Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 21, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 21, 1992, Baku, Azerbaijan нашр Русайаяыя ; «Hosoctü»    Информасн)а Ахеятля]и мэдэяяМат во умумбэшэрн сор. вэтлэр халг акадеюОасы яла - бярлякда яаря нлян jаяварьшдав «Исламски вест, них» буллетеяяяия нэшрянэ башлаиыш-дыр. Узу и ядлар арзяядэ кечмнш ССРИ.дэ чохлары ислам динянян мэ’нэвя заякяя. лнклэрини дарк еда бялмэмяш вэ ja оцун барэсинда чох reJpH-myajJeH тасэввурэ мелях олмушлар ки, бу. да мухталиф ша)нэ-лэрян вэ у)дурмаларын Jajbumacbi ила натячэлэямяшдяр.    _ «Исламски вестнйк* буллетениннн маг. садя такие ислам Ьапыяда яяформасц|а гытлыгыны арадан галдырмагла Ьэмян rejpH-дэгиг фяхярлэр дум акыны дагыт-маг де]ил, Ьэм да бирлик елкэлэринин бу дина е’тнгад олуная рекионлары арасында бирлашдяричи васяла олмагдаи лбарэтдяр. Девизв «Ислам Ьаггыяда ва ислам учу» • олав Jen нэшрня саЪяфаларяяда буту AyHja мусэлмавларыяын hajananm мух-тэлнф чаЬатларя оке етдирялачакднр. Ахы, ислам, буллетеяяя ]анвар яемрася. нин мугэдднмасяида ¿азылдыгы кямя, башаря тэ’лимдир, мэ’нэви сэрвэтлэр мач-мусудур, тафаккур ва hajaï тэрзиднр, бу-тев бнр мэданн1]атдир. Азэринформ Ьазырда умумя)]этлэ дни. лэра ва хусусилэ ислама марагын артдыгы. яы назэрэ алараг «Исламски вестник*ин ajpM.ajpH матеряалларыяын республика, ннздлн кутлави ннф<ч>иасн]а васитадари-яяя саЬяфаларнндэ дэрч олунмасынын ташаббускары кямя чыхыш еднр. Бу га-бнлдэн олан илк (азыны охучуларын яэзэ-рикэ чатдьгрырыг. «БИЗИМ ДЭ ИЛАЬИМИЗ, СИЗИН ДЭ \ ИЛАЬИНИЗ ВАЬИДДИР...» ...Иттифаг артыг кечмиш-дэ галмышдыр. Лакин , бе-JY« мигдарда миллэт вэ халгларьга узунмуддэтли 6ирхэ]аша]ышы узундэн ja-ранмыш бутун проблемлэр — игтисади|)атдакы Ьэрч-мэрчлик, еколожи фэлакэт, мухтэлиф cHjacH гуввэлэр арасындакы чэкишмэлэр дэ кечмишдэми галмышдыр? Элбэттэ, Jox. Бир чох суверен республикалар кечмиш-дэ чохмиллэтли республикалар олмушлар вэ инди дэ белэчэ гальгрлар. Демэли, онлар haM дэ чохдинли республикалар олараг галыр-лар. Ьазьфда славян рес-публикалары адландыры-лан республикаларда тэк- ,чэ христианлар |}ашамыр. Руси)ада тэгрибэн 12 мил-joн мусэлман Jaшaiыp ки, бу да онун эЬалисинин тэгрибэн 8 фаизини тэшкил едир. Русина мусэлманла-рьш cajьшa кврэ, CэyдиJjэ ЭрэбистанЫ вэ Сур^а кими ерэб елкэлэри илэ бир сы-рада дурур. Ге)д етмэк лазымдыр ки, ислам зуЬр етд^и вахтдан бэри башга динлэрэ е’тигад* едэнлэрэ еЬтирамла ]анаш-мыш, ислам дининин ганун-ларына эмэл етм^энлэрэ двзумлу мунасибэт бэслэ-миш, адамларьш дэрилэри-нин рэнклэринэ эсасэн а]-ры-сечкил^э ]ол вермэмиш-дир. Бу, Кеч дэ тээччуб до-рурмамалыдыр. Чунки ислам мугэддэе китаблары олан динлэрэ дэрин еИтирам бэслэмишдир. Ислам дун)анын Japaдылмacы, ин- сан вэ онун ахирэтдэки та. ле]и, а]инлэрннин вэ тэ*-лимлэринин охшарлыгы вэ с. кими мэсэлэлэрдэ хрис-тианлыгла умуми чэЪэтлэ-рэ маликДир. Бу динлэрин башда Иса пе^эмбэр олмаг-ла муштэрэк пejFзмбэpлэpи дэ вардыр. МэЬэммэд пе^эмбэр взу Гур’анын принсиплэринэ эмэл едилмэсиндэ !