Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 19, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 19, 1992, Baku, Azerbaijan '%Í -7APRV*** 4YM9 АХШАМЫ. Mt I* [2141*1 Эеаеы lOlO-ty BW »li<4*W АЗЭРБАЖН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-ШАСИ ГЭЗЕТИ Ги|м»тк 60 nwtИРАН НУМАЛЭНДЭ ЬЕЛ'ЭТИ ГЭБУЛ ЕДИЛМИШДИР Мартын 17-дэ АзэрОДчан Реслубликасы Али Совета-нин сэдри Лагуб Мэммэдов Бакы ja кэлмиш Иран Ислам Реслубликасы харичи ишлэр назирннин муавини МаЪмуд Ваизинн вэ ону MyiuajHei едэн шэхслэри гэбул етмнш- ДНр. Ишкузар шэраитдэ кечмнш сеЬбэтдэ га раба г мунагншэ-синин арадан талдырылмасы саЬэсиндэ Иранын васитэчи-лик мэрамы ила алагэдар мэсэлэлэр музакира олун-мушдур. (Азэринформ).A38PBAJ4AH ХАЛГ Ч8БН8СННИН С8ДРИ Эбупфээ    Е сэфэри азэрбазчанын БАШ НАЗИРИ и. а. насанов СА1РУС ВЕНСИ ГаБУЛ ЕТМИШДИР Мартын 18-дэ Азэрба)ча-нын баш назири БМТ Баш катибинин Бакыда олан ху-суси иумаЗэндэси CaJpyc Венси вэ сэфэрдэ ону. му-ша)нэт едэн шэхслэри гэбул етмишдир. СеЬбэт заманы Ь. Э. Ьэ-сэнов Гарабаг проблеми эт-рафында ]аранмьш! вэзи)-}этлэ гонаглары таныш етмишдир. О демишдир ни. сырф Гарабаг мунагишэси кими башланан бу проблем Ермэнистан — Азэрба}ман мунагишэсинэ чеврилмиш-дкр. Ьэм дэ онун маЬиЗЗэти Врм^нистакын А1зэрба|чан барэсиндэ эрази иддиаларын-дан ибарэтдир. Тэкзиболун-маз фактлар вэ сэнэдли материаллар буну субут едир. Мэсэлэн, AзэpбaJчaнын кечмнш Даглыг Гарабаг Мухтар ВилаЗотини Ермэ-нистана бирлэшдирмэк Ьаг-гында кoнcтIггycиJaJa зидд а кт ын хусуси гэрарларла уч дэфэ (Ермэнистан Рес-публикасынын лидерлэри мэЬз бу гэдэр деЗишмишдир) рэсми тэсднг едилмэсини нечэ гиЗмэтлэндирмэк олар? Л а худ, башга мисал: Ермэ. нистан парламенти бутун бejнэлxaлг Ьугуг нормала-рыны позараг, Даглыг Га-рабагдан ганунсуз сечил-миш депутатлары оз тэрки-бинэ гэбул едир. Азорба^ чанын баш назири демишдир кн. Ермэнистанын иддиа-лары Даглыг Гарабагла мэИ-дудлашмыр, онун ишгалчы-лыг нддиалары Азэрба]ча_ нын даЬа бир нечэ раЗонуну эЬатэ едир. Ермэнистан бутун Ермэнистан — АээрбаЗ* чан сэрЪэди боЗунча тэча-вузкар доЗуш эмэлииатлары апарыр. Ь. Э. Ьэсэнов демишдир ки, белэ бир факт да чох де)ир:    мэним    ташэббу- сумлэ бутун Ермэнистан— AзэpбaJчaн сэрЬэди боЗун-ча кечмиш ССРИ-нин го-шунларынын нэзарэт етдиЗи беш