Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 19, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 19, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 19 МАРТ 199а’чи ил н' 56 КЕНЕРАЛ БЕИПШЕВ НЭДЭН ДАНЫШИАДЫ ЧЭБЬЭ    ХЭТТИНЭЕ’ЗАМИПЭ Мартын 17-дэ Загафгази-ja Ьэрби Даирэси гошунла-ры команданынын муавини кeнepaл-лejтeнaнт Суф^ан Bennajee мэтбуат коНфран-сында чыхыш едэрэк демиш-дир ки, тэкчэ сон ики aj ja-рым эрзиндэ Азэрба}чанда орду]а гаршы 70-дэн чох га-нунсуз Ьэрэкэтэ joл верил-миш, бунларын нэтичэсиндэ 7 нэфэр елдурулмуш во 34 нэфэр [араланмышдыр. Ке-нерал Ьэдэлэмишдир ни, ин-нэн бела республика эрази1 синдэ Ьэрби анбарлар мина-ланачаг, hap бир Ьучум исэ атэшлэ дэф едилэчэкдир. Кенералын бу 6ajaHaTbi Бакыда вермэси чох гэрибэ-дир: санки о, ]алныз Азэр-6aj4aHa аиддир. Журналист- лэрдэн бири сорушМушдур ки, бу Ьучумларын Ьамысы АзЬрба^чан тэрэфиндэнмн Ьэ-]ата кечирилир? Кенерал rej-pH-MyajjaH чаваб вермишдир ки. онлар Ьучум едэнлэрин милли}]этини фэрглэндир-мирлэр. Эсас мэсэлэ будур ки, бела Ьаллар A3ap6aj4an аразисиндэ баш верир. Ермэ-нистанда исэ, сан демэ, Ар-тикдэки «мунагишэ»дэн баш-га (эчэб мунагишэдир — 10 нэфэр орду забитини киров кетурублэр, ики Ьэрби гул-лугчуну олдурублэр вэ ики-сини да агыр japaлajыблap — ред.) Ьеч бир мэнфи Ьа-дисэ олма}ыб. Лакин фактлар субут едир ки. Ьормэтли кенерал ja кэ-лэк кэлир. ja да Ермэнистан- да jepлэшэн 7-чи гварди|а ордусунда баш вермиш чид ди Ьадисэлэрдэн хэбэрсиз-дир. Лери кэлмишкэн де)ак ки. бу орду Загафгази)а hap би Даирасинин тэркибинэ да-хилдир. кенерал Суфи]ан Bennajee исэ, мэ’лум олдугу кими, даирэдэ рутбэчэ икин-чи сэркэрдэдир. Бела чыхыр ки, 32923 немрэли Ьэрби Ьис-сэнин забитлэри )ыгыичагы-нын тэлэблэриндэн да онун хэбэри Joxflyp. Москвада чы-хан Ьэфтэлик «Деи» гэзети 1992-чи ил 8—14 март та-рихли 10-чу немрэсиндэ бу тэлэблэр Ьаггында мэ’лумат вермишдир. Ьэмин ]азыны охучуларын иэзэринэ чатды-рырыг. Д8Ш-Д0Ш PVCHJAJA ГА1ЫДАЧА1ЫГ Ермэиистанда ]ерлэшэн 7-чи гвард^а ордусу забит* лэр 1ыгынчагынын бу тэлэблэри Ермэнйстан Республн-касынын ирезнденти Л. Тер-Петрос]ана, PycHja президента Б. Делтсннэ, PycHja парламентинэ, МДБ силаЬлы гуввалэринии баш комаиданы J. Шапошникова, пабелэ Загафгазн)а Ьэрби Даирасинин комаиданы Патрш^евэ, 7-чн гварди]а ордусунун комаиданы Мепппер)акова, За* гафгаз^а Ьэрби Даирасинин авнаси]а рэиси Лукашова, 7-чи niapAHja ордусунун авиаси]а рэиси KacJaHoea, си-лаЬлы гуввэлэрин забитлэр 1ыгынчагынын элагэлэндирмэ мэркэзинэ кендэрилмишдир. 