Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 21, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 21, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ « март im-«* ил. мс st НОВРУЗ ШАМЛАРЫ УРЭКЛЭРДа JАНЫР Бу Новрузун бэхти кем олду. УрэЗимизчэ 6ajpaM суфрэси ача билмэдик. Сэ-бэби hen дэ гытлыг деЗил. ДунЗанын hap узуну хер-муш созуетэнлэримиз «ах-та зогал» ол маЗан вахт-ларда- бела 6aJpaM шад)а-налыгы Заратмага, Ьеч олмаса ширин бир сез та-пыб кенул ачыблар. Бу кун иса на канлумуз ачы-лыр. на узумуз кулур. Вэ-тэнин дарда галан кунуя-дэ Земэк-ичмэк Jafla душ-мур. Амма баЬарын бу чаг-ларында сэмани, хонча ке-зэ дэЗмэсэ дэ урэклэрдэ умид KeJapHp. Бв-ешиЗия-дэн, ел-обасындан ираг ду-шэн    }урддаиьларымызын да гэлбиндэ инам оду сонма Зиб Ьэлэ. Онлары Зашадан да будур. Дагылан очаг-ларын баЗрам шамлары бу дэфэ * урэклэрда Заиьф. Душман тапдагы алтында галыб. комок дилэЗан тор-пагларымызда бановшэла-рин 6ojHy бир аз да бу-кулуб. Пис кунун омру аз олар, деЗиб танрыдан уми-дини узмэ>эн халгымыд торпагымыза баш roJaH улуларын pyhy шад олсун деЗэ ел адэтини до Заддан чыхармыр. Бэлко дэ ахыр чэ^шэнбэдэ бутун 0fy3 ел-лэриндэ урэклэрдэ бир HHJ. Зэт вар иди:    Вэтэнин Ja- гылардан тэмизлэндиЗи ку. ну кормэк! Аглы дуалы аЬыллары-мызын, суд roxyjaH кор-палэримизин, t ата-ана, ба-чьигардаш дагындан вэ бутун бунлары унутдуран торпаг нискилиндэя гэдди эЗилэн, амма гуруру сынма-Зая икидлэримизин hhJJoth гэбул олунар иншааллаЬ. BaJpaM куну килеЗ-кузар етмэзлэр. Унутганлыгымыз-дан, урозиачьв'лыгымыздан залым, ЬиЗлэкэр, мэкрли вэ ганичэн гоншуларьгмы-зын башымыза кэтирдик-лэри мусибэтлэри вахт олуб ки, заман-заман унут-мушуг. Бу кун кердуклэри-миз * ган Заддашымыза ja. кими hap выла кэрэк. Новруз фэрмансыз-филансыз ил Зада душа. Ьэлэлик исэ торпаг, Вэ-тэн уррунда шэЬид олан-ларьгн руЬуну баЗрамгаба-гы шад едирик. Бу кун АзэрбаЗчанын hap .Зериндэ бир шэЬид pyhy долашыр. Вахтсыз газылан шэЬид гэ-бирлэрининг олумун озу ки. ми соЗуг дашларьшы баЛэам шамлары да гыздырмаЗа-чаг. Амма агушунда JaTMa-ва Вэтэн торпагындан иста, Вэтэн торпагындан Зумшаг бир Jep тапмаг чэ- тиндир. Бу кун шэЬид мэзарлары устунэ дузулэн баЗрам хонча ларына -Ьеч кимин эли узанмаЛачаг. Шамларын титрэк шо’лэси кулумсэр чеЬрэлэрдэ чилвэлэнмэЗэчэк, Душман кулласиндэн тор-пага комулан, чэннэт гущу на чеврилэн балалары-мызын папагы 6aJpaM ах-шамы ЗУРДУ виран олан гоншунун совгаты ил© дол-маЗачаг. Бу reJpaT папагы-ны башына rojMar flYHjaJa кэлэчэк овладлара 60.3ч олсун. Ьэлэлик исэ Вэтэн бор-чундан чыха билмэЗэнлэр эчдадларын го j дугу гд]да-ганунла эн эзиз ба)рамы-мыз олан Новрузу шадЗа-налыг учун )ох, мэ^нэви Заддашын горунмасы намина геЗд ед!