мусэл-манлар учун нумунэ ол-мушдур. О, ислам тэ’лнм-. лэри. илэ разылашма]анлара вэ Ьэтта она гаршы чы-ханлара белэ двзумлу мунасибэт кестэрмишдир... Гур’анда тэсбигг отфн-муш вэ пе}гэмбэрин фэа-ли))эти илэ ОДата кечирил-мкш гаршылыглы еЬтирам вэ башга динлэрэ, е’ти-гадлара дез^млулук мунасибэтлэринин мвЬкэм эсас. лары сонралар мусэлман девлатлэрянин Ьэ1атыцдя даЬа да инкишаф етдирял мишдир.. Тарихи сэнэдлэр гэтеО^этлэ субут едир ки. Ьэтта МэЬэммэд neJraM6a-рин вэфатындан дврд эср сонра мусэлманларла христианлар арасында мунаги-шэлэр олмамышдыр. Гэрби Авропанын нуфузлу алим. лэри кестэрмишлэр ки. Ьэ-мин деврдэ исламын хрис-. тианлыга вэ зэрдуштли)э мунасибэтлэри илэ MyrajH-сэдэ христиан Византи)а-сыцда рэсми килеэ башга ]ад чэрэ1анлара е’тигад едэн христиан гардашла. рына даЬа чох гэддар му-насибэтдэ олмушдур. Эрэб хилафэтиндэ )еяи христиан вэ JahyflH мз’бэдлэринин ти. кинтиси, гэдкм мэ’бэдлэ-рин тэ’мир едилмэск ади пал са1ылмьш!дыр. Мухтэлиф динлэрэ мэнсуб олан алимлэрин биркэ ишлэмэси Ьеч бир тээччуб догурмур-ДУ. Экэр белэдиреэ, бэс нэ учун мусэлманларла христианлар арасьшда эдавэт >аранмышдыр? Ьэр mej XI — XIII эерлзрдэ Авро-па чэнкавэрлэринин вэ ири феодалларынын кичик Аси. Уада, Сури}ада, Фэлэстиндэ вэ Мисирдэ фатеЬчилик муЬарибэлэри апармаг мэг* сэдилэ ’гэшкил етдиклэри хач' 1урушлэри илэ башлан-мышдыр... Ьэтта хач jypyui-лэриндэн сонра бир чох эерлэр эрзиндэ Авропада белэ бир эдавэт гуввэдэ галмышдыр. Бу эдавэт орадан .    НОВРУЗ Илыг ja3 кунлэри аиам Ьэр ахшам Чыраг ишыгында нагыл се)лэрди. Лэлэм дэ тахчада го)дурарды шам. BaJaTbi дejэpди, в)уд верэрди.    ^ Новруз óaJpaMbiKAa Ьалва бишэр|ди. hapoja синидэн бир naj душэрди, Шамла, сэмэни]лэ дoлyjдy рэфлэр, * Бир чэннэт оларзы бизим тэрэфлэр. Кэлэнэ-кедэнэ салам верэрдик. Лэмпэ шушзсииин Ьисин силэрдик. Папаг да атардыг. naj да алардыг, Нэгмэ дэ flejap3HK, саз да чалардыг. Узэррик jaHapflbi бутун евлэрдэ. Хына гызарарды 6aja3 эллэрдэ. Гызлар HHjj9THHH cyja AeJapAH, Гьгзларын сиррини булаг билэрди. Рамиз Б АХЫ ШОВ. 13 МАРТ УМУМДУНМ меТЕОРОЛОКИМ KYHYAYP ИРОГНОЗЛАР НЕЧЗ ОЛРЭНИЛНР? Метеоролок^а бир елм кими 3 мин ил эввэл гэдим Лунаныстанда мejдaнa кэл-мишдир. Терминин мэ’насы атмосфер Ьадисэлэрини ej-ренмэк демэкдир. Одур ки, бу романтик сэнэтин саЬиб-( лэрини тэбиэт ме'чузэлэ-ринии ‘ биличиси. атмосфер чэбЬэлэринин кэшфиJJaтчы-сы адландырырлар. Метеоролок^аны башга елм саЬэлэриндэн фэрглэн-дирэн . эсас сэбэблэрдэн би-рн онун бе^элмилэл олйа-сыдыр. О, девлэт статусу на малик flejnn, мустэгил аэ азаядыр. Ьава чэрэ]ан-лары сэрЬод танымадыгы ними, мете©роломи]а да Ьэр бир девлэтин аразисин-дэ е]ни га]дада. ejKH Гэ’-лимат узрэ rejAa альшыр. Аэорба1чанда метеороло-KHja елминин та гэдимдэн инкишаф етмэсинэ 6axMaja-рат YMyMayHja Метеороло-KHja Тэшкнлатынын japaH-масы республикамызда ме-теоролок^а елминин J€hh инкишаф caBHjjacHHa галх-масына 6ejyK кемэк кестэрмишдир. 1920-чи илдэн е’тибарэн A38p6aj4aHAa ме-тeopoлoкиja елми дэгиг вэ рвеми мэ’луматлар eepMaja башламьигдыр- Бу кун MeieopojioKHja-нын мустэгил елм кими фэали]]эт кестэрзн бир чох саЬэси вардыр. Мэсэлэн, синоптик метеоролок^а, кэнд тэсэрруфаты- метео-ролоки]асы, aeHacHja метео-ролоки!асы, калифат ме-теоролок^асы, Тэбиэт ме- теоролокн]асы вэ с. Метеорологларын апар. дыглары мушаЬидэлэрин нэ-тичэлэри а]лыг, иллик сорту китаблары шэклиндэ тэртиб олунур. AeHacHja. дэмир joлy, дэниз вэ оке-анларда    кэмилэрин Ьэрэкэ- ти. автомобил H^HjJaibi онларын мэ’луматы эсасын-да тэнзимлэнир. CaHajeHHH, мэишэтин елэ бир саЬэси Joxflyp ки, метеороложи хидмэтдэи истифадэ етмэ-син. Ьазырда метеоролог лары-мызын    иши даЬа да чэтин. лэшиб.    