Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 18, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 18, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 18 МАРТ 1992-чи ИЛ. М9 55 Херфхакпыг бабалардан галыб УМИДЛЭ Y3-Y38 By гадын инсанын ÖoJyHa бичилэн, алньгаа 1азылан бу-туи мумкун, кезланилэн азаб-93Hjj8TH изтираблары квруб.. Адама елэ кэлир ни. бурдан о jaHa hap uiej гуртармалы-дыр, сон негтэ го^лмалы-дыр. Лакив о двзур. Чансыз-чуссэсиз вучудун, Ьасратли, уркэк бахышларын сапибин-да буидан сонранын енержи-си. тагэти Ьарадандыр кара* сан?! — Умидими узмэмишэм, jarHH бу кун-сабаЬ чыхарлар узу бэри... Бу свзлэри онун дилиндэн ешидвндэ jaлныз Ьэ^ин га* дынын Jox. минлэрла соЗда-шымын двзачаЗинэ. дикэлэ. 4ajHH3, му.рдар душмэними-зин богазыны 'узэчэ^мизэ умидим бир аз да артды, бир аз да тохтаглыг тапдым. Мэрэзэ гэсабэ хэстэхана-сынын. • догрусу, тэсэввур еламад^им годэр кениш, ишыглы палатасында 6eJyK бир аИлэнин Хочалы фачи-acrf ила хэнчэрлэнйб ajpbi душмуш узвлэри — гэлби кениш кэнд адамларынын, rajFbiKem Ьэкимлэрин эЬатэ-синда муаличэ олунан, дир-чэлдилон сакинлэри — ана Нарханым Мэммэдова, aja-гындан Japaлaнaн 14 jaiiLnu Мурвэт, элиндэ куллэ гэлпэ-си кэздирен 11 Jaшлы ЭЬ-мэд. 8 Jaшлы Эфсана 3 ]аш-лы Руслан умидэ уз тутуб евин ö0jyjy Мэммэд кишини, 17 jaiiuibi СоЬбэти, 16 Jain-лы МеЬлэти козлэЗирлэр... На елулэриндэн copar верэн вар, на дирилэриндэн. Эфса* нэнин ]ухуларында. Русла-ньш хэЗалында joл калирлэр узу Гобустана сары. Бас на вахт чатачаглар. JeTmimaK-лэр догмаларына? Чибимдэн бир тагвим чы-харыб ушаглара верирэм. Дебрам ки, Новруз баЗрамы кунуну тапын, ишарэ roJyH, бах о кун атаныз да, гардаш-ларыныз да гапынызы Aeja-чэк, сиза 6aJpaM совгаты кэ-тирэчэклэр. взунуз да Ьа-зырлыг керун... Ушаглар тэлэм-тэлэсик долабчанын гапысыны ачыр. мер-меЗвэни. mHpHHjJaTbi кос-тарирлэр. ДeJиpлэp ки. эми-лэр, халалар hap mej кэти- рирлар, бизи так го}мурлар. «Бизи так гоЗмурлар*. Бу сезлари гоншу палатада му-алича олунан Хочалы саки-ни .ГачаЗ Сафаров вэ Лагу* буи дастасиндан олан СаЬил Мам модов да дедилар. Бйл_ дирдилэр ки, раЗон чамааты Кар кун дард-сэримизла ма-раглакыр, арзаг. мep-мejвэ кэтирирлар. — РаЗон ичра ЬакимиЗЗэ-тинин ишчилэри, халг чэб-Ьаси ра1он шо’бэсинин вэ «Кунэш» ассосиас^асынын нумаЗандэлэри да кэлмишди-лар. Ьал-эЬвал тутдулар, ев-лэринэ дэ'вэт етдилэр. Бела шеЗлэри корэнда агры-ачы* ны унудурам, инамым артыр, — дejэ Хочалы дан мeJит да-шьОан вахты боЗрэклэрини соЗуга вермиш Сапил ©зуну даЬа да тох тутмага чалы* шыр. Гобустан Гарабага халг Зардым“ында «оз сезу* олан раЗон лардан дыр. ИндиЗэдэк еЬтиЗачы олан кэндлэрэ уст-уста 3 милJoн манатлыг ко-мэк кестэрилиб. РаЗон ичра ЬакимиБэти башчысынын му-авини Дадаш Ьумбэтов де-jиp:    . — Топладыгымыз эрзагы, пал-лалтары, пулу • албаэл вермасак раЬат олмуруг. Ис-ТЭ^рИК КИ, K0MЭJИMИЗ дэгиг унванына чатсын. сонрадан соз-соЬбэт Japaнмacын. Бу кунлэрдэ MaлыбэJлинин вэ Гушчуларын Агдамын Нов-рузлу кэндиндэ Зерлошдирил-миш чамаатына вэ Сырха-вэндэ хеЗли дава-дэрман. сигарет, ме^вэ апармышдыг. 