K KeHMHui haApyx pajo-HyHAaH FapaAarJiH bb Mapxy- HH apa3HCHHA0H AHBaHajibiJiap K3HAH axauia xyxyjiMyuiAyp. EpMaHHJiap vysyjiH uiaha-pHHHH JaXUHJIblFblHAaKbl 9p* KYH911I AB^BiHbiH axaKJiapHHAa paKex ryprycy rojMara nah/^ exMHuuiap. OHjiap «KaMA3> MapKajiu MaiubiHbiH ycxyHAa paKexH rypaiHAwpapKaH mhjihc, JepjiH e3YHYMYAac})Ha AacxajiapH epMaHHJiapH huih JapbiMHbir pojMapa aa xepn na* KHJiMaJa MaMÖyp exMHiiuiap. AyuiMaH cxpaxe»H Manxara ojiaH 9pKyHaui JyncaKJiHjHHAa MehxaMJiaHa ÖHJiMaMHuiAHp. 0X8H uiaHÖa Ba Öaaap xyH-jiapH AHBaHaJiMJiap, Mbmhjijih, rapaAafJibi, HHMaH xaHAJiapH apa.cbipa axauia xyxyjiBiyui-Ayp. Maaaö axaum HJia ayuí* M9H cycAypyJiMyuiAYP. haaupAa hhcöh cekhxjihk ojica Aa, KeMMHui haAPyx Ba MapxyHH paJoHJiapHHMH Twp MW3U Baaap. Typ, Ayaykhy. Hapxaa «aHAJiaPH xapa(J>Aa epwaHHJiapHH Hoxcajjibi 3H-pehJiH xexHHKacbi naMJiauiMaK-A0 AaBaM eAHp. <^3yjiHHH xapK exMHui ca-KHHJiapHH 6hp HoxyHyH eBJia; pHHa raJbixMacbi MyuiahHAa ojiynyp.    ♦ (ApAH 3-hy caliH4iaAa) JJurrar: aaha 6np jeHnmiK AKAAEMHJA CAhHBHHH A9JHÍUAH ••• HTTH4>ar abfujiau. cahiiGjiap, aAJiap AajHmAK» KYny. jiap Aaha kyhjiy, an^iJiap Aaha 3ai^ ojiay. OayHy eraH 70 HJiAd OHJiapjia xajmiH amH xapH, raHU öahacun raaa. HUJ18H Bap.ABBJiaxn JexaHa hyrym BapHCH e'Jiaa eÁaH Py-cHja JeHa raöara AyniÄY, Jena yAAy. Kenmiin HxTH^arbiH OopYJiapuHAaH raxHjJaxjia Gojyn ranupaH, aaxn haaupa Ha3Hp ojiMara babt cabh «GoJyk rapAamuMua» Jian 6y xyH-jiapAa YMyMHTTH(|>ar Kan Tacappy^iaTM EjniaapH AKaAe« MHjacHHu Aa, Hena Acjapaap, 63 heca6uHa xenpHtf. Axa-AeMHjaHHH pecny6jiHRaMU3Aa ojibh 5 vaByHAaH 6rph, Ara. Majttiopjiy aAUHa AsaptfaJxaH KaHA Tacappy^iaTH. AnAC-MHjacuHUH Ka4>6APa myahph, HrrHcaA ejnijiapn Aonopy, npo4>eccop AJauh M0QIM9AOB 6y TaAÖxpAa, 6amra ceajia, PKT *EA.kuh xa'cHc JuFUHxaniHAa HmrapaK cahC. 6y xaöapH Aa ö*®© © ©epAH sa ycxajin oxyxyjiapHMH3 yxyH Maparjni ojiaa 6Hp cupa MacaJiaJiapH ajAUHaamAuPAU. — AjAm MyajuiHM, YaiyM. HTTHiJiar KaHA Tacappy^jaxu EjiMJiapR AKaAeMHjacuHbiH PycHja AKaACMHjacuHa