Aзэpбajчaндa му. Ьарибэ    кедир, торпаглары- мыз |душмэн тэрэфиндэн зэбт олунур. Буна 6axMaja. раг    Нахчыван Мухтар Республикасында, Гараба-гын лаглыг Ьиссэсицдэ вэ бутун    caphafl6ojy pajoH- ларда фэaлиjJэт кестэрэн Ьидрометеороложи cTaHCHja вэ мэнтагэлэрдэ метеоро-логлар    аз вэзифэ борчла- рыны .iajHrHH4a jepHHd je. тирирлэр. Бу ил A3ap6aj4aH Умум. дYнja Метеоролок^а куну-ну мустэгил девлэт кими rejfl едир. Республиканьш Ьидpoмeтeopoлoкнja Идарэ-синэ комитэ статусу верил. мэси иеэ M3C’y^HjJaTHMH3H xejли "артырмышдыр. h. ryJIHJEB, Азэрба|чан Республикасы Девлапг Ьидрометеороло-ки]а Комнтэсиняи ше’ба ранен, чографя|а елмлэ. ри намязади. РЕСПУБЛИКАМЫЗДА НЭШР ОЛУНАН BYTYH ГЭЗЕТЛЭРИН РЕДАКТОРЛАРЫНЫН НЭЗЭРИНЭ! Когыз те'ммнаты маселаларини Нолл отмок могсодила гоютмнизми тиражы, форматы оо доо-рилм|и, Номчмиин бу ил учун лазым олачаг когы-зыи мигдары Наггында то'чили олараг Даалат Мат-буат Комитасиимн даври матбуат идарасииа (тал: 92-64-51) )азылы мв'лумат аарма|инизи хаНиш ади-рик. Пэрвиз Элиjeв аилэси илэ бирликдэ JaxbiH гоЬуму Кулнарэнян вахтсыз вэфатындан кэдэрлэнди)ини билдирир вэ мэрЬу-мун аилэсинэ дэрин Ьузнлэ башеатлыгы верир. АллаЬ рэЬмэт елэсиы! Русина сира>эт етмиш вэ она мусэлман лары христи-анлыга кэтирмэк учун ча-льгшан правое лав миссио. нерлэри Ьима]адарлыг ет-мишлэр. Чунки бу чариэмин мустэмлэкэчилик с^аСэтина сэрфэли иди. Исламла батлы Ьэр ше. }ин супурулуб атылмасы Ок^абр ингилабындан -сон. ра влкэдэки инзибати-амир-лик вэ тоталнтар систем-лэринин умуми с^асэти-нин бир Ьиссэси олмушдур. Белэ мунасибэтэ тэрэф-дар чыхан «нэзэри]]эчилэр* арасында мусэлман халгла. рьжын HYмaJэндэлэpиндэн олан елмлэр намнзэдлэри вэ докторлары да олмушдур. Онлар субут етмэк истэ-jиpдилэp ки, ислам «баш. га ¡зирлэрдэн оланлара ниф-рэт тэблиг едир», Гур'ан «милли вэ дини Душмэн-чил^ин мэнбэ]идир», Ослам эхлагы «миллэтчнлик эhвaл-pyhйjJэcи форма лаш. дырыр». Чох тээссуфлэр олсун ки, исламы бу чур «дэрк етмэк» ajpы-ajpы Ьазыркы нэшрлэрин муэллифлэри учун да характерикдир. Бэ'-зи муэллифлэр ислам тэ'-лимлэринин маЬи])этини дэрк етмэк, мусэлман вэ христиаяларын гаршылыглы мунасибэтлэринин му-рэккэб тарихияи тэдгиг етмэк, ислам рекионларында баш верэн ичтимаи-си}аси тэзаЬурлэрин сэбэблэрини дэриндэн арашдырмаг эвэ- зинэ исламы мухтэлиф чэ-Ьэтлэрдэн Ьаллаидыран ал. дадычы башлыгларла квзэ кул уфурма1н устун тутур-лар. Онлар эслицда бунун. ла материалы jaximi бил-мэдикларини, бу саЬэда сааадсызлыгларыны вэ му-Ьакнмэлэринин * да)азлыгы-яы мэЬарэтлэ кизладир-ла>.. Исламын. )эЬудили]ин вэ христианлытын гаршылыглы мунасибэтлэринин, бу дни. лэрин ардычылларынын та. рихиндэ rapa сэЬифалэр аз AeJ^iflHp. Лакин иш бура* сындадыр ки, Ьэмин сэпи-фэлэр диндэн cHjacM мэг-сэдлэр учун, фатеЬчилик Jy* рушлэри. эдалэтсиз эмэл. лэра. ajpbi-ajpbi девлэт вэ ичтимаи хадимлэрин тэкэб-бурлэринэ бэраэт газан-дырмаг учун истифадэ еди. лэндэ Mej дана кэлмишдир. Белэ Ьалларла б и зим кун-лэрдэ дэ растлашмаг олур. Мустэгил Девлэтлэр Бир-р1и>1гнин халгларыиа мэЬэ бу лазым aejHaAHp. Онлара чох дэрин беЬранлары aj. рылыгда }ох. бирликдэ лэгв етмэк асан олачагдыр. Бунун учуй республикалар. онларын халг лары арасында гаршылыглы е’тибар japaдылмaлы. милли1]этин-дэн вэ дини е’тигадындан асылы o.TMajapar инсанлара еЬтирам вэ е'тнбар кестэ-рилмэлидяр. «Исламски вестник», М I, 1992-чи ил. (Азэринформ). Демэ Сэмэд Вургуи кэлди-кедэрди, Уиутмаз бу оба, бу маЬал нэп. Россам Мика)ыл Абдулла]ев. Ьэфтэдик програм Республика телеаизи]асы 9.05^ Хабэрлэр. 