километрлик битэрэф тэЬлукэсизлик зонасы Зарат-маг тэклиф олундугда Аээр-ба}чан. Ьабелэ мувафиг Ит-тифаг назирликлэри вэ баш идарэлэри бу идеЗаны мудафиэ етдилэр. Лалныз Ер- Ьермэтли Эбулфэз 6aJ! Республикадв JapaHMbxm мурэккэб HHTHMtH-cHjacH вэ-3HJJ9T вэ Ермэнистанын ара BepMajdH тэчавузу нлэ ала-гэдар Сиз* эмэкдашлыг паг-гында тэ'кндлн хаЬишлэ му-рачйэт еднрэм. Сизэ мэ’лумдур ки, Азэр* 6аJчан Республнкасынын Али Совета президентин исте фа-сыны гэбул едэрэк коалиси-1а всасыяда Ьекумэт тэшкил етмэк гэрарына кэлмишдир. Белэ Ьесаб еднрэм ки. ну- *узлу    CHJ 39poaj4aH cHjacH гуввэ олан Халг ЧэбЬэси халгын хиласы намина, мил-ли бирлик наминэ Ьекумэт беЬранына Jofl 1врмэмэк учун конкрс^г аддымлар атмалЫ вэ Ьекумэт твркибиндэ иштирак етмэлиднр. Бунун учун ха Ьиш едирик конкрет тэклиф-лэринизн верэсиниз. Фурсэтдэн истафадэ едэ-рэк Сизэ бэслэди]им самими пермэт Ьиссини бир даЬа из-hap едирэм. J. МЭММЭДОВ. АМРМШН МУДАФН8 НШРЛИЛПДО мэнистан тэЬлукэсизлик зонасы japaдылмacынын эле]-Иинэ чыхды. С. Венсин «АзэрбаЗчан рэЬбэрлиЗи мунагишэни не. чэ арадан галдырмаг фик-риндэдир?» суалына чаваб верэн Ь. Э. Ьэсэнов белэ бир модел тэклиф етмишдир. Биринчи мэрИэлэ — Ьэр ики тэрэфин илкин шэртлэри олмадан атэш да-Зандырылсын. Бу она керэ лазымдыр ки, узун aJлap эрзиндэ шэртлэри гаршы-льгглы сурэтдэ аЗдынлаш-дырмаг учун вахт итирил-мэсиы. минлэрлэ кунаЬсыз адам Ьэлак олмасын вэ вахт газанылсын. Ьэм дэ деЗуш эмэлиJjaтлapынын даЗанды-рылмасына дайр сазишэ эмэл олунмасына мустэгил му-шаЬидэчилэр нэзарэт етмэли-дирлэр. Бундан сонра даны, шыглар столу архасына кеч-мэк олар. Моделин эсасыны бутун- Загаф>гази}а белкэси. нин тамамилэ силаЬсызлаш-дырылмасы тэшкил етмэли-дир. Ь. Э. Ьэсэнов демиш. дир ки, биз буна Назырыг. СаЗрус Вене этрафлы мэ’лумат рэ бутун суалла-ра дэгиг» чаваблар ,вердиЗи учун баш шгаирэ тэшэккур етмиш вэ бир даЬа геЗд етмишдир кн, ил к мэрЬэлэдэ онун вэзифэси белкэдэ эсл вэзиЗЗэт паггында фактлар вэ дэлил-субутлар топламаг-дан ибарэтдир. О демишдир: Илк еэфэрин 1екунларына эсасэн БМТ-дэ мэ'рузэ нлэ чыхыш едэчэЗэм. Мэнэ лут-фэн вердиЗиниз бутун мэ’лу-матлар мэ’рузэдэ эз эксини тапачагдыр. Мунагишэ зонасына нэ-зэрдэ тутулан еэфэр заманы БМТ нумаЗэндэ ЬеЗ’этанин тэЬлукэсизлиЗинин тэ’мин едилмэси мэсэлэсинин муза-кирэси