hcb-pHjmacHHAdH 6h3HM najuMM-aa Ha ayuiay? Axh aicaAeMHja. HHH JapaHMacuHAa Ba Jama. MacbiHAa AaapöajHBH ajam. aapHHHH, RdHA xacappY^axH- MU3UH TaxpY6acHHn aa pojiy 0JiMaJu6. ‘ — Bh3 6y haAHcauH Kes- JiajHpAHK. JepH KaJIMHUlKaH AejHM KH, YMyMHXXH<l)ar Akb-‘'ACMHjacbi PycHja KaHA Ta-cappY4>axbi EJiMJiapH AnaAe-MHjaCblHa HCBpHJIMaAH. OHa raibiJiAbi. Axbi 1990 — 1991-MH HJiJiapAa HxxH4)ar axaAe. MHjacbiHbiH    peKHOHJiapAa (j^aajiHjJax xecxapa« cJiHjiHaJi-jiapu ÖasacbiHAa mhjijih k3HA xacappytjiaxbi eJiMJiapH anaAc-MHjaJiapbiHHH japaAWiiMacbi npocecH ÖauiJiaHMbiuiAN. Ap-Tbir 6X3H HJIHH COHyHEAaK KeH-MHuj HixH(|>arbiH ÖHp nena pec-nyÖJiHKacHHAa MyBa(})Hr Bita-AeMHjajiap xauiKHJi ojiyHAy. PecnyÖaHKEJiapbiH ÖHp Hena. CH AcJaHAa M9H 179 ejiMH-laAPHrax MyaccHeacHHM eayH-Aa ÓHpJiauiAHpaH PycHja AKaACMHjacbiHH, “ 50 cjimh. xaATHrax MyaccBcacH ojiaH VKpajHa AKBAeMMjacuHU. .39 eaMH xaATHrax MyaccHca-CH ojiEH FaaaxHCxaH Akbac-MHjacNHN, 10 caMH-xaATwax MyaccHcacH ojibh KypxycxaH AxaAeMHiJacbiHH. ejiaixa a© eaöaKHcxaHH. TypKMaHHcxaHw, TaMHKHCxaHH Ha38PA8 xyxy-paM. TaaccyiJ) kh. A3ap6ajxafl • 6y A8<N A3 KexHKAH Ba Jaa. HH3 Karu3 y^RHAd «Aaap* OxJxáH arpap-caHaJe kom- UJieKCHHHH e.XMH Xa’MHHEX MapKa3Ht>UH JapaxMaraa kh-4)aJaxjiaHAHK. Kyja 6y Hiua haaa haabip AcjHJiMHmHK. hajiöyKH 6H3A3 öy cahdAa HEJibiiiiaH Jyaaapaa ejihm, oHJiapaa eaMH-xaAnirax hhc-THTyxy. PHjMaxJiH xanpyóa Ba HxxHi^Jiap Bap. FaaAH cya. JlblHUaUH HKHHMH hHCCaCH. «a, aPbip Aa ojica acJhm kh, naJbiMbiaa hen Ha AYiHMaAH. A3 oaAyryMys ynyH cacHMH-3H euiHTMaAHaap. AKaACMH- JaHbiH 101 ysBYHAaH homh 5-h AsapóaJnaHAaHAwp- Oh-jiapuH Aa AöpAY Kena« Ha CeHHJIHÖ. > — Baj«a 0H3RM AorpyABH Aa TaxpyöaiiHs, ean norex. cxajnoius 6yxa xxxn xep. Mxp. eayxys ä© iwcaa xax. AXHX3 XX, «rax 70 xaAa xxa-AeMXjaxux yaxaapx apaciix-Aa hnxma aamr Tamxxji ,eTMxmxK. — Jox, 6yHyH caöaÖM Gaui. ra uiejAxp. j^mabma MaHea HHHMHSAaXH KHH-KYAYpax Ba eroHdMAHp. JaxiubicH 6yAyp. 6y cehÖaxH aeaaJiaMaJax. OaKx Hca öyAyp kh, xaKxa pecnyÖaHxa KaHA Tacappy-qiaxbi