9.20. Мутк-плкчас^а филмлэри. 9.50. «Мечтэб чамера гаршысында». 10.20. «215 чл» студи-асынын прэграмы. 18.00. Бчспрэс ин-форлиаси'а. 18.05. Мултиплича-с^а фи л ми. 18.15. «Ана ¿ур -дум». Ма;«тз6лмлэрин распуб-лича олимпиадасьжьгн ]»:<уну. 18.45,    «ТаКси л консвпси;асы: тагслифлар, рэ'|лар». 19.10, М. Гули]«» — 6 иамрэли симфэ-ни)«. 19,35, Ре < лам. 19.45. «/1а]-лв‘, бвши]им, ла)ла]». 20.00. «24 сват». 20.30. Ч. ЧаЬанкирсш — «Фузулм» кем* чтвсы.- 20.50. Реклам. 21.00. 1« иличлэр (М). 21.35. «Мани да г туилэ влар». Шайр Муса ./вгуб 22.15. «1»д-ди кун». Публисис и*м прэграм. 23.15. «Идман ичм лы». 23.45. Хабарлэр. «Бакы» студи)асм Нар куа саат 20.30-дам транс лси)а олунур. Руси]а телеамзи] ыиын БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 6.00. «СвЬар». 8.35. « вни на-сил евчир». 9.30. «Гэдим хэш нвтыллар». «Гар гыз» 11.15. Санадли> филм:    «Адмирал Ушаков». 11.45. Коксврт. 12.00. Jвниликлвp. 12.20. Свнвдли тв-ле*изи]'а филми. 14.15. «Телэ-микст». 15.00. Jaниличлвp. 15.25. «Бу олмушдур...», 15.45. Гысвметрвжлы бадни талави зи]а филми: «Давыдов ва Голиаф». 16.10. Санадли тэлави-зи]а филми. 16.40. Бации тале-визи]а филми:    «Машанка». 16.00. Jвниличлэp. 18.25. «Футбол ичмвлы». 18.55. *Jвнк и,” тисади си]всат». 19.25. Бадии т«левизи]а филми: «Мэн хач Палеси]ам». 20.45. «Кеианмз ха]ра галсыч, балалар!». 21.00. .(•ениличлар. 21.40. 1ани студи-|а тэгдим адир. 23.00. «Музл-лиф твлевизи]а:ы». 24.00. Je-ниличлар. 00.20. Jaк>t студи'а тагдим едир. 01.00. Филм-чон сэрт: «Мисир каиэлэри». «Руси)а» каналы 8.00. Хабарлар. 8.20. «Ишку-зар адамларын вахты». 9.20. «Итал)ак дили». 9.50. «Асудз вахт». 10.05. Р>ус мадзни);ати Наггында саЬбат. 10.50. Биатлон узра дун]а чемпионаты. 11.50. «Мактаблмларин та'тил кунларинда». 13.25. «СэНнада сиро». 13.40. «Кандли суалы». 14.00. Хабарлар. 16.00. Ма стзб-лилзрин та'тил кунлари. Мул тилликаси]а филми: «Изумруд шаЬарииин саЬрчары». 1-чи.аа 2-ми сери}влар. 16.45. «Ушаг сваты». 17.45. ТелевизЦа кн-формаси‘а-чоммврси]а хабар лар. 18.00. «Франсросефир». 18.45. «Асуда вахт». 19.С0. «Ре с пу б лк чаньж сарватлари». 19.30. «Антракт». 19.40. «Узуму Руси]в)'а тутурам». 19.55. Реклам. 20.00. Хабарлэр. 20.20. «Нер кун баграм». лыр 8ли%е)дэр Паша]ее (фортепиано). 10.10. Бэдии филм: «Гулливер лилипутлар елка синдэ». 1-чи сери;а. 18.00. Е:сс-прес-информаси]а. 18.05. Мул-типличеси]а ^филмлэри. 18.35. Ушаглар учун:    «Аээрба^ан фау^асы». 19.05. «ИслаЬэт: вахт казламир». 19.35. Рачлам. 19.45. «Jlajflaj, беши^им, naj naj». 20.00.    «24 саат». 20.35. Саз Навалу ы. Чалыр Илгар Имангули]ав. 20.50. Реклам. 21.00. JeHnnnчлар (М).    21.35. «Рассамлар Иттифагынын бу-кунчу портрати». 22.15. Н. Из-* сенэада — «Атаба]лар». Дзар-6в/иан Милли Дав лет Драм Та-атрынын тамашасы. 00.45. Ха барлар. PycnjB талаам>и|асынын БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 6.