заманы Ь. Э. Ьэсэнов демишдир ки, АзэрбаЗ-чан тэрэфи бизим нэзарэти-миз алтынд^ олан эразидэ Зуз фаиз тэИлукасизлиЗэ тэ’-минат верир. Лакин о, муна-гишэнин арадан галдырыл-масы учун васитэчилик едэн елкэлэрин нумаЗэндэлэри-нин Гарабага кетмэк чэЬдлэ-рини ез Ьэрэкэтлэри илэ дэ-фэлэрлэ лозмуш гаршы тэрэфин эвэзинэ чавабдеИ ола Липмач С. Вене ез эмэкдашына тапшырмышдыр кй, ермэнн тэрэфиндэн дэ белэ тэ'минат ал маг учун тэЗЗарэ илэ Дере-вана ¿ола душеун. Бу тэ’миь нат алындыгдан сонра БМТ нумаЗэндэ ЪеЗ'эти дэЗуш эмэ-лиЗЗаты раЗонларына кедэ-чэкдир. СеИбэтдэ АзэрбаЗчанын харичи ишлэр назири Ь. М. Садьтгов, президентин муша-вири В. М. Гулузадэ Азэо-баЗчан Мустэгил Сосиал-Де-мократ ПартиЗасынын лидеры Л. И. Лунусова, АБШ-ын АзэрбаЗчандакы мувэггэти ишлэр вэкили Р. Финн, ди-кэр рэсми шэхелэр иштирак етмишлэр. * • * Ь. Э. Ьэсэнов вэ СаЗрус Вене бураЗа топлашмыш жур-налнетлэрнн эЬатэсиндэ На-зирлэр Кабинетинин бина» сындан чыхаркэн кутлэви ин-формасиЗа васитэлэри нума-Зэндэлэринин чохлу суалына чаваб вермишлэр. CAJPyC ВЕНС ХОЧАЛЫ ФАЧИЭСИНИН шаьидлэри ила карушмушдур Бу адамларын Зараларына ИзЗачансыз бахмаг, онларла сеИбэт етмэк, баш вермиш фачиэ Ьаггында хатирэлэри-ни сакитчэ дннлэмэк мумкун де^илдир. Бакы шаИэр тэ’чи-ли Зардым хэстэханасында Заралылара (онларын ара-сында гадынлар, ушаглар вэ гочалар хусусилэ чохдур, баш чэкмиш БМТ баш катибинин хусуси нумаЗэндэси СаЗрус Вене дэ бу мэнзэрэ-Зэ дезэ билмэдн: еЬти]атсыз тэрпэндиЗинэ керэ голу ал-тында галан 8 Зашлы Хати-рэ Оручова дэзулмэз агры-дан инилдэЗэндэ С. Венсин кэзлэри Зашарды. О, Заралылара баш чэкдик-дэн сонра деди: «Бурада кэр-дуклэримэ вэ ешнтдиклэри-мэ давам кэтирмэк чэтин-дир».    Ермэнистан—Азэр- баЗчан мунагишэси зонасын-да эсл вэзиЗЗэт Ъвгтында фактик материал топламаг учун Бакы)а “кэлмиш С. Вене хэе-тэханада оларкэн фачиэнин шаЬидлэрини вэ еЗни .заман-да гурбанларыны этрафлы соргу-суала тутурду. Х.очалы сакинлэри АЗна Гасымова вэ Сона ЭлиЗева фачиэ Иаг-гыида дэЬшэтли тэфэрруат-лар данышдылар. Онлар саг галмыш дикэр хочалыларла бирликдэ дагларда кизлэнэ-рэк ашагы енмэЗэ горхурду- лар. Чунки орада атышма давам едирди. Сона ЭлиЗевэ деди: *Лун-кул палтарда алты кун га-рын ичиндэ галмага мэчбур олдум. Чаван бир гыз олан гоЪумум гарнындан агыр