15 т-16 милис ишчимиз Га-рабагда новбэ ила вурушур. Бу 1ахынларда аманат бан-кынын ишчиси Куллэри Сэр. кэрова кануллу чвбhэjэ Зол-ланыб. Инди гыса муддатли курсдадыр, тибб бачысы ола-чаг. РаЗонун имканлы тэшки-латларынын квмэЗи ила Га-рабагда фачиэЗэ душмуш 35—40 аилэни лап Захын-ларда гэбул етмэЗэ Ьазыр-лыг кврулур. Лувасындан перик душэн гушлар Ьэмишэ хеЗирхаЬ ин-санларын дам-дашына, Ьэ-jэт-бaчacынa сэмтлэнирлэр... Акиф ЧАББАРЛЫ, «Халг гэзети*нин мухбирн. чершанва Эзиз гонагысан чэннат* Вэтэнин, Лаодым бу иэгмэня сана, чэршэнбэ! Гурбэтдэн каланин, Ьэрбэ кедэнин, Вар гэлбдэ мурады сана, чэршэнбэ! Су устдан Ьоппаяыб дурдуг узбэуз Торба да салладыг. кулду гэлбимиз. Ъдлара етурдук аррылары биз, Галанды тонгаллар Jena, чаршаибэ. Сенмэди тонМЬльгн. сонмэди одун, Ахыр* чэршанбэсэн. улудур адын, Халг сани Заииатды, сэнсэ Зашадын. Ганимсэн борана, чана, чэршэнбэ. Пирдэ диндар бачым Ландырыбдыр там, Душмана коз дары, халгыма илЬам. HnJJaTa чыхмышам май да бу ахшам. Вер камэк элйни мэнэ, чэршэнбэ. Д. МЭФТУН. I У X У Эсир хэзан je л и Чыдыр дузунда Анам Гарабагын агыр дэрди вар. Булудлар аглаЛыр шайр козундэ, Кечир сэфи далгын гэриб дурналар. harnajbip Зурдуму шимшакли леЗсан, Карпа гарталларым сэмада JaHbip. Елэ диксинир ки, сэрт АзэрбаЗчан ШаЬдагла Савалан гоша даЗаныр. Сэмт алыр ке^эрэ бир намэрд оху, Ахы-р танрымызын гаргышы Jepa. На гвдэр горхулу, ачы бир Jyxy! Гарт олур обалар rapa сел л эра. • Чичвклэр донурду Новруз гарында. Бахырдым чоллерэ гэм чэкэ-чэка. ДYнJaны кврурэм ]ухуларымда. Ким билир, ]ухулар чин олур балка. Охшады узуму cahap нэфэси, АЗылдым, квзумэ ишыг ахырды. КоЗлэрдэ мугэддэс одун ше'лэси Торпага бараках я^ру {?|ь.§Д^Эр()глу_ ЧУГАЛА СУ КЭЛИР Гэдим Чулфанын Нахчыван сэмтиндани чылпаг дагларын синасинэ сыгынан ЧугаЗ кэнди Араз вэ Элин-чэ чаЗьшын говшагында Зер-лэшса да су сарыд&н чох корлуг чэкиб. Чу га! совхозу ну н ихти-сасча муЬэндис олан директору лап *бу Захынларда кэндин иш бачаран * чаван-ларыны башьша топлады. Элинчэ чаЗыньш гаршысы-на Паш кэ!1риз адланан Зер* дан банд атыб бурадакы тэбии дэрэликдэ бир Заны Гызылагыл дагына с©3кэ-нэн, тутуму 500 мин куб-метр олан сун’и кол Зара. дылыр. Кол эн азы 300 Ьектар саЬани су ила тэ’мин едэчэк, устэлик ЧугаЗдакы 124 аиланин haJaT-бачасы да су узу корэчэк. Кэнд адамлары JeHH Ja-радылан колдэ бгглыг Je-тишдирмэЗи, бандин Jaxbm-лыгындакы Нарчан була-гыны борудар . васитэсилэ Myraja кдтирмэЗи да план-лашдырыблар. Сардар BJIHJEB, JeHH филмлэр    * - «МУГЭДДЭС ОДА JАНАРАМ» Романтик дунЗанын атри.-бутларыны озундэ чэмлэшди-ран «Мугэддэс ода Занарам» филминин эн угурлу чэ11эти реал Ьа^атымызьш екран тэ-чэссумуну • Заратмасыдыр. Режиссор Кафиз ФэтуллаЗе-вин ез ссенариси эсасында исте’дадлы режиссорумуз Ку-тбэниз Эзимзадэ ила бир-ликдэ чэкдиклэри бу фил мин идеЗа-бэдии дэЗэри ек-ранда хэЗал ила керчэклиЗин вэйдат тандыгы магамда му* эЗЗэнлашир. ...Тонгал Заныр, екраны За-лаЗан алов шо’лэлэри РаЗгы-лар ичиндэ итиб-батмыш. филмлэримиздэн соЗумуш тамашачынын квзундэ пар-ламага башлаЗыр. Сонра Од. лар кэлини тэкчэ ез кезэл-лиЗи ила деЗил, Ьэм да саф* лыгы ила азэрбаЗчанлы ады-на лаЗиг олдугуну нумаЗиш етдирирмиш кими. тонгала догру аддымлаЗыр, Бир аз-дан о, тонгалда Заныб мугэддэс лик газаначаг... Эслин-дэ исэ, филмин гэЬрэманла-ры мэшЬур Зазычы Заур (Фузули ЬусеЗнов) вэ ону эЬатэ едэн мухтэлиф харак-терли, мухтэлиф дунЗакоруш-лу шэхслэр бу кунумузун реал адамларыдыр. Онлардан бири, Заура йэтта йамынын бу кун бир-биринэ вердиЗи: «Сан 20 Занвар кечэси !га-рада идин?» суалы# ила му-рачиэт едир. Заур эслиндэ елэ бу суала ез кечмишин-дэн. кэлэчэЗиндэн чаваб ал-маг учун тэклиЗэ гапылмыш бир адамдыр. Онун гоншусу Садыг да^ы (Ьамлет Гурба-нов) исэ 20 Занвар кечэси кезунун агы-гарасы оглуну итирмиш шэЬид атасыдыр. Зэйра ролунда Кэмидэ Омарова чэкилиб. Улдузлар кэЬкэшанында бэзэкли ли-басда рэгс едиб Заурун гэл- бинэ улвилик бэхш едэркэн Зэ!1ра на гэдэр кезэлдирсэ, бирдэн-бирэ реалашараг Зауру вичдан мэЬкэмэсиндэ соргу-суала тутанда да мэ'-нэви чэЬэтдэн бир о гэдэр козэлдир. Бу анда о. Ьэм да филмдэки романтика ила ре-аллыгы чулгалашдыран бир образа чеврилир. Филмин романтик образ-ларындан олан Садыг даЗы-нын да »»зэллиЗи онун мэ’-нэви дунЗасында ез эксини тапыр. Гоча, кимсэсиз Садьи* даЗы бош бутулкалары са-тыб алдыгы пулу багча ушагларына хэрчлэмэклэ емруну сакитчэ баша вурма-га чалышыр вэ бунунла да мэ’нэви раЬатлыг тапыр. Му-Ьарибэдэки Ьунэринэ керэ орден вэ медаллар алан, инди исэ шэ!жд баласынын ха-тирэси ила ЗашаЗан бу куч-суз гоча орденлэрини озу кими кимсэсиз кучуЗу ила болушмэк истэЗир... АзэрбаЗчан халгынын Вэ-тэним, халгым деЗиб дешунэ деЗэн, ара хэлвэт олан кими мэЬз бу Вэтэнин намусуну. ге'Зрэтини аЗаглары алтына атыб ^апдамагы бачаран Назир (Аббас ГэЬрэманов) кими огуллары чохдур. За аз? Филмэ бахандан сонра На-зири реал ЬэЗатдакы гэЬра-манларла мугаЗисэ етмэЗи бачаранлар бу суалын чава-быны езлэри тапа билэчэк-лэр. «Мугэддэс ода ЗанаР351^ филми ез спонсоруну АзэрбаЗ чанын Ьудудларындан кэнар-да тапса да. о, халгымызын оз киносудур. Филмин мугэддэс Ьисслэр ашыламаг кучунэ кэлдикдэ исэ бу ба рэдэ чох данышмаг олар. Филмэ бахмыш бир тамаша-чы кими тэкчэ «она сиз да бахын* деЗэ билэрэм. Кениш