С0. «СаНар». 8.35. Консерт. 9.15. Мултипличеси|а филми. 9.30. «Гедим хош нэтыллар». 11.00. Елми-чутлави филм. 11.30. «Футбол иимелы». 12.00. ¿енили:слар. 12.25. Ритммк ким-настика. 12.55. Ф. Шопенин есарлариндан ибарэт консерт. 13.45. Мултипличаси]е филмле-ри. 14.25. «Блокнот». 14.30. «5у сиза лазымдырмы?». 14.45. «Ткчерет сырасы». 15.00. 1ени ликлар. 15.20. Кэнилич нллари-нин идман парастишкары. 15.45. Бадии талввиз^а филми: «Сизинла |анашы». 16.55. Мул-типличвск]а филми. 17.05. «Ушаг мусити члубу». 17.45. «Чемпионларла бирликда». 18.00. JewnnHKnap. 18.25. Мул-тяпличаси]а филми. 18.35. Сэ-надли T#naeH3Hja филми. 19.15. XoMcej. МДБ-нин чемпионаты. JapbiAM|)HHan. II аэ III Ьиссалер. 21.00. ]аниликлер. 21.40. «Те-левизи)'а ечранында илк да-фа». Бадии филм: «Гера тах-тадан дузэлдилмиш гулла». 23.СО. «Мавзу». 23.45. bejyKnap учун мултиллм:<аби)в филми: «Консерт». 24.00. Je ни ли «пар. 00.20. «Мускги прогнозу». 00.40. Идмен програмы. «Русм|а» каналы 8.00. Хабарлэр. 8.20. «Фрзн-сыз дили». 1-чи тадрнс или. • 8.50. «Асуда аехт». 9.05: «Франеыз дили». 2 чи тэдрчс или. 9.35. «Ушаг саеты». 1Q.35. «Бешинчк течар». Бадии-пуб-лксистик програм. 12.20. Ма;с-тэблиларин та'тил кунлари. Бадии филм: «0ЛМЭЗ Кашшэ)». 13.40. «Кзндли суалы». 14.00. Хабарлар. 16.С0. Мачтаблила рин та'тил кунлари. Мултмпли-xaenja филми: «Изумруд шзЬз-риним сеКрчеры». З-чу ва 4-чу сери]алар. 16.40. «Кенишлич». 17.20. «Франсросефир». 17.45. Теле«изи]а информаси^а ном-мерс wja хабар лари. 18.G0. Христиан програмы. ч 18.30. «Асуда вахт». 18.45. Парламент хэбарлари. 19.00. «Екстро» сту-ди^асы. «Ге‘ри ан'анави таба-бат». 19.40. «Pycnjacajarw езэл-лвшдирма». 19.55. Реклам. 2С.С0. Хабарлар. 20.20. «Нар кун 6ejpaM». ливер лилипутлар апкасинда». 2-чи cepMja. 18.00. Ечспрес ин-формаси|а.- 18.05. Мултиплика-cwja филмлэри. 1835. «©мру-муз, кун »муз». 19Д5. Идман програмы. «Нефтчи»нкн икчн-чи ианчли]и. 19.35. Реклам. 19.45. «Jlajnaj, баши.им, naj naj». 20.00.    «24    саат». 20.35. Инструментал мугамлар. Чалыр Мунис Шэр*ифо» (кзман-ча). 20.50. Рачлам. 21.00. JanH-лкчлэр (М). 21.35. «Саэун кар-пусу». 22.35. Бэдич филм: «Эбу Ре)Ьан Бируни». 1 чи capv.ja. 23.45. Хабарлэр. Руси|а талеаиам|асынык БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 6.00. «СаЬзр». 8.35. «Ушу мускги клубу». 9.15. «Гадим хош нагыллар». 10.25. Елми-чутлави филм. 11.CO. «BpejH ринг». 12.00. JenKflK.tnep. 12J5. Санадли филм. ,12.40. «Наги-гатлар, муамАЛлар». 1330. Му-сигили-информаси^а прэгра мы. 13.55. «Муваффе^эт» на-ча наил олмалы?». 14.10. «Блокнот». 14.15. «Талэмисст». 15.00. JaHHAHnflap. 15.25. «Бу кун ва 0 вахт». 15.35. Бэдии телеа^ч-ja филми: «Трусчаааса кмм ие дачек». 17.05. Дердсари^алы бадии талевизи]а филми: «Икинчи мартабэда ceKKHjajar-лы илбизлар». З-чу сарм/а. 18.00. .‘аниликлар. 18.25. «Руси ja учун Пол ша тачрубаси». 18.55. Мултипли*аси]а филми. 19.10. Бадии филм: «Нар ше] га)дасындадыр». 20.45. «Кача-ньэ xejpa галсын, балалар!». 1 1.00. JeHHnH <nap. 21.35. «Тара гуту». 22.15. Мусигили-инфор-меси j а програмы. 22.45. «Сеанс арасында сеанс». 24.00. Je-ниличлар. 00.20. «Сасли jor». «Руси)а» каналы 8.00. Хабарлэр. 8.20. «Алман дили. 1-чи тадрис или. 8.50. «Асуда вахт». 9.05. «Алман дили». 