Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 20, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 20, 1992, Baku, Azerbaijan -7 APR ¡992' МАРТ ma-w ML 4YMS, Mf IT |2ftM| веасм ШН «ЛД» r»Jy«7»*TP АЗЭРБАЛШ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИМТИМАИ-СМАСИ ГЭЗЕТН 1YHJR (ПРИМИ ДвМЭТЛЭРННИН ПАРЛАИЕНТЯЭРИНЭ АзэрбаЗчан Республика-сынын Али Совети Д"\н]а бирлиЗи дввлэтлэринии пар-ламентлэринэ еэунун 6eJyK еЬтирамыны билдирэрзк он-ларын диггэтини АзэроэЗ-чан Республикасына гаршы Ермэнистан Республикасынын бирбаша тэчавузунэ чэлб едир. Ермэнистан Республикасы халгларын вз мугэддэраты-ны t3’Jhh етмэси принси-пини бэЬанэ кэтирэрэк. эс. линдэ ис8 Гарабагын даг-лыг Ьиссэсини вэ АзербаЗ-чанын башга эзэли торпаг-ларыны илЪаг етмэк мэгсэ-ди кудэрэк, харичдэн музд-лулар чэлб етмэклэ силап-лы дэстэлэр |арадыр вэ A3sp6aj4aH Республикасына гаршы е’лан олунмамыш муНарибэ апарыр. Муасир силаЬла тэчЬиз едилмиш ер-мэни )араглы дэстэлэри вэ харичи муздлулар танынма нишаны onMaJan вертолЗот-ларла Ермэнистан эрази-синдэн Гарабагын даглыг Ьиссзсинэ кэтирилир. суверен АзэрбаЗчанын haea сэрЬэди мунтэзэм сурэтдэ позулур. Ермэнистан Ьа-ким * цаирэлэринин суверен АзэрбаЗчан Республикасы- на гаршы эсассыз эрази иддиаларындан гида алан илЬагчылыг сиЗасэта бу кун республикамызын ара-зисиндэ апарылан кениш миг]аслы MYhapибэJэ кэ-тириб чыхармышдыр. Динч сакинлэр гэтлэ Зетарилир. /ууТев шэНэрлэр, мэдэтО-Зэт вэ тарих абидэлэри мэЬв едилир; eв-eшиJини вэ ¿ахын адамларыны яти. рэн гачгынлар республикамызын Ьэр Зеринэ оэпэлэн-мишлэр- Азэрба)чана гаршы деЗуш эмэлиЗЗатлары эн вэЬши, гэддар усуллар-ла, эн }ени силаЬ вэ техника, кутлэви гыргын силаИ-лары тэтбиг едилмэклэ апа-рылыр. езуиун догма тор-пагында гачгына чеврил-миш он минлэрлэ аээрбаЗ-чанлы 1988 — 89-чу ил. лэрдэ Ермэнистандан гову-лан 200 мин азэрба^ан-лы]а гошулмущдур. 1992-чи ил февралын 26-да Гарабагын даглыг Ьнс-сЗзсНндэ азерф|чанлылар ЗашаЗан Хочалы шэЬэриндэ гэддарлыг вэ Зыртычылыг бахымындан анчаг мэшЪур Хатын вэ Сонгми фачиэлэ-ри ило м\та)исэЗэ кэлэ би-лэн дэЬшэтли бяр мусябэт тередилмишдир. Ермэни сн-лаЬлы бирлэшмэлэринин чина |эт кар эмэллэри нэ-тичэсиндэ шэЬэр jepfl8-j€K-сан едилмиш. онун минлэрлэ сакини олдурулмуш вэ дири-дири ]андырылмыш-дыр; онларын aKcepHjJera гадынлар. ушаглар вэ го-чалардыр. взу дэ бу чи-HajOT Ермэнистан