екранлы, рэнкли филмдэ се вимли актЗорумуз Лашар Ну ри эсас роллардан бирини оЗнаЗыр. Филмин оператору Элэкбэр Мурадовдур. Сэдагэт МЭММЭДЛИ. ^ Филмдэн кадр. СЭТТАР ДУШАСЫНА ШАЬЭТ ДеЗирлэр ки, сэнат ва кв. ээллик дун>аны хилас еда. чэкдир. Экэр Ьэлэ да бела фикнрлэрлэ разылашмаЗан так-так (^дбинлэр тапылса да. онларын Ьамькы бир фи. кирде Зекдилдир ки, Ьвгаги сэнат шзфаверичидир. адам. лара ЗУксэк илаЬам, галб рапатлыгы кэтирир. Сэттар БЫтлулзадэЗа Ьэср едилэн, респ5?бликада Заранмыш ва-зиЗЗатин бутун кэскинлиЗинэ бахмаЗараг, Р. МустафаЗев адына .Азэрба)чан довлэт инчэсэНэт музеЗиндэ тэн-тэнэли шэкилдэ ачылан б©3ук бодни сэркинин таш-килатчылары бу идеЗалары рэЬбэр тутмушлар. Сэрки диггати Ьэм да •онунла чэлб едир ки, кар-кэмли санэткарын Зарады-чылыеынын кениш тамаша-чылара аз мэ’лум олан муб-Ьэм Ьиссэси. о чумлэдэн мушаЬидэ вэ нэтичэлэрини сэтигэ ила геЗдэ алдыгы мэш!1ур кундэликлэри вэ рэсмлн албомлары илк дэфэ нумаЗиш етдирилир. Сэттар БэЬлулзаданин бир нов кичин миниатур мэч-муэси олан бу элЗазмалары чапа Наэырланмышдыр вэ тезликла ичтимаиЗЗэтэ чат. дырылачагдыр. .Такин росса мы Зилныз мисилсиз графика вэ мэнзэрэ устасы кими таныЗан тамашачылар * учун эн боЗук ЬэдиЗЗэ онун Зарадычылыгынын илк чаг-ларында Ьазырладыгы ЬеЗ-кэлтэрашлыг ишлэри ола-чатдыр. Вернисажда чыхыш едэн Азэрбазчанын мэданиЗЗэт назири Полад Булбулоглу Сэттар БаЬлулзаданин эсэр-ларини образлы шэкилдэ ♦гэлбэ шэфа верэн сеЬрли икеир* адландырмышдыр ки, бу, бизим нараЬат довру-м\'здэ хусусилэ ги>мэтлидир. АзэрбаЗчан Рэссамлар Иттифагы идара ЬеЗ’этинин садри ФэрЬад Халилов бил-дирмишдир ки, республика фырча усталарынын Зара-дьгчылыг бирлиЗи 1992-чи или Сэттар БэЬлулзадэ или е’лан етмишдир. Онун адына хусуси фонд ЗаР*Дыл' мышдыр. Инчэсэнат музеЗи-нин директору Казым Ка-зымзадэ умид етдиЗини бил. дирмишдир ки, эсасэн музе-Зин фондундан тэшкил олун-м>'ш бу експозисиЗа Сэттар •БэЬлулзадэнин шэхси кол-лексиЗаларда сахланылан вэ тамашачылара аз мэ’лум олан рэнккарлыг вэ графика эсэрлэри илэ кенишлэнэ-чэкдир. К. АБДУЛЛАДЕВ, Азэринформун мухбнри. Агрылы сеНбэт ИНСАФ ДА JAXmbl ШЕ1ДИР ■■■ Лэнкаранда баЬалыгдыр. ГнЗматлэр космик сур’&тлэ артыр. Лйрын нилограмы 200 маната галхыб. Гэнд 65 ма-натадыр. Ар балырын килог*^ рамы 120 маната, зиЗад ба-лырынын бири 350-400 маната сатылыр. Баз ар да на га-дар боллугдурса. девлэт ма-разаларында Ьеч нр коза дэЗ-мир. Эрзаг маЬсуллары та-лонла верилир. Чарак гыт-лыры Ьисс едилмэкдадир. Чохушаглы аилэлер диланчи вэзйЗЗвтинда 3anMiJbip. Иш о Зерэ чатыб ки, намэ’лум бир ана алты аЗлыг карпасини сахлаЗа билмадиЗи учун »Y-49ja атыб. ГиЗматларин haM довлат, Нам да алверчилер тарафин-дан кундаи-куиэ артырылма-сы эЬали арасьгнда чидди на-разылыглара, е’тираз миггинг-лэрина свйэб олур. Февра-аын