1992-чи ил Jaнвapын 21 да план узрэ кечирилэн учуш-лар заманы Ереван шэЬэ-риндэ ]ерлошэн 32923 нем-рэлк Ьэрби Ьиссэ)э МИ-24II маркалы дорд вэ МИ-8МТ маркалы ики машындан иба-рэт бир груп вертолет учуб калди. Групун башчысы За гафгази)а Ьэрби Даирэси гуру гошунларынын авиаси}а рэиси, Зaгaфгaзиja Ьэрби Даирэси команданынын му-авини полковник Н. Л. Лу-кашов иди. О, Ьиссэ коман-дири подполковник Б А. Се-jeлeвэ эмр етди ки, 30 дэ-гигэ эрзиндэ бутун вертол-joтлapы онунла бирликдэ кэлмиш вepтoлjoтчyлapa тэЬ-вил версии вэ онларын коЬ-нэ вepтoлjoтлapьшы гэбул етсин. Вела тэЬвил-тэслим га)дасы учуш ишини тэнзим едэн сэнэдлэрин тэлэблэри-ни поздугуна вэ учушларын тэЬлукэсизли}и тэлэблэринэ чаваб вepмэдиjинэ корэ подполковник Смелев полков ник Лукашовдан сорушду ки. aвиacиja техникасы Ьансы эсасларла бурадан апары-лыр? Лукашов чаваб верди ки. aвиacиja техникасыны тэкмиллэшдирилмок учун Схинвалдакы 61902 немрэли Ьэрби Ьиссэ]э вермэк Ьаггында шифрэли телеграм кендэрилмишдир вэ Загафга-зиja Ьэрби Даирэсинин ко-манданы кенерал-полковник ПaтpикeJeв авиас^а техника-сынын кечурулмэси илэ эла-гэдар Леревана кэлмишдир. Индичэ о, тэjjapэ илэ joлa душмэк учун аеродрома кэ-лэчэкдир вэ бу мэсэлэ энун-;Га разылашдырылмышдыр. Bepтoлjoтлap Ьазыр ол-дугдан сонра тэЬвил верил-ди; Ьава Ьэрэкэти идарэси-нин органлары илэ разылаш. дырылмадан 13 вертол}от радиосукут режиминдэ учуш чыгырындан Ьава)а галхды. Полковник Лукашов ахырын-чы МИ-8 вертол)отуна ми-нэрэк joлa душду. Вертол}отлар Ьава^а гал-хан кими аеродром }араглы-ларын силаЬлы груплашма-лары тэрэфиндэн муЬасирэ-)э алынды. Лараглыларын чоху сэрхош иди. Груплаш малара Ермэнйстан Респуб-ликаеы.нын мудафиэ назири Вазкен Саркис)ан шэхсэн рэЬбэрлик едирди. О, Ьиссэ-нин бутун. шэхси Ье)’этини Ьэбсэ алмагы эмр етди вэ Ьэрбн гуллугчуларын шэхси лэ]агэтини эдэбсиз св]ушлэр-лэ тэЬгир едэрэк билдирди ки, аеродромдан Ьеч- кэс саг. саламат кедэ билмэ]эчэкдир. Аеродром тутулдугдан аз сонра Загафгази]а Ьэрби Да* ирэси гошунларынын коман-даны вэ ону муша)иэт едэн 7-чи гвард^а ордусунун ко-манданы кенерал-ле)тенант Мешшер)аков кэлдилэр. Он-лар дэрЬал Ьэбс едилди^р вэ табеликлэриндэ оланла-рын )анында )араглылар тэрэфиндэн чисмани вэ мэ’нэ-ви тэЬгирлэрэ мэ’руз галды-лар. Комаиданы силаЬ ншлэ-дилэчэ)и илэ Ьэдэлэ)эрэк, она ултиматум вериб тэлэб ет-дилэр ки. eep^ijo^ap трупу кери ^тарылсын. Бу за-ман аеродромда тэк-тэк атэш сэслэри ешидилирди, коман-данын TojjapocHHH ropyjaH кешикчилэрин шэхси hej'aTH-нин 3 автоматы элиндэн алынмышды. Загафгаз^а Ьэрби Даирэсинин команда-ны вepтoлjoтлapын jeHHflaH Леревана joлa ДYШДYjYHэ эмин етдикдэн сонра онун учмасына ичазэ верилди. Ланварын 22-дэ сэЬэр ja-раглылар аеродрому jeHHAaH нэзарэт алтына алдылар. Bepmnjowap база)а rajbiT-дыгдан