Респуб-ликасынын BMT-Ja у® гэбул едилмэсиндэн бир не-чэ кун эввэл терэдилмиш-дир. Хочалыда башланан гыргын 1992-чи ил мартын 12-дэ давам етдирилмиш, Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ )ерлэшмэ)эн Агдам, Фузули, Тэртэр, ЧэбраЗыл, Газах. Товуз шэЬэрлэринэ вэ башга JaiuaJbiiii мэнтэгэлэринэ бу кун дэ давам едэн куч-лу Ьучум башланмышдыр. АзэрбаЗчан торпагында кениш мигЗаслы муЬарибэ апарылмасы халгларын ез „мугэддэратыны тэ*3ин етмэк Ьугугунун керчэклэш-дирилмэси деЗил, АзэрбаЗ-чан Республикасына гаршы' Ермэнистан Республикасынын ачыг тэчавузудур. hejpor догуран будур ки. РусиЗа ФедерасиЗасы-нын мунагишэнн    низама салмаг учуй тэшэббус ирэли сурду]у вэ ез васитэчилик хидмэтлэрини тэклиф ет-диЗи бир вахтда Мустэгил Девлэтлэр БирлиЗинин го-шунлары ермэни    склаЬлы бирлэшмэлэринин тэрэфиндэ деЗуш эмэлиЗЗатларында би-лаваситэ иштирак едирлэр. Азэрба]чан Республикасына гаршы терэдилэн бу-тун бу эмэллэрдэн мэгсэд «сезэ 6axMaJaH> A3ap6aJ-Ыан халгыны чэзаландыр-маг вэ ону Мустэгил Девлэтлэр БирлиЗинин    бирлэш. миш силаЬлы гуввэлэриндэ иштирака разылыг вермэЗэ мэМ5ур етмэкдир. Азэрба]чан Республикасы дэфэлэрлэ билдирмишдир вэ Зенэ дэ билдирир ки. эор-ла чэлб элундугу мунагя-шэни Залныз БМТ-нин ни-эамнамосинэ вэ Ьелсинки Зекун актынын принсиплэ-пияэ. JeHH Авропа учуй Парис ХартиЗасына мувафиг сурэтдэ, инсан Иугугларына, ¿elMOKpaTHjaJa вэ гануяун алилиЗинэ Иермэт едэрэк динч васитэлэрлэ низама салмаг эзмнндэдир. Лакин *бу иуи тэкчэ Гарабагын даглыг Ниссэсянин ЗашаЗыш мэнтегэлэри де-)ил. Азэрба)чанын Ермэ-нистанла бутун ЬэмсэрЬэд раЗ он лары да шиддэтли ракет вэ топ атэшинэ туту-лур. кечмиш Совет Орду-су нун вэ бэ’зи харичи ел-кэлэрин муасир пев силаЬ-лары вэ flejym техникасы илэ тэчИиз едилмиш ермэ. НИ МИЛЛИ ОРДУСУНУ” J®*blH кунлэрдэ бутун сэрЬэд бо-Зунча Азэрба)чан эразиси. нин ичэрилэринэ дотру JeHH шиддэтли Нучуму кезлэ-нилир. блкэмизин башы устуну алмыш тэЬлукэни. онун су-веренлиЗи вэ эрази бутев-.iyjy учуй Заранмыш горху-ну нэзэрэ ала par биз дун-’а бирлиЗи дввлэтлэринии парламентлэрини Ермэнис--танын Азэрба^чана гаршы ачыг тэчавузуну гэтиЗ)этлэ пислэмэЗэ, Хочалы шэИэри-нин дэЬшэтли фачиэсине ез мунасибэтини билдирмэ-Зэ. Ермэнистаны суверен АзэрбаЗчана гаршы тэча-вузу дэрЬал даЗандырма-га. БМТ-нин Низамнамэ-синдэ. Ьелсинки )екун ак- тында. Зени Авропа учуй Парис ХартмЗасында