аввалиндэн такси суру-чулари. сонра иса муэллим-лвр гиЗматлорин галхмасына та'тилла чаваб вердилар. Ша-Ьардэ Ьарч-марчлйк, инти-замсызлыг Ьоим сурур. печ ким "Неч касия дардина шарик чыхмыр. Бутун бу гары-шыглыг моЬтакирлиЗин Д&па кениш гол-ганад ачмасына шара ит | ара дыб. Тичарэтда гиЗматларии ш» ширдилмаои, мал киз ладил-мэси, маЬсулларын маЬтакир-ларе сатылмасы ада Ьалдыр. Бунунла Занашы, моЬтакир-лэри арзаг ва cafìaje мал лары илэ тачЬиз едэн течарат тэшкилатларынын кучлу «рэ-пиблэри» да вардыр. Коопе-ратмвлар. кичик муассисалар, тэзар^"к-сатыш ташкилатла-ры вэ бир сыра сэнаЗе муас-сисалари «rapa базар*ын тач-Ьизатчыларына чеврилмиш- лэр. Зенидангурма деврунда ке-чирилмиш игтисада ислаЬат-лар мубссисэлара истеЬсал^ тасэрруфат фаали31бтиндв еа-зун эсл м^насьшда там сер-бэстлик вермишдир. Лакин бир сыра муэссиса рэЬбэрла-ри Ьамин сэрбэстликдан халг учун маллар истеЪсалыны кенншлэндирмэк мэгсади илэ деЗил. ез шахси газанчлары-ны артырмаг учун истифвда вдирлар. Онлар мал мубади-ласи Золу илэ бвшга респуб. ликалдрдан кулли мигдарда халг истеЬлакы мЛсуллвры алыр ва истадиклари гиЗматэ сатырлар. Эксар Ьалларда Ьамин маллар базар меЬтэ-кирларинин пиштахталарыне ахыр. Рас ми сэнадлэра кора ке-чан ил меЗва-тарэваэ консерв заводу (диревстору Б. ЭлиЗев-дйр) Петровен шакар комби, натындак 62,2 тон ганд ал-мыш ва килограмы 2 манат 20 гФигкдан ез ишчилерина сатмышдыр. Бу Ьесабла тонча кечьн илин декабр аЗында заводун hap бир ишчиси куЗа а дама ЮС милограмдан чох ганд алмышдыр. РаЗонда hap ватандаша а|да 0,5 килограм ганд верилдиЗини билэн завод раЬбэрлиЗинин бела «ели-ачыглыгы» адамда шубЬа до-гурур. Санадлара кара завод етан ил ишчиларинэ алдыгы помете, За’ни hap килограмы 90 гапиЗа олан ЮД тон кар-тоф да сатмышдыр. Муасси-оа езунун истеЬсал етдиЗи консерв моЬсулларынын he-сабына мубадала Золу ила алдыгы 340 тон сементин 198 тонуну, 2757 эдад шиферин 1000 ададини башга ташки-латлара сатмышдыр. Консерв комбинатында да (директору Э. Чэфэровдур) вазиЛат еЗни чур олмушдур. втан ил комбинат мубадилэ Золу илэ башга Зерлэрдон 13.1 тон eir. 162,6 тон картоф, 15 . тон tar. 15 тон vh, 298 тон семент. 333,6 кубметр мешэ материалы. 16 мин гуту шо-калад, 2 тона Захын конфет алмыш ва бунларыи бмо Ьис-сэсини куЗа мухтэлиф ташки-лат лара, галаныны иса ез иш-чиларина сатмышдыр. Игтисади мустэгиллик ра-Зон    аграр^кооператив-тэ да руй санаЗе тичарэт бирлиЗи-нин ишчилэринин«эл-голуну даЬа кениш ачмышдыр. Бир-лиЗин (рэиси Р. ГаниЗевдир) тадарук-е’мал муэссисалэри базара чеврилмиш, тадарук-чулар маЬтакирлиЗа гуршан-мышлар. бтан илин ноЗабр аЗында бирлик УкраЗнаЗа алча гурусу кондарарак эвазин-да 120 тон шэкар тозу алмышдыр. ЬгИмии маЬсул тада-рукчулар арасында