сонра бутун вертол. joтлap сырадан чыхарыл-ды, онларын пулем)отлары секулуб кетурулду. Ьэм дэ сырави Ьэрби гуллугчу олан ермонилэр эмрлэри jepKHo >етирмэкдэн имти-на етдилэр вэ «ахыр ки. бизимкилэр кэлдилэр!» fleja гышгырараг japarnbbiapbiH тэрэфинэ кечдилэр. Лери кэлмишкэн Aej9K ки, авиа. CHja техникасыны мэЬз онлар сырадан чыхардылар. Бу мун#гишэ кутлэви ин-фopмacиja васитэлэриндэ ишыгландырылмады, чунки Зaгaфгaзиja Ьэрби Даирэсинин комаиданы кенерал Патрикеjee Ьадисэни ачыб-агартмага. керунур, ма-раг кестэрмир. Бундан баш-га, тэкрар басгын эрэфэсин-дэ аеродрому эЬатэ}э алан хусуси тэ^инатлы рота гулдурлары дэф етмэ]э Ьазыр иди, лакин кенерал MeiHiijepjaKOBflaH «сизин иши низ joxflyp» кими сэрт бир 8MD алды. Белэликлэ дэ ез-башЫналыглара эслиндэ ичазэ верилди. 1992-чи ил jaHBapbiH 21 — 22-дэ Лереван шэЬэри ja-хынлыгындакы 32923 немрэли Ьэрби Ьиссэнин аеро-дром\гнда баш вермиш Ьади-сэлэр нэтичэсиндэ авиа-CHja техникасы сырадан чы- харылмыш, шэхси Ье)’этин мэ'нэви))аты позулмуш, Ьэрби гуллугчулар ез аилэ-лэринин тале)и учун нараЬат олмушлар. Бутун бу Ьади-сэлэрдэн сонра Meшшepja-ков ала)ын команден л ыгы на вэ забитлэринэ мунтэзэм тэзjиr кестэрэрэк тэлэб едир ки, Ьиссэдэ баш вермиш Ьа-дисэлэр барэдэ диниб-да-нышмасынлар. Бу Ьадисэр нэтичэсиндэ кешикчилэр 32923 нем'рэли Ьэрби Ьиссэнин вэ аеродромун об)ект-лэрини горумаг вэ мудафиэ етмэкдэн имтина етмишлэр. Ьазырда Ьэмин об)ектлэри забитлэр вэ прапоршиклэр гору)урлар. БундаЬ башга, орду вэ даирэ команданлыгы Ье)’этлэри даим хусуси тап-шырыглары jepинэ )етир-мэ]э, о чумлэдэн Ермэнис-тана кетмэ^э мэчбур едир-лэр. 32923 немрэли Ьэрби Ьиссэнин забитлэр jыfЫнчaFы тэлэб едир: 1. СилаЬлы гуввэлэрин Ео. мэнистан Республикасы эра-зисиндэ галмасынын мэгсэ-дэу)гунлугу мэсэлэси Ьэлл едилсин. 2. Гошунларын чыхарыл-масы мэсэлэси Ьэлл олунана- ДЭК ОРДУ ЬИССЭЛ^рИНИН ЧИД- ди табелей MYэjjэнлэшди-рилсин, тэкбашчылыг прин-сипинэ эмэл едилсин ки, команда ^’эти икибашлы вэ-зииэтэ душмэсин. 3. Ермэнйстан Республи-касында хидмэт етмэк истэ-мэ}энлэрин бундан сонра-кы хидмэт jepи мэсэлэси Ьэлл едилсин. 4. Загафгаз^а Ьэрби Даирэси гуру гошунларынын авиас^а рэиси, полковник Н. Лукашовун Ьэрэкэтлэринэ Ьугуги ги}мэт верилсин. 5. Ермэнистанын мудафиэ назири 32923 немрэли Ьэрби Ьиссэнин шэхси hej’э-тиндэн ачьгг шэкилдэ узр истэсин. 6. Гэсб олунмуш силаЬ Ьиссэ>э га)тарылсын. 7. Аеродром pajoнyндa силаЬлы бирлэшмэлэрин jep-лэшдирилмэсинэ joл верил-мэсин. 8. Рус^анын Ермэнистан-дакы гошунларына рэсми статус верилсин. 9. Забитлэрин шэхси силаЬ кэздирмэсинэ ичазэ верилсин. 10. Ьэрби гуллугчуларын аиле узвлэрини вэ шэхси эмлакыны дашымаг учун Ьэрби нэгли^ат авиаси]асы тэ!)