тэсбит едилмиш б€>«элхалг Ьутуг нормаларыны вэ девлэтлэр-арасы унсиЗЗет причсиплэ-рини ачыг-ашкар тапдала-мага сон rojMara мэчбур етмэк учуй ез гэти сезуиу демэЗэ, рекнонда гыргыяыя гаршыбыны алмага. мунаги-шэяин сиЗаси Золл* низама салынмасына кемек кестэр-мэЗэ чагырырыг. Кэнч мустэгил девлэт ними АзэрбаЗчан Республикасы умидвар олдугуиу бил-дирнр ки. AYHja бирл^и дввлэтлэринии парламент-лэри сулЬ вэ 6е)нэлхалг тэЬлукэсизлик учуй чидди горху терэдэн бу мунагяшэ нин тезликлэ низама са-лынмасы учуй эн JaxbiH вахтда лазыми аддымлар ата-чаглар. АзэрбаЗчан    Рес публика- сын ын Али Совети фур сэтдэн истифадэ едэрэк дун-ja бирлиЗи дввлэтлэринии парламентлэринэ чох беЗук еЬтирамыны бир Aaha иэЬар етир. АзэрбаЗчан Рескублжка- сыяыя Али Соиети. Бакы. 13 нарт 1902-чж ил. Бирлэшмиш Миллашр Тэшкилатынын ТэЬлукэснзлик Шурасына _____-        (vuua    Аг»ппбя1«ан    апалисинин    ВЭ    Л9JarЭТИНИ 1 9з али девлэт ЬакимнЗ* |эти органы олан Али Со-детин симасында АзэрбаЗчан Республикасы Бирлэшмиш Миллэтлэр Тэшкилатынын ТэЬлукэсизлик Шурасына еИтирамыны билдирир вэ БМТ-нин узву ними онун диггэтини АзэрбаЗчан Республикасына гаршы Ермэнистан Республи-касынын ачыг тэчавузунэ чэлб едир. Ермэнистан харичдэн муздлулар чэлб етмэклэ Ja-раглы дэстэлэр Japaflbiij. онлары муасир силаИла тэ -мин едир вэ танынма нишаны олмаЗан вертолЗотлар-ла Гарабагын даглыг 1шс-сэсинэ кэтирир. суверен АзэрбаЗчанын Ьава сэрЬэди-ни мунтэзэм сурэтдэ позур. Кэтирилэн дэстэлэр бурада динч аИалини гэтлэ Jctk-рир. шэИэр вэ кэндлэри. мэдэниЗЗэт вэ тарих абидэ-лэрини M9he .едирлэр. Гарабагын азэрбаЗчаялы эЬалисини гырыб-чатмаг учуй кениш ыигЗаслы муЪа-риоэ а па ран Ермэнистан ез эмэллэринэ Гарабагын даглыг 1шссэснндэ ЗашаЗан ер-мэнилэрин ез мугэддэраты-ны t8’Jhh етмэси принсипи илэ harr газандырмага ча-лышыр. Гарабагын даглыг hHCce-синдэ азэрбаЗчаялылар Ja-шаЗан Хочалы шэЬэриндэ гэддарлыг вэ Зыртычылыг бахымындан анчаг мэшЪур Хатын фачиэси илэ мугаЗи-сэ едилэ билэчэк мусибэт баш вермишдир. Ермэни си-лаЬлы бирлэшмэлэринин чи-uajdTKap эмэллэри нэтичэ-синдэ шэЬэр Зерлэ-Зексаи едилмиш. бир нечэ мин са-кин элдурулмуш вэ дири-дирк Зандырылмышдыр; онларын эксэриЛэти гадынлар. ушаглар вэ гочалардыр. 