флэр. ДеЗирлэр, 6ajpaM ахша-мы ким оз евиндэ олмаса Зедци ил Зурд-Зувасындан узаг душур. ГоЗ иста оча-гынын пэсрэпилэ урэ]и говр елэ)эн соЗдашларьшыз билсинлэр ки, бу кун Ьамы-мызын дэрди дэ, севинчи дэ, еви дэ бирдир. Бу кун Ьамымызын бир еви вар: АзэрбаЗчан! Бу евдэ Ьеч ким ]ад деЗил. Чэтин кундэ бир-биримизэ сьрынмышыгса, демэли одумуз, очагымыз бгЦрдир. Душмэнин багры чатласын fleja бу очагын ишыгы даЬа кур Звям3-711»1-дыр. Одлар ЗУРДУНдан од эскик олмасын кэрэк. БаНар лавНэси. Фотовтуд М. Ибадовундур. DajpaM гпэбрикдэри АзэрбаЗчан Ресдублинасы Али Советники сэдри J. Ч. Мэммэдовун унваныиа Новруз баЗрамы мунасибэтилэ * тэбрнк телеграмлары алын-магдадыр. Газахыстан Республика-сынын президента Н. Назар* баЗев Зазыр:    «Изн    верин, республиканызын гарда ш халгыяы гэдим баЬар. эмэк вэ тэравэт баЗрамы мунасибэтилэ сэмим-гэлбдэн таб* рик едим. Ьэмин кун Ьэми-шэ халгларымызын руЬуну вэ арэу-дилэклэрини охша-мыш, фяраванлыг, гардашча-сыиа оирлик рэмэи олмуш, гуруб-1аратмара, мэ’нэви тэ-мизли]э. мэрЬэмэтэ совг ет-мишдир». Н. НазарбаЗев арзу етди- Зикн билднрир ки, инднки чэтии дэврдэ Новру^ 6ajpa-мы умндверичи за мин олсун. адамларын еэ гуввэлэринэ ииамыны артырсын, чамнЗ* Зэтдэ вэтэидаш 'haMpa^iijH-ни бэргарар етсин. hap ева, hap аилаЗа эсл севинч ка* тироии. Гыргызыстан Республика-сынын президента Э. АкаЗев да кезэл Новруз баЗрамы му* насибэтклэ АзэрбаЗчан Али Советники сэдрини хош ар-зуларла тэбрик 'етмишдир. Онун телеграмында деЗилнр: «Ленидэн дирчэлдилмиш Новруз баЗрамы. халглары-мыз учун тэгвимдэ адичэ эла-мэтдар кун деЗилдир.    О. доврлэр вэ нэсиллэр    ара* сында элагэнин гырылмама» сы. инсаяын вэ тэбиэтнн му* гэддэс бирлиЗи рэмзи, адам-лар вэ халглар арасында гаршылыглы Ьормэтан, меЬ-рибаилыгыя вэ е’тамадын хош эламэтядир. Гэдимдан бэри рву Зенилэшмэ, эмэк вэ фярававлыг баЗрамы. адамлара инам, умид ва сулЬ бэхш едан 6aJpaM ними геЗд ет миш л эр. Гыргызыстан Республикасынык президента Зазыо: «ToJ бу ил Ьэмин нэчио арзуларын ЬаЗата кечмэсн, халглары-мыз арасында достлугун ва гаршылыглы аилашманын даЬа да меЬкэмлэнмэси или олсун*. (Азэрииформ). МДБ: Азэрба|чан диггэт марказннда АЭ9РИНФОРМУН ХУСУСИ МУХВИРИ Х9ЛИЛ ИМАНОа КМЕВДвН ХвВвР КРИР ЭСАСЛЫ ДЭ1ИШИКЛИКЛЭР ЗЭРУРИДИР Мартын 18-дэ AзэpбaJ-чан Республикасыньгн Али Советиндэ халг депутаты Ф. Чэлиловун сэдрл^Зи илэ Милли III уран ьгн тэЬснл, елм, дин вэ мэдэниЗ)эт узрэ да им и комиссиЗасьшын ич-ласы олмущдур. АзэрбаЗчан ЕА-нын эмэли трупу тэрэфиндэн 1тзыр-ланмыш елм Ьаггьщда ганун лаЗиЬэси м\гзакирэ едил-мишднр. Республика Елмлор АкадемиЗасы Физика Инс-татутунун эмэкдашы Н. АтакишиЗев бу мэсэлэ барэ-синдэ мэ’лумат вермишдир. Музакирэ едилон ганун ла}иЬэси барэсиндэ фикир мубадилэси олмуш, Р. Ага-Зев, А. АхундбэЗли, М. Аб-дуллаЗев вэ башгалары чы-хыш етмишлэр. Натиглэр ганунун гэбул едилмэсинин республикада елмин вэ башга саЬэлэрин инкишафы учун 6ojyK aha-ми)3эта олачагыны ге)д етмиш, лаЗнЬэ барэсиндэ конкрет тэклнфлэр ирэли оурмушлэр. Ичласын je-«унларына эсасэн ганун ла-ЗиЬэсинин музакирэсини ко-!