арэлэри ajpылcын. 11. 7-чи гвард^а ордусунун комаиданы кeнepaл-лej-тенант J. И. Meшшepjaкoв тэрэфиндэн авиас^а Ьис_ сэлэри команданлыгынын вэ шэхси hej,этинин элэ са-лынмасына вэ тэЬгир едил-мэсинэ сон го}улсун. 32923 немрэли Ьэрби Ьиссэнин забитлэр 1ы* гынчагы. 7-чн riAPflHJA ОРДУСУНУН ЗАБИТЛЗРИНЭ МЭНТУБДАН: 32923 немрэли Ьэрби Ьиссэнин забитлэр jbiFbiH4aFbi 7-чи reapflHja ордусунун забитлэринэ мэктуб кендэр-мишдир. Мэктубда забитлэрин езуну вэ ез мэнaфejини горумасы учун hajaTa кечи-рилмэси зэрури олан бир сыра hap6H-CHjacH тэдбир-лэр ирэли сурулмушдур. Будур, онларын бир нечэси. Мэктубда дejилиp:    Ко манда вэзифэлэринэ забитлэр hej'OTHHHH е’тимадыны газанмыш ишкузар забитлэр ирэли чэкилмэлидир. Гошунларын Ермэнистандан чыхарылмасына Ьазырльн Kep\^flyjy вэ бу эмэлиjjaтын hajaTa кeчиpилдиjи деврдэ ордунун Шимали Гафгаз Ьэрби Даирэсинэ табе едил-мэсинэ наил олмаг лазым-дыр. Ермэнистандан Кур- чустан васитэсилэ техника вэ силаЬ илэ бирликдэ чых-маг. мэркэзлэшдирилмиш идарэетмэни м^тнкун гэдэр сахламаг. коллектив муда-фиэнин бутун принсиплэринэ эмэл етмэк зэруридир. Башга маршрута ]енэлмэк им-каны олмаса, бутун чанлы, техники манеэлэри вэ атэш манеэлэрини Ьэрэкэт едэ-едэ атэшлэ арадан галдыр-малы. Забитлэр jыFынчaFы белэ Ьесаб едир ки, милли)-jэтиндэн асылы олма)«раг, ордунун анда садиг галан вэ Ермэнистандан кетмэк ис-тэjэн бутун забитлэрин вэ прапоршиклэринин    аилэ узвлэрини вэ шэхси эмлакы. ны апармаг лазымдыр. Сонра мэктубда japaглы-лара вэ Ермэнйстанын Ье-кумэтинэ. онун президенти Л. Tep-Пeтpocjaнa белэ бир хэбэрдарлыг етмэк лузуму rejfl олунур ки, орду Ьис-сэлэри вэ сэрЬэдчи дэстэлэ-ри республикадан чыхаркэн онлара гаршы манеэлэр ja-радылса, шэЬэрлэрин дахи-линдэ вэ республика дахи-линдэ бутун haKHMHjjaT, ра-битэ, сэна)е, енержи шэбэ-кэси. газ шэбэкэси вэ нэг-aHjjaT макистралларынын инфраструктуру дагыдыла-чаг, чина}эткарларын Ьэ-рэкэтлэри шэхси hej’aT вэ онун аилэ узвлэри арасын-да* инсан тэлэфатына сэбэб олса. Ьэмин чина}эткарлар мэЬв едилэчэклэр. Забитлэр Ьдгынчагы 7-чи гварди|а ордусунун забит-лэрйни онларын шэрэфи вэ мугэддэратынын ез эллэ-риндэ олдугуну унутмама-Fa чагырыр. (Азэринформ). Кв1ЧЭ-ЗЭНКЭЗУР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЭШКИЛАТ КОМИТЭСИ ЗАРАДЫЛМЫШДЫР Мартын 17-дэ Бакыда Kej-чэ-Зэнкэзур Демократик Республикасы )арадылмасына дайр тэшэббус групунун кон-франсы олмушдур. Копфрансда Ке)чэ-3энкэзур Демократик Республикасы тэшкилат комитэсиннн сэдри сечилэн гырх уч ]ашлы Ьугуг-шунас Азэр TaFHjeB демиш-дир. Бу республяканык japa-дылмасы Ермэнистандакы та-рихи торпагларындан зорла говулан