0зу дэ бу чинаЗэт Ермэнистан Республиквсынын БМТ узв-луЗунэ гэбул едилмэсиндэн бир нечэ кун эввэл терадил мишдир. Хочалыда башланан гыргын 1992-чи ил мартын 12-дэ давам етдирилмиш, Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ ЗерлэшмэЗэн Агдам шэЬэри узэринэ кучлу Ьучум башланмышдыр. АзэрбаЗчан торпагында кениш мидель* муЬарнбэ апарылмасы Ьеч дэ халгларын ез мугэ^дара-тыны тэ’Зин етмэк h^yry-нун керчэклэшдирклмэси деЗил, АзэрбаЗчан Республи-касына гаршы Ермэнистан Республикасынын ачыг-ашкар тэчавузудур. Бу исэ кес-тэрир ки, Ермэнистан БМТ-Зэ узв гэбул едилдиЗи илк кундэн онун Низамнамэси-ня позмага башламышдыр. Ье^рэт догуран будур ки, Pycwja ФедерасиЗасынын мунагишэнн низама салмаг учуй тэшэббус ирэли сурду-jy вэ ез васитэчилик хидмэтлэрини тэклиф етдиЗи бир вахтда Мстэгил Девлэтлэр БирлиЗинин гошун-лары ермэни силаЬлы бир-лэпшэлэринин тэрэфиндэ Aejym эмэлиЗЗатларында иштирак едирлэр. АзэрбаЗчан Республикасы дэфэлэрле билдирмишдир вэ Зенэ дэ билдирир ки. зор-ла чэлб олундугу бу муна--тишэни Залныз БМТ-нин Ни-•замнамэсинэ вэ Ьелсинки )екун актынын принсиплэ-ринэ мувафиг сурэтдэ. инсан Ьугугларыва, демок-paTHjaja вэ ганунун алилиЗинэ Ъермэт едэрэк динч васитэлэрлэ низама салмаг эзминдэдир. Лакин бу кун тэкчэ Гарабагын даглыг 1шссэсинин Jaiuajbiui мэнтэгэлэри деЗил, АзэрбаЗчанын Ермэнистан-ла бутун ИэмсэрЬэд раЗон-лары да шиддэтли ракет вэ топ атэшинэ тутулур, JaxuH кунлэрдэ ермэни милли ор-дусунун бутун сэрЬэд бо- Зунча АзэрбаЗчан эразисинин ичэрилэринэ дотру Зени кучлу Ъучуму кезлэнилир. 0лкэмизин башы устуиу алмыш тэЬлукэии, онун су-веренлиЗи вэ эрази бутев-л\3у учуй Заранмыш гор-хуну нэзэрэ алараг биз БМТ Низамнамэсинин 6-чы §эслинин 34-му маддэсинэ. 5-ми маддэсннин 1-чи бэн-динэ вэ 37-чи маддэсинин 1-чи бэндинэ мувафиг су-ретдэ БМТ-нин ТэЬлукэсизлик Шурасындан хаЬиш едирик ки, сревгэл’адэ ич-ласыны чагырыб АзэрбаЗчан Республикасына гаршы Ермэнистан Республикасынын ачыг тэчавузуну пис-лэсин, бу тэчавузу flaJaH-дырмаг вэ белкэдэ гыргына сон гоЗмаг учуй тэ’сирли тадбирлэр керсун. Тэчавузун давам едэчэ)и тэгдирдэ АзэрбаЗчан Республикасы Ветэни, АзэрбаЗчан халгынын шэрэфиии вэ лэЗагэтини горумаг учуй бутун еЬтиЗатларын с?