мисс»3аньш новбэти ичла-сьшда давам етдирмэк гэ-рара алынмыщдыр. КомиссиЗанын ишивдэ АзэрбаЗчанын халг депутат-лары Р. Исма|ылов вэ М. Мэммэдов иштирак етмишлэр. АзэрбаЗчан Республнкасы Али Советяннн мэтбуат мэркэзи. A33PBAJ4AH К9НДЛИ ПАРТШАСЫ 1АРАДЫЛМЫШДЫР JeHH партиЗанын — АзэрбаЗчан Кэндли napTHjacbi-нын тэшэббус групунун Jbl-гынчагы олмушдур. Jbi-гынчагда тэшкилат комитэ-синин hej’oTH тэсдиг олун-муш вэ партиЗаньвн низаиМ-намэсинин, програмынын лаЗнИэлэри музакирэ едил-мишдир. Лыгынчагда геЗд едилмиш-дир ки, бу кунлэрдэ АзэрбаЗчан кэнди (дорин боЬран кечирир. Бу боЬран hap шеЗдэн эввэл сиЗаси Ъэрч-мэрчлйЗин вэ мэс’улиЗЗэт- сизлиЗин нэтичэсидир. МэЬз бело Ba3HjJaT кэндин бутун фэал гуввэлэринин ва-Ьид бир тэшкилатда бир-лэшмэсини тэлэб етмишдир. Кэндли napTHjacbiHbiH эсас мэгсэди АзэрбаЗчан кендлариндэ игтисади ис-лаИатларын, хусусэн торпаг ислаТ1атынын haJaTa кечи-рилмэсинэ, кэнд тэсэрруфа-тынын инкишафына вэ кэндин сосиал симасьшын дэ-Зишмэсинэ кемэк кестэр-мэк, республикада сиЗаси дэЗишикликлэрдэ конкрет шэкиддэ иштирак етмэкдир. ПартиЗа оз фэалиЗЗэтан-дэ демократиЗа принсиплэ-рини, АзэрбаЗчан ганун-ларыны вэ беЗнэлхалг hy-гуг норма ларыны, Ьабелэ парти]алар учун нэзэрдэ тутулмуш гаЗдалары pah-бэр тутачагдыр. Бу Ьэрэ-ката гошулмаг истэЗэнлэр оз тэклифлэрини партиЗа-нын тэшкилат комитэсинэ тэгдим едэ билэрлэр. Унванымыз:    Бакы    шэЬэ- ри, 370005, Кусу ЬачьНев кучэси, ев 4. (Азэрнэшрин бинасы), З-чу мэртэбэ, отаг 11. (Азэринформ). ЬАГГ ИШИН МУДАФЙЭСИНЭ ЧАРЫРЫШ АзэрбаЗчан Респ>тблика-сынын    Эфганыстан вете- ранлары иттифагы Мустэ-гил Довлэтлэр БирлиЗинэ дахил олан елкэлэрин эра-зисиндэ ЗашаЗан «Эфган» деЗушчулэрэ мурачиэт едэ-рэк онлары республика-мызын эразисинэ сохул-муш ермэни • гулдур дэстэ-лэринэ    гапшы мубаризэ апаран    АзэрбаЗчан халгы- нын harr ишини мудафиэ етмэЗэ    чагырмышдыр. Мурачиэтдэ деЗилнр: ВэИшилэшмиш ермэни чэл-ладлары CypKja вэ Ливан, дан кэлмиш муздлуларын кемэЗи    илэ АзэрбаЗчанын динч эЬалисинэ диван ту-турлар. Онлар бэшэр тари-хиндэ мисли корунмэмиш вэЬшилик торздарэк Хоча-лы шэЬэрини Зер узундэн силиб минлэрлэ сакини амансызчасьгна гэтлэ Зе-тирмиш, чаныны гуртармаг учун гачан ушаглары белэ танкларын, зиреЬли техни-канын тыртыллары алтына салыб гэддарлыгла ол. дурмушлэр. Гатиллэр эсир котурдуклэри адамларын башыны кэсир, ja да дири-дири дэрисини соЗурлар. Республнкамызын Эфганыстан ветеранлары оз си-лаИ гардашларына уз ту- тараг, торпагымызы гулдур-Лардан тэмизлэмэк учун комэХэ кэлмэЗи хаЬиш едирлэр. АзэрбаЗчанын Эфганыстан ’ветеранлары иттифагы вахты илэ силаЬ Золдаш-лары олмуш РусиЗанын вит-се-президенти А. РутскоЗа вэ МДБ бирлэшмиш силаЬ-лы гуввэлэри баш коман-данынын . муавини кеяерал Б. Громова да мурачиэт етмиш, онлары harr ишими-зи мудафиэ етмэЗэ, АзэрбаЗчан торпагынын ишгал-чылардан тэмиплонмэсинэ Зардым костэрмэЗэ чагыр-мышлар. (Азэринформ). ЕНЕРЙЕТНКЛОТНН ЛЕНИ ГЭЗЕТИ Республика еверкетаклз-ринин «АзэрбаЗчан ишыг-лары* адлы гээети чыхмыш-дыр. Гэзетин илк номрэсин-дэ Зени нэшрин мэгсэд вэ вэзнфэлэриндэн данышы. лыр. Онун баш редактору, АзэрбаЗчаньш эмэкдар журналиста Ф. АбдуллаЗев оху-чулара мурачиэтлэ Зазыр ки, }ени гээет- республика халг тэсэрруфатынын эн му-Ьум.саИэ'лэриндэн олан енер-кетика сэнаЗесинин инкиша- ^>ына    комок етмэлидир. арадычы коллектив АзэрбаЗчан енеркетиклэри вэ иншаатчЫларынын проблем, лэринин яшыгландырылма-сына хусуси диггэт }етир-мэк ниЗЗотиндодир. «* Гэзетин биринчи номрэ-синдэ, Ьабел© республика Енеркетика вэ Електрик-лошдирма ИстеИсал Бирли. Зинин — Азэренержинин баш директору М. Имановла вэ бирлиЗин - Ьэмкарлар иттифагы . комитэсинин сэдри Н. Нэзэровла соЬбэтлэр ве-рилмишдир. Елэ бурадача Гарабагын даглыг Ьиссэ-снндэ баш верэн сон Ьадн-сэлэрдэн, онун гэЬрэман мудафиэчилэринэ халг 3&Р* дымындан бэЬс едэн, башга актуал мовзулара hocp *олун^уш материаллар дэрч едилмишдир. Минкэчевирдэ -иэшр еди-лэн гэзет Ьэфтэдэ ики дэ-фо, 4.сэйифэдэ кичик фор- матда чыхачагдыр. «АзэрбаЗчан ишыглары»нын мэЬз Минкэчевирдэ бурахылма. сы да тэсадуфи деЗилдио: чох заман енеркетиклэр шэЬэри адландьгрылан бу шэЬэр республиканын эн перспективли енеркетика базасыдыр. АзэрбаЗчанын енеркетика балансынын 72 фаизиндэн чоху Минкэ-чевир су електрик станси-Засыньш па]ына душур. Устэлик, бу Захынларда шэ-Ьэрдэ }ени полиграфиЗа базасы Зарарылмышдыр ки, бу да * республика охучула ры учуй нэзэрдэ тутулан гэзети нэшр етмэЗэ имкан верэчэкдир. (Азэринформ) ГАРАБАГ БАЛИНиДНЫ РЕСПУБЛИКАДАН КЭЛМИШ ШБИРНН K83Y ИЛЭ Гара Заявар кунлэриндэ Бакыда олмуш, Ьабелэ Тби-лисидэ вэ ДнестрЗаны зона-да, ХорватиЗадан вэ Гарабаг-дан чидди репортажлар вер-миш репортЗор инди парада ола билэр? АЗнар Рууссаар инамла деЗир: Элбэттэ, инди онун 3®ри Агдам вэ Шуша-дыр. ЕстониЗа жуоналисти, игамэткаЬы Таллинндэ Зер-лэшэн «Болтик нЗус сервис» беЗнэлхалг информаси-За акентлиЗинин редактору мэЬз ораЗа тэлэсир. О, мартын 19-да Молдовадан тэЛа-рэ илэ шэ11эримизэ кэлэн цими Азэринформа баш чэк-мишдир. Орада репортЗору Гарабаг Ьадисэлэри барэдэ фотоматериалларла тэчЬиз етмишлэр. Гарабага Халг Лардымы Комитэсиндэ гач-гынларла корушмушдур. Сонра о, Иса Гэмбэровла соЬбэт етмиш, ичтимаи ха-димлэрлэ бир сыра мусаЬи-бэлэр етмэЗи нэзэрдэ тутуб он чэбЬэЗэ Золланмышдыр. АЗнар демишдир: — «ГаЗнар ногтэлэр» бу