jy3 минлэрлэ азэр- ба)чанлынын ез мугэддэраты-ны Ta’jHH етмэ]< Ьугугу Принсипи илэ шэртлэнмишдир, девлэт структурларынын тэшкили исэ бу адамларын вэтэндаш Ьугугларынын бэр-пасьша вэ онларын догма jepJidpe га)тарылмасына ке-мэк едэчэкдир. Лахын вахт-ларда биз jeHH республика- нын парламентинэ ве онун ичра органларына сечкилэр кечирмэ)и планлашдырырыг. Бу мэсэлэлэрлэ ]ахындан 2. КОЗ ЛШЫ МТЬЯРЙБЭ МОВУНУ СОИДУРИЭЗ Шелли чамааты вэ милля езунумудафиэ дэстэлэ-рннин де)ушчулэри илэ сеЬбэтлэр Ьамымызда 6ejyx руЬ ]уксэкли]и о)атмышды. Дакилэи белэ бир Ьисс кечи-рирдик ки, экэр бутун чэбЬэ постларыяда бу чур яхцд-лэримиз варе а, ана торпага завал Joxxyp. мэшгул олачаг тэшкилат ко-митэсинэ ]едди нэфэр дахил олмушдур. онларын арасын-да Ьугугшунаслар, алимлэр вар. Биз дун)а ичтимаи)]эти-нин мудафиэсинэ вэ Азэрба]-чан рэЬбэрли)инин Ьэртэрэф-ли номадна умид oa^ajH-рик. Бу мэгсэдлэ Kej49-3aH-кэзур Демократик Республи-касынын танынмасы Ьаггында БМТ-’э вэ башга бе]нэл-халг тэшкилатлара мурачиэт-лэр кендэрилэчэкдир. (Азэринформ). ...Ленидэн Агдама, бир кун эввэл ракет атэшинэ тутулмуш шэЬэрэ га)ыды-рыг. Лол бо)у тэчавузун дэЬ-ш'этли излэри керунур. Худу Мэммэдов кучэси, ев немрэ 30. «Алазан»лардан бнри бу евин Ьэ)этинэ ду-шуб. Ев саЬиби Нэриман Ьа-чь^ев ихтисасча муэллим-дир. Евинин дагылмабы ону нэ гэдэр кэдэрлэндиреэ дэ, де)ир ки. «шукур, )енэ кул-фэтэ Ьеч бир ше) олма)ыб, Ьамы саг-саламат дыр». Эзиз-бэ)ов кучэсиндэ Шэмсэддин Элэскэровун . )ашадыгы еви мартын 12-дэ кундуз саат 13 радэлэриндэ «Кристал» ракети дармадагын едиб. О да аилэ узвлэринин саг-саламат галмасы илэ тэсэл-ли тапыр. Агдамда ракет атэшиндац зэрэр чэкэн^эр-дэн бири дэ Гарабаг ханы ИбраЬим ханын хэлэфлэрин-дэн олан Закир Ьэсэнбэ]ов-дур. ШэЬэрин кучэлэриндэ диггэти чэлб едэн реаллыг^ лардан бири дэ ]ук машын-ларынын саламат галмыш Ьэ)этлэрин гапысында да-}акмасы иди. Агдам чамааты атэш Ьэдэфиндэн узаг-лашырды. Кеч эрэфэсиндэ бир нечэ сакинлэ сеЬбэт ет-дик: — Ни)э кечурсунуз? — Чарэмиз нэдир? Ке-рурсунуз дэ, нэ кунэ салды-лар бизи. Бах, гоншум Аслан Гэнбэровун евини тар-мар елэдилэр. Гызы вэ оглу )араланды. Ким мэнэ зама-нэт верэр ки, сабаЬ Ьэмин фэлакэт мэним башыма кэл-мэ]эчэк. Мэн езум Агдам-дан чыxмajaчaFaм. Ушагла-ры Минкэчевирэ апармаг фикриндэ)эм. Орада гопум-ларымыз вар. бзум га)ыдыб чэбЬэ)э )олланачагам. ШэЬэрин мэркэзиндэки тичарэт пассажы Ьэлэ дэ тустулэнирди. 9)рэндик ки, мартын 12-Дэ атылан ра-кетлэрин бир нечэси ора душмуш вэ )ангын баш вер-мишди. ЭЬали топ мэрмилэ! ринин, ракетлэрин ачдыгы чалалара тамаша едирди. Дагынтыньш характеринэ вэ Ьэчминэ керэ силаЬын не-вуну муэ))эн етмэ)э чалы, шырдылар. Онларын шэкли-нн чэкэн фотомухбиримизэ «Алазан» ракетинин гэлпэ-сини «Ладикар»    верди л эр. Худу Мэммэдов вэ Лушкин кучэлэриндэ чохлу дагын. ты варды. Ракет атэшиндэн 13 нэфэр Ьолак олуб, онлар-ча адам ¿араланыб. 