болушду-рулмуш, Рво, Шову, Грунба, Мамуста, Лувасар, Холмили, Вилван, Кармэтук, Шаглаку-ча кандларинда сатылдыгы барэдэ сахта санад тертиб едилдикдэн сонра 1оха чых-мышдыр. Ьамин кандларин сакинлэри шэкар тозу алма-дыгларыны. кэнд ва гэсабэ Советлари исэ отэн ил эрази-лэриндэ тэдарукчулэр тэоо* финдэн бела мэЬсулун сатыл-мадыгыны билдирирлар. Мал мубадаласи Золу ила Горки вилаЗатийдэн алынан 181» эдад шиферин, 74 тон сементин, Ростов вилаЗатендан кэ-тирилмиш 6 тон гэЬванин да агнбати мэ’лум деЗил. Кэнд тэсэрруфаты мэгкул-лары тэдарукуну стимуллаш-дырмаг мэгсодила бирляЗэ ке-чэн ил Азархаричитичарэт идарэси тэрафиндэн 60 мин маната !ахын дэЗэри олан Зук-сак кеЗфиЗЗэтли аз тапылан харичи маллар верилмишдир. На гадэр гэрибэ корунсэ дэ Ьамин малларын 8 мин ма-натлыгы Саатлы раЗонунун сакинлвриэ сатылмышдыр, галаны иса алверчидэрин. моЬтакирларин элинэ кечмиш- дир. БирлиЗин фэалиЗЗэтин-да сахтакарлыг, коздан пар-да асмаг Ьаллары ада Ьал алмышдыр. Амма чиданы чу-валда кизлатмак мумкун деЗил. ИстеЬлак мал лары истеЬ-салыны артырмаг, эЬалнЗА хидматлэри кенишландирмак и шин да кичик муассисэларин, кооперативларин имканлары Ьадсиздир. Лэнкаранда асан Золла кулли мигдарда газанч элда едэн бела ташкилатлар чохдур. Ленин адына совхозун нэз-динда Зарадылмыш ^«Зами» кооперативинин узвлэри та-хыл истеЬсал етмэли, Зетиш-дирдиклари мэЬсулдан черак бишириб чамаата сатмалы-дырлар. Лакин асан Золла пул газакмаг ешги коопера-тивин истигамэтини бусбутун дэЗишмишдир. втан илин сен* тЗабр аЗында онлар Лаика-раидакы балыг консерви за-водундан 70 мин манатлыга Захын мэЬсул алараг Курск ша11эриндэки шушэ габлар базасына вермиш, эвэоиндэ 30 той шакэр тозу катириб базар гиЗматино сатмышлар. Балыг заводу мал мубадила-синдэ билавасита иштирак етмэсэ да фырылдаг занчи-ринин эсас Ьалгэси олмушдур. КооперасиЗа Ьаггында га-нун габул едилэн вахтдан бэри Лэкэранда 311 кооператив геЗда алынмыш, ганунсуз фаалиЗЗатинэ кара бунлар-дан 49-у лагв олунмушдур. Ге)ддан нечмиш кооператив-лэрин аксариЗЗатинэ истеЬсал базасы Заратмаг учун саЬэ аЗрылмыш. асас ва давриЛэ фондларыны низама салмаг-дан отру хеЗли ссуда верилмишдир. Бутун бунлара бах-маЗараг онларын чоху низам-намалэринда нэзэрдэ туту- лан асас возифаларинэ баш-ламамышдыр. Тэ’мир-тикин-1« ишлари кермак мвгеадила ачылан кооперативлар нэза-рэтоизлик узукдэн ганунсуз ишлэрла машгулдурлар. Тэ’-мир-тикинти идарэсинин наз-диндэ Зарадылмыш «^ра-шыг» кооперативинин апар-дыгы ишларин умуми Ьэч-миндэ аЬалиЗэ кастарилан хидмат чуэ’и мигдар тэшкил едир. ШаЬар коммунал тэсэрруфаты истеЬсалат бирлиЗи -нин нэздиндэ фаалиЗЗэт кес-тэрэн кооператив инишил истеЬсал етдиЗи 824 мин ма-натльгг' супурканин чами 4 мин манатлыгыны эЬалиЗэ сатмыш, галаныны исэ аЗры-аЗры тэшкилатлара истэдиЗи гиЗмэта етурмушдур. Кичик муэссисалэрда дэ вэзнЗЗэт !