вэ За дикэр рекионда баш верэн 1гадисэлэрэ ичтимаиЗЗэ-тин диггэтини чэлб етмэЗэ имкан верир. Хочалы фачиэ-си барэдэ сэнэдли филм ус-талары тэрэфиндэн чэкил-миш кадрлара ЕстониЗада чох боЗук диггэт вэ 11эЗэчан-ла бахмышлар — элбэттэ бу, тэаччублу деЗил. МэЬз Ьэмин телетранслЗасиЗадан сонра оз-озумэ дедим ки, Зе-нэ дэ АзэрбаЗчана кетмэли-)эм. Ахы Тбилисидэ апрел фачиэси заманы тэчрубэ топ-ламышдым. Шукур Алла11а ки, орада кенерал Родионо-вун эскэрлэринин истеЬкам-чыларын ишлэтдиЗи бел зэр-бэлэриндэн чанымы гуртара билмншдим. Гонагымыз бир сыра Скан-дннавиЗа елкэлэри журна-листикасынын мэиафеЗини тэмсил етсэ дэ АЗнар агзы-ны ачан кими онун мэЬз ес-тониЗалы олдугу дэрЬал 1шсс олунур: танынмыш телевизи-За апарычьюы Урмас Оттун програмлаоындакы лэЬчэ ду-Зулур. Сэн демэ, АЗнар илк дэфэ АзэрбаЗчанда мэктэбли Зашларында олмушдуо:    бу- раЗа валидеЗнлэри илэ бир-ликдэ, турист путЗовкасы илэ кэлмишднр. Сэксэн доггузун-чу илдэ боЗук кундэлик «ПЗаевалехт» гэзетини тэмсил едэрэк Шушада вэ Ла-чында олмуш, АзэрбаЗчан милисинэ гошулараг Ага корпусунун партладылды-гы Зсрэ кетмиш, илк дэфэ еомэнилэр тэрэфиндэн ачы-лан атэшин шапнди олмушдур. Журналист белэ Ьесаб еднр ки. 1990-чы ил Занварын 20-дэ оз репортажына чэкдиЗи фотошэкил башлыча сэнэд олмушдур. Ьэмин фотошэкил ЕстониЗа ¡Агбуатында % вэ Финл^ндиЗада чыхан «Ааму-лехтц» гэзетин дэ дэрч олун* мушдур. Ьадисэ нечэ баш вермишди? А. Рууссаар AejHp: — О заман, аЗын иЗирми-синдэ кунорта мэн Бакыда идим. Лолуи кэнарында дур-мушдум, елэ бу заман 6oJyk сур’этлэ Ьэрэкэт едэн алты танкдан бири СалЗан казар маларынын гаршысында ичэ-рисиндэ сэрнишинлэр олан «Москвич» машынынын устунэ шыгыды. Мэн дэЬшэтэ кэлдим, амма бир нечэ кадр чэкэ билдим. Елэ бу заман бир леЗтенант танкдан чы-хыб, автоматы мэнэ тушла-ды. Лакин этрафдакы азэр* баЗчанлылар мэни орадан узаглашдырыб Захынлыгдакы такси паркында кизлэтдилэр. Журналистлик тэчрубэмдэ эн утурлу, амма эн дэЬшэтли кадр белэ алынды. Ланварын 26-да АзэрбаЗчан Халг Чэб-Иэсиндэкилэрлэ телефон эла-гэси сахламага чэЬд кос-тэрдиЗимэ корэ Ьэрбчилэр м:эни «Абшерон» мепманха-насында ев дустагы етдилэр вэ сонра Бакыдан чыхарды-лар. О. бир дэфэ дэ — MaJ аЗында 6ypaja кэлмишди. О заманкы Степанакерта вэ ШушаЗа, Ьабелэ Агдама, З3’* ни о вахт 1юлэ чэбЬэ архасы саЗылан шаИэрз кетмишди. Бутун бунлар мэтбуатда оз эксини тапмышдыр. Индики кэлишин мэгсэди АзэрбаЗчанда сиЗаси вэзиЗЗэтэ rHj-мэт вермэк, онун игтисадиЗ-Затынын вэзиЗЗэтини араш-дырмаг, оз журналист материал лары илэ республикаЗа Ьуманитар Зардымын тэшки-линэ комэк костэрмэкдир. ЕстониЗа озу Ьэлэ ©рзаг са рыдая корлуг чэксэ дэ Гара баг му11ари<?