уа-раланмышды. Ону тек rojyó кедэ билмирдим. Гыз мэнэ }алварырды ки, ону ермэни Зараглыларынын элиндэ rojyó кетмэЗим. Алтынчы кун о кечинди. Лалныз бундан сонра ики ушагымла, башга гоЬумларым вэ гоншуларым-ла бирликдэ Зола душдук. Чох эзаб-эзиЗЗэтдэн сонра Агдама кэлиб чатдыг*. Ьэмин кун С. Вене республика CahHjJa НазирлиЗи муаличэ-сагламлыг бирлиЗи-нин чЗугулба* caHaTopKja-сында да олду. Гарабагын даглыг hHecacHHHH азэрбаЗ* чанлы кэндлэриндэн олан гачгынлар — 233 аилэ, мин нэфэрдэн чох адам бурада алты корпусда Зерлэшдирил-мишдир. Онлар умиддэн, Вэ-тэнэ вэ догма торпага мэЬэб-бэтдэн башга hap шеЗлэрнни итирмишлэр. Бурада С. Вен-сэ ермэни миллэтчилэринин чинаЗэтлэрн Ьаггында этра^ лы мэ’лумат верилди. ХэстэханаЗа вэ санатори-JaJa кедэркэн С. Венси АзэрбаЗчанын харичи ишлэр назири Ь. М. Садыгов, cahHj-Ja назири Т. Э. Гасымов му-ша|иэт етмишлэр. (Азэринформ). Мартын 18-дэ мудафиэ назири PohHM ГазыЗевин сэдрлиЗм илэ АзэрбаЗчанын Мудафиэ НаэирлнЗяндэ ке-чирклмиш мушавирэ рес. публикада Заранмыш hap6H-с»1аси вээиЗЗэтэ Ьэср олун-мушдур. Р. ГазыЗев ез чыхышында назирлиЗин бутун эмэкдаш-ларындан Ьэрби инти замы ЗуксэлтмэЗи, тез-тез эн чэб11эдэ олмагы вэ орада баш. верэн Ьадэсэлэрн ез иеьлэри илэ кермэЗи тэлэб етмишдир. О. Зврли эзунумудафиа гуввэлэри баталЗонларында вурушан деЗушчулэрин. ha-белэ деЗуш меЗданьжда ha-лак оланларын, хэстэхана-ларда рэ госпиталларда му-аличэ едилэнлэрин учотуну апармагын зэрурн олдугуну ге)д етмишдир. Назир демишдир ки. Ьэрби сурсатдан истафадэ олунмасында нэ-зарэтсизлиЗэ, 1шрби техни-кадан* истафадэ едилмэсинэ Зарытмаз мунасибэтэ сон гоЗулмалыдыр. Нагли J3bt ваентэлэринин вэ дикэр hap-би васитэлэрин тэ’мири тэшкил олуималыдыр. Р. Гаэы>ев еэфэрбэрлик мэсэлэлэряндэн де даныш-мыш вэ демишдир ки. бу тэдбиркн тезликлэ hajarra хечирилмэси учун hap чур сэ’З нестэрилмалидир. Ьэр Ьансы лэЗагэтсиз Ьэрэкэтан гаршысы алыначагдыр. Назир hapóH hyryr Myha-физэ органлары Зарадыл-масы мэсэлэлэринэ дэ то-хунмуш вэ демишдир ки, бу иш лэнк апарылыр. О, flejyiu эмэлиЗЗатлары зонасына битишик олан Jauiajbmi мэнтэгэлэри эЪали-синин чох вахт сэбэбсиз haj-Kyja душмэсиндэн вэ Заша-дыгы Зерлэрдэн кечмэсиндэн нараЬат олдугуну билдир-мншдир. Р. ГазыЗевин фнк-ринчэ, адамларын кечурул* мэси мэсэлэлэри деалэт сэ-виЗЗэсиндэ Ьэлл олунмалы-дыр. Мудафиэ назири АзэрбаЗ-чан СилаЬлы Гуввэлэринин ихтисаслы забитлэрлэ крм-плектлэшдирилмэсинин вэ МДБ силаЬлы гуввэлэриндэ хидмэт едэн аээрбаЗчанлы забнтлэрин республика Ja гаЗытмасыны сур’этл^ндир-мэк учун шэраит Зарадыл. масынын зэрурилиЗини хусуси геЗд етмишдир. Р. ГазыЗев мушавирэ иш-тиракчыларынын тэклифлэ-рини динлэмиш вэ онларын суалларына чаваб вермиш-ДИР- АээрбаЗчая Реслубликасы Мудафиэ НжзярлиЗюши мэтауат мэркээж. 5|с С. Вейс журналистлэ-рия суалларына чаваб верир; МалыбэЗли гачгыилжры илэ керуш; «Тэ’чилн Зардым» хэстэханасында. Фото J. Хэлнловундур. HOMPeJO ТЕЛЕГРАФ! Бакы, «Халг гааати» рвдаквм|асына. «Ел ту ран» кичик муэссисэси Гарабагддн дидэркнн душмуш 10 аилэни гэбул едиб ез меЬманханасында ЗерлэшдирмэЗэ Ьазьфдыо. Улван: Бакы, Элэт гэсэбэси. «Ел ту ран» кичик муэссисэсинин директору И. Ибра-Ьимов. АЗЭРБ/иЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН НАЗНРЛЭР КАБИНЕТИНДа АзэрбаЗчан Республзжасы-нын Назирлэр Кабииети «Гарабагын вэ Ермэнистан Реслубликасы илэ памсарЬад раЗонларын Jaacajban мэнте-гэлэрини ермэни силаЬлы бирлэшмалэриндэн ropyJaH hapó« гуллугчуларын вэ ке-нуллулэрнн аилэларинин сослал мудафиэси паггында» гэрар гэбуд етмпцдцр. Гэрара эсасэн, Нахчыван Мухтар Реслубликасынын Назирлэр Кабииети, республика шэЬэрлэри вэ раЗонларыг нын ичра haKHMwJJ эти баш-чылары АзэрбаЗчанын Мудафиэ НазирлиЗи, республика мулки мудафиэ гар&ркаЬы илэ бирликдэ Ьэрби гуллуг-чуларын <вэ «енуллулэрин аилалэринин сиЗаЪысыны вэ Ьарада олдугуну эн гыса I муддэтдэ муеЗЗэн етаюлидир-лэр. Тичарат, кэнд тэсэрру-'фаты вэ эрэаг, тахыл мэЬ-суллары наэирликлэрине, Аэарштифага талшырыл-мышдыр ки, inahsp вэ pajos-¡ларыи ичра haxmu^Jerm баш-'чыларынын велдаЦи сифа-ришлэр узрэ бу аилэлэрн эрэаг мэпсуллары вэ эн зэрурн геЗри-эрваг маллары илэ те’мнн етсиилэр. Ьэмин аилалэрмя Ноцруз баЗрамы эрэфэсивдэ эрэаг мэЬсулла-ры илэ тэ’мин олунмасына хусуси диггагг ’ Зетцрнямэли-днр. Гэрарда кестэрилир ки, Е^бНудлулэрин республика Мудафиэ НазирлиЗ» силаЬ-лы гуввэларннин теркябнядэ олдуглары муддэтдэ есас мш Зериндэ вэоифэен вэ амэк паггы сахлаиылыр. Онларын ушагларьиа дармаилар - ha-ки м реселтлэри есасында 50 фаиз кузэштлэ бурахылачаг-дыр. Гэрарда республика«ьш на-зирликлэринэ, баш идаралэ-рсню, девлат