Ba 9p3ar HaaHpnjR CHcreMMHAd 80 H84>apa JaxbiH eaMJiap AOKXopy. npo^icccop (|}oajuiJJax Kecrapxp. Arpap. cdHaJe MCxehcaaH HJia iryaj. Jw AdpdYaiAa aJiaracH OJiaH JyxcaK HxxHcacjiN Ba meh-poxJiH aJiHMJiap opAycyHyH ORp PRCMH pecnyójniica Ejim-jiap AKaAemiJacbiHAa 3ajiH. uibip. Xajx- xahcHJiH cxcxe-MHHA8 A© arpap caha hji© stampya oaaH aaRMJtapxR 6e. JYk 6hp AacxacR MyBa<M)a- FBjJaxaa mnJiaíBp. YMyMXJ. Jaxjia, AKaACMHja xaniKHa ojiyHapca 100 HwJjapa JaxbiH aKEACMHK, aKaAeMHjaHbiH Myx-ÓHp Y3BY B8 npo4>eccopy. MHH H^apA^ 'í©* eJiMJiap HaMHaaAXHHH eaMH ca JJiapH-HH arpap cahaHHH hhkhuie. 4>biHa HcxHraMaxJiaHAHPMaK ojiap. HrxHcaAH xahaxa kbji-AHKA3 Hca 6y MyhyM xaA- 6hP HY3*H XapM X8JI80 .CAHp. hasHpAa pecnyÓJiMKa EA-HUH KawxaAa <paaJiHjjax KecxapdH me'ÓacH yuya My-HacHÓ 6hhe aJpbiJica 99 OHp asna Aa xéMaK ojica oy ap-3y harHraxa ueBpHJiap. Xa-XbipJiaAUM KH, aBBOJijiap Aa Aaaj^ajHaHAa KaHA Ta¿ap- pyiJiaxH EjiMJiapH AKaACMH- jacu KaHHaAa xapM6. BypaAa hha® Aaap-óaJxaH KaHA Tacappyc|)axH AüaAeMHjacH. 6 k8HA xacap-pyd>ax xaMalyJUiy eJiiiH xaA-nrax MyacciicacH Jepjiaimip. Ejimh noreHCHEJibiH xaxMX-H3H JapHCH ÓypaAE MaMJia-uiHp. BaKHAa Hca cyaepeH pec-ny6jiHKaMbi3 yhyh haJia hox 6HHa JiaabiM ojíaxar. — AxaAexnJa bauxu jja, cahx6xn A© A©JnnAB. Bae Anap Mycranui A©n©*Aap-A8X oxax 26 ajoonx Haxcy. 6xJj8TX Macajncx xexa h©ju oxyxAy? — KeHMMui HxxHcJiar KmiA TacappyiJiaxN EJiMJiapH Aica- A6MMjaCHHHH    ABPHJIMaCH Hjia dJiaraAap aiiaAeMHjaHHH CyxyH Y3BJiapH PycHja Axa-AeMRjaCblHHH XapKHÓHHA© caxJiaHbuiAUJiaP- MAB Maxa-HbQiAa PycHja AKXXBMxJa-cHHa . YMyMHXTH(J>ar AxaAC- MHjacbiHHH BapHCjmjH ha-BaJia oJiyHAy. pecnyCJxwa-MH3HH K8HA xacappyiJmTH HJv 6apjiH CJiMH npoOjieicJia-pxH ajiaraJiaHAxpHJiMacH b8 Jepxxa JexHpxjmacHHa ejiira-MexoAHK -Haaapar A© ©«yH ehAacxaa ayihay. Anua mex-C8H M8H HSaHMHPBM KH. 6Hp Annax 6amra 6xp a©bji0thh eJiHR noreHCHajiHiia caxapa-jiH pahÓapjiaxK eAa 6hjichh. OHyH xrTHcaAH npoíJjieMJia-pHHHH ejiMH haJuiRHa Ha. jiumcbiH. CxiiCxiX' JaiAM: 'lABAAOi^ «Xaar raaeix^xxx hyxÓxpx KyHyH ca/idaTM — HrrxcBAX (SéhpaH Aa* pxxxaxniaxAa A»©» en raxyxnp. 