эсиндэ зэрэр чэк-миш гачгынлара комэк кос-тэрмэЗэ. Зардымын нэзэрдэ тутулан адамлара чатмасына чалышмага Ьаэырдыр. АЗнар белэ бир мэ’лум Ьэгигэта тэкрар едир:    ч — МуЬарибэдэ адамлар тез jama долур. Ьэмчинин ejHH сур’этлэ философ олур-сан. Баша душурэм кн. Азэринформун ЗаЗдыгы урок агрыдан фотокадрлардан — бутун мэтбуаты долаш-мыш Хочалы ушаглары-нын. гадынларынын ме- Зитлерини экс етдирэн фото-шэкиллэрдэн сонра оз ре-портажларымызда Залныз да-гынтылар вэ Зангынлар ба родэ мэ’лумат вермэкл© ки фа)этлэнмэЗиб падисэлэри шэрЬ етмэлиЗик. Инди мэ-ним мэгсэдим АзэрбаЗчан халгынын кэшэггэтлэрини охучуЗа чатдырмагдыо. Ча лышмаг лазымдыр ки, мате риалларымы oxyJaH адамлар баша душсунлэр: бутун бун-лара лагеЗд галмаг олмаз. Нэтичэ е’тибарилэ Ьэтта Хо-чалыдан узаг да JamaJaH Ьэр .бир а дам Зэгин белэ бир гэ-наэтэ кэлэчэк ки. Гарабаг эзабкешлэри учуй нэ исэ едэ билэр вэ етмэлидир. Н. БАРСКИ, Адераяфорт* Дуная cahap саат 10.да бурада МДБ уэву олан елкэлэрин девлэт вэ Ьокумэт башчыларынын корушубаш. ланмышдыр.    а УкраЗна президента Леонид Кравчук корушу ача-раг, бирлик довлэтлэриндэ Заранмыш агыр вэзиЗЗатдэн нараЬат олдуруну билдир-миш, АзэрбаЗчандакы кэр-кин BasHjJaTK хусуси геЗд етмишдир. О. корушун куй-дэлиЗияин Ьеч дэ садэ ол-ма)ан бутун мэсэлэлэрини бу мзиДэт, онун реаллыг-лары бахымындан музакирэ етмэЗэ чагырмышдыр. Ларанмыш эн’энэЗэ корэ, корушун сэдрлиЗинэ па)-тахтында бирлиЗин девлэт рэЬбэрлэринин новбэти ко-рушунуи кечирилэчэЗи дов-лэтин башчысы — вэбэкис-тан президенти И. Кэримов сечилмишдир. Сэдрлик едэн кундэлиЗин музакирэси башланмаздан эввэл биЛдирвшшдир ки. керушэ МДБ узву олан бутун елкэлэрин нумаЗэндэ ЬеЗ’этлэри кэлмишлэр. Кур-чустан нумаЗэндэ heJ'эти мушаЬидэчи hyryry илэ иштирак едир. Бу заман Ер-мэнистан президента Левон Top-nerpocJaH реплика вермишдир:    Бэс АзэрбаЗчан нумаЗэндэ heJ’aTH ^нсы эсасларла иштирак едир? АзэрбаЗчан    парламента Мустэгил Довлэтлэр БирлиЗи Зарадылмасы har-гында сазиши тэсдиг етмэмишдир, исте’фа вер-миш кечмиш президент Мутэллибовун сазишин ал-тындакы нмзасы исэ инди гануни гуввэЗэ малик деЗилдир. Тёр-ПетросЗан демишдир:    Бунунла элагадар АзэрбаЗчанын нумаЗэндэ hej’aTHHHH    иштиракыны МДБ-нин там Ьугуглу узву-нун иштиракы кими гиЗ-мэтлэндирмэк олмаз. Бу барэдэ бутун нумаЗэндэ ЬеЗ’этлэри рэЬбэрлэринин фикри динлэнилмиш. дир. Эламэтдар h ал дыр ки, онларын Ьамысы АзэрбаЗчанын корушдэ МДБ-нин там hyryray уэву кими иштирак етмэсинэ тэрэфдар чыхмышдыр. Мэсэлэн. Бе-ларус нумаЗэндэ ЬеЗ’этинии башчысы С. Шушкевич бу-ну онунла эсасландырмыш-дыр ки, сазиш имзаланар-кэн онун парламентлэрдэ тэсдиг олунмасы муддэти MyaJJdH • едилмэмишдир. Азэрба|чанда индики му-рэккэб вэзиЗЗэти нэзэрэ ала. par куман етмэк олар ки, сазиш бир гэдэр сонра тэсдиг олуначагдыр. И. Кэримов м^закирэЗэ Jei«yH Byi»par демишдир ки, АзэрбаЗчан нумаЗэндэ hej’-этинин там