консернлэринэ, муэссисэларинэ, бирликлэрн-нэ, тэшкнлатларына вэ цда-рэлэринэ талшырылмышдькр ки, ез кшчнлэрию*! Гараба-гьш вэ Ермэнистанла Ьэм-сэрЬад раЗонларын jauuajbiui мэнтэгалэринин мудафиасин-дэ иштирак етдиЗ» бутун муд--дэт эрзиндэ онларын аилэлв-Ьамклик етсинлар вэ эр чур Зардым кестэрсин-лар. Рабита НазирлиЗи hap-би гуллугчулгфын вэ кэнул-лулэрин мэнзиллэрнши теле-фонлападырмальвдыр. Ьэмчи-нин гэрара алыимьпцдьф ки, Ьэрби гуллугчулар вэ кеиул-лулэр республика снЛаЬлы Гуввэлэринин тэркибиндэ ол-дугу муддэтдэ БаЗук Вэггэн )эск элиллэрашэ ти-чарэт хидмэти саЬэсинда ку-ээштлер онларын аялэлэринэ дэ тэтоиг едшщр Бу анле-лэр вэ ввладларыяын мак-тэбэгэдэр ушат хуэссиоэле-риндэ, интернат-мэктэблардэ сахланылмасы. музеям мэк-тэблэривдэ вэ димэр пуллу • куроларда охумасы у^ун harr вермэкцвн, Ьабелэ бутун кэлцрлэр, о чумладэн Ьмэк Ьахты    (онуа    / мэблэрицдан асылы олма)араг) узрэ верки едэмэедэн дэ аэад едмлхяш-л эр. Назирлэр Кабяяетанин гэ-рары илэ АээрбаЗчая Мудафиэ НазцрлцЗяяэ tobchJo едилмншдяр ки, мялли 6aj-рамымыв олан Новруз 6aJ рамы эрэфэсиндэ Ьэмин аилэ-лэрэ бирдэфэлик мадди Зардым кэстэрсин. (Азэринформ). СААТЛАМНЫЗА ВАХЫН Мартын 20-я* СААТ «Л яагигад» «Нсыруи АаарваЬаи тврмшиа гадам rojaaar. . «"    ^    Свни®э    3.2. Коз jauibi муНарибэ аловуну евндурмэз чэбьэ хэпиндэ ХУСУСИ МУХОИРЯвОНМИЗ ХвБЭР ВЕРИРЛ9Р ...У», бари 6а*аи дагларыи гар врпа|н , бу )ерлврв тэзэмэ гэдэм басмыш баНарэ узуму ела бозардыб ки, онма-онбешмэ кум сонра торпагда муразыиы ке)эрдэмэк эииичинин дэ элм-голу бошалыб, у мм дм асыла галыб. Jox, агдамлыларын иумаиыны |уз I®ра чэкэн так49 тэбматмн бу тазадлы Налы, •машмэсм Д«|мл. Jas Навасына гарышмыш барыт гохусу Гарабагын арам болкэлармиа тэшамш, На|амаи, ваНмма далгасы кммм |а)ылыр, адамлары |ермидан-(урдундан дарбадар салыр. Агдамда да кордук буну.м МуЬармб^ алоаумум гарсдыгы аалар, мумаяар яртдыгма бу мурраЬ шаЬармм аНалмсм се)ралмр, мамЬуЛлуга уз тугаи карвамлар {укланир. Лакмн на бу алоаун каз |ашы мла самдурулама|миа имамам аар, на кадаилара мама олан. Нар Налда уммд |аша|ыр. Ат валима сычра(ам арамлармм гартал бахышымда, (аммлмаз чаЬраснмда, Ватам севкмснмда мумармр бу уммд.м СоНбатмммз бутун бумлар барададмр. сеьиФЭ 2.