20-дэк ев 1аныб. Идарэ вэ муэссисэлэр. мэктэблэр. Ьэтта хэстэхана-лао ишлэмирди. Магазалар баглы иди. Хыдырлы кэн диндэн, «Ингилаб» совхо. зундан кэтирилэн суду Ьеч кэс гэбул етмирди Базарда мэЬсулларыны атыб гачанлар Ьэлэ дэ га-)ытмамышдылар. Тэкчэ сигарет сатанлар ез ишлэрин-дэ]дилэр. ThJm9TH бир манат да ендирмэмишдилар. Базарда ке)эрти вэ этдэн башга Ьеч нэ тапылмырды. Черэк комбинаты ишлэмирди. Евлэрин шушэлэри гы-рылыб текулмушду. KyHopTaja )ахын ме)дана чохлу адам )ыгылмышды. Онларын арасында jopryH-лугу, ]ухусузлугу кезлэрин-дэн охунан гачгынлар, Ьэ-лак олмуш оглуну, гызыны до]унча агла)а билмэjэн, кез )ашы ахыдан, киравэ тапыб икичэ кэлмэ агы де-мэ]э мачал тапма)ан ана* лар, бачылар да варды. Мин эзиЛэтлэ TKKflHjH евини. эн jaxbiH адамларыны итирмиш 6v бинэсиблэр кемэк истэ-)ирдидэр. Ьеч кэс дэн кемэк кермэ1эндэ фэлакэтин баислэринэ гаргы]ырдылар. By рада — ен чэбЬэдэ гач-гынларын проблемлэри, онларын 1ерлэ, эрзагла, ке* )имлэ тэ'мин олунмасы он-суз да мудафиэ тэдбирлэринэ башы гарышан ичра Ьаки-MHjJaTH апараты. мудафиэ гэраркаЬы, Гарабагы мудафиэ шурасы рэЬбэрлэринин га]гысыны артырыб. ШэЬэр-дэ тэ’чили 1ардым хидмэти-нин, мулкн мудафиэ вэ Jbh. гындан муЬафизэ дэстэлэри-нин иши кезэ керунмурду. Кечэлэр комендант сааты тэтбиг едилеэ дэ, умуми февгэл’адэ вэзиЦэт режиминэ эмэл олунмур. ШэЬэр баш верен чашгынлыгдан Ьэлэ дэ езунэ кэлмэмишди. Амма Ьэр 1ердэ белэ де-]илди. ШэЬэрин Се1нщли мэЬэллэсинин агсаггалы. муЬарибэ ветераны Гача) Агакиши>евнн дедиклэрини Ьеч вахт унутма)вчагыг: — Мэн бундан да чэтин кунлэр кермушэм, икннчи AYHja муКарнбэснндэ кэш. 5>HjjaT4H олмушам. Инди бу гулдурларданмы горхуб гач-малы/ам? Керунур. бизим. килэрин тэчруоэси ]охдур. Нечэ дэфэ чэбЬэ1э. кетмэк учун гэраркаЬа мурачиэт етеэм да. силаЬ вермэ)иблэр. Амма, тээссуф, елэ бнлирэм ки, бизим тэчрубэмиздэн чох ше] eJpoHd билэрлэр. Инди ки чэбЬэ1э го1мурлар, еле бурадача галыб ев-еши]ими гору]ачагам... Бир чохлары мэтбуаты-мызыи верди1и )аилыш на*, дуя ат л ар дай саЬбат ачды* лар. Дедилар им, Агдамдакы гарйагарыпыглыгыя эсас сэбэблэриидэи бири да бу. дур. Оляазяы асл Ьагигэти ¿аэсыилар? ШэЬэр бу амансыз муЬа-рибэнин ганунлары илэ Ja* iuajwp. Ьэр кун ешидилэн атэш сэслэри. baia Ьучуму тэЬлукэси ез ]ериндэ... Хо. чалы фачиэси гурбанлары-нын тал^ини а)дынлаш-дырмаг учун тэдбирлэр ке-рулур. Ьэлэ дэ эзизлэринин «олду галды» хэбэрини со. рагла]ан хочалыларла