Ьугуглу узв кими иштиракы бир дэ она корэ лазымдыр ки, кундэ-ли1э билаваситэ АээрбаЗ-чана аид мэсэлэ дахил едилмишдир. О, Даглыг Гарабаг проблемини нэзэрдэ ту* турду. Сонра кундэлиЗин музакирэси башланмышдыр. Ичласда музакирэ едилмэк учун 32 мэсэлэ тэклиф олунмушду. Бунларын 11-и музакирэдэн сонра тэ’хирэ салынмышдыр. Илк ики мэсэлэ:    «Кечмиш Иттифа. гын мугавилэл^ри. девлэт активлэри вэ борчларыныи варислиЗи Ьаггында* (бу барэдэ УкраЗна лаЗиЬэ тэгдим етмишдир), Ьабелэ «Кечмиш ССРИ Девлэт Банкы активлэринин вэ пассивлэринин бирлик ел-кэлэринин мэркэзи банк-лары арасыцда    болу ш дур- рулмэсинэ дайр сазиш Ьаг-гында» мэсэлэлэр этрафын-да дискуссиЗа башланмыш- Д ёорис Jeлтcнн сэнэдлэрин Ьазыр олмадыгЫна эсас. ланараг бу ики мэсэлэнин кундэлиЗэ дахил едилмэсинин элеЗЬинэ чыхмышдыр. Гыргызыстан . президенти Эскэр АкаЗев онун дэлиллэ-ри илэ разылашмьгшдыр. Лакин иштиракчыларын эк-сариЗЗэти Газахь1стан президента Н. НазарбаЗевин белэ бир мовгеЗини мудафиэ етмишдир ки, бу мэсэлэнин музакирэси онсуз да пэддэн артыг тэ’хирэ салынмышдыр. Белэликлэ, Ьэр ики мэсэлэ кундэликдэ сахланыл-мышдыо. РусиЗа нумаЗэндэ ЬеЗ’эти Ьэмин • мэсэлэлэрин музакирэсиндэ Залныз фикир мубадйлэси гаЗдасында иштирак етмэЗэ разылыг вер-мшпдир. «кечмиш Ьава мэквнындан истифадэ Ьаггында» (мулки амиллэр нэзэрэ алынмады-гына корэ), Ьабелэ «стра-тежи гуввэлэрин тэркибинэ дахил едилмиш Ьэрби бир-лэшмэлэрнн вэ обЗектлэрин сиЗаЪысы Ьаггында» мэсэлэлэр музакирэдэн сонра кундэликдэн чыхарылмыш-дыр. Ахырынчы мэсэлэнин кундэликдэн чыхарылма-сына Н. НазарбаЗев тэ’кид етмишдир. Онун фикрини дикэр нумаЗэндэ ЬеЗ’этлэри илэ бирликдэ АзэрбаЗчан нумаЗэндэ Ьерэти дэ мудифиэ етмиш, Ьабелэ элагэлэндирмэ шурасьжа бу мэсэлэ барэсиндэ тэклиф вервшшдир. АзэрбаЗчан • нумаЗэндэ ЬеЗ’эти кундэлиЗэ дахил едилмиш вэ «Даглыг Гарабаг проблеми Ьаггында»., ад. ланан мэсэлэнин дузкун ифадэ олунмадыгыны бил-дирэрэк бу мэсэлэнин белэ адландырылмасыны тэклиф етмишдир:    «АзэрбаЗ чан Республикасыньгн Даглыг Гарабаг эразисиндэ вэ-зиЗЗэт . вэ Ермэнистан — АзэрбаЗчан мунагишэсиидэ Заранмыш боЬран Ьаггында*. Сэдрлик едэн тэклиф етмишдир ки, бу барэдэ дж> куссиЗа Ьэмин мэсэлэнин музакирэси заманы башлан-сын. Бу тэклиф е’тираз догу рмамыш дыр. Бунунла да кундэлиЗин музакирэси гуртармышдыр. Фаснлэдэн сонра керуш иштиракчылары биринчи мэсэлэнин музакирэЛгнэ баш-ламышлар. Фаснлэдэн сонра ичласын иштиракчылары кундэлиЗэ дахил едилмиш мэсэлэлэрин музакирэсинэ башламышлар. Бу заман Русина ‘нумаЗэндэ ЬеЗ’эти, керунур. еэ мовгеЗини даЬа гэтиЗЗэтлэ мудафиэ етмэЗи гэрара алмыш вэ исрар едэрэк наил олмушдур ки, илк ики мэсэлэ кундэликдэн чыхарылсын вэ тэкмиллэш-|;ирилмэк учун эксперт групларына верилсин. Тэхмииэн саат 16.00-да Даглыг Рарабагла элагэдар