6xpH-6xpxxn apAuna xepxxax 4»©P**©^*® Aa xapa xaxMxp. Byxyx ca-6a6x CX3X8 xaAXp? — BehpanuH Aap**«©©“®-MajHHHH 6hp Hena ca<5aáH sap. 9BBaJia, MycxaTHJi aiViaHAM- >ujiaH pecnyOjiHKaHbiH Myc. xarHJi .Aa HrxHcaAH cRjacaro oJiMaJibiAwp. JyKcaK hxxh. cacJiH MyxaxaccHCJiap rpyny-HyH JaxbiHAaH huixhphrh hji© KOMHJieMC HHKHma<t) npo^-Mbi haanpJiaHMaJibiAbip. A©f-pyAyp, Mhjijih lllypa xapa- iHHAaH HTXHCaAHjJaXHMU3HH HHKHÜiadibiHa xHAMax eAanaK raHyHJiap haaupJiaHbió. 03-jiaiiiAHpMa, óaHK, Hnapa Ba AHKap MacaJiaJiap ÓapaAa ranyHJiap 6yna mbcejiamp* JlaKHH heKyMaxHH nporpa-mh haJia kh, JoxAyp. Hkhh-HH ca6a6 rnjMaxJiapJia oar-jiwAbip. PecnyOjiHKaMbi3Aa eSJiamAHpM© B8 A©BJiaTCH3-jiaiUQHOMa hajaxa KeHHpiin-M9A0H * rHjMaxJiap Tea-xa. jiacHK jiHÓepaJiJiamAHpbiJiAN. BynyH Aa HaxiwacH k63 ra-OapbiHAaAbip. Yhyhmy caOaó, 6h3 hana Aa PycHjaAan acM-Jibijbir, HcxacaK ab. HcxaMa. CBK A8 6y hajia 6hp myaabx rajianar. AcbiJibiJibir Aa, 6hji- AHJHHH3 KHMH. EAaXaH, HKH Tapa^waH Óhphhhh yAyaMa-Cbi HJia MyuiajHax oJiynyp. MaH 6eJia (JWKHpjiauiHpaM kh, ÓehpaHAaH HUXMar, Hr-XHcaAHjJaxbiMbi3bi he*i oji-Maca caíSHTJiauiAHpMaK ymyh CHH xauiKHji ojiyHEMar he-KyMar 63 MycxarHJi cHjaca- XFHH MyaJJaHJiauiAHpMaJiH- A«p. ByHABH aJiasa, Óaaapa KeHHAHH MajAaJiaJiapH MyaJ-9H oJiyHMaJibi. 6hp myaabt A6BJI8XHH xa'cHpH heH dJI-MBca 6a’3H cahaJiapAa cax-JiaHMEJIbiAbiP- Basapa K6HHA A6BPYHA© HTXHcaAHjJaxbi 6aui-jiH-dauibwa dypaxMar oji-Ma3. Eaa óyHyH HaxHnacH- AHp kh. MyaccHcaJiapHMH3HH AapAH HJia Mauipyji ©JiaH xanbiJiMfaip, óejia h9xhh B8 Kacbió BaxxbiMbisgia xapHXAaH BBJiJyxaJa k8ha X9cappy<j>axbi MahcyjiJiapbi ajiMara Mandy-pyr. Fbicacbi. kchkakh OyTyH ^a/^HpJiapH MaphaJia-Biap. haJia daaapa yJryHJiauiAW-pbiJniajibiABip. — Bej» dxp 4»xxxp Bap: CxjBcx cyxepexxn raaax. MtABX AsapiSaJxaxin raa xrrxeaAX MycxanuioijH xm> xaxcbiaAup- haAxcaxapn KeAXBix xecrapxp n, cxjacx cyxcpexan o raAap A© n© ma acax raaaxujnajaxar. Bac xex© eA©B? Bexa