-фэрбэр    олунмасы мэгсэдн- лэ Ьэрби вэзиЗЗет тэтбиг етмэк зэрурэти гаршысыида галачагдыр. Кэнч    суверен мустэгил девлэт    ними АзэрбаЗчан Республикасы умидвар ол-дугуну билдирир ки. ТэЬлу-кэсизлнк Шурасы лагеЗд галмаЗачаг, сулЬ вэ беЗ-нэлхалг тэЬлукэсизлик учун чидди горху терэдэн бу му-кагишэнин тезликлэ низама салынмасына дайр гэрар гэбул едэчэхдир. АзэрбаЗчан Республикасынын    Али Совети фур* сэтдэн    истифадэ едэрэк Бирлэшмиш Миллэтлэр Тэшкилатынын ТэЬлукэсизлик Шурасына чох бв1ук еЬтирамыны бир даЬа изЬар едир. АзэрбаЗчан Республикасынын Али Совети. Бакы, 13 март 1992-чи илH0IPYS (ШАМЫ МУНАСИШНМ ТЗБРИКЛЗР АзэрбаЗчан Республикасы Али Советишш садри J. Ч. Мэммэаов Иран вэ Эфгаяыстан девлэтлэриник. Ьабелэ Газахыстамын, Гыргызыстаныя. Тачикнстанын, 0эбэкмс- танын вэ Туркмэнистаныя рэЬбэрлэрини баЬар баЗрамы — Новруз баЗрамы мунасибэтилэ тэбрик етмишдир. Тэб- рикдэ деЗилир ки. бу мурэккаб ичтимаи-сиЗаси деврдэ халгларымызын риф ah ы намина девлэтлэримиз Ьэмишэ- киидэн даЬа чох амэли шэкялдэ бэрабэр Ьугуглу вэ гар- шылыглы сурэтдэ фаЗдалы амэкдашлыг нумукэси кес- тэрмелидирлэр. J. Ч. Мэммадов Ьэмия елкалэрин раЬбэрлэринэ вэ халгларын а рифаЬ вэ тэрэгги саЬэсиндэ эн Зе^^м арзу- ларыны Зетирмишдир.КУЛ В0 КУЛЛЭ KHJEB НАРУШУ ЗРЗФЗСННДЭ Азэринформа рэсми мэн-бэлэрдэн хэбэр вермишлэр ки, мартын 19-да АзэрбаЗчан Республикасы Али Советники сэдри J. Ч. Мэммэ- довун PycHja президента Б. Н. Лелтсин. УкраЗна пре-зиденти Л. М. Кравчук, Бе- ларус Республикасы Али Советники сэдри С. С. Шуш-кевич илэ телефон данышы-гы олмушдур. J. Мэммэдов белкэдэ Заранмыш вэзиЗЗэт Ьаггында девлэт рэЬбэрлэринэ мэ’лу-мат верэрэк демишдир ки, Ермэнистан Ьэрби эмалиЗЗат-лары Гарабагын даглыг Нис-сэсинин эразисиндан кэнара кечирмишдир. мунагишэ зо-насындакы аззрбаЗчанлы 3*-ша]ыш мэнтэгэлэриндэн гачгынлар ахыны, динч сакин- лэр арасында кулли миг дарда талэфат олмасы вазя]-Зэти хеЗли кэскиклэщдирмиш-дир. Б. Лелтсин. Л. Кравчук вэ С. Шушкевич Ьэрби эмэ-лиЗЗатларын кучлэимэсиндэи нараЬат олдугларыиы бил-дирмишлэр. ГеЗд едилмишдир ки, Ки-Зевэ, МДБ узву олан дев-лэтлэрин башчыла^ныи Яе-рушунэ Зола душен АзэрбаЗчан нумаЗэндэ ЬеЗ эти белкэдэ Заранмыш вэзиЗЗэт Ьаггында керуш иштиракчы-ларьша этрафлы мэ'лумат ве-рэчакднр. Керушдэ Гарабаг проблемный вэ Ерманистанын башладыгы мунагишэнин ара-дан галдырылмасы Золлары-ны музакирэ етмэк нэзэрдэ тутул>тз. 3. Бу кеч Пара кедир белэ7 ? Ш М KHJEB9 J0JIA ДУШМУШДУР АзэрбаЗчан нумаЗэндэ hej’* эти МДБ девлэт вэ Ьекумэт 5ашчыларьшын керушундэ иштирак етмэк учун мартын 19-да ахшам Taj Jape илэ Ба-кыдан КиЗеве Зола душмуш-ДУр. НумаЗэндэ heJ’aTHHa АзэрбаЗчан Республикасынын девлэт катнби