2-чи т1*дрис или. 9.35. «Мв'Ьаббэта алуда». 9.50. «На ма'лум м ад эн н jj ат >ч 10.45. Са-нвдли панорам. 11.35. «Cajjap театр». 12.30. Мвчтвблилэрин та'тил кунлари. 13.40. «Кандли суалы». 14.00. Хабарлар. 16.00. Мвчтаблиларнн та^тил кунлэри. Мултипличас^а филми: «Изумруд шаЬаринин саЬрка ры». 5-чи ва 6 чы cepnjaAap. 16.45. «Ушаг сааты». 17.45. Та-левизи;а информаси'а-чоммэр-си}а хэбарлари. 18.00. «Франс росефчр». 18.45. «Асудз вахт». 19.G0. «Чанаблар—.олдашлар». 19.20. «Антра:а». 19.35. «Уэуму Русина тутурам». 19.55. Реклам. 20.00. Хабарлар. 20 20. «Нар кун 6ajpaM*. 21,СО. )ениличлэр (М). 21.35. «Чумэ ахшамы». 21.50. «Гобус-тан» топлусу гонагымыздыр. 22.30. Бадии филм: «Эбу Ра,' Иан Бируни». 2-чи capnja. 23.45. Хабарлэр. Pycnja тале»иак)асынык БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 6.00. «СаЬар». 8.35. Консэрг. 8.50. Мултмпличасн]#. филми. 9.20. «Гадим хош нагыллар». 10.45. «Сеанс арасында сеанс». 12.00. JsHHAHxnep. 12.25. «Пи» ишаресч алтында. 13 20. Филм-консерт: «Кеннеди Глат ков». 14.10. «Блокнот». 14.15. «Телемикст». 15.00. 1еичли:<-лер. 15.25. Рус бестакдрлары-ным романслары. 15.50. Б»дии телееизи]* филми. 17.00. «Ис-те'дадлар ве парастишчврлвр». 18 СЮ. 1анмли <лер. 16.25. «...16 дек ае даЬа 6ejy:<». 19!05. Мул* THnnnxscKja филми. 19.15. Хо:с-ча]. МДБ-нин чемпионаты. Ja-рымфинал. II ва Ili Ьиссалар. 21.00. 1анили<лар. 21.40. Бадии талааизи)« филми: «JapbiMCTBH-cnjaAa». 22.Ю. «Телес ton». 21.40. «Ефирда мусиги». Фа-счлада: {анили <лар. «Руси|а» каналы • 8.С0. Хабарлар. 8^20. «Испан дили». 1-чи тедркс или. 8.50. «Асуда вахт». 9.05. «Испаи дили». .2-чи тадрис или. 9.35. «Ушаг сааты». 10.35. «Варна си]алы меазу». 11.10. «Ретуш-суз». 12.10 Ма сгеблилэрчм та‘-тил кунлари. Бадии филм: «Не-Ьанк оланда». 13.40. »Кандли суалы». 14.00. Хеб»рлар. 16.00. Ме чт»6ли лэрин та'тил кунлари. Мултипличаси]а филми:. «Изумруд шеНерииии сеЬр.свры». 7 чи ее 8-чи capnjanBp. 16.40. Меиечер мачгаби. 17.10. «Ьа-;атын пв]ызы». 17.25. «Мусиги сиифк». 17.45. Тала»иэн]а ин-формаси/а-коммарси;а хабар-лари. 18.00. «Адат». 18.35. Парламент хэбарлари. 19.00. «Асуда аахт». 19.15. «Бизим а еспар-тиза». 19.55. Раслам. 20.00. Ха-б^рлар. 20.20. «Нар кун 6 aj-рам». либлер». 16.40. Мултнпликеси-ja филми. 17.10. Рос дерен. 18.00. 1еиилислэр. 18.25. «Инеем ва гаиун». 19.05. Ушаглар учун филм. 1930. «Театр ке-рушлари». 20.45. «Кечакиз хад-ра галсын, балалар!». 21.00. )е нилислар. 21.40. «ВИД» тагдим адир. Фасиладе:    )анмликлер. 01.15. Бадии талавизи)# филми: «Кулу чнна]ет:«ар кендарчб». «Руси|а» каналы 8.00. Хабарлар. 8.20. «Ишку зар адамларын вахты». 9.20. «Инкилис дили». 1-чи тадрис или. 9.50. «Асуда аахтв. 10.05. «Инкилис дили». 2-чи тадрис или. 10.35. «Тебиб». 10.45. «Бе-шиичи та ¡сер». Бадии-пубписис тик програм. 12.30. Мактабли-ларин та'тил кунлари. 13.40. «Кандли суалы». 14.00. Хабер-лер. 16.00. Мектеблилернн те'-тил кун пери. Мулткпличесида филми: «Изумруд швЬарииин саЬрчары». 9 чу ва 10-чу сари-алар.* 16.40. «Каиишлмк». 17.10. JaHHjaTManap учун идмаи програмы. 17.45. Телааизи)« ин-формаси)е-чоммарсн]а хабар-лари. 18.00. «Перепел дун je». 18.45. «Paaajer». 19.00. «Асуде вахт». 19.15. «Актуел камере».' «Казан—2 je билат». 19.45. Мултмплиддсм)а филми. 19.55. Реклам. 20.00. Хабарлар. 