ахшы деЗилдир. Ин-диЗадан раЗонда геЗдэ алынмыш 58 кичик муэссисадэн Залныз 18-и фэалиЗЗат каста, рир. Муассисэларин аксариЗ-Зэти васитачи ролу оЗнаЗыр, иншаат материалларынын ал-вери илэ мэшгул олур. Ки-чин муассисэларин Ьеч би-риндэ халг истеЬлакы малла-рьшын кутлэви вэ ардычыл мстеЬсалына бешланмамыш-дыр. Ба’зн кичик муэссисэ-лэр иса Ьугуги шёхс мандаты алдыгдан сонра республи-кадан конарда (эсасэн Руси-!а шаЬерлэсинда) тичарэт са-тыналма фзалиЗЗэти илэ мэшгул олурлар. Онлар оз калир-лэриндэн Зерли будчэЗэ вер-килэр бела одамирлэр. АзэрбаЗчан Демократии Кэнчлар Иттифагы Лэнкэран Комитасинин наздиндэ Зарадылмыш «Хазар* кичик му-эссисэси хеЗли вахтдыр ки, Санкт-Петербург шэЬэриндэ мага за ичарэЗа котурмуш вэ орада тичарат сатыналма фэ-алиЗЗэти илэ мэшгулдур. Гарабаг торпагыида/ елече да Ермаимстанла НемсерЬед чолан ра]онларымы»да аэерба)чамлы •Калинин aVüjayíy сон дерена агыр еевниет сосн-ал те'мйнат идарелерн ишчилерннин “ да дерни ке-дерине себеб олмушдур. Шнкест олмуш Ьемаетен* леримизе кемек етмек ае онларын аези^етинн jyn куллешдирмек мегседиле билдирирнк кн, ¡ахын кунлерде Сосна л Те'минат Назир лишним нездннде ени республика протез-ортоледик берм мерном истифад^в верилечекдир. Алмани/аДан катирнлам, % муасир аваданлыгла течНнз еднлмиш бу меркезде шикает олмуш шехслер ymYm «вричн мутахасснслер терефинден гыса муддетде ен муасир протез ее ортопедии ме'мулатлар Назырланачагдыр. Бундан елаве наэирлик еЬти]ачы олан шехслерн ■ело-кресло араба ве реабилитаси|а васителерн иле те'мин eTMeje* Ьаэырдыр. Бир даНа незеринизе чатдырырыг ки, 1992*чи ил март ajbiHbiH 16-дан 19-на гедер Бакы шеЬерин-да, Меденияет Назирли|инин серки залынде Ал-маниЗаныи «Majpa» фирмасы Сосиал Те'минат На* зирли|и иле бирликде елиллер учун мезерде тутул-муш вело-кресло арабаларын ве реабилитаси]а васителерииин серкисини кечирир. Серки hep кун саат 1 Гден 17-дак нума)иш етдирилир. Серкиде нума)иш етдирилен араба ве реабилитаси|а васи-телери республиканын ири муессиселеримин heca бына алыныб хеЗри^ечилик тедбири кими Хочалы, МалыбеЗли ве Гарабагын дикер ¡ашаЗыш ментеге-леринде елил олмуш шехслере верилачекдир. Этрафлы ме'лумат учун 93*84-44 немрели те * лефона заик еде билерсиниз. АЗЭРБАЗЧАН РБСПУБЛИКАСЫ СОСИАЛ ТЭ'МИНАТ НАЗИРЛИ1И. Саикт-Плербург шэЬэринин довлэт верки муфэттишлиЗи онун ишинда хеЗли ганунсуз Ьаракатлар ашкара чыхар-мшшдыр. ФаалиЗЗэт муддэ-тиндэ Ьамин муэссиса ез догма шэЬэринин будчэсинэ бир манат да олсун верки пулу кечнрмэмишдир. Элдэ олан субут-дэлиллэр костарир ки, Лэнкаранда эЬа-линин эрзаг ва санаЗе малла-ры ила тэчЬизинда, кундалик тэлабат еЬтиЗачларынын еда-нилмэсинда азбашыналыгдыр Бутун бунлар барэсиндэ ичра ЬакимиЗЗэти башчысы каби-нетинин илк ичласында