М. Т. Абасов башчылыг едир. Бир кун эввэл Москвада Бирлик елкэлэринин муда-фиэ назирлэри кундэлиЗин мухтэлиф >^сэлэяэри бар» синда даЦлЬэлэр пазырла-мышлар. ЛаЗиЬэлэр керуш иштиракчыларыиын музакн-рэсикэ верилэчэкднр. Ьэмчинин мэ’лум олмушдур ки, невбетя корушу ап-рел аЗында Дашкэнддэ ке-чирмэк нэзэрдэ тутулур. НумаЗэндэ ЬеЗ’эти илэ бнр-ликдэ АзэрбаЗчан журналист-лэри групу да Зола (Аза ала душур. рннформ). А38РННФ0РИДА С0НБ8Т Харичдэ Jamajan Ьэмвэ-тэнлэрлэ АзэрбаЗчан Мадэии Элагэлэр ЧэмиЗЗэтюин — «Вэтэн» ЧэмиЗЗэтинин дэ’ва. та илэ республикамыза кэл-миш <Американын сэси» ра-диостансиЗасы АзэрбаЗчан ре-даксиЗасынын рэЬбэри Ьэсэн Элизадэ вэ Техас универси- Шу китабханасынын сэдри Абу- тете Орта вэ Лахыя зэр СипэЬри мартын 19-да АзэрбаЗчан Девлэт Иифор- масиЗа АкентлиЗиядэ—Азэр-ннформда олмушлар. СеЬбэт замаяы Азэрия-форкла «Амершсаяыи сэси» радяостаисиЗасыиыя АзэрбаЗчан редаксиЗасы араеыцда амэкдашлыгыи Зарадылмаеы Золлара. бу редахсяЗалар арасында бирбапм элагэ вэ ннформасиЗа мубадияэся ям каялары музакирэ едилмишдир. (Азэрнвформ). Нечэ |ашы олар бу огланын! Сорушмамышыг, бмлммрмк. Балка аахт калачак муЬарибэ, мулла сэси, качНакач окуй ушаглыгыиым горрсулу иагылына даиачак! Каэуиа бахыи омун. Бо|уидан бир-ики гарыш (ухарыдакы мулла |армна да (ахшы бахыи. Ушатым Нафиаэси маЬкам олар —■ балка да бмэ уиударыг, о чэтин умуда. Гарабата кач душуб. Байт варды кач Доллары ила арам мамааты дата-|а|лата дашымарды. Бу кач пса а|ры качду. Пара кедир о бела!.. Вар кучуила чытырмаг иста)ирсан: Да|аиын!!! Нача да|аидырасаи бу качНакачу! Саала мумкуи де|ил. Гыз-кэлики горумаг учум стул ура1мкдан, отул сииасиидан смпар лазымдыр. Буку билан, буку бачараи отлаимр бу иуи Ат дама, Гарабата ахышыр. Онларын сырасы саатбасаат, куибаиун сыхлашыр. О ураклар, О гнид поп Ватанмм галасым иеапипып Качумуауи карм дарм. Ва Намни кум бу балача отланын мэауидэ доимуш кодер да ари|нб баНар ЛЛЗПЗШВДЗВ ♦ СЭЬИФЭ 3. Илк кэрумдэ ади бир шакил — новрузкулунуи фотокатыэда о гэдэр да ларлаг олма)аи акси. Кез-сак Азарба|чакда бука бакзар мин-мин иоаруэку-лу таларсам — унаансыз, тарихчасиз. Ачыр во со-лур. Амма бизим новрузкулунуи унваиы во окуй чэкмлди|м дагмг иуи баллндир — Атдамыи Заики-шалы кэнди, Оршад иишииин Нэ)атм, мер тык 14-у. Амма ак гарибаси одур ки, бу На)атда ноаруз-иулу Нар баНар битмир. Ела буна мера Оршад киши онун