xaaxJJarAa yxpray Jox xap? — OHy APrpy a©ahhh3 kh„ CHjacH MycxanuuiHja dejia T63 Ba acaHJibirJia HaHJi ojia dHJiMaJaxajHK. AMMa caxHT-xa oxyppyd HrrHcaAXíJaTbi-* MbisbiH xapwMap oJiyHMacbi-Hbi * Aa K63JiaJa dxjiMapXK. Hftxcbah MycTarHJiJiHjHMxa YMYH KCHHm BMXaHJiapbilIblS Bap. MaH acjiHHAB o ^HxpxH dJieJhxHdJaM km. cxJacH üyc. xarHJUiHK HTTHcaAH Mycxa-rHJUiHKA8H xpaJiHAa Ay* pyp. Axbi 6y aAX harHraxAHp KH, IffTHCaAH XahaTABH 38HCÍ) óxp ojiica hex Baxr cxjacx xa-haxA9H xycrarxji ojia dxx. Mas. .HrxxcaAH acbuiujibir HaxHxa e’xHdapxjia c^JacH acbuibijibiFa KaxitpHd xuza. pbip. Bh3 hap mejABH axBaJi. xapHXR HTTRcaAM aJiardJiapR Aaha Aa MehKnJiaHAxpMajiH, ejHH BaZTAB HTXHCaARjJaXblH cxpyKxypyHy AajHHiMdJiRjHK. Ba'3H cahaJiape AHirar icyi. jiaHAHpHJiiiaJix. de’3X caha-jiap xaiiaM X8fb carjimojijí-AHp. MaH8 eJia eJiica jcecfa- pHH KH, dyxyH ehxHjaxJiapbi-    Jyp. Bh3 harxa Hcsexpa    Mbiiibis diuiMaJiHjHK kh,    aetHJi? Hbi JajiHbia 63 HMKEHJiapbi    (JmpMaJiapbiHbTH ÓHpM HJI3 6y    daJxBHw eayHAaH dauira^x    Mbicbi cada y i hecadbiHa 6AacMX. Haca aJi-    xyHJiapAa dHpK# MyaccHca Aa    xac dehpaHAan xbixapa oxji-    __ pecxydxxxa    Hapxa*ex- MaJibi, Haca BepMojmjHK. Jla- JapaAaxarbir. 9HKaJiJiapx- Majafxax.^    rxxA©    ©©■ KHH haJaxH ahdMHjJaxH ojiau ejia cahaJiap Bap kh. QHJiapbiH BacHxacHJia ^       ■    - nydjiHKEMbi3bi xox MypaKKad nydJiHKa caeMjJaJiH xaxhHsax ulypaja xepxxaxajx —fA^ ^a«*©« makMptß omycjmyt. B^xjjaxa cajibipjiap. BwpwH* japhiTMbip. PecnydjiHKa MaA- xrrxcaAXJJar nnqnga ra-    ^ xaxmp ■yxa- «H rvajiMHM'fUH MBBaduHJia AH-TexHHKH T8xhH3ax Ko- cii raxy iKxaraxapai xee-    Helxxxn xxcc oxy* MH cyMhiHHShiH MaMOUHfla    KOMxepcHja    4)81-    aaja    JMmm    ^    , mJ* .pMWwmni HOMiuieac nporpaxASH aa- ;,hJJ8thh8 KeMxacH 6ap lox    cyala    tww6tóa    ronyju I ojiau MH3 dauira xapa4>JiapA©HAHp. HMKaiuiapbiMbiaa apxajiaHiia- *^gjoi||gnxxa dojy xcrelicax- da'aaH PecnydJiHKEAaxHJiH MyBaipHr Jihijwr _ _ Xii Aaxyrt» rpyíl3r«y tncxA pee- cxpyKxypjiap