20.20. «hep кун 6ajpaM». лы». 9.30. «СаЬнада сирк» 10.00. «Седар Руоданыи са>-Ьет бурое у».    11.00. «Уставсел он бир». Видеоканал. 12.15. «Биз неча ¿ашенвчцыгГ».* 13.00. «Немы учун педагокика». 14.00. Хабарлар. 14.20. «[амиз кел-мечада ее». 15.45. «Болгарыс-тан: течрубе ае умид». 16.25. «Бурда Моден» тегднм адир. 16.55.    Познер ее Донах jy. АБШ-дем Кефтеяик програм. 1730. Мулткпличвси]а филми. 18.20. Парламент хабарлар и. 18.35. Xejpnjje кеч »си. 1935. Ре хлам. 20.00. Хеберлер. 20.20. «Нер «туи 6ejрем». • Республика тепеаизи|асы 9.05. Хеберлар. 9.20. Мулти-пличаси]а филмлэри. 9.50. Ча- Распублика телеаизи)асы 9.05. Хэбэрлар. 9.20. Мулти-плкчасй]е филми. 9.50. «Ган-че». 10J5. Бэднч филм: «Гул- Республика телеаизи)асы 9.С5. Хабарлэр. 9.20. Мулти-пличаси’а филмлари. 9.50. «А4<у-сиги тегвими». 10.20. «ШеНмвт мешгчиларинин    талееизи]а мэчтаби». 10.50. Бадчи филм: «ббу PajhaH Бируни». 1-чи сэ-ри]а. 18.00. Експрес имф^ЗАла-си]а. 18i05. АЛултипли taenja филмлэри. 18.30. «Ушаг енсик-лспвди]асындаи саЬифалар». 19.00. Азарба|чаи бастакарла-рынын камера мусиги си. 19.35. Реклам. 19.45. «Jlajflaj, баши-jHM, Aajflaj». 20.СЮ. «24 саат». 20.30. Т. Бвчыхаиэе — «Х»>кр ва шар» балетнндан суита. Республика телеаизи)асы 9.С5. Хабарлар 9.20. Мултч^ пличаси]а филмлари. 10.00. «д(алимли-кадимли дун)е». 10.40. Бадии филм: «Эбу Paj Ьан Бируни». 2-чи capMja. 18.00. Ечспрес-информаси]«. 18.05. Мулту.пли.саси]а филми. 16.15. «JypA/My хабар алсан,..». 19.05: «Нунар» студи;асы. «...Тзчи Ватам ¡ашесыи». 19.45. «/lejnaj, беши]им, ла ла>. 20.СЭ. «24 сеет». 20.30. «Мугам ахшамы». Oxyjyp Алим Гасымов. 21.00. 1енилмчлер (М). 21.35. «Эзул». 22.15. Бадии филм. 23.40. Ха барлар. Русина талеемзи|асымык БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 6.00. «СаЬар». 8.35. М/лти-пль саечка филми. 8 45. «Гадим хэш магыллар». 10.00. «Ефирдэ мускги». 12.00. JaHH/moiap. 1235. «...16-д»ч ае деНа 6ejy:r». 13.05. MyflTHnnncacnji филми. 13-13 «Са.еЬатчилар клубу». •14.15. «Блочиот». 14.20. .«Брчч». * 14.45. «Бизнес синфи». 15.00. JeMwrn caap. 15.25. «Мусиги алу-дачисииа haanjja». 15.55. «fa- Раслубдмка тале виз м^асы е    • 9.05. Хеберлер. 9.20. Cahep кимнастикасы. 9.35. Мул-типли-Kâcnja филмлари. 10.05. «0>ел-лашдирма». 10.50. АзербаНДН бастэчарларыиын ja»«« зеерла-ри. 11.40. « Д аре иш» студи)асы-нын програмы. 13.10. Б един филм. 18.00. Е¡«спрее информа-enja. 18.05. Мултипликеси|а филми: «Аналар ее ла]лалар». 18.30. «Дерадаи-тепедан». 19.15. С. Элескарэв — «Ватей» симфэии]асы. 19.40. «Пеичаре-ма aj гонуб». 20.00. «24 саат». 20.35. Реклам. 20.45. «Asap6aj-чаи Hjyc-Сарзис». 21.00. Jen*-л и члар (М). 21.35. «Бурулген». 22.05. «Ретро» теяееизи'е ккио-салону. СЮ.05. Хабарлар. PycNja талеемзи)асыкыи БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ « 7.30. «Ишкузар адамым шайба сеЬари». 8.30. Телешова филми. 9.10. Мултипликаси)# филмлари. 9.43 Еколожи хро-миче. 10.00. Мускгили «СаЬар» програмы. 1030. «Марках». 11.10. ««Бонг». 12.25. «Буну сиз бачарырсыныэ». 12.55. «Б»дэи . вардыр, б мри )охдур». 1325. Воле;бол. Русм]еиыи чемпионаты. Кишилар. 13.45. «Ливан бу кум». 14.15. Филм-белет. 15.00, 1аиили слар. 15.20. «Телеб олу ней кино». 16.20. «Марафон— 15». 17.55. «ВИД» тагдим едир. 18.35. Мултиплмчаси]# филми. 