кениш, этрафлы сеЬбэт кетди. Чыхыш едан ба’зи идара, муэссиса. тасэрруфат раЬбэрлэ-ри ганунсуз Ьэрэкатларинэ бэраэт газандырмага, азла-рини тэмиээ чыхармага ча-лышдылар. Ичра ЬвкимиЗЗэ-ти башчысынын муавини СэрЬэд Маммадовуи, Вилван. кэнд мактэбкнин муаллими Самир Маммадовуи, муЬари-бэ ва амак ветераны Мусарза РзаЗевин. агсаггал ИлЬам Губа дову и ва башгаларыньш агыллы, конкрет фантларлв чыхышларьшдан сонра бе.те* лэри ез тагсирларини сами-ми е'тираф етдилэр, бундан сонра негатив Ьаллара Зол вермеЗэчэкла^ни билднрди-лэр. Лэнкэран шэЬэр ичра Ьа-«имиЗЗатинин башчысы Мир-сэмид Аббасов Зыгынчага Зеку н вураркон дед и ки, кимсэ-сизлэрэ, хэсталэра, алиллэрэ, Зетлм ушаглара ал тутмаг, он-лара Зардым етмак. марЬамэт кастэрмак Ьамынын борчудур. ШэЬарин имканлы тэшм|лат-Ьары бу ишдэ нумуна костар-мэлндирлэр. Телман ЭЛ И ДЕВ, «Халг газет*жни мухбнря. Лэнкэран шэЬэря. АЗЭРБАЗЧАН РЕСЛУБЛИКАСЫНЫН ХАЛГ ТЭНСИЛИ НАЗИРЛИЗИ A38PBAJ4AH ТЕХН0Л0КИ1А ИНСТИТУТУ Гм|аби теИсил алом телебепарки незермне: 1991 — 1Я92 чи дере илимим ¡аз лаборатори{а имтаЬан свсси]асы ашагыдакы тарихлерде кечири-лечекдир: I •• II курслар y4Yh апрелии 1-деи 17*дек; III курслар y^Yh «прелин 1-дон 23*дек; IV ве V курслар учун MajbiH 4*деи 27-дек; Телебелер института келеркен декаилыга ез ихтисаслары узре ишлемелери har да ара)ыш ве емек китебчасынын суретиии тегдим етмелидирлер. РЕКТОРЛУГ. нстедншнз РЕКЛАМ ВО Е'ЛАЙЫ ИСТ8ДИЗИНИЗ KYH «ХАЛГ Г83ЕТИ»НД0 Д9РЧ Еда БИЛВРИК «Халг гамти»иии раш1ам-квммвр«н|а «мд-матиндан истифада втма|мн вир чох устуилу|у аар. Гааатимиаии тиражи 174 мин иувходаи чохдур. О, роспувлииаиьм hop (аримда, МДВ олиолориидо во харичда |а|илыр. «ХАЛГ ГвМТИ.НДЭ РЕКЛАМ -БИЗНЕС АЛвМИНДв УГУР ГА1АНМАГА РЕАЛ ТФ'МИНАТДЫР. «ХАЛГ ГФЗЕТИ.НДФ РЕКЛАМ -ИШКУЗАР АДАМЛАРЫН БёЛФДЧИСИДИР. Еу уиааиа мурачиат атмаи олар:    Ео|уи Дани* иучаси (иочмиш Киров прослоити), 1*. «Халг гаэвтиииии радаиси|асы, J-чу мартов#. Флага телефону — 9J-0J-M. «Халг гааоти«иии раилам-иоммарси|а хидмати. Баш редактор . Т. Т. РУСТЭМОВ • Те'сисчилер: Азарва|чаи Распувлииасы Преэиденти Апараты ва «Халг га*ати»нин журналист коллектив«. Учредители:    Аппарат    Президент»    Азербайджан ской Республики и журналистский коллоитив «Халг га-эоти». Радакси|аиыи умааны: Í701JE. БАКЫ ШФНЭРИ, BÖJYK ДЭНИЗ КУЧЭСИ. 18. Талафонлар: ма'лум'ат учун - »J-64-9J, информа си|а - М-41-17, реклам хидмати муЬасиблик — 93-34-23, иорраиторлар — 31-13-74. Н«*4ича рсдаатор Т. ЬЕЛДЭРОВ. — 93-05-26, Чала вмааммлыдыр: 33.00. Имзаланмышдыр: 01.00. Индекс 66814 Ч' 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 II 13 13 1    .    Баня,    «АзэрбаЗчан*    нэшрнЗЗатынын    мэтбээся.* 1 Баку, типография издательства «Азербайджан*. ! Тиражы 174.789, Сифаряш 1875. Л ;
RealCheck