Тэртэр Мартын 18-нэ кечэн кечэ Тэртэр шЛэри Агдэрэ раЗо-ну тэрэфдэн «Кристал» тап-ли ракетлэрдэн атэшэ тутул-мушдур Бир свата Зэхын да. вам едэн атэш нэтиЧЭсиндэ уч нэфэр элмуш. 17 нэфэр агыр Зараланмышдыр. ИЗир-миЗэдэк ичтимаи вэ ЗашаЗыш бинасы Занмыш вэ дагыл-мышдыр. Агдам Мартын 18-нэ кечэн кечэ Агдам шэЬэри Эскэран раЗо-ну вэ Нахчываяик кэиди тэрэфдэн ракет атэшинэ ту-тулмушдур. Шелли кэндин-дэки вэ Гарагачы гэбристан-лыгы Захынлыгындакы лост-лар дагыдылмышдыр. ГалаЗ-чылар. Элиагалы. Паправэнд, Чинли Шотланлы кэндлэрни-дэ атышма сэЬэрэ гэдэр Донам етмишдир. Республика эзунумудафиа двсталэринин. мил не ншчнлэрияии вэ кэнд сакплэрялнн кучлу мугааи^ мэта нэтачэсандэ душман нткялэр верэрэк керн чэкил-мэЗэ мэчбур олмушдурШуша Неман кеч. Шуша м«Ь> ра Дыоалты »» Шуша^Д астагаивтаадаи >>ау над а» тутуащацур- /Ц.гынтьг лар аар. Р«»шуа маяДНМДЭ КуЧЛу ВТЫЩМВ 0Л иуш^р Уч нэфэр Зерян са тоз5»^ановЧэбИыл Ра)ои дахллн мшлар ше -бэсинин ранен Вап^ МзЬэр рэмовуи вердиЗн мэлуматв мэре мартьш 17-дэ <»»7 21-ден 23-дэк вэ мартын 18-Д® сват 2-дам 4-ята ермэнилэ-рнгч чэмлэшдиЗи Сур наидл тэрэфдэн раЗовун Гышлаг вэ СулеЗманлы кэндлэрк пулем-Зотлардан вэ автоматлардаА атэшэ тутулуб. 2 БТР мэв-гелэримизэ Ьучума кечиб. Милисин вэ ¿ерли эзунуму-дафиэ дэстэлэринин чаваб атэши илэ душмэн сусдурУ* луб. Биэим тэрэфдэн тэлэфат Зохдур.Зэнкнлан Мартын 17-дэ сэЬэрдэн ахшамадэк сакитлик олмушдур. Мартын 18-нэ кечэн кечэ. саат 1 радэлэриндэ Аг-кэнд кэиди Гафан тэрэфдэн автомат вэ пулемЗот атэшинэ тутулмушдур. Милис вэ эзунумудафиа дэстэсинин дэЗушчулэ{ж душмэни сус-дурмушлар. Мартын 10-ДЗ Зэнкнлан Зон Ичра Ьакимииэтинин бэрлиЗи, раЗон агсаггал-лары вэ Ьугуг муЬафизэ органлары цшчилэринин фан раЗбнуиун ejHH тэркиб-ли нумаЗэндэлэрн илэ сэр^ Ьэддэ — Вэздэрэ кэиди 3»-хыилыгында кэр\тилэри ¿луб. СеЬбэт вэзиЗЗэтии са-битлэшдирилмэсиидэн кедио.Фуаули Ьадрутдан азэрбаЗчанлы-лар ЗашаЗан Гарадаглы вэ Чуварлы кэндлэринэ ара-сы-ра атэш ачылса да печ онр тэлэфат Зохдур- Бутун кун “^-™Р,9СЖУРК»равй) Дун эн ермэни гулдурла- Sih даЬа бир тахрибаты э илэ гуртармышдыр. рын ТапгарагоЗунлу вэ Газахлар кэндлэри арасында торпага баедьхрдыглары мина узэриндэ Комаров адьжа колхозун «КамАЗ» маркалы МММ—i дартламышдыр. Нэ- тячэдэ ‘Азэрба)чан Милли Ордусуиун уч даЗушчусу Ja ралаимышдыр. Онлардан би- рииии ;