19.00. «Шеи ае Ьазырчеаеблар члубу—92».    20.45. «Кечениэ хв'ре галсын, балалар!». 21.00. ]аниличлар. 21.40. Бадии тэлв-визи]а филми. 24.00. 1аиилк1и лар. 00.25. «Илк бвхышдаи ме-hаббат». 1-чи куи. 01.05 Бддит« талаеизи)! филми:    «НеЬс ка руш».    • •Руси)«» каналы 8.00, Хеберлер. 8.20. «бизим баг». 8.50. Мултипликаси(а филми. 9.00. «Баскетбол ичма- Распублнма тенемзм)асы 9.05. Хабарлар. 9.20. «Куи^-дын». С eh ер програмы. 1030. Мултипликаси]а филмлари. 11.00. «Aynja дедеиии дедик-лери». 11.35. ’Реклам. Ill «45. ‘ «Аиле будчеси».. 12.45. «Ретро» талееизи^а квтоселону. 14.45. «Рассамлар Иттифагынын бу «умку портрати». 15.30. «Ид май». Талаеизи)а журналы. 16.0Q. Aeapéajean — «Замам» муштарак талееизи)» программ. 20.00. «24 саат», 20.35. Ор-ган мусигисм. 21.30. «Теле-лнонс*. 22.00. 1акунлар (М). 22.45. «215 кл» студи)асыиын програмы. Рус1ф1 т#яаа«зк|а<ыным БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 8.00. Ритмик иимиастике. 8.30 «Идмаи лотосу»иун тиражы. 8.45. «бзуиа азуи камеи ет». 9.15. «СаЬар тазден». 9.55. «Нар ше) она бнлер». 1035. «СаЬер улдуэу». 11.15. «4(oj гуршагы». Халг ]арадыиылыгы телаемзи}а програмларыиыи IX б^иалмлг фестиаалы. И 60. «Лимпопо». 12.20. Мултипликасм^а филми. 12.40. ДердсерЦалы бед и и те-лееиэи]а филми: «Варлылар да агла]ыр». 13.45. Хокк^. МДБ-нин чемпионаты. Финал. !| ее III Ьиссалар. Фаомюде: /ени-ЛЕгклер. 15.20. «Ачыг ефирда диалог». 164)0. «Парнасщ иедан Доллар». 1635. «Мухталиф ал-келарии халг нагыллары ее Ье ка)елери». 16.35. «ким «нзин* леди р?». 1665. «ÆejaKaT*a«»ap клубу». 1766. «Уолт Дисие)» тагдим адир. 18А5. )еииликлер. 19.00. «Tejри-ади репортаж». 1930. «Талелоси]а». 19.30, Казал ManoApjanap еиясж»асии-ден. 20.15. Филм-тамаша. 22.00. 1ехуилар. 22.45. «Бу «унумуэ». 24.00. Заниликлер. 00.23 «Илк бахышдам м eh аббат». 2-чи иун. «Руск|а» канны 8.00. Хеберлер. 830 «Мегаполис». 860. Мултипликаси]а филми. 900. «Истеирсмниз инаиЛи...». 9.30. «Бенефис» ja-да салыр. 11.00 Муят»*лликаси-ja фмлми. 11.30. «Оглаилар аскер иедир..». 1200. «Саглам лыг». Телааизм]а журналы. 12.30. бадии талавизи]а фня *ш. 14.00. Хабарлар. 1430. фрмсте)л. Авропе чемпионаты ае кубоку. 1460. «Гору ее сах-ла». 1530. «#уси)аими телеви-хЦа театры». 18.00 Пешеиер-лар арасында баскетбол узре Aynja чемтуонаты. 1900. «far ро». 1935. 04лаичали-иифор-маси)а програмы. 1965. Реклам. 2000. Хеберлер. 2030. «hep куи бафам». Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Та'сисчнлрр: Аз«р6а|4«н Республикасы Президенти I рдддкси|аиыи уиваны: 570158, БАКЫ ШОЬЭРИ, Бв/YK ДвНИЗ KY49CM, 1t. Апа^аты «Халг .газатм» ним журналист коллектиаи. I    ма'ламдт    vmvh — 93-44*92, ииформа см|а — 93*4Ь37, реклам хидмфти — 85-05-14, Учрадитали: Аппарат Президента Азербайджан- I телефон лар. ме лумат учуй — уз ад я* имр°рм« с*,.    *    г— ской Республики и журналистский коллектив «Халг га- | цуЬшстбпнк — 93-34-23, керректерлар — 32-11-74.    ♦ зетм».    ■       —    - Яавбатп редактор Э. BAJPAMOB. 13.00. Имзаланмышдыр: 01.00. Индекс 06814    Ч    1    2    3    4    5    0    7    8    9    10    11    13    13    1    Баяы,    аАвэрбаЩн*    яэшрн)2*тыяын    иэтбээся. Баку, тяпографяя щгмкти еАд*рба1джая*. Тяражы 174.789. Сифариш 1967 ;
RealCheck