дорд дэирэсмие чубуг саичыб. Оз умиди км ми Нифз едир. Хорасан новрузкулунуи бу гэфил ка лиши тасадуфдурму! Бир iuej билмаса)ди фото-мухбиримиз Рафиг Салманов об)ективм она туш-яамазды . Шакла рассамымыз да ал кээдириб ва кулун рмша атдыты торпатын узарина уч патрон килизи-ни а лава едиб. Бу шок пин рамэи ма'насы вар — Ноарузумуэу кул ва мулла ила гаршыла)ырыг. Ва баш-ом чумлалик га|димиздаки }екаиа суала баНар умидиидаи дотай бир чаваб вермак иста|ирик — бу Ноаруэумуз кул ва куллаиии бирка кэлди|и сои Новруз олачаг... Елман ГЭДИРОВ. ЧЭБЬЭ хэттиндэ хусуси мухвирлэримиз хэбэр берирлэр Коранбо) Мартын 18-дэ paJoHyH Шэ-фэг, ТапгарагоЗунлу. Тодан кэндлэри бутун кун эрзиндэ ермэни Зараглылар тэрэфин-дэи атэшэ тутулмушдур. Мэрмилэрдэн бири Тодан колхозунун кэнд тэсэрруфа-ты техникасы сахланан гара-жына душмушдур. Нефт чэ-нн партламыш. ики Jук ма шыны. бир трактор сырадан чыхмышдыр. Мэнэш кэндя этрефында кедэн деЗушлэр-дэ Мил л в Ордунун бир эскэ-ри Зараланмышдыр. Ермэни гулдур дэстэлэри нии ЗУ** салдыглары Мэнэш. Еркэч:    Бузлуг. Гарачинар. JeHH кэнд. Талыш вэ дик эр кэндлэри этрафында беЗук Ьэрби техника вэ чанлы гув-вэси топлашдыгы мушаЬкдэ ат>-нур. Ьамлет ГАСЫМОВ. Агдам Мартын 19-на кечрн кечэ ики кун давам едэн ракет вэ топ атэшиндэн сонра Агдам шэЬэриндэ нисби сакитлик Заранмышдыр. Бир сыра сэр* Ьэд кэндлэриндэ. о чумлэдэн ГалаЗчылардд, Улиагалыда, Паправэнддэ, Шотланлыда. Чинлидэ ара-сыра атышма апса да. талэфат вэ дагын- ты Зохдур. Тэртэр, Шуша, Ьэлбэчэр. Лачын раЗонларында атэв кечэ нисбэтэн сакит кечмиш-дир ЗяЗэддия СУЛТАНОВ. Азэринформун мэ'луматы 4артын 19-на кечэн кечэ    * »рбдэк Мартын 19-на кечэн кечэ мата керэ. Ja. ваиалылар кэндлэри Хоча- Зону нун Тодан, шэфэг, w вэнд ра)ону тэрэфдэн атэшэ тутулмушдур. АХЧ инфориасиЗа марка зиндэн алынан ил кии мэ лу- Зараланаялар вар. ра|онунуи Гышлаг вэ кэндлэринин сакинлэрк дэ ермэни силаЬлы дэстелэ-рвшии атэши а л тын да олмушлар. О Мартын 19-да ?ахмииэн кунортачагы Ермэнистан та рэфдаи кален ики Ьэрби вер-Хочавэид реЗонунуи дэ Зерэ еимишдир. белкэся узрэ Дахи ли яшлар идарэсяняя рэиси. подполковник ЕЗваз Гурба-аоеуз вероиЗя ме'лумата ке рэ. Ьэмян вертол)отларда АзэрбаЗчан эрвзисинэ Ьарби техника вэ Зараглылар кэти-ри л мишдир. Саат 18.00-дан Фузуля ре-Зонунун Ьога кэнди Ьадрут тарэфдаи басгына мэ руз га-лыр. ДеЗуш завам едир ;
RealCheck