мэсэлэнин музакирэси баш. * ланмышдыр. Музакирэдэн эввэл И. Кэримов МДБ узву олан ел. кэлэрнн девлэт вэ Ьокумэт башчыларына ТуркиЗэ Ье-кумэтинин вэ АТЭМ хари-чи жплэр назирлэри шура- сынын сэдри. Чехо-Слевв-киЗа харичи сиЗасэт идаре-синин рэЬбэри И ржи Динст бирин мурачиэтлэрини оху-мушдур. Бу мурачиэтлэрдэ Даглыг Гарабагдакы вэ-зиЗЗэтдэн нараЬатлыг Ьиссн ифадэ олунур вэ МДБ ел. кэлэри Ермэнистан — АзэрбаЗчан мунагишэсинин динч Золла арадан галдырылма-сы учун сэмэрели сиЗаси гэрарлар гэбул етмэЗэ ча-гырылыр. Сонра бир сыра нумаЗэн-д© пеЗ’этлэри мэсэлэнин музакирэсиндэн эввэл, му-нагишэнин арадан галды-рылмасына дайр президент Н. НазарбаЗевин тэклиф ет-д»3и планын лаЗиЬэсини >^’1акирэ етмоЗи воклнф етмишлэр. Мэ’лум оддугу кими. бу план Ьэрби мушаЬидэчи груплары вэ Мустэгил Довлэтлэр БирлиЗин-дэ сулЬу горумаг ^ун БМТ-нин мави дэбилгэли эскэрлэри кЬми коллектив гуввэлэр Зарадылмасына эсасланыр. И. Кэримов бу барэдэ данышараг демишдир ки, музакирэ иштирак-чыларынын мэгсэди душ-мэнчилик едэн чэрэфлэри динлэмэк деЗил, ду)унл\г вэзиЗЗэтдэн чыхыш Золлары ахтармаг, ган текулмэсини дэ^андырмаг, мунагишэнин арадан галдырылмасы ме-ханизмини, Ьазырламагдыр. Музакирэнин кедишиндэ тэклиф едилмишдир ки. му-вафиг сазишэ ики шэрт эла-вэ олунсун. Сазиш бу шэрт-лэр . гэбул едилдикдэ гуввэЗэ минэ билэр: барышыг о л дут да вэ душмэнчилик едэн Ьэр ики тэрэф бу груплары кендэрмэк • барэдэ бирлиЗэ мурачиэт етдикдэ. АзэрбаЗчан нумаЗэндэ ЬеЗ’этинин рэЬбэри М. Т. Абасов да АзэрбаЗчанын Ьэмин сазиши имэаламасы учун шэртлэр ирэли сурмуш-дур: бу шэртлэр Даглыг Гарабагын эразисиндэн бутун ганунсуз силаЬлы груплашмаларын чыхарыл. масындан, Ьабелэ мушаЬи-«дэчилэрин гошунларыны Гарабагын даглыг Ьиссэси-нин сэрЬэдиндэ деЗил, Азэр баЗчан илэ Ермэнистан сэрЬэдиндэ Зерлэшдирмэкдэн ибарэтдир. О Ьэмчинин демишдир ки, бу мэсэлэ АзэрбаЗчан парламента илэ ра-зыл аш ды рылма л ы дыр. Музакирэнин 1екунлары-на эсасэн гэрара алын-мышдыр ки, сазиш параф, лацсын. Музакирэ иштиракчылары пэмчинин разы, лашмышлар ки, Ермэнистан — АзэрбаЗчан мунагишэсинин арадан галдырылма-сында тэклиф олунмуш механизмддн Ьэр ики тэрэ-фин разылыгы алындыгда истифадэ • едилсин. Бунунла да Даглыг Га-•рабаг п робле миниН музакирэси гуртармышдыр. Дов-лэт башчылары эслиндэ мунагишэнин арадан . гал-дырылмасы мехаяизминин музакирэси илэ кифаЗэтлэн-мип| проблемин езуну музакирэ етмэмишлэр. Ахшамдан хе|ли кечмиш дэвлэт башчыларынын Ьэрби мэсэлэлэрэ дайр, Ьабелэ МДБ-дэ сулЬу горуЗан Ьэрби мушаЬидэчи груплары Зарадылмасы Ьаггында бир сыра сазишлэри имзалаЗа. чагы еЬтимал олунур. Чох куман ки, АзэрбаЗчан ну. маЗэндэ ЬеЗ’эти бу сазиш* лэрин Ьеч бирини имзалама. Зачагдыр. Гачгкпаар мяяшаы. «Бады* кмяеаш ю шшмфкрТ. Рэссам J. Эсэдоедур. ;
RealCheck