тез-тез растлашмаг олар. Он. лар даЬа чох АХЧ Агдам paJOH ше’бэсинэ кэлир, ки-ровлары вэ ме)итлэри raj. тармаг учун ермэнилэрлэ данышыглара кедэн чэбЬэ фэалларындан кемэк кезлэ-]ирлэр. Демэк олар ки, Ьэр кун бир нечэ нэфэри ермэ-нилэрин чэнкиндэн хилас етмэк мумкун олур. Бу. чэб-Ьэнин агсаггалы АллаЬве^ди Багыровун. кенуллу муда. §иэ дэстэсинин командири аЬид Гара]евин вэ онларын силаЬдашларынын кэркин зэЬмэти баЬасына баша кэлир. Агдамда гачгынларын топлашдыгы )ерлэрдэ дэ ол-дуг. Ландырылан кэндлэрин сакинлэри ермэнилэрин ке. рунмэмиш гэддарлыгындан сеЬбэт ачырдылар. Хоча-вэнд ра)онунун Эмраллар кэн дин дэ АллаЬверди 3ej-наловун башчылыг етди]и кенуллу мудафиэ дэстэсинин эсир тутдугу ермэни гулдуру исэ анд-аман едирди ки, ону эорла силаЬ ке-TypMaJa мэчбур едирлэр. Онун ез кнровларымызла дэ. )ишдирилэчэ]ини билэндэ исэ )алвармага башлады: «мэни бир даЬа о вэЬшилэ-рин элинэ aepMdjHH». Инди онларын Ьеч бир сезунэ ннам галма1ыб. Агдама кэлэн гачгынларын вэ бурадан да ашагы к эн дл эре ахышанларын са-]ы саатбасаат артмагдадыр. Бу заваллылар Ьеч кэсэ — нэ девлэтэ, нэ дэ Халг Чэб-Ьэсинэ инанырлар. 0злэ-рини CHjacH чэкишмэлэрин гурбанлары Ьесаб едирлэр. Милли езунумудафиэ гув* вэлэринин гэраркаЬ рэиси Ариф СалаЬов ермэнилэрин Звбчы ала)ын rojyo кетдн)и силаЬларла вуруш-дугуну ннандырычы дэлил-* лэрлэ субут едир. AejHp ки, «инди]эдэк Ьэмин ала1ын 117 БМПи:ини, 13 танкыны. 18 топу ну, 6 пулемету ну, 4 ракет гургусуиу, хе]лн ав- томобилини сырадан чыхар. мышдыр БуТун бу техни ка шубЬэсиз ки. баднам 366 чы алл)а мэхсусдур. ЧэбЬэдэки гуввэлэрими-зин . а]ры-а]рылыгда. ва-Ьид ксманданлыга табе ол-мадан де)уш.мэсинин сэбэ-бйни Ьеч кэс дэгиг де)э бил. мир. Ьамы да е’тираф едир: чэбЬэдэки бу езоЬшыналы. гын нэтичэсидир ки. HHAHja* дэк xeJnH эраэимиз ду^и-мэннн нэзарэти алтындадыр. Агдамда де]уш Mejaa-нындан кэтирилэн ¿аралы-ларын Ьансы хэстэханада 1ерлэшди)ини    сорушду г да пэрби санитар гатарынын унваныны кестэрдилэр. Ьэмин татар февралын 26-да Бакыдан чыхыб. 27-дэ ах-шам ишэ башла!ыб. Ьэмин кечэ сэЬэрэ гэдэр гатара 65 Japa.nbi кэтирилди. СэЬэр мурачиэт едэнлэрин са-)ы ики дэфэ артды. Февралын 27-дэн мартын 14-дэк бурада 600-дэн чох адам муаличэ олунуб. Тэбии ки, эсас агырлыг 49ppahHjJa ше’бэсинин узэринэ душур. Бэ’зэн елэ олур ки, ахшам. дан башла)ан эмэли])ат 7— 8 саат давам едир. Бурада бизэ дедилэр ки. баш Ьэким, санитар гатарынын рэиси Гурбан Гурбановун башына ермэнилэр 1 мил1он манат ги)мэт го1ублар. Амма кв-рунур. бу гулдурларын Ье-сабдан да башы чыхмыр. Фикримнзчэ. бу Дагыстан гарталынын башы да, эллэ-ри дэ, урэ)и дэ ги]мэтсиз-дир. Доктор Гурбан деди ки. муЬарибэ аловларыны аз кермэ]иб. Эфганыстан-да, Чехо-Словаки)ада, Ал-манн1ада Ьэрби хидмэтдэ олуб.... Ларалыларла сеЬбэт еди-рнк. Тибб хидмэти heJ'dTHH-дэн Ьамы разылыгыны бил. дирир. Де1ирлэр ки, дэр-ман сарыдан чатышмазлыг Ьисс етмирлэр. Исвечрэдэн. Турки)эдэн. Алмани]адан Гырмыэы Хач вэ Гырмызы A j пара чэмиЛэтлэринин хэт-ти иле кэтирилэн азтапы-лан дэрманлар еЬти]ачы оланлара па]ланыр. Чохла. ры тезликлэ сагалыб JeHH. дэн чэбЬэ хэттинэ га1ытма-га тэлэсир. МуЬари0энин инсанлара тэлгин етдоОи эн агыр KeJ-фиЦэглэрдэн бнри дэ серт-ликдир. Шуша гачгынлары-нын JepaamAHjH 1атагханада ел дуг. Арабир узагдан атылан топларын сэсяндэн дик-синир, нэ едэчэ]имизи бил-мирдик. Шуша гачгынлары-на сыгыиачага душмэ]« тэклиф едэндэ дедилэр: «Бу нэдир ки. Шуша да Ьэр кун бундан да дэЬшэтли партла-)ышлар олур... Биз буна ej-рэшмишнк. Истэ)ирсиниз. енз душун ашагы». Бурада КэркичаЬан кэндииин сакн-ни ЧаЬан СалаЬованьж ша-Ьиди олдуг>* Ьадисэ инсан фантази1адан кэнара чыхыр. КэркичаЬан алынаркэн кэнд-дэн чыха билмэ]эн гадын вэ ушаглары мин бир эзи). JaT верэ-верэ эсир апаран ермэнилэрин . вэЬшили]ини корэн бир рус эскэри дезэ билмэмиш. ез KejHajHHH чырыб аг 6ajpara чевир-мишдир ки. гулдурлар гадын вэ ушагларын кэнди тэрк етмэсинэ ]ол версинлэр. Ьеч беш аддым ирэлилэмэ-миш ону автоматла синэсин. дэн вурублар. Лалныз аз сонра езунумудафиэ дэстэ. лэринин комэ)и илэ бу. кв-мэксиз адамларын бир гис-ми эсирликдэн гуртула би-либ. Агдамда олдугумуз муд-дэтдэ )ашадыглары фачиэ-нин бв)уклу)ундэн сарсы-лыб руЬдан душэнлэри. догма ев-еши)ини, торпагы-ны rójy6 гачанлары. Вэ-тэн угрунда бир де)ил, Jy3 чанлары олса белэ Ьамы. сыны фэда eTMaja Ьазыр оланлары да кердук. Сону нчулар даЬа чох иди. Бу да кэлэчэк гэлэбэлэримизэ шубЬэ думаныны силиб бе-Jук умидлэр )арадыр. Икид-лэримиз сон нэфэрэдэк Вэ. тэнимизин бутевлу]уну горумаг эзминдэдирлэр. Сон кунлэр бутун Гарабаг чамааты Агдам шаЬини Хос-ров Мэммэдовун елум aja-гынДа силаЬлы ермэни гул. 1дурлррынын гаршысында гэЬгэЬэ чэкиб кулмэсиндэн данышыр. влумун уаунэ кулмэк Ьэр огула нэсиб ол. мур. Гарабаг да вэтэн торпагы-нын пэр ]ериндэн кэлэн ]уз-лэрлэ чэсур де]ушчу вуру-шур, Хосровун кулушу онла. рын гулагларында гэлэбэ кунунэдэк Ьучум маршы кими сэслэиэчэк. «Халг гэзетя»кнн яухбяр бригад асы; 3. СУЛТАНОВ. В. ЭЛШЕВ. С. АСЛАНОВ, А. ГУЛИДЕВ, Р. САЛМА НОВ (фето). * ЧэбЬэ шэЬэртпи оир куц. * Ел агсаггалы Гача] я шя: «Баз да снлаЬа сарыл ■ага* Ьазырыг». з)с «Гарабагы мудафиэ па-Пвялэра» дэстэсяижн коаин-дяра Дагуб Paajea. * Наанлэ Дума]еаа Ьэроа-санитар гатарыида ]аралыла-pa Дар дым едмр. з|с ранет атэшяядэя сея* ре... * ...Ьэле саяятляядир. ;
RealCheck