JoxAyp. pec- — haxxMXjJtin aura    exjxcx —.....X «...Anaua    v.'Mihu'ia«    IHyHAJk ■eDBXaXalX lUlAl. _____ ■■    —    ---- HbniiAbiM. Bax dy Macajia. Jiap Aa opaAa 63 axcHHH xan. Aaka ab MHXaCHHHH    _ KexMacH dxp xox pn Oy . MvaccHcajiapH xbixbuiMaa b8> paxini xnacBAlUJaY    ryxam 3»)JaT0 cajibid. Ba^ eJia cxjacaixaa cbap« «■■■ nxxO SJiSixO.    MeareJxxxba© dy A©JninxxJx » xx© xaaM eAspAPnon? — MaH hap uiejABH aXBaJi. napxaiiexT y3byJ©*i. mhjuibt BanaxJaM. Ajih ranyHxepM* XXJIXK opraHbiHA® 4>aaJiHjJax KOCXapdH, MHJUiaX B8K1U1H ajynÉI AAUibiJaH uiaxc Hca cxjacaxa dBitai» raJia dHJi-,| M83. O dHprf tapa<hAaH Aa. XrtHCiAXbl KHMH Jaxuihi dH-JIXPOM KM. MOpMaA CHjaCH MyhMx. HOpMaJi cHjacM 3a-MXH OJlMa¿Wl HOpMaJI HTXH-CBAX KHKHma4l J©WP- — PecxydxiaaMiaAa I©-panmm xxrxMax-cxJra xa-njjm Myxacxderxxxa? — Hhax dajixa Aa pecnyd^ jiHKaMbia coH jyaxJUiHKAa ©•* dehpaHJiu. 8H afwp KyHJia-pxHM JauiaJbip. By dehpaHbiH dxp daiuabixa cadadH cw xaxxJiap yaa xbixbid — iioh- K9M* B93H(}>0 AaBacH NCAXp. UlaxcM aMdxcHjaJiap. H9 Joji-jia cMiypca-oJicyH ^haxHMifJ-jaxH 9A3 aJiMar xcxajx dy-HTXH- xyH damra ryBaoaapH ©3 ,JldH EV 0JVH4AH KeHAP4AJAM n ••• h8Hcehd9TKKxa pecxydxxxa Axx Coxerx Mxxxx mypacuxMi xrrxcaAXjJaf xoMXCcxJacMXia cupx, raf Aeoyrani. *Baxx«|mianip    Hcrehcaxxr Bxpxxjxxn dam AxpixTopy BaliXA ahMO^OBAVP. MEJibiflbip. BHpxa MHca.T AC. rH>M9iJiap rojyjiyp km. ba©- híM 9cac Hcxehcaji (hOHAJia- Maja caAaxa KyxyMya x^x-    — Mhjijih UiypaAa «.«- SLhnh AaíSr OJiAy^ M0P- Mbip. Hkhhxh TaxhHsaT xaui. c^xbuiap onayrxa aaAJip. ^ Ycr©JWj^ rvtiTAnmamalhir Hxth- ajbi apxaA© raJibid, JiaKHH na- 3hipjiaHMacbi npocecHHA» »y* yxy«    p«c_ L“ S§eí¡H Jy9¿chc»).8p ni /ywmhs «V3U8H_ onjw- ij™ «"iJ»™»«    ’«ÍS-    AjÍh    COTWwSh    jCHH ih )ox«yp.    HpsnHMjHpHK.    ““ joxAyp MYSÍcHMn8p''"iap    '¡Sí haHCbi cxpyKxypa xade xacxxAU i© oTflypyiiy a© dHJiMHp. JepH xapaaumr xap. Bxp w» KaaMHuiKaH. mdhh Hapahax wm. winw ^ cAaH dHp MacaJiaJ© A© Toxyn- n IDypt y»Y HCxapAHM. PecnydJiHKa- acJ© dxxapcinnia? HH HTTHCaAXblJiap XOJld OJiyX- ryBB©HHH COH ManfaiAbip. KOHKpex hcjib- nHj)©Ta haxjiapbi A© J©JiHbi3 deJiB pecnydJiHxaMbiabiH ®y*‘YSJ*<Y ryBBa HJia raHyRHJiaznAMp- BaaxJJoxH xaJi©d CAXp kh. MdK MYMKYHAYP. hon dyHB. TYH ry»ra©p h9M A© peaJi haKXiwJJöT dar rrpa(|)biw dapoA© cJ)iiKpMHH3 haJi9 KH, jiH, dy npodJieiiRH hajxiiH© Ss' hamm «rTHcaAibuiap _»»;    C«^ll«iwii!i.    «y    YcyJ«?^    ^YreMYKfli    »» -      «larbipMp,    ai0H IhO 3MJI9|Xi npé3H;x^ifX S-SSS. «‘S. S.T S uMxiiar YXYH yxyHxy J©©    jia^MAup* FanyHJiap hojaxa    Cxa    Jbxbm xaxapx    Imfvtr üeoYoaMMH? BaJiH. dena dnp    KexHpHJUHp. ohjibpnh hajaxa    PTP©Y«Y»^ Bra    xxc    hjiW    i¿mmnp Y-*Y«V    HeHI^«8CHH8 H«.P8T    “1““ nplHJI HKH lOJIAaH dHpHAHp    Ayp. IleHCHja xa MHHBXbl HJI9    JXp? ~ ^acniT HTOcaAH Hcna-    Sr©bi dy xyHnapAa 6am    -    Awp^Jxbh    3a«KHH h¡rnÍD KW.    »eP>*H«u Wncanap aea»K- Kiaiip. 08hptiia»H ^    An«    Co.    napinis oJihh CYflytayP- Y^YM «miíwnppm«»» ”?-    jpm. ae«H ff—l—■"« Hnm. Msma. «yiyH 6hp cs6a0. oh. ayp. Muzum Jony a« »«p. ^ WH iieiWM«*^^yv BYSicoaopmi a«u»P «YCTsnin Hrrwa. Jona -mxMar Y^ typm aa. «y* *• “J«    K |SnySÄ2Sw«kV»P^- wchJ^thhV    C«aYa (»ap« Bopaaa »a- jaruMuaViH MYcraran Johy- iiaaapH (tap Tapa4>a »Jy« 2- SL ^"o’ ¡«""■apBaaaaH    Hauonqnir    n, ion JicwJ*». aioiiinH 8khh-«h«^'    ^*Í25?’    nw xacxxxiaJxxXee raN^Amnparaia cex«9- jia. HrrxcaAXM HnwcaA»JJ©r-    6hl ——K md. aaxfliaxaD    AaepdaJ. jia Mamryx ojimijimamp^ P»- ora n ira    pxdar a©^ pecnydnrawi P«. «” SS? ^ratwS «?öxaxM aapAix caraarn xa caaa- dyryx xmax oprraa^ ss,    “i2s*Ä”j;s ÄS EsssrSÄ USS, SB^h—    J—r,“* S ÄTÜf"SSSS SSTSSSSiifÄ ««- Y»*™. 1*    ’läamiM    maxoi^taKpHM    Komtper omplr (tapjn^ «nam «8B«pa« onHymiM. 0e¿¡a«p™ c^ÄTa ¡pSÄiaio«» H»aeta*u HWPI » h« ö»P — O <j>HKpHMX J«*®    ^    (bbiMua Y^Y* xyalJaH xcrx-    cxjacx xcJiahaTJiapbHi. deh,. racAHT    SraLhir    mfaraap nxmjia^ haaup- pnAU. 6ra xraajax <J)9Jia. isSHS S' -SLr s ss.£P5